KIO 552/20, KIO 898/20 POSTANOWIENIE dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 552/20, KIO 898/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  15  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w dniu 16 marca 

2020 r. przez wykonawcę Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (sygn. akt: KIO 552/20), 

B.  w dniu 27 kwietnia 2020 

r. przez wykonawcę Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie (sygn. akt: KIO 898/20), 

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Katowice

przy udziale: 

A.  wykonawcy 

Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Krakowie 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

w sprawie o sygn. akt: KIO 552

/20 po stronie Odwołującego, 

B.  wykonawcy 

NTT  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 552/20 oraz 

o sygn. akt: KIO 898/20 

po stronie Odwołującego, 

C.  wykonawcy 

KOMA  NORD  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Gdyni  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt: KIO 552/20 po 

stronie Odwołującego, 

postanawia: 

1.  Umar

za postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  

Innergo Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 552/20, KIO 898/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Miasto  Katowice  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  

i  instalację  przełączników  sieciowych  dla  Urzędu  Miasta  Katowice  (znak  postępowania: 

BZP.271.1.40.2020). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 4 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 045-106095. 

Sygn. akt: KIO 552/20 

W  dniu  16  marca  2020  r.  wykonawca 

Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1, 2 i ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 

1  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  opisu  przedmi

otu  zamówienia  w  sposób  nadmiernie 

rygorystyczny  i  nieuzasadniony  obiektywnymi  potrzebami  Zamawiającego  ani  względami 

technicznymi,  a  ponadto  utrudniający  uczciwą  konkurencję,  wskazujący  na  konkretne 

rozwiązanie/producent  urządzeń  bez  realnej  możliwości  zaoferowania  rozwiązań 

równoważnych  i  w  sposób  bezzasadny  ograniczający  zakres  dopuszczalnych  rozwiązań  

i krąg wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia - w zakresie dotyczącym 

wymagań  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  dla  przełączników  sieciowych, 

szczegółowo wymienionych w uzasadnieniu. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Warszawie  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

modyfikacji  treści  SIWZ  poprzez  wykreślenie  lub  modyfikację  wskazanych  w  uzasadnieniu 

wymagań  dla  przełączników  sieciowych  zawartych  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  -

Załącznik nr 4 do SIWZ - w sposób wskazany szczegółowo w uzasadnieniu odwołania. 

Do postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego, w  dniu  20 marca 2020 

r.

,  zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Zakład  Systemów  Komputerowych  ZSK  Sp.  z  o.o.  

z  siedzibą  w  Krakowie,  wykonawca  NTT  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  oraz 

wykonawca KOMA NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 


Izba  stwierd

ziła skuteczność zgłoszenia przystąpienia ww. wykonawców, którzy stali 

się tym samym uczestnikami postępowania odwoławczego. 

W  dniu  12  czerwca 

2020  r.  Odwołujący  Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 

wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo, w którym oświadczył, że 

cofa 

odwołanie z dnia 16 marca 2020 r. 

Sygn. akt: KIO 898/20 

W  dniu  27  kwietnia  2020  r.  wykonawca 

Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1. art. 29 ust. 1, 2 i ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób nadmiernie rygorystyczny i nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami 

Zamawiającego  ani  względami  technicznymi,  a  ponadto  utrudniający  uczciwą  konkurencję, 

wskazujący  na  konkretne  rozwiązanie/producenta  urządzeń  bez  realnej  możliwości 

zaoferowania  rozwiązań  równoważnych  i  w  sposób  bezzasadny  ograniczający  zakres 

dopuszczalnych  rozwiązań  i  krąg  wykonawców  mogących  ubiegać  się  o  udzielenie 

zamówienia - w zakresie dotyczącym wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dla przełączników sieciowych, szczegółowo wymienionych w Uzasadnieniu; 

2. art. 91 us

t. 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie kryteriów oceny ofert - 

pkt 43 i 44 ppkt 6) SIWZ 

Pozostałe funkcjonalności - w sposób nieuzasadniony utrudniający 

uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. 

Mając  na  uwadze  powyższe  zarzuty  Odwołujący  Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Warszawie wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania stosownej modyfikacji 

SIWZ  poprzez  wykreślenie  lub  modyfikację  wskazanych  w  uzasadnieniu  wymagań  dla 

przełączników sieciowych zawartych w: 

Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ oraz odpowiednio w Załączniku  

nr 1 a do oferty; 

2.  Opisie  kryteriów  oceny  ofert  w  zakresie  dodatkowo  punktowanych  Pozostałych 

funkcjonalności - w sposób wskazany szczegółowo w uzasadnieniu, wraz z uwzględnieniem 

konsekwencji tych zmian w pozostałej treści SIWZ. 

Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego, w  dniu  30  kwietnia 

2020 r. 

zgłosił przystąpienie wykonawca NTT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 


W  dniu  12  czerwca 

2020  r.  Odwołujący  Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 

wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo, w którym oświadczył, że 

cofa w całości odwołanie wniesione w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

W

obec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania wystąpiły 

przesłanki  do  umorzenia postępowania odwoławczego na  podstawie art.  187  ust.  8  ustawy 

Pzp.  Zgodnie  bowiem  z  ww.  przepisem,  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego 

i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

Odwołującego  Innergo  Systems  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 90% kwoty 

wpisów uiszczonych w wysokości 15 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel