KIO 553/20 POSTANOWIENIE dnia 21 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 553/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 21 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron w Warszawie w dniu  21 maja 

2020  r. 

odwołania  wniesionego    do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  16  marca 

2020  r.  przez 

wykonawcę  TPF  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

w Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PKP  Polskie  Linie 

Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

przy udziale: 

A. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  INKO  Consulting 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Pszczynie  oraz  Drogowa  Trasa 

Średnicowa  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Katowicach  zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego; 

B. 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Multiconsult  Polska  

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  Ekoncetrum  - 

Wrocławski  Ośrodek  Usług  Ekologicznych  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Koltech  Infra  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą w Katowicach zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie zamawiającego; 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje  zwrot 

z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

TPF  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie 

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 


dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 553/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Warszawie 

Centrum  Realizacji  Inwestycji  Region  Śląski  prowadzi  postępowanie  o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  pełnienie  nadzoru  nad  realizacją  robót  budowlanych  oraz  nad 

wykonaniem  projektu  wykonawczego  i  realizacją  robót  budowlanych  oraz  nad  wykonaniem 

projektu  wykonawczego  i  realizacją  robót  budowlanych  na  zabudowę  urządzeń  sterowania 

ruchem  kolejowym  oraz  ur

ządzeń  kolejowych  sieci  telekomunikacyjnych  na  odcinku  podg. 

Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg w ramach projektu „Prace na podstawowych 

ciągach  pasażerskich  (E30  i  E65)  na  obszarze  Śląska,  etap  I:  linia  E65  na  odc.  Będzin  – 

Katowice 

–  Tychy  –  Czechowice-Dziedzice  –  Zebrzydowice,  LOT  C  odcinek  Most  Wisła  – 

Czechowice-Dziedzice 

–  Zabrzeg”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało  opublikowane  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 9 kwietnia 2019 r. pod numerem 2019/S 070-

Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu  niegraniczonego  na  podstawie 

ustawy  z dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz. 

1986  ze  zm.,  dalej 

„ustawa  Pzp”).  Wartość  szacunkowa  zamówienia  przekracza  kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  16  marca  2020  r.  wykonawca  TPF  Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

jako  „Odwołujący”)  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  wobec 

czynności  wyboru  oferty  konsorcjum  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.,  Ekocentrum  – 

Wrocławski  Ośrodek  Usług  Ekologicznych  Sp.  z  o.o.,  Koltech  Infra  Sp.  z  o.o.  (dalej  jako 

„Konsorcjum Multiconsult”) jako najkorzystniejszej, zaniechania wykluczenia ww. wykonawcy 

z  postępowania  wobec  niewykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

prowadzenia  postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z 

postępowania 

Konsorcjum  Multiconsult,  pomimo  iż  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu; 

2.  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  Multiconsult  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu (zarzut ewentualny w zakresie wykazu usług); 

art.  7 ust.  1 i  3 ustawy  Pzp poprzez  prowadzenie postępowania  w  sposób  naruszający 

zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  (w  związku 

naruszeniem ww. przepisów ustawy Pzp). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  unieważnienia  czynności  oceny 


ofert,  ponowną  ocenę  ofert,  wykluczenia  Konsorcjum  Multiconsult  z  postępowania, 

odrz

ucenia oferty Konsorcjum Multiconsult z postępowania, wybór oferty Odwołującego jako 

najkorzystniejszej.  

Izba  stwierdziła  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  INKO  Consulting  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Pszczynie  oraz  Drogowa  Trasa  Średnicowa  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą 

w Katowicach  i 

dopuściła  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym 

w charakterze uczestnika 

postępowania. 

Izba  stwierdziła  także  skuteczność  przystąpienia  zgłoszonego  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  Multiconsult  Polska    Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie,  Ekoncetrum  -  Wrocławski  Ośrodek  Usług  Ekologicznych  Spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  we  Wrocławiu  oraz  Koltech  Infra  Spółka 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i dopuściła ww. wykonawców do 

udziału w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestnika postępowania. 

W  dniu  19  maja  2020  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego,  w  którym  oświadczył,  iż  cofa  odwołanie  oraz  wnosi  o  umorzenie 

postępowania  i  zwrot  90%  kwoty  uiszczonego  wpisu.  Oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania 

zostało  złożone  przez  osobę  umocowaną  do  reprezentacji  Odwołującego,  zgodnie 

dokumentacją  złożoną  do  akt  sprawy  i  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu 

Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba 

umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli  cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. Wycofanie  odwołania  w  całości  powoduje 

zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego  rozpoznania  zarzutów 

odwołania. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania stanowi uprawnienie Odwołującego, 

które znosi wszelkie skutki prawne związane z wniesieniem odwołania. W tym stanie rzeczy 

Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając 

w formie postanowienia zgodnie z art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

us

tawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 


Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu 

od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania 

miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego 

zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      ……………………………….……… 


wiper-pixel