KIO 518/20 WYROK dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 518/20 

WYROK 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Aleksandra Patyk 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2020 r. przez wykonawcę Solaris 

Bus & Coach S.A. z siedzibą w Bolechowie – Osiedle w postępowaniu prowadzonym przez 

Gminę Miejską Lidzbark Warmiński

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

unieważnienia postępowania oraz dokonanie czynności badania i oceny ofert. 

Kosztami  postępowania  obciąża  Zamawiającego  –  Gminę  Miejską  Lidzbark 

Warmiński i: 

.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego – wykonawcę 

Solaris  Bus  &  Coach  S.A.  z  siedzibą  w  Bolechowie  –  Osiedle  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Olsztynie. 

Przewodniczący:      ……………………………..   


Sygn. akt: KIO 518/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę dwóch autobusów elektrycznych do Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w ramach 

Projektu  pn.:  „Rozwój  mobilności  i  transportu  publicznego  Gminy  Miejskiej  Lidzbark 

Warmiński” (znak postępowania: GKI.271.3.2020).  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 22 stycznia 2020 r. pod numerem 2020/S 015-030375. 

W  dniu  12  marca  2020  r. 

wykonawca  Solaris  Bus  &  Coach  S.A.  z  siedzibą  

w  Bolechowie  -  Osiedle 

[dalej  „Odwołujący”]  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  93  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  24aa  ustawy  Pzp  - 

poprzez  nieprawidłową  wykładnię  

i w konsekwencji przyjęcie, że oferta oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza  

w  rankingu  ofert  jest  w  rzeczywistości  ofertą  najkorzystniejszą,  bez  poddania  jej 

wcześniejszemu  badaniu  pod  kątem  przesłanek  odrzucenia  oraz  weryfikacji  podmiotowej 

wykonawcy  MMI  sp.  z  o.o. 

[dalej  „MMI”],  co  skutkowało  przyjęciem,  iż  cena  oferty 

najkorzystn

iejszej  przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia i bezprawnym unieważnieniem postępowania; 

2. art. 24aa w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez zaniechanie badania ofert pod 

kątem 

przesłanek  odrzucenia  z  postępowania  oraz  w  dalszej  kolejności,  zaniechanie  weryfikacji 

podmiotowej  wykonawcy,  którego  oferta  została  uznana  jako  najkorzystniejsza  w  rankingu 

ofert. 

ostrożności procesowej, na wypadek uznania przez Izbę, że późniejsze podniesienie 

tego zarzutu byłoby spóźnione Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

3. art. 89 ust. 1 pkt 7b w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

MMI  sp.  z  o.o.  jako  wadliwie 

zabezpieczonej  wadium,  co  skutkowało  naruszeniem  zasady 

równego traktowania wykonawców w postępowaniu. 

Wobec ww. zarzutów Odwołujący  wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie 

Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności unieważnienia postępowania; 

2.  p

owtórzenia  przez  Zamawiającego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenie  oferty 

wykonawcy MMI sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp z uwagi na wadliwe 


wniesienie wadium. 

W uzasadn

ieniu odwołania Odwołujący przedstawił stan faktyczny sprawy. 

Odnośnie zarzutu 1. Odwołujący wskazał, iż procedura odwrócona polega na tym, że 

zamawiający  najpierw  dokonuje  badania  ofert  pod  kątem  wystąpienia  okoliczności 

skutkujących  odrzuceniem  oferty,  a  następnie  ocenia  je  z  zastosowaniem  kryteriów  oceny 

ofert.  Na

tomiast  weryfikacja  podmiotowa  (czy  wykonawca  spełnia  warunki  udziału  

w  postępowaniu  oraz  czy  nie  podlega  wykluczeniu)  dokonywana  jest  wyłącznie  wobec 

wykonawcy,  którego  oferta  uplasowała  się  na  najwyższej  pozycji,  ale  nie  została  jeszcze 

wybrana  przez  zamawi

ającego  jako  najkorzystniejsza.  Następnie  Odwołujący  wskazał  na 

brzmienie rozdziału II pkt 5 SIWZ. 

Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  zaniechał  przeprowadzenia  procesu  badania 

ofert  pod  kątem  przesłanek  odrzucenia  wobec  wszystkich  wykonawców,  a  także  zaniechał 

dokonania  badania  podmiotowego  wobec  wykonawcy,  którego  oferta  uplasowała  się  na 

najwyższej pozycji. 

Odwołujący  uzasadniał,  że  jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie  Izby  pojęcie  użyte  

w art. 24aa ustawy Pzp, 

tj. „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” nie może być utożsamiane 

z pojęciem „najkorzystniejszej oferty”, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na 

potwierdzenie ww. stanowiska przywołał wyrok KIO z dnia 13 marca 2018 r., sygn. akt KIO 

W  konsekwencji  do  momentu  zbadania  ofer

t,  Zamawiający  nie  był  uprawniony  do 

dokonania  unieważnienia  postępowania  w  oparciu  o  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp. 

Zamawiający nie miał bowiem do czynienia z ofertą najkorzystniejszą, lecz jedynie z ofertą 

ocenioną  najkorzystniej.  Wskazał,  że  w  przypadku  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  MMI  

sp.  z  o.o.,  bądź  wykluczenia  go  z  postępowania,  kolejna  w  rankingu  ofert  jest  oferta 

Odwołującego.  Cena  tejże  oferty  nie  przekracza  kwoty,  jaką  Zamawiający  zamierzał 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  co  powoduje,  iż  w  przypadku  wyeliminowania 

oferty MMI sp. z o.o. z postępowania, Zamawiający nie będzie uprawniony do skorzystania  

z dyspozycji art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

Odwołujący  uzasadniał,  że  postępowanie  Zamawiającego  można  by  uznać  za 

prawidłowe,  jedynie  w  sytuacji  gdyby  ceny  wszystkich  ofert  przekraczały  kwotę,  jaka 

Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  realizację  przedmiotowego  zamówienia.  Jednakże 

cena  oferty  Odwołującego  mieściła  się  w  budżecie  Zamawiającego,  co  obligowało 

Zamawiającego  do  kontynuowania  procedury  badania,  czy  wykonawca  MMI  sp.  z  o.o.  nie 

podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  a  tym  samym  do 

kompleksowego badania i oceny ofert do końca. Dopiero wtedy Zamawiający miałby pewność, 

odnośnie tego czy wystąpi podstawa do zastosowania przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  


Wobec  powyższego  Odwołujący  wniósł  o  unieważnienie  przez  Izbę  czynności 

unieważnienia postępowania. 

W zakresie zarzutu 2. Odwołujący wskazał, że Zamawiający zaniechał zbadania ofert 

pod  kątem  przesłanek  odrzucenia  z  postępowania  oraz  dokonania  weryfikacji  podmiotowej 

wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w rankingu ofert. Przede 

wszystkim  Zamawiający  nie  wezwał  wykonawcy  MMI  sp.  z  o.o.  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających, że wykonawca ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

p

ostępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. 

Wskutek  tego  naruszenia,  Odwołujący  nie  jest  w  stanie  w  sposób  kompleksowy  na 

obecnym etapie podważać tego, czy jego konkurent spełnia warunki udziału w postępowaniu 

czy nie, w szczególności w zakresie niezbędnego doświadczenia. 

Odwołujący  z  ostrożności  procesowej  podniósł,  że  w  jego  ocenie  wykonawca  MMI  

sp. z o.o. 

nie wykazał w sposób prawidłowy, iż dostępne mu będą zasoby podmiotu trzeciego 

-  KARSAN  iC  VE  DIS  TICARET  ANONiM  SIRKETI  [dalej 

„KARSAN”]  i  winien  podlegać 

wykluczeniu  z  postępowania  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  po  uprzednim 

wezwaniu do przedłożenia dokumentów przez Zamawiającego. 

Odwołujący  wskazał,  iż  wykonawca  MMI  sp.  z  o.o.  powołał  się  w  zakresie  warunku 

zdolności  technicznej  lub  zawodowej  na  doświadczenie  podmiotu  trzeciego  -  KARSAN. 

Wykonawca MMI sp. z o.o. wraz z ofertą przedłożył: 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego KARSAN - podpisane elektronicznie przez A. M. A.; 

pełnomocnictwo od KARSAN dla A. M. A. podpisane elektronicznie przez K. K. oraz O. B.; 

- JEDZ KARSAN - podpisany elektronicznie przez A. M. A. . 

Dokumenty  te  winny 

zostać  złożone  w  formie  elektronicznej  i  opatrzone 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Żaden  z  podpisów  elektronicznych  na  ww. 

dokumentach nie stanowi kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Odwołujący wskazał na art. 3 pkt 12, pkt 15, pkt 20 oraz art. 28 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie 

identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania  w  odniesieniu  do  transakcji  elektronicznych  na 

rynku  wewnętrznym  oraz  uchylające  dyrektywę  1999/93/WE  (Dz.Urz.UE.L  Nr  257,  str.  73) 

[dalej „eIDAS”]. 

Wskazał,  że  Turktrust  Niteliki  Elektronik  Sertifika  Hizmetleri,  wydawca  podpisów 

elektronicznych dla KARSAN

, nie posiada statusu kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. 

Listę  kwalifikowanych  dostawców  w  poszczególnych  unijnych  krajach  można  znaleźć  pod 

adresem 

https://webqate.ec.europa.eu/tl-browser/#/, 

natomiast 

wydawca 

podpisu 

elektronicznego  dla  KARSAN 

jest  spółką  turecką.  KARSAN  -  jako  podmiot  udostępniający 

zasoby  winien  był  zatem  skorzystać  z  usług  jednego  z  kwalifikowanych  dostawców  usług 

zaufania działającego na terenie UE. 


Brak  kwalifikowanego  charakteru  ww.  podpisów  potwierdzają  również  raporty  

z  przeprowadzonej  przez  Zama

wiającego  walidacji  (chociaż  niekwalifikowanej).  Zgodnie  

z  raportami  Zamawiającego,  przy  każdym  z  ww.  dokumentów  jako  rodzaj  uwierzytelnienia 

wskazano  - 

nieokreślony.  Z  raportów  przedstawionych  przez  Zamawiającego  nie  wynikało 

bowiem, aby certyfikaty towa

rzyszące podpisom miały charakter kwalifikowanych certyfikatów 

w rozumieniu Załącznika nr I do Rozporządzenia elDAS tj. takich, z których wynika wskazanie 

co najmniej w postaci pozwalającej na automatyczne przetwarzanie - że dany certyfikat został 

wydany jako kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego. 

Odnośnie zarzutu 3. Odwołujący wskazał, iż z uwagi na brak przeprowadzenia przez 

Zamawiającego  procedury  badania  ofert  podnoszenie  zarzutów  dotyczących  zaniechań 

Zamawiającego  dotyczących  odrzucenia  oferty  MMI  sp.  z  o.o.  może  zostać  uznane  na 

obecnym etapie za przedwczesne. 

Jednakże z daleko posuniętej ostrożności procesowej, na 

wypadek uznania przez Izbę, że podniesienie zarzutów w tym zakresie będzie na późniejszym 

etapie postępowania spóźnione, Odwołujący wskazuje, co następuje. 

W  ocenie  Odwołującego  w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  zaniechał 

odrzucenia oferty MMI sp. z o.o. w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp jako wadliwie 

zabezpieczonej  wadium

.  Gdyby  bowiem  Zamawiający  zbadał  ofertę  wykonawcy  MMI  

sp.  z  o.o.  - 

zauważyłby,  iż  wykonawca  ten  przedłożył  wadium  w  postaci  gwarancji 

ubezpieczeniowej sprzecznej z literalnym wymogiem Zamawiającego. Odwołujący przywołał 

brzmienie rozdziału XIX ust. 4 pkt 5 SIWZ. 

Podkreślał, że SIWZ od momentu jej udostępnienia przez Zamawiającego jest wiążąca 

zarówno  dla  niego  jak  i  dla  wykonawców.  Przy  czym  wykonawcy,  przy  użyciu  ustawowych 

instrumentów, mogą wpływać na kształt dokumentacji postępowania, poprzez zaskarżenie jej 

treści  czy  wnioskowanie  do  zamawiającego  o  wyjaśnienie  w  trybie  art.  38  ustawy  Pzp. 

Jednakże z chwilą upływu terminu składania ofert, nie ma już możliwości zmiany treści SIWZ, 

którą  są  związane  podmioty  biorące  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  (por. 

wyrok KIO z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt KIO 1604/19). 

Z instrumentu takiego skorzystał Odwołujący wnioskując w trybie art. 38 ustawy Pzp o 

zmianę  SIWZ  w  zakresie  postanowienia  zawartego  w  rozdziale  XIX  ust.  4  pkt  5  SIWZ. 

Zamawiający,  w  odpowiedzi  na  wniosek  wykonawcy,  podtrzymał  dotychczasowe  brzmienie 

zapisu SIWZ. 

Wobec  powyższego  Odwołujący  złożył  ofertę  zabezpieczoną  wadium  w  postaci 

gwarancji ubezpieczeniowej zawierającej wymagany przez Zamawiającego zapis dotyczący 

płatności  na  każde  żądanie.  Z  kolei  MMI  sp.  z  o.o.  złożył  wadium  w  postaci  gwarancji 

ubezpieczeniowej  od  tego  samego  gwaranta  co  Odwołujący  tj.  Korporacji  Ubezpieczeń 

Kredytów  Eksportowych  Spółki  Akcyjnej,  z  zapisem  o  treści:  „Gwarant  zobowiązuje  się 

nieodwołanie i bezwarunkowo do zapłacenia na pierwsze, pisemne żądanie Beneficjenta”. 


