KIO 530/20 POSTANOWIENIE dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt KIO 530/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  dniu  13  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę  EGIS  Polska  Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Uniwersytecki  Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-

Radeckiego we Wrocławiu  

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  EGIS 

Polska  Dystrybucja  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  kwoty  13.  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 530/20 

U z a s a d n i e n i e 

O

świadczeniem  złożonym  przed  otwarciem  rozprawy  pismem  z  4  czerwca  2020  r. 

odwołujący - EGIS Polska Dystrybucja Sp. z o.o. w Warszawie - cofnął odwołanie wniesione 

do  Prezesa  Izby  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  -  Uniwersytecki 

Szpital  Kliniczny  im.  Jana  Mikulicza-

Radeckiego  we  Wrocławiu  –  na  dostawę  leków 

hematologicznych i onkologicznych. 

W  tym  stanie  rzeczy,  Izba  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  umorzy

ła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na 

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O  kosztach  post

ępowania  rozstrzygnięto  na  podstawie  art.  192  ust.  9  oraz  art.  187 

ust. 8 

zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel