KIO 534/20 POSTANOWIENIE dnia 29 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 534/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:  Dagmara Gałczewska - Romek 

wobec  cofnięcia  w  dniu  27  maja  2020  roku,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kr

ajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  13  marca  2020  r.  przez                

China  Harbour  Engineering  Company  Ltd  z  siedzibą  w  Pekinie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

Zarząd  Morskich  Portów  Szczecin  i  Świnoujście  S.A.  z  siedzibą                       

w Szczecinie 

przy  udziale 

wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Odwołującego - Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie. 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz            

China Harbour Engineering Company Ltd z siedzibą w Pekinie kwoty 18 000 zł 00 gr 

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(  tj.  Dz.  U.  z  2019 r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego  w Szczecinie. 

Przewodniczący      …………………….. 


Sygn. akt: KIO 534/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Zarząd  Morskich  Portów  Szczecin  i  Świnoujście  S.A.  z  siedzibą                        

w  Szczecinie  -   

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych  pod  nazwą  „Poprawa  dostępu  do  portu                    

w  Szczecinie  w  rejonie  Basenu  Kaszubskiego”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 marca 2020 pod nr 2020/S 

W  dniu  13  marca  2020r.  Odwołujący  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołanie  na  treść  ukształtowania  warunków  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 

Odwołujący zarzucił naruszenie art. 353 

k.c. oraz art. 484§ 2, art. 5 kc w zw. z art. 7 ust. 1                     

i  w  zw.  z  art.  14  oraz  art.  139  ustawy  Pzp  przez  wykorzystanie  pozycji  dominującej 

Zamawiającego  wobec  wykonawcy,  polegające  na  ustaleniu  zasad  współpracy                              

z  wykonawcą,  który  nie  odpowiada  naturze  stosunku  prawnego,  przerzuceniu  ryzyk 

wykonania  prac  na  wykonawcę,  ustaleniu  zasad  odbioru  końcowego  w  taki  sposób,  że 

możliwa jest odmowa odbioru w przypadku wystąpienia wad nieistotnych. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie dokonania zmian SIWZ. 

W  dniu  27  maja  2020r.  Odw

ołujący  -  China  Harbour  Engineering  Company  Ltd  z  siedzibą              

w  Pekinie  

złożył  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie  o  wycofaniu 

odwołania  z dnia 13 marca 2020r. Oświadczenie o wycofaniu zostało złożone przez osobę 

upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego  i  skutkuje  koniecznością  umorzenia 

postępowania odwoławczego.  

W  zwi

ązku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  o  zwrocie 

na rzecz odwołującego 90% wpisu, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. 


Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych. 

Przewodniczący      …………………..…… 


wiper-pixel