KIO 548/20 POSTANOWIENIE dnia 31 marca 2020 roku

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 548/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  31  marca  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  16 

marca  2020  roku  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

„ART  GROUP”  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie,  „ART-

SECURITY”  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółkę  komandytową  w 

Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Zarząd 

Oczyszczania Miasta w Warszawie 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „ART GROUP” Spółki z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie,  „ART-SECURITY”  Spółki  z 

ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 

gr 

(słownie: piętnaście tysięcy  złotych zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  o

d  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


Przewodniczący: 

……………………………… 

Sygn. akt KIO 548/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Miasto  Stołeczne  Warszawa  –  Zarząd  Oczyszczania  Miasta  w 

Warszawie 

–  działając  na  podstawie  przepisów  ustawy  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą P.z.p.”, prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  są  prace 

porządkowe na terenie miasta stołecznego Warszawy. 

W  dniu  16  marca  2020  roku 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia: „ART GROUP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, „ART-

SECURITY”  Spółkę  z  ograniczona  odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  w  Warszawie 

(dalej:  odwołujący)  wnieśli  odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  P.z.p.,  czynności 

zamawiającego polegającej na: 

odrzuceniu 

oferty odwołujących w części I i II, pomimo iż oferta nie podlegała 

odrzuceniu; 

błędnym  przyjęciu,  iż  oferta  odwołujących  złożona  w  części  I  i  II  zawiera 

rażąco niską cenę; 

zaniechaniu przeprowadzenia rzetelnego badania wyjaśnień  złożonych przez 

odwołujących w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w zakresie możliwości wystąpienia 

rażąco niskiej ceny w części I i II; 

dokonaniu  nieuprawnionej  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia po upływie terminu składania ofert; 

naruszeniu zasady uczciwe

j konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Mając na uwadze powyższe odwołujący zarzucili zamawiającemu: 

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  P.z.p.

,  poprzez  jego  błędne 

zastosowanie w 

stosunku do oferty odwołujących złożonej w części I i II zamówienia; 

naruszenie  art.  90  ust.  3  ustawy  P.z.p.

,  poprzez  błędne  przyjęcie,  iż  oferta 

odwołujących złożona w części I i II zamówienia zawiera rażąco niską cenę; 


naruszenie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p.

, poprzez odstąpienie od rzetelnej 

oceny wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami; 

naruszenie  art.  38  ust.  4  ustawy  P.z.p.

,  poprzez  dokonanie  zmiany  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania ofert; 

naruszenie  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  P.z.p.  poprzez  prowadzenie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób  uchybiający  zasadom 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Z powyższych powodów odwołujący wnieśli o: 

uwzględnienie odwołania; 

nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  odrzucenia  oferty  odwołujących  w 

części I i II zamówienia; 

nakazanie  zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  w 

części  I  i  II  zamówienia  z  uwzględnieniem  oferty  odwołujących,  w  szczególności 

przeprowadzenia rzetelnego badania wyjaśnień złożonych przez odwołujących; 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołujących kosztów postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  prawnego  według  norm  określonych  w 

stosownych przepisach. 

Pismem  z  dnia  18 

marca  2020  r.  zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 

Art.  186  ust.  2  zd.  pierwsze  ustawy 

P.z.p.  stanowi,  iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 


żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Roz

strzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urz

ędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel