KIO 545/20 POSTANOWIENIE dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 545/20 
 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  przeprowadzonym 

z  udziałem  stron  w  dniu  28 

maja 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

dniu 16 marca 2020 r. przez 

Odwołującego – Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie: Zarmen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

prz

y  ul.  Chłodnej  51  (00-867  Warszawa),  Remak-Energomontaż  Spółka  Akcyjna  

siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 (00-867 Warszawa)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Miejskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania w m. st. Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Obozowej 43 (01-161 Warszawa) 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Zarmen Sp. z 

o.o.  z/s  w  Warszawie,  Remak-

Energomontaż  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty 

00 zł 00 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu od 

odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Pr

zewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 545/20 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  w  m.  st.  Warszawie  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  na 

kontrakt 5 

– Zaprojektowanie i rozbudowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów 

na  terenie  Zakładu  Unieszkodliwiania  Stałych  Odpadów  Komunalnych  (ZUSOK)  w 

Warszawie, 

realizowany w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu 

Unieszkodliwiania  Stałych  Odpadów  Komunalnych  przy  ul.  Zabranieckiej  2  w  dzielnicy 

Targówek  m.  st.  Warszawie”  (nr  postępowania:  JRP.27.5.2019.KS),  ogłoszonym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  14.08.2019  r.,  2019/S  156-384257,  wobec 

zaniechania  udostępnienia  kompletnej  oferty  złożonej  przez  POSCO  Engineering  & 

Construction Co., Ltd, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Zarmen Sp. z o.o. 

z/s w Warszawie oraz Remak-

Energomontaż S.A. z/s w Warszawie (dalej jako Odwołujący), 

wnieśli w dniu 16 marca 2020r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt 

KIO 545/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 96 ust. 3 Ustawy w zw. z § 4 ust. 1, ust. 

2 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  zw.  z  art.  8  ust.  1  i  2  oraz  art.  7  ust.  1 

Ustawy,  poprzez  nieudostępnienie  dokumentu  –  formularza  ofertowego  złożonego  przez 

POSCO w formie elektronicznej przez co nie jest możliwe dokonanie należytej oceny oferty 

tego Wykonawcy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  udostępnienia 

kompletnej  oferty  złożonej  przez  POSCO,  w  tym  dokumentu  w  postaci  formularza 

ofertowego.  

Zamawiający  złożył  w  piśmie  z  dnia  8.05.2020r.  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o  jego 

oddalenie.  Zamawiający  wskazał,  iż  w  dniu  5.03.2020r.  udostępnił  Odwołującemu  ofertę 

wykonawcy  POSCO  wraz  z  załącznikami,  w  tym  JEDZ.  W  dniu  10.03.2020r.  Odwołujący 

złożył  kolejny  wniosek,  w  którym  wskazał  na  brak  przekazania  formularza  ofertowego,  tj. 

dokumentu  generowanego  po  wypełnieniu  elektronicznego  formularza  dostępnego  na 

Platformie. Zamawiający w dniu 26.03.2020 r. odpowiedział na wniosek i udostępnił żądany 

raport wygenerowany z Platformy Zakupowej potwierdzający złożenie oferty przez POSCO. 

Zamawiający  odwołał  się  do  pisma  jakie  przekazała  Odwołującemu  w  dniu  26.03.2010  r.  i 

prezentowanego  w  nim  stanowiska  co  do  znaczenia  raportu  generowanego  z  Platformy 

Zakupowej  w  świetle  zapisów  IDW  –  pkt  12.3.1.  część  I  siwz.  Funkcją  raportu jest  jedynie 

potwierdzenie  złożenia  oferty  i  nie  jest  on  częścią  oferty.  Zamawiający  nie  miał  zatem 


obowiązku  udostępnienia  raportu,  który  jako  załącznik  do  protokołu  udostępniany  jest  na 

wniosek dopiero po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej (art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.).  

Odwołujący  w  dniu  11.05.2020r.  w  piśmie  procesowym  wniósł  o  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  z  uwagi  na  uwzględnienie  w  całości  przez  Zamawiającego  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu na co wskazuje fakt, iż w dniu 26 marca 2020 r. Zamawiający 

po  złożeniu  odwołania  udostępnił  Odwołującemu  dokument  zgodnie  z  żądaniem 

Odwołującego. 

Zamawiający formalnie nie skierował do Izby pisma, w którym uwzględniłby w całości zarzuty 

podniesione przez Odwołującego. 

Odwołujący w piśmie z dnia 26.05.2020r. złożył oświadczenie, iż wycofuje złożone odwołanie 

i wniósł o zwrot 90% wpisu od odwołania.  

W  związku  z  powyższym  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. poz. 1843) Izba umorzyła postępowanie 

odwoławcze.  

Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w 

oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 

2018 r., poz. 972), Izba nakaza

ła zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w 

wysokości 20.000 zł. wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel