KIO 531/20 WYROK dnia 25.05.2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 531/20 

WYROK 

z dnia 25.05.2020  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:             Klaudia Ceyrowska  

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25  maja  2020  roku  w  Warszawie,  odwołania 

wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13.03.2020 r. przez wykonawcę 

Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.,  ul.  Żupnicza  11,  03-821  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, 78-

320 Połczyn-Zdrój 

przy  udziale  wykonawcy  Nexus  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Szyperska  14,  61-

754  Poznań 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

                                                         orzeka 

Oddala odwołanie 

2.  Kosz

tami  postępowania  obciąża  odwołującego  i  zalicza  w  poczet  kosztów 

postepowania  kwotę  15 000,00  (piętnaście  tysięcy)  złotych  uiszczonych  przez 

odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych (tj. Dz. U z dnia 27 września 2019 r. poz. 1843  ) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Koszalinie. 

Przewodniczący:             ………………..….. 


Sygn. akt KIO 531/20 

                                                       UZASADNIENIE 

Przyjazny Szpital w Połczynie-Zdroju Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, 78-320 Połczyn-Zdrój, 

zwany  dalej  „zamawiającym”  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  progów  unijnych  na  zakup 

tomografu komputerowego, ZP/2/2020. 

Przedmiotowe postępowanie jest na etapie zapoznawania się wykonawców  z treścią 

Ogłoszenia o zamówieniu oraz treścią SIWZ. Jeden z potencjalnych wykonawców Siemens 

Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa wniósł odwołanie wobec czynności 

podjętych przez zamawiającego   - w postępowaniu  na: „zakup tomografu komputerowego"- 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2020 r., nr ogłoszenia 

2020/S 044-

103537, a polegających w szczególności na: 

sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  poprzez  dobór  parametrów  granicznych  w  sposób 

uniemożliwiający  Odwołującemu  złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  oferty,  która  nie 

podlegałaby odrzuceniu; 

określeniu sposobu oceny ofert w sposób sprzeczny z zasadą równego traktowania i 

uczciwej  konkurencji  poprzez  preferowanie  rozwiązań  określonego  producenta  (firmy 

Shanghai  United  Imaging  Healthcare  Co.,  Ltd.),  a  nie  obiektywnych  walorów  użytkowych  i 

f

unkcjonalnych przedmiotu zamówienia, 

sporządzeniu  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  udzielenia 

odpowiedzi na pytania Wykonawców z naruszeniem art. 26 ust. 1 w związku z art. 25 ust. 1 

ustawy  Pzp  i  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  w  sprawie 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu  naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych w zakresie art. 7 ust.1,i 3; art. 29 ust. 1, 2 i 

3 oraz art. 26 ust. 3 w związku z art. 

25 ust. 1, 

wnosząc o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

dokonanie  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w  zakresie 

wszystkich podniesionych w odwołaniu zarzutów. 

Na  wstępie  uzasadniania  podniesionych  zarzutów  podał,  że  w  dniu  03.03.2020  r. 

opublikowane  zostało  ogłoszenie  o  wszczęciu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego    na  „zakup  tomografu  komputerowego".  Po  analizie  wszystkich  dokumentów 


składających się na SIWZ odwołujący uznał, że zamawiający w sposób wadliwy i niezgodny 

z  przepisami  ustawy  Pzp  sporządził  SIWZ,  naruszając  zasady  równego  traktowania 

Wykonawców  i  nie  utrudniania  uczciwej  konkurencji  oraz  zasady  właściwego  opisywania 

przedmiotu  zamówienia,  nie  zachowując  tym  samym  należytej  staranności  i  przez  to 

zamawiający  uniemożliwia  odwołującemu  i  każdemu  innemu  Wykonawcy  oferującemu 

tomografy inne niż produkcji Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd. złożenie ważnej 

konkurencyjnej oferty. 

Podniósł,  że  przeprowadzona  przez  odwołującego  szczegółowa  analiza  SIWZ,  w 

szczególności zaś załącznika nr 1 do SIWZ dowodzi, że zamawiający zdefiniował wymogi w 

zakresie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania Wykonawców. Aktualne zapisy SIWZ powodują, że wykonawca, firma 

Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.,  która  jest  autoryzowanym  przedstawicielem  firmy  Siemens 

Healthcare  GmbH,  światowego  lidera  w  zakresie  urządzeń  do  tomografii,  nie  jest  w  stanie 

złożyć  ważnej  i  konkurencyjnej  oferty  na  dostawę  przedmiotu  zamówienia  z  żadnym  z 

aparatów z oferty (nawet z najnowocześniejszym na świecie tomografem dwulampowym). 

Elementem ograniczającym uczciwą konkurencję jest również przyjęty przez Zamawiającego 

dobór parametrów poddawanych ocenie. 

Podkreślił,  że  zamawiający  premiuje  głównie  parametry  nieistotne  funkcjonalnie  i 

klinicznie,  ale  charakterystyczne  dla  jednego  producenta,  oraz  unika  oceniania 

funkcjonalności  i  rozwiązań,  które  musiałyby  przyczynić  się  do  uzyskania  mniejszej  liczby 

punktów  za  parametry  techniczne  jego  oferty,  co  nawet  w  przypadku  wyeliminowania 

parametrów,  które  uniemożliwiają  złożenie  ważnej  oferty  przez  innych  wykonawców, 

ewidentnie  przynosi  przewagę  punktową  produktowi  firmy  Shanghai  United  Imaging 

Healthcare Co., Ltd.. 

Podkreślił,  że  zmiany,  o  które  wnosi  odwołujący,  nie  prowadzą  do  obniżenia  wymaganych 

parametrów  i  nie  zmniejszają  funkcjonalności  przedmiotu  zamówienia.  Żądania 

o

dwołującego  mają  na  celu  uzyskanie  możliwości  złożenia  ważnej  oferty  i  przywrócenie 

zasady  równego  traktowania,  co  przełoży  się  na  uzyskanie  przez  zamawiającego 

konkurencyjnych ofert.  

Odnosząc  się  do  szczegółowo  sprecyzowanych  zarzutów  podał,  że  kwestionuje 

następujące  postanowienia: 

Zarzut 1. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 2 

Wnosimy o potwierdzenie, 

że akwizycja wymaganej ilości sub mili metrowych warstw 

jest  równoznaczna  z  ilością  warstw  uzyskiwanych  w  procesie  rekonstrukcji,  a  więc 

otrzymywana przez radiologa do analizy, co jest również zgodne z postanowieniem Krajowej 

Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 1441/17) i opinią biegłego z dn. 9 sierpnia 2017 roku. Taka 

zmiana umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. 


Zarzut 2. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 6 

Wnosimy  o  dopuszczenie  jako  rozwiązania  równoważnego,  możliwość  sterowania 

rucham

i  stołu  z  tabletu  wiszącego  na  gantry  umożliwiającego  mobilną  pracę  w  ramach 

pracowni,  oraz  z  konsoli  w  sterowni,  jak  również  automatycznie  z  programu  badania,  taka 

zmiana umożliwi złożenie ważnej oferty. 

Zarzut 3. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 9,10 

Wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego, systemu o maksymalnej 

mocy  generatora  możliwej  do  zastosowania  w  protokołach  klinicznych  32  kW  oraz 

pojemności cieplnej anody lampy 3,5 MHU, co wraz zastosowaniem iteracyjnych algorytmów 

zmniejsz

ających  dawkę  promieniowania,  na  którą  narażony  jest  pacjent,  jest  równoważne 

mocy  generatora 80 kW  jak  i  pojemności  cieplnej  anody  lampy  RTG  8 MHU.  Taka  zmiana 

umożliwi nam złożenie ważnej oferty przy jednoczesnej dbałości o technologie zapewniające 

jak n

ajwyższą dostępną ochronę radiologiczną pacjentom. Najnowocześniejsze rozwiązania 

w  tomografii  komputerowej  zostały  tak  zaprojektowane  by  maksymalnie  ograniczyć  dawkę 

promieniowania  rentgenowskiego  na  którą  narażony  jest  pacjent.  Dlatego  też  stosuje  się 

różne technologie budowy samego urządzenia, jak np., zastosowania czulszych detektorów 

czy  budowy  w  tzw.  krótkiej  geometrii  by  lampa  RGT  była  jak  najbliżej  detektora.  Taka 

holistyczna koncepcja budowy tomografu umożliwia stosowanie dedykowanych podzespołów 

np

.  generatorów  czy  lamp  RTG  które  maksymalizują  jakość  obrazu  i  jednocześnie  chronią 

pacjenta przed promieniowaniem X. 

