KIO 54/20 WYROK dnia 21 stycznia 2020 roku

Data: 30 marca 2020

Sygn. akt: KIO 54/20 

WYROK 

z dnia 21 stycznia 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  21  stycznia  2020  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  stycznia  2020  roku  przez 

wykonawcę:  I.  S.,  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  S.  I. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Państwową  Wyższą  Szkołę 

Techniczno-

Ekonomiczną  im.  ks.  Bronisława  Markiewicza  w  Jarosławiu,  z  siedzibą  

w Jarosławiu 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie  w zakresie naruszenia art.  24 ust. 1 pkt 12 w związku z ust. 4 

ustawy  Pzp  co  do 

nieprawidłowego  wykluczenia  Odwołującego,  a  także  naruszenia  

art.  92  ust.  1  pkt  3  Pzp, 

polegającego  na  sporządzeniu  lakonicznego  uzasadnienia 

decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  

do  unieważnienia  postępowania  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

unieważnienia  postępowania,  unieważnienie  czynności  wykluczenia  Odwołującego,  

a także nakazuje powtórzenie procesu badania i oceny ofert, z uwzględnieniem oferty 

Odwołującego.  


kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego:  Państwową  Wyższą  Szkołę 

Techniczno-

Ekonomiczną  im.  ks.  Bronisława  Markiewicza  w  Jarosławiu,  

z siedzibą w Jarosławiu i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  10  000  zł  00  gr  (słownie: 

dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego  I.  S., 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  S.  I.  Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe  GRETASPORT  z  siedzibą  w  Dąbrowie  Górnicze  tytułem 

wpisu od odwołania 

zasądza  od  Zamawiającego  -  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Techniczno-

Ekonomicznej 

im.  ks.  Bronisława  Markiewicza  w  Jarosławiu,  z  siedzibą  

w  Jarosławiu  na  rzecz  Odwołującego  –  I.  S.,  prowadzącej  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  S.  I.  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

GRETASPORT 

siedzibą 

Dąbrowie 

Górniczej 

kwot

ę  

w  wysokości  13  600  zł  00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  sześciuset  złotych 

00/100 groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu oraz zastępstwa procesowego. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Przemyślu.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


sygn. akt KIO 54/20 

UZASADNIENIE 

W dniu 13 stycznia 2020 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, 

na podstawie art. 180 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku  - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 

ze zmianami), dalej jako „ustawa Pzp”, odwołanie złożyła I. S., 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  S.  I.  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

GRETASPORT z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dalej jako „Odwołujący”.  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  w  przedmiocie  „Przebudowa  dwóch  boisk  wielofunkcyjnych,  wraz  

z  przebudową i  budową  niezbędnych urządzeń  budowlanych i  infrastruktury  technicznej na 

terenie  PWSTE  przy  ul.  Czarnieckiego  16

”  prowadzi  Zamawiający:  Państwowa  Wyższa 

Szkoła  Techniczno-Ekonomiczna  im.  ks.  Bronisława  Markiewicza  w  Jarosławiu,  z  siedzibą  

Jarosławiu.  

O

dwołanie złożono od czynności Zamawiającego z dnia 7 stycznia 2020 r. w postaci 

wykluczenia i odrzucenia oferty 

Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 4 

ustawy  Pzp

,  oraz  wynikającej  z  niej  wadliwej  czynności  Zamawiającego  postaci 

unieważnienia postępowania w oparciu o przesłankę przewyższenia przez najkorzystniejszą 

ofertę  kwoty,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  

(która to przesłanka nie zaistniałaby gdyby w ocenie ofert brała udział oferta Odwołującego). 

C

zynnościom Zamawiającego zarzucono naruszenie: 

art. 92 ust. 1 pkt 3 P

zp poprzez zaniechanie sporządzenia uzasadnienia faktycznego, 

umożliwiającego  ocenę  czy  faktycznie  Zamawiający  miał  podstawy  do  przyjęcia,  

iż  Odwołujący  nie  wykazał  podstaw  do  udziału  w  postępowaniu  w  postaci  wymaganego  

w SIWZ doświadczenia; 

art.  24  ust.  1  pkt  12)  w  zw.  z  ust.  4  Pzp  - 

poprzez  wykluczenie  wykonawcy,  który 

przedłożył  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  wymaganego  w  SIWZ  doświadczenia,  

a  w  konsekwencji  uznanie  za  odrzuconą  oferty,  która  winna  uczestniczyć  w  ocenie  ofert,  

co nastąpiło na skutek pogwałcenia zasady rozstrzygania wątpliwości w zakresie treści SIWZ 

na 

korzyść wykonawcy, 

art.  93  ust.  1  pkt  4)  Pzp  - 

poprzez  dokonanie  porównania  pomiędzy  kwotą  sumy 

przeznaczonej  na  sfinansowanie  zamówienia  z  kwotą  niewłaściwej  oferty  (na  skutek 

pominięcia w ocenie oferty uznanej za odrzuconą). 

Wobec  powyższego,  Odwołujący  wnosił  o  uchylenie  powyższych  czynności  

i  nakazanie  Z

amawiającemu  dokonania  ponownej  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

Odwołującego. 


