KIO 527/20 POSTANOWIENIE dnia 8 maja 2020 roku

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt KIO 527/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 8 maja 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Dagmara Gałczewska-Romek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  8  maja  2020 

r.  w Warszawie  odwołania 

wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 marca 2020 r. przez Strabag 

Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Morskich 

Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie 

przy  udziale  wykonawcy  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Odwołującego – Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Strabag 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  kwoty  20 000  (słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych, 

zero groszy) 

tytułem zwrotu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania.    

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Szczecinie. 

Przewodniczący      …………………….. 


Sygn. akt KIO 527/20 

UZASADNIENIE 

Zamawiający  -  Zarząd  Morskich  Portów  Szczecin  i  Świnoujście  S.A.  z  siedzibą                        

w  Szczecinie  -   

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych  pod  nazwą  „  Poprawa  dostępu  do  portu                    

w  Szczecinie  w  rejonie  Basenu  Kaszubskiego”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3 marca 2020 pod nr 2020/S 

W dniu 13 marca 

2020r. Odwołujący - Strabag Sp. z o.o.-  wniósł do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  odwołanie  na  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (SIWZ)           

w  części  obejmującej  projekt  przyszłej  umowy  w  sprawie  zamówienia  tj.  Subklauzuli  8.4 

Szczególnych  Warunków  Kontraktu  w  zakresie  postanowienia  „Strony  wyłączają  prawo 

żądania  wydłużenia  czasu  na  Ukończenie  z  powodu  braków  możliwości  zatrudnienia 

personelu lub dostępności Dóbr spowodowane przez epidemię lub działania rządowe”. 

Odwołujący    wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

zmiany warunków umowy przez wykreślenie postanowienia w Subklauzuli 8.4 Szczególnych 

Warunków Kontraktu w zakresie postanowienia „Strony wyłączają prawo żądania wydłużenia 

czasu na Ukończenie z powodu braków możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności 

Dóbr spowodowane przez epidemię lub działania rządowe”. 

Do  postępowania  odwoławczego,  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  13  marca  2020r.,              

zgłosił  przystąpienie  po  stronie  Odwołującego  wykonawca  Budimex  sp.  z  o.o.  Po  stronie 

Zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca. 

W  dniu  28  kwietnia  2020r. 

Zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty 

p

odniesione w odwołaniu i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego. 


Biorąc  pod  uwagę  powyższe  ustalenia,  Izba  z  urzędu  na  posiedzeniu  bez  udziału  stron 

dokonała  czynności  formalnoprawnych  i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu 

i  braku 

zgłoszenia  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  in  fine 

ustawy  Pzp,  w  przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu,  zamawiający  wykonuje, 

powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie                  

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Wobec powyższego, postanowiono jak w sentencji.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  §  5  ust.  1  pkt  1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.  U.  2018r.,  poz.  972)  z  którego  wynika,  że  jeżeli  zamawiający  uwzględnił                       

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed  rozpoczęciem  posiedzenia  z  udziałem 

stron lub rozprawy, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił 

w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący      …….…………….. 


wiper-pixel