Zamawiający  nie  odrzucił  jednak  oferty  Odwołującego,  mimo,  że  wadium  zostało 

złożone wbrew literalnym wymogom SIWZ. Działanie takie stanowi w ocenie Odwołującego 

naruszenie  zasady  równego  traktowania  wykonawców.  Zamawiający  nie  może  bowiem 

faworyzować  jednych  wykonawców  kosztem  innych.  Zarówno  Odwołujący  jak  i  MMI  

sp. z o.o. są podmiotami profesjonalnie działającymi na rynku zamówień publicznych, wobec 

czego wymagana jest od nich należyta staranność, z uwzględnieniem obrotu profesjonalnego 

w jakim uczestniczą. 

Odwołujący podkreślał, że na etapie badania i oceny ofert nie ma możliwości „zmiany 

reguł  gry”  zawartych  w  SIWZ,  ponieważ  takie  działanie  narusza  zasady  generalne  Pzp. 

Zamawiający nie jest zatem uprawniony do przyjęcia gwarancji wadialnej, o treści przedłożonej 

przez  MMI  sp.  z  o.o.,  skoro  na  etapie  dokonywania  wykładni  treści  SIWZ  

w  sposób  wyraźny  możliwości  takiej  odmówił.  Zamawiający  nie  odrzucając  oferty  MMI  

sp.  z  o.o.  naruszył  zatem  zasadę  równego  traktowania  wykonawców,  wyrażoną  w  art.  7  

ust. 1 ustawy Pzp

, traktując w sposób mniej korzystny Odwołującego. 

Na  marginesie 

wskazał,  że  żadne  oświadczenia  ani  inne  czynności  dokonane  po 

terminie  składania  ofert,  nie  mogą  uzupełnić  ani  korygować  wniesionego  wadium,  a  więc 

również  zmieniać  treści  gwarancji  wadialnej,  czy  to  w  postaci  aneksu,  czy  dodatkowych 

wyjaśnień, a wszelkie tego typu oświadczenia są nieskuteczne. 

Z

amawiający nie złożył odpowiedzi na odwołanie w formie pisemnej. W toku rozprawy 

przed Izbą wnosił o oddalenie odwołania. 

Po  przeprowadzeniu rozprawy  z  udziałem  Stron  postępowania  odwoławczego, 

na  podstawie  zebranego  materiału  w  sprawie  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  Stron, 

Kra

jowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  o  których 

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość 

poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów 

ustawy  Pzp,  czym  wypełnił  materialnoprawną  przesłankę  dopuszczalności  odwołania,  

o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.   

Zamawiający  w  dniu  12  marca  2020  r.  zawiadomił  wykonawców  o  wniesionym 

odwołaniu.  

Izba 

ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie zgłoszono przystąpień. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  Izba  uwzględniła  dokumentację 

postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez Zamawiającego, w szczególności 


ogłoszenie  o  zamówieniu,  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  ze  zmianami  

i  wyjaśnieniami,  informację  z  otwarcia  ofert,  ofertę  wykonawcy  MMI  oraz  zawiadomienie  

o unieważnieniu postępowania z dnia 3 marca 2020 r. 

Skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę  również  stanowiska  i  oświadczenia  Stron  

postępowania  odwoławczego  złożone  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i rozprawy  w  dniu  

2 czerwca 2020 r.  

Izba 

ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z rozdziałem II pkt 5 SIWZ, postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego,  zgodnie  z  art.  10  ust.  1  oraz  art.  39  -  46  w  zw.  z  art.  24aa  ustawy  Pzp. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a 

następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  wstępnie  oceniona  jako 

najkorzystniejsza, 

nie 

podlega 

wykluczeniu 

oraz 

spełnia 

warunki 

udziału  

w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające 

z art. 87 oraz art. 89 i art. 90 ust. 1 ustawy Pzp

. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego 

Wykonawcy  dokona  analizy  podmiotowej  pod  kątem  zaistnienia  podstaw  wykluczenia  oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z roz

działem XIV SIWZ, kryteriami oceny ofert w postępowaniu były: 1. Cena 

60 %, 2. okres gwarancji jakości - 40 %.  

W  dniu  02.03.2020  r. 

Zamawiający  opublikował  informację  z  otwarcia  ofert  

w  postępowaniu,  z  której  wynika,  iż  kwota,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie 

zamówienia wynosi