Zarzut 4. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 11 

Wnosimy  o  dopuszczenie  minimalnego  napięcia  anodowego  możliwego  do 

zastosowania  w 

protokołach  badań  80  kV,  przy  jednoczesnym  zastosowaniu  wysokich 

nastaw  prądu  400mA,  taka  zmiana  umożliwi  złożenie  ważnej  oferty.  Zastosowane  nowe 

technologie umożliwiają niskodawkowe obrazowanie z wyższym kontrastem i rozdzielczością 

obrazu  już  dla  napięcia  anody  80kV  przy  jednoczesnym  podniesieniu  prądu  anody  do  400 

mA. Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki przebudowie konstrukcji samej lampy RTG oraz 

wykorzystaniu  iteracyjnych  algorytmów  rekonstrukcji  bazujący  na  wielokrotnym 

przetwarzaniem  danych  surowy

ch  oraz  redukcji  szumu  w  obszarze  obrazu,  umożliwiając 

redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej. 

Dodatkową  korzyścią  tej  technologii  jest  także  obniżenie  zużycia  środka  kontrastowego, 

który jest konieczny w badaniach lecz szkodliwy dla pacjenta. 

Zarzut 5. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 20 

Wnosimy o dopuszczenie rozdzielczości przestrzennej przy akwizycji co najmniej 32 

nienakładających się warstw dla całego zakresu w kierunku osi Z nie gorszej niż 0,35 mm, co 

umożliwi  nam  złożenie  ważnej  oferty.  Zamawiający  opisał  rozdzielczość  przestrzenną 

niezgodnie  z  obwieszczeniem  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu 


rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  świadczeń  gwarantowanych  z  zakresu 

ambulatoryjnej  opieki  specjalistycznej  z  dnia  16  marca  2016  czy  też  wymagań  wobec 

pracowni  diagnostycznych  z  Zarządzenia  Prezesa  NFZ  nr  8O/2OO8/DSOZ  w  sprawie 

określenia  warunków  zawierania  i  realizacji  umów  w  rodzaju:  ambulatoryjna  opieka 

specjalistyczna. 

Zarzut 6. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 7 

Wnosimy  o  wprowadzenie 

kryterium  oceny  parametru  nośności  stołu,  która  to  jest 

parametrem premiowanym przez NFZ: 

Maksymalne 

dopuszczalne 

obciążenie 

stołu, 

dla 

precyzji 

pozycjonowania ± 0,25 mm, 

200 [kgj 

>227  kg-

20 pkt < 227 kg-

Opkt 

Zarzut 7. dot. Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/2/2020, pkt 28 

Wnosimy  o  wprowadzenie  kryterium  oceny  największego  pola  rekonstruowanego 

obrazowania. Jak największy zakres rekonstrukcji obrazu w zdecydowany sposób wpływa na 

możliwości diagnostyczne i wygodę użytkowania tomografu 

W  kolejnym  zarzucie  ósmym  odwołujący  podał,  że  zmawiający  dokonał  opisu 

przedmiotu  zamówienia  działając  na  swoją  szkodę,  a  ponadto  w  sposób  cofający  go 

technologicznie o dekadę,  do  czasów  nabycia  obecnie użytkowanego tomografu.  Podniósł, 

że  zamawiający  nie  dokonał  należytej  staranności  rezygnując  z  podstawowych 

funkcjonalności  z  których  korzysta  nieomalże  od  10  lat.  Wnosimy  o  wprowadzenie 

dodatkowych  wymagał  odnośnie  technologii,  serwisowania  urządzenia  oraz  ochrony 

radiologicznej  pacjenta.  W  tym  zakresie  odwołujący  w  formie  tabelarycznej  wskazał  na  15 

punktów  funkcjonalnych  w  jakie  winien  być  wyposażony  tomograf  zamawiany  przez 

zamawiającego. 

Reasumując 

powyższe 

stwierdził, 

że 

zamawiający 

dokonał 

SIWZ 

nieuzasadnionych  klinicznie  i  ekonomicznie  punktowania  rozwiązań  firmy  Shanghai  United 

Imaging  Healthcare  Co.,  Ltd.  Co  jego  zdaniem  powoduje  sytuacje,  że  tylko  wykonawca 

oferujący  to  konkretne  urządzenie  ma  szanse  uzyskać  zamówienie.  Świadczy  to  o 

po

zorności zachowania zasady uczciwej konkurencji. 

Zamawiający nie stawił się na posiedzenie/ rozprawę przed KIO jednakże we wniosku 

o zmianę terminu rozprawy wniósł o oddalenie odwołania w całości jako niezasadnego. 

Również  zgłaszający  przystąpienie  do  postepowania  odwoławczego  wykonawca  Nexus 

Polska Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-

754 Poznań nie stawił się na rozprawę, jak również 

nie złożył w tym zakresie pisma procesowego, Jednakże w zgłoszeniu przystąpienia  podał, 

że  odwołanie  wykonawcy  jest  niezasadne,  gdyż  z  analizy  treści  SIWZ  nie  wynika,  aby 

zamawiający  uniemożliwiał  innym  podmiotom  składanie  ofert  w  postępowaniu.  Uznał,  że 


odwołujący  zmierza,  aby  wymagania  SIWZ  były  sformułowane  pod  konkretne  urządzenie 

odwołującego.  Podkreślił,  że  brak  dopasowania  wymogów  pod  sprzęt  konkretnego 

producenta  nie  może  być  utożsamiany  z  naruszeniem  konkurencji,  a  także  wymóg 

zachowania 

konkurencji nie może być utożsamiany z nakazem dopuszczenia do zamówienia 

wszystkich podmiotów zainteresowanych danym zamówieniem. Nadto dodał, że okoliczność, 

iż nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania zamawiającego  i 

nie  mogą  go  zaoferować  nie  oznacza,  że  postępowanie  jest  prowadzone  w  sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję pomiędzy wykonawcami. 

Krajowa  Izba 

Odwoławcza  rozpoznając  odwołanie  na  rozprawie  i  uwzględniając 

dokumentację  z  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,    uznała  iż  

odwołanie jest  niezasadne i w związku z tym zostaje oddalone. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Odwołujący  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  wykazał  spełnianie  przesłanek 

posiadania interesu o których mowa w art. 179 ust.1 Pzp. Również Przystępujący zdaniem 

Izby wypełnił przesłanki interesu występowania w sprawie po stronie Zamawiającego. 

Na  wstępie  Izba  uznaje  za  zasadne  przypomnienie,  że  postępowanie  odwoławcze 

służy  do  zbadania  poprawności  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  w  zakresie 

wyznaczonym podniesionymi zarzutami, ocenianymi przez pryzmat wymagań stawianych w 

postępowaniu o zamówienie publiczne i z uwzględnieniem instrumentów, jakie zamawiający 

przewidział  w nim dla zbadania ofert.   Odwołujący jest podmiotem mogącym ubiegać się o 

udzielenie  rozpoznawanego  zamówienia  publicznego.  Sposób  ustalenia  opisu  przedmiotu 

zamówienia  przekłada  się  wprost  na  możliwość  udziału  wykonawcy  w  postępowaniu  oraz 

złożenia  konkurencyjnej  oferty.  Na  tym  etapie  postępowania  -  odwołania  od  treści 

postanowień  SIWZ  ofert,  krąg  podmiotów  mogących  skutecznie  bronić  swoich  interesów  w 

uzyskaniu  zamówienia  obejmuje  każdego  potencjalnego  wykonawcę  mogącego 

samodzielnie  zrealizować  zamówienie  lub  wykonawcy  mogącego  wspólnie  ubiegać  się  o 

udzielenie  zamówienia.  Wobec  powyższego  interes  wykonawców  przystępujących  do 

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego również nie podlegał kwestionowaniu. 

Treść postanowień SIWZ stanowi podstawę do  oceny czynności  zamawiającego w ramach 

wnoszonych  środków  ochrony  prawnej.  Przy  czym  wskazać  należy,  iż  w  przypadku 

odwołania  dotyczącego  postanowień  SIWZ  obejmujących  opis  przedmiotu  zamówienia, 

ocena  zarzutu  podniesionego  w  ramach  środka  ochrony  prawnej  dokonywana  jest  z 

uwzględnieniem  formułowanych  żądań  co  do  jego  nowej  treści.  To  podmiot  odwołujący 


formułując  swoje  żądania  wskazuje  jakie  rozstrzygnięcie  czyni  zadość  jego  interesom  i 

jednocześnie wskazuje zapisy, które w jego ocenie są zgodne z przepisami ustawy Pzp.  

Na  wstępie  Izba  zauważa,  że  na  rozprawie  przed  KIO  nie  stawił  się  żaden  z 

uczestników  postępowania.  Wskazać  należy,  że  25  maja  2020  był  pierwszym  dniem 

rozpoznawania odwołań po ponad dwumiesięcznej przerwie w orzekaniu z powodu epidemii 

koronowirusa. Odroczenie rozprawy 

celem ponownego wezwania uczestników postępowania 

wiązałoby się  z wyznaczeniem nowego terminu rozprawy za okres około trzech miesięcy. 

Tym  samym  biorąc  pod  uwagę  fakt  wysłania  do  wszystkich  uczestników 

postępowania  informacji  o  terminie  rozprawy  i  braku  ich  stawiennictwa  Izba  postanowiła 

rozpoznać  odwołanie  opierając  się  na  posiadanych  dokumentach,  gdyż  te  zazwyczaj  są 

wystarczające  przy  rozpoznawaniu  odwołań  od  postanowień  SIWZ.    Odwołujący  swoje 

zarzuty  do 

treści  SIWZ  zawarł  w  odwołaniu.  Natomiast  zamawiający  pomimo  iż  nie  złozył   

formalnego  pisma  procesowego 

–  odpowiedzi  na  odwołanie,  to  jednak  w  przesłanej 

dokumentacji  postępowania  znajdowały  się  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców  zadane  w 

trakcie    postępowania,  które  obejmowały  zarzuty  odwołania.  Te  odpowiedzi  –  wyjaśnienia 

treści  SIWZ  zamawiającego  to  nic  innego  jak  stanowisko  zamawiającego  w  sprawie. 

Odpowiedzi  te  noszą  datę  13  i  24  marca  2020  roku,  a  więc  pierwsza  została  udzielona 

wykonawcom 

w  dniu  składania  odwołania,  a  druga  odpowiedź  została  podana  do 

wiadomości ponad 10 dni po terminie wniesienia odwołania.  

Zauważyć  należy  także,  iż  pomimo  tego,  że  odwołujący  miał  ponad  dwa  miesiące 

czasu od daty otrzymania ww. odpowiedzi 

– wyjaśnień zamawiającego, to do czasu terminu 

rozprawy w żaden sposób nie odniósł się do treści tych wyjaśnień.    

Tym  samym  Izba, 

biorąc  pod  uwagę  powyższe  okoliczności  uznała,  że  jest  możliwe 

rozpatrzenie  wniesionego  odwołania  w  oparciu  o  posiadany  materiał  dowodowy,  gdyż 

stanowi on wyczerpujący materiał do oceny zasadności podniesionych zarzutów.   

Odnośnie  zarzutu  pierwszego  w  którym  odwołujący  wnosił  o  potwierdzenie,  że 

akwizycja  wymaganej  ilości  warstw  jest  dla zamawiającego równoznaczna  z  ilością  warstw 

uzyskiwanych  w procesie 

rekonstrukcji, a więc otrzymywana przez radiologa do analizy, co 

jest również zgodne z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 1441/17) i 

opinią biegłego z dn. 9 sierpnia 2017 roku.  

W  wyjaśnianiu  treści  SIWZ  z  13  marca  2020  roku  zamawiający  potwierdził,  że  akwizycja 

wymaganej  il

ości  warstw  jest  dla  zamawiającego  równoznaczna  z  ilością  warstw 

uzyskiwanych  w  procesie  rekonstrukcji

.  Tym  samym  zarzut  ten  należy  uznać  za 

uwzględniony,  gdyż  odpowiedź  zamawiającego  w  pełnym  zakresie  spełnia  oczekiwania 

odwołującego.  Jednakże  że  względu  na  fakt,  iż  uwzględnienie  to  miało  miejsce  przed 

terminem  rozpatrzenia  sprawy  to  spór  w  tym  zakresie  wygasł  pomiędzy  stornami  i  nie  ma 

wpływu  na ocenę odwołania. 


W kolejnym zarzucie dot. pkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ dotyczącego możliwości sterowania 

stołem  przy  pomocy  tabletu  Izba  uznaje  powyższy  zarzut  za  niezasadny,  gdyż  to 

zamawiający ustala w ramach opisu przedmiotu zamówienia jakiego urządzenia potrzebuje, 

mając na względzie zarówno jego niezbędną funkcjonalność jak i wpływ tej funkcjonalności 

na cen

ę produktu. Zauważyć należy, iż z analizy treści wyjaśnień postanowień SIWZ przez 

zamawiającego wynika, iż  w sposób świadomy rezygnuje z pewnych udogodnień wskazując 

iż posiadanie tych funkcjonalności czy też udogodnień w sposób znaczny może wpływać na 

ko

szty obsługi pogwarancyjnej.  

Nadto  Izba  zauważa,  że  fakt  dodatkowego  zaoferowania  lepszego  rozwiązania  wraz  z 

rozwiązaniem  oczekiwanym  przez  zamawiającego  w  SIWZ,  co  do  zasady  nie  może  być 

podstawą  uznania  przez  zamawiającego  złożonej  oferty  za  niezgodną  treścią  SIWZ,  pod 

warunkiem, że cena za całość przedmiotu zamówienia wraz z innymi ocenianymi kryteriami  

oceny oferty spowoduje uznanie oferty tego wykonawcy

, najkorzystniejszą. 

W  zarzucie  trzecim  obejmujący  pkt  9  i  10  załącznika  nr  1  do  SIWZ  dotyczącego 

kwestii  mocy  generatorów  oraz  pojemności  lampy  cieplnej  anody  odwołujący  wnosił  o 

zastosowanie  logarytmów    zmniejszających  dawkę  promieniowania  na  która  narażony  jest 

pacjent.  Zamawiający  zarówno  w  odpowiedzi  z  dnia 13  marca  2020 roku,    jak  i    z  dnia 24 

marca  2020  roku, 

oświadczył,  że  nie  dopuszcza  takiego  rozwiązania,  Nadto  w    zakresie 

pojemności  lampy  anody  podał,  że  zamawiający  dopuszcza  podanie  pojemności  cieplnej 

całej  lampy,  jednak  wymaga  aby  pojemność  cieplna  anody  była  zgodna  z  zapisami  SIWZ. 

Izba 

uznaje prawidłowość stanowiska zamawiającego w zakresie tych zarzutów. 

W  zakresie  kolejnego  zarzutu  dotyczącego  pkt  11  załącznika  nr  1  do  SIWZ 

odwołujący zwrócił się do zamawiającego o możliwość dopuszczenia

minimalnego 

napięcie 

anody  do  70  kV"

,  a  równocześnie  poprosił  o  dopuszczenie  tomografu  komputerowego  z 

minimalnym  napięciem  80  kV,  gdyż  obecne  zapisy  uniemożliwiają  złożenie  Odwołującemu 

oferty  nawet  z  tomografem  128  warstwowym. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  z  dnia 24  marca 

2020 roku stwierdził, że  nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

Na  kanwie  tego  zarzutu  zdaniem  Izby  zwrócić  należy  uwagę  na  fakt,  że  postępowanie 

odwoławcze  służy  do  zbadania  poprawności  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  w 

zakresie  wyznaczonym  podniesionymi  zarzutami,  ocenianymi  przez  pr

yzmat  wymagań 

stawianych w postępowaniu o zamówienie publiczne i z uwzględnieniem instrumentów, jakie 

zamawiający  przewidział  w  nim  dla  zbadania  ofert.  Nie  jest  rzeczą  postępowania 

odwoławczego analiza dostępnych na rynku produktów, ich cech i właściwości, dochodzenie 

z  zastosowaniem  środków  nieprzewidzianych  w  postępowaniu  walorów  oferowanego 

przedmiotu

.  Znamiennym  jest,  że  w  podniesionych  zarzutach  odwołujący  nie  zarzuca 

zamawiającemu-  tego  co  jest  istotą  zarzutu  o  którym  mowa  w  art.  180  ust.1  i  2  Pzp 

naruszenia  przepisu  prawa, 

a więc  wskazania  w odwołaniu czynności bądź jej zaniechania 


do  których    zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy  (art.  180  ust.  1  Pzp).   W 

przedmiotowych  zarzutach  odwołujący  nie  stawia  zarzutu,  lecz  zwraca  się  z  prośbą  do 

z

amawiającego o zmiany SIWZ po to , aby jak twierdzi mógł złożyć ofertę. Istnieje zdaniem 

Izby uzasadniona wątpliwość czy tak sformułowane zarzuty wyczerpują znamiona z art. 180 

ust.1 Pzp.

Prawidłowe sformułowanie zarzutu naruszenia przez  zamawiającego przepisów 

ustawy  powinno 

polegać  na  wskazaniu  okoliczności,  których  zarzut  dotyczy  oraz 

przytoczeniu 

okoliczności  faktycznych  i  prawnych  uzasadniających  bezprawność  działań 

zamawiającego.  Sformułowanie  zarzutu  oznacza  sprecyzowanie  przez  wykonawcę 

zastrzeżeń wobec czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu i nadaniu im ściśle 

określonej  przepisem  art.  180  ust  2  ustawy  Pzp  formy.  Natomiast  w  tym  przypadku 

odwołujący  nie  formułuje  de  facto  zarzutu,  lecz  prosi  zamawiającego  o  zmianę 

dotychczasowej treści SIWZ. 

Nadto  szczególnie  istotnym  jest  fakt,  że  odwołujący  wskazując  na  rzekome  preferowanie 

rozwiązań  jednego z  producentów

Shanghai  United  Imaging  Healthcare  Co 

nie  wskazując 

jednocześnie,  iż  jest  to  jedyny  producent  mogący  przy  tak  opisanych  wymaganiach 

przedmiotowych  złożyć  ofertę.  Takiemu  stanowisku  odwołującego  przeczy  pośrednio  także 

okoliczność, iż wielu producentów czy dystrybutorów tomografów komputerowych zadawało 

zamawiającemu pytania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Takich pytań Izba ustaliła 

iż  było  około  150.  Jednakże  żaden  z  tych  wykonawców  wnoszących  o  wyjaśnienie  treści 

SIWZ odwołania nie złożył poprzestając na uzyskanych wyjaśnieniach od zamawiającego. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  dotyczącego  pkt  20  SIWZ  dotyczącego  rozdzielczość 

przestrzennej 

przy akwizycji co najmniej 32 nienakładających się warstw dla całego zakresu 

w  kierunku  osi  Z

,  w  zakresie  której  odwołujący  podał,  że  zamawiający  opisał  ten  wymóg 

niezgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  Izba zauważa, że odwołujący w tym 

zakresie  zwrócił  się  po  raz  kolejny  z  prośbą  do  zamawiającego,  aby  dopuścił  podanie 

rozdzielczości  przestrzennej  przy  akwizycji  co  najmniej  32  warstw  dla  całego  zakresu  w 

kierunku  osi  Z  nie  gorszej 

niż  0,32 mm, gdyż  wg  odwołującego obecny zapis  uniemożliwia 

mu 

złożenie oferty nawet z tomografem 512 warstwowym. Zamawiający w odpowiedzi na tak 

postawione pytanie  nie 

dopuścił takiego rozwiązania, co Izba uznaje za zasadne. 

W  kolejnym  zarzucie  odwołujący  wniósł  o  wprowadzenie  do  kryterium  oceny 

parametru nośności stołu, jako parametru premiowanego. Zamawiający nie wyraził zgody na 

wprowadza zmian w SIWZ w zakresie kryterium oceny ofert. 

W zakresie pkt 28 załącznika do 

SIWZ  będącego  objętym  kolejnym  zarzutem  odwołujący  wniósł  o  wprowadzenie  kryterium 

oceny  najwi

ększego  pola  rekonstruowanego  obrazowania  wskazując  w  tabelce  sposób 

przyznawania pkt w ramach tego kryterium. Zamawiający w odpowiedzi Zamawiający podał, 

że będzie punktował w pełni diagnostyczne pole obrazowania powyżej 50 cm przyznając za 

spełnienie tego wymagania 10 pkt, a nie tak jak oczekiwał tego odwołujący tj. do 20 pkt.  


 W zarzucie 8 

odwołujący wniósł do zamawiającego o wprowadzenie do postanowień 

SIWZ  dodatkowy

ch  kryteriów  oceny  ofert,  gdyż  jego  zdaniem  dokonany  opis  wymagań 

powoduje  sytuację,  że  zamawiającemu  może  być  zaoferowany  tomograf  cofający  go 

technologicznie  o  dekadę  i  przy  zachowaniu  postawionych  wymagań  nabędzie  tomograf  o 

parametrach  i  cechach  obecnie  użytkowanego.  W  odpowiedzi  na  powyższe  żądanie 

zamawiający postanowił pozostawić opisane wymagania w dotychczasowej treści.  

Izba  odnosząc się do  tej kwestii  wskazuje,  za wyrokiem    KIO  o sygn.  KIO  2149/13,  że  nie 

można przyznać wykonawcom, czy organom orzekającym lub kontrolującym przestrzeganie 

przepisów  ustawy  Pzp,  uprawnienia  do  narzucania  zamawiającym  konkretnego  określenia 

ich potrzeb oraz sposobu ich opisania, czy zapewnienia ich realizacji  w  SIWZ. 

Izba uznała, 

że wymagania powyższego zarzutu zmierzają jednoznacznie do zaostrzenia wymagań SIWZ 

w  kierunku  eliminacji  z  postępowania  innych  wykonawców,  przy  faworyzowaniu  tomografu 

odwołującego.  Izba  jednoznacznie  uznaje,  że  nawet  zbyt  liberalne  opisanie  wymagań  w 

zakresie opisu przedmiot  zamówienia,  nie  może  być  podstawą naruszenia art.  29  ust.1 i  2 

Pzp, gdyż to tylko zamawiający ma prawo do opisania swoich potrzeb.  

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy, wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy 

ustalony  w  toku  postępowania.  Odwołujący  podnosząc  przedmiotowe  zarzuty  (  a  raczej 

wnioski i prośby) nie przytoczył żadnych wiarygodnych argumentów uzasadniających swoje 

stanowisko  i  nie  przedstawił  dowodów  na  ich  poparcie.  Poza  tym  nie  wykazał  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp,  a  tylko  to  może  tworzyć  zarzut  i  w 

konsekwencji przynieść korzystne rozstrzygnięcie dla odwołującego.   

Zwrócić należy także uwagę na fakt, iż odwołujący w każdym że stawianych zarzutów 

używał formuły ,iż „ tylko uwzględnienie wskazywanego wniosku co do zmiany treści SIWZ 

umożliwi  mu złożenie oferty”. Tym  samym  nieuwzględnienie chociażby  jednego z  zarzutów 

przez  Izbę  nie  umożliwia  odwołującemu  złożenia  oferty,  a  tym  samym  uwzględnienie  czy 

oddalenie dalszych zarzutów powoduje brak wpływu na wynik postępowania ( art. 192 ust.2 

Pzp) i tym samym potrzebę oddalenia odwołania.   

Izba  nie  stwierdziła  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp  wskazanych  przez 

odwołującego  w  odwołaniu  w  szczególności  w  stopniu  mogącym  mieć  wpływ  na  wynik 

postępowania o którym mowa w przepisie art. 192 ust.2 Pzp. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  orzekła  jak  w  sentencji  wyroku  orzekając  na 

p

odstawie przepisów art. 190 ust. 1 i 7, 191 ust.2 i 192 ust. 2 ustawy Pzp,.   


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt.1a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia  15  marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania 

oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 

2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący           ……………….. 


wiper-pixel