W  uzasadnieniu  Odwołujący  wskazał,  że  przedmiotem  postępowania  jest 

Przebudowa  dwóch  boisk  wielofunkcyjnych,  wraz  z  przebudową  i  budową  niezbędnych 

urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego 

Zamawiający  pierwotnie  w  dniu  16  grudnia  2019  r.  rozstrzygnął  postępowanie  na 

korzyść  Odwołującego,  uznając  jego  ofertę  za  najkorzystniejszą.  Nie  znalazł  wówczas 

podstaw do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp. Z informacji z otwarcia ofert 

Zamawiający 

ujawnił,  że  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę  1.828.609,68  zł,  w  której 

mieściły  się  wyłącznie  oferty:  Odwołującego  (1.796.146,92  zł)  oraz  oferenta  E.  D. 

(1.767.376,98 zł), który został wykluczony z uwagi na brak wymaganego doświadczenia. 

Warunki  udziału  w  postępowaniu  określała  Specyfikacja  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  (rozdział  V  ust.  2  pkt  3  lit.  b)  SIWZ),  przy  czym  wymóg 

doświadczenia został zmodyfikowany w odpowiedzi na pytania w dniu 18 października 2019 

r. (Odpowiedź na pytanie 1) i ostatecznie został on ukształtowany w sposób następujący: 

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  jedno  boisko  wielofunkcyjne  o  nawierzchni 

poliuretanowej o wartości minimum 1 000 000.00 zł. Realizacja, która została potwierdzona 

dokumentami:  prz

y  czym  dowodami,  o  których  mowa  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykon

awca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty”. 

W  wyniku  pisma  złożonego  przez  E.  D.,  w  trybie  art.  181  Pzp,  Zamawiający  uchylił 

swoje pierwotne rozstrzygnięcie postępowania i - po uprzednim wezwaniu Odwołującego (w 

dniu  30  grudnia  2019  r.) 

do  złożenia  wyjaśnień  -  w  dniu  7  stycznia  2020  r.  rozstrzygnął 

post

ępowanie.  W  rozstrzygnięciu  tym  wskazał,  że  nastąpiło  przekroczenie  (przez  kwotę 

najkorzystniejszej  oferty)  przewidzianego  przez  Zamawiającego  budżetu.  Powyższe  miało 

bezpośredni  związek  z  uznaniem  oferty  Odwołującego  za  odrzuconą,  bowiem  była  ona 

ostatnią pozostałą w postępowaniu ofertą na kwotę poniżej tego budżetu. 

Jednocześnie  z  ogłoszeniem  o  wyniku  postępowania  przetargowego,  Odwołujący 

został  poinformowany  o  wykluczeniu  z  postępowania  i  odrzuceniu  oferty.  W  piśmie 

Zamawiający ograniczył się do ogólnikowego wskazania, że „odpowiedź (...) nie potwierdziła 

aby oferent spełniał warunki udziału w postępowaniu".  

Odwołujący  podkreślił,  że  w  wezwaniu  do  uzupełnienia  dokumentów,  Zamawiający 

również  ogólnikowo  wskazał,  że  „przedłożone  referencje  nie  potwierdzają,  że  istotnie  we 

wskazanym  okresie  zostało  wykonane  boisko  o  nawierzchni  poliuretanowej  o  wartości  na 

kwotę co najmniej 1.000.000 zł”. 


Odwołujący  wyjaśnił,  że  przedłożył  referencje,  z  których  wynikało  wykonanie  

w  formule  „zaprojektuj  i  zbuduj”  kompleksu  dwóch  boisk  na  podstawie  umowy  o  wartości 

zł brutto. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Odwołujący przedstawił 

kosztorys  inwestorski,  z  którego  wynikało,  że  z  tej  kwoty  jedynie  kwota  45.000,00  zł 

obejmowała prace projektowe. W konsekwencji, cała pozostała kwota, to jest 2.043.380,00 zł 

brutto przypadała na realizację dwóch boisk. 

Odwołujący nie rozumiejąc na czym polegają wątpliwości Zamawiającego, próbował 

odgadywa

ć  jego  sposób  rozumienia  wymogu  doświadczenia,  przy  czym  sam  -  na  chwilę 

składania  ofert  -  uznawał,  że  ten  wymóg  należy  rozumieć  jako  wymóg  wykazania,  że 

zrealizowano co najmniej jeden obiekt boiskowy o wartości (wraz z typową infrastrukturą) nie 

mniejszej 

niż  1.000.000,00  zł.  W  świetle  powyższego,  wykazując  realizację  dwóch  takich 

obiektów  o  wartości  ponad  2.000.000,00  zł  z  całą  pewnością  ten  warunek  we  własnym 

przeświadczeniu  Odwołujący  spełnił.  Przede  wszystkim  zakładał,  ze  użycie  sformułowania 

„co najmniej jedno boisko" pozwala na przedstawienie referencji z realizacji obejmującej dwa 

boiska w jednej lokalizacji (sąsiadujące ze sobą). 

Nie ulega 

wątpliwości, że jeżeli dwa boiska łącznie warte były ponad 2 000 000 zł, to 

nie jest  możliwe by  żadne  z  nich samodzielnie  nie miało wartości  co najmniej  1 000 000  zł 

(albo bowiem oba są warte ponad 1.000.000,00 zł albo jedno z nich jest warte istotnie ponad 

1.000.000,00 zł a drugie nieco poniżej tej kwoty).  

Niezależnie  od  powyższego,  Odwołujący  przedstawił  szczegółowe  wyliczenie 

wartości  dla  boiska  nr  1  (do  piłki  nożnej  i  piłki  ręcznej),  gdzie  całość  zadania  obejmowała 

realizację  dwóch  boisk  z  niezbędną  infrastrukturą  towarzyszącą,  taką  jak  ogrodzenie  

(w szczególności piłkochwyty), odwodnienie czy ciągi komunikacyjne. Jedno z boisk (boisko 

nr I) stanowiło boisko do piłki ręcznej oraz piłki nożnej (wielofunkcyjne), którego powierzchnia 

stanowiła  ok.  54,0152%  powierzchni  łącznej  obu  boisk,  a  obwód  ok.  52,1132%  łącznego 

obwodu obu boisk.  

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.1  -  tyczenie  boiska  nr  I  odpowiada  za  54,0152%  kosztu 

tyczenia obu boisk to jest za kwotę 2700,76 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.2  - 

rozbiórka istniejących obrzeży  boiska nr  1 odpowiada za 

52,1132% tej pozycji to jest za kwotę 5968,00 zł netto, 

⦁ 

W zakresie pozycji II.1.3  - 

wykonanie ław betonowych dla boiska nr I odpowiada za 

52,1132% tej pozycji to jest za kwotę 11.936,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.4  - 

wykonanie  nowych  obrzeży  boiska  nr  I  odpowiada  za 

52,1132% tej pozycji to jest za kwotę 11.936,00 zł netto, 

⦁ 

W zakresie  pozycji  II.1.5  - 

przygotowanie płyt asfaltowych boiska nr I odpowiada za 

54,0152% tej pozycji to jest za kwotę 66.900,00 zł netto, 


⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.6  - 

przygotowanie  podbudowy  betonowej  pod  nawierzchnię 

boiska nr I odpo

wiada za 54,0152% tej pozycji to jest za kwotę 240.840,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.7  -  wykonanie  nawierzchni  boiska  nr  I  odpowiada  za 

54,0152% tej pozycji to jest za kwotę 240.840,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.8  -  na  boisko  nr  I  przypad

a  8  otworów  (po  dwa  dla  każdej  

z  4  bramek)  na  łącznie  12  do  wykonania  (pozostałe  to  2  do  siatkówki  na  części  A,  2  do 

siatkówki  na  części  B  oraz  2  do  koszykówki  na  części  C  boiska  nr  II)  to  jest  za  kwotę 

5893,33 zł netto, 

⦁ 

W zakresie pozycji II.1.9 - na b

oisko nr 1 nie przypada żadna część tej pozycji (wobec 

umieszczenia sprzętu do siatkówki na boisku nr II), 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.10  - 

na  boisko  nr  I  przypada  ta  pozycja  w  całości  (wobec 

zlokalizowania  bramek  na  boisku  nr  I),  co  odpowiada  boisku  nr  I  ca

łej  kwoty  8.000,00  zł 

netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.11  - 

na  boisko  nr  I  przypada  ta  pozycja  w  całości  (wobec 

zlokalizowania  bramek  na  boisku  nr  I),  co  odpowiada  boisku  nr  I  całej  kwoty  10.000,00  zł 

netto, 

⦁ 

W zakresie pozycji II.1.12 - boisko nr I nie p

rzypada żadna część tej pozycji (wobec 

umieszczenia sprzętu do koszykówki na boisku nr II), 

⦁ 

W zakresie pozycji  II.1.13 - 

ponieważ na boisko nr I przypadają fundamenty do 101 

ze  197  metrów  (piłlkochwyty  dotyczące  boiska  nr  I  mają  długość  101  m  podczas  gdy 

dotyczące  boiska  nr  II  mają  długość  96  m)  na  boisko  nr  I  przypada  w  ramach  tej  pozycji 

zł netto, 

⦁ 

W zakresie pozycji II.1.14 - 

należy wskazać, że błędnie opisano tę pozycję kosztorysu 

jako montaż siatek 4,00 m, podczas gdy chodzi tu o montaż siatek na boisku nr II (co wynika 

z  łącznej  ich  długości,  korespondującej  z  długościami  podanymi  w  referencjach),  wobec 

czego na boisko nr I nie przypada żadna część tej pozycji, 

⦁ 

W zakresie pozycji II.1.15 - 

należy wskazać, że błędnie opisano tę pozycję kosztorysu 

jako montaż siatek 4,00 m, podczas gdy chodzi tu o montaż siatek na boisku nr I (co wynika 

z  łącznej  ich  długości,  korespondującej  z  długościami  podanymi  w  referencjach),  wobec 

czego można przyjąć, że na boisko nr I przypada całą kwota wskazana dla tej pozycji to jest 

50.500,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.16  - 

boisko  nr  I  odpowiada  50%  wartości  tej  pozycji,  to  jest 

zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.17  na  boisko  nr  I  przypada  6  z  10  przewidzianych  

w kosztorysie ławek, co daje kwotę 4.800,00 zł netto, 


⦁ 

W  zakresie  pozycji  11.1.18  - 

na  boisko  nr  I  przypadało  4  z  7  przewidzianych  w 

kosztorysie koszy, co daje kwotę 2.800,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.19  - 

boisku  nr  I  odpowiada  50%  wartości  tej  pozycji  to  jest 

22.187,50 netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.20  - 

boisko  nr  I  odpowiada  50%  wartości  tej  pozycji  to  jest 

zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  lI.1.21  - 

boisku  nr  I  odpowiada  50%  wartości  tej  pozycji  to  jest 

zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.22  -  boisku  nr  I  odpowia

da  50%  wartości  tej  pozycji  to  jest 

zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.23  - 

boisku  nr  I  odpowiada  50%  wartości  tej  pozycji  to  jest 

zł netto, 

⦁ 

W zakresie pozycji II.1.24 - 

boisko nr I jest oświetlane przez lampy zlokalizowane na 

3 maszt

ach a boisko nr II przez lampy na 2 masztach, boisku nr I odpowiada 3/5 wartości tej 

pozycji to jest kwota 66.000,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.25  -  boisku  nr  I  odpowiada  jeden  komplet  regulaminu,  co 

pozwala przyjąć dla boiska nr I w ramach tej pozycji kwotę 1.000,00 zł netto, 

⦁ 

W  zakresie  pozycji  II.1.26  - 

boisku  nr  I  odpowiada  50%  wartości  tej  pozycji  to  jest 

50.949,10 zł netto. 

W związku z powyższym, na boisko nr I przypada z łącznej kwoty kosztorysowej co najmniej 

894 991,70 zł netto, to jest 1.100.840,00 zł brutto. 

Wydaje  się  -  choć  Odwołujący  jedynie  odgaduje  w  tym  zakresie  (podobnie  jak  na 

etapie  uzupełniania  dokumentów)  rozumowanie  Zamawiającego  -  że  Zamawiający 

oczekiwał, że same prace związane z podbudową i nawierzchnią jednego tylko boiska będą 

przewyższały  kwotę  1.000.000,00  zł.  Tymczasem  takiego  wymogu  nie  sposób 

wyinterpretować  z  brzmienia  wymogu  dotyczącego  doświadczenia.  Nie  ulega  żadnej 

wątpliwości,  że  elementy  takie  jak  wyposażenie  sportowe,  piłkochwyty  (rodzaj  ogrodzenia) 

czy oświetlenie boiska stanowią, podobnie jak dojścia do tych boisk, nieodłączne elementy 

inwestycji,  polegającej  na  realizacji  boiska  sportowego.  Warto  zauważyć,  że  Zamawiający 

sam  uwzględnił  w  przedmiocie  zamówienia  infrastrukturę  boisk  (a  nie  same  podbudowy  

i nawierzchnie). 

N

a sposób wykładni postanowień SIWZ musi rzutować treść przepisu art. 22 ust. 1a 

Pzp.  P

rzedmiotem  zamówienia  w  postępowaniu  jest  przebudowa  dwóch  boisk 

wielofunkcyjnych  wraz  z  przebudową  i  budową  niezbędnych  urządzeń  budowlanych  

i  infrastruk

tury  technicznej  tj.  wewnętrzną  kanalizacją  deszczową  z  drenażem  boisk, 

odwodnieniem  liniowym,  instalacją  policznikową,  ogrodzeniem.  Zatem,  niezależnie  już  od 

literalnej  wykładni  wymogu  doświadczenia,  zasada  proporcjonalności  również  nakazuje 


uwzględniać  w  ramach  doświadczenia  cały  przedmiot  zamówienia,  a  nie  tylko  jego  część. 

Ponadto 

Zamawiający  na  żadnym  etapie  postępowania  nie  wskazał,  że  wartość  1  miliona 

złotych  wynikająca  z  warunku  dotyczy  tylko  tego  zakresu  robót,  który  wiąże  się  

z  wykonaniem  boiska 

bez  uwzględnienia  urządzeń  budowlanych,  sportowych  -  bramki, 

kosze, siatki

, oświetlenia czy ogrodzenia. 

Brak  jednoznacznego  określenia,  że  wartość  1  miliona  złotych  dotyczy  tylko  

i  wyłącznie  robót  związanych  z  wykonaniem  boiska  nie  może  przy  badaniu  i  ocenie 

spełnienia  tego  warunku  negatywnie  oddziaływać  na  wykonawców.  KIO  wielokrotnie  

(np.  wyrok  KIO  sygn.  akt  2853/13  czy  KIO 

1945/13)  stawała  na  stanowisku,  iż  „wszelkie 

wątpliwości  interpretacyjne  należy  rozstrzygać  na  korzyść  wykonawców  ubiegających  się  

o zamówienie - w szczególności gdy pojawią się one po terminie składania ofert i nie jest już 

możliwe doprecyzowanie lub wyjaśnienie treści postanowień SIWZ".  

W  związku  z  tym  Zamawiający  przy  ocenie  spełnienia  warunku  wykonania  boiska  

o  wartości  1  miliona  złotych  powinien  brać  pod  uwagę  zachowanie  proporcjonalności  do 

zakresu  przedmiotu  zamówienia  tj.  uwzględnienie  wartości  wykonania  boiska  wraz  

z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej. 

W związku z powyższym, wniesienie odwołania stało się konieczne dla zapewnienia 

ochrony praw 

Odwołującego. 

Odwołanie zostało złożone w terminie przewidzianym w art. 182 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

Pzp 

(z  uwzględnieniem,  iż  koniec  tego  terminu  wypadał  w  niedzielę  12  stycznia  2020  r.). 

Kopia  odwołania  została  przekazana  Zamawiającemu  w  dniu  10  stycznia  2020  r.  

z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp. Odwołujący uiścił wpis 

w wymaganej wysokości na rachunek UZP.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania  odwoławczego, 

uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc  pod  uwagę 

oświadczenia 

i stanowiska 

zawarte 

SIWZ, 

złożonych 

postępowaniu  

o udzieleni

e zamówienia ofertach, wyjaśnieniach, odwołaniu, a także wyrażone ustnie 

na rozprawie i odnotowane w 

protokole, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę  

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  

w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 


ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość dokonania w sposób nieprawidłowy 

c

zynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie Odwołującego i uznanie jego oferty za 

odrzuconą  w  prowadzonym  postępowaniu,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do 

unieważnienia  postępowania,  pozbawia  Odwołującego  możliwości  uzyskania  zamówienia. 

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień po żadnej ze stron. 

Na podstawie dokumentacji postępowania Izba ustaliła, że: 

W SIWZ Zamawiający określił w ramach warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 

że  o  udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  wykonawca,  którzy  wykaże,  że  w  okresie 
ostatnich  5  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  jedno  boisko  o  nawierzchni 

poliuretanowej  natryskowej  o  wartości  minimum  1  000  000,00  zł,  realizacja  która  została 

potwierdzona dokumentami: przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –  inne  dokumenty. Wykonawca  musi  wykazać,  że 

roboty  zostały  wykonane  w  sposób  należyty  oraz  zgodny  z  zasadami  sztuki  budowlanej  

i prawidłowo ukończone. 

Następnie w dniu 18 października 2019 roku Zamawiający odpowiadając na pytanie: 

„Wnosimy  o  dopuszczenie  jako  spełnienie  warunku  określonego  w  SIWZ:  minimum  jedną 

robotę  budowlaną  polegającą  na  budowie  lub  przebudowie  zewnętrznych  obiektów 

sportowych,  w  których  skład  wchodziły  obiekty  o  nawierzchni  poliuretanowej,  przy  czym 

wartość  całego  zamówienia  opiewała  na  wartość  minimum  1  000  000  zł”  wskazał,  

że Zamawiający zmienia zapis na:  

„Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w  tym  okresie,  wykonał  co  najmniej  jedno  boisko  wielofunkcyjne  o  nawierzchni 

poliuretanowej  o  wartości  minimum  1  000  000,00  zł,  realizacja  która  została  potwierdzona 

dokumentami:  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowlane  były  wykonywane,  a  jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – inne dokumenty”. 


W  dniu  24 

października  2019  roku  odpowiadając  na  pytanie:  „prosimy  

o potwierdzenie, że Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy polegające na wykonaniu 

co najmniej jednego boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą (oświetlenie, 

ogrodzenie,  zagospodarowanie  terenu) 

o  wartości  minimum  1 000 000  zł”,  Zamawiający 

oznajmił, że podtrzymuje zapisy SIWZ.  

Odwołujący,  wezwany  w  trybie  art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp,  przedstawił  w  ramach 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  Wykaz  robót 

wraz  z  referencjami.  W  wykazie  wskazano  na  zadanie 

„ZSZ  Sztygarka  –  modernizacja 

boiska wraz z infrastrukturą”, w rubryce – rodzaj robót – wskazano na wielofunkcyjne boisko 

o  nawierzchni  poliuretanowej  i  o  wartości  powyżej  1 000 000,00  zł,  a  w  rubryce  wartość 

zadania 

–  3 635 256,50  zł,  zadanie  wykonano  na  rzecz  Urzędu  Miejskiego  w  Dąbrowie 

Górniczej.  Odwołujący  do  wykazu  dołączył  referencje  –  Poświadczenie  Wykonania  Robót 

Budowlanych 

–  wystawione  przez  Urząd  Miejski  w  Dąbrowie  Górniczej  –  opisujące 

s

zczegółowo  przedmiot  umowy,  zakres  rzeczowy  zadania,  jako  wartość  zawartej  umowy 

podano  kwotę  –  2 098 380,00  zł,  a  jako  wartość  realizowanego  postępowania  publicznego 

podano kwotę – 3 635 256,50 zł.  

W  dniu  16  grudnia  Zamawiający  za  najkorzystniejszą  ofertę  uznał  ofertę  złożoną 

przez 

Odwołującego. 

W dniu 30 grudnia 2019 roku Zamawiający w związku z wpłynięciem zawiadomienia 

w  trybie  art.  181  ust.  1  ustawy  Pzp

,  złożonego  przez  innego  wykonawcę,  unieważnił 

pierwotną  decyzję  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  (za  którą  uznana  została  oferta 

Odwołującego),  i  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  wezwał  Odwołującego  do 

uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  

w części odnoszącej się do zdolności zawodowej (np. kosztorysów ofertowych, kosztorysów 

powykonawczych  lub  harmonogramu  rzeczowo-finansowego). 

W  wezwaniu  Zamawiający 

zaznaczył,  że  przedłożenie  referencje  nie  potwierdzają,  że  we  wskazanym  okresie  zostało 

wykonane boisko o nawierzchni poliuretanowej o wartości na kwotę co najmniej 1 000 000 zł.  

