KIO 535/20 POSTANOWIENIE dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 535/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  30  kwietnia  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  13 marca  2020  r.  przez  Odwołującego  –  wykonawcę 

MPTechnology  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Słupsku,  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  –  Miasto  Oświęcim,  przy udziale  wykonawcy  SPRINT  S.A.  z  siedzibą  w 

Olsztynie

,  zgłaszającego przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego  i nakazać zwrot 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 15.000,00 

zł  (słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczonej  tytułem  wpisu 

od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pra

wo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 535/20 

Uzasadnienie 

Miasto  Oświęcim  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy 

z dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.), 

zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  

„Dostawa z rozmieszczeniem i instalacją tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów wraz 

z  opracowaniem  niezbędnej  w  tym  zakresie  dokumentacji”  w  ramach  zadania  pn.  

„Zakup  bezemisyjnego  taboru  do  obsługi  transportu  miejskiego  wraz  z  montażem  tablic 

informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”, zwane dalej „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie 

zamówieniu 

(dalej 

„Ogłoszenie”) 

zostało 

opublikowane  

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 3 marca 2020 r., nr 2020/S 044-103562. 

3  marca 

2020  r.  Zamawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej  specyfikację 

istotnych  w

arunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”),  której  postanowienia  zaskarżone  zostały 

odwołaniem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej:  „Izba”  lub  „KIO”) 

marca  br.  przez  wykonawcę  MPTechnology  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Słupsku  (dalej 

„Odwołujący”). 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca SPRINT S.A. z siedzibą w Olsztynie, wnosząc o oddalenie odwołania. 

Izba, 

wobec 

spełniania 

przez 

wykonawcę 

zgłaszającego 

przystąpienie 

(dalej 

„Przystępujący”) przesłanek z art. 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu ww. do 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze  przystępującego  po  stronie 

Zamawiającego. 

Pismem  z  16 kwietnia 2020 

r. Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. 

Wobec  powyższego,  Izba  –  działając  na  podstawie  §  13  ust.  2  pkt  3  rozporządzenia 

Prezesa 

Rady  Ministrów  z  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy 

rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r., poz. 1092 j.t. ze zm.) – wezwała Przystępującego 

do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  przez 

Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania 

wezwania 

pod 

rygorem 

umorzenia 

postępowania 

odwoławczego. 

Przystępujący otrzymał  wezwanie  24  kwietnia  2020  r.  i  w  przepisanym  terminie  nie  złożył 

oświadczenia o wniesieniu sprzeciwu. 


W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  3  Pzp,  o  czym  orzeczono  w  pkt  1  sentencji 

postanowienia. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji 

postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 

lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.). 

Przewodniczący:     

……………………………… 


wiper-pixel