KIO 536/20 POSTANOWIENIE dnia 12 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  12  czerwca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajow

ej Izby Odwoławczej 13 marca 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Integrated Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Budowa  Systemu 

Informatycznego    „Przestrzenne  Dane  Statystyczne  w  Systemie  Informacyjnym  Państwa” 

(PDS) 

oraz 

realizacja 

szkoleń 

ramach 

Projektu 

(nr 

postępowania 

53/ST/PDS/POPC/PN/2019) 

prowadzonym 

przez zamawiającego: Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego: 

A.  ASSECO Poland S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie 

B.  Billennium S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

C.  SAS Indtitute sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 

po stronie Odwołującego 

D.  GISPartner sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu 

 po stronie Z

amawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie


U z a s a d n i e n i e 

Główny Urząd Statystyczny z siedzibą w Warszawie {dalej: „Zamawiający”} prowadzi 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019  poz.  1843  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi  Budowa 

Systemu  Informatycznego 

„Przestrzenne  Dane  Statystyczne  w  Systemie  Informacyjnym 

Państwa”  (PDS)  oraz  realizacja  szkoleń  w  ramach  Projektu  (nr  postępowania 

53/ST/PDS/POPC/PN/2019)

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  7  stycznia  2020  r.  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  nr  2020/S_4  pod  poz.  004849. 

Wa

rtość  przedmiotowego  zamówienia  przekracza kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

13  marca  2020  r. 

Integrated  Solution  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej: 

„Odwołujący”}  wniósł  w  formie  elektronicznej  odwołanie  od  postanowień  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  {dalej:  „SIWZ”},  zarzucając  Zamawiającemu  następujące 

naruszenia przepisów ustawy pzp:  

1.  Art.  38  ust.  1 

–  przez  nieudzielenie  wyjaśnień  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  {dalej:  „SIWZ”}  w  pełnym  zakresie  wskazanym  w  pytaniach  nr:  424,  425, 

2.  Art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1  

przez udzielenie wyjaśnień treści SIWZ w zakresie pytań 

nr 427 i 421, które doprowadziło do jeszcze bardziej niejednoznacznego, niedokładnego 

i niezrozumiałego opisu przedmiotu zamówienia. 

Ponadto  w  uzasadnieniu 

odwołania  i  załączniku  nr  1  do  odwołania  sprecyzowano 

szczegółowe  zarzuty  przez  podanie  okoliczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według 

Odwołującego uzasadniają wniesienie odwołania. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

udzielenia wyjaśnień treści SIWZ w zakresie określonym w pytaniach nr 424, 425, 427, 429, 

430, 431, 432 oraz zmiany wyjaśnienia udzielonego w odpowiedzi na pytanie 427 w zakresie 

wska

zanym  w  uzasadnieniu  odwołania  w  sposób,  który  zapewniał  będzie  wewnętrzną 

spójność  postanowień  SIWZ,  w  szczególności  dzięki  wskazaniu,  że  w  przypadku 

rozbieżności pomiędzy zakresem i sposobem realizacji przedmiotu zamówienia wskazanym 

w załączniku nr 1 do SIWZ oraz załączniku nr 7 do SIWZ nadrzędne znaczenie będą miały 

postanowienia załącznika nr 1 do SIWZ. 

12 czerwca 2020 r. 

wpłynęło do Izby pismo Odwołującego zawierające oświadczenie 


o w

ycofaniu  powyższego  odwołania  w  związku  ze  zmianami  i  wyjaśnieniami  SIWZ,  które 

zostały zakomunikowane przez Zamawiającego 10 czerwca 2020 r. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania 

zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z  tych  względów  –  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192  ust.  1  zd.  2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel