KIO 538/20 POSTANOWIENIE dnia 4 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 538/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Emil Kuriata 

Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  4  maja  2020 

r.  w Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę  PHU  Komunalnik  –  Sp.  z  o.o.,  ul.  Świętego  Jerzego  1A,  50-518  Wrocław  

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa 

Ekosystem Sp. z o.o., ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-

633 Wrocław   

przy udziale: 

A. 

FBSerwis Wrocław Sp. z o.o., ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040  

Kobierzyce 

B. 

Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  ALBA  S.A.,  ul.  Szczecińska  5,  

517 Wrocław 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy PHU 

Komunalnik 

–  Sp.  z  o.o.,  ul.  Świętego  Jerzego  1A,  50-518  Wrocław  kwoty  

0 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 538/20 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina 

Wrocław,  w  imieniu  i  na  rzecz  której  działa  Ekosystem  Sp.  z  o.o.  (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  odbiór,  zbieranie,  transport  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych 

pochodzących  z  terenu  gminy  Wrocław  w  obrębie  sektora  IV-Psie  Pole.  Postępowanie  to 

prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  3  marca  2020  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 

pod pozycją 2020/S 044-104364. 

W postępowaniu tym wykonawca PHU Komunalnik – Sp. z o.o. (dalej: „Odwołujący”) 

w dniu 13 marca 2020 r. 

złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosili  w 

dniu  19  marca  2020  r.  wykonawcy 

FBSerwis  Wrocław  Sp.  z  o.o.  i  Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. 

W dniu 1 maja 

2020 r. Zamawiający złożył oświadczenie, że cofa odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel