KIO 550/20 Sygn. akt: KIO 597/20 WYROK dnia 23 czerwca 2020 roku

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 550/20 
Sygn. akt: KIO 597/20 

WYROK 

z dnia 23 czerwca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Protokolant:   

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszaw

ie odwołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 

A.  w  dniu  16 marca 

2020  r.  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  VIK-BUD  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa 

siedzibą  w Łasku  i  VIK-BUD  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Łasku - sygn. akt KIO 550/20;  

B.  w  dniu  19  marca 

2020  r.  przez  wykonawcę  Climamedic  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Regułach - sygn. akt KIO 597/20; 

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” 

z siedzibą w Łodzi 

przy udziale: 

wykonawcy  PAGMA-BUD 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  

z siedzibą w Łodzi  zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po  stronie 

zamawiającego w sprawach o sygn. akt KIO 550/20 oraz KIO 597/20; 

orzeka: 

I.  w sprawie o sygnaturze akt: KIO 550/20: 

1.   oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  VIK-BUD  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łasku i VIK-BUD Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku i: 

zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od odwołującego VIK-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 


Spółka  komandytowa  z siedzibą  w Łasku  i  VIK-BUD  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Łasku  na  rzecz  wykonawcy  wnoszącego 

sprzeciw  PAGMA-BUD 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego  

poniesione przez 

przystępującego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

II.   w sprawie o sygn. akt: KIO 597/20: 

oddala odwołanie 

kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Climamedic  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Regułach i: 

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę    20  000  zł  00  gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  odwołującego

Climamedic  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  na  rzecz  wykonawcy  wnoszącego 

sprzeciw  PAGMA-BUD 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi    kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione przez 

przystępującego z tytułu, wynagrodzenia pełnomocnika; 

zasądza  od  odwołującego

Climamedic  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Regułach  na  rzecz  zamawiającego  Instytut 

„Centrum  Zdrowia  Matki  Polki”  z  siedzibą  w  Łodzi  kwotę  3  600  zł  00  gr  

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  przez  zamawiającego  z tytułu, 

wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

 
 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 


Sygn. akt: KIO 550/20 
Sygn. akt: KIO 597/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi  prowadzi  postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiotem 

którego  są  Roboty  budowlane  mające  na  celu  przebudowę  pomieszczeń  bloku 

porodowego w budynku szpitalnym „A" w systemie „zaprojektuj i wybuduj" w związku  

z realizacją projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii  

i  Ginekologii 

—  Bloku  Porodowego  w  Instytucie  „Centrum  Zdrowia  Matki  Polki" 

w Łodzi” nr postępowania ZP/113/2019. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

z dnia 

4 października 2019 roku pod nr 2019/S 192-465450. Postępowanie prowadzone jest 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.:  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „Pzp”. 

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust. 8 ww. ustawy. 

Sygnatura akt: KIO 550/20 

W  dniu  16  marca  2020  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  zostało  wniesione 

odwołanie  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie:  Konsorcjum   

VIK-BUD Sp. z o.o. Sp. K. oraz VIK-BUD Sp. z o

.o. (dalej jako Odwołujący VIK- BUD) wobec 

następujących  czynności  Zamawiającego  w  postępowaniu  dokonanych  z  naruszeniem 

przepisów prawa zamówień publicznych: 

Zamawiający  bezpodstawnie  uznał,  że  wykonawca  PAGMA-BUD  spełnia  warunki 

udziału w  postępowaniu; 

Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  wykluczenia  wykonawcy  PAGMA-BUD  

z    postępowania  o  udzielenie  zamówienia  z  powodu  niewykazania  spełnienia 

warunków  udziału w postępowaniu;  

Zamawiający  bezpodstawnie  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy  PAGMA-BUD  jako  

najkorzystniejszej. 

Powyższym  czynnościom  i  zaniechaniom  Zamawiającego,  Odwołujący  VIK-BUD  zarzucił 

naruszenie dyspozycji art. 22 ust. 1 pkt 2, art. 22a ust. 3 w związku z art. 22a ust. 2 i ust. 4, 

art.  24  ust.  1  pkt  12)  oraz  art.  91  ust.  1,  w  sposób  mający  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania.  


Wobec  powyższego  Odwołujący  VIK-  BUD  wniósł  o  wydanie  wyroku  nakazującego 

Zamawiającemu:  

  dokonanie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;  
  dokonanie  wykluczenia  wykonawcy  PAGMA-BUD  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia; 

  dokonanie ponownego badania i oceny ofert, z wyłączeniem oferty PAGMA-BUD.  

Odwołujący  VIK-BUD  wskazał,  iż  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego 

przepisów ustawy interes Odwołującego w uzyskaniu zamówienia może doznać uszczerbku. 

B

ezprawne  działania  Zamawiającego  zamknęły  Odwołującemu  możliwość  ubiegania  

się  o  zamówienie.  Odwołujący  złożył  ofertę,  która  zgodnie  z  kryterium  oceny  ofert  zajęła 

drugą  lokatę.  Gdyby  Zamawiający  dokonał  czynności  względem  wykonawcy  PAGMA-BUD 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa,  to  oferta  Odwołującego 

zostałaby  ostatecznie  sklasyfikowana  na  pierwszym  miejscu  i  Odwołujący  mógłby  uzyskać 

przedmiotowe zamówienie. 

Odwołujący został narażony na szkodę w postaci poniesienia kosztów przygotowania  

i  z

łożenia  oferty  oraz  w  postaci  utraty  możliwości  uzyskania  kontraktu  pozwalającego  

na prowadzenie działalności z zyskiem.

Odwołujący  jest  zatem  uprawniony  do  wniesienia  niniejszego  odwołania,  co  czyni 

zadość wymaganiom określonym w art. 179 ust. 1 Ustawy.

W  uzasadnieniu,  Odwołujący  VIK-BUD  wskazał,  że  istotnym  dla  sprawy  i  dla  oceny 

zarzutów niniejszego odwołania jest fakt, że niniejsze odwołanie wnoszone jest po wydaniu  

w  ramach przedmiotowego postępowania wyroku  Krajowej Izby  Odwoławczej  o sygnaturze 

akt KIO 123/20, KIO 127/20, KIO 141/20 z dnia 7 lutego 2020 r. Za

rzuty odwołania dotyczą 

niewłaściwej  oceny  przez  Zamawiającego  dokumentów  uzupełnionych  przez  PAGMA-BUD 

na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  25  lutego  2020  r.,  dokonane  w  trybie  art.  26  ust.  3 

Ustawy. Wezwanie to było następstwem wyżej wskazanego wyroku KIO. 

dowód: 

• 

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze akt KIO 123/20, KIO 127/20, KIO 141/20 

z dnia 7 lutego 2020 r.  

Kwestia niewykazania przez PAGMA-B

UD spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia. 

W  przywołanym  wyżej  w  wyroku  KIO,  Izba  stwierdziła,  że  wobec  nieposiadania  przez 

PAGMA-

BUD  własnego  doświadczenia,  co  wynikało  z  przedłożonego  Zamawiającemu 


Wykazu  robót,  w  którym  wskazano  wyłącznie  jedną  robotę,  i  to  robotę  wykonaną  przez 

podmiot  trzeci 

—  ZAB-BUD  A.  Z.,  wykonawca  PAGMA-BUD  zobowiązany  był  do 

przedstawienia  Zamawiającemu  zobowiązania  tego  podmiotu,  z  którego  winno  wynikać 

rzeczywiste 

dysponowanie 

zasobem 

tego 

podmiotu 

zakresie 

wymaganym 

postanowieniami  SIWZ,  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonania  zamówienia.  Zdaniem 

Izby,  załączone do  oferty  PAGMA-BUD  zobowiązanie podmiotu  ZAB-BUD  nie potwierdzało 

oddania  do  dyspozycji  PAGMA-

BUD  doświadczenia  tego  podmiotu  w  zakresie 

wystarczającym do wykonania zamówienia. 

Wyrokiem KIO Zamawiający został zobowiązany do wezwania PAGMA-BUD, w trybie art. 26 

ust.  3  Ustawy,  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  

w postępowaniu określonego w 10 pkt 2a SIWZ, który dotyczy warunku posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia wykonawcy. 

Zamawiający  pismem  dnia  25  lutego  2020  r.  wezwał  PGMA-BUD  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu, między innymi warunku, o którym mowa w 10 pkt 2a SIWZ, czyli warunku 

posiadania  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  postaci  doświadczenia  nabytego  przy 

wykonywaniu  co  najmniej  1  roboty  budowlanej  polegającej  na  przebudowie  lub  remoncie 

budynku  użyteczności  publicznej  w  systemie  zaprojektuj  i  wybuduj,  o  wartości  robót 

budowlanych brutto co najmniej 4 000 000,00 PLN. 

Za  pismem  z  dnia  5  marca  2020  r.  PAGMA-

BUD  uzupełnił  żądane  przez  Zamawiającego 

dokumenty, między innymi zobowiązanie ZAB-BUD do oddania do dyspozycji PAGMA-BUD 

swojego doświadczenia, które to zobowiązanie wraz z Wykazem robót i listem referencyjnym 

miało  potwierdzać  spełnienie  przez  PAGMA-BUD  warunku,  o  którym  mowa  w  10  pkt  2a 

SIWZ.  Po  zapoznaniu  się  z  tymi  dokumentami  należy  stwierdzić,  że  Wykaz  robót, 

uzupełnione zobowiązanie ZAB-BUD oraz list referencyjny nadal nie potwierdzają spełnienia 

przez  PAGMA-

BUD  warunku  posiadania  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  zakresie 

doświadczenia określonego w 10 pkt 2a SIWZ. 

W  uzupełnionym  przez  PAGMA-BUD  zobowiązaniu  podmiotu  ZAB-BUD,  jako  sposób 

wykorzystania  udostępnionego  zasobu  wskazano:  „Udział  w  realizacji  zamówienia  jako 

podwykonawca”.  Tak  opisany  sposób  wykorzystania  doświadczenia  podmiotu  ZAB-BUD  

w  realizacj

i  zamówienia  stanowi  o  ograniczonym  sposobie  wykorzystania  udostępnianego 

zasobu. W istniejącym stanie faktycznym niewystarczającym jest udział podmiotu ZAB-BUD  

w  realizacji  zamówienia  jako  podwykonawca,  konieczna  jest  realizacja  zamówienia  przez 

podmiot  ZAB-

BUD  jako  podwykonawca,  a  to  dlatego,  że  tylko  ten  podmiot  posiada 

doświadczenie określone postanowieniem 10 pkt 2a SIWZ. 

KIO w przywołanym wyżej wyroku wyraźnie wskazała, że wobec braku po stronie PAGMA-

BUD własnego doświadczenia i poleganiu wyłącznie na doświadczeniu podmiotu ZAB-BUD, 


niewystarczającym  jest  udział  podmiotu  ZAB-BUD  w  realizacji  zamówienia.  Konieczna  jest 

realizacja przez  ten  podmiot  robót  budowlanych w  całym  zakresie  objętym treścią warunku 

udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  10  pkt  2a  SIWZ.  Izba  podkreśliła,  że  pojęcie 

"udział  w  realizacji  zamówienia”  jest  pojęciem  węższym  od  pojęcia „realizacji  zamówienia”,  

o którym mowa w art. 22a ust. 4 Ustawy. 

W  uzupełnionym  zobowiązaniu  określono  także  zakres  udziału  podmiotu  ZAB-BUD 

przy wyk

onaniu zamówienia. Zakres ten określono następująco: 

  wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu  przebudowę  pomieszczeń  bloku 

porodowego  w  budynku  szpitalnym  „A  ”  zgodnie  z  przedmiotem  ww.  zamówienia,  

w  szczególności  wykonanie  projektu  wykonawczego  na  podstawie  projektu 

budowlanego  oraz  zmian  aranżacyjnych  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego, 

wykonanie  przebudowy  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  wykonanie  instalacji 

gazów  medycznych  wraz  z  montażem  paneli  gazowych  oraz  wykonanie  robót 

budowlanych  wyk

ończeniowych  w  tym,  w  szczególności  montaż  ścian  GK  i  sufitów 

podwieszanych, 

  świadczenie konsultacji i doradztwa w pozostałym zakresie. 

W  zobowiązaniu  podmiot  ZAB-BUD  podzielił  zakres  swojego  udziału  przy 

wykonywaniu  zamówienia  na  dwie  kategorie:  pierwsza  —  wykonanie  części  robót  objętych 

zamówieniem jako podwykonawca, druga — świadczenie konsultacji i doradztwa w zakresie 

robót, do których wykonania podmiot ZAB-BUD nie zobowiązał się. 

Wskazany  w  zobowiązaniu  zakres  udziału  podmiotu  ZAB-BUD  przy  wykonaniu 

zamówienia  nie  obejmuje  wykonania  wielu  elementów  zamówienia.  Dwukrotne  użycie  

w  zobowiązaniu  zwrotu  „w  szczególności”  potwierdza,  że  nie  wszystkie  roboty  wchodzące  

w  zakres  zamówienia wykona ZAB-BUD.  Fakt  zobowiązania się do  wykonania tylko części 

rob

ót objętych zamówieniem potwierdza również zobowiązanie się przez podmiot ZAB-BUD  

do  świadczenia  konsultacji  i  doradztwa  w  pozostałym  zakresie,  czyli  w  zakresie 

niewykonanym jako podwykonawca. 

Tym  pozostałym  zakresem,  czyli  robotami  wchodzącymi  w  skład  zamówienia,  

do  których  wykonania  podmiot  ZAB-BUD  nie  zobowiązał  się,  są  prawie  wszystkie  roboty 

wymienione w pkt Il.b progamu funkcjonalno-

użytkowego (PFU), między innymi są to: 

•  wykonanie projektu budowlanego, 

•  prace rozbiórkowe, 

•  wykonanie  instalacji  c.o.,  wodnej  i  sanitarnej,  elektrycznej,  klimatyzacyjnej, 

teletechnicznej,   montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

•   zabudowy meblowej stałej. 


W  sprawie  nie  występują  wątpliwości,  że  wykonanie  projektu  budowlanego  wchodzi  

w  zakres  prac  do  wykonania  w 

ramach  przedmiotowego  zamówienia.  Potwierdzają  

to  odpowiedzi  Zamawiającego  na  pytania  zadawane  przez      Są  to  odpowiedzi  z  serii 

pierwszej pytań z dnia 18 listopada 2019 r. o nr: 63, 66, 71, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 94, 137, 

Szczególne  potwierdzenie  obowiązku  wykonania  projektu  budowlanego  zawarte  

jest 

w  odpowiedziach  na  pytania:  83,  153,  195,  246,  w  których  czytamy:  „Załączone  

do  dokumentacji  przetargowej  dokumenty:  Projekt  budowlany,  pozwolenie  na  budowę, 

stanowią  elementy  pomocnicze  przy  dokonaniu  rzetelnej  wyceny  oferty.  Wykonawca, 

którego  oferta  zostanie  oceniona  jako  najkorzystniejsza  zobowiązany  będzie  wykonać 

kompletną  dokumentacje  projektową  obejmującą  projekt  budowla  i  wykonawczy,  

i na jej podstawie uzys

kać stosowne zgody lub pozwolenia oraz w sposób należyty wykonać 

inwestycję.  

Zaś  w  odpowiedzi  na  pytanie  94  czytamy:  „Zamawiający  informuje,  iż  oczekuje  4 

egzemplarzy Projektu budowlanego oraz 5 egzemplarzy 

projektów wykonawczych”.  

Zgodnie  z  art.  22a  ust.  4  Us

tawy,  wykonawca  może  polegać  na  doświadczeniu  innych 

podmiotów,  jeśli  podmioty  te  realizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których 

określone  w  SIWZ  doświadczenie  jest  wymagane.  Do  zrealizowania  przedmiotowego 

zamówienia  wymagane  jest  posiadanie  doświadczenia  nabytego  przy  wykonywaniu  

co  najmniej  1  roboty  budowlanej  polegającej  na  przebudowie  lub  remoncie  budynku 

użyteczności  publicznej  w  systemie  zaprojektuj  i  wybuduj,  o  wartości  robót  budowlanych 

brutto  co  najmniej  4  000  000,00  PLN.  Zatem  skor

o,  wymagane  doświadczenie  posiada 

wyłącznie podmiot „ZAB-BUD” A. Z., to całe przedmiotowe zamówienie winien wykonać ten 

podmiot,  co  jednak  nie  wynika  z  uzupełnionego  zobowiązania.  Z  uzupełnionego 

zobowiązania  wynika,  że  podmiot  ten  zobowiązał  się  do  wykonania  tylko  części  robót 

objętych zamówieniem. 

Wobec  takiego  stanu  rzeczy,  Wykonawca  PAGMA-

BUD  nie  może  polegać  

na doświadczeniu podmiotu „ZAB-BUD” A. Z., bowiem podmiot ten nie oddał do dyspozycji 

PAGMA-

BUD doświadczenia w zakresie wystarczającym do wykonania zamówienia. Gdyby 

wybór 

przez 

Zamawiającego 

oferty 

PAGMA-BUD 

uznać 

za 

wiążący,  

to  powstałaby  sytuacja,  w  której  nie  posiadający  własnego  doświadczenia  PAGMA-BUD 

wykona część zamówienia, do której wykonania nie zobowiązał się ZAB-BUD. Wykonywanie 

zamówienia  bez  posiadania  wymaganego  postanowieniami  SIWZ  doświadczenia  

jest niedopuszczalne. 

Następną  wadą  uzupełnionego  zobowiązania  podmiotu  ZAB-BUD  jest  nieaktualność 

tego dokumentu. 


Zamawiający  pismem  z  dnia  25  lutego  2020  r.  wezwał  PAGMA-BUD  do  uzupełnienia 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu aktualnych  

na  dzień  złożenia  dokumentów.  Dniem  złożenia  zobowiązania  innego  podmiotu  jest  dzień 

składania ofert,  zobowiązanie należy  złożyć  wraz  z  ofertą. W  związku z tym,  zobowiązanie 

do  oddania  do  dyspozycji  wykonawcy  zasobów  winno  być  aktualne  właśnie  na  dzień 

składania  ofert  Taką  samą  aktualność  winno  mieć  również  zobowiązanie  uzupełnione  

na wezwanie zamawiającego dokonane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. 

Uzupełnione  przez  PAGMA-BUD  zobowiązanie  podmiotu  ZAB-BUD  winno  być  aktualne  

na dzień 29 listopada 2019 r., a nie jest. 

Powyższą  argumentację  potwierdzają  wyroki  KIO,  między  innymi  wyrok  o  sygnaturze 

akt KIO 1941/19 z dnia 16 października 2019 r. , w którym Izba stwierdziła: „Artykuł 26 ust. 3 

Prawa  zamówień  publicznych  nie  precyzuje,  na  jaki  moment  powinny  być  aktualne 

uzupełnione  dokumenty.  Nie  ulega jednak  wątpliwości,  że  treść  uzupełnionych  oświadczeń 

powinna  wskazywać  na  spełnianie  przez  wykonawcę  (samodzielnie  bądź  przy  udziale 

podmiotu  trzeciego)  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  brak  podstaw  do  wykluczenia 

zgodnie z regułą wyrażoną w art. 25a ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. W odniesieniu 

zatem  do  jednolitego  dokumentu,  oświadczeń  „zwykłych”,  a  także  zobowiązań  podmiotów 

trzecich  (art.  22a  Prawa  zamówień  publicznych),  na  etapie  wstępnego  badania  potencjału 

wykonawcy,  art.  26  ust.  3  Prawa  zamówień  publicznych  znajdzie  zastosowanie  w  ten 

sposób, że złożone w odpowiedzi na wezwanie oświadczenia lub zobowiązania powinny być 

aktualne  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków.  Oznacza  to,  że  okoliczności  zawarte  

w uzupełnianych oświadczeniach lub zobowiązaniach muszą potwierdzać informacje w nich 

zawarte najpóźniej na dzień składania ofert lub wniosków.  

Uzupełnione  zobowiązanie  podmiotu  ZAB-BUD  zostało  podpisane  przez  p.  A.  Z.  w 

dniu  5  marca  2020  r. 

Z  treści  uzupełnionego  zobowiązania  nie  wynika  inna  aktualność 

dokumentu  niż  dzień  jego  podpisania.  Z  treści  uzupełnionego  zobowiązania  

nie wynika,  że skutki  zawartego w  nim  oświadczenia o zakresie przyjętych na  siebie przez 

podmiot  ZAB-

BUD  obowiązków  rozciągają  się  na  okres  od  dnia  składania  ofert.  

W  treści  uzupełnionego  zobowiązania  nie  zawarto  odniesienia  czasowego,  z  którego 

wynik

ałoby,  że  zakres  oddanego  do  dyspozycji  doświadczenia,  opisanego  w  uzupełnionym 

zobowiązaniu, był znany wykonawcy PAGMA-BUD w dniu składania ofert. 

Niewątpliwie  zobowiązanie  to  jest  aktualne  na  dzień  składania  podpisu  przez  

p. 

Z. 

także 

na 

dzień 

uzupełnienia 

tego 

dokumentu 

Zamawiającemu.  

Ale na pewno nie jest aktualne na dzień składania ofert. Nieaktualne zobowiązanie podmiotu 

ZAB-

BUD nie może potwierdzać spełnienia przez wykonawcę PAGMA-BUD warunku udziału  

w  postępowaniu  określonego  w  10  pkt  2a  SIWZ.  PAGMA-BUD  nie  wykazał,  że  będzie 

dysponował  doświadczeniem  podmiotu  ZABBUD  także  z  innego  powodu.  PAGMA-BUD  


nie załączył do uzupełnionego zobowiązania dokumentu, z którego wynikałoby uprawnienie 

p.  A.  Z.  do  reprezentacji  podmiotu  ZAB-BUD  A.  Z.

,  czyli  uprawnienie  do  zaciągania 

zobowiązań.  Właściwym  dokumentem  byłby  odpis  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 

działalności  gospodarczej  (CEIDG)  dotyczący  podmiotu  ZAB-BUD  A.  Z.  .  Zobowiązanie  do 

udostępnienia zasobów  jest  oświadczeniem  woli  podmiotu gospodarczego, które  może być 

złożone tylko przez osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu. 

Zgodnie  z  przepisami  Ustawy,  wykonawca  PAGMA-

BUD  był  zobowiązany  udowodnić 

Zamawiającemu,  że  będzie  dysponował  zasobem  podmiotu  ZAB-BUD.  Samo 

uprawdopodobnienie jest niewystarczające, a Zamawiający nie może poszukiwać dowodów 

na  potwierdzenie,  że  wykonawca  PAGMA-BUD  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu. Dowody winny być Zamawiającemu przedstawione przez tego wykonawcę. 

dowód: 

•   wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  o  sygnaturze  akt  KIO  123/20,  KIO  127/20, 

KIO141/20 z dnia 7 lutego 2020 r.  

•  uzupełnione zobowiązanie podmiotu „ZAB-BUD” A. Z.,  

•  Wykaz robót złożony przez wykonawcę PAGMA-BUD,  

•  SIWZ, PFU, 

•  odpowiedzi na pytania serii pierwszej z dnia 18 listopada 2019 r.  

Zamawiający,  uznając,  że  wykonawca  PAGMA-BUD  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu i może ubiegać się o przedmiotowe zamówienie, naruszył art. 22 ust. 1 pkt 2 

Ustawy,  bowiem  wykonawca  PAGMA-

BUD  nie  wykazał,  że  spełnia  warunek  posiadania 

zdolności technicznej w zakresie określonym w 10 pkt 2a SIWZ. 

Zgodnie  z  art.  22a  ust.  3  Ustawy,  do  obowiązków  Zamawiającego  należała  ocena,  

czy  oddane  do  dyspozycji  wykonawcy  PAGMA-BUD  przez  podm

iot  „ZAB-BUD”  A.  Z. 

doświadczenie pozwala na wykazanie przez tego wykonawcę spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu  w  zakresie  określonym  w  10  pkt  2a  SIWZ.  Zamawiający  ocenił  niewłaściwie 

udostępnione doświadczenie podmiotu ZAB-BUD, zatem nie sprostał obowiązkowi i naruszył 

art. 22a ust. 3 w związku z art. 22a ust. 2 i ust. 4. 

W  sytuacji,  gdy  wykonawca  PAGMA-

BUD  nie  udowodnił,  że  realizując  zamówienie, 

będzie dysponował  niezbędnym  doświadczeniem  podmiotu „ZAB-BUD”  A.  Z.,  Zamawiający 

winien 

wykluczyć 

PAGMA-BUD 

postępowania 

udzielenia 

zamówienia,  

zaś nie dokonując tego, naruszył art. 24 ust. 1 pkt 12). 

Ponowne  wezwanie  od  uzupełnienia  dokumentów,  którymi  PAGMA-BUD  mógłby 

wykazać  posiadanie  wymaganego  doświadczenia  nie  jest  możliwe,  bowiem  zasadą 

obowiązującą w zamówieniach publicznych jest jednorazowe wezwanie do uzupełnienia tego 

samego dokumentu. 


Kwestia  logicznej  zgodności  treści  uzupełnionego  wykazu  osób  z  treścią 

uzupełnionego zobowiązania podmiotu ZAB-BUD. 

PAGMA-BUD, 

w  uzupełnionym  Wykazie  osób  (szerzej  o  tym  poniżej),  wskazał, 

że 

dysponuje 

osobą 

projektanta, 

panem 

R. 

G. 

Oznaczać 

to 

musi,  

że  p.  R.  G.  jest  albo  pracownikiem  PAGMA-BUD  albo  osobą  zatrudnioną  przez  PAGMA-

BUD na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

PAGMA-

BUD  w wykazie osób nie wskazał, że będzie dysponować osobą projektanta  

na  podstawie  zobowiązania  podmiotu  ZAB-BUD,  skoro  ten  podmiot  winien  wykonać  cały 

zakres  zamówienia,  w  tym  także  wykonać  projekt  budowlany.  Skoro  projekt  budowlany 

wykonać  miałby  podmiot  ZAB-BUD,  to  osoba  projektanta  wskazana  w  uzupełnionym 

Wykazie  osób  winna  być  powiązana  bezpośrednio  z  podmiotem  ZAB-BUD,  

a nie z wykonawcą PAGMA-BUD. 

Powyższe  potwierdza  zamiar  PAGMA-BUD  do  samodzielnego  wykonania  projektu 

budowlanego 

przebudowy 

bloku 

porodowego 

wykorzystaniem 

p. 

R. 

G. 

Ten zamiar koreluje zresztą z zakresem zobowiązania podmiotu ZAB-BUD, bowiem podmiot 

ten nie zobowiązał się do wykonania projektu budowlanego. 

Przy łącznym traktowaniu treści uzupełnionego Wykazu osób z treścią uzupełnionego 

zobowiązania podmiotu ZAB-BUD, wyciągnąć można jeden logiczny wniosek, że wykonawca 

PGMA-

BUD  wykona  projekt  budowlany,  a  następnie  na  jego  podstawie  podmiot  ZAB-BUD 

wykona projekt wykonawczy, do czego zobowiązał się. 

Kwestia  niewykazania  przez  wykonawcę  PAGMA-BUD  spełnienia  warunku  udziału  

w  postępowaniu  -  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  zakresie  dysponowania 

osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, w części dotyczącej wymaganego 

okresu 

doświadczenia zawodowego tych osób. 

Zamawiający ww. wyrokiem KIO został także zobowiązany do wezwania PAGMA-BUD, 

w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających doświadczenie 

osób,  które  skieruje  do  realizacji  zamówienia,  a  które  to  osoby  zostały  wskazane  przez 

PAGMA-BUD 

w  Wykazie  osób  (załącznik  nr  4  do  SIWZ).  Izba  stwierdziła,  że  zawarty  

w  Wykazie  osób  opis  doświadczenia  osób  tam  wskazanych  jest  zbyt  ogólnikowy,  

nie pozwalający na identyfikację doświadczenia tych osób oraz na weryfikację prawdziwości 

oświadczenia wykonawcy PAGMA-BUD zawartego w JEDZ i w złożonym Wykazie osób. 

Zamawiający  pismem  dnia  25  lutego  2020  r.  wezwał  PGMA-BUD  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu, o którym mowa w 10 pkt 2b SIWZ. 


PAGAM-

BUD,  w  uzupełnionym  za  pismem  z  dnia  5  marca  2020  r.  Wykazie  osób, 

ponownie  ogólnikowo  opisał  doświadczenie  wszystkich  osób  w  odniesieniu  do  okresu  

ich doświadczenia. Zmiana opisu, jaka nastąpiła w stosunku do pierwotnego Wykazu osób, 

polegała  na  zastąpieniu  słów  „co  najmniej”  słowem  „powyżej”,  i  w  związku  z  tym, 

gramatycznym dostosowaniu innych słów opisujących doświadczenie. 

W  pierwotnym  Wykazie  osób,  PAGMA-BUD  w  odniesieniu  do  każdej  z  osób  użył 

zwrotu:  „posiada  co  najmniej  5-lemie  doświadczenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień 

budowlanych”. W uzupełnionym, w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, Wykazie osób PAGM-ABUD 

użył zwrotu: „posiada powyżej 5-ciu lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień 

budowlanych”. 

ww.  wyroku  (na  stronie  40)  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wskazała,  

że niewystarczającym jest opisanie doświadczenia osób poprzez powielenie opisu warunku 

zawartego  w  10  pkt  2b  SIWZ. Właśnie taki  opis  doświadczenia  został  zamieszczony  przez 

PAGMA-BUD  w  pierwotny

m  Wykazie  osób.  Zamiana  w  uzupełnionym  Wykazie  osób  słów 

„co  najmniej”  na  słowo  „powyżej”,  z  równoczesnym  gramatycznym  dostosowaniu  innych 

słów,  w  stosunku  do  opisu  warunku  w  SIWZ,  opisujących  to  doświadczenie,  nie  może 

stanowić o zastosowaniu się przez PAGMA-BUD do wyroku KIO. 

W wyroku KIO czytamy: 

• 

„W  praktyce  takie  działanie  niewiele  różni  się  od  złożenia  oświadczenia  wstępnego  

o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu,  nie  pozwala  ono  bowiem 

Zamawiającemu  na  zidentyfikowanie,  a  następnie  na  weryfikację  doświadczenia 

posiadanego przez wskazane w Wykazie osoby.” 

• 

„Na  podstawie  informacji  przedstawionych  przez  PAGMA-BUD  w  Wykazie  osób  

nie  jest  możliwe  zidentyfikowanie  ani  faktycznego  okresu  doświadczenia  zawodowego 

wskazanych osób … .”  

• 

„Spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nie  może  być  przedmiotem  domniemań  zamawiającego,  dlatego  wykonawca  powinien 

na  wezwanie  przedstawić  takie  oświadczenia  i  środki  dowodowe,  które  potwierdzą 

prawdziwość  złożonych  oświadczeń  wstępnych,  a  nie  poddadzą  ją  w  uzasadnioną 

wątpliwość.  

PAGMA-

BUD,  w  uzupełnionym  Wykazie  osób  w  kolumnie  nazwanej  Doświadczenie 

(opis  potwierdzający  postawiony  przez  Zamawiającego  warunek),  zamieścił  szereg 

zbędnych  informacji,  np.  opis  zakresu  uprawnień,  ale  nie  zamieścił  opisu  doświadczenia  

w  sposób  wskazany  przez  Zamawiającego  w  §  10  pkt  2b  SIWZ  10  pkt  2b  SIWZ  

w  postanowieniu  oznaczonym  jedną  gwiazdką  (strona  7  SIWZ)  w  brzmieniu:  „*  Przez 

doświadczenie  zawodowe  (w  okresie  od  daty  uzyskania  stosownych  uprawnień  do  daty 


składania  ofert),  zgodnie  z  art.  2  ust.  I  9a  ustawy  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn zm.), należy 

rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie: 

•  zatrudnienia, 

•  wykonywania innej pracy zarobkowej, 

•  lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Oznacza to, że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej  

w  trakcie  zatrudnienia,  wykon

ywania  innej  pracy  zarobkowej  lub  prowadzenia  działalności 

gospodarczej  prowadzonej  co  najmniej  6  miesięcy.  Warunek  doświadczenia  zawodowego 

zawiera 

także  doświadczenie  praktyczne  tj.  wymóg  nabycia,  w  trakcie  tego  doświadczenia 

zawodowego,  określonych  umiejętności  praktycznych  do  wykonywania  pracy  przez 

wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności.”. 

Zamawiający,  mimo  skrajnej  ułomności  opisu  doświadczenia,  uznał  spełnienie  przez 

PAGMA-BUD  warunku  dysponowania  osobami  o  odpowiednim  przygotowaniu  zawodowym  

i  wymaganym 

doświadczeniu.  Zamawiający  dokonał  tego  z  pominięciem  powyżej 

przywołanych własnych postanowień zawartych w SIWZ. 

PAGMA-

BUD w odniesieniu do żadnej z osób w uzupełnionym Wykazie osób nie wskazał: 

•  czy  doświadczenie  zostało  nabyte  poprzez  zatrudnienie  i  przez  jaki  okres  trwające 

oraz kto zatrudniał daną osobę wpisaną do Wykazu, 

•  czy  doświadczenie  zostało  nabyte  poprzez  wykonywanie  innej  pracy  zarobkowej  

i  przez  jaki  okres  trwało  wykonywanie  tej  pracy  oraz  dla  kogo  praca  ta  była 

świadczona, 

•  czy doświadczenie to zostało nabyte poprzez prowadzenie działalności gospodarczej  

i przez jaki okres ta działalność była prowadzona. 

Zamawiający  jest  związany  postanowieniami  SIWZ,  nie  może  w  trakcie  oceny  ofert 

dokonywać oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pominięciem postanowień 

SIWZ. 

dowód: 

•  Wykaz osób złożony na wezwanie Zamawiającego z dnia 18 grudnia 2019 r.   

•  Wykaz osób uzupełniony na wezwanie Zamawiającego z dnia 25 lutego 2020 r.  

•  SIWZ.  

Wobec powyższego, Zamawiający, uznając spełnienie przez PAGMA-BUD warunku udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  okresu  doświadczenia  osób,  naruszył  art.  22  ust.  1  pkt  2,  

zaś nie wykluczając PAGMA-BUD z postępowania o udzielenie zamówienia, naruszył art. 24 

ust. 1 pkt 12). 

Ponowne  wezwanie  od 

uzupełnienia  dokumentów,  którymi  PAGMA-BUD  mógłby 

wykazać  wymagane  doświadczenie  osób  wskazanych  w  Wykazie  osób  nie  jest  możliwe, 


bowiem  zasadą  obowiązującą  w  zamówieniach  publicznych  jest  jednorazowe  wezwanie  

do uzupełnienia tego samego dokumentu. 

Kwestia wyboru oferty wykonawcy PAGMA-

BUD, która nie jest ofert najkorzystniejszą. 

Wobec  powyżej  zaprezentowanej  argumentacji,  mającej  oparcie  w  faktach  i  prawie, 

stwierdzić  trzeba,  że  Zamawiający  bezpodstawnie  dokonał  wyboru  oferty  wykonawcy 

PAGMA-BUD  jako 

najkorzystniejszej,  czym,  oprócz  przepisów  wskazanych  wyżej,  naruszył 

także art. 91 ust. 1 Ustawy. 

Odwołujący  wnosi  niniejsze  odwołanie,  bowiem  czuje  się  poszkodowany  działaniami 

Zamawiającego  bezpodstawnie  pozbawiającymi  go  możliwości  uzyskania  przedmiotowego 

zamówienia. 

Odwołujący  wnosi  o  uwzględnienie  odwołania  i  wydanie  wyroku  zgodnego  z  jego 

wnioskami zaprezentowanymi w części wstępnej. 

Sygnatura akt: KIO 597/20 

W dniu 19 marca 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

kole

jne  odwołanie  w  ramach  prowadzonego  przez  Zamawiającego  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Roboty  budowlane  mające  na  celu  przebudowę 

pomieszczeń  bloku  porodowego  w  budynku  szpitalnym  „A"  w  systemie  „zaprojektuj  

i  wybuduj"  w  związku  z  realizacją  projektu  pn.  „Modernizacja  i  doposażenie  Kliniki 

Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii — Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia 

Matki Polki" w Łodzi” wniesione przez wykonawcę CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Sp. k.  (Reguły, 

ul. Stanisława Bodycha 73A 05-816 Michałowice) zwanego dalej Odwołującym Climamedic. 

Odwołujący Climamedic zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów 

ustawy: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  12)  uPzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  PAGMA-BUD  

z postępowania w powodu niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w zakresie zdolności technicznej, w wyniku czego Zamawiający bezpodstawnie przyjął, 

iż  PAGMA-BUD  spełnia  postawione  w  tym  zakresie  warunki  zdolności  technicznej 

(doświadczenie i kadra); 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  12)  poprzez  niewykluczenie  PAGMA-

BUD  z  postępowania  pomimo,  

iż  Wykonawca  ten  nie  wykazał  dysponowania  zasobami  innego  podmiotów,  o  których 

mowa w art. 22a ust. 2 ustawy, na dzień złożenia oferty; 


3)  art.  24  ust.  1  pkt  16)  poprzez  niewykluczenie  PAGMA-

BUD  z  postępowania  pomimo,  

iż  Wykonawca  ten  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  warunku  dotyczącego  zdolności  technicznej  

lub zawodowej; 

art. 87 w związku z art. 91 ust. 1 w związku z art. 7 poprzez zaniechanie sprostowania 

cen  ofert  uwzględniających  wycenę  sprzętu  medycznego,  będącego  de  facto  poza 

zakresem postępowania; 

względnie 

art.  29  ust.  1  i  2  w  związku  z  art.  93  ust.  1  pkt  7)  poprzez  zaniechanie  unieważnienia 

postępowania  ze  względu  na  brak  wyczerpującego  i  jednoznacznego  opisania 

przedmiotu  zamówienia,  co  doprowadziło  do  złożenia  nieporównywalnych  ofert  

z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawców,  przez  co  postępowanie  dotknięte  jest 

niemożliwą do usunięcia wadą. 

W związku z powyższym Odwołujący Climamedic wniósł o: 

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 

dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert; 

3)  wykluczenia  PAGMA-BUD  z 

postępowania  i  odrzucenie  oferty  złożonej  przez  tego 

Wykonawcę; 

sprostowanie ofert uwzględniających wycenę sprzętu medycznego; 

dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  spośród  pozostałych  prawidłowych  ofert 

złożonych w postępowaniu; 

względnie 

6)  u

nieważnienie postępowania jako dotkniętego niemożliwą do usunięcia wadą. 

Odwołujący  Climamedic  wskazał,  że  posiada  interes  we  wniesieniu  odwołania.  

W  wyniku  naruszenia  w/w  przepisów  ustawy  interes  Odwołującego  doznał  uszczerbku, 

ponieważ  w  przypadku  prawidłowego  działania  Zamawiającego  oferta  Odwołującego 

uzyskałaby  największą  liczbę  punktów  wg  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ,  

a w konsekwencji zostałaby uznana za najkorzystniejszą. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  nieuzyskania 

przedmiotowego zamówienia. 

I.  Zaniechanie  wykluczenia  PAGMA-

BUD  z  postępowania  (zdolność  techniczna 

 i zawodowa) 


W  pierwszej  kolejności  podkreślenia  wymaga,  iż  kluczowym  dla  rozstrzygnięcia 

zarzutów  niniejszego  odwołania  jest  postępowanie  odwoławcze  zainicjowane  przez 

wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienie 

publicznego oraz wydany w związku z tymże postępowaniem odwoławczym wyrok z dnia 7 

lutego  2020  roku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  123/20,  KIO 

127/20, KIO 141/20 (dowód: wyrok z dnia 7 lutego 2020 roku). 

Na  mocy  ww. 

wyroku,  wobec  braku  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  Zamawiający  zobowiązany  został  do  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej o

raz powtórzenie czynność badania i oceny ofert, w tym wezwanie 

PAGMA-

BUD, na podstawie art. 26 ust. 3 uPzp, do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów 

wymaganych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  o  którym 

mowa w § 10 pkt 2a SIWZ. 

Wykonawca  PAGMA-BUD  na  gruncie  ww. 

wskazanego  wyroku  został  wezwany,  

w  dniu  25  lutego  2020  roku  do  uzupełnienia  stosownych  dokumentów.  Stosownie  

do wezwania Zamawiającego, PAGMA-BUD pismem z dnia 5 marca 2020 roku, przedłożyła 

następujące dokumenty: 

1)  wy

kaz  roboty  budowlanej  zgodnie  z  §  10  pkt  2a  tabeli  SIWZ  spełniającej  wymagania 

przetargowe  wraz  z  listem  referencyjnym  potwierdzającym  należyte  wykonanie 

wskazanej roboty oraz zobowiązaniem podmiotu trzeciego, 

wykaz  osób  zgodnie  z  §  10  pkt  2b  tabeli  SIWZ  wraz  z  potwierdzeniem  nadania 

odpowiednich uprawnień oraz zaświadczeniem z Izb. 

Z  uzupełnionych  dokumentów,  w  tym  z  przedłożonego  zobowiązania  wynika,  

iż Udostępniający zasoby tj. "ZAB-BUD" A. Z. (zwany dalej „ZAB-BUD") zobowiązuje się do 

udostępnienia 

doświadczenia 

zakresie: 

Doświadczenie 

związane  

z  wykonaniem  roboty  budowlanej  polegającej  na  przebudowie  budynku  użyteczności 

publicznej  w  systemie  zaprojektuj  i  wybuduj  o  wartości  robót  budowlanych  brutto  powyżej 

4.000.000,00  zł.  Zakres  udziału  ZAB-BUD  w  realizacji  zamówienia  określono  zaś  jako: 

Wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu  przebudowę  pomieszczeń  bloku 

porodowego  w  budynku  szpitalnym  „A"  zgodnie  z  przedmiot  ww.  zamówienia,  

w  szczególności  wykonanie  projektu  wykonawczego  na  podstawie  projektu  budowlanego 

oraz  zmian  aranżacyjnych  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego,  wykonanie  przebudowy 

instalacji 

wentylacji 

mechanicznej, 

wykonanie 

instalacji 

gazów 

medycznych  

wraz  z  montażem  paneli  gazowych  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  wykończeniowych  

w tym, w szczególności montaż ścian GK i sufitów podwieszanych. 

Uwzględniając  całość  dokumentacji  przedmiotowego  zamówienia,  w  tym  

w  szczególności  Opis  przedmiotu  zamówienia  zawarty  w  Programie  Funkcjonalno-


Użytkowym,  należy  wskazać,  iż  zobowiązanie  ponownie  nie  spełnia  wymagań  określonych  

w art. 22a uPzp. Podkreślenia również wymaga, iż PAGM-BUD nie wykazała, w uzupełnieniu 

z  dnia  5  marca  2020  roku, 

na  potwierdzenia  warunku  w  udziału  w  postępowaniu, 

dodatkowego  własnego  doświadczenia  w  realizacji  podobnych  projektów  i  robót 

budowlanych, opisanych przedmiotowym zamówieniem. W tym stanie rzeczy zakres udziału 

ZAB-

BUD  w  realizacji  zamówienia,  wobec  braku  własnego  doświadczenia  PAGM-BUD, 

powinien sprowadzać się do wykonania pełnego zakresu przez ZAB-BUD. 

Powyższe potwierdza zarówno treść art. 22a ust. 4 uPzp, wedle której: W odniesieniu 

do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia, 

wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te  zrealizują 

roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są  wymagane,  jak  również 

treść ww. wyroku.  

W  uzasadnieniu  wyroku  Izba  wskazała:  W  aktualnie  obowiązującym  stanie  prawnym 

wykonawca  polegający  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innego  podmiotu  zobowiązany  jest  do 

zaangażowania tego podmiotu w sposób rzeczywisty i bezpośredni w realizację przedmiotu 

zamówienia. Tylko i wyłącznie wtedy wiedza i doświadczenie, które posiada podmiot trzeci, 

znajdzie  jakiekolwiek  przełożenie  na  realizację  zamówienia  (por.  wyrok  KlO  z  dnia  4 

września  2017  r.  p  sygn.  akt  KIO.  1755/17).  Celem  takiego  rozwiązania  jest  zapewnienie 

Zamawiającemu,  że  udostępniony  przez  podmiot  trzeci  zasób  rzeczywiście  i  realnie, 

zostanie  wykorzystany  w  trakcie  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  po  to  bowiem 

konstruuje,  warunki    udziału  w  postępowaniu,  aby  udzielić  zamówienia  wykonawcy,  który 

daje  rękojmię  jego  należytego  wykonania.  Jeżeli  wykonawca  samodzielnie  nie  spełnia 

warunku ud

ziału w postępowaniu i powołuje się na doświadczenie innego podmiotu, to musi 

zapewnić realny udział tego podmiotu w realizacji zamówienia w takim zakresie, do jakiego 

odnosił się warunek. 

W ocenie składu orzekającego treść zobowiązania firmy ZAB-BUD załączona do oferty 

Przystępującego  PAGMA-BUD  nie  potwierdza  realnego  udziału  ww.  podmiotu  w  realizacji 

robót  budowlanych  w  całym  zakresie  objętym  treścią  warunku  udziału  w  postępowaniu,  

o którym mowa  w  § 10  pkt  2a  SIWZ. Warunek ten  odnosi  się do  przebudowy  lub  remontu 

budynku. 

Ponadto  należy  zdecydowanie  odróżnić  pojęcie  „udziału  w  realizacji  zamówienia”  

od  pojęcia  „realizacji  zamówienia”,  o  którym  mowa  w  art.  22a  ust.  4  i  które  jest  pojęciem 

węższym niż udział  w realizacji zamówienia. Udział w realizacji zamówienia może przybrać 

rozmaite  formy  zaangażowania  podmiotu  trzeciego,  i  może  realizować  się  w  postaci 

doradztwa,  konsultacji,  nadzoru,  uczestniczenia  przy  wykonywaniu  określonych  czynności, 

etc.  Natomiast  wymóg  zrealizowania  części  zamówienia,  z  którymi  wiąże  się  udostępniany 

zasób,  należy  rozumieć  jako  obowiązek  faktycznego  zrealizowania  tej  części  zamówienia  


(co do zasady w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą składającym ofertę). 

Wobec  tego  wykorzystanie  wiedzy  i  doświadczenia  firmy  ZAB-BUD,  które  zgodnie  z  pkt  2 

zobowiązania, miałoby  nastąpić  poprzez konsultacje  i  doradztwo w  zakresie prowadzonych  

prac budowlanych, uznać należy za niewystarczające, bowiem takie rozwiązanie powoduje, 

że  to  inny  podmiot  wykonywałby  zamówienie,  a  nie  podmiot  trzeci  w  zakresie,  w  jakim 

Udostępnił  swoje  zasoby  (podobnie,  wskazała  lzba  w  wyroku  z-dnia  17-grudnia  2013  r:, 

sygn. akt KIO 2480/18). 

Mając  na  uwadze  powyższe  przedstawione  przez  PAGMA-BUD  zobowiązanie 

ponownie  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  art.  22a  Pzp.  tj.  nie  potwierdza  realnego 

udziału  w  realizacji  zamówienia  w  całym  zakresie  objętym  treścią  warunku  udziału  

w postępowaniu. 

Ponadto  podkreślenia  wymaga,  iż  przedstawione  przez  PAGMA-BUD  zobowiązanie 

zostało podpisane w  dniu 5 marca  2020  roku.  Jednocześnie z  treści  zobowiązania wynika,  

iż zostało one wystawione w dniu 4 marca 2020 roku w Warszawie. 

Tym  samym  PAGMA-

BUD  nie  wykazała  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowania  

w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  na  dzień  składania  ofert.  Udostępnienie 

zasobów,  w  kształcie  niespełniającym  wymagań  Pzp  oraz  wydanego  wyroku  KIO  

(na  co  wskazano  powyżej),  nastąpiło  w  dniu  4  marca  2020  roku,  a  więc  po  3  miesiącach  

od  dnia  składania  ofert.  Jednocześnie  z  treści  zobowiązania  nie  wynika  jego  aktualność  

w dni

u złożenia oferty, co w konsekwencji powoduje, iż PAGMA-BUD nie spełniła warunków 

udziału w postępowaniu. 

Wg  interpretacji  przepisów  ustawy  dostępnej  na  stronie  Urzędu  Zamówień 

Publicznych: ttps://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzv/interpretacia-przepisow/pvtania-iodpowiedzi-

dotvczace-nowelizacii-ustawv-prawo-zamowien-publicznvch/kwaIifikacia-podmiotowa-

wvkonawcow:  „Zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  albo  inny  dokument,  służący  wykazaniu 

udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art 22a 

ust  1  ustawy  Pzp,  stanowi  potwierd

zenie,  że  określony  potencjał  dla  wykazania  spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  został  wykonawcy  faktycznie  udostępniony. 

Zobowiązanie  to  stanowi  punkt  wyjścia  do  oceny  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu  dokonywanej  przez  zamawiającego  w  pierwszej  kolejności  w  oparciu  

o  wstępne  oświadczenia  wykonawców  składane  -  w  zamówieniach  powyżej  progów  UE  - 

na  formularzu  jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia,  zaś  w  zamówieniach 

poniżej progów UE-w ramach „zwykłego" oświadczenia wykonawcy. Dia dokonania wstępnej 

oce

ny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  niezbędne  jest  ustalenie,  w  jakim 

zakresie  wykonawca  wykazuje  spełnianie  warunków  samodzielnie,  a  w  jakim  korzysta  

z  potencjału  podmiotu  trzeciego  i  jaki  zakres  tego  potencjału  został  wykonawcy  udzielony,  

do  ustalenia  czego  niezbędny  jest  wskazany  dokument.  Jednocześnie  zamawiający, 


oceniając  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  oparciu  o  te  wstępne 

oświadczenia,  w  szczególności  jednolity  europejski  dokument  zamówienia,  dokonuje  także 

oceny braku podstaw do wykluczenia z po

stępowania podmiotów trzecich. W celu dokonania 

takiej  oceny  zamawiający  musi  dysponować  pełną  informacją  o  tym,  że  w  ogóle  potencjał 

podmiotu  trzeciego  powinien  podleg

ać  jego  wstępnej  ocenie.  Dla  osiągnięcia  takiego  celu 

konieczne  jest  złożenie  przez  wykonawców  wraz  z  ofertą  lub  wnioskiem  o  dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu zobowiązania podmiotu trzeciego". 

Na  gruncie  obecnie  obowiązującej  Pzp,  opinii  oraz  orzecznictwa,  nie  ma  również 

możliwości  do  ponownego  wezwania  PAGMA-BUD  do  uzupełnienia  tych  samych 

dokumentów w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 Pzp, albowiem jest to czynność, którą 

Zamawiający może podjąć jednokrotnie. 

Podobnie rzecz się ma do uzupełnionego wykazu osób. W odróżnieniu do poprzednio 

złożonego  wykazu  PAGMA-BUD  uzupełniła  doświadczenie  wymaganej  kadry  o  wskazanie 

przy  każdej  z  osób  posiadanego  doświadczenie  tj.  zapis:  „posiada  powyżej  5-ciu  

lat  doświadczenia  (...)"  -  poprzedni  wykaz  sprowadzał  się  do  zapisu:  „posiada  co  najmniej  

letnie  doświadczenie  (...)"  oraz  wykazania  inwestycji  wskazanej  w  §  10  pkt  2b  SIWZ.  

W  pozostałym  zakresie  zapisy  uzupełnionego  wykazu  osób  są  ponownie  powieleniem 

warunku,  zwłaszcza  w  zakresie  wykazania  minimalnego  okresu  doświadczenia  w  pełnieniu 

samodzielnych funkcji technicznych tj.

, wykazania realizacji, projektów, w których wykazane 

osoby 

pełniły 

określone 

funkcje 

kierowników 

budowy/robót/projektantów  

wraz  ze  wskazaniem  okresów  pełnienia  tychże  funkcji,  co  w  konsekwencji  potwierdziłoby 

spełnienie warunku określonego w SIWZ. 

Wedle ww. 

wyroku Izba uznała: 

Izba  przyznała  rację  Odwołującemu  Climamedic,  iż  powielenie  wymagań  określonych  

w  treści  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  opisie  doświadczenia  osób  proponowanych  

na  poszczególne  stanowiska,  nie  stanowi  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu. Trudno uznać, aby proste przeniesienie fragmentów SIWZ do wykazu osób 

stanowić miało opis doświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku. W praktyce takie 

działanie  niewiele  różni  się  od  złożenia  oświadczenia  wstępnego  o  spełnieniu  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  nie  pozwala  ono  bowiem  Zamawiającemu  na  zidentyfikowanie,  

a  następnie  weryfikację,  doświadczenia  posiadanego  przez  wskazane  w  Wykazie  osoby. 

Zauważyć  należy,  że  zgodnie  z  §  10  pkt  2b  SIWZ  Zabawiający  wymagał  wykazania  przez 

wykonawcę,  że  dysponuje  lub  będzie  dysponował:  co  najmniej  jedną  osobą  posiadającą  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  zawodowe  po  uzyskaniu  odpowiednich  uprawnień 

budowlanych  oraz  która  pełniła  określoną  funkcję  (Kierownika  Budowy,  Kierownika  Robót) 

przy co najmniej 1 inwestycji określonego rodzaju lub która wykonała co najmniej 1 projekt 

obiektu użyteczności publicznej (w odniesieniu do Projektanta). 


Na podstawie informacji przedstawionych przez PAGMA-BUD, w Wyka

zie osób nie jest 

możliwe  zidentyfikowanie  ani  faktycznego  okresu  doświadczenia  zawodowego  wskazanych 

osób,  ani  inwestycji,  na  której  dana  osoba  pełniła  funkcję  kierowniczą  (w  tym  jej  zakresu), 

brak  jest  także  jakichkolwiek  danych  co  do  zakresu  projektu  wykonanego  przez  osobę 

wskazaną  na  stanowisko  Projektanta.  Okoliczności  wskazujący  na  spełnienie  warunku 

udziału w postępowaniu nie wynikają również z, załączonych do Wykazu osób dokumentów, 

które  potwierdzają  jedynie  posiadane  przez  osoby  wskazane,  w  Wykazie  osób 

ubezpieczenie OC oraz uprawnienia budowlane i nie stanowią jakiegokolwiek potwierdzenia 

w  zakresie  czy  to  okresu  faktycznego  doświadczenia  zawodowego,  czy  tym  bardziej 

pełnienia  wymaganej  w  warunku  funkcji  kierowniczej  na  jakiejkolwiek  inwestycji.  Izba 

podkreśla,  iż  to  na  wykonawcy  ciąży  obowiązek  wykazania  spełniania  warunków  udziału  

w  postępowaniu  postawionych  przez  zamawiającego  w  taki  sposób,  który  nie  budzi 

wątpliwości.  Spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publiczn

ego nie może być przedmiotem domniemań zamawiającego, dlatego też wykonawca 

powinien  na  - 

wezwanie  przedstawić  takie  oświadczenia  i  środki  dowodowe,  które 

potwierdzą  prawdziwość  złożonych  oświadczeń  wstępnych,  a  nie  poddadzą  

ją w uzasadnioną wątpliwość. 

Z  powyższego  wynika,  iż  PAGMA-BUD  ponownie  nie  wykazała  spełnienia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  posiadania  przez  wskazane  osoby  minimalnego  

co  najmniej 

5  letniego  doświadczenia  zawodowego.  Zmiana  stwierdzenia  „co  najmniej  5 

letniego" 

na „posiada powyżej 5 lat doświadczenia", tak jak w poprzednio złożonym wykazie, 

nie można uznać za potwierdzenie spełnienia warunku, a jedynie jego ponowne powielenie 

w nieco odmienionej formie. Tym samym PAGMA-

BUD nie dostosowała w pełnym zakresie 

przedłożonego na wezwanie wykazu do wytycznych w/w wyroku, a sposób oceny spełnienia 

warunku przez Zamawiającego należy ponownie ocenić jak dowolny. 

Jednocześnie  podobnie  jak  w  stosunku  do  uzupełnionego  zobowiązania  

nie  ma  możliwości  do  ponownego  wezwania  PAGMA-BUD  do  uzupełnienia  tego  samego 

dokumentu  (wykaz  osób)  w  trybie  przewidzianym  w  art.  26  ust.  3  Pzp,  albowiem  

jest to czynność, którą Zamawiający może podjąć jednokrotnie. 

Wobec powyższego PAGMA-BUD nie wykazała zarówno spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie wymaganych zdolności technicznych i zawodowych, jak również 

realnego dostępu do zasobów podmiotów trzecich w dacie złożenia oferty, w związku z czym 

zasadne jest wykluczenie PAGMA-

BUD z postępowania. 

II.  Zaniechanie sprostowania ofert w trybie art. 87 ust. 2 uPzp. 


W  związku  z  zarzutami  podnoszonymi  przez  Odwołującego  (KIO  141/20)  

oraz  Mostostal  Zabrze  (KIO:  127/20)  w  ww.  postępowaniu  odwoławczym,  a  dotyczącymi 

ewentualnych błędów w obliczeniu ceny związanych z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku  VAT  dla  opisanego  w  Dokumentacji  postępowania  sprzętu  medycznego,  zarówno  

w pisemnej odpowiedzi Zamawiającego (z dnia 6 lutego 2020 roku) na wniesione odwołania, 

jak również w toku rozprawy, którą przeprowadzono w dniu 6 lutego 2020 roku, Zamawiający 

niejako dokonał/sprecyzował opis przedmiotu zamówienia. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem 

Zamawiającego  zakres  dotyczący  dostawy  i  montażu  sprzętu  medycznego  jest  poza 

zakresem  postępowania,  a  jedyną  i  właściwą  stawką  podatku  VAT,  którą  w  złożonych 

ofertach powinni przyjąć wszyscy wykonawcy jest stawka 23% (dowód: protokół posiedzenia 

i rozprawy z dnia 6 lutego 2020 roku, wyrok KIO z dnia 7 lutego 2020 roku). 

Powyższe 

dotyczy 

przede 

wszystkim 

dostawy 

wyrobów 

medycznych 

wyspecyfikowanych 

w  załączniku  do  PFU:  Aparatura  medyczna  wbudowana  na  stałe  

w elementy budowlane wykaz, tj.: 

• 

KOLUMNA  CHIRURGICZNA  LAPAROSKOPOWA  - 

Urządzenie  zakwalifikowane  

do  wyrobów  medycznych  klasy  lib,  Deklaracja  zgodności  i  certyfikat  CE  producenta 

opisujący konkretny typ i model urządzenia; 

• 

KOLUMNA  ANESTEZJOLOGICZNA  -  DYSTRYBUCYJNA  - 

Deklaracja  zgodności 

wytwórcy  potwierdzająca  model  i  typ  opisany  w  niniejszym  formularzu  

oraz 

potwierdzenie 

zgodności 

normą 

ISO 

Potwierdzenie 

zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMIPB; 

• 

LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA; 

• 

SYSTEM 

ZINTEGROWANY 

NA 

SALĘ 

OPERACYJNĄ 

LAPAROSKOPOWĄ 

POZWALAJĄCY  NA  STEROWANIE  URZĄDZENIAMI  MEDYCZNYM!  -  Wyrób  klasy  I, 

zgodny z IEC 60601-1; 

• 

KOLUMNA  CHIRURGICZNA  SALA  CIĘĆ  -  Certyfikat  CE  dla  wyrobu  medycznego 

zgodn

ie  z  93/42/EEC  dla  urządzenia.  Deklaracja  zgodności  wytwórcy  potwierdzająca 

model i typ opisany w niniejszym formularzu oraz potwierdzenie zgodności z normą ISO 

11197:2016. Potwierdzenie zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMIPB; 

• 

KOLUMNA  ANESTEZJOLOGICZNA  -  Certyfikat  CE  dla  wyrobu  medycznego  zgodnie  

z 93/42/EEC dla urządzenia. Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ 

opisany  w  niniejszym  formularzu  oraz  potwierdzenie  zgodności  z  normą  ISO 

11197:2016.  Potwierdzenie  zgłoszenia/powiadomienia  do  URPLWMIPB;  Kolumna 

chirurgiczna  -  Certyfikat  CE  dla  wyrobu  medycznego  zgodnie  z  93/42/EEC  

dla  urządzenia.  Deklaracja  zgodności  wytwórcy  potwierdzająca  model  i  typ  opisany  

w  niniejszym  formularzu  oraz  potwierdzenie  zgodności  z  normą  ISO  11197:2016. 

Potwierdzenie zgłoszenia/powiadomienia do URPLWMIPB; 


• 

LAMPA  OPERACYJNA  BEZCIENIOWA  -  Dekl

aracje  zgodności  wytwórcy  klasy  I 

zgodnie z 93/42/EEC (urządzenia oferowane); 

• 

LAMPA  BEZCIENIOWA  SUFITOWA  - 

Deklaracje  zgodności  wytwórcy  klasy  I  zgodnie  

z 93/42/EEC (urządzenia oferowane). 

Stanowisko Izby oraz Zamawiającego zaś znajduje odzwierciedlenie i zostało potwierdzone 

przede wszystkim w: 

pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  z  dnia  6  lutego  2020  roku  (dotyczy  odwołania 

wniesionego przez Mostostal Zabrze): 

budowlanych,  bez  uprzedniego  projektowania.  Podkreślił,  że  ani  Zamawiający,  ani 

żaden  z  oferentów  nie  może  wskazać  zakresu  ilości,  wartości  robót  obejmujących 

nominalne  wyroby  medyczne,  w  sz

czególności  z  zakresu  gazów  medycznych, 

ponieważ  nikt  nie  może  uprzednio  wskazać  ile,  gdzie  i  jakie  dokładnie  instalacje 

doprowadzające  gazy  medyczne  będą  w  przyszłości  zaprojektowane.  Wskazał  

na wyrok Izby z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt 

pisemna  od

powiedź  na  odwołanie  z  dnia  6  lutego  2020  roku  (dotyczy  odwołania 

wniesionego przez Odwołującego): 

127/20.  Dodał,  iż  skoro  nie  ma  rzeczywistej  możliwości  określenia  dokładnego 

zakresu czynności wchodzących w zakres robót budowalnych w systemie zaprojektuj 

i  wybuduj  aż  do  chwili  faktycznego  zatwierdzenia  projektu  przez  Zamawiającego,  

to  i  przedstawienie  ofert 

porównywalnych,  konkurencyjnych  jest  możliwe  tylko  w 

sposób przedstawiony w formularzu oferty, bez nierzeczywistego podziału na roboty 

budowlane objęte różnymi stawkami VAT. 

stanowisko Izby przedstawione w uzasadnieniu w/w wyroku: 

zamówienia  na  obecnym  etapie  mogła  budzić  wątpliwości  wykonawców.  Zauważyć 

bowiem trzeba, że zamówienie realizowane ma być w systemie „zaprojektuj i wybuduj 

co powoduje, 

że szczegółowy zakres prac, jakie wiązać się będą z instalacją gazów 

medycznych  i  pozostałej  aparatury  medycznej,  zostanie  dopiero  doprecyzowany  

na etapie projektu budowlanego, kiedy to wydzielony zostanie konkretny zakres, prac 

do  wykonania,  obejmujący  elementy  konieczne  do  instalacji  wyrobów  medycznych. 

T

ak ukształtowane postanowienia SIWZ nie były 

stanowisko  Zamawiającego  przedstawione  w  toku  rozprawy  (str.  nr  9  protokołu 

posiedzenia i rozprawy): 

gazów  medycznych  są  jedynie  elementem.  Żaden  z  oferentów  nie  wie,  jaką  część 

miałby  objąć  stawką  preferencyjną,  ponieważ  roboty  muszą  dopiero  zostać 

zaprojektowane.  Wskazuje,  że  Zamawiający  nie  przestawił  żadnego  podziału  prac, 


nie  zawarł  katalogów,  które  umożliwiałaby  przyjęcie  określonych  wartości  

i ich wycenę. Zamawiający nie wskazał, jak wykonawcy mieliby rozdzielić zamówienie 

i  jaką  część  objąć  stawką  23%,  a  jaką  8%.  Porównywanie  ofert  w  takiej  sytuacji 

byłoby niekonkurencyjne. Gwarancję porównywalności daje jedynie wskazanie jednej 

stawki. 

5)  stanowisko  Zam

awiającego  przedstawione  w  toku  rozprawy  {str.  nr  12  protokołu 

posiedzenia i rozprawy): 

W  kwestii  stawki  VAT  podtrzymuje  dotychczasowe  stanowisko.  Dodaje,  że  nazwa 

„modernizacja  i  doposażenie"  to  nazwa  projektu  unijnego,  a  nie  zamówienia. 

Wskazuje,  że  gazy  medyczne  to  instalacja,  rury.  Załącznik  dotyczący  aparatury 

medycznej  zakreśla  jedynie,  jakie  mogą  pojawić  się  elementy.  Zwraca  uwagę  

na konieczność wbudowania tych elementów, tj. zamontowania ich w ścianie. 

Podnosi  także,  że  naturalnym  jest,  że  instalacje  muszą  spełniać  normy,  dlatego  

też  Zamawiający  wskazał  parametry,  jakich  oczekuje  względem  tego  sprzętu. 

Natomiast same szczegóły dotyczące montażu będą możliwe do ustalenia dopiero po 

odbiorze  projektów.  Wykonawcy  nie  wiedzą  obecnie,  ile  metrów  rur  będą  musieli 

poprowadzić.  W  związku  z  tym  nie  da  się  określić,  w  jakiej  części  należałoby 

zastosować stawkę preferencyjną. 

stanowisko  Zamawiającego  przedstawione  w  toku  rozprawy  (str.  nr  15  protokołu 

posiedzenia i rozprawy): 

W kwestii

 różnych stawek VAT prowadziłoby do nieporównywalności ofert. Zamawiający 

dopuścił  jedną  stawkę  23%.  Żaden  z  wykonawców  nie  zadawał  pytań  w  zakresie 

dotyczącym tej kwestii. 

Skoro 

zatem  sam  Zamawiający  potwierdza,  iż  właściwą dla przedmiotowego postępowania 

stawką  podatku  VAT  jest  23%,  a  opisany  pierwotnie  w  Dokumentacji  postępowania  sprzęt 

medyczny jest de facto poza jego zakresem, prawidłowym działaniem Zamawiającego, przed 

dokonaniem badania i ponownej oceny oferty PAGMA-

BUD, która zgodnie z uzasadnieniem 

zarzutu  nr  1  i  tak 

podlega  wykluczeniu,  powinno  być  wezwanie  w  trybie  art.  87  Pzp  

do  złożenia  wyjaśnień  co  do  treści  pozostałych  złożonych  ofert  w  zakresie  zastosowanych 

stawek  podatku  VAT,  a  w  konsekwencji  sprostowanie  (o  kwotę  uwzględniającą  wartość 

sprzętu  medycznego)  w  trybie  art.  87  ust.  2  Pzp  tych  ofert,  które  zawierały  w  cenie  oferty 

wycenę ww. sprzętu medycznego. 

W  wyniku  tak  przeprowadzonego  prawidłowego  badania  i  oceny  ofert,  wykluczenia 

PAGMA-

BUD  z  postępowania,  oferta  Odwołującego  jest  najkorzystniejszą  ofertą  spośród 

pozostałych  ważnych  i  niepodlegających  odrzuceniu  ofert  i  jako  taka  powinna  podlegać 


dalszej  ocenie 

i  badaniu,  a  w  konsekwencji  powinna  zostać  wybrana  jako  oferta 

najkorzystniejsza. 

Wobec  powyższego,  mają  jednocześnie  na  uwadze  słuszny  interes  Zamawiającego  

w  postaci  dążenia  do  wyboru  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oferty 

najkorzystniejszej, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami (w tym przypadku cena 

oraz okres gwarancji), zarzut jest słuszny i uzasadniony. 

III.  Zanie

chanie unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7) uPzp. 

Wobec  ewentualnego  nieuwzględnienia  wyżej  opisanego  zarzutu,  z  ostrożności 

procesowej  Odwołujący  podnosi  naruszenie  art.  29  Pzp.  Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu: 

Przedmiot  zamówienia  opisuje  się  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący,  za  pomocą 

dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniając  wszystkie  wymagania  

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Jednocześnie  z  w/w  wyroku  oraz  oświadczeń  składanych  w  toku  rozprawy  wynika 

bezsprzecznie (uzasadnienie powyżej), iż opis przedmiotu zamówienie jednoznaczny nie był, 

co  spowodowało,  iż  wykonawcy  zostali  wprowadzeni  w  błąd,  o  czym  świadczą  złożone 

oferty, które obejmują różne zakresy. 

Skoro  Zamawiający  dokonał  opisu  przedmiotu  w  taki  sposób,  że  wykonawcy  złożyli  oferty  

na  różne  zakresy,  a  w  konsekwencji  wycenili  różne  zakresy,  to  nie  da  się  porównać 

złożonych ofert. 

W  tym  stanie  rzeczy  naruszenie  art.  29  Pzp  polega  przede  wszystkim  

na  niejednoznacznym  opisie 

przedmiotu  zamówienia,  które  doprowadziło  do  złożenia,  

z  przyczyn  niezawinionych  przez  Wykonawców,  ofert  z  rożnym  zakresem  świadczenia,  

a przez  to  ofert  nieporównywalnych,  o czym Odwołujący  dowiedział  się po  upływie terminu 

składania ofert, tj. na rozprawie (uzasadnienie powyżej). 

Zgodnie  z  artykułem  93  ust.  1  pkt  7)  Pzp,  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienie  publicznego,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  

do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

Brak możliwości dokonania jednoznacznej oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań 

SIWZ  w  zakresie  zaoferowanego  przedmiotu  zamówienia  i  oceny  kryterium  stanowi  wadę  

w  postępowaniu,  która  uniemożliwia  zawarcie  umowy.  Na  etapie  badania  i  oceny  ofert,  

nie jest możliwe poprawienie opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, a zatem 

wada jest niemożliwa do usunięcia. Jedną z zasad udzielenia zamówienia jest konieczność 

zapewnienia  równości  wykonawców,  która  może  być  zapewniona  przez  jednoznaczne  

i  przejrzyste,  jednakowe  dla  wszystkich  postanowienia  SIWZ,  w  tym  opis  kryterium.   


Sytuacja,  w  której  wykonawcy  mogą  zaoferować  różne  zamówienia  za  różną, 

nieporównywalną  cenę,  prowadzi  do  rozbieżności  i  braku  równości  wykonawców  

postępowaniu (vide Sygn. akt: KIO 268/20). 

Tym  samym,  gdyby  oferty  nie  podlegały  sprostowaniu  na  gruncie  art.  87  Pzp, 

Zamawiający zobowiązany byłby unieważnić postępowanie, które obarczone jest niemożliwą 

do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

Mając na  uwadze powyższe,  Odwołujący  wnosi  o uwzględnienie odwołania w  całości  

i nakazanie Zamawiającemu dokonania czynności wskazanych w petitum odwołania. 

W dniu 19 marca 2020 

roku do postępowania o sygnaturze akt KIO 550/20 oraz w dniu 

23  marca  2020  roku  do  postępowania  o  sygnaturze  KIO  597/20  zgłosił  przystąpienie  

po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  PAGMA-BUD  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi, 

wnosząc o oddalenie odwołania.   

Zamawiający pismem z dnia 4 czerwca 2020 roku (data wpływu do KIO 5 czerwca 2020 r.) 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu o sygnaturze akt KIO 550/20. Pismem 

z  dnia  4  czerwca  2020  roku 

–  „Odpowiedź  na  odwołanie”  uwzględnił  zarzut  1,  2  i  3 

podniesione w postępowaniu odwoławczym o sygnaturze akt 597/20, wnosząc jednocześnie 

o oddalenie pozostałych zarzutów podniesionych w odwołaniu, tj. 4 i 5. 

Wobec  powyższego,  Przystępujący  pismem  z  dnia  5  czerwca  2020  roku  wniósł 

sprzeciw 

wobec 

uwzględnienia 

przez 

Zamawiającego 

zarzutów 

zawartych  

w  postępowaniach  odwoławczych  o  sygnaturach  550/20  (uwzględnienie  w  całości)  oraz 

597/20 (uwzględnienie w zakresie zarzutów 1, 2, 3). 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestników  postępowania,  

na  podstawie  zgromadzonego  w 

sprawie  materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron  i  Uczestnika 

postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Izba  stwierdziła,  iż  nie  została  wypełniona  żadna  z przesłanek  skutkujących 

odrzuceniem odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

W sprawie o sygn. akt KIO 550/20 oraz 597/20 Izba na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 

2020 r. stwierdziła skuteczność przystąpień zgłoszonych do ww. postępowań odwoławczych 

przez  PAGMA-BUD 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  

z  siedzibą  w  Łodzi  po  stronie  Zamawiającego  wobec  spełnienia  wymogów  określonych  

w art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  i 

dopuściła  ww.  wykonawcę  do  udziału  w postępowaniu 

odwoławczym w charakterze Uczestników postępowania.  


Izba  uznała,  iż  obaj  Odwołujący  wykazali  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  

oraz  możliwość  poniesienia  szkody  w  związku  z  ewentualnym  naruszeniem  przez 

Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp,  czym  wypełnili  materialnoprawne  przesłanki 

do

puszczalności  odwołania,  o których  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  tym 

przepisem  środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 

uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 

danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez 

zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Izba    w  sprawach  o  sygn.  akt  KIO  550/20  i  KIO  597

/20  dopuściła  i przeprowadziła 

dowody  z  dokumentacji  postępowania  przekazanej  przez  Zamawiającego,  w szczególności 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jej  modyfikacji  oraz  wyjaśnień  udzielonych 

przez Zamawiającego na pytania wykonawców co do treści SIWZ, informacji z otwarcia ofert, 

ofert  wykonawców  wraz  z  załącznikami,  protokołu  z  rozprawy  w  sprawach  skierowanych  

do łącznego rozpoznania KIO 123/20, KIO 127/20 i KIO 141//20 z dnia 6 lutego 2020 roku 

oraz wyroku w sprawach

 KIO 123/20, KIO 127/20 i KIO 141//20 z dnia 7 lutego 2020 roku, 

oświadczeń  i  dokumentów  z  dnia  5  marca  2020  roku  złożonych  przez  PAGMA-BUD 

na wezwania Zamawiającego z dnia 25 lutego 2020 roku na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, zawiadomienia z dnia 9 marca 2020 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i oświadczenia  Stron 

i Uczestnika 

postępowania  odwoławczego  zawarte  w odwołaniach,  odpowiedziach  

na odwołanie, sprzeciwie oraz ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 18 czerwca 

2020  roku.    Izba  nie 

dopuściła  dowodów  z  dokumentów  złożonych  przez  Przystępującego 

PAGMA-BUD, 

stanowiących  załączniki  do  sprzeciwu  tj.  informacji  z  CEIDG  dla  osób 

wskazanych  w  wykazie  oraz  oświadczeń  osób  wskazanych  w  wykazie  osób,  uznając  

je  za 

spóźnione,  tj.  wniesione  po  upływie  terminu  wyznaczonego  na  złożenie  oświadczeń  

i dokumentów wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 5 marca 2020 roku.   

Izba ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu 

przebudowę  pomieszczeń  bloku  porodowego  w  budynku  szpitalnym  „A”  w  systemie 

„zaprojektuj  i  wybuduj”  w  związku  z  realizacją  projektu  pn.  „Modernizacja  i  doposażenie 

Kliniki  Położnictwa,  Perinatologii  i  Ginekologii  –  Bloku  Porodowego  w  Instytucie  Centrum 

Zdrowia  Matki  Polki”  w  Łodzi  ”,  zgodnie  z  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym  („PFU”), 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (§ 2 pkt 1 SIWZ). Przedmiot zamówienia, zgodnie z § 2 

pkt  3  SIWZ,  obejmuje  wykonanie  projektu  wykonawczego  na  podstawie  projektu 

budowlanego 

oraz 

zmian 

aranżacyjnych; 

przebudowę 

istniejącego 

oddziału  


w  funkcj

onującym  Szpitalu,  w  tym  wyburzenia  ścian  działowych,  wzmocnienia  stropu 

punktowe,  przebudowa  instalacji,  w  tym  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  montaż  paneli 

gazowych, montaż stolarki drzwiowej; połączenie spójne przebudowy wraz z częścią ogólną 

Szpita

la 

umożliwiając 

funkcjonowanie 

istniejących 

oddziałów 

zlokalizowanych  

na  kondygnacji  poniżej,  podczas  wykonywania  robót  budowlanych;  przygotowanie  placu 

budowy  na  terenie  Szpitala  wraz  z  organizacją  ruchu,  drogami  tymczasowymi  w  razie 

potrzeby,  a  po  zakończonej  inwestycji  przywrócenie  stanu  pierwotnego  również  części 

wspólnych  Szpitala,  po  których  odbywał  się  transport  budowlany;  wywóz  i  utylizację  gruzu  

i  elementów  wyburzeniowych.  Zakres  rzeczowy  przedmiotu  zamówienia  określono 

szczegółowo w PFU i w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).  

W  §  10  SIWZ  Zamawiający  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  odniesieniu  

do  zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Zgodnie  z  §  10  pkt  2a  SIWZ  Zamawiający  uzna,  

iż  wykonawca  posiada  zdolności  techniczne  i  zawodowe  niezbędne  do  wykonania 

zamówienia,  jeżeli  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  6  lat  przed  upływem  terminu  składania 

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  

co  najmniej  1  robotę  budowlaną  polegającą  na  przebudowie  lub  remoncie  budynku 

użyteczności  publicznej  w systemie  zaprojektuj  i  wybuduj,  o  wartości  robót  budowlanych  

co najmniej 4 000 

000,00 zł i udokumentuje, że robota ta zostanie wykonana należycie oraz, 

że  została  wykonana  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego  i  prawidłowo  ukończona. 

Zamawiający  wskazał,  iż  wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów 

składa  w  oryginale  wraz  z  ofertą  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  

mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia.  

Na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku  udziału  w postępowaniu,  poza  oświadczeniem 

wstępnym,  Zamawiający  wymagał  złożenia  na  wezwanie  Wykazu  roboty  budowlanej  

wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego 

robota  została  wykonana,  z  załączeniem  dowodów  określających  czy  została  wykonana 

należycie,  w  szczególności  informacji  o  tym,  czy  została  wykonana  zgodnie  z  przepisami 

prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 

Zgodnie  z  §  10  pkt  2b  SIWZ  Zamawiający  uzna,  iż  wykonawca  posiada  zdolności 

techniczne  i  zawodowe  niezbędne  do  wykonania  zamówienia,  jeżeli  wykaże,  że  dysponuje 

lub będzie dysponował: 

a) 

co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  następujące  wymagania:  posiadającą 

wykształcenie  wyższe,  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane  w  specjalności 

konstrukcyjno-

budowlanej  do  kierowania  robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń, 

posiadającą  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień 


budowlanych  oraz  która  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  przy  co  najmniej  1 

przebudowie lub remoncie obiektów użyteczności publicznej; 

b) 

co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  następujące  wymagania:  posiadającą 

wyks

ztałcenie  wyższe,  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane  w  specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

do  kiero

wania  robotami  budowlanymi,  posiadającą  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie 

zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień  budowlanych  oraz  która  pełniła  funkcję  Kierownika 

Budowy  lub  Kierownika  Robót  przy  budowie,  przebudowie  lub  remoncie  obiektu 

użyteczności publicznej; 

c) 

co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  następujące  wymagania:  posiadającą 

wykształcenie  wyższe,  posiadającą  uprawnienia  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji 

technicznych  w  budownictwie  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane  w  specjalności 

instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych  i  kanalizacyjnych  do  kierowania  robotami  budowlanymi,  posiadającą  

co  najmniej  5-

letnie  doświadczenie  zawodowe  po  uzyskaniu  uprawnień  budowlanych 

oraz  która  pełniła  funkcję  Kierownika  Budowy  lub  Kierownika  Robót  przy  budowie, 

przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej; 

d) 

co  najmniej  jedną  osobą  spełniającą  łącznie  następujące  wymagania:  posiadającą 

wykształcenie  wyższe,  posiadającą  uprawnienia  budowlane  do  projektowania  

bez  ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,  posiadającą  co  najmniej  

letnie  doświadczenie  zawodowe,  w  tym  praca  w  wykonaniu  co  najmniej  1  projektu 

obiektu  użyteczności  publicznej,  licząc  od  dnia  uzyskania  uprawnień  do  wykonywania 

prac projektowych.  

Na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku  udziału  w  postępowaniu,  poza  oświadczeniem 

wstępnym,  Zamawiający  wymagał  złożenia  na  wezwanie  Wykazu  osób  skierowanych  

do  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 

uprawnień,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do  wykonania zamówienia,  a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi  osobami.  Wzór  wykazu  stanowił  załącznik  nr  4  do  SIWZ.  W  treści  Wykazu  osób 

należało  wskazać  m.in.  „Doświadczenie  (opis  potwierdzający  postawiony  warunek)”  – 

kolumna 4, a 

także „Zakres wykonywanych czynności” – kolumna 5.  

Zgodnie  z  PFU,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  SIWZ,  na  zamówienie  składa  się:  

a) wykonanie projektu, na p

odstawie budowlanego oraz zmian aranżacyjnych;  

b)  przebudowa  istniejącego  bloku  porodowego  na  podstawie  projektu  wykonawczego  

i budowlanego,  


c)  wyposażenie  bloku  porodowego  zgodnie  z  załącznikiem  w  aparaturę  medyczną 

wbudowaną na stałe oraz meble, zabudowa stała oraz  

d) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta na budowie.  

Zamówienie  obejmuje  przebudowę  istniejącego  oddziału  w  funkcjonującym  Szpitalu,  

w tym wyburzenia ścian działowych, wzmocnienia stropu punktowe (podwieszanie urządzeń 

m.  in.  Kolumn  chirurgicznych),  przebudowa  instalacji,  w  tym  instalacji  wentylacji 

mechanicznej,  montaż  paneli  gazowych,  montaż  stolarki  drzwiowej  połączenie  spójne 

przebudowy  wraz  z  częścią  ogólną  Szpitala  umożliwiając  funkcjonowanie  istniejących 

oddziałów  zlokalizowanych  na  kondygnacji  poniżej,  podczas  wykonywanie  robót 

budowlanych;  przygotowanie  placu  budowy  na  terenie  Szpitala  wraz  z  organizacją  ruchu, 

drogami  tymczasowymi  w  razie  potrzeby,  a  po  zakończonej  inwestycji  przywrócenie 

estetyczne  stanu  pierwotnego  również  części  wspólnych  szpitala,  po  których  odbywał  

się  transport  budowlany;  wywóz  i  utylizacja  gruzu  i  elementów  wyburzeniowych.  Zakres 

zamówienia  obejmuje  także  m.in.  niezbędne  prace  instalacyjne  np.  doprowadzenie 

odpowiedniego  zasilania  elektrycznego,  p

rzełożenie  szafki  radiowej  i  teletechnicznej; 

wykonanie  niezbędnych  instalacji  do  prawidłowego  funkcjonowania  obiektu  zgodnie  

z wymaganiami technologicznymi, sanitarnymi, pożarowymi opisanymi w polskich normach, 

rozporządzeniach,  prawie  budowlanym  (elektryka  i  teletechnika,  sieci  komputerowe,  SAP, 

instalacje  sanitarne  wod-

kan,  c.o.,  wentylacji  mechanicznej,  klimatyzacji,  gazów 

medycznych). Zamówienie obejmuje wpięcie powyższych instalacji w istniejącą infrastrukturę 

szpitala.  Do  PFU  załączono  wykaz  aparatury  medycznej  wbudowanej  na  stałe  w  elementy  

budowlane,  gdzie  wskazano  sprzęt  taki  jak  kolumna  chirurgiczna  laparoskopowa,  kolumna 

anestezjologiczna,  Lampa  bezcieniowa,  panel  gazów  medycznych  stropowy  chirurgiczny, 

panel  gazów  medycznych  stropowy  anestezjologiczny.  W  odrębnych  załącznikach 

przedstawiono specyfikacje parametrów aparatury. 

Zamawiający w toku postępowania udzielił licznych wyjaśnień treści SIWZ, w tym m.in. 

w  dniu  8  listopada  2019  r.  odpowiadając  na  pytania  wykonawców  nr  15-38  dotyczące 

aparatury  medycznej  (m.in.  kolumny  laparoskopowej,  lampy  operacyjnej,  kolumny 

chirurgicznej,  kolumny  anestezjologicznej,  lampy  operacyjnej  dwuczaszowej,  lampy 

bezcieniowej), wyjaśniając wymagane w SIWZ parametry techniczne dla ww. urządzeń. 

Pismem z dnia 25 lut

ego 2020 roku, Zamawiający skierował do Przystępującego 

PAGMA-BUD 

Sp. z o.o. Sp. K wezwanie do uzupełnienia dokumentów o następującej treści: 

W  związku  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  7  lutego  2020  r.,  Zamawiający  

na  mocy  art.  26  ust.  3  ustawy 

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 

wzywa  do  uzupełnienia  aktualnych  na  dzień  złożenia  dokumentów  i  oświadczeń 


wymaganych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa 

w § 10 pkt 2a SIWZ oraz w § 10 pkt 2b SIWZ. 

Wyżej  wymienione  dokumenty/oświadczenia  w  postaci  elektronicznej  opatrzone 

kwalifikowalnym  podpisem  elektronicznym  należy  przesłać  na  adres:  (…)  lub  przekazać  

za  pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  Zamawiającego  w  nieprzekraczalnym  terminie  

do dnia 05.0

3.2020 r.” 

W dniu 5 marca 2020 r. Przystępujący złożył Zamawiającemu: 

wykaz roboty budowlanej zgodnie z § 10 pkt 2a tabeli SIWZ spełniającej wymagania 

przetargowe  wraz  z  listem  referencyjnym   

potwierdzającym  należyte  wykonanie 

wskazanej roboty oraz zobo

wiązanie podmiotu trzeciego, 

wykaz  osób  zgodnie  z  §  10  pkt  2b  tabeli  SIWZ  wraz  z  potwierdzeniem  nadania 

odpowiednich uprawnień oraz zaświadczeń z Izb. 

Zamawiający  w  dniu  9  marca  2020  r.  zawiadomił  wykonawców  o  dokonaniu  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej

,  za  która  została  uznana  oferta  złożone  przez  wykonawcę  PAGMA-BUD 

Sp. z o.o. Sp. k.  

Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne  oraz  orzekając  w  granicach  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu,  Izba  stwierdziła,  

iż zarzuty podniesione w odwołaniach w sprawach o sygn. akt KIO 550/20 oraz KIO 597/20 

nie 

zasługują na uwzględnienie. 

Sygnatura akt: KIO 550/20 

Odnosząc  się  do  zarzutu  Odwołującego  VIK-BUD,  dotyczącego  bezpodstawnego 

uznania  przez 

Zamawiającego,  że  Przystępujący  PAGMA-BUD  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu w zakresie wymaganych zdolności technicznych i zawodowych niezbędnych 

do wykonania zamówienia, Izba uznała zarzut za niewłaściwy. 

W  ocenie  Izby  Odwołujący  VIK-BUD  w  sposób  nieuprawniony  zrównuje  i  utożsamia 

warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  przez  Zamawiającego  w  §10  pkt  2a  SIWZ,  

z zakresem objętym przedmiotem zamówienia.  

Izba wskazuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1a Pzp Zamawiający określa warunki udziału  

w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców  środki  dowodowe  w  sposób 

proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający  ocenę  zdolności  wykonawcy 

do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności  wyrażając  je  jako  minimalne 


poziomy zdolności. Należy zatem odróżnić określenie przedmiotu zamówienia od warunków 

udziału w postępowaniu, które zawsze muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia 

i  umożliwiać  ocenę  wykonawcy,  pod  kątem  jego  zdolności  do  należytego  wykonania 

zamówienia. Nie oznacza to jednak, iż warunek udziału w postępowaniu musi być tożsamy  

z przedmiotem zamówienia, istne jest aby był on proporcjonalny do przedmiotu zamówienia 

i  umożliwiał  oceną  zdolności  wykonawcy  do  jego  należytej  realizacji.  Decyzja  

w  zakresie  ustanowienia  warunku,  jego  ro

dzaju,  rozmiaru  czy  zakresu,  należy  

do  Z

amawiającego.  To  na  Zamawiającym  spoczywa  odpowiedzialność,  za  ukształtowanie 

warunku  udziału  w  postępowaniu  w  taki  sposób,  aby  każdy  wykonawca,  który  wykaże  

się  spełnieniem  warunku,  mógł  być  jednocześnie  zdolny  do  wykonania  przedmiotu 

zamówienia.  

W  analizowanym  postępowaniu,  na  potwierdzenie  posiadanego  przez  wykonawców 

doświadczenia,  Zamawiający  ustanowił  warunek  udziału  w  postępowaniu,  którego  zakres 

jest mniejszy niż przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie robót 

budowlanych mających na celu przebudowę pomieszczeń w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

(o  zakresie  określonym  w  PFU),  natomiast  warunek  udziału  w  postępowaniu  zgodnie  

z zapisami §10 pkt 2a SIWA dotyczył posiadania doświadczenia przy wykonaniu co najmniej 

1  roboty  budowlanej  polegającej  na  przebudowie  lub  remoncie  budynku  użyteczności 

publicznej 

w systemie zaprojektuj i wybuduj, o wartości robót budowlanych co najmniej 4 000 

000,00  zł.  W  treści  SIWZ  Zamawiający  nie  stawia  warunku  udziału,  polegającego  

na  wykazaniu  się  przez  wykonawców  doświadczeniem  przy  wykonaniu  robót  budowlanych 

obejmujących  doświadczenie  w  projektowaniu.  Z  zapisu,  iż  przedmiot  zamówienia  będzie 

realizowany  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  nie  można  wyprowadzić  wniosku,  

że  wykonawca  musi  się  wykazać  doświadczeniem  również  przy  wykonaniu  projektu 

budowlanego.  Taki  wniosek, 

wyprowadzony  przez  Odwołującego  VIK-BUD  jest 

nieuprawniony  i nie znajduje potwierdzenia w zapisach SIWZ.  

W  zakresie  wskazanej  przez  Przyst

ępującego  w  wykazie  robót  budowlanych,  roboty 

budowlanej  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

wymaganego  doświadczenia  realizowanej  dla  Warszawskiego  Uniwersytetu  Medycznego  

w  Warszawie  oraz  potwierdzającej  jej  należyte  wykonanie  referencji,  wypowiedziała  

się  już  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  7  lutego  2020  r.  sygn.  akt  KIO  123/20, 

KIO  127/20  i  KIO  141/20

,  stwierdzając,  że  „W  przedmiotowej  sprawie  bezsporne  było,  

że  inwestycja  wskazana  przez  Pagma-Bud  w  Wykazie  robót  budowlanych  odpowiadała 

zakresowi  określonemu  w  §  10  pkt  2a  SIWZ”.  Stanowisko  takie  podziela  również  skład 

orzekający w przedmiotowym postępowaniu.  

Zważywszy na to, iż ww. robota budowlana wykonana został przez podmiot ZAB-BUD, 

będący  podwykonawcą  Przystępującego  i  udostępniający  mu  swoje  zasoby  w  zakresie 


wymagan

ego doświadczenia, konieczne było ustalenie, czy zobowiązanie do udostępnienia 

zasobów  złożone  przez  podwykonawcę  ZAB-BUD  potwierdza,  że  Przystępujący  będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu do realizacji zamówienia, co jednocześnie 

będzie  stanowiło  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  przez 

Przystępującego w zakresie wymaganego doświadczenia. 

Izba  w  pełni  podziela  stanowisko  wyrażone  w  wyroku  z  dnia  7  lutego  2020  r.  

w sprawach sygn. akt KIO 123/20, KIO 127/20 i KIO 141/20, 

zgodnie z którym „w aktualnie 

obowiązującym  stanie  prawnym  wykonawca  polegający  na  wiedzy  i  doświadczeniu  innego 

podmiotu  zobowiązany  jest  do  zaangażowania  tego  podmiotu  w  sposób  rzeczywisty  

i  bezpośredni  w  realizację  przedmiotu  zamówienia.  Tylko  i  wyłącznie  wtedy  wiedza  

i  doświadczenie,  które  posiada  podmiot  trzeci,  znajdzie  jakiekolwiek  przełożenie  

na realizację zamówienia (por. wyrok KIO z dnia 4 września 2017 r., sygn. akt KIO 1755/17). 

Celem  takiego  rozwiązania  jest  zapewnienie  Zamawiającemu,  że  udostępniony  przez 

podmiot  trzeci  zasób  rzeczywiście  i  realnie  zostanie  wykorzystany  w  trakcie  realizacji 

zamówienia.  Zamawiający  po  to  bowiem  konstruuje  warunki  udziału  w  postępowaniu,  

aby 

udzielić  zamówienia  wykonawcy,  który  daje  rękojmię  jego  należytego  wykonania.  

Jeżeli  wykonawca  samodzielnie  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu  i  powołuje  

się  na  doświadczenie  innego  podmiotu,  to  musi  zapewnić  realny  udział  tego  podmiotu  

w realiz

acji zamówienia w takim zakresie, do jakiego odnosił się warunek.” 

Izba  podkreśla,  że  w  treści  zobowiązania  złożonego  Zamawiającego  w  wyniku 

wezwania  z  25  lutego  2020  r.  podwykonawca  A.  Z. 

prowadzący  działalność  gospodarczą 

jako ZAB-BUD A. Z. 

zobowiązał się do udziału przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia 

w  następującym  zakresie:  „wykonanie  robót  budowlanych  mających  na  celu  przebudowę 

pomieszczeń  bloku  porodowego  w  budynku  szpitalnym  „A”  zgodnie  z  przedmiotem  ww. 

zamówienia,  w  szczególności  wykonanie  projektu  wykonawczego  na  podstawie  projektu 

budowlanego oraz zmian aranżacyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, wykonanie 

przebudowy  instalacji  wentylacji  mechanicznej,  wykonanie  instalacji  gazów  medycznych 

wraz z montażem paneli gazowych oraz wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w 

tym  w  szczególności  montaż  ścian  GK  i  sufitów  podwieszanych,  świadczenie  konsultacji  i 

doradztwa w pozostałym zakresie.”  

W  ocenie  Izby,  powyższe  zobowiązanie  obejmuje  wykonanie  całego  zakresu  robót 

budowlanych objętych treścią warunku udziału w postępowaniu,

o którym mowa w § 10 pkt 

2a  SIWZ

,  i  jednocześnie  potwierdza  realny  udziału  ww.  podmiotu  w  realizacji  robót 

budowlanych w całym zakresie objętym treścią ww. warunku. 

Treść  zobowiązania  odnosi  się  również  do  świadczenia  konsultacji  i  doradztwa  

w  pozostałym  zakresie,  co  zdaniem  Izby  wskazuje  na  udział  podwykonawcy  PAD-BUD  


w  zakresie  większym,  niż  ten  wyznaczony  granicami  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Okoliczność  ta  nie  może  działać  na  niekorzyść  Przystępującego,  ponieważ  podmiot 

udostępniający  swoje  zasoby  do  wykonania  zamówienia,  zobowiązał  się  udostępnić  

je w zakresie większym niż określony w § 10 pkt 2a SIWZ. Skoro warunek udziału w zakresie 

doświadczenia  określony  został  przez  Zamawiającego  w  granicach  węższych  

(nie obejmował np. wykazania się doświadczeniem w zakresie projektowania) niż przedmiot 

zamówienia,  to  podwykonawca  ZAB-BUD,  zobowiązując  się  do  świadczenia  konsultacji  

i  doradztwa  w  pozostałym  zakresie,  wzmocnił  Przystępującego  posiadanym,  

choć niewymaganym doświadczeniem.  

Zgodzić się należy z Odwołującym VIK-BUD, że podwykonawca ZAB-BUD zobowiązał 

się  do  wykonania  tylko  części  robót  objętych  zamówieniem,  ale  Odwołujący  pomija  fakt,  

iż  to  właśnie  ta  część  zamówienia,  do  której  wykonania  zobowiązał  się  podwykonawca  

w całym zakresie – a nie cały zakres objęty przedmiotem zamówienia -  stanowiła warunek 

udziału w postępowaniu. Dlatego podwykonawca udostępniający swoje zasoby na potrzeby 

realizacji  zamówienia,  nie  był  zobowiązany  do  składania  zobowiązania  obejmującego  cały 

zakres  objęty  przedmiotem  zamówienia,  (w  tym  także  wykonanie  projektu  budowlanego),  

a jedynie ten, który objęty był treścią warunku określonego w § 10 pkt 2a SIWZ.  

Za  niezasadn

ą  Izba  uznała  również  argumentację  Odwołującego  dotyczącą  osoby  

z  uprawnieniami  do  projektowania. 

Skoro  w  ramach  wymaganego  doświadczenia 

wykonawcy  przy  wykonaniu  robót  budowlanych,  Zamawiający  nie  wymagał  wykazania  

się  doświadczeniem  przy  projektowaniu  robót  budowlanych,  to  podmiot  udostępniający 

zasoby,  nie  musiał  udostępniać  wykonawcy,  osoby  z  uprawnieniami  do  projektowania. 

Dysponowaniem osobą o takich uprawnieniach mógł wykazać się również sam wykonawca.  

Izba  nie  podziela 

również  zarzutu  Odwołującego  VIK-BUD  w  zakresie  braku 

a

ktualności zobowiązania złożonego przez ZAB-BUD. Odwołujący przywołuje datę złożenia 

zobowiązania  jako  5  marca  2020  r.,  wskazując  że  z  treści  uzupełnionego  zobowiązania  

nie  wynika  inna  aktualność  dokumentu  niż  dzień  jego  podpisania.  Ponadto,  z  treści 

uzup

ełnionego zobowiązania nie wynika, że skutki zawartego w nim oświadczenia o zakresie 

przyjętych  przez  siebie  przez  ZAB-BUD  obowiązków  rozciągają  się  na  okres  od  dnia 

składania ofert. 

Izba  wskazuje,  że  Przystępujący  złożył  nowe  zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  

w  wyniku wezwania Zamawiającego do  jego  złożenia,  który  wyznaczył  jako graniczną  datę 

uzupełnienia  zobowiązania  dzień  5  marca  2020  r.  Złożony  dokument  winien  być  aktualny  

na dzień jego złożenia, zatem zobowiązanie złożone z datą 5 marca 2020 r. spełnia wymóg 

aktualności  dokumentu.  Uzupełnione  zobowiązanie  nie  mogło  być  wystawione  z  datą 

składania ofert, bowiem zostało sporządzone już po tej dacie, na wezwanie Zamawiającego. 

Zobowiązanie  złożone  wraz  z  ofertą,  wymagało  uzupełnienia,  ponieważ  w  ocenie  Izby  


nie  potwierdza

ło  realnego  udziału  podmiotu  ZAB-BUD  w  realizacji  robót  budowlanych  

w całym zakresie objętym treścią warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w § 10 

pkt  2a  SIWZ.  Podwykonawca  ZAB-

BUD  zobowiązany  był  zatem  do  sporządzenia  nowego, 

akt

ualnego  zobowiązania,  które  w  swej  treści  będzie  potwierdzało  jego  realny  udział  

w  wykonaniu  robót  budowlanych,  w  całym  zakresie  objętym  treścią  warunku  udziału  

w postępowaniu określonym

w § 10 pkt 2a SIWZ. 

Ponadto,  Izba  wskazuje,  że  z  treści  zobowiązania  wynika  że  dotyczy 

ono  przedmiotowego  postępowania,  przywołanego  numerem,  nazwą  i  tytułem,  wskazany 

został podmiot, któremu podwykonawca udostępnia swoje zasoby, tj. Przystępujący Padma-

BUD,  ponadto 

zawiera  określenie  (co  pomija  Odwołujący  VIK-BUD)  że  zasoby  będą 

udostępnione  przez  cały  okres  prowadzenia  postępowania  o  zamówienie  i  okres  realizacji 

zamówienia. 

Powyższe, w ocenie Izby spełnia wymóg aktualności oraz potwierdza, że uzupełnione 

zobowiązanie 

potwierdza 

spełnienie 

przez 

Przystępującego 

warunku 

udziału  

w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia, na dzień składania ofert.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  podpisu  pod  zobowiązaniem,  uznać  należy  

go 

za niezasadny. Izba wskazuje, że osoba uprawniona do reprezentowania podwykonawcy 

ZAB-BUD 

na  potrzeby  niniejszego  postępowania  ujawniona  został  w  oświadczeniu  JEDZ,  

i  nie  było  potrzeby  przywoływania  właściwego  rejestru  wskazującego  osobę  upoważnioną  

do  składania  oświadczeń  w  imieniu  podmiotu  ZAB-BUD.  Dodać  należy,  iż  pierwsze 

zobowiązanie złożone wraz z ofertą, zostało również podpisane przez Pana A. Z. . 

W  ocenie  Izby  zobowiązanie  złożone  przez  Przystępującego  Padma–BUD  w  wyniku 

wezwania  Zamawiającego  z  dnia  25  lutego  2020  r.  stanowi  realne  potwierdzenie  udziału 

podmiotu  ZAB-BUD 

w  realizacji  robót  budowlanych  w  całym  zakresie  objętym  treścią 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  §  10  pkt  2a  SIWZ,  co  jednocześnie 

stanowi potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez PADMA-BUD. 

Wobec powyższego, Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  niewykazania  przez  Przystępującego  PAGMA-BUD 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej 

niezbędnej do wykonania zamówienia poprzez brak wykazania się dysponowaniem osobami, 

o których mowa w § 10 pkt 2b SIWZ, Izba uznała zarzut za niezasadny.

Ws

kazać  należy,  iż  wykaz  osób  winien  potwierdzać  spełnienie  warunku  udziału 

określonego  w  §  10  pkt.  2b  SIWZ,  tj.  potwierdzać,  że  wykonawca  dysponuje  lub  będzie 

dysponował osobami mającymi co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

odpowiednich  uprawnień  budowlanych  oraz  które  pełniły  określone  funkcje  (Kierownika 

Budowy,  Kierownika  Robót)  przy  co  najmniej  1  inwestycji  określonego  rodzaju  lub  która 


wykonała  co  najmniej  1  projekt  obiektu  użyteczności  publicznej  (w  odniesieniu  

do Projektanta).  

Zamawiający  dokonuje  weryfikacji  spełnienia  warunku  na  podstawie  treści  zawartych 

w całym wykazie osób złożonym przez wykonawcę. Informacje, których zamawiający może 

żądać  od  wykonawcy  na  potwierdzenie  spełnienia  ww.  warunku  zostały  określone  

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia. 

N

ależą  do  nich  informacje  dotyczące  kwalifikacji  zawodowych  osób,  uprawnień, 

doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu 

wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacje  o  podstawie  dysponowania  

tymi  osobami.  N

a  podstawie  całości  informacji  przekazanych  przez  wykonawcę  w  wykazie 

osób, Zamawiający dokonuje weryfikacji zdolności wykonawcy.  

Izba  nie  podziela  stanowiska  O

dwołującym  VIK-BUD,  że  wykaz  osób  złożony  

na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  25  lutego  2020  r.  nie  potwierdzał  spełnienia  warunku 

udziału w postępowaniu w sposób wskazany w SIWZ w §10 pkt 2b SIWZ.  

Zamawiający  w  SIWZ,  przy  określeniu  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

określonym  w

§10  pkt  2b  SIWZ  (przy  oznaczeniu  jedną  gwiazdką)  wskazał,  jak  należy 

rozumieć doświadczenie dotyczące osób skierowanych do realizacji zamówienia, natomiast 

nie wymagał, aby wykonawca w wykazie osób wskazywał w jaki sposób poszczególne osoby 

zdobyły swoje doświadczenie. Wymogu takiego nie zawierało również wezwanie z 25 lutego 

2020  r.  skie

rowane  do  Przystępującego  zgodnie  z  wyrokiem  KIO  z  dnia  7  lutego  2020  r.  

do  uzupełnienia  aktualnych  na  dzień  złożenia  dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w §10 pkt 2a 

SIWZ oraz 

w §10 pkt 2b SIWZ. 

Wykaz osób złożony w odpowiedzi na powyższe wezwanie, zawierał nowe, dodatkowe 

informacje dotyczące osób wskazanych w wykazie, w stosunku do wykazu osób złożonego 

18  grudnia  2019  r. 

Przystępujący  uzupełnił  wykaz  osób  o  informacje  dotyczące  rodzaju  

i  kierunku  posiadanego  wykształcenia,  oraz  dookreślił  pełnione  przez  każdą  osobę  funkcję 

przy realizacji 

obiektu użyteczności publicznej. 

W  stosunku  do  wymaganego 

okresu  doświadczenia  dla  osób,  Zamawiający  nie  wymagał 

podania  konkretnej  ilości  lat  posiadanego  doświadczenia,  lecz  wskazał  jedynie,  

że  ma  ono  być  nie  krótsze  niż  5  lat.  Stwierdzić  należy,  że  określenie  w  wykazie  osób,  

że  dana  osoba  posiada  powyżej  5  lat  doświadczenia  zawodowego,  zawiera  w  sobie 

informację,  o  posiadaniu  co  najmniej  5-letniego

doświadczenia  zawodowego,  a  zatem 

potwierdza,  że  wymagany okres  doświadczenia  został spełniony.  Nie  można  zatem 


uznać,  że  określenie  „powyżej  5  lat”  zaprzecza  warunkowi  dotyczącemu  okresu 

wymaganego doświadczenia dla personelu.  

W  ocenie  Izby  nie  m

ożna  również  pominąć  nowych  informacji  podanych  przez 

Przystępującego  w  wykazie  osób  i  uznać,  że  stanowią  one  jedynie  powielenie  warunku 

zawartego  w  SIWZ.  Oceniając  spełnienia  warunku  należy  brać  pod  uwagę  treść  całego 

dokumentu,  a  nie  skupiać  się  jedynie  na  jednej,  wybiórczej  pozycji  z  kilku  podanych  

w tej samej 

kolumnie dla określenia wymaganego doświadczenia. Dodać należy, co istotne, 

że Zamawiający nie stawiał żadnych wymagań jak należy opisać posiadane doświadczenie 

zawodowe (co do okresu jego posiadania

) wskazał jedynie, że ma ono wynosić minimum 5 

lat,  natomiast  Przystępujący  przy  każdej  osobie  wskazanej  w  wykazie  podał,  iż  posiada  

ona powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego. 

Nie  można  zatem  uznać,  iż  Przystępujący  nie  odniósł  się  do  okresu  posiadanego  przez 

poszczególne  osoby  doświadczenia.  Nie  jest  również  uprawnione  twierdzenie,  

że  Przystępujący  opisał  doświadczenie  osób  w  sposób  nieprawidłowy,  skoro  Zamawiający 

nie 

wskazał  precyzyjnego  sposobu  dokonania  takiego  opisu.  Podkreślenia  wymaga,  

że  wszystkie  te  informacje,  które  wymagane  były  przez  Zamawiającego  na  potwierdzenie 

warunku  określonego  w  §10  pkt  2b  SIWZ,  zostały  przez  Przystępującego  spełnione  

i  zawarte 

w  wykazie  osób  złożonym  na  wezwanie  z  25  lutego  2020r,  co  uniemożliwiało 

Zamawiającemu  uznanie,  że  Przystępujący  nie  potwierdził  spełnienia  warunku  udziału 

określonego w §10 pkt 2b SIWZ. 

Odnosząc się do zarzutu Odwołującego VIK-BUD, że opis okresu doświadczenia osób 

wskazanych  w  wykazie  osób  złożonym  na  wezwanie  z  25  lutego  2020  r.  poprzez  zmianę 

słów  z  „co  najmniej”  na  „powyżej”,    nie  może  stanowić  o  zastosowaniu  się  przez 

Przystępującego do wyroku KIO 123/20, KIO 127/20, KIO 141/20 z 7 lutego 2020 r. wskazać 

należy,  że  w  ww.  wyroku  Izba  odniosła  się  do  treści  całego  wykazu  osób  tj.  okresu 

d

oświadczenia  zawodowego,  braku  informacji    o  inwestycji,  na  której  dana  osoba  pełniła 

funkcję  kierowniczą  (w  tym  jej  zakresu),  czy  braku  jakichkolwiek  danych  co  do  zakresu 

projektu  wykonanego  przez  osobę  wskazaną  na  stanowisko  Projektanta.  Informacje  

te  z

ostały  uzupełnione  w  wykazie  osób  złożonym  na  wezwanie  z  25  lutego  2020  r.,  

a  Zamawiający  na  ich  podstawie  miał  możliwość  zweryfikowania  doświadczenia  osób 

wskazanych w wykazie osób przez Przystępującego. 

Wobec powyższego, Izba uznała zarzut za niezasadny. 

Nie potwierdził się również zarzut Odwołującego VIK-BUD, że Zamawiający bezpodstawnie 

dokonał wyboru oferty Przystępującego, czym naruszył art. 91 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 91 

ust.  1  Pzp. 

Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na

  podstawie  kryteri

ów  oceny 

ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  W  ocenie  Izby,  


w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  zaistniała  sytuacja,  aby  za  ofertę  najkorzystniejsza 

została wybrana oferta na podstawie innych kryteriów, niż określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Zarzut należy uznać za chybiony. 

Sygnatura akt: KIO 597/20 

W ocenie Izby nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  PAGMA-

BUD  z postępowania w powodu niewykazania spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej,  w  wyniku  czego 

Zamawiający  bezpodstawnie  przyjął,  iż  PAGMA-BUD  spełnia  postawione  w  tym  zakresie 

warunki  zdolności  technicznej  (doświadczenie  i  kadra)  oraz  poprzez  niewykluczenie 

PAGMA-

BUD  z  postępowania  pomimo,  iż  Wykonawca  ten  nie  wykazał  dysponowania 

zasobami  innego  podmiotów,  o  których  mowa  w  art.  22a  ust.  2  ustawy,  na  dzień  złożenia 

oferty.

W  tym  zakresie  Izba  w  całości  podtrzymuje  argumentację  przedstawioną  

we  wcześniejszej  części  uzasadnienia  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  550/20,  wobec  oparcia 

przedmiotowego zarzutu przez Odwołującego Climamedic na tożsamej podstawie faktycznej 

co zarzut Odwołującego VIK-BUD.  

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp poprzez niewykluczenie 

PAGMA-

BUD z postępowania pomimo, iż Wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  warunku  dotyczącego  zdolności 

technicznej lub zawodowej, Izba uznała że zarzut nie został potwierdzony.  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 

się  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 

wprowadzi

ł  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega 

wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów.  

Nie można uznać, że Zamawiający został wprowadzony w błąd przez Przystępującego 

co  do  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  Przystępujący  wykazał 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodnie  z  treścią  SIWZ.  Odwołujący 

Climamedic  stawiając  powyższy  zarzut  winien  przedstawić  dowody  na  potwierdzenie 

swojego  stanowiska.  Zgodnie  z  art.  190  ust.  1  Pzp  Strony  i  uczestnicy  postępowania

odwoławczego  są  obowiązani  wskazywać  dowody  dla  stwierdzenia  faktów,  z  których 


wywodzą  skutki  prawne.  Dowody  na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń 

strony  przeciwnej  strony  i  uczestnicy  postępowania  odwoławczego  mogą  przedstawiać  

aż do zamknięcia rozprawy. 

Odwołujący Climamedic nie przedstawił żadnego dowodu na poparcie stawianych tez. 

Podczas  rozprawy  ograniczył  się  jedynie  do  podtrzymania  zarzutu  z  odwołania,  w  którym 

również brak jest jakiejkolwiek argumentacji w tym zakresie. 

Izba  wskazuje,  że  całość  zgromadzonej  dokumentacji  w  przedmiotowym  postępowaniu 

zaprzecza 

zarzutowi stawianemu przez Odwołującego Climamedic.  

Wobec powyższego Izba oddaliła zarzut jako bezzasadny. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  87  w  związku  z  art.  91  ust.  1  

w  związku  z  art.  7  Pzp  poprzez  zaniechanie  sprostowania  cen  ofert  uwzgledniających 

wycenę  sprzętu  medycznego,  będącego  de  facto  poza  zakresem  postępowania,  zarzut 

należy uznać go za chybiony. 

Odwołujący  Climamedic  powołuje  się  na  zmianę  przez  Zamawiającego  zakresu  objętego 

przedmiotem  zamówienia,  już  po  terminie  składania  ofert,  co  jednak  nie  znajduje 

potwierdzenia w dokumentacji 

sprawy. Argumentacja przywołana w odwołaniu oraz dowody 

na  jej  poparcie

,  tj.  pisemna  odpowiedź  na  odwołanie  z  dnia  6  lutego  2020  r.  w  sprawie 

odwołania KIO 127/20 oraz KIO 141/20,  protokół z rozprawy w sprawach połączonych sygn. 

akt:  KIO  123/20,  KIO  127/20  oraz  KIO  141/20  oraz  wyrok    KIO  w 

sprawach  połączonych 

sygn.  akt:  KIO  123/20,  KIO  127/20,  KIO  141/20  z  7  lutego  2020  r.  wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego  Climamedic,  nie  potwierdzają  że  aparatura  medyczna  wbudowana  na  stałe  

w elementy budowlane zawarta w PFU, 

będąca elementem przedmiotu zamówienia, została 

po terminie składania ofert wyłączona z przedmiotu zamówienia. Wskazać należy (co zostało 

stwierdzone  w  wyroku  w  sprawach 

połączonych  sygn.  akt:  KIO  123/20,  KIO  127/20,  

KIO  141/20 

z  7  lutego  2020  r.),  „iż  z  uwagi  na  prowadzenie  postępowania  w  formule 

„zaprojektuj  i  wybuduj”  szczegółowy  zakres  prac,  jakie  wiązać  się  będą  z  instalacją gazów 

medycznych  i  pozostałej  aparatury  medycznej,  zostanie  dopiero  doprecyzowany  na  etapie 

projektu  budowlanego,  kiedy  to  wydzielony  zostanie  konkretny  zakres  prac  do  wykonania, 

obejmujący  elementy  konieczne  do  instalacji  wyrobów  medycznych.  Tak  ukształtowane 

postanowienia  SIWZ  nie  były  przedmiotem  odwołań,  żaden  z  wykonawców  nie  zwrócił  

się  także  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienia  treści  SIWZ  w  zakresie  wysokości  stawki  VAT 

jaka powinna zostać zastosowana”. 

Powyższe  potwierdza  również  stanowisko  Zamawiającego  zawarte  w  przywołanych 

przez Odwołującego Climamedic dowodach. W żaden sposób nie można z nich wyprowadzić 

wniosku,  że  zakres  objęty  zamówieniem  został  przez  Zamawiającego  zmieniony  

już  po  terminie  składania  ofert.  Zamawiający  wskazuje  jedynie  na

okoliczność,  

że  szczegółowy  zakres  prac  zostanie  dopiero  doprecyzowany  na  etapie  projektu 


budowlanego. 

Wykonawca winien złożyć ofertę zgodnie z treścią wskazaną w SIWZ, na cały 

zakres objęty przedmiotem zamówienia i przedstawić cenę odpowiadającą temu zakresowi. 

Odwołujący  Climamedic  złożył  ofertę  zgodną  z  treścią  SIWZ,  odpowiadającą  przedmiotowi 

zamówienia,  co  zostało  również    przyznane  na  rozprawie.  Tym  bardziej,  żądanie 

Odwołującego w zakresie sprostowania jego i pozostałych ofert w trybie art. 87 ust. 2 Pzp, 

poprzedzone wezwaniem Zamawiającego do wyjaśnienia treści pozostałych, złożonych ofert 

w zakresie zastosowanych stawek VAT, 

jest niezrozumiałe. 

W zakresie prawidłowej  stawki  VAT  w  przedmiotowym  postępowaniu

wypowiedziała 

się już Krajowa Izba Odwoławcza ww. wyroku z 7 lutego 2020 r.  zatem okoliczność 

ta, nie może być przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie. 

Zgodnie  z  żądaniem  Odwołującego  Climmedic,  Zamawiający  winien  wyjaśnić  treść 

ofert  (co  w 

analizowanym  stanie  faktycznym  będzie  zrównane  z  negocjacjami  

z  wykonawcami 

w  zakresie  treści  złożonych  ofert),  a  w  ich  wyniku  dokonać  zmian  

w treści tych ofert. Działanie takie jest niedopuszczalne, bowiem zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp 

w  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  nie  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień 

dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Wyjątkiem  są  jedynie  okoliczności  wskazane  w  art.  87 

ust.  1a  i  2  Pzp,  jednakże  żadna  z  nich  nie  ma  zastosowania  w  przedmiotowej  sprawie. 

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego, także żądanie zmiany 

zakresu  objętego  treścią  oferty  nie  stanowi  oczywistej  omyłki  pisarskiej  ani  rachunkowej,  

nie  jest  także  inną  omyłką  polegającą  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia niepowodującą istotnej zmiany w treści oferty.  

Wobec powyższego zarzut należy uznać za niezasadny. 

W  zakresie  narusz

enia  art.  91  ust.  1  Pzp  Izba  w  całości  podtrzymuje  argumentację 

przedstawioną we wcześniejszej części uzasadnienia w sprawie o sygn. akt KIO 550/20. 

W  zakresie  naruszenia  art.  7  Pzp,  Izba  nie  stwierdziła  prowadzenia  przez 

Zamawiającego postępowania z naruszeniem zasad udzielania zamówień publicznych. 

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 

Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania ze względu na brak wyczerpującego  

i  jednoznacznego  opisania  przedmiotu 

zamówienia,  co  doprowadziło  do  złożenia 

nieporównywalnych 

ofert 

przyczyn 

niezawinionych 

przez 

Wykonawców,  

przez  co  postępowanie  dotknięte  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą,  wskazać  należy,  

że zarzut został podniesiony z uchybieniem terminu na jego wniesienie.  

Odwołanie  wobec  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  należy  wnieść  

w terminie 10 dni od zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na stronie 

internetowej.  Ponadto  Odwołujący  Climamedic  nie  przedstawił  żadnego  dowodu 

świadczącego  o  tym,  że  z  uwagi  na  brak  wyczerpującego  i  niejednoznacznego  opisania 


przedmiotu  zamówienia  w  postępowaniu  zostały  złożone  nieporównywalne  oferty.  Dodać 

należy,  iż  materiał  zgromadzony  w  sprawie  nie  potwierdza  stanowiska  Odwołującego, 

dotyczącego nieporównywalności złożonych ofert. 

W  ocenie  Izby  nie  potwierdziły  się  także  zarzuty  skutkujące  koniecznością 

unieważnienia postępowania. 

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz 

§ 3 pkt 1) i pkt 2 w zw. z § 5 ust. 3 pkt 2) oraz 

§  5  ust.  4  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

 
 
Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 


wiper-pixel