KIO 539/20 WYROK dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 539/20 

WYROK 

z dnia 1 czerwca 2020 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020 r. przez wykonawcę: Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.,  ul.  Szczecińska  5,  54-517  Wrocław  

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gmina Wisznia Mała, ul. Wrocławska 

114 Wisznia Mała,  

przy  udziale  wykonawcy  Chemeko-

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania 

Odpadów,  ul.  Jerzmanowska  6A,  54-519  Wrocław  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

-  odtajnienie 

informacji  złożonych  przez  wykonawcę  Chemeko-System  Sp.  

z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  we  Wrocławiu  w  ramach 

procedury  self-cleaning 

(załącznik  nr  3  do  oferty),  w  tym  załączników 

(dowodów) z wyłączeniem szczegółowych procedur organizacyjnych, nazw 

własnych podmiotów współpracujących z wykonawcą, treści umów, danych 

osobowych

, dokumentacji zdjęciowej, faktur, itp. szczegółowych informacji 

s

pełniających  przesłanki  zastrzeżenia  ww.  informacji  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  

wezwanie 

wykonawcy 

Chemeko-

System 

Sp. 

o.o. 

Zakład 

Zagospodarowania  Odpadów  we  Wrocławiu  oraz  wykonawcy  B.  N. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.W. Kosz B. N. w Miliczu do 

złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, 


kosztami  postępowania  obciąża 

zamawiającego: 

Gmina  Wisznia  Mała,  

ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., ul. Szczecińska 5, 

517 Wrocław tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero 

groszy)  od  zamawiającego

Gmina  Wisznia  Mała,  ul.  Wrocławska  9,  55-114 

Wisznia  Mała  na  rzecz  wykonawcy  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania  ALBA  S.A., 

ul.  Szczecińska  5,  54-517  Wrocław  stanowiącą 

koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący: 

………………………… 


Sygn. akt: KIO 539/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający: Gmina Wisznia Mała prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  „Odbieranie  i  zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych pochodzących z terenu gminy Wisznia 

Mała".  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 24 stycznia 2020 r. pod nr 2020/S 017-036873.  

W przetargu oferty złożyło trzech wykonawców, tj. Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we Wrocławiu {dalej: CHEMEKO), P.W. Kosz B. N. 

(dalej: PW KOSZ) oraz Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu.  W  dniu  3  marca  2020  r.  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z siedzibą we 

Wr

ocławiu jako najkorzystniejszej. 

Wykonawca  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.  z  siedzibą  we 

Wrocławiu wniósł odwołanie wobec: 

czynności wyboru oferty CHEMEKO jako najkorzystniejszej; 

zaniechania wykluczenia z  postępowania wykonawcy  CHEMEKO  i  odrzucenia jego  oferty 

jako złożonej przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu; 

przyjęcia,  że  wykonawca  CHEMEKO  w  sposób  prawidłowy  i  skuteczny  zastrzegł  jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa dowody złożone w trybie art. 24 ust. 8 Pzp, 

przyjęcia,  że  wykonawca  CHEMEKO  w  sposób  prawidłowy  i  skuteczny  zastrzegł  jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykaz  instalacji,  do  których  będą  przekazane  i  w  których  będą 

przetwarzane odebrane odpady, 

-  zaniechania  wezwania  wykonawcy  CHEMEKO 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny  w  zakresie  cen  jednostkowych  oferowanych  za  odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów  zmieszanych  oraz  zaniechania  odrzucenia  oferty  CHEMEKO  jako  oferty 

zawierającej rażąco niską cenę, 

-  zaniechania  wezwania  wykonawcy  P.W.  KOSZ 

do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej ceny co do 

cen jednostkowych oferowanych za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

zmieszanych oraz zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę P.W. KOSZ jako 

zawierającej rażąco niską cenę, 

- zaniechania wyboru 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej 

„Pzp”: 


art. 8 ust. 3 w zw. z art 8 ust. 1 i 2 Pzp oraz w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993  r.  o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji (dalej  „uznk")  oraz  art.  7 ust.  1  Pzp, 

poprzez  bezzasadne  przyjęcie,  że  informacje  zastrzeżone  przez  CHEMEKO  wskazane  

w  Załączniku  nr  3  do  oferty  (dotyczące  samooczyszczenia)  stanowią  w  całości  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  i  zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  

a  w  konsekwencji  zaniechanie  udostępnienia  wskazanego  dokumentu  Odwołującemu,  co 

prowadzi  do  naruszeni

a  zasady  jawności  postępowania,  a  także  pozbawia  pozostałych 

wykonawców  prawa  monitorowania  rzetelności  działania  wykonawcy,  który  zastrzegł 

dokumenty składane w trybie art. 24 ust. 8 Pzp jako tajemnicę przedsiębiorstwa, co prowadzi 

do naruszenia zasady za

chowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

oraz jest niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości; 

art 24 ust 5 pkt 7 i art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust 8 i 9 oraz art. 24 ust 1 pkt 16 Pzp, 

poprzez  zaniechanie  wykluczenia 

CHEMEKO,  podczas  gdy  dowody  i  wyjaśnienia  złożone  

w  ramach  procedury  tzw.  self-cleaning 

(samooczyszczenia)  nie  mogły  potwierdzić,  

że  CHEMEKO  jest  wykonawcą  dającym  rękojmię  należytego  wykonania  zamówienia,  

a  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelności  przez  co 

możliwym jest odstąpienie od wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 

Pzp  w  sytuacji  gdy  CHEMEKO  nie  naprawiło  szkody  wyrządzonej  swoim  postępowaniem,  

a  ponadto  dopuszcza  się  kolejnych  naruszeń  przepisów  prawa  ochrony  środowiska 

stwierdzonych w kolejnym postępowaniu prowadzonym przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora  Ochrony  Środowiska  i  tym  samym  nie  daje  rękojmi  należytego  i  zgodnego  

z  prawem  wykonywania  zamówienia  publicznego  ściśle  związanego  z  prawem  ochrony 

środowiska,  w  tym  ustawą  o  odpadach  oraz  wprowadza  Zamawiającego  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  

że nie podlega  wykluczeniu lub który  zataja te informacje  lub  nie jest  w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

art. 8 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 Pzp oraz w zw. z art 11 ust 2 uznk oraz art. 7 ust. 1 

Pzp,  poprzez  bezzasadne  przyjęcie,  że  informacje  zastrzeżone  przez  CHEMEKO  jako 

tajemnica przedsiębiorstwa, tj. wykaz instalacji, do których będę przekazane i w których będę 

przetwarzane  odebrane  odpady,  stanowię  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  zostały  skutecznie 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa; 

art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, poprzez zaniechanie wez

wania wykonawców 

CHEMEKO i P.W. KOSZ do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów dotyczących wyliczenia 

ceny,  w  sytuacji  gdy  ceny  jednostkowe  zaoferowane  przez  tych  wykonawców  za  odbiór  i 

zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  -  odpadów  zmieszanych  i  odpadów  tworzyw 

sztucznych i metali (pozycja 1 i 2 w Tabeli Ceny, tj. w załączniku nr 1 do Formularza Oferty) 

są  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  powinny  wzbudzić  wątpliwości 


Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego 

wymaganiami określonymi w SIWZ; 

art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty CHEMEKO oraz oferty 

P.W.  KOSZ,  mimo  że  oferty  te  zawierają  rażąco  niską  cenę  w  odniesieniu  do  cen 

jednostkowych  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  zmieszanych  (pozycja  1  w  Tabeli 

Ceny, tj. załączniku nr 1 do Formularza Oferty); 

art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 uznk i art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk oraz art. 9 

ust  1  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  poprzez 

zan

iechanie odrzucenia oferty CHEMEKO i PW KOSZ, mimo że złożenie tych ofert stanowi 

czyn nieuczciwej  konkurencji  polegający  na  utrudnianiu innym  przedsiębiorcom  dostępu  do 

rynku  poprzez  sprzedaż  usług  (odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  zmieszanych)  poniżej 

k

osztów ich świadczenia w celu eliminacji innych przedsiębiorców z rynku, a ponadto działanie 

CHEMEKO stanowi nadużywanie pozycji dominującej na rynku. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

ujawnienia Załącznika nr 3 do oferty CHEMEKO dotyczącego self-cleaning wykonawcy 

wraz ze wszystkimi załącznikami; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym wezwania wykonawców CHMEKO 

i PW KOSZ do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp; 

wykluczenia  wykonawcy  CHEMEKO  z  postępowania  i  uznania  jego  oferty  za 

odrzuconą, 

odrzucenia oferty wykonawcy CHEMEKO; 

odrzucenia oferty wykonawcy PW KOSZ; 

wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  z  następujących 

dokumentów: 

protokołu  kontroli  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska 

WIOS- WROC 301/2018, WI.7023.1336.2018.BPTB.ACh, z dnia 19 kwietnia 2019 r.; 

interpelacji  poselskiej  nr  9569 

do  Ministra  Środowiska  w  sprawie  funkcjonowania 

składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej; 

odpowiedzi Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2019 r. na interpretację poselską nr 

oświadczenia  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów 

złożonego jako załącznik nr 3 do oferty Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania 

Odpadów; 

t

abeli ceny stanowiącej załącznik nr 1 do oferty wykonawcy Chemeko-System Sp. z 

o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 


o

ferty  złożonej  przez  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania 

Odpadów; 

o

ferty złożonej przez PW KOSZ B. N.; 

t

abeli cen załączonej do oferty Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA 

S.A.; 

w

yjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.02.2020 r.; 

oferty Chemeko-System S

p. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów w gminie Żmigród z dnia 5.11.2019 r. (Dz. Urz. UE 2019/S 188- 

i

nformacji  z  otwarcia  ofert  z  dnia  6.02.2020  r.  na  zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych zebranych z terenu gminy Twardogóra (znak GN0.271.5.2019); 

informacji 

prasowej 

ze 

strony 

internetowej 

https://businessinsider.com.pl/wiadonnosci/wvsvpisko-smieci-w-rudnei-wielkiei-cherneko- 

system-zakazne-odpadv-medvczne/8s13pxi

o nieprawidłowościach dotyczących składowiska 

odpadów  prowadzonego  przez  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania 

Odpadów; 

informacji  prasowej  ze  strony  internetowej 

https://wiadornosd.wp.pl/afera-smieciowa-

na-

dolnvm-siasku-uiawniamv-powiazania-rodzinne-urzednikow-6375534068230273a  o 

nieprawidłowościach  dotyczących  składowiska  odpadów  prowadzonego  przez  Chemeko- 

System S

p. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów; 

informacji  prasowej  ze  strony  internetowej 

https://aora.naszemiasto.pl/sprawie-

wysvpiska-w-  rudnei-wielkiei-przvirzv-sie-elzbieta/ar/c8-5101349

o  prowadzonym  śledztwie  

w  sprawie  Chemeko-System  S

p.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  przez 

Prokuraturę Okręgową w Legnicy; 

pisma  Chemeko-System  S

p.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  z  dnia  19 

grudnia  2019  r.  dotyczącego  kosztów  zagospodarowania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych; 

t

abeli  porównującej  ceny  ofertowe  Chemeko-System  Sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów i Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania S.A.; 

z

estawienia  cen  zagospodarowania  odpadów  na  instalacjach  zlokalizowanych  

w województwie dolnośląskim; 

z

estawienia  ofert  w  przetargu  w  Gminie  Wisznia  Mała  w  2019  roku  (numer  sprawy 

RIOŚ.271.20.19); 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (RI.271.2.20); 

oferty  Chemeko-System  S

p.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  na  odbiór  

i  przekazanie  odpadów  w  gminie Wałbrzych  (przetarg  numer  BZP.271,19/2019)  Zadanie  1  

i Zadanie 2; 


faktury VAT nr FV/230/01/2020 wystawionej przez Chemeko-System S

p. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania Odpadów. 

Odwołujący  wniósł  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący  wyjaśnił,  że  złożył  niepodlegającą  odrzuceniu  ofertę,  która  została 

sklasyfikowana  na  trzecim  miejscu  w  rankingu  ofert.  Naruszenie  przez  Zamawiającego 

przepisów przywołanych w niniejszym odwołaniu godzi w interes Odwołującego. Wykluczenie 

wykonawcy CHEMEKO 

i odrzucenie jego oferty, jak również odrzucenie oferty wykonawcy PW 

KOSZ  umożliwiłoby  Odwołującemu  uzyskanie  przedmiotowego  zamówienia.  W  wyniku 

naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Odwołujący  może  ponieść  szkodę  

w  postaci  nieu

zyskania  przedmiotowego  zamówienia,  a  tym  samym  nieosiągnięcia 

spodziewanego zysku z jego realizacji.  

Z

aniechanie  ujawnienia  oświadczenia  wykonawcy  Chemeko-System  Sp.  z  o.o. 

dotyczącego self-cleaninig. 

Odwołujący nie ma dostępu do Załącznika nr 3 do oferty CHEMEKO, w którym według 

oświadczenia  CHEMEKO  złożonego  w  JEDZ  zawarto  „szczegółową  procedurę 

samooczyszczenia". CHEMEKO zastrzegło swoje oświadczenie dotyczące self-cleaning jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Klauzula  poufności  w  tym  zakresie  jest  wątpliwa,  ponieważ 

dowodzenie przez wykonawcę, że jego działania są w pełni zgodne z prawem i że wypełnił on 

przesłanki samooczyszczenia, podejmując określone działania zaradcze, powinny być w pełni 

transparentne i jawne. Dokonywanie self-cleaning w tajemnicy przed osobami trzecimi nie daje 

tej procedurze waloru wiarygodności, niewiarygodne są bowiem oświadczenia podmiotu, który 

twierdzi, że podjął działania zaradcze i po nałożeniu na niego kary administracyjnej działał już 

w  pełni  zgodnie  z  prawem,  a  mimo  to  podmiot  ten  zamierza  zachować  swoje  działania  

w tajemnicy. 

Zamawiający  nie  podjął  czynności  niezbędnych  dla  oceny  skuteczności,  celowości  

i prawidłowości zastrzeżenia przez CHEMEKO tajemnicy przedsiębiorstwa w tym zakresie, w 

szczególności: 

nie uwzgl

ędnił, jakiemu celowi służy oświadczenie o samooczyszczeniu wykonawcy, 

nie rozważył rodzaju zastrzeganych informacji ani poziomu ich szczegółowości, 

nie rozważył, czy dane podane w Załączniku nr 3 do oferty CHEMEKO nie są informacjami 

dostępnymi  dla  innych  osób,  informacjami  powszechnie  dostępnymi  lub  informacjami 

ujawnionymi przez CHEMEKO w innych okolicznościach. 

Funkcją instytucji self-cleaning jest, by wykonawca wykazał w sposób otwarty, że jest 

zdolny  do  rzetelnego  wykonania  zamówienia,  gdyż  podjął  odpowiednie  środki  i  przedstawił 

dowody  wykazujące  jego  rzetelność,  w  szczególności  naprawienie  szkody,  współpracę  


z  właściwymi  organami,  podjęcie  środków  technicznych,  organizacyjnych  i  kadrowych 

odpowiednich  do  zapobiegania  nieprawidłowemu  zachowaniu  wykonawcy.  Środki 

podejmowane  w  ramach  samooczyszczenia  powinny  charakteryzować  się  wiarygodnością 

oraz tym, że są odpowiednie do rodzaju naruszenia. Środki zaradcze zastrzeżone jako poufne 

nie  mogą  być  poddane  monitoringowi,  ponieważ  podmioty  biorące  udział  w  postępowaniu 

przetargowym nie mają dostępu do tych informacji. 

Wykonawca  CHEMEKO  załączył  do  swojej  oferty  oświadczenie  pod  tytułem 

„Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" z dnia 26 lutego 2020 r. 

oraz akt prawa wew

nętrznego tej spółki, tj. Uchwałę Zarządu z dnia 13.01.2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki 

Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów. W  §  1  ust  2  CHEMEKO 

ustanowił  zamknięty  katalog  informacji  poufnych  mogących  stanowić  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  przy  czym  żadna  z  pozycji  tego  katalogu  nie  stanowi  o  czynnościach 

naprawczych podejmowanych przez spółkę w związku z nałożonymi na nią administracyjnymi 

karami  pieniężnymi  w  ramach  samooczyszczenia.  Żadne  dane  wymienione  w  powyższej 

Polityce - 

uważane za poufne przez CHEMEKO - nie są wymienione w art. 24 ust 8 Pzp, który 

jest  przepisem  wyznaczającym  zakres  informacji  jakie  wykonawca  ma  podać,  żeby  jego 

samooczyszczenie mogło być uznane za skuteczne. 

Co więcej, samo oświadczenie przez przedsiębiorcę, że określone informacje stanowią 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  nie  wystarcza,  by  uznać  je  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa. 

Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  dokonanie  dogłębnej  oceny  złożonego  uzasadnienia 

i  odtajnienie  informacji,  jeżeli  nie  zostały  spełnione  ustawowe  przesłanki.  W  ocenie 

Odwołującego,  wykonawca  CHEMEKO  nie  sprostał  spoczywającemu  na  nim  ciężarowi 

udowodnienia,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa, 

a Zamawiający zbyt pochopnie uznał, że tajemnica została skutecznie zastrzeżona. 

Odwołujący podkreślił, że jawność jest zasadą postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  Wszelkie  odstępstwa  od  tej  zasady  muszą  być  uzasadnione  i  udowodnione. 

Tajemnica  przedsiębiorstwa  -  jako  wyjątek  od  zasady  jawności  postępowania  -  musi  być 

interpretowana  w  bardzo  ograniczony  oraz  ścisły,  a  interpretację  tę  należy  odczytywać 

poprzez obowiązek, a nie uprawnienie Zamawiającego. 

Ze  względu  na  nieuprawnione  zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Odwołujący 

nie ma wiedzy, czy CHEMEKO przedstawiło jakiekolwiek dowody uprawdopodabniające, że 

podjął  należyte  środki  zaradcze,  dlatego  też  nie  ma  możliwości  merytorycznie  się  do  nich 

odnieść. 

Utajnienie wykazu instalacji, 

którym będą przekazywane odpady. 

Nie  można  uznać,  że  ziściły  się  przesłanki  materialnoprawne  uznania  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  informacji  o  instalacjach,  którym  będą  przekazywane  odpady.  Tajemnicą 


taką  są  informacje  techniczne,  technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne 

informacje  posiadające  wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 

zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 

się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do 

korzystania  z  informacji  lub  rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej 

staranności,  działania  w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  Z  natury  rzeczy,  oznaczenie 

instalacji do zagospodarowania odpadów przewidzianych przez wykonawcę do wykorzystania 

w  ramach  danego  postępowania  przetargowego  nie  może  stanowić  informacji  posiadającej 

wartość gospodarczą. Instalacje te działają na rynku konkurencyjnym, są powszechnie znane 

w  branży  i  oferują  usługi  różnym  podmiotom.  Wykonawca  CHEMEKO  w  sposób 

niewystarczający  dla  uznania  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wykazał,  iż  mają  one  wartość 

gospodarczą,  która  może  przysporzyć  korzyści  lub  zaoszczędzić  kosztów,  co  dawałoby 

przewagę nad pozostałymi podmiotami w danej branży. Każdy przedsiębiorca, decydując się 

na  występowanie  w  sferze  publicznej,  musi  liczyć  się  z  tym,  że  wiąże  się  to  z  pewną 

transparentnością i obowiązkiem informacyjnym, które nie są wymagane w obrocie prywatnym 

(za wyrokiem KIO z 2 marca 2015 r., KIO 279/15). 

Tym samym, utajenie przez Zamawiającego 

wykazu  instalacji,  którym  CHEMEKO  ma  zamiar  przekazywać  odpady  stanowi  naruszenia 

prawa. 

Zaniechanie wykluczenia wykonawcy  CHEMEKO 

z  uwagi  na  brak przesłanek  uznania 

self-cleaning za skutecznie. 

W  ocenie  Odwołującego,  Zamawiający,  dokonując  wyboru  oferty  złożonej  przez 

CHEMEKO jako najkorzystniejszej, zaniechał wykluczenia z postępowania wykonawcy, który 

nie daje rękojmi należytego wykonywania zamówień publicznych. Poza administracyjną karą 

pieniężną  nałożoną  na  CHEMEKO  na  mocy  decyzji  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego 

Inspektora  Ochrony  Środowiska  z  dnia  27  czerwca  2017  r.  znak  WI.7062.10.2017.RK.MG, 

W/L  dz.  2316/2017  w  wysokości  35  000  zł  za  gospodarowanie  odpadami  niezgodnie  

z  posiadanym  zezwoleniem  na  zbieranie  odpadów,  co  do  którego  wykonawca  przyznał  się  

w  ramach  procedury  self-

cleaning  w  ponownie  ogłoszonym  przez  Gminę  Wisznia  Mała 

przetargu na ten sam przedmiot zamówienia, który uprzednio został unieważniony na mocy 

orzeczenia wydanego w sprawie KIO 2630/19 w 2019 r. 

CHEMEKO dopuściło się kolejnych 

naruszeń prawa ochrony środowiska skutkujących nałożeniem na niego kar (mandatów) przez 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu: 

naruszenia art. 189 ustawy o odpadach poprzez: 

a. 

niedopełnianie  przez  zarządzającego  składowiskiem  odpadów  ciążących  na  nim 

obowiązków w zakresie dokonania weryfikacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 - 500 zł, 

b. 

niedopełnianie  przez  zarządzającego  składowiskiem  odpadów  ciążących  na  nim 

obowiązków w zakresie sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi 


w karcie przekazania odpadów - 500 zł; 

c. 

niedopełnianie  przez  zarządzającego  składowiskiem  odpadów  ciążących  na  nim 

obowiązków w zakresie odmowy przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów 

w przypadkach, o których mowa w art. 120 ust 1 - 500 zł; 

d. 

niedopełnienie  przez  zarządzającego  składowiskiem  odpadów  ciążących  na  nim 

obowiązków w zakresie zapewnienia selektywnego składowania odpadów, o którym mowa w 

art. 121 - 

500 zł; 

naruszenia art. 176 ustawy o odpadach (prowadzenie wbrew przepisowi art. 33 ust. 1 

procesów przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały 

zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska) - 500 zł; 

naruszenia art 180 ustawy o odpadach (nieprowadzenie ewidencji odpadów) - 300 zł; 

naruszenia  art.  351  ustawy  prawo  ochrony  środowiska  (eksploatacja  instalacji  z 

naruszeniem warunków pozwolenia) - 300 zł. 

Pojęcie „przepisy prawa ochrony środowiska" użyte w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp nie może 

być  zawężane  jedynie  do  przepisów  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 196 z późn. zm.), lecz odnosić je należy także 

do 

innych ustaw regulujących problematykę związaną z ochroną środowiska jak np. ustawa z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Znajduje to potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej. W wyroku z dnia 8 grudnia 2017 r., KIO 2443/17, KIO 2445/17, Izba wskazała, 

że dokonując wykładni treści art. 24 ust 5 pkt 7 p.z.p. należy sięgnąć do Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej  dyrektywę  2004/18/WE  i  opowiedziała  się  za  szerokim  rozumieniem 

sformułowania  „prawo  ochrony  środowiska"  jako  zbioru  ustaw  regulujących  kwestię 

obowiązków w zakresie ochrony środowiska. 

Powyższe przewinienia stwierdzone przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska są przedmiotowo ściśle związane z obowiązkami, jakie CHEMEKO ma 

wykonywać  na  rzecz  Zamawiającego  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi. 

Wykonawca,  który  dopuszcza  się  tak  istotnych  wykroczeń  przeciwko  środowisku,  nie  daje 

rękojmi,  że  należycie  wykona  zamówienie  publiczne.  Co  więcej,  dalsze  naruszenia  prawa 

przez CHEMEKO potwierdzają, że po nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej ostateczną i 

prawomocną decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 

27  czerwca  2017  r.,  niezgodna  z  prawem  ochrony  środowiska  działalność  CHEMEKO  nie 

została zaniechana, co potwierdzają kary nałożone na CHEMEKO przez ten sam organ dwa 

lata później. 

W protokole Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o sygn. 

WL7023.1336.2018.BP.TB.ACh  stwierdzono  między  innymi  następujące  naruszenia  prawa 

ochrony środowiska przez CHEMEKO: 


naruszenie warunków decyzji Nr 1 103/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego 

z  dnia  2  czerwca  2014  r.,  znak  DOW-

SV.7241.15.2014.ID  zatwierdzającej  instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów  innych niż  niebezpieczne  i  obojętne w  Rudnej Wielkiej,  

w szczególności: 

a. 

zdeponowanie  na  składowisku  zakaźnych  odpadów  medycznych  w  czerwonych 

workach  (odpady  niebezpieczne)  objęte  zakazem  składowania  o  kodzie  18  01  03*  -  inne 

odpady,  które  zawierają  żywe  drobnoustroje  chorobotwórcze  lub  toksyny  oraz  inne  formy 

zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją 

wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt; 

b. 

próbki  odpadów  nie  spełniały  kryteriów  określonych  w  rozporządzeniu  Ministra 

Gospodarki 

z  dnia  8  stycznia  2013  r.  w  sprawie  kryteriów  oraz  procedur  dopuszczania 

odpadów na składowisku odpadów danego typu; 

c. 

w  trakcie  każdych  oględzin  na  kwaterze  składowiska  stwierdzono  składowanie 

odpadów  objętych  zakazem  składowania,  np.  odpady  ulegające  biodegradacji  selektywnie 

zebrane, opony i ich części; 

d. 

niezgodne z instrukcją usypywanie odpadów; 

nieprzestrzeganie przez zarządzającego składowiskiem obowiązków wynikających z 

mocy prawa, a w szczególności: 

a. 

składowanie odpadów objętych zakazem składowania (art. 122 ustawy o odpadach), 

b. 

prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem faktycznym, 

c. 

niesprawdzanie  przez  zarządzającego  składowiskiem  przyjmowanych  odpadów  z 

danymi  zawartymi  w  karcie  przekazania  odpadów  lub  dokumentach  wymaganych  przy 

międzynarodowym  przetwarzaniu  odpadów,  np.  podczas  przyjmowania  odpadów 

pochodzenia komunalnego z Niemiec i Litwy. 

Zamawiający  nie  wziął  pod  uwagę  powyższych  okoliczności,  które  są  faktami 

notoryjnymi,  powszechnie  znanymi,  omawian

ymi  szeroko  w  prasie,  będącymi  przedmiotem 

zainteresowania Ministerstwa Środowiska i organów ścigania, przez co dokonał błędnej oceny 

spełnienia  się  przesłanek  self-cleanig.  Nie  można  bowiem  powiedzieć,  że  CHEMEKO 

oczyściło się ze stawianego mu zarzutu naruszenia prawa ochrony środowiska, w sytuacji gdy 

przeciwko temu podmiotowi prowadzone są postępowania kontrolne, skutkujące nałożeniem 

kar, a nawet wszczęte są postępowania karne związane z działalnością CHEMEKO. Według 

informacji  rzecznika  prasowego  Proku

ratury  Okręgowej  w  Legnicy  opublikowanej  w  prasie 

„prowadzone  jest  śledztwo  dotyczące  przekroczenia  uprawnień  i niedopełnienia  obowiązków w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2013-2015. W trakcie postępowania administracyjnego, które 

zakończyło się decyzją starosty górowskiego, zmieniono klasyfikację gruntów z klasy trzeciej na czwartą 

czym spowodowano szkodę na rzecz Skarbu Państwa". 

Odwołujący wskazał jako dowody: decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 


Ochrony  Środowiska  z  dnia  27  czerwca  2017  r.  znak  WI.7062.10.2017.RK.MG,  W/L  dz. 

protokół kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

WIOS-WROC 301/2018, 

artykuł prasowy „Sprawie wysypiska w Rudnej Wielkiej przyjrzy się 

Elżbieta  Jaworowicz",  interpelację  poselską  nr  9569  do  Ministra  Środowiska  w  sprawie 

funkcjonowania składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej, odpowiedź Ministra Środowiska z 

dnia  7  sierpnia  2019  r.  na  interpretację  poselską  nr  9569,  informacja  prasowa  ze  strony 

internetowej 

https://businessinsider.corn.pl/wiadomosci/wysypisko-smieci-w-rudnei-wielkiei-

chemeko-  svstem-zakazne-odpadv-medvczne/8s13pxi

o  nieprawidłowościach  dotyczących 

składowiska  odpadów  prowadzonego  przez  Chemeko-System  sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów, 

informacja 

prasowa 

ze 

strony 

internetowej 

https://wiadomosci.wp.pl/afera-smiedowa-na-dolnvm-slasku-uiawniamv-powiazania-odzinne-

urzednikow-6375534068230273a

o nieprawidłowościach dotyczących składowiska odpadów 

prowadzonego przez Chemeko- 

System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów 

W  poprzednim  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  wykonawca  CHEMEKO  zataił  informacje  o  wydaniu  wobec  niego  decyzji 

administracyjnej  o  naruszeniu  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  ochrony 

środowiska,  na  mocy  której  wymierzono  mu  karę  pieniężną  w  wysokości  przekraczającej 

kwotę 3.000 zł. Wykonawca ten dwukrotnie złożył oświadczenie o braku wydania wobec niego 

ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony 

środowiska. Aktualnie CHEMEKO zataja okoliczność nakładania na niego kolejnych kar przez 

organy ochrony środowiska. Takie działanie wykonawcy powinno zostać zakwalifikowane jako 

świadome  wprowadzenie  w  błąd  Zamawiającego  lub  co  najmniej  w  wyniku  niedbalstwa 

wykonawcy. Brak jest bowiem jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, że wykonawca CHEMEKO 

nie  był  świadomy  istnienia  protokołu  kontroli  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora 

Ochrony  Środowiska,  czy  prowadzenia  postępowań  karnych  na  etapie  postępowania 

przygotowawczego  w  związku  z  działalnością  CHEMEKO.  Tym  samym  uprawniony  jest 

wniosek, że CHEMEKO zataiło względem Zamawiającego okoliczności, które mogą poddawać 

w wątpliwość jego rzetelność i uczciwość. 

W

brew  założeniom,  że  oświadczenia  wykonawcy  dotyczące  samooczyszczenia 

powinny  podlegać  monitorowaniu  przez  podmioty  zainteresowane,  ze  względu  na 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez CHEMEKO wykonawcy nie mieli możliwości, 

by  skontrolować,  czy  CHEMEKO  działa  rzetelnie.  Okoliczność  ta  powinna  skutkować 

wykluczeniem  wykonawcy  CHEMEKO  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  gdyż 

Zamawiający  przewidział  w  sekcji  VI  pkt  1  ppkt  1)  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, że w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajdą nie tylko obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, 

ale także fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania, o których mowa 


w art. 24 ust. 5 Pzp. Tym samym okoliczność: 

nałożenia na CHEMEKO przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska  administracyjnej  kary  pieniężnej  za  gospodarowanie  odpadami  niezgodnie  z 

posiadanym zezwoleniem oraz 

nierzetelność wykonawcy CHEMEKO i niemożność dokonania przez Zamawiającego 

oceny, że wykonawca CHEMEKO poddał się skutecznej procedurze self-cleaning ze względu 

na jego 

dalsze liczne przewinienia przeciwko prawu ochrony środowiska, 

powinna skutkować wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania. 

