KIO 521/20 KIO 522/20 POSTANOWIENIE dnia 17 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: 

KIO 521/20 

KIO 522/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron w dniu 17 kwietnia 2020 r., w Warszawie, 

odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

i)  w  dniu  12  marca  2020 

r.  przez  wykonawcę  Strabag  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Pruszkowie  (sygn. akt: KIO 521/20), 

ii)  w  dniu  12  marca  2020 

r.  przez  wykonawcę  Strabag  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w 

Pruszkowie  (sygn. akt: KIO 522/20), 

w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Kujawsko - Pomorskie, 

przy  udziale  wykonawcy  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  Transpol  Lider  sp.  z 

o.o.  sp.

k,  z  siedzibą  w  Łojewie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odw

oławczego o sygn. akt:  KIO 521/20 oraz KIO 522/20 po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć oba postępowania odwoławcze. 

nakazać  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  521/20  Urzędowi  Zamówień  Publicznych 

zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy  Strabag 

sp.  z  o.o., 

siedzibą  w  Pruszkowie  kwoty  18 000,00  złotych  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

nakazać  w  sprawie  o  sygn.  akt:  KIO  522/20  Urzędowi  Zamówień  Publicznych 

zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Strabag 

sp.  z  o.o., 

z  siedzibą  w  Pruszkowie  kwoty  18 000,00  złotych  (słownie: 

osiemnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Pra

wo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: 

KIO 521/20 

KIO 522/20 

U z a s a d n i e n i e 

Województwo  Kujawsko  –  Pomorskie  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie 

przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  zwanej  dalej  „ustawa  Pzp”, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Przebudowa  i  rozbudowa  drogi 

wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno  - Kamień Koto wy - granica województwa” część I - 

Etap  I  od  km  1+500  do  km  12+500

”  (dalej:  „Postępowanie  I”)  oraz  pn.  „Przebudowa  i 

rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  559  na  odcinku  Lipno  -  Kamień  Kotowy  -  granica 

województwa”  część II  -  Etap  II  od km  12+500 do  km  18+740  (skrzyżowanie  w  m.  Jasień) 

(da

lej: „Postepowanie II”) 

W  dniu  12  marca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy Strabag Sp

. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie („Odwołujący I”, sprawa o sygn. akt: 

KIO 521/20) 

zarzucając Zamawiającemu w Postepowaniu I naruszenie:  

1)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Transpol Lider 

sp. z o.o. sp.k. (dalej „Transpol”), pomimo, że jej treść jest niezgodna z SIWZ; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Transpol 

pomi

mo, że cena oferty Transpol jest rażąco niska; 

3)  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy 

Pzp  poprzez  błędną 

ocenę  wyjaśnień  Transpol  dot.  rażąco  niskiej  ceny  i  w  konsekwencji  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy; 

4)  art.  89  ust.  pkt  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Transpol, 

pomimo,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5)  art. 7 ust. 3  ustawy  Pzp, 

poprzez udzielenie zamówienia wykonawcy z naruszeniem 

przepisów ustawy Pzp; 

6)  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp,  poprzez  nierówne  traktowanie  wykonawców  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, 

W  związku  z  powyższymi  zarzutami  Odwołujący  I  wniósł  o:  (i)  nieważnienie  czynności 

polegającej  na  wyborze  oferty  Transpol,  jako  najkorzystniejszej;  (ii)  powtórzenia  czynności 

badan

ia i oceny ofert w postępowaniu; (iii) odrzucenia oferty Transpol na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy 

Pzp,  gdyż  jej  treść  nie  odpowiada  treści  SIWZ;  (iv)  odrzucenie  oferty 


Transpol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

cenę; (v) odrzucenia oferty Transpol na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jej 

złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji;  (vi)  d

okonaniu  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  I  jako 

oferty najkorzystniejszej, 

W  dniu  12  marca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Strabag  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Pruszkowie  (dalej  „Odwołujący  II”,  sprawa  o 

sygn. akt: KIO 522/20

) zarzucając Zamawiającemu naruszenie w Postepowaniu II:  

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Transpol, 

pomimo, że jej treść jest niezgodna z SIWZ; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Transpol 

pomimo, że cena oferty Transpol jest rażąco niska; 

3)  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy 

Pzp  poprzez  błędną 

ocenę  wyjaśnień  Transpol  dot.  rażąco  niskiej  ceny  i  w  konsekwencji  zaniechanie 

odrzucenia oferty wykonawcy; 

4)  art.  89  ust.  pkt  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Transpol, 

pomimo,  że  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

5)  art. 7 ust. 3  ustawy  Pzp, pop

rzez udzielenie zamówienia wykonawcy z naruszeniem 

przepisów ustawy Pzp; 

6)  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp,  poprzez  nierówne  traktowanie  wykonawców  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

W  związku  z  powyższymi  zarzutami  Odwołujący  II  wniósł  o:  (i)  unieważnienie  czynności 

polegającej  na  wyborze  oferty  Transpol,  jako  najkorzystniejszej;  (ii)  powtórzenia  czynności 

badania i oceny ofert w postępowaniu; (iii) odrzucenia oferty Transpol na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  2  Pzp,  gdyż  jej  treść  jest  niezgodna  z  SIWZ;  (iv)  odrzucenie  oferty  Transpol  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp, gdyż oferta ta zawiera rażąco niską cenę; (v) odrzucenia 

oferty  Transpol  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp,  gdyż  jej  złożenie  stanowi  czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji;  (vi) 

d

okonaniu wyboru oferty złożonej przez Odwołującego II jako oferty najkorzystniejszej, 

W  dniu  16  kwietnia  2020  r.  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

prawidłowo  umocowanego  pełnomocnika  Odwołującego  I  oraz  Odwołującego  II,  w  którym 

oświadczył, że cofa oba odwołania.  


jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu.  

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) rozpo

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  na  rzec

z  Odwołującego  I  oraz  Odwołującego  II  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w 

wysokości 18 000,00 zł.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 


wiper-pixel