KIO 55/20 POSTANOWIENIE dnia 27 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 55/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  27  stycznia  2020  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 13 stycznia 2020  r. 

przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zakład Usług 

Leśnych „ZUL” J. S. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECH-MECH-LAS Z. 

S. 

z  siedzibą w  Sierakowie  w postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Skarb 

Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców  

ws

pólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Zakład  Usług  Leśnych 

„ZUL” J. S. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECH-MECH-LAS Z. S. 

z siedzibą w Sierakowie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero groszy), s

tanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy.  

Przewodniczący:…………………..   

Sygn. akt: KIO 55/20 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo  Głogów  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Wykonanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na 

terenie Nadleśnictwa Głogów w roku 2020.  

W  dniu  13  stycznia  2020  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: Zakład Usług Leśnych „ZUL” J. S. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

TECH-MECH-LAS  Z.  S. 

z  siedzibą  w  Sierakowie  (zwani  dalej:  „Odwołującym”)  wnieśli 

odwołanie  na  czynność  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, art. 26 ust. 3 i 4 

ustawy Pzp, art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  dniu  14  stycznia  2020  r.  wezwał  wykonawców  do 

wzięcia  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  oraz  przekazał  im  kopię  wniesionego 

odwołania.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  po  stronie  Zamawiającego 

zgłosili przystąpienie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: P.P.H.U. 

A.  M. 

oraz  Zakład  Usług  Leśnych  z  siedzibą  dla  lidera  konsorcjum  w  Górze  w  dniu  20 

stycznia 2020 r.   

Izba  postanowiła nie dopuścić  do  udziału w  niniejszym  postępowaniu odwoławczym 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Zakład  Usług  Leśnych 

„ZUL” J. S. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECH-MECH-LAS Z. S. z siedzibą w 

Sierakowie.  Do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  wprawdzie  zgłoszenie 

przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  pochodzące  od 

ww. wykonawców, jednakże wniesione po terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. 

Stosownie  do  przywoływanego  przepisu  Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do 

postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania, 

wskazując  stronę,  do  której  przystępuje,  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci 

papierowej  albo  elektronicznej  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 


Jak  wynikało  z  dokumentacji  postępowania  przesłanej  przez  zamawiającego, 

zamawiający  kopię  odwołania  wraz  z  wezwaniem  do  zgłoszenia  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  przesłał  wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się  o  udzielenie 

zamówienia: Zakład Usług Leśnych „ZUL” J. S. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

TECH-MECH-LAS  Z.  S. 

z  siedzibą  w  Sierakowie  za  pomocą  poczty  e-mail  w  dniu  14 

stycznia 2020 

r. Tym samym z ww. chwilą rozpoczął bieg termin na zgłoszenie przystąpień 

do  postępowań  odwoławczych.  Trzydniowy  termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  upłynął 

wykonawcy  w  dniu  17  stycznia  2020  r.  Tymczasem  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego  zostało  doręczone  Prezesowi  Izby  w  dniu  20  stycznia  2020 

roku  (prezentata  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  na  zgłoszeniu  przystąpienia  z  adnotacją  o 

wpływie pisma).  

Wskazać w tym miejscu należy, że dla zachowania terminu zgłoszenia przystąpienia 

do  postępowania  odwoławczego  znaczenie  ma  data  doręczenia  zgłoszenia  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  jednej  z  form  wskazanych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp. 

Wprawdzie  pismo  ze  zgłoszeniem  przystąpienia  zostało  nadane  w  placówce  pocztowej 

operatora  wyznaczonego  w  dniu  16  stycznia  2020 

r.  (por.  stempel  na  kopercie),  jednakże 

ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień  publicznych  wyraźnie  nie  łączy 

żadnych  skutków  z  nadaniem  zgłoszenia  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  w 

placówce  pocztowej  operatora  wyznaczonego,  inaczej  niż  w  przypadku  innych  pism  (por. 

przykładowo przepis  art.  198b  ust.  2 ustawy  Pzp,  który  ze  złożeniem  skargi  na  orzeczenie 

Izby  w  takiej  placówce  łączy  skutki  wniesienia  skargi  do  sądu).  A  zatem  z  nadaniem 

zgłoszenia przystąpienia w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 16 stycznia 

r.  nie  można  było  łączyć  skutków  wniesienia  pisma  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej.  Powyższe  stanowisko  jest  ugruntowane  i  prezentowane  jednolicie  w 

orzecznictwie  Izby.  Prawidłowość  tego  stanowiska,  na  tle  analogicznych  przepisów  ustawy 

Pzp dotyczących wniesienia odwołania, potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z 7 

lutego  2014  r.,  sygn.  akt  II  CZP  90/13,  w  której  Sąd  stwierdził,  że  nie  ma  znaczenia  dla 

zachowania  terminu  do  wniesienia  odwołania  okoliczność,  kiedy  pismo  z  odwołaniem 

zostanie  złożone  w  placówce  operatora  wyznaczonego.  Zatem  Izba  stwierdziła,  że 

zgłoszenie przystąpienia  wykonawców  wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia: 

Zakład Usług Leśnych „ZUL” J. S. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TECH-MECH-

LAS  Z.  S. 

z  siedzibą  w  Sierakowie  do  postępowania  odwoławczego  wniesiono  z 

uchybieniem  ustawowego  3  -  dniowego  terminu  do  jego 

wniesienia  co  skutkowało 

niedopuszczeniem  zgłaszających  przystąpienie  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym. 

W  konsekwencji  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  nie  są 


uczestnikiem  postępowania  odwoławczego.  Niezachowanie  terminu  dla  zgłoszenia 

przystąpienia skutkowało wygaśnięciem prawa do wniesienia tego środka ochrony prawnej, 

gdyż  termin  określony  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  ma  charakter  terminu  zawitego  i  nie 

podlega przywróceniu.  

Pismem  z  dnia  23  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której  oświadczył,  że  uwzględnia  w  części  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  W 

następstwie  złożonej  odpowiedzi  na  odwołanie  Odwołujący  –  w  pozostałym  zakresie  – 

wycofał zarzuty odwołania.  

Pismem  z  dnia  23  stycznia  2020 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której  oświadczył,  że  w  części  uwzględnia  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  W 

pozostałej części Odwołujący cofnął zarzuty nieuwzględnione przez Zamawiającego. Wobec 

uwzględnienia  w  części  zarzutów  odwołania  oraz  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

Odwołującego, postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3a ustawy 

Pzp 

–  należało  umorzyć.  O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na 

podstawie § 5 ust. 1 pkt 2a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.) 

jednocześnie  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z 

rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: …………… 


wiper-pixel