Z

aniechanie wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp 

oraz zaniechanie odrzucenia ofert złożonych przez CHEMEKO I PW KOSZ.  

Rażąco niska cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych 

Zdaniem 

Odwołującego,  w  przedmiotowym  postępowaniu  zachodzą  przesłanki  do 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  CHEMEKO  oraz  oferty  PW  KOSZ  jako  ofert  zawierających 

rażąco  niską  cenę w  zakresie ceny  jednostkowej  wskazanej  za odbiór  i zagospodarowanie 

odpadów zmieszanych. Dokonując oceny, czy zaoferowana cena może być uznana za rażąco 

niską w stosunku do przedmiotu zamówienia, należy wziąć pod uwagę nie tylko całkowitą cenę 

lub całkowity koszt oferty, ale także ich istotne części składowe. Nawet jeżeli cena całkowita 

oferty  n

ie  sprawia  wrażenia  rażąco  niskiej,  a  w  szczególności  nie  jest  niższa  o  określony 

wskaźnik od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej innych ofert, ale cena chociażby 

jednego istotnego składnika ceny oferty sprawia wrażenie rażąco niskiej, to zamawiający ma 

obowiązek zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  zaniechał  wezwania  wykonawcy 

CHEMEKO i PW KOSZ do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust 1 Pzp choć zaoferowana 

przez ww. 

wykonawców cena za odbiór i zagospodarowanie ww. frakcji odpadów winna była 

wzbudzić  wątpliwości  Zamawiającego co do możliwości  wykonania przedmiotu  zamówienia 

zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych 

przepisów,  przede  wszystkim  z  uwagi  na  szereg  obwarowań  dotyczących  podwyższonych 

standardów postępowania z odpadami. Już samo zestawienie cen zaoferowanych za tę frakcję 

odpadów w ofertach złożonych w przedmiotowym przetargu powinno wzbudzić uzasadnione 

wątpliwości Zamawiającego (CHEMEKO - 630 zł netto/Mg, PW KOSZ 642 zł netto/Mg, WPO 

ALBA  - 

930,00  zł  netto/Mg).  Uzyskane  przez  Odwołującego  oferty  na  zagospodarowanie 

odpadów zmieszanych w znaczący sposób przewyższają cenę zaoferowaną przez CHEMEKO 

i  PW  KOSZ  za  odbiór  tego  odpadu,  co  rodzi  wątpliwości  co  do  zgodnego  z  prawem 

zagospodarowania tych odpadów przez CHEMEKO i PW KOSZ. 

Dnia 19 grudnia 2019 r. CHEMEKO w piśmie sporządzonym w trybie art. 9m ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach kierowanym do WPO ALBA wskazało, że aktualna 

cena zag

ospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 421,00 złotych netto za 


1  Mg  odpadów.  Zatem  różnica  między  ceną  zagospodarowania  odpadów  na  instalacji  w 

Rudnej  Wielkiej  a  ceną  zaoferowaną  za  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  przez 

CHEMEKO 

wynosiłaby 209,00 złotych, a przez PW KOSZ wynosi 221 złotych. Natomiast w 

miesiącu lutym 2020 r. cena CHEMEKO za zagospodarowanie odpadów wzrosła już do kwoty 

471,00  złotych  netto  za 1Mg  odpadów  zmieszanych,  co  powoduje  że  różnica  między  cenę 

jednostkową CHEMEKO a kosztem zagospodarowania wynosi już tylko 159,00 złotych. 

Jednocześnie  biorąc  pod  uwagę  ceny  za  sam  odbiór  i  przekazanie  odpadów  (bez 

zagospodarowania) oferowane przez CHEMEKO np. w gminie Wałbrzych wynoszą aż 560,00 

złotych  netto/1Mg  i  570,00  złotych  netto/1Mg.  Zatem  zupełnie  niewiarygodne  jest,  że 

CHEMEKO może wykonać z zyskiem odbiór i zagospodarowanie, kiedy za sam odbiór żąda 

od innych gmin kwot, które stanowią prawie równowartość ceny zaoferowanej w Wiszni Małej 

za dwie 

usługi - odbiór i zagospodarowanie. Odwołujący przedstawił jako dowody: zestawienie 

ofert  w  przetargu  w  Gminie  Wisznia  Mała  w  2019  r.  (numer  sprawy  RIOŚ.271.20.19), 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (RI.271.2.20), ofert

ę Chemeko-System sp. 

z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  na  odbiór  i  przekazanie  odpadów  w  gminie 

Wałbrzych  (przetarg  numer  BZP.271.19/2019),  faktura  VAT  nr  FV/230/01/2020  wystawioną 

przez  Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów,  pismo  Chemeko-

System sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów z dnia 19 grudnia 2019 r. 

Zbadanie, 

czy różnica między ceną zagospodarowania odpadów na instalacji a ceną 

odbioru  i  zagospodarowania  tych  odpadów  od  Gminy  jest  wystarczająca  by  pokryć  koszt 

odbioru tych odpadów w Gminie Wisznia Mała, a jednocześnie czynić zamówienie publiczne 

rentownym dla wykonawcy, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty: 

wysokość  kosztów  logistycznych  odbioru  odpadów  wynoszących  średnio  150,00 

złotych netto/1Mg; 

rynkowe ceny odbioru odpadów zmieszanych; 

istotne podwyżki cen zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w 2020 

r. 

na skutek wprowadzenia BDO oraz obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

dowód: tabela ceny stanowiąca załącznik nr 1 do oferty CHEMEKO, tabela ceny stanowiąca 

załącznik  nr  1  do  oferty  PW  KOSZ,  tabela  ceny  stanowiąca  załącznik  nr  1  do  oferty WPO 

ALBA). 

Aktualne ceny zagospodarowania komunalnych odpadów zmieszanych na instalacjach 

zlokalizowanych w województwie dolnośląskim wahają się od 429,00 złotych/1Mg (w instalacji, 

która  nie  ma  już  możliwości  przyjęcia  odpadów)  do  660,00  złotych/1Mg,  do  czego  należy 

doliczyć koszty transportu odpadów do instalacji, które mogą wynosić nawet do 100,00 złotych 

w zależności od odległości między miejscem wykonywania usług a położeniem instalacji. 

Nie ulega z

atem wątpliwości, że cena ofertowa CHEMEKO, jak również PW KOSZ jest 

rażąco  niska,  ponieważ  nie  pozwala  pokryć  kosztów  zagospodarowania  odpadów,  ich 


transportu i innych kosztów niezbędnych do należytego wykonania usługi (dowód: zestawienie 

cen  zagospodarow

ania  odpadów  na  instalacjach  zlokalizowanych  w  województwie 

dolnośląskim, faktura VAT nr FV/230/01 /2020 wystawiona przez Chemeko-System sp. z o.o. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów). 

Wykonawcy CHEMEKO oraz PW KOSZ w ogóle nie wzięli pod uwagę ryzyka wzrostu 

cen  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  i  nie  wkalkulowali  tego  ryzyka  w  cenę.  Co 

istotne, projekt umowy z Zamawiającym nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, nie przewiduje 

zatem  możliwości  podwyższenia  wynagrodzenia  wykonawcy  w  toku  realizacji  usługi.  Tym 

samym  wykonawca  powinien  skalkulować  w  cenie  ofertowej  ryzyko  wzrostu  cen  za 

zagospodarowanie odpadów oraz innych elementów cenotwórczych takich jak wynagrodzenie 

pracowników, wzrost cen paliwa, itp. 

Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, jaka jest ogólna cena wykonania zamówienia 

publicznego  przyjęta  w  ofercie  CHEMEKO,  która  w  przetargu  ogłoszonym  w  tym  samym 

przedmiocie  w  Gminie  Wisznia  Mała  w  2019  roku  i  przetargu  ogłoszonym  w  2020  roku  w 

przypadku CHEMEKO spadła: 

Cena  CHEMEKO  w  2019  r.  -  8.245.788,12 

zł  (postępowanie  o  numerze 

RIOŚ.271.20.19) 

Cena CHEMEKO w 2020 r. - 

8.012.470,32 zł (niniejsze postępowanie), a w przypadku 

WPO ALBA znacząco wzrosła: 

Cena  WPO  ALBA  w  2019  r.  - 

10.731.987,00  zł  (postępowanie  o  numerze 

RIOŚ.271.20.19), 

Cena WPO ALBA w 2019 r. - 

13.276.137,60 zł (niniejsze postępowanie). 

innym postępowaniu prowadzonym w gminie Żmigród (podobnej do gminy Wisznia 

Mała  pod  względem  ilości  mieszkańców  wynoszącej  w  obu  gminach  ponad  10.000,  o 

podobnym położeniu - województwo dolnośląskie) CHEMEKO zastosował stawkę za odpady 

zmieszane - 

1.110,00 złotych netto, czyli o prawie 200 złotych wyższą niż oferta WPO ALBA 

w niniejszym 

postępowaniu. CHEMEKO ma zatem świadomość, że wyceniając cenę odbioru 

i zagospodarowania odpadów zmieszanych na kwotę 630,00 złotych netto zastosował rażąco 

niską cenę, poniżej realnych kosztów świadczenia tej usługi, którą w przypadku innej gminy 

wycenił na kwotę prawie 2-krotnie wyższą, czyli 1110,00 złotych netto. 

Również w gminie Twardogóra CHEMEKO złożył ofertę na usługę zagospodarowania 

odpadów  komunalnych na  kwotę  777,60  złotych  netto.  Oferta  ta  była  o prawie  150  złotych 

wyższa niż cena w przedmiotowym przetargu, podczas gdy inny wykonawca wycenił tę usługę 

na kwotę 855,16 złotych. Tym samym widoczne jest, że w przetargu w Gminie Wisznia Mała 

CHE

MEKO  rażąco  zaniżyło  swoje  ceny  (dowód:  oferta  Chemeko-System  sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów na odbiór i zagospodarowanie odpadów w gminie Żmigród (Dz. 

Urz. UE 2019/S 188-457605), Informacja z otwarcia ofert m.in.  Chemeko-System  sp. z o.o. 


Zakład Zagospodarowania Odpadów na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

gminy Twardogóra (znak GNO.271.5.2019), tabela porównująca ceny ofertowe  Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  i  Wrocławskiego  Przedsiębiorstwa 

Oczyszczania  S.A.,  zestawienie  cen  zagospodarowania  odpadów  na  instalacjach 

zlokalizowanych  w  województwie  dolnośląskim,  zestawienie  ofert  w  przetargu  w  Gminie 

Wisznia  Mała  w  2019  roku  (numer  sprawy  RIOŚ.271.20,19),  zawiadomienie  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  (RI.271.2.20),  oferta  Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów na odbiór i przekazanie odpadów w gminie Wałbrzych (przetarg 

numer  BZP.271.19/2019),  oferta  Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania 

Odpadów  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  w  gminie Twardogóra,  oferta  Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  na  odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów w gminie Żmigród). 

Od

wołujący  wskazał  także  na  kolejny  czynnik,  który  wskazuje,  że  cena  CHEMEKO 

z

ostała  rażąco  zaniżona,  tj.  wzrost  cen  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  na 

przełomie 2019 i 2020 r. oraz następujące aspekty: 

zmiana przepisów  prawa (m.in.  zwiększenie opłaty  za korzystanie ze środowiska  ze 

170 zł w 2019 r. aż do 270 zł w roku 2020 r.); 

wzrost kosztów wynagrodzeń i wzrost wynagrodzenia minimalnego; 

wzrost kosztów nabycia paliwa; 

obowiązek  raportowania  do  Bazy  Danych  o  Produktach  i  Opakowaniach  oraz  o 

Gospodarce Odpadami („BDO"); 

wysokie ryzyko zwiększenia zakresu wykonywania dodatkowego odbioru odpadów w 

poszczególnych 

nieruchomościach 

poprzez 

zwiększenie 

udziału 

nieruchomości 

segregujących, a w konsekwencji konieczność korzystania z dodatkowych pojazdów; 

obligatoryjne prowadzenie zbiórki selektywnej (bez wyjątków); 

wzrost uprawnień Inspekcji Ochrony Środowiska; 

wzrost kosztów spowodowanych wprowadzeniem wizyjnego systemu kontroli; 

wprowadzenie obowiązku posiadania pojazdów elektrycznych i gazowych. 

Kolejne  zmiany  prawa,  które  jednoznacznie  wpłyną  na  wzrost  kosztów  zagospodarowania 

odpadów w dalszych okresach czasu (lata 2020,2021, 2022), to między innymi: 

a) 

wejście w życie dnia 4 marca 2020 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać 

obiekty 

budowlane  lub  ich  części  oraz  inne  miejsca  przeznaczone  do  zbierania, 

magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 296); 

b) 

sporządzenie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych 

wymagań dla magazynowania odpadów z 13 listopada 2019 r. 

Powyższe oznacza, że CHEMEKO w ogóle nie wzięło pod uwagę zmieniających się 


warunków  gospodarczych  i  prawnych,  które  na  rynku  gospodarki  odpadami  skutkowały 

nadzwyczajną  zmianą  stosunków,  która  doprowadziła  do  wzrostu  cen  usług 

zagosp

odarowania  odpadów.  Wykonawca  CHEMEKO  wbrew  ogólnemu  nurtowi 

gospodarczemu zaniżył swoje ceny, przez co stały się one cenami dumpingowymi. Obowiązek 

wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na  wykonawcy. 

CHEMEKO  ani  PW  KOSZ  tego  obowiązku  nie  spełniło,  bowiem  Zamawiający  zaniechał 

wezwania tych wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień. Na mocy art. 90 ust. 1 Pzp 

Zamawiający  powinien  oczekiwać  wyjaśnień  także  istotnych  części  składowych  ceny  lub 

kosztu, 

przez  co  należy  rozumieć  także  jako  części  cen  jednostkowych  składające  się  na 

całość  ceny  ofertowej.  Zamawiający  ma  bowiem  ustawowy  obowiązek  żądania  wyjaśnień 

odnośnie  poszczególnych  cen  czy  kosztów  jednostkowych,  jeżeli  zaoferowana  cena  budzi 

jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. 

W  niniejszym  postępowaniu  ceny  jednostkowe  są  istotnymi  częściami  składowymi 

ceny,  gdyż  zgodnie  z  §  3  ust.  2  i  3  wzoru  umowy  Zamawiający  przyjął,  że  rozliczenie  z 

wykonawcą  będzie  następować  na  podstawie  ilości  faktycznie  odebranych  i 

zagospodarowanych w 

danym miesiącu odpadów w ramach każdej frakcji. Odpady zmieszane 

stanowią  największy  strumień  odpadów  komunalnych.  W  konsekwencji  zaniżenie  choćby 

jednej z cen jednostkowych może spowodować nierentowność całości zamówienia, w sytuacji, 

gdy  rzeczywista  ilość  odebranych  odpadów  zaniżonej  frakcji  będzie  istotnie  wyższa,  przy 

jednoczesnym istotnym zmniejszeniu się frakcji odpadów, na której odwołujący założył zysk. 

Taki  stan  rzeczy  z  wysokim 

prawdopodobieństwem  może  spowodować,  że  cena  za  całość 

zamówienia  jedynie  oszacowana  na  potrzeby  porównania  i  oceny  ofert,  może  okazać  się 

również  rażąco  niska  w  toku  realizacji  przedmiotowego  zamówienia.  W  przedmiotowym 

postępowaniu rzeczywistej cenie i rzeczywistym zysku z realizacji zamówienia nie zadecyduje 

cena  całości  oferty,  ale  poszczególne  ceny  jednostkowe  i  ilości  rzeczywiście  odebranych 

odpadów.  

Zamawiający  całkowicie  przerzucił  na  wykonawców  ryzyko  wzrostu  cen  odbioru  i 

zagospodarowania odpadów, co wyraził w swojej odpowiedzi udzielanej w ramach wyjaśnień 

do SIWZ (pytanie 11 

wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.02.2020 r.). 

Zdaniem  Odwołującego,  ceny  jednostkowe  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów 

zmieszanych przedstawione przez CHEMEKO i PW KOSZ nie wy

starczą na pokrycie kosztów 

wykonawcy, w szczególności: kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów pojazdów (zakupu, 

mu, leasingu), oznakowania pojazdów, utrzymania systemów RFID i GPS, paliwa, obsługi 

BDO,  naprawy  pojazdów  obsługujących  gminę,  zużycia  sprzętu,  dostarczania 

harmonogramów  odpadów  do  mieszkańców,  zagospodarowania  odpadów  na  instalacji, 

k

osztów niezbędnych dla utrzymywania odpowiednich poziomów recyklingu. 

S

tosownie  do  powyższego  cenę  zaoferowaną  przez  CHEMEKO  i  PW  KOSZ  należy 


uznać za rażąco niską. 

Z

aniechanie  odrzucenia  ofert  złożonych  przez  CHEMEKO  i  PW  KOSZ  mimo  że  ich 

złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający nie wziął pod uwagę, że ogólna cena wykonania zamówienia w przetargu 

ogłoszonym  w  tym  samym  przedmiocie  w  Gminie  Wisznia  Mała  w  2019  r.  i  przetargu 

ogłoszonym  w  2020  r.  w  przypadku  CHEMEKO  spadła  (cena  CHEMEKO  w  2019  r.  - 

8.245.788,12 zł, cena CHEMEKO w 2020 r. - 8.012.470,32 zł), a w przypadku WPO ALBA 

znacząco wrosła (cena WPO ALBA w 2019 r. - 10.731.987,00 zł, cena WPO ALBA w 2019 r. 

13.276.137,60 zł). 

W innych postępowaniach przetargowych toczących się z udziałem CHEMEKO ceny 

zagospodarowania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  były  znacząco  wyższe  niż 

zaoferowane w gminie Wisznia Mała za (gdzie zaoferował cenę 630,00 złotych netto/1Mg), tj.: 

w gminie Żmigród 1.110,00 złotych netto/1 Mg. 

w gminie Twardogóra 777,60 złotych netto/1 Mg. 

Powyższe świadczy o tym, że CHEMEKO stosuje ceny dumpingowe, mimo wzrostu 

rynkowych cen zagospodarowania odpadów (wynikających ze wzrostu kosztów) CHEMEKO 

zaniża  je.  Takie  działanie  wykonawcy  powinno  wzbudzić  wątpliwości  Zamawiającego 

skutkujące wezwaniem tego wykonawcy do wyjaśnienia, czy wykonawca ten nie stosuje cen 

dumpingowych,  a  tym  samym  nie  dopuszcza  się  czynu  nieuczciwej  konkurencji,  czego 

Zamawiający nie uczynił. 

W  zaistniałym  stanie  faktycznym,  potwierdzonym  pismem  CHEMEKO  z  dnia  19 

grudnia  2019  r. 

jednoznacznym  jest,  że  CHEMEKO  dąży  do  utrudnienia  Odwołującemu 

dostępu  do  rynku,  nawet  kosztem  poniesienia  rażącej  straty.  CHEMEKO  odmawia  bowiem 

swojemu konkurentowi WPO ALBA odbioru dodatkowego 

strumienia odpadów komunalnych, 

co  stanowi 

nadużycie  pozycji  dominującej  w  rozumieniu  art.  9  ust  1  i  2  ustawy  o  ochronie 

konkurencji i konsumentów t.j. z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), mające na 

celu  wyeliminowanie  konkurenta  z  rynku  poprzez  odmawianie  mu  dostępu  do  instalacji,  w 

której  mógłby  zagospodarować  odebrane  odpady,  będąc  gotowym  zapłacić  żądaną  przez 

instalację cenę.  

Zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikającą z art. 7 ust. 1 

Pzp  jest,  że  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zamawiający w tym 

postępowaniu nie podjął jednak żadnych środków by zasadę tę zrealizować. 

W  przedstawionych  realiach  rynkowych,  na  przełomie  2019  i  2020  roku  doszło  do 

przełomowych  zmian  prawnych  i  gospodarczych  na  rynku  gospodarowania  odpadami,  o 

których  mowa  była  w  poprzednim  zarzucie.  Art.  15  ust  1  pkt  1  uznk  ma  zastosowanie  do 


zjawiska  gospodarczego,  którego  istotą  jest  sprzedaż  poniżej  kosztów  własnych,  tj.  takie 

zaniżenie ceny, którego skutkiem jest powstanie po świadczącego usługę albo sprzedawcy 

straty  (sprzedaż  ze  stratą).  Nie  chodzi  tu  oczywiście  (zwłaszcza  w  przypadku  działalności 

handlowej)  o  stratę  na  każdej  sztuce  towaru  czy  każdej  usłudze,  lecz  o  negatywny  wynik 

działalności  przedsiębiorcy  w  określonym  jej  segmencie.  Sprzedaż  poniżej  kosztów 

świadczenia występuje wtedy, gdy wytwórca towaru lub świadczący usługę sprzedają daną 

usługę za cenę, która kosztów tych nie pokrywa (J. Szwaja, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  Komentarz,  2019,  Legalis). 

Wątpliwe  jest,  by  CHEMEKO  mogło  za 

zaprezentowane w ofercie ceny pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów z gminy 

Wisznia Mała, w szczególności że zmiany gospodarcze i prawne przełomu 2019 i 2020 r. nie 

wpłynęły na wzrost oferowanych przez niego cen, a jeszcze te ceny obniżyły. 

Odwołujący może zasadnie przypuszczać, że CHEMEKO obniżyło łączną cenę swojej 

oferty  tak  by  wykluczyć  swojego  konkurenta  rynkowego  z  rywalizacji  przetargowej,  nawet 

kosztem  p

oniesienia  rażącej  straty  przez  CHEMEKO.  Podobnie rzecz  się  ma  w  przypadku 

wykonawcy  PW  KOSZ.  Ceny  jednostkowe  zaproponowane  przez  CHEMEKO  wskazane  w 

uzasadnieniu zarzutów dotyczących rażąco niskiej ceny zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz odpadów z tworzyw sztucznych i metalu, są cenami niższymi od kosztów świadczenia 

usług odbioru i zagospodarowania odpadów. Oferta CHEMEKO oraz oferta PW KOSZ zostały 

wycenione  zapewne  bez  uwzględnienia  zysku  wykonawcy  i  poniżej  kosztów  własnych 

realizacji tej usługi. 

Zgo

dnie z wyrokiem KIO z dnia 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2466/14 „artykuł 15 ust. 

1 ZNKU ma zastosowanie do zjawiska gospodarczego, którego istotą jest sprzedaż poniżej 

kosztów  własnych,  tj.  takie  zaniżenie  ceny,  którego  skutkiem  jest  powstanie  po  stronie 

wytwórcy towaru lub świadczącego usługę albo sprzedawcy - straty (sprzedaż ze stratą).'' 

Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  są  przedsiębiorcami 

prowadzącymi działalność gospodarczą, która z założenia zmierza do osiągania zysku, o czym 

stanowi 

art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zamawiający wybierając ofertę, na podstawie 

której  dany  wykonawca  nie  jest  w  stanie  osiągnąć  zysku  godzi  w  uzasadnione  interesy 

pozostałych wykonawców oraz w zasady uczciwej konkurencji rynkowej. 

Dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oferty,  która  nie  zmierza  do  osiągnięcia 

zysku,  wymusza  na  innych  wykonawcach  chcących  brać  udział  w  rynku  rezygnację  z  ich 

zysków, co doprowadza do wystąpienia zjawiska nieuczciwej konkurencji. Takie postępowanie 

wykonawcy godzi w zasadni

cze cele działalności gospodarczej określone ustawowo. Zgodnie 

z art. 2 pkt 13 Pzp 

zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym 

a  wykonawcą,  których  przedmiotem  są  usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlane,  zatem  za 

wykonanie usługi wykonawca powinien otrzymać ekwiwalentne świadczenie, które pozwoli mu 

pokryć  koszty  działalności  i  osiągnąć  zysk.  W  aktualnej  sytuacji  gospodarczej  nie  jest 


wiarygodne, by CHEMEKO osiągnęło zysk z tytułu usług. 

Wykonawca Chemeko-

System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów zgłosił 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  niniejszej  sprawie  po  stronie 

Zamawiającego. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Możliwość zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień składanych w związku z 

„samooczyszczeniem” wykonawcy. 

W  ocenie  Przystępującego  założenie,  że  utajnienie  pewnych  informacji  podważa 

skuteczność dokonanego „samooczyszczenia” i powinno budzić podejrzenia Zamawiającego, 

jest oczywiście błędne. Nie znajduje ono uzasadnienia w przepisach Pzp, a formułowane jest 

w całkowitym oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. 

Istotą  procedury  samooczyszczenia,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  8  Pzp  jest 

umożliwienie  wykonawcy  przedstawienia  dowodów  potwierdzających  jego  rzetelność,  przy 

czym ocena ta należy do Zamawiającego a nie do pozostałych oferentów. Przystępujący nie 

neguje  przy  tym  ogólnej  zasady  transparentności  postępowań  w  sprawie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, jednak zwraca uwagę, że przepis art. 24 ust. 8 Pzp nie stanowi lex 

specialis  wobec  przepisu  art.  8  ust.  3  Pzp,  nie  wyłącza  zatem  możliwości  zastrzeżenia 

określonych  informacji  (przedstawianych  dowodów)  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  o  ile 

wykonawca  wykaże,  że informacje  te powinny  być  chronione.  Podobnie,  nie sprzeciwia się 

temu  również  przepis  art.  96  ust.  3  Pzp.  Zasada  jawności  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, pomimo swojej doniosłości, może przecież doznawać ograniczeń. 

W  praktyce 

bowiem  bardzo  często  informacje  na  temat  przyjętych  i  wdrożonych  przez 

przedsiębiorcę środków naprawczych stanowić będą kluczowe informacje z punktu widzenia 

gospodarczego  tego  przedsiębiorcy.  Z  tego  też  względu,  przyjęte  przez  Odwołującego 

założenie, że podjęte w ramach procedury samooczyszczenia działania powinny być w pełni 

jawne  i  że  próba  wyłączenia  jawności  tych  informacji  wskazuje  na  niewiarygodność 

dokonanego „self-cleaningu” jest założeniem całkowicie błędnym. Każdy przypadek, w którym 

wykonawca  dokonuje  zastrzeżenia  określonych  informacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa 

powinien być rozpatrywany indywidualnie, czego Odwołujący nie dostrzega. 

W  związku  z  wystąpieniem  po  stronie  Przystępującego  jednej  z  przesłanek 

wykluczenia  go  z  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia,  Przystępujący 

złożył  Zamawiającemu  obszerne  wyjaśnienia,  uzupełnione  dodatkowo  szeregiem 

dokumentów, w celu udowodnienia, że podjął właściwe działania naprawcze oraz że środki te 

są wystarczające dla wykazania jego rzetelności. 

Opisane w zastrzeżonych dokumentach informacje miały przede wszystkim charakter 

organizacyjny i w związku ze stopniem szczegółowości zawartych w dokumentach informacji 


mają one dla Przystępującego wyjątkowo cenną wartość gospodarczą. Z uwagi na brzmienie 

przepisu art. 24 ust. 8 Pzp Przystępujący. chcąc dokonać skutecznego „samooczyszczenia”, 

musiał  wykazać Zamawiającemu, jakie konkretnie środki  podjął  w  celu  zwiększenia działań 

nadzorczych  w  swoim  przedsiębiorstwie  oraz  usprawnienia  mechanizmów  kontroli  składu 

odpadów. W tym celu Przystępujący przedłożył Zamawiającemu szereg informacji związanych 

z  niedawno  wprowadzonymi  procedurami  kontrol

nymi.  Informacje  te  dotyczyły  przy  tym 

bezpośrednio  bezpieczeństwa  Spółki  Chemeko  —  System  SP.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania  Odpadów.  Przystępujący  przekazał  Zamawiającemu  szczegółowo 

rozpisane  procedury  (wdrażane  etapami),  wypracowane  w  ostatnim  okresie  wzory 

dokumentów,  zasady  współpracy  z  kontrahentami  Przystępującego,  dokumenty  obrazujące 

standardy  jakości  świadczonych  usług,  co  bezsprzecznie  stanowi  jego  know-how  i  winno 

podlegać ochronie. 

Wobec  szczegółowego  opisu  wprowadzonych  przez  Przystępującego  środków  i 

procedur  mogą  one  zostać  w  łatwy  sposób  powielone  przez  konkurencyjne  podmioty. 

Przystępujący  przedłożył  bowiem  Zamawiającemu  dokumenty  będące  gotowymi 

rozwiązaniami organizacyjnymi, które podmioty trzecie mogłyby z łatwością wdrożyć w swoich 

prz

edsiębiorstwach.  Ryzyko  takie  jest  tym  większe,  że  Przystępujący  w  wyjaśnieniach   

wykazuje, że zastosowane przez niego działania naprawcze przyniosły oczekiwane rezultaty. 

Przystępujący poniósł istotne koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem w swoim 

przedsiębiorstwie  nowych  procedur.  Rozwiązania  te  zostały  przetestowane  w  praktyce  i 

udoskonalone  w  ciągu  ostatnich  miesięcy,  co  wiązało  się  z  dodatkowym  zaangażowaniem 

praco

wników.  Rozwiązania  opisane  w  wyjaśnieniach  Przystępującego  nie  były 

zastosowane dla potrzeb przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, lecz będą 

określały  sposób  postępowania  Przystępującego  w  następnych  latach  (determinując  m.in. 

koszty świadczenia przez niego usług na rynku).  

Przystępujący przedłożył również Zamawiającemu dokumenty dotyczące szczegółów 

inwestycji  związanych  z  procedurami  bezpieczeństwa  (oraz  dokumentację  zdjęciową 

obrazującą  m.  in.,  jakie  dokładnie  zabezpieczenia  są  obecnie  w  przedsiębiorstwie 

Przystępującego  stosowane),  jakie  w  ostatnim  okresie  zostały  przez  niego  poczynione 

(dokumenty  te  pokazują,  jakie  zabezpieczenia,  i  w  jaki  sposób  skonfigurowane,  stosuje 

Przystępujący,  z  jakimi  podmiotami  i  po  jakich  kosztach  współpracuje  w  zakresie 

bezpieczeństwa).  Zastosowane  i  sprawdzone  przez  Przystępującego  rozwiązania  mogłyby 

zostać powielone przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, sama zaś wiedza, jakie podmioty i w 

jakich  cenach  świadczą  na  rzecz  Przystępującego  usługi  i  dostawy  związane  np.  z 

monitoringiem  zakładów  Przystępującego,  pozwala  na  odtworzenie  strategii  biznesowej  i 

kosztów działalności Przystępującego.  


Podobnie  ocenić  należy  informacje  odnoszące  się  do  kosztów  i  innych  zasad 

współpracy  z  laboratorium  czy  podmiotami  odbierającymi  od  Przystępującego  odpady 

niebezpieczne  oraz  przykładów  odnoszących  się  do  współpracy  z  innymi  kontrahentami 

Przystępującego.  Informacje  zawarte  w  tych  dokumentach  —  informacje  o  podmiotach,  z 

jakimi  współpracuje  Przystępujący,  zasadach  współpracy  i  cenach  —  mają  wartość 

gospodarczą. Dokumenty te odnoszą się do kosztów, jakie ponosi Przystępujący — kosztów 

ogólnych,  które  kolejno  stanowią  element  ceny  kalkulowanej  dla  kontrahentów.  Wiedza  o 

kosztach ponoszonych przez Przystępującego w związku z prowadzoną działalnością (wiedza 

bardzo  szczegółowa,  bo  obrazująca  koszty  skonkretyzowanych  usług)  pozwala  odtworzyć 

strategię biznesową Przystępującego i przewidzieć, jakie ceny będą przez niego oferowane w 

kolejnych postępowaniach, względnie pozwala na zastosowanie tej samej strategii. 

