KIO 551/20 POSTANOWIENIE dnia 10 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 551/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  10  kwietnia  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

16 marca 2020 

r. przez wykonawcę  

Larkbud 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  na  rzecz  Larkbud 

Spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  kwoty 

000,00  złotych  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej 

uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący:      ……………….……… 


Sygn. akt: KIO 551/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Miasto  Łódź  –  Zarząd  Inwestycji  Miejskich  prowadzi  postępowanie  

o udz

ielenie zamówienia publicznego na „przebudowę dróg na terenie Polesia – II części” na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, 

poz.  1843 

z  późn.  zm.).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  6  marca  2020  r.  

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2020/S  047-109917.  Wartość 

zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  Larkbud  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  podjętych  przez 

Zamawiającego  w  postępowaniu,  polegających  na  niejasnym,  niejednoznacznym  

i nienadającym się do wycenienia opisie przedmiotu zamówienia oraz ustaleniu niezgodnych 

z  prawem  lub  nadmiernie  faworyzujących  stronę  zamawiającą  postanowień  wzoru  umowy  

sprawie zamówienia publicznego, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  29  ust.  1  i  2  w  związku  z  art.  31  ust.  1  i  2  w  związku  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  oraz  art.  353

  Kodeksu  cywilnego,  art.  471  Kodeksu  cywilnego  

w związku z art. 14 i art. 139 §1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez nieprawidłowe 

(tj. niejednoznaczne i niewyczerpujące) określenie treści przedmiotu zamówienia w sekcji II 

ogłoszenia o zamówieniu, punktu 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku 

z § 1 ust. 3 punkt r), § 15 ust. 2 i § 8 ust. 17 wzoru umowy w ten sposób, że zobowiązuje on 

oferentów do uwzględnienia w ich ofertach niemożliwych do wyceny na etapie postępowania 

i  nieprzewidywalnych  również  na  etapie  realizacji  inwestycji  kosztów  związanych  

z  ewentualną  koniecznością (na  skutek  polecenia Zamawiającego wydanego na  podstawie  

§  15  ust.  2  umowy)  wykonania  w  nieznanym  zakresie  i  rozmiarze  projektów  rozwiązań 

zamiennych w stosunku do STWIORB i dokumentacji projektowej, 

2. art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych przez naruszenie zasad zachowania 

uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców,  a  to  przez  zaniechanie 

przygotowania  i  prowadzenia  postępowania  z  należytą  starannością,  w  sposób 

umożliwiający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  wypełnienie  obowiązków  inwestora 

związanych  z  przygotowaniem  robót,  w  szczególności  wobec  zaniechania  jednoznacznego  

i wyczerpującego opisania przedmiotu zamówienia, 

3. art. 7 ust. 1 

w związku z art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 

  Kodeksu  cywilnego 

w  związku  z  art.  14  i  art.  139  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

poprzez błędne przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia we 

wzorze  umowy  wszystkich  jej  istotnych  postanowień,  których  dodatkowo  treść  lub  cel  nie 


współżycia społecznego, a co za tym idzie jest uprawniony do sformułowania wzoru umowy 

z wadą polegającą na braku informacji, jaka dokumentacja zostanie przekazana wykonawcy 

przez  Zamawiającego  i  kiedy,  a  także  braku  informacji,  jaka  jest  hierarchia  ważności 

dokumentów  składających  się  na  dokumentację  projektową,  w  przypadku  wystąpienia 

wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji, 

4. art. 353

 Kodeksu cywilnego 

w związku z art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego, art. 5 Kodeksu 

cywilnego 

w  związku  z  art.  7  ust.  1,  art.  14  oraz  art.  139  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych 

poprzez  wykorzystanie  pozycji  dominującej  Zamawiającego  i  uprzywilejowanie 

pozycji Zamawiającego wobec  wykonawcy polegające na przyznaniu tylko Zamawiającemu 

prawa  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego  wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego (§ 11 ust. 4 wzoru 

umowy), 

5.  art. 353

 Kodeksu cywilnego, art. 5  Kodeksu cywilnego 

w związku z art. 7 ust. 1, art. 14 

oraz  art.  139 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  wykorzystanie  pozycji 

dominującej  Zamawiającego  i  uprzywilejowanie  pozycji  Zamawiającego  wobec  wykonawcy 

polegające  na  przyjęciu,  że  za  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  wykonawcy  nie 

przysługuje  dodatkowe  wynagrodzenie  (§15  ust.  5  wzoru  umowy)  i  dotyczy  to  wszystkich 

przypadków,  także  i  tych,  w  których  to  zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  za 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i: 

modyfikację  treści  ogłoszenia  i  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  

z załącznikami w tym modyfikację wzoru umowy poprzez: 

a) 

wykreślenie ze wzoru umowy postanowienia § 15 ust. 2, 

b) 

usunięcie  z  §  8  ust.  17  wzoru  umowy  zapisu  dotyczącego  projektów,  to  jest  słów 

„projektów oraz”, względnie doprecyzowanie, że chodzi o „projekty tymczasowej organizacji 

ruchu”, 

c) 

doprecyzowanie  postanowienia  §  5  ust.  1  wzoru  umowy  poprzez  wskazanie,  kiedy 

zamawiający  przekaże  wykonawcy  dokumentację  projektową,  a  to  przez  uzupełnienie 

pierwszego  zdania  ww.  zapisu  o  n

astępującą  treść  wpisaną  kursywą:  „Zamawiający 

przekaże  Wykonawcy  protokolarnie  teren  budowy  wraz  z  kompletem  całej  dokumentacji 

projektowej  i  posiadanymi  decyzjami  administracyjnymi  lub  ich  równoważnikami 

warunkującymi możliwość wykonania przedmiotu umowy, w terminie 10 dni od dnia zawarcia 

umowy.”, 

d) 

uzupełnienie postanowień § 4 ust. 2 wzoru umowy poprzez określenie hierarchii ważności 

dokumentów  składających  się  na  dokumentację  projektową,  w  przypadku  wystąpienia 

wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji, 


e) 

„każda  ze  stron  jest  uprawniona  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na  zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego”, 

f) 

zmianę postanowienia § 15 ust. 5 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującej treści: 

„za  przedłużenie  terminu  realizacji  zamówienia  Wykonawcy  nie  przysługuje  dodatkowe 

wynagrodzenie,  chyba,  że  do  przedłużenia  doszło  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający”, 

2.  z

asądzenie  kosztów  postępowania  odwoławczego  od  Zamawiającego  na  rzecz 

Odwołującego. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  kopię  odwołania  zamieścił  on  na  stronie 

internetowej 17 marca 2020 r.  

Do dnia wydania pos

tanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

7  kwietnia  2020  r.  Z

amawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  że 

uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Jednocześnie Zamawiający poinformował, że 1 kwietnia 2020 r. zamieścił na swojej stronie 

internetowej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  nie  zgłoszono  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego, 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w  sentencji. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  dokonana  przez  Zamawiającego  1  kwietnia 

2020  r.  zmiana  specyf

ikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  o  której  poinformował  on  

w  piśmie  z  7  kwietnia  2020  r.,  jest  odrębną  czynnością  Zamawiającego  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………….……… 


wiper-pixel