Odwołujący  w  dniu  2  stycznia  2020  roku  złożył  kosztorys  inwestorski  zadania 

referencyjnego  na 

„Remont  boisk  wielofunkcyjnych  wraz  z  infrastrukturą  przy  Ośrodku 

Sportowym  ZsZ ul.  Górnicza w  Dąbrowie Górniczej”.  Podał,  że  z  przedłożonego uprzednio 

dokumentu  referencji  wynikało,  że  było  to  zadanie  o  charakterze  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  

a  zatem  wykonawca  najpierw  przygotował  projekt  wraz  z  kosztorysem  inwestorskim,  

a  następnie  realizował  według  tych  dokumentów  prace.  Z  kosztorysu  wynika,  że  łącznie 

prace  budowalno-

boiskowe  (ujęte  w  punktach  1.1.-1.7,1.26)  miały  wartość  netto 


035,00 zł i stanowił niemal 2/3 wartości zamówienia netto. Po doliczeniu podatku VAT, 

wartość  boiskowej  części  zadania,  na  które  przedstawiono  referencje  wynosi  więc 

063,05 zł.  

W dniu 7 stycznia 2020 roku Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu 

i  odrzuceniu  oferty  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp.  

W  uzasadnieniu  tej  decyzji  podano,  że  po  zawiadomieniu  Zamawiającego  o  niezgodnej  

z  przepisami  ustawy  czynności,  Zamawiający  wezwał  Wykonawcę  do  wyjaśnień. 

Wykonawca  udzielił  odpowiedzi,  która  nie  potwierdziła  aby  oferent  spełnił  warunki  udziału  

w  postępowaniu.  Ostatecznie  Zamawiający  w  tym  samym  dniu  unieważnił  postępowanie, 

ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył 

na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 

Biorąc  powyższe  ustalenia  Izba  uznała,  że  odwołanie  w  całości  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

Z  treści  art.  92  ust.  1  i  następnych  wynika,  że  Zamawiający  informuje  niezwłocznie 

wszystkich wykonawców  o  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni,  wykonawcach,  których 

oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty,  (….)  –  podając  uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

Dokonując  analizy  informacji  o  wykluczeniu  Odwołującego  przekazanej  przez 

Zamawiającego  trudno  nie  odnieść  wrażenia,  że  zawiadomienie  o  wykluczeniu  ma  bardzo 

lakoniczną treść. Zamawiający ograniczył się do przywołania przepisów prawa. Nie wskazał 

natomiast  jakiegokolwiek  uzasadnienia  o  charakterze  merytorycznym.  Nie  wskazał 

faktycznych  podstaw  podjętej  ostatecznie  decyzji.  Za  taką  podstawę  nie  można  uznać 

wskazania,  że  wykonawca  został  wezwany  do  wyjaśnień,  a  złożone  wyjaśnienia  nie 

po

twierdziły  spełniania  warunku.  Tak  sformułowane  stanowisko  jest  nad  wyraz 

enigmatyczne, nie odnosi się faktów, stwierdzonych okoliczności, które zaważyły na decyzji 

Zamawiającego.  Jeżeli  Zamawiający  miał  wątpliwości,  co  do  informacji  wynikających  

z  oferty

,  złożonych  wykazów  i  referencji  oraz  wyjaśnień,  to  winien  był  je  jasno  w  decyzji  

o  wykluczeniu  Odwołującego  wyartykułować.  Nie  jest  rolą  wykonawcy  domyślać  się  jakie 

elementy stanu faktycznego doprowadziły Zamawiającego do podjęcia określonych decyzji. 

N

ie można również zapominać, że przedstawiona wykonawcy argumentacja jest i może być 

podstawą  zbudowania  zarzutów  w  ramach  korzystania  ze  środków  ochrony  prawnej. 

Tymczasem w przedmiotowym postępowaniu Odwołujący  wnosząc odwołanie jedynie mógł 

domyślać  się  w  jaki  sposób  Zamawiający  odczytuje  warunek  udziału  w  postępowaniu  

i  dlaczego  uzupełnione  dokumenty  i  złożone  przez  wykonawcę  wyjaśnienia  nie  zostały 


uznane za wystarczające celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  w  informacji  o  wykluczeniu  nie  przedstawił  żadnych  elementów  stanu 

faktycznego, do których odnosił się w wypowiedzi na rozprawie przed Izbą.  

To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z art. 92 ustawy Pzp wykonawca, po 

pierwsze,  podejmuje  decyzję,  czy  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej,  a  po  drugie  - 

jakie  zarzuty  sformułować  w  odwołaniu  i  w  jaki  sposób  polemizować  ze  stanowiskiem 

zamawiającego.  Uzasadnienie  faktyczne  zawiadomienia  o  wykluczeniu  wykonawcy  

i  odrzuceniu  oferty 

powinno  wyczerpująco  obrazować,  jakie  przyczyny  legły  u  podstaw 

decyzji  zamawiającego, tak  aby  wykonawca,  gdy  oceny  zamawiającego nie podziela,  mógł 

się do wskazanych przez zamawiającego uchybień ustosunkować.  

Tak  sporządzone  uzasadnienie  o  wykluczeniu  w  przedmiotowym  postępowaniu  

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  ocenie  składu  orzekającego  Izby  nie  spełniało 

wymogów art. 92 ustawy Pzp, co skutkowało uznaniem zasadności zarzutów w tym zakresie.  

Izba uznała również, że zasługiwał na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 

pkt  12  oraz  art.  24  ust.  4  ustawy  Pzp

,  a  decyzja  o  wykluczeniu  Odwołującego  nie  miała 

prawidłowego charakteru.  

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ocena dokonana przez Zamawiającego, w tym 

wniosek, że Odwołujący nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu musi być 

uznana za nieuprawnioną. 

W  SIWZ  Zamawiający  określił,  że  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  ma  wykazać  się  doświadczeniem  rozumianym  jako  wykonanie  co  najmniej 

jednego  boiska  wielofunkcyjnego  o  nawierzchni  poliuretanowej  o  w

artości  minimum  1  000 

000,00  zł.  Warunek  nie  zawierał  żadnych  innych  wymagań,  nie  referował  do  opisu 

przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, nie zawierał również jakichkolwiek 

wyłączeń.  Odpowiadając  na  pytania  wykonawców  w  toku  prowadzonego  postępowania 

Zamawiający  konsekwentnie  wskazywał,  że  podtrzymuje  zapisy  SIWZ,  nie  odnosząc  się 

wprost  do  treści  złożonych  zapytań.  Potwierdzenie  spełnienia  warunku  następowało  przez 

złożenie wykazu robót i referencji.  

Odwołujący  przedstawił  referencje,  z  których  wynikało,  że  wykonał  w  formule 

„zaprojektuj i zbuduj” kompleks dwóch boisk na podstawie umowy o wartości 2 098 380,00 zł 

brutto. 

Dodatkowo  w  referencji  szczegółowo  rozbito  wykonane  prace  na  poszczególne 

boiska, wskazano jakie elementy wykonano, poda

no ich ilościowe wykonanie. W ocenie Izby 

już  same  te  dokumenty  były  wystarczające  do  uznania  spełnienia  warunku  udziału  

w postępowaniu przez Odwołującego. Wartość prac referencyjnych przekraczała wymagany 

w warunku poziom, zakres prac odpowiadał zakresowi ustalonemu w warunku.  


Zamawiający postanowił jednak zastosować art.26 ust. 3 ustawy Pzp w stosunku do 

oferty Odwołującego, żądając przedstawienia dodatkowych informacji. Co ciekawe, również 

wezwanie do uzupełnienia dokumentów miało bardzo enigmatyczny charakter i nie określało 

jakie  elementy  z  wykazu  i  referencji  Zamawiający  uznaje  za  niewystarczające  do 

potwierdzenia spełniania warunku, czy elementy te budzą wątpliwości, a jeśli tak, to w jakim 

zakresie. 

W  tym  miejscu  dostrzeżenia  wymaga,  że  prawidłowość  wykluczenia  wykonawcy  

z postępowania ocenia się z uwzględnieniem czynności poprzedzających tę decyzję, takich 

właśnie  jak  skierowanie  wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów.  Naczelne  zasady 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wymagają,  aby  wezwanie  było  jasne  i  precyzyjne, 

sformułowane  w  sposób  dający  wykonawcy  wiedzę,  co  w  złożonych  przez  wykonawcę 

dokumentach  Zamawiający  kwestionuje  i  dlaczego.  Nie  są  wystarczające  ogólnikowe 

stwie

rdzenia, że określony dokument jest nieprawidłowy, nie potwierdza spełniania warunku. 

W

ykonawca  nie  może  bowiem  domyślać  się,  czego  od  niego  oczekuje  Zamawiający.  

Aby  wykonawca mógł się prawidłowo do  wezwania odnieść, musi wiedzieć, które elementy  

w złożonych wcześniej dokumentach Zamawiający uznał za nieprawidłowe i dlaczego. 

Odwołujący  złożył  dodatkowe  wyjaśnienia  wraz  z  kosztorysem  inwestorskim.  

O  ile  Izba  zgadza  się  ze  stanowiskiem,  że  z  zakresu  prac  określonego  dla  zadania 

referencyjnego odliczyć należało wartość wykonanych prac projektowych, ponieważ takiego 

rodzaju  prac 

nie  obejmuje  przedmiot  zamówienia,  o  tyle  niezrozumiałe  wydają  się  dalsze 

działania i dywagacje Zamawiającego, że wymagana warunkiem wartość prac 1 000 000 zł 

nie  została  przez  Odwołującego  złożonymi  dokumentami  i  wyjaśnieniami  wykazana.  Przy 

czym  wątpliwości  Zamawiającego  zostały  ujawnione  de  facto  na  rozprawie  przed  Izbą,  nie 

zaś  w  informacji  o  wykluczeniu  wykonawcy.  Zamawiający  w  najmniejszym  nawet  stopniu 

komunikując  decyzję  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  nie  odniósł  się  do 

przedstawionych  p

rzez  Odwołującego  wyjaśnień  dotyczących  uprzednio  złożonych 

dokumentów,  nie wiadomo  zatem  w  jakim  zakresie i  dlaczego uznał  je za nieprzekonujące 

czy niewiarygodne. Z pewnością z uzasadnienia wykluczenia nie wynikało, że Zamawiający 

nie  zaliczył  części  wykonanych  w  ramach  zadania  referencyjnego  robót  budowlanych  jako 

nie odpowiadających zakresowi prac ustalonemu w warunku udziału.  

Przechodząc do  analizy  złożonych  w  postępowaniu dokumentów,  w  ocenie Izby  nie 

jest  uprawnione  takie  interpretowanie  treści  ustalonego  w  postępowaniu  warunku,  że  do 

wartości  1 000 000  zł  należało  zaliczyć  tylko  roboty  budowlane  stricte  związane  

z  wykonaniem  nawierzchni  boiska  lub  samego  boiska.  Warunek 

udziału  w  postępowaniu 

odnosił  się do  wykonania boiska  w  określonej  technologii  nawierzchni,  nie precyzując jakie 

elementy  Zamawiający  uzna,  a  jakich  nie  uzna  za  część  boiska.  Nigdzie  Zamawiający  

w SIWZ, czy też odpowiedziach na pytanie nie wskazał, że do wartości tej nie będzie wliczał 

infrastruktury  towarzyszącej,  czy  wyposażenia  boiska  w  sprzęt  sportowy.  Nie  podano 


również jakich elementów nie można zaliczyć jako wchodzących w skład boiska, a jakich nie. 

Na  obecnym  etapie  postępowania,  wszelkie  niejasności  interpretacyjne  zapisów  SIWZ 

dokonywać  należy  na  korzyść  wykonawców.  Poza  tym,  jak  słusznie  zauważył  Odwołujący, 

również  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  tym  postępowaniu  wynika,  że  pewna 

infrastruktura  towarzysząca,  jak  choćby  oświetlenie,  będzie  przez  Zamawiającego 

realizowana. 

Ponadto  każda  inwestycja  charakteryzuje  się  pewną  odmiennością,  różne 

elementy  w  ramach  inwestycji  są  wykonywane,  w  zależności  od  potrzeb  inwestora. 

Okoliczność,  że  Zamawiający  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  wykonuje  jakiego 

elementu  robót  budowlanych  (np.  chodnika,  odwodnienia,  utwardzenia  nawierzchni),  nie 

oznacza,  że  wartość  takiego  elementu  należy  odliczyć  z  zadania  referencyjnego. Warunek 

udziału  w  postępowaniu  zbudowany  był  w  odniesieniu  do  pojęcia  boiska  -  obiektu 

rozumianego jako funkcjonalna całość, a nie poszczególnych jego elementów i to na dodatek 

bliżej  nie  określonych.  Jeżeli  dany  wykonawca  wskazuje,  że  doświadczenie  w  budowie 

boiska  jako  obiektu  sportowego  posiada,  co  potwierdza  wykazem  i  referencjami,  to  nie 

sposób  takiemu  wykonawcy  zarzucić  braku  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  

postępowaniu, a tym bardziej braku doświadczenia w realizacji obiektów o podobnym lub 

zbliżonym charakterze funkcjonalnym.  

Co  więcej,  podkreślenia  wymaga,  iż  referencje  w  postępowaniu  służyć  mają 

potwierdzeniu  należytego  wykonania  przedmiotu  zamówienia,  wykonania  robót  zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej. Nie muszą one zawierać innych elementów odnoszących się 

do  zakresu  prac. 

Dokumentem  potwierdzającym  spełnienie  warunku  w  zakresie 

przedmiotowym  jest  wykaz  robot. 

Całkowicie  bowiem  odmienny  jest  cel  i  znaczenie 

powyższych  dokumentów,  jak  również  całkowicie  odrębne  podmioty  są  ich  wystawcą.  Nie 

ulega  wątpliwości,  iż  dokumenty  referencyjne  składane  wraz  z  wykazem  są  dokumentami 

abstrakcyjnymi,  będącymi  oświadczeniami  wiedzy  niezwiązanymi  z  konkretnym 

postępowaniami o udzielenie  zamówienia publicznego.  Nie muszą one tym  samym  wiernie 

odzwierciedlać wymagań Zamawiającego sformułowanych w treści ogłoszenia o zamówieniu 

oraz SIWZ, a mają one jedynie wykazać fakt wykonania danych robót w sposób należyty. 

Reasum

ując, nieprawidłowe wykluczenie wykonawcy Odwołującego doprowadziło do 

podjęcia przez Zamawiającego decyzji o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

, która w ocenie składu orzekającego nie może się ostać. Podstawą 

unieważnienia postępowania była okoliczność, że pozostałe oferty złożone w postępowaniu 

przekraczały budżet Zamawiającego, a mieściła się w nim oferta Odwołującego. Jeżeli Izba 

uznała,  że  Odwołujący  został  nieprawidłowo  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta 

niep

rawidłowo  odrzucona,  to  w  konsekwencji  Izba  zobowiązana  była  do  unieważnienia 


czynności  unieważnienia  postępowania  i  nakazania  ponowienia  czynności  badania  i  oceny 

ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższy  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  na 

podstawie art. 192 ust. 1 w zw. z ust. 

2 Pzp orzekła jak w sentencji  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  w  tym  

szczególności § 5 ust. 4 oraz § 5 ust. 2 pkt 1. 

Przewodniczący: 

………………………….. 


wiper-pixel