KIO 525/20 POSTANOWIENIE dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 525/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Przemysław Dzierzędzki 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego w dniu 2 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania  wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 12 marca 2020 r. przez wykonawcę Skamex sp. z o.o. 

sp. k. w Łodzi 

postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

znieść  wzajemnie  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać  Urzędowi  Zamówień 

Publicznych zwrot z rachunku bankowego U

rzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000,00 zł 

(słownie: piętnastu tysięcy złotych zero groszy) na rzecz wykonawcy Skamex sp. z o.o. sp. 

k. w Łodzi, stanowiącej wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ………….………… 


Sygn. akt: KIO 525/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawia

jący  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  nr  1  w  Lublinie  –  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.), 

zwanej 

dalej  „ustawą  Pzp”,  którego  przedmiotem  jest  „dostawa  wyrobów  medycznych 

specjalistycznych wykorzystywanych w Pracowni Cytostatycznej

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 6 stycznia 2020 r. nr 2020/S 003-003248. 

Wobec 

czynności  zamawiającego  polegającej  na  odrzuceniu  swej  oferty  w  zakresie 

zadania  nr  1, 

wykonawca  Skamex  sp.  z  o.o.  sp.  k.  w  Łodzi  zwany  dalej  „odwołującym”, 

wni

ósł 12 marca 2020 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  przez  bezpodstawne  odrzucenie  swej  oferty  w  zakresie 

zadania nr 1, 

art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  przez  bezpodstawne  unieważnienie  postępowania  w 

zakresie zadania nr 1, 

3)  art.  7  ust.  1 

i  2  ustawy  Pzp  przez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia czynności odrzucenia swej oferty w zakresie zadania nr 1, 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 1, 

powtórzenia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  z  uwzględnieniem  oferty 

złożonej przez siebie. 

Na  podstawie 

pisma  zamawiającego  z  24  marca  2020  r.  ustalono,  że  zamawiający  nie 

przek

azywał  kopii  odwołania  innym  wykonawcom,  gdyż  w  zakresie  zadania  nr  1  wpłynęła 

tylko jedna oferta złożona przez odwołującego. 

W terminie określonym w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp do Prezesa Izby nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Ustalono także, że 1 czerwca 2020 r., przed otwarciem rozprawy, zamawiający przesłał 

Preze

sowi Krajowej Izby Odwoławczej odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzuty 

przedstawione w odwołaniu w całości. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 


Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości.  Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  w  terminie  określonym  w  art.  185 

ust. 2 ustawy Pzp nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Mając na uwadze powyższe 

okoliczności faktyczne Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że postępowanie odwoławcze 

podlega  umorzeniu  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  Pzp

.  Zgodnie  z  przywoływanym 

przepisem,  

przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym 

bez  obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem  że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. 

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  oddalen

iu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

Orzeczenie  Izby  w  rozpatrywanej  sprawie  w  żadnym  zakresie  nie  miało 

charakteru merytorycznego, zatem musiało przybrać postać postanowienia. 

W zwi

ązku z powyższym Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 i art. 192 ust. 1 

zd. 2 ustawy Pzp, 

postanowiła jak w pkt 1 sentencji. 

Izba orzekła o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania odwoławczego, zgodnie 

z  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp.  Stosownie  do  tego  przepisu,

koszty  postępowania 

odwoławczego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i 3a, znosi się wzajemnie

Izba  nakazała  zwrot  odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od  odwołania, 

stosownie do przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie wysokości i sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i 

sposobu ich rozliczania (Dz. U.  z 2018 r. poz. 972)

, gdyż uwzględnienie zarzutów nastąpiło 

przed  otwarciem  rozprawy

.  Zgodnie  z  powołanym  przepisem,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie 

przystąpił,  wypełniając  wymogi  określone  w  art.  185  ust.  2  i  3  ustawy,  żaden  wykonawca 

albo  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

pr

zedstawionych  w  odwołaniu,  Izba  orzeka  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku 

Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący:      ……………..……… 


wiper-pixel