KIO 546/20 POSTANOWIENIE dnia 3 czerwca 2020 r.

Data: 6 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 546/20  

POSTANOWIENIE 

z dnia 3 czerwca 2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Niwicki 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  bez  udziału  stron  dnia  3  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  w  dniu  16  marca  2020  r.  przez 

Odwołujących:  K.  Ż.  i  G.  Ż.  prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  w  formie 

spółki cywilnej pod firmą: Firma „ZK” S.C. K. Ż., G. Ż. ul. Okrężna 24, 44-100 Gliwice w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń 

Spółka Akcyjna w Bytomiu  

przy  udziale  wykonawcy 

FOXMET  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Czerwionki-Leszczyny 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego    

                                                          postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Firma „ZK” S.C. 

K. 

Ż., G. Ż. ul. Okrężna 24, 44-100 Gliwice kwoty  9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 546/20  

Uzasadnienie 

Zamawiający: Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  Spółka  Akcyjna  w  Bytomiu  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podprogowego pn. „Likwidacja estakady 

węglowej pomiędzy szybem „Rozdzieński" a Zakładem Przeróbki  Mechanicznej Węgla przy 

szybie  „Pułaski"  dla  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A,  w  Bytomiu  Oddział  w  Katowicach 

KWK „Wieczorek II." (nr sprawy: ZP-WII-0019/19) - ogłoszenie w BZP z dnia 5 listopada 2019 

r. nr 618431-N-2019 - 

dalej: „Zamówienie". 

Odwołujący:  K.  Ż.  i  G.  Ż.  prowadzący  wspólnie  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki 

cywilnej pod firmą: Firma „ZK” S.C. K. Ż., G. Ż. ul. Okrężna 24,44-100 Gliwice złożyli odwołanie 

wobec dokonania przez Zamawiającego czynności odrzucenia ich oferty w postępowaniu o 

udzielenie  Zamówienia,  jako  zawierającej  cenę  rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu 

Zamówienia,  w  sytuacji  gdy  Odwołujący  w  toku  składanych  na  wezwanie  Zamawiającego 

wyjaśnień  wykazał,  iż  cena  jego  oferty  nie  stanowi  ceny  rażąco  niskiej  w  stosunku  do 

przedmiotu Zamówienia, czym Zamawiający naruszył art. 7 ust 1 i 3 oraz art. 89 ust 1 pkt 4 

PZP w zw. z art. 90 ust 3 PZP oraz art. 24 ust 1 pkt 11 PZP.   

Stawiając  powyższy  zarzut  wnosi  o  uwzględnienie  przedmiotowego  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 

89 ust 1 pkt 4 PZP w zw. z art. 90 ust 3 PZP i nakazanie powtórzenia procesu badania i oceny 

ofert w trybie art 92 ust 1 PZP, z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Zamawiający  w  złożonej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o    jego  oddalenie  jako 

bezzasadnego. 

Do postępowania przystąpienie po stronie zamawiającego zgłosił wykonawca FOXMET sp. z 

o.o. z siedzibą w Czerwionki-Leszczyny. 

Odwołujący dnia 3 czerwca 2020 r. złożył  pisemne oświadczenie, że cofa odwołanie w sprawie 

i wniósł o zwrot uiszczonego wpisu. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  wobec  cofnięcia  odwołania,  postępowanie 

odwoławcze należy umorzyć w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym 


bez 

udziału  stron i uczestników, na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy pzp. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy pzp o

raz  § 5 ust. 1 pkt 3a  rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), 

z  których  wynika,  że  jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy, 

odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Przewodniczący: ………………………  


wiper-pixel