Informacjami o charakterze organizacyjnym przedsiębiorstwa są niewątpliwie również 

informacje  dotyczące  zmian,  jakie  Przystępujący  wprowadził  w  zakresie  swojej  kadry. 

Niezależnie od tego, że przedłożone na te okoliczności dokumenty zawierają szereg danych 

osobowych, które podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów prawa, to jeszcze 

obrazują szczegółowe zmiany w strukturze organizacyjnej (kadrowej) Przystępującego, która 

pozwoliła  na  usprawnienie  mechanizmów  kontrolnych  w  jego  przedsiębiorstwie.  Informacje 

zawarte w dokumentach nie tylko pokazują, jakie dokładnie zmiany osobowe Przystępujący 

zastosował,  ale  także  przedstawiają,  w  jaki  sposób,  poprzez  zmiany  w  obrębie  personelu, 

przedsiębiorca może wpłynąć na efektywność procesów kontrolnych w spółce. Wypracowane 

przez Przystępującego schematy rozwiązań, podobnie jak inne wyżej wymienione informacje, 

z łatwością mogłyby zostać wykorzystane i wdrożone przez konkurencję Przystępującego, co 

uzasadnia potrzebę ich ochrony. Także w tym miejscu zaznaczenia wymaga, że Przystępujący 

poniósł określone koszty związane z dodatkowymi procesami rekrutacji, z wdrożeniem nowych 

pracowników  do  pracy  i  zmiany  struktury  organizacyjnej  w  sposób,  który  uwzględnia 

kwalifikacje  i  umiejętności  nowych  pracowników.  Także  stworzenie  planu  szkoleń 

pracowników, zwłaszcza w sytuacji, gdy plan ten jest elementem weryfikowanym w ramach 

certyfikacji  ISO,  wymaga  określonych  kosztów  ze  strony  Przystępującego  (czas  pracy 

pracownika  zajmującego  się  planowaniem  i  organizacją  szkoleń).  Uzyskując  wgląd  w 

wyjaśnienia Przystępującego (i załączone do niego dowody) konkurencyjni wykonawcy mogą 

zmniejszyć  koszty  własne,  wykorzystując  rozwiązania  Przystępującego,  a  nadto  takie 

działanie  może  zniwelować  przewagę  konkurencyjną  Przystępującego  wynikającą  z 

posiadania  wysoko  wykwalifikowanego  zespołu.  Potencjał  ludzi  jest  obecnie  jednym  z 

najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwa potencjał ten coraz bardziej 

doceniają i w ślad za tym poddają go szczególnej ochronie. Coraz częściej na rynku spotykana 

praktyka podkupowania pracowników jest, zwłaszcza w sytuacji, gdy — tak, jak w niniejszej 

sprawie 

— funkcjonuje bardzo mały rynek specjalistów z danej dziedziny. Ograniczenie kręgu 


osób,  które  mają  wiedzę  o  składzie  i  kwalifikacjach  personelu  wykorzystywanego  w 

przedsiębiorstwie jest jednym z elementów ochrony przed takimi procederami. Trudno bowiem 

zakładać,  że  jedynym  i  zarazem  wystarczającym  środkiem  zaradczym  będzie  zawieranie  z 

pracownikami umów przewidujących np. kary za naruszenie zakazu konkurencji. 

Wartość  gospodarczą  dla  Przystępującego  mają  także  informacje  (i  dokumenty) 

odnoszące się do ilości wytwarzanych, przetwarzanych i zbieranych odpadów w sytuacji, gdy 

informacje  te  stanowią  uzupełnienie  względem  pozostałych  informacji  składających  się  na 

wyjaśnienia  Przystępującego,  które  złożył  Zamawiającemu  (tworzą  z  nimi  pewną  całość)  i 

pokazują  na  określoną  strategię  biznesową  Przystępującego.  (pismo  Przystępującego  — 

wyjaśnienia złożone Zamawiającemu w związku z przesłankami wykluczenia Przystępującego 

z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  tzw.  „samooczyszczenie”  na 

okoliczność uprawnienia po stronie Przystępującego do zastrzeżenia informacji zawartych w 

tym piśmie i w dołączonych do niego dokumentach jako tajemnicy przedsiębiorstwa). 

Okoliczność,  że  Zamawiający,  podobnie  jak  Przystępujący,  stoi  na  stanowisku,  że 

zastrzeżone  informacje mogą stanowić  tajemnicę przedsiębiorstwa,  nie świadczy  o tym,  że 

zaniechał  przeprowadzenia  odpowiednich  czynności  mających  na  celu  ocenę  skuteczności 

dokonanego  przez  Przystępującego  zastrzeżenia.  Przystępujący  nie  tylko  wykazał,  że 

informacje  zawarte  w  dokumentach  składanych  w  ramach  procedury  „samooczyszczenia” 

mają dla niego wartość gospodarczą, ale też udowodnił, że wyżej wymienione informacje nie 

są  informacjami  powszechnie  dostępnymi  oraz  że  podjął  kroki  zmierzające  do  zachowania 

tych informacji w poufności, na dowód czego Przystępujący przedkładał wraz z ofertą m.in. 

dokument pn. „Polityka bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

Spółki Chemeko — System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów”. 

W pkt 3 

§1 ust. 2 Polityki wymienia się wprost „informacje o wewnętrznych procedurach 

Spółki  w  zakresie  kontroli  i  bezpieczeństwa  o  środkach  organizacyjnych  podejmowanych 

przez Spółkę w celu zapewnienia zgodnego z prawem jej funkcjonowania”, które właśnie były 

opisywane  przez  Przystępującego  w  ramach  procedury  „samooczyszczenia”  i  które 

Przystępujący zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Od

wołujący, mimo wglądu w treść uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy i dokumentów 

potwierdzających  zasadność  tego  zastrzeżenia,  nie  postawił  —  poza  omówionym  powyżej 

zarzutem odnoszącym się do treści dokumentu zatytułowanego „Polityka.... ” — w zasadzie 

żadnych innych zarzutów. Przedstawiona w odwołaniu argumentacja ma charakter ogólny i 

nie  odnosi  się  do  argumentacji  przedstawionej  przez  Odwołującego  na  potwierdzenie 

zasadności dokonanego zastrzeżenia tajemnicy.  

Wykaz instalacji jako tajemnica przedsiębiorstwa 

W branży gospodarki odpadowej właściwy dobór instalacji, do których przedsiębiorca 

przekazuje  odbierane  odpady  ma  dla  kluczowe  znaczenie  dla  jego  polityki  cenotwórczej 


i  możliwości  konkurowania  na  rynku.  Nie  zmienia  tego  fakt,  że  instalacje  działają  na  rynku 

konkurencyjnym i informacje o nich co do zasady są ogólnodostępne. Ogólnodostępna nie jest 

bowiem  informacją,  z  którymi  konkretnie  instalacjami  współpracuje  dany  wykonawca.  To 

właśnie ta swoboda doboru instalacji przez przedsiębiorców sprawia, że informacje te mają 

dla  przedsiębiorcy  szczególną  wartość  gospodarczą,  którą  Przystępujący  chroni.  Wybór 

określonych instalacji i ich zestawienie w formie jednego dokumentu stanowi obraz obranej 

przez Przystępującego strategii biznesowej, przedstawia sieć kontaktów i partnerów, z którymi 

Przystępujący  współpracuje  i  pozwala  na  ustalenie,  w  jaki  sposób  można  zoptymalizować 

koszty  świadczenia  usług  z  zakresu  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych 

(uwzględniając m.in. ceny stosowane przez daną instalacje, jej położenie względem miejsca 

odbioru odpadów). Podanie tych danych do wiadomości publicznej stwarza realne zagrożenie 

rozpoznania przez konkurentów opracowanej przez Przystępującego strategii przygotowania 

ofert,  a  przede  wszystkim  strategii  kalkulacji  c

eny  ofertowej,  co  z  powodzeniem  może  być 

wykorzystane  przez  konkurentów,  w  tym  np.  Odwołującego,  w  innych  postępowaniach  o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Możliwość  zastrzegania  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wykazu  instalacji  znajduje 

przy  tym  pełne  uzasadnienie  w  aktualnym  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  (zob. 

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2668/18. Podobnie 

wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2604/18). 

Informa

cje  dotyczące  instalacji,  do  których  Przystępujący  zamierza  przekazywać 

odpady odbierane z terenu Gminy Wisznia Mała mają dla Przystępującego kluczową wartość 

gospodarczą.  Przystępujący  wykazał  również  podjął  środki  techniczne  i  prawne  w  celu 

utrzymania ty

ch informacji w poufności.  

Zastrzeżenie  wykazu  instalacji  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  jest  tym  bardziej 

zasadne,  że na  skutek wejścia  w  życie ustawy  z  dnia 19  lipca  2019  r. o zmianie ustawy  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2019 r., 

poz 1579) zniesiony został dotychczasowy obowiązek przekazywania odpadów komunalnych 

do  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych.  Powyższe  oznacza 

otwarcie  rynku  i  możliwość  przekazywania  odpadów  niesegregowanych,  bioodpadów  oraz 

pozostałych odpadów  do  instalacji  położonych na  obszarze całego kraju a nie wyłącznie  w 

obrębie regionu. To z kolei w oczywisty sposób przekłada się na wzrost konkurencji na rynku 

oraz  możliwość  dowolnej  konfiguracji  przez  wykonawców  instalacji,  do  których  zamierzają 

przekazywać  odebrane  odpady.  Przystępujący  powinien  mieć  zatem  prawo  zachowania  w 

poufności kluczowych dla swojej strategii biznesowej informacji o doborze instalacji, która to 

informacja z powodzeniem mogłaby być wykorzystana przez konkurencyjne przedsiębiorstwa, 

zwłaszcza że zawierane z poszczególnymi instalacjami najczęściej obejmują dłuższe okresy i 

nie  ograniczają  się  do  jednego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego. 


Nawiązanie  współpracy  z  poszczególnymi  instalacjami  jest  wynikiem  długoletniego 

funkcjonowania  w  branży,  znajomości  jej  specyfiki,  wypracowanych  kontaktów  i  nabytego 

doświadczenia  i  jest  kooperacją  długofalową,  pozwalającą  na  optymalizację  ceny  ofertowej 

Przystępującego,  której  skuteczność  potwierdzają  wyniki  przedmiotowego  postępowania.  Z 

uwagi więc na to, że wiedza o tym, do jakich instalacji Przystępujący zamierzać przekazywać 

odpady może w łatwy sposób doprowadzić do odgadnięcia metod kalkulacji przez niego ceny 

ofertowej, to powinn

a podlegać szczególnej ochronie. 

Ocena skuteczności „samooczyszczenia” Przystępującego 

Próba  zakwestionowania  uczciwości  Przystępującego  oparta  jest  na  niepełnych  i 

nierzetelnych  danych,  które  Odwołujący  przedstawia  w  celu  wykreowania  negatywnego 

obrazu P

rzystępującego, co wymaga stanowczej reakcji ze strony Przystępującego. I tak: 

Kary  (mandaty)  wymienione  w  odwołaniu  nie  zostały  nałożone  przez  Dolnośląski 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska na spółkę Chemeko — System sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowa

nia Odpadów. Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

orzekanie  w  sprawach,  o  których  mowa  w  art.  171-192  następuje  na  zasadach  i  w  trybie 

określonych  w  ustawie  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  Kodeks  postępowania  w  sprawach  o 

wykroczenia. 

Analogiczne rozwiązanie przewiduje art. 361 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 Ir. 

— Prawo ochrony środowiska. Przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie 

nie przewidują możliwości nałożenia mandatu na spółkę kapitałową. Mandaty, o których mówi 

Odwo

łujący, zostały nałożone na pracowników Przystępującego, którzy odpowiadają za dane 

uchybienie.  Przystępujący  nie  jest  więc,  wbrew  sugestiom  Odwołującego,  sprawcą 

wskazywanych  przez  Odwołującego  wykroczeń.  Stwierdzenie  zawarte  w  odwołaniu,  że 

Przystępujący  dopuścił  się  kolejnych  naruszeń  prawa  ochrony  środowiska  skutkujących 

nałożeniem  na  niego  kar  (mandatów)  jest  wiec  nieprawdziwe.  W  ocenie  Przystępującego, 

Odwołujący celowo określenie „mandat” stosuje zamiennie z określeniem „kara”, by wywołać 

wrażenie, że w odwołaniu mowa jest o karach, do których odnosi się art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp, 

a  więc  tej  samej  kategorii  kar,  które  zrodziły  konieczność  przeprowadzenia  przez 

Przystępującego procedury „samooczyszczenia”. Tak jednak nie jest. Na Przystępującego. po 

nałożeniu decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 

czerwca  2017  r.  administracyjnej  kary  pieniężnej  za  naruszenie  przepisów  ochrony 

środowiska, nie zostały nałożone żadne inne kary administracyjne za naruszenie przepisów 

oc

hrony środowiska. do których odnosiłby się art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp. 

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy, którego 

prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko  środowisku,  jeżeli  za  jego  popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, 

jednak ta podstawa wykluczenia dotyczy wyłącznie wykonawcy będącego osobą fizyczną. Ta 

odstawa kluczenia nie 

mogłaby znaleźć zastosowania względem Przystępującego. 


Już  same  wysokości  nałożonych  na  pracowników  Przystępującego  grzywien  - 

mandatów (kwoty od 300 do 500 zł), wbrew stanowisku Odwołującego, wskazują na znikomą 

wagę  stwierdzonych  przez  kontrolujących  naruszeń.  Znaczenie  wysokości  nałożonej  na 

wykonawcę  administracyjnej  kary  pieniężnej  lub  odpowiednio  grzywny  nałożonej  na 

wykonawcę  będącego  osobą  fizyczną  dla  oceny  jego  rzetelności  dostrzega  zresztą  sam 

ustawodawca,  który  w  art.  24  ust.  5  pkt  5  i  7  Pzp,  fakultatywną  przesłankę  wykluczenia 

wykonawcy  z  postępowania  z  uwagi  na  naruszenie  prawa  ochrony  środowiska  wiąże 

wyłącznie z decyzjami nakładającymi na wykonawcę karę pieniężną lub odpowiednio grzywnę 

w wysokości nie niższej niż 3000 zł, czego już Odwołujący nie dostrzega. Odwołujący nie może 

więc insynuować, że Przystępujący zataił pewne informacje, skoro nie miał w ogóle obowiązku 

ich podawać. Informacje te, niezwiązane w żaden sposób z karą nałożoną na Przystępującego 

w  drodze  decyzji  z  dnia  27  czerwca  2017  r.,  były  bowiem  irrelewantne  z  punktu  widzenia 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odwołujący odwołuje się również do protokołu kontroli Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  sygnaturze  Wł.  7023.1336.2018.BP.TB.ACh,  w  którym 

wskazane są pewne nieprawidłowości, przy czym w następstwie przeprowadzonej kontroli nie 

została  wydana  żadna  decyzja  administracyjna  nakładająca  na  Przystępującego 

administracyjną karę pieniężną. 

Wojewódzki 

Inspektor 

Ochrony 

Środowiska 

nie 

wstrzymał 

działalności 

Przystępującego,  mimo  iż  przepisy  związane  z  ochroną  środowiska  taką  właśnie  „sankcję” 

przewidują za najpoważniejsze naruszenia prawa, w tym za prowadzenie działalności istotnie 

zagrażającej  środowisku,  nie  toczy  się  żadne  postępowanie  przygotowawcze  przeciwko 

pracownikom  Przystępującego  lub  członkom  jego  zarządu  w  związku  z  ustaleniami  ww. 

kontroli.  Pokreślić  należy,  że  art.  5  k.p.k.  wprowadza  zasadę  domniemania  niewinności, 

zgodnie  z  którą  oskarżonego  uważa  się  za  niewinnego,  dopóki  wina  jego  nie  zostanie 

udowodniona  i  stwierdzona  prawomocnym  wyrokiem.  W  niniejszej  sprawie  nie  mamy  do 

czynienia  nawet  z  oskarżonym,  mimo  to  Odwołujący  konstruuje  zarzuty  odwołania  w  taki 

sposób, jakby kwestia naruszenia przez Przystępującego była już przesądzona.  

W  kontekście  powyższego  nie  może  być  mowy  o  jakimkolwiek  naruszeniu  prawa 

ochrony środowiska przez Przystępującego.  

Ponadto, sporządzony w następstwie przeprowadzonej w zakładzie Przystępującego 

kont

roli protokół dokumentuje działania podejmowane przez kontrolujących i ich spostrzeżenia 

na  danym  etapie  sprawy,  nie  stanowi  jednak  ostatecznego  stanowiska  organu  w  zakresie 

przedmiotu  kontroli  ani  nie  kończy  całej  procedury.  Przystępujący,  nie  zgadzając  się  ze 

stanowiskiem organu, odmówił podpisania protokołu kontroli. Pismem z dnia 30 kwietnia 2019 

r. 

przedstawił swoje stanowisko do protokołu kontroli nr WIOS-WROC 301/2018, które z uwagi 

na  poufny  charakter  informacji  w  nim  zawartych  nie  jest  dołączone  do  niniejszego  pisma 


procesowego.  Okoliczności  stwierdzonych  w  ww.  protokole  nie  można  więc  uznać  za 

bezsporne. 

Przedstawione  organowi  stanowisko  zawierało  na  tyle  istotne  dla  kontrolujących 

informacje,  że  w  dniu  6  czerwca  2019  r.  Dolnośląski  Wojewódzki  Inspektor  Ochrony 

Środowiska zdecydował  się na  wydanie jedynie zarządzenia pokontrolnego  nr  134/2019,  w 

którym  zobowiązał  Przystępującego  do  podjęcia  określonych  działań  naprawczych.  W 

zakreślonym  przez  organ  terminie  działania  te  zostały  skutecznie  podjęte  (pismo 

Przystępującego  z  dnia  28  czerwca  2019  r.  do  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora 

Ochrony Środowiska). 

Skoro więc nawet uprawnione organy kontroli środowiska, mimo upływu roku od dnia 

zakończenia  kontroli,  nie  wydały  względem  Przystępującego  decyzji  administracyjnej  z 

sankcjami  z  tytułu  naruszenia  prawa  ochrony  środowiska,  to  tym  bardziej  trudno  uznać 

rzekome naruszenie za oczywiste i bezsporne, co z kolei prowadzi do wniosku, że informacje 

zawarte w protokole kontroli nr WIOSWROC 301/2018 nie mogą być podstawą do podważenia 

skuteczności dokonanego przez Przystępującego „samooczyszczenia”. 

Przystępujący zaznaczył. że naruszenia wymienione w ww. protokole kontroli nie są 

naruszeniami  podobnymi  do  tych,  jakie  legły  u  podstaw  decyzji  Dolnośląskiego 

Woje

wódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  z  dnia  27  czerwca  2017  r.,  a  zatem  nie 

może być podstawą do kwestionowania skuteczności działań naprawczych jakie zostały przez 

Przystępującego podjęte w następstwie stwierdzonych wyżej wymienioną decyzją uchybień. 

Przystępujący wskazał, że podjęte przez niego działania „naprawcze” były rozłożone w czasie 

i  część  z  nich  (w  tym  korekty  działań  naprawczych  podjętych  tuż  po  nałożeniu  ww.  kary 

administracyjnej dnia 27 czerwca 2017 r.) nastąpiła po zakończeniu kontroli Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  prowadzonej  w  2019  r.,  co  zostało 

szczegółowo  opisane  w  złożonym  Zamawiającemu  materiale.  Stopniowe  przyjmowanie 

środków wynikało przede wszystkim z tego, że Przystępujący musiał wpierw przeanalizować 

przyczyny  uchybienia,  kolejno 

ustalić  możliwe  rozwiązania  i  wybrać  spośród  rozwiązań 

dostępnych  te  najlepsze  dla  siebie  i  dopiero  wtedy  mógł  przystąpić  do  ich  wdrażania. 

Wspomniane  modyfikacje  i  udoskonalenia  przyjmowanych  rozwiązań  zaś  z  faktu,  że 

orga

nizacja  przedsiębiorstwa  Przystępującego  z  założenia  wciąż  się  rozwija  i  udoskonala, 

reagując  na  bieżące  problemy  i  potrzeby.  W  ramach  podjętych  środków  naprawczych 

Przystępujący  opracował  m.in.  dodatkowe  procedury  postępowania  w  przypadku  wykrycia 

niezgod

ności (w tym oznakowania, umiejscowienia i zabezpieczania) odpadu. Procedury te 

zostały  wdrożone  wpierw  w  zakładzie  przetwarzania  odpadów,  bowiem  w  dotychczasowej 

działalności  Przystępującego  stwierdzenie,  że  odpad  nie  odpowiada  deklaracjom  jego 

wytwórcy  co  do  właściwości,  zazwyczaj  następowało  właśnie  na  terenie  zakładu.  Widząc 

pierwsze  efekty  wdrożonych  działań,  Przystępujący,  w  ostatnim  okresie zdecydował  się  na 


dalsze modyfikacje dotychczasowych procedur, w tym m.in. wprowadził dodatkowe procedury 

weryf

ikacji na terenie stacji przeładunkowej (miejsca zbierania odpadów) w taki sposób, aby 

zwiększyć  zakres i  efektywność  kontroli  odpadów,  ulepszyć  mechanizmy  weryfikacji  składu 

odpadów,  a  także  określić  jednoznaczne  zasady  postępowania  w  przypadku  stwierdzenia 

nieprawidłowości.  I  tak  np.  według  aktualnie  obowiązujących  procedur  weryfikacja  ta  jest 

kilkuetapowa i już obecnie Przystępujący obserwuje pozytywne efekty wdrożonych zmian. 

Przystępujący, choć co do zasady nie zgadza się z przypisaniem mu odpowiedzialności 

za  kolejne  naruszenia  prawa  ochrony  środowiska,  wprowadza  kolejne  zmiany  w  swojej 

organizacji  (wdraża  kolejne  działania,  które  służyć  mają  poprawie  sposobu  jego 

funkcjonowania,  a  więc  są  działaniami  „naprawczymi”).  Wyniki  kontroli  prowadzonej  przez 

D

olnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska do polowy 2019r., nie mogą 

świadczyć o nieskuteczności działań „naprawczych” pojętych przez Przystępującego w drugiej 

połowie 2019 r. i na początku 2020 r. 

Cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych 

W postępowaniu zostały złożone 3 oferty, z czego dwie oferty mają bardzo zbliżone 

ceny i tylko oferta Odwołującego jest znacząco droższa. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zadania to 7 400 000 zł. Przystępujący zaoferował realizację 

przedmiotowego zamówienia za cenę 8 012 470,32 zł brutto. Oferta P.W. KOSZ B. N. opiewała 

na  kwotę  8  189  025,48  zł  brutto,  czyli  niewiele  różniła  się  od  oferty  Przystępującego. 

Tymczasem Odwołujący zaoferował realizację zamówienia za kwotę 13.276.137,60 zł brutto, 

czyli  zaoferowana  przez  niego  cena  jest  niemal  dwukrotnie  wyższa  od  kwoty,  jaką 

Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia  i  wyższa  o 

przeszło 5 000 000 zł od ceny zaoferowanej przez Przystępującego. 

Zamawiający nie był więc zobowiązany do wzywania Przystępującego do wyjaśnień w trybie 

art. 90 ust. 1a Pzp,  

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  nie  zaszły  także  przesłanki  do  wzywania 

Przystępującego do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Przystępujący zarządza instalacją 

komunaln

ą  dedykowaną  do  zagospodarowania  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów 

komunalnych  nie  musi  więc  ponosić  dodatkowych  kosztów,  jakie  podnosi  Odwołujący. 

Wskazane  przez  Odwołującego  ceny  obowiązujące  na  instalacji  Przystępującego  za 

zagospodarowanie  I  Mg  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych 

uwzględniają  marżę  Przystępującego  —  marżę,  której  nie  musi  już  uwzględniać  w  cenie 

ofertowej złożonej Zamawiającemu. 

Odwołujący  pomija,  że  koszt  odbioru  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości  jest  pochodną  szeregu  okoliczności,  w  tym  odległości  gminy  od  bazy 

wykonawcy,  zamiaru  wykonywania  zamówienia  samodzielnie  lub  przy  udziale 

podwykonawców,  rodzaju  i  specyfiki  zabudowy  danej  gminy,  wymagań,  jakie  stawia 


Zam

awiający  (np.  kwestie  związane  z  raportowaniem,  ilość  i  wysokość  zastrzeżonych  kar 

umownych, dodatkowe wymagania techniczne np. co do wymagań sprzętowych) czy wreszcie 

nawyków mieszkańców gminy (jakości i ilości selektywnej zbiórki, dostępność miejsc zbierania 

odpadów dla podmiotów je odbierających itp.). Ceny oferowane przez wykonawców są także 

pochodną  strategii  biznesowej  wykonawcy,  w  tym  ich  oczekiwań  co  do  wysokości  marży 

generowanej  na  danym  kontrakcie.  Nie  można  więc  w  prosty  sposób  porównywać  cen 

za

oferowanych  przez  wykonawcę  w  różnych  postępowaniach  (różnych  gminach)  i  na  ich 

podstawie 

tych porównań lub własnych kosztów twierdzić, że dana usługa winna kosztować 

określoną kwotę. 

W  gminie  Wałbrzych  Przystępujący  zaoferował  cenę  560,00  złotych  netto  i  570,00 

złotych  netto  za  odbiór  1  Mg  odpadów.  Odwołujący,  mimo  iż  posiada  taką  wiedzę  będąc 

ostatecznie  wykonawcą  zamówienia  dla  gminy  Wałbrzych,  pomija  jednak,  że  cena  ta  była 

wynikiem  m.  in.  bardzo  wysokich  wymagań  gminy  co  do  sprzętu  (np.  konieczność 

wyp

osażenia  pojazdów  dodatkowe  kamery)  czy  odległości,  jaka  jest  pomiędzy  bazą 

magazynowo 

—  transportową  Przystępującego  a  gminą  Wrocław.  Znamienne  przy  tym 

pozostaje, że sam Odwołujący w tym postępowaniu zaoferował cenę za odbiór zmieszanych 

odpadów  komunalnych  na  poziomie  203zł  netto/Mg  oraz  za  odbiór  odpadów  zbieranych 

selektywnie: odpowiednio 148,15 zł/Mg i 166,66 zł netto/Mg, a ceny te zostały uznane przez 

Krajową  Izbę  Odwoławczą  (sygn.  akt  KIO  1460/19)  za  ceny  niemające  znamion  rażąco 

niskich. Obecnie, d

la potrzeb złożonego w niniejszej sprawie odwołania, ceny ustalone przez 

Przystępującego na podobnym, a nawet wyższym poziomie, przy mniejszych wymaganiach 

SIWZ, uznaje już za nierynkowe. 

Jedynie na marginesie Przystępujący wskazał, że cena zaoferowana Zamawiającemu 

pokrywa  wszystkie  koszty  Przystępującego  i  pozwala  mu  na  wygenerowanie  zysku,  w 

szczególności  na  usłudze  odbioru  odpadów.  Założony  zysk  osiągany  jest  także  przy 

uwzględnieniu ryzyk, o których pisze Odwołujący. 

Zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  rozkładu  ciężaru  dowodowego  Odwołujący, 

składając  niniejsze  odwołanie  winien  udowodnić,  że  zaistniały  podstawy  do  wezwania 

Przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  'art.  90  ust.  1  Pzp.  Dowodów  takich 

Odwołujący  nie  przedstawił,  poprzestał  na  przedstawieniu  wybranych  w  sposób  całkowicie 

stronniczy, cen zaoferowanych przez Przystępującego w innych postępowaniach o udzielenie 

zamówienia publicznego. Takie zestawienie nie może świadczyć o nierynkowym charakterze 

ceny Przystępującego w tym konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Przystępujący załączył pismo z dnia 28 czerwca 2019 r. do Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska oraz raport z aukcji przeprowadzonej w przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów z terenu Wałbrzycha — Sektor I i II. 


Zamawiający  pismem  z  dnia  25  maja  2020  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie.  Wniósł  o 

oddalenie  odwołania  jako  niezasadnego  w  całości. W  zakresie  zarzutu  rażąco  niskiej  ceny 

Zamawiający  podniósł,  że  przedstawione  przez  wykonawcę  CHEMEKO  koszty  nie  budzą 

wątpliwości.  Tym  bardziej,  że  zostały  dodatkowo  wyjaśnione  w  treści  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego.  Odwołujący  nie  wykazał  natomiast,  że  możliwe  jest  uznanie 

ceny  zaoferowanej  przez  CHEMEKO  jako  rażąco  niskiej.  Po  analizie  zaoferowanych  w 

przetargu cen Zamawiający stwierdził, że na trzy złożone oferty dwie oferują podobny poziom 

ceny.  Cena  na  odpady  komunalne  nie  wzbudziła  wątpliwości  Zamawiającego,  gdyż  była 

zbliżona do  ceny  za którą wykonuje tę  usługę  obecny  wykonawca,  tj.  660  zł. Wątpliwe jest 

zdaniem  Zamawiającego,  opieranie  zarzutu  na  twierdzeniach  dotyczących  innych 

postępowań.  

Nie  jest  prawdą  twierdzenie  Odwołującego,  że  cena  zaoferowana  przez 

Przystępującego jest obniżona w stosunku do poprzedniego postępowania. Zmiana ceny była 

wynikiem  krótszego  okresu  realizacji  umowy  o  1  miesiąc.  Cena  za  odbiór  odpadów 

zmieszanych nie zmalała lecz wzrosła z 590 zł do 630 zł netto tj. ok 6,78 %. Cena odpowiednio 

w  przypadku  Odwołującego  wzrosła  o  30%  tj.  z  720  zł  do  930  zł.  Odwołujący  oferował 

Zamawiającemu możliwość wywożenia odpadów zmieszanych w kwietniu b.r. po cenie 790 zł 

czyli o 140 zł taniej niż oferowana w przetargu. Zdaniem Zamawiającego cena zaoferowana 

przez  Odwołującego  została  znacząco  zawyżona  względem  cen  rynkowych.  Wszystkie 

czynniki cenotwórcze powołane przez Odwołującego jako wynikające ze zmiany przepisów, 

nowych wymagań, wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska ze 170 do 270 zł, obowiązku 

raportowania do bazy danych, minimalnego wynagrodzenia itp. były znane wykonawcom już 

na etapie przygotowania ofert do I przetargu w 2019 r. Zamawiający wskazał także na stały 

poziom  cen  paliwa  i  raczej  ich  spadek  a  nie  wzrost,  jak  twierdzi  Odwołujący.  Dodatkowo 

Zamawiający  wskazał,  ze  w  par.  15  ust.  1  pkt  5  wzoru  umowy  przewidział  możliwość 

waloryzacji ceny o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1 stycznia 

2021 r. 

Zdaniem Zamawiającego, brak jest podstaw do przyjęcia zasadności zarzutu rażąco 

niskiej  ceny  w  stosunku  do  obu  wykonawców,  którzy  zaoferowali  ceny  niższe  od 

Odwołującego.  Ponadto,  Zamawiający  nie  ma  jakichkolwiek  podstaw  do  stwierdzenia,  że 

jeden z tych wykonawców posiada pozycję dominującą, którą miałby wykorzystać. 

Odnosząc  się  do  kwestii  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Zamawiający 

wskazał,  że  wykonawcy  skorzystali  z  uprawnienia  wynikającego  z  art.  8  ust.  3  Pzp  i 

Zamawiający  uznał  złożone  zastrzeżenia  przez  wszystkich  wykonawców  jako  skuteczne 

stosownie do ustawowej definicji zawartej w art. 11 ust. 2 uznk. Informacje o punktach odbioru, 

kontrahentach  w  niniejszym  postępowaniu  bez  wątpienia  stanowią  informacje  o 

funkcjonowaniu  przedsiębiorstwa,  a  zatem  spełniają  wymogi  definicji  ustawowej. 

Uzasadnienie wyjaśniające, dlaczego zastrzeżono konkretne informacje nie budzi wątpliwości. 


Zam

awiający  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.  5  pkt  7  Pzp  wykonawca  zostaje 

wykluczony  jeśli  została  wydana  wobec  niego  ostateczna  decyzja  administracyjna  o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym,  a  decyzją  tą  wymierzono  kare  pieniężną  nie 

niższą  niż  3 000  zł.  Zamawiający  uzyskał  informację,  że  wobec  wykonawcy  CHEMEKO 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję z dnia 27 czerwca 2017 

r. nakładającą karę pieniężną. Informację tę potwierdził Przystępujący. W powyższym zakresie 

zarzut Odwołującego jest niezasadny. Zgodnie z art. 24 ust. 7 pkt 2 lit.c, wykluczenie może 

nastąpić, jeśli nie upłynęły 3 lata od uprawomocnienia się wyroku o ukaranie za wykroczenie 

lub od dnia w którym decyzja administracyjna stała się ostateczna. Zdaniem Zamawiającego 

Przystępujący skutecznie skorzystał z procedury self-cleaning, szczegółowo uzasadniając jej 

przebieg,  począwszy  od  faktu,  że  nałożoną  karę  zapłacono,  a  następnie  wdrożono  szereg 

procedur wyłączających możliwość powtórzenia podobnej sytuacji. Zamawiający wskazał, że 

katalog  orzeczeń  uzasadniających  wykluczenie  wykonawcy  pozostaje  zamknięty  i  brak  jest 

podstaw  do  rozszerzonej  wykładni,  poprzez  traktowanie  „mandatów”  jako  podstawy 

wymienionej w art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp. 

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

uczestnika postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  

Wykonawca  Chemeko-

System  Sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  

z  siedzibą  we  Wrocławiu  skutecznie  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

Izba 

uwzględniła  w  poczet  materiału  dowodowego  w  niniejszej  sprawie  dokumenty 

przedłożone  przez  Odwołującego  w  załączeniu  do  odwołania  oraz  złożone  na  rozprawie  w 

załączeniu do pisma procesowego z dnia 26 maja 2020 r., a także dokumenty przedstawione 

przez Przystępującego złożone w załączeniu do pisma procesowego z dnia 25 maja 2020 r. 


Izba stwierdziła zasadność zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 w zw. z art 8 ust. 1 i 2 Pzp 

i w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(dalej  „uznk”)  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp,  poprzez  przyjęcie,  że  informacje  zastrzeżone  przez 

CHEMEKO 

wskazane w Załączniku nr 3 do oferty (dotyczące samooczyszczenia) stanowią w 

całości  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  zostały  skutecznie  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa,  a  w  konsekwencji  przez  zaniechanie  udostępnienia  ww.  dokumentu 

Odwołującemu, co prowadzi do naruszenia zasady jawności postępowania, a także pozbawia 

pozostałych  wykonawców  prawa  monitorowania  rzetelności  działania  wykonawcy,  który 

zastrzegł dokumenty składane w trybie art. 24 ust. 8 Pzp jako tajemnicę przedsiębiorstwa, co 

jednocześnie  prowadzi  do  naruszenia  zasady  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców oraz jest niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. 

Wykonawca CHEMEKO 

zastrzegł swoje oświadczenie złożone w ramach procedury  

self-

cleaning  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  -  Załącznik  nr  3  do  oferty.  Podkreślić  należy  

w pierwszej kolejności, że przepisy ustawy Pzp nie wyłączają możliwości zastrzeżenia jako 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  informacji  składanych  w  ramach  procedury  self-cleaning. 

Powyższe  oznacza,  że  to  wyłącznie  charakter  informacji  oraz  wypełnienie  przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 uznk ma decydujące znaczenie rozstrzygające o tym, czy dane 

informacje mogą być zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Zamawiający, w ocenie Izby, zbyt pobieżnie dokonał oceny skuteczności zastrzeżenia 

przez  wykonawcę CHEMEKO  ww.  oświadczenia,  nie  biorąc  pod uwagę,  że znaczna  część 

powyższego  oświadczenia wykonawcy  ma charakter  jedynie  bardzo ogólny,  nie niosący  ze 

sobą jakiejkolwiek wartości gospodarczej. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 uznk, 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

technic

zne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

a

lbo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania  nimi  podjął,  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu 

utrzymania ich w poufności. 

Powszechnie przyjmuje się, że informacja ma charakter technologiczny, kiedy dotyczy 

najogólniej rozumianych sposobów wytwarzania (np. formuł chemicznych, wzorców i metod 

działania) - tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, OSNC 

2001, Nr 4, poz, 59. Z kolei, za informację organizacyjną przyjmuje się całokształt doświadczeń 

i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa (wyrok WSA w Warszawie z dnia 

18 stycznia 2013 r., II SA/Wa 1328/12). Natomiast informacja handlowa obejmuje, najogólniej 

ujmując,  całokształt  doświadczeń  i  wiadomości  przydatnych  do  prowadzenia 

przedsiębiorstwa,  a  niezwiązanych  bezpośrednio  z  cyklem  produkcyjnym  (wyrok  Sądu 


Najwyższego z dnia 3 października 2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, Nr 4, poz, 59), Pojęcia 

te  (informacje  techniczne,  technologicz

ne  lub  organizacyjne  przedsiębiorstwa)  powinny  być 

rozumiane  szeroko,  również  jako  „wiadomości  dotyczące  sposobów  produkcji,  planów 

technicznych,  metod  kontroli  jakości,  wzorów  użytkowych  i  zdobniczych,  wynalazków 

nadających się do opatentowania, jak też informacje związane z działalnością marketingową, 

z pozyskiwaniem surowców, organizowaniem rynków zbytu czy informacje odnoszące się do 

struktury  organizacyjnej,  zasad  finansowania  działalności,  wysokości  wynagrodzeń 

pracowników. Do tajemnic przedsiębiorstwa zalicza się również tzw. poufne know-how, w tym 

zarówno  know-how  produkcyjne,  jak  i  know-how  handlowe”  (M.  Uliasz,  Przestępstwo 

naruszenia tajemnicy  przedsiębiorstwa,  Monitor Prawniczy  nr  22/2001). Informacja taka  nie 

może  być  ujawniona  do  wiadomości  publicznej,  co  oznacza,  że  nie  może  ona  być  znana 

ogółowi  lub  osobom,  które  ze  względu  na  prowadzoną  działalność  są  zainteresowane 

wejściem w jej posiadanie.  

W ocenie Izby, 

Zamawiający nie miał wystarczających podstaw do przyjęcia, iż zostały 

spełnione przesłanki konieczne do zastrzeżenia w całości informacji dotyczących self-cleaning 

Przystępującego,  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Wskazać  należy,  że  naczelną  zasadą 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasada jawności. Wszelkie wyjątki od 

tej zasady winny być poddane wyczerpującej i dogłębnej analizie. Wykonawca powołujący się 

na ta

jemnicę przedsiębiorstwa winien, chcąc wyłączyć jawność postępowania w stosunku do 

dokumentów  składanych  Zamawiającemu,  uprawdopodobnić  przesłanki  konieczne  do 

zastrzeżenia  informacji  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa.  W  ocenie  Izby,  Zamawiający 

powinien  dokonać  wnikliwego  badania,  czy  oraz  w  jakim  dokładnie  zakresie  tajemnica 

przedsiębiorstwa została należycie zastrzeżona przez CHEMEKO.  

Wykonawca  CHEMEKO  załączył  do  swojej  oferty  oświadczenie  „Zastrzeżenie 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa" z dnia 26 lutego 2020 r. oraz Uchwałę 

Zarządu  z  dnia  13.01.2020  r.  w  sprawie  przyjęcia  „Polityki  bezpieczeństwa  informacji 

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Spółki  Chemeko-System  sp.  z  o.o.  Zakład 

Zagospodarowania Odpadów.” Zauważyć należy, że katalog informacji poufnych wskazanych 

w ww. dokumencie 

nie wyłącza informacji wymienionych w art. 24 ust 8 Pzp, który wyznacza 

zakres informacji jakie wykonawca ma podać na potrzeby skutecznego samooczyszczenia w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jednakże  samo  oświadczenie  przez 

przedsiębiorcę,  że  określone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  nie  jest 

wystarczające  do  uznania  tych  informacji  za  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca 

CHEMEKO  nie 

wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  w  całości  stanowią  tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  biorąc  pod  uwagę,  że  w  znacznej  części  informacje  te  mają  charakter 

jedynie ogólny.  

Biorąc  pod uwagę powyższe,  Zamawiający  jest zobowiązany  szczegółowo  zbadać  i 


dok

onać  odtajnienia  informacji  zawartych  w  załączniku  nr  3  do  oferty  w  zakresie,  w  jakim 

informacje  te  nie  obejmują  w  szczególności  nazw  podmiotów  współpracujących,  danych 

osobowych,  szczegółowych  procedur  organizacyjnych,  szczegółowych  danych  księgowych, 

itp. 

Zgodnie  z  powyższym,  Zamawiający  ma  obowiązek  ujawnienia  załącznika  nr  3  do 

oferty wykonawcy CHEMEKO 

wraz z dołączonymi dowodami w części, w jakiej dokumenty te 

zawierają  informacje,  które  nie  wypełniają  przesłanek  do  uznania  ich  za  tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Udostępnienie w postępowaniu informacji nieskutecznie zastrzeżonych jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa,  umożliwi  Odwołującemu  pogłębione  przeanalizowanie  sytuacji 

faktycznej dotyczącej czynności podjętych przez Przystępującego w ramach self-cleaning oraz 

złożonych w tym zakresie Zamawiającemu wyjaśnień w kontekście zarzutu naruszenia art 24 

ust 5 pkt 7 i art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust 8 i 9 oraz art. 24 ust 1 pkt 16 Pzp, 

który w tym 

postępowaniu  odwoławczym  został  sformułowany  przez  Odwołującego  w  oparciu  o 

przypuszczenia  dotyczące  treści  złożonych  wyjaśnień  i  dołączonych  do  nich  dowodów. 

Odwołujący wskazywał m.in., że „dowody i wyjaśnienia złożone w ramach procedury tzw. self-

cleaning (samooczyszczenia) nie mogły potwierdzić, że CHEMEKO jest wykonawcą dającym 

rękojmię należytego wykonania zamówienia (...)”. 

Z uwagi na nowe okoliczności, wynikające z informacji, które zostaną udostępnione 

Odwołującemu przez Zamawiającego, zachowa on termin do ewentualnego skorzystania ze 

środków  ochrony  prawnej,  w  tym  wniesienia  odwołania  w  omówionym  powyżej  zakresie, 

zgodnie z art. 182 ust. 3 Pzp. 

Nie podlegał uwzględnieniu zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 8 

ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 2 Pzp oraz w zw. z art 11 ust. 2 uznk oraz art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez 

przyjęcie,  że  informacje  zastrzeżone  przez  wykonawcę  CHEMEKO  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa,  tj.  wykaz  instalacji,  do  których  będę  przekazane  i  w  których  będę 

przetwarzane  odebrane  odpady,  stanowię  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  zostały  skutecznie 

zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

Zgodnie  z  orzecznictwem  SN,  n

a  tajemnicę  przedsiębiorstwa  składa  się  całokształt 

informacji  technicznych,  technologicznych,  organizacyjnych,  handlowych  i  innych,  a  nie 

jedynie  poszczególne  elementy.  Fakt,  że  informacje  dotyczące  poszczególnych  elementów 

urządzenia są jawne, nie decyduje o odebraniu zespołowi wiadomości o produkcie przymiotu 

poufności (wyrok SN z dnia 13 lutego 2014, V CSK 176/13; wyrok SN z dnia 28.02.2007 r. 

sygn. akt V CSK 4444/06; Lex Polonica nr 1227936).  

W ocenie Izby, 

wypełnione zostały przesłanki uznania za tajemnicę przedsiębiorstwa 

informacji  o  instalacjach,  którym  będą  przekazywane  odpady  zastrzeżonych  w  ofercie 

Przystępującego. Są to bowiem informacje technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa 


posiadające istotną wartość gospodarczą, które w danym zestawieniu i zbiorze ich elementów 

nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji oraz nie 

są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  a  jak  wynika  z  wyjaśnień  Przystępującego,  podjął  on 

d

ziałania w celu utrzymania ich w poufności. Wykonawca CHEMEKO wykazał, iż mają one 

wartość  gospodarczą,  która  może  przysporzyć  korzyści  lub  zaoszczędzić  kosztów,  co  daje 

przewagę nad pozostałymi podmiotami w danej branży. Podkreślić należy, że takie informacje 

zostały  również  zastrzeżone  w  ofercie  Odwołującego,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  co 

potwierdza, że wszyscy wykonawcy na tym rynku traktują te informacje jako stanowiące istotną 

wartość gospodarczą. Tym samym należało uznać, że Zamawiający nie naruszył przepisów 

prawa  nie

udostępniając  do  wiadomości  publicznej  informacji  o  wykazie  instalacji  w  ofercie 

Przystępującego.    

Izba stwierdziła zasadność zarzutu naruszenia art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

Pzp,  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawców  CHEMEKO  i  P.W.  KOSZ  B.  N.  do 

udzielenia  wyjaśnień  i  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny,  w  szczególności  w 

zakresie ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - odpadów 

zmieszanych  i  odpadów  tworzyw  sztucznych  i  metali  (pozycja  1  i  2  w  Tabeli  Ceny,  tj.  w 

załączniku nr 1 do Formularza Oferty), które powinny wzbudzić wątpliwości Zamawiającego 

co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  jego  wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Jednocześnie za przedwczesny Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 

ust. 1 pkt 4 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty CHEMEKO oraz oferty P.W. KOSZ B. 

N., 

jako  zawierających  rażąco  niską  cenę  w  odniesieniu  do  cen  jednostkowych  za  odbiór  i 

zagospodarowanie odpadów  zmieszanych (pozycja 1  w  Tabeli  Ceny,  tj. załączniku nr  1  do 

Formularza Oferty. Nie ulega  bowiem 

wątpliwości, że oferta nie może zostać odrzucona na 

podstawie  art.  89  ust.  1 

pkt  4  Pzp  w  sytuacji  gdy  wykonawca  nie  miał  szansy  złożenia 

wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. Od lat orzecznictwo Izby i sądów okręgowych jest 

całkowicie  zgodne  i  jednolite  w  powyższym  zakresie.  Orzecznictwo  to  ukształtowało  się  w 

oparciu o orzecze

nia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazujące na obowiązek 

zamawiających wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień zawsze gdy są wątpliwości co 

wysokości ceny oferty. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej 

ETS)  po

dnoszono,  że  procedura  wyjaśniania  jest  niezbędna  w  świetle  europejskiego 

prawodawstwa  z  zakresu  zamówień  publicznych,  gdyż  zabezpiecza  przed  arbitralnością 

oceny zamawiającego co do rażąco niskiej wysokości ceny (por. wyr. z dnia 22 czerwca 1989 

r. 103/88, wyr. z dnia z dnia 27 listopada 2001 r. C-285/99, wyr. z dnia 15 maja 2008 r. C-

147/06, z dnia 29 marca 2012 r. C-599/10). 

Przepis  art

.  90  ust.  1  Pzp  ustanawia  obowiązek  zamawiającego  zwrócenia  się  do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia  ceny lub 


kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe w opinii zamawiającego, 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą jego wątpliwości co 

do możliwości  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Regulacja  zawarta  w  tym 

przepisie  stanowi  generalną  zasadę  wskazującą  na  podstawę  wystąpienia  przez 

zamawiającego  do  wykonawcy  z  żądaniem  udzielenia  wyjaśniań  co  do  podejrzenia  rażąco 

niskiej ceny lub kosztu. Przepis ten nie określa sztywnych, matematycznych reguł, dających 

podstawę  do  wystąpienia  z  takim  żądaniem  do  wykonawcy  lecz  również  wówczas  gdy 

zamawiający  poweźmie  lub  powinien  powziąć  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę,  także w sytuacji, w której wysokość ceny lub 

kosztu oferty, a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą wątpliwości, mimo iż cena 

całkowita  lub  koszt  nie  jest  niższa  od  wartości  zamówienia  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

złożonych  ofert.  W  zakresie  istotnych  części  zamówienia  ważne  jest,  aby  te  części  miały 

znaczenie dla całości wyceny przedmiotu zamówienia lub które stanowią przedmiot odrębnego 

wynagrodzenia  przy  wynagrodzeniu  kosztorysowym. 

Celem procedury wyjaśniania, o której 

mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp,  jest  bowiem 

definitywne rozstrzygnięcie czy dana oferta 

podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. O tym, czy cena lub koszt oferty są 

rzeczywiście rażąco niskie, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, 

w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez 

niego  dokumenty,  oceniane  w  kontekście  właściwości  przedmiotu  zamówienia  będącego 

przed

miotem postępowania. Stanowisko to potwierdził Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku 

z dnia 21 czerwca 2010 r. (sygn. akt XIX Ga 175/10)  

W  przedmiotowym  postępowaniu  zachodzą  uzasadnione  wątpliwości  wobec  oferty 

wykonawcy  CHEMEKO  oraz  oferty  PW  KOSZ  w  zakres

ie  rzetelności  kalkulacji  cen 

jednostkowych wskazan

ych przez ww. wykonawców za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

zmieszanych, a w konsekwencji ceny oferty 

w stosunku do przedmiotu zamówienia. Słuszne 

w powyższym zakresie jest stanowisko prezentowane przez  Odwołującego, że nawet jeżeli 

cena całkowita oferty nie sprawia wrażenia rażąco niskiej, a w szczególności nie jest niższa o 

określony wskaźnik od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej innych ofert, ale cena 

chociażby  jednego  istotnego  składnika  ceny  oferty  sprawia  wrażenie  rażąco  niskiej,  to 

zamawiający ma obowiązek zażądać od wykonawcy stosownych wyjaśnień. 

W  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  zaniechał  wezwania  wykonawcy 

CHEMEKO  i  PW  KOSZ  do  złożenia  wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust  1  Pzp  pomimo,  że 

zaoferowana przez ww. 

wykonawców cena za odbiór i zagospodarowanie ww. frakcji odpadów 

winna  była  wzbudzić  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych  przepisów.  Zestawienie  cen  zaoferowanych  za  tę  frakcję  odpadów  w  ofertach 


złożonych  w  przedmiotowym  przetargu  (CHEMEKO  -  630  zł  netto/Mg,  PW  KOSZ  642  zł 

netto/Mg, WPO ALBA - 

930,00 zł netto/Mg) w kontekście cen tzw. rynkowych oferowanych w 

innych  przetargach  wskazuje  na 

wątpliwości  co  do  możliwości  zgodnego  z  prawem 

zagospodarowania ww. frakcji 

odpadów przez CHEMEKO i PW KOSZ i uwzględnienia w cenie 

za  te  usługę  wszystkich  niezbędnych  kosztów.  Potwierdzają  te  wątpliwości  przedstawione 

przez  Odwołującego  w  toku  postępowania  odwoławczego  informacje  o  wysokości  cen 

oferowanych  przez  CHEMEKO,  w  tym 

cena  zagospodarowania  zmieszanych  odpadów 

komunalnych  w 

wysokości  471,00  złotych  netto  za  1Mg,  a  także  ceny  za  sam  odbiór  i 

przekazanie  odpadów  (bez  zagospodarowania)  oferowane  przez  CHEMEKO  np.  w  gminie 

Wałbrzych,  które  wynoszą  560,00  zł  netto/1Mg  i  570,00  złotych  netto/1Mg.  W  tych 

okolicznościach za niewiarygodną należy uznać cenę 630 zł netto /Mg (CHEMEKO) i 642 zł/Mg 

(PW  KOSZ) 

oferowaną  przez  ww.  wykonawców  łącznie  za  odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów  zmieszanych.  Znaczne  różnice  wynikają  jednoznacznie  z  treści  przedstawionego 

przez Odwołującego zestawienia ofert w przetargu w Gminie Wisznia Mała w 2019 roku, oferty 

Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład  Zagospodarowania  Odpadów  na  odbiór  i  przekazanie 

odpadów w gminie Wałbrzych, faktury VAT nr FV/230/01/2020 wystawionej przez Chemeko-

System  sp.  z  o.o.  Zakład Zagospodarowania Odpadów,  pisma  Chemeko-System  sp.  z  o.o. 

Zakład Zagospodarowania Odpadów z dnia 19 grudnia 2019 r. Jak podnosił Odwołujący na 

podstawie  zestawienia  cen  z

agospodarowania  odpadów  na  instalacjach zlokalizowanych  w 

województwie  dolnośląskim,  aktualne  ceny  zagospodarowania  komunalnych  odpadów 

zmieszanych  na  instalacjach  zlokalizowanych  w  województwie  dolnośląskim  wahają  się  od 

429,00 złotych/1Mg (w instalacji, która nie ma już możliwości przyjęcia odpadów)  nawet do 

660,00 złotych/1Mg, do czego należy doliczyć koszty transportu odpadów do instalacji, które 

mogą  wynosić  nawet  do  100,00  złotych  w  zależności  od  odległości  między  miejscem 

wykonywania usług a położeniem instalacji. 

W  powyższych  okolicznościach  należało  uznać,  że  cena  ofertowa  CHEMEKO,  jak 

również PW KOSZ, budzą uzasadnione wątpliwości co do uwzględnienia wszystkich kosztów 

zagospodarowania  odpadów,  transportu  i  innych  kosztów  niezbędnych  do  należytego 

wykonania usługi. Jak wykazał Odwołujący, wykonawca CHEMEKO w innym postępowaniu 

prowadzonym  w  gminie  Żmigród  (podobnej  do  gminy  Wisznia  Mała  pod  względem  ilości 

mieszkańców  wynoszącej  w  obu  gminach  ponad  10.000,  o  podobnym  położeniu  - 

województwo  dolnośląskie)  zastosował  zupełnie  inną  stawkę  za  odpady  zmieszane,  a 

mianowicie 1.110,00 złotych netto. Podobnie w gminie Twardogóra CHEMEKO złożył ofertę 

na samą usługę zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 777,60 złotych netto. Są 

to w ocenie Izb

y okoliczności uzasadniające wezwanie do wyjaśnień ceny w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Wskazać  również  należy,  że  w  niniejszym  postępowaniu  ceny  jednostkowe  są 


istotnymi  częściami  składowymi  ceny  oferty,  gdyż  zgodnie  z  §  3  ust.  2  i  3  wzoru  umowy 

Zamawiający  przyjął,  że  rozliczenie  z  wykonawcą  będzie  następować  na  podstawie  ilości 

faktycznie odebranych i  zagospodarowanych  wdanym  miesiącu  odpadów  w  ramach każdej 

frakcji, przy czym o

dpady zmieszane stanowią największy strumień odpadów komunalnych. 

W  konsekwencji 

zaniżenie  jednej  z  cen  jednostkowych  może  spowodować  nierentowność 

całości zamówienia. Podkreślić należy, że sam fakt, iż cena ogółem oferty nie odbiega istotnie 

od  wartości  zamówienia,  nie  dowodzi  tego,  że  dana  oferta  została  skalkulowana  w  sposób 

uwzgl

ędniający  prawidłowe  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.  

Reasumując,  w  ocenie  Izby,  Zamawiający  bezpodstawnie  zaniechał  powyższego 

wezwana  do  wyjaśnienia  ceny  oferty  wykonawców  CHEMEKO  i  PW  KOSZ,  pomimo  że 

powinien  był  powziąć  uzasadnione  wątpliwości,  co  do  faktu  uwzględnienia  w  ofercie 

rzeczywistych kosztów koniecznych do poniesienia przez wykonawcę przy realizacji usług z 

uwzględnieniem wszystkich wymagań SIWZ, co stanowi naruszenie art. 90 ust. 1 w zw. z art. 

7 ust. 1 i 3 Pzp.  

Za nieudowodniony Izba uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 

3 ust. 1 uznk i art. 15 ust. 1 pkt 1  uznk oraz art. 9 ust  1 ustawy  z dnia  16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty CHEMEKO i PW 

KOSZ, 

których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu innym 

przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  poprzez  sprzedaż  usług  (odbiór  i  zagospodarowanie 

odpadów  zmieszanych)  poniżej  kosztów  ich  świadczenia  w  celu  eliminacji  innych 

przedsiębiorców  z  rynku,  a  ponadto  działanie  CHEMEKO  stanowi  nadużywanie  pozycji 

dominującej na rynku. 

Fakt,  że  ogólna  cena  zaoferowana  przez  wykonawcę  CHEMEKO  za  wykonanie 

zamówienia w przedmiotowym zamówieniu (w 2020 roku) jest niższa niż zaoferowana na ten 

sam przedmiot zamówienia w 2019 r. nie stanowi wystarczającego dowodu potwierdzającego, 

że zaoferowana cena została skalkulowana poniżej kosztów realizacji zamówienia przez ww. 

wykonawcę.  Należy  w  tym  miejscu  uwzględnić  okoliczność  podniesioną  przez 

Zamawiającego, iż przedmiotowe zamówienie będzie realizowane w okresie nieco krótszym, 

niż określony dla zamówienia w 2019 r.  

Ceny 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych zaoferowane przez ww. 

wykonawcę w innych postępowaniach przetargowych na tego rodzaju przedmiot zamówienia 

były  znacząco  wyższe  niż  ceny  zaoferowane  w  gminie  Wisznia  Mała  (630,00  złotych 

netto/1Mg), tj. 

w gminie Żmigród 1.110,00 złotych netto/1 Mg, a w gminie Twardogóra 777,60 

złotych  netto/1  Mg,  co  powinno  stanowić  uzasadnienie  do  wezwania  ww.  wykonawcy  do 

złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Nie można jednak na tej podstawie tylko przyjąć 


że  powyższe  świadczy  o  tym,  że  wykonawca  CHEMEKO  stosuje  ceny  dumpingowe. 

Podkreślić należy, że ciężar dowodu, iż złożona przez danego wykonawcę oferta stanowi czyn 

nieuczciwej  konkurencji  spoczywa  na  Odwołującym,  jako  stronie,  która  z  postanowionej  w 

powyższym zakresie tezy wywodzi skutki prawne. 

Zgodnie z  art. 15 ust. 1 pkt  1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie 

innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług 

poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu 

w  cel

u  eliminacji  innych  przedsiębiorców.  Wszystkie  przesłanki  określone  w  tym  przepisie 

wymagają  wykazania  dla  skuteczności  postawionego  zarzutu.  Zatem  Odwołujący  powinien 

wykazać  zarówno  fakt,  że  oferowane  są  rzeczywiście  skalkulowane  poniżej  rzeczywistych 

kosztów  wskazanych  wykonawców,  jak  i  zamiar  (cel)  takiego  działania  w  postaci  eliminacji 

innych przedsiębiorców. 

W  niniejszym  postępowaniu  Odwołujący  nie  przedstawił  dowodów  potwierdzających 

powyższe przesłanki w odniesieniu do wykonawcy CHEMEKO jak i wykonawcy PW KOSZ.   

Odwołujący nie wykazał również, że wykonawca CHEMEKO posiada pozycję dominującą na 

danym rynku w rozumieniu art. 9 ust 1 i 2 ustawy z dnia 1 lutego 2019 r. o ochronie konkurencji 

i  konsumentów  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  369),  a  jego  działanie  ma  na  celu  wyeliminowanie 

Odwołującego  z  rynku  poprzez  odmawianie  mu  dostępu  do  instalacji,  w  której  mógłby 

zagospodarować  odebrane  odpady.  Faktem  jest,  że  pismem  z  dnia  19  grudnia  2019  r. 

wykonawca CHEMEKO wyra

ził brak zainteresowania współpracą z Odwołującym, wskazując, 

że  „nie  jesteśmy  zainteresowani  przyjęciem  od  Państwa  dodatkowego  strumienia 

zmieszanych odpadów komunalnych w 2020 roku”, jednak nie zostały wykazane jakiekolwiek 

motywy tej odmowy.  

Ponadto,  Izba  zważyła,  że  Odwołujący,  wskazując  na  wzrost  kosztów  na  rynku 

gospodarowania odpadami 

w związku z wystąpieniem zmian prawnych i gospodarczych na 

przełomie  2019  i  2020  r.,  nie  przedstawił  jakichkolwiek  kalkulacji  cen,  które  można  byłoby 

odnieść  do  kosztów  ponoszonych  przez  Przystępującego  lub  PW  KOSZ.  Odwołujący  w 

powyższym zakresie ograniczył się do twierdzeń jedynie bardzo ogólnych, hasłowych, które 

nie  są  wystarczające  do  wykazania  zaniżenia  ceny  w  stosunku  do  ponoszonych  przez 

wykonawcę kosztów. Zauważyć przy tym należy, że Odwołujący, formułując niniejszy zarzut, 

wskazywał  raczej  na  swoje  wątpliwości  np.  „Odwołujący  może  zasadnie  przypuszczać,  że 

CHEMEKO  obniżyło  łączną  cenę  swojej  oferty  tak  by  wykluczyć  swojego  konkurenta 

rynkowego  z  rywal

izacji  przetargowej,  nawet  kosztem  poniesienia  rażącej  straty  przez 

CHEMEKO. Podobnie rzecz się ma w przypadku wykonawcy PW KOSZ. Ceny jednostkowe 

zaproponowane przez CHEMEKO wskazane w  uzasadnieniu zarzutów  dotyczących rażąco 

niskiej  ceny  zmieszanych  odpa

dów  komunalnych  oraz  odpadów  z  tworzyw  sztucznych  i 

metalu,  są  cenami  niższymi  od  kosztów  świadczenia  usług  odbioru  i  zagospodarowania 


odpadów.  Oferta  CHEMEKO  oraz  oferta  PW  KOSZ  zostały  wycenione  zapewne  bez 

uwzględnienia zysku wykonawcy i poniżej kosztów własnych realizacji tej usługi.” Tymczasem 

ciężar  dowodu  leży  po  stronie  Odwołującego  –  zgłaszane  wątpliwości  nie  stanowią 

wystarczającej podstawy do potwierdzenia zasadności zarzutu naruszenia art. 3 ust. 1 w zw. 

z art. 15 ust 1 pkt 1 u

znk, który może mieć zastosowanie do zjawiska gospodarczego, którego 

istotą jest sprzedaż usług poniżej kosztów własnych.  

W  konsekwencji  uwzględnionych  w  niniejszej  sprawie  zarzutów  należy  podkreślić,  

że zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikającą z art. 7 ust. 1 Pzp 

jest to

, że Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia 

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W przedmiotowym postępowaniu 

Zamawiający nie podjął jednak wystarczających środków (czynności), aby zasadę tę w pełni 

zapewnić. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel