KIO 528/20 POSTANOWIENIE dnia 30 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  30  marca  2020  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  13  marca  2020  r. 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez  wykonawcę:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „PIOMAR”  sp. 

o.o. z siedzibą w Michałowicach 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego 

na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego (nr  

postępowania KBW-PZP/PN/2/2020) 

prowadzonym przez zamawiającego: Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy:  MDP  Polska  sp.  z  o.o.  sp.  k. 

z  siedzibą  w  Warszawie  – 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-Handlowo-Usługowego  „PIOMAR”  sp.  z  o.o. 

siedzibą  w  Michałowicach  kwoty  7500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Krajowe  Biuro  Wyborcze  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej: 

„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ze zm.) 

{dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} 

w  trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy  pn.  D

ostawa  sprzętu  komputerowego  na  potrzeby  Krajowego  Biura  Wyborczego 

(nr  

postępowania  KBW-PZP/PN/2/2020).  Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  21  lutego  2020   r. 

zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 514169-N-2020. Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

13 marca 2020 r. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PIOMAR” sp. z 

o.o.  z  siedzibą  w  Michałowicach  {dalej:  „Odwołujący”}  wniosło  w  stosownej formie 

elektronicznej  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  (zachowując  wymóg 

przekazania jego kopii Z

amawiającemu) od  odrzucenia jego oferty. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

pzp 

(jeżeli poniżej nie wskazano innych aktów prawnych): 

1.  Art. 7 ust. 1 i ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 

– przez odrzucenie oferty złożonej przez 

Odwołującego  jako  niezgodnej  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

{d

alej również: „specyfikacja” lub „SIWZ”}. 

Art.  65  §  1  Kodeksu  cywilnego  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  pzp  –  przez  błędną  wykładnię 

oświadczenia  woli  Odwołującego  zawartego  w  ofercie  i  w  konsekwencji  przyjęcie, 

że oferta jest niezgodna z treścią SIWZ. 

3.  {ewentualnie}  Art.  7  ust.  1  i  3  w  zw.  z  art.  87  ust.  1 

–  przez  zaniechanie  wezwania 

Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty  w  zakresie,  który  budzi  wątpliwości 

Zamawiającego. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienia odrzucenia oferty Odwołującego. 

2.  Dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  (ewentualnie)  wystosowania 

do 

Odwołującego wezwania do wyjaśnień treści oferty. 

3.  Wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Uzasadnienie  odwołania  zawiera  uszczegółowienie  okoliczności  prawnych 

faktycznych, które zdaniem Odwołującego uzasadniają jego wniesienie. 


W  piśmie  z  23  marca  2020  r.  Zamawiający  poinformował,  że  kopię  odwołania 

przekazał pozostałym wykonawcom 13 marca 2020 r.  

16 marca 2020 r. 

wpłynęło do Prezesa Izby w formie elektronicznej zgłoszenie przez 

MDP Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Przystępujący”} przystąpienia 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

24  marca  2020 

r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  Zamawiający 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  powyższego  odwołania  i  wnosi  o  umorzenie 

postepowania  odwoławczego  w  razie  zaistnienia  przesłanek  określonych  w  art.  186  ust.  3 

pzp.  

26  marca  2020 

r.  wpłynęło  do  Izby  oświadczenie  Przystępującego,  że  nie  wnosi 

sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości odwołania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  ustawy  pzp  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Jednocześnie 

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  oświadczył,  że  nie  sprzeciwia  się  temu, 

co 

nastąpiło przed otwarciem posiedzenia z udziałem Stron i Przystępującego. 

Ponadto  Izba  zważyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  podejmuje  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają 


poza  oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  

Wobec powyższego Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 3 w zw. z art. 192 ust. 

1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału Stron i Przystępującego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ustawy  pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie 

nakazując  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu, 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel