KIO 549/20 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt KIO 549/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 9 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  9  kwietnia  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

16 marca 2020  r. przez 

wykonawcę S&T Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w  Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -    Bibliotekę  Śląską 

w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy  I

ntegrated  Solutions  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

w Warszawie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego 

p o s t a n a w i a: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

S&T 

Poland  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie  kwoty  15 000,00  zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  198b  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– 

Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący

……………………… 


Sygn. akt: KIO 549/20 

U z a s a d n i e n i e 

I.  Biblioteka 

Śląska  w  Katowicach  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie,  na 

podstawie  przepisów  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz.  1843; d

alej: Prawo zamówień publicznych), którego przedmiotem jest 

„Dostawa  platformy  serwerowej,  systemu  backupu,  macierzy  dyskowych,  urządzeń 

sieciowych,  serwera  kompresji,  systemu  zasilania  awaryjnego  oraz  stacji  roboczych  na 

po

trzeby  projektu  pn.:  Śląskie  Digitarium.  Digitalizacja  i  udostępnianie  zasobów  instytucji 

kultury województwa śląskiego.” 

Postępowanie  zostało  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

4 marca 2020 r., pod numerem 2020/S 045-105994. 

W  dniu  16  marca  2020 

r.  przez  wykonawcę  S&T  Poland  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie (dalej: Odwołujący) zostało wniesione odwołanie. 

odwołaniu  Odwołujący  zarzucał  Zamawiającemu  naruszenie  następujących 

przepisów: 

-  art.  22  ust.  1b  pkt  3  w  zwi

ązku  z  art.  22  ust.  1a,  art.  22d  ust.  1  i  art.  7  ust.  1  Prawa 

zamówień  publicznych  na  skutek  sformułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu 

d

otyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  sposób  naruszający  zasadę 

propo

rcjonalności, jak również zasadę przygotowania i prowadzenia postępowania w sposób 

zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowanie  wykonawców, 

nieuzasadnione  ograniczenie  kręgu  podmiotów  zdolnych  ubiegać  się  o  zamówienie 

ramach niniejszego postępowania poprzez określenie w opisie przedmiotu zamówienia, że 

minimalna  pojemność  macierzy  dyskowej  musi  wynosić  co  najmniej  4000  TB  przestrzeni 

n

etto,  w  sytuacji  gdy  pojemność  jest  jednym  z  wielu  parametrów  określających  macierze 

dyskowe i nie świadczy o zdolności technicznej i zawodowej wykonawcy,  

- art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 1a, art. 22d ust. 1 

i art. 7 ust. 1 Prawa zamówień 

publicznych  na  skutek  sformułowania  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  w  sposób  naruszający  zasadę  proporcjonalności,  jak 

również  zasadę  przygotowania  i  prowadzenia  postępowania  w  sposób  zapewniający 

zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców,  nieuzasadnione 

ograniczenie  kręgu  podmiotów  zdolnych  ubiegać  się  udzielenie  zamówienia  w  ramach 

niniejszego  postępowania  poprzez  określenie  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  że 

minimalna  wartość  zamówienia  musi  wynosić  co  najmniej  3  000  000  złotych  brutto, 

w sytuacji  gdy  kwota  jest  zbyt  wysoka 

(w  szczególności  nie  jest  tożsama  z  przedmiotem 

za

mówienia) i tym samym nieuzasadniona. 


Odwołujący  wnosił  o  nakazanie Zamawiającemu modyfikacji  specyfikacji  w  zakresie 

rozdziału  V  pkt  1.2.1  (zdolność  techniczna  i  zawodowa)  ppkt  1a  dla  Zadania  1  w  zakresie 

pierwszego warunku poprzez  

a)  usunięcie  zdania  o  treści:  „Łączna  dostarczona  pojemność  musi  wynosić  co  najmniej 

4000TB  przestrzeni  netto

”  oraz  zmianę  wartości  do  poziomu  1  500 000,00  zł  brutto”  i  tym 

samym nadanie mu następującego brzmienia:  

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (…), którzy należycie wykonali dla 

Zadania  1:  co  najmniej 

jedno  zamówienie  o  wartości  nie  mniejszej,  niż  1  500 000,00  zł 

brutto, 

odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi  zamówienia,  polegające  na  realizacji 

dostawy  i  instalacji  macierzy  obiektowej,  przeznaczonej  do 

długoterminowego  składowania 

danych.” 

lub ewentualnie,  

b) nad

anie mu następującego brzmienia: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (…), którzy należycie wykonali dla 

Zadania  1:  co  najmniej  jedno 

zamówienie  odpowiadające  swoim  rodzajem  przedmiotowi 

zamówienia, polegające na realizacji dostawy i instalacji macierzy obiektowej, przeznaczonej 

do  długoterminowego  składowania  danych.  Łączna  wartość  dostarczonych  macierzy  nie 

może być  mniejsza,  niż  1 500 000,00  zł  brutto, a dostarczona pojemność  musi  wynosić  co 

najmniej 1000TB przestrzeni netto

”.  

W  dniu  6  kwietnia  2020  r. 

Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione 

odwołaniu w całości. 

II. 

Izba  uznała,  że  postępowanie  odwoławcze  należy  umorzyć,  bowiem  Zamawiający 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. 

Zgodnie z art. 186 ust. 2 

Prawa zamówień publicznych,  w przypadku uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie 

żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Ponadto,  w  związku  z  art.  186  ust.  6  pkt  2b  Prawa  zamówień  publicznych,  Izba 

postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.  


Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel