KIO 541/20 POSTANOWIENIE dnia 28 kwietnia 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 541/20 

POSTANOWIENIE  

z dnia 28 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś      

wobec cofnięcia odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 16 

marca  2020  r. 

przez  wykonawcę:  ABBOTT  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu 

21b, 02-676 Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  1  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  

z  Pol

ikliniką  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej,  Al.  Racławickie  23,  

20-049 Lublin 

przy udziale wykonawcy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 

Warszawa

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze;   

2)  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  ABBOTT  Laboratories  Po

land  Sp.  z  o.o.,  ul.  Postępu  21b,  02-676 

Warszawa kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z  2019  r.  poz.  1843)  na  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje 

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:  …………………………… 

Sygn. akt KIO 541/20 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  1  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  w  Lublinie  –  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa 

odczynników  do  wykonywania  badań  diagnostycznych  wraz  z  dzierżawą  analizatorów” 

(Numer  referencyjny:  DZP/PN/5/2020),  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „ustawa” lub „Pzp”. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 5 marca 2020 r. pod numerem 2020/S 046-108232.  

Odwołujący  –  ABBOTT  Laboratories  Poland  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  – 

wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w 

zakresie  Zadania  nr  1

,  zarzucając  Zamawiającemu,  że:  dokonał  opisu  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą  konkurencję,  czym  uniemożliwia 

Odwołującemu  złożenie  oferty,  wskutek  czego  w  postępowaniu  zostały  naruszone 

następujące przepisy prawne:  

1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

tj. zasady równego traktowania  wykonawców oraz prowadzenia 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą 

konkurencję;  

2.  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy 

przez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który 

utrudnia  uczciwą  konkurencję,  a  jednocześnie  „sam  w  sobie”  stanowi  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  polegający  na  zróżnicowanym  traktowaniu  klienta  oraz  wymuszaniu  na 

klientach  wyboru  określonego  kontrahenta  oraz  wymuszaniu  zakupu  u  określonego 

przedsiębiorcy;  

3.  naruszenie  art.  3  ust.  1  i  art.  15  ust.  1  pkt  3  i  5  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji 

przez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  utrudnia  uczciwą 

konkurencję  a  jednocześnie  „sam  w  sobie”  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji 

polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru 

określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu u określonego przedsiębiorcy;  

4.  art. 36 ust. 1 pkt  3 ustawy 

przez wadliwe sporządzenie SIWZ w części dotyczącej opisu 

przedmiotu zamówienia;  


5.  art.  93  ust.  1  pkt  7 

przez  zaniechanie  unieważnienia  postępowania,  albowiem  do  czasu 

obowiązywania  kwestionowanych  opisów  jest  ono  obarczone  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc w związku z art. 14 ustawy Pzp, tj. przez bezprawne dokonanie 

czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej obejście;  

7.  D

ziałanie  Zamawiającego  stanowi  jednocześnie  złamanie  art.  22  w  zw.  z  art.  8  ust.  2 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze 

zm. Dz. U. 2001 r. 

Nr 28, poz. 319), która stanowi, że ograniczenia wolności działalności 

gospodarczej  są  dopuszczalne  tylko  w  drodze  ustawy  i  tylko  ze  względów  na  ważny 

interes publiczny.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

dokonania zmian w SIWZ 

– zgodnie z żądaniami wynikającymi z uzasadnienia odwołania, a 

w  konsekwencji,  na  zasadzie  art.  38  ust.  4a  ustawy,  o  nakazanie  dokonania  stosownej 

zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  treści  SIWZ;  dopuszczenia  do  udziału  firmy  Abbott 

Laboratories Poland Sp. z o.o. w 

postępowaniu przez zmianę opisów SIWZ – uzasadniając, 

że  tylko  spełnienie  wszystkich  powyższych  warunków  pozwoli  na  stworzenie  uczciwej 

konkurencji.  Przez  nie  pr

zychylenie się do któregoś  w  punktów,  Zamawiający  nadal  będzie 

stwarzał  sytuację  dopuszczającą  tylko  jedną  firmę;  obciążenie  Zamawiającego  wszystkimi 

kosztami  postępowania  odwoławczego  i  kosztami  zastępstwa  procesowego  wg  faktury 

przedłożonej na rozprawie.  

W dniu 22 kwietnia 2020 r. 

Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo 

wskazując, że cofa odwołanie oraz wnosi o zwrot 90% wpisu od odwołania.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestnika 

postępowania odwoławczego uznała, że odwołanie zostało skutecznie cofnięte.  

W  tych  okolicznościach  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  podstawie  art. 

187  ust.  8  ustawy  Pzp  i  nakazała  dokonanie  zwrotu  Odwołującemu  90%  kwoty  uiszczonej 
tytułem wpisu.  

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

oraz  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  Izba  uwzględniła  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 
Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 


odw

ołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a.  

Przewodniczący:………………………… 


wiper-pixel