KIO 543/20 POSTANOWIENIE dnia 15 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 543/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

 po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron w dniu 15 kwietnia 2020 r. w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  16  marca 2020  r.  przez  odwołującego: Garden 

Designers  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.  z  Lublina  (

ul.  Grenadierów  13/1,  20-331  Lublin)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Gmina  Jarocin  (Al.  Niepodległości  10 

63-200 Jarocin) oraz wykonawcy: Palmett sp. z o.o. sp.k. z Warszawy (ul. F. 

Groëra 10B,

03-341 Warszawa) 

zgłaszającego przystąpienie po stronie odwołującego,  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: Garden Designers Sp.  z  o.  o. Sp.  k.  z  Lublina  (ul.  Grenadierów  13/1,  20-

331 Lublin) kwoty 10.000 

zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną 

przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze zm.) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kaliszu. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 543/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  ograniczonego  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

2004r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843.),  [ustawa  Pzp  lub  Pzp] 

przez  Z

amawiającego:  Gminę  Jarocin,  którego  przedmiotem  jest:  „Rewaloryzacja  zieleni  w 

Parku  Radolińskich  w  Jarocinie  wraz  z  przebudową  ścieżek  parkowych  oraz  wymianą 

elementów  małej  architektury  -  ścieżek  parkowych-  etap  Il”.  Numer  ref.  WR  - 

RGK.271.37.2019. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  BZP  w  dniu 

28.11.2019  r.,  Nr  629202-N-2019.    W

artość  przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza 

wyrażonej  w  złotych  polskich  równowartości  kwoty  euro,  od  której  -  zgodnie  z 

rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  kwot  wartości  zamówień  -  jest 

uzależniony  obowiązek  przekazywania  ogłoszeń  Urzędowi  oficjalnych  Publikacji  Wspólnot 

Europejskich  wydanym  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  -  Garden 

Designers  Sp.  z  o.  o.  Sp.  k.  z  Lublina 

wskazał  na  naruszenie  następujących  przepisów  z 

uwagi na podjęte czynności polegające na:  

wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  17 

ustawy  Pzp,  podczas  gdy  brak  było  przesłanek  do  wykluczenia  Odwołującego  z 

postępowania, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp; 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego  na  podstawie  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp,  jako 

złożonej przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, pomimo że brak było podstaw do 

wykluczenia Odwołującego z postępowania, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 4 oraz art. 89 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

Wskazując  na  powyższe,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności unieważnienia postępowania; 

unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania Odwołującego i odrzucenia 

jego oferty; 

nakazanie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego 

oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej; 

obciążenie  kosztami  postępowania  Zamawiającego,  poprzez  zasądzenie  od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  stanowiącej  uzasadnione  koszty 

Odwołującego  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia  pełnomocnika  zgodnie  z 

fakturą przedstawioną przez Odwołującego na rozprawie. 


W  przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu (art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp)  Odwołujący  wniósł  o  dokonanie 

przez Zamawiającego czynności zgodnie ze wskazanym powyżej żądaniem odwołania. 

Odwołujący wskazał ponadto, że posiada interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp, uprawniający go do złożenia odwołania, gdyż w przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania  i  przywrócenia  Odwołującego  do  Postępowania,  jego  oferta  będzie  jedyną 

niepodlegającą  odrzuceniu,  a  poza  tym  najkorzystniejszą  i  mieszczącą  się  w  budżecie 

Zamawiającego. 

Do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego na podstawie art. 185 

ust.  2  ustawy  Pzp 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Palmett  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  Warszawy, 

wnosząc także o uwzględnienie odwołania. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  8  kwietnia  2020  r.) 

wskazując na art. 186 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczył, że uwzględnia (…) w całości zarzuty 

przedstawione 

przez  Odwołującego  w  odwołaniu”.  W  związku  z  powyższym  wniósł  o 

umorzenie  postępowania  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  w  całości  oraz  nieobciążanie 

Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego.  Oświadczył  ponadto,  że  (…) 

Zamawiający  dokonana  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z 

żądaniem zawartym w odwołaniu”. 

Izba postanowiła: 

D

ziałając  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania,  Izba  miała  na  uwadze  art.  186  ust.  6    pkt  1 

ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a)  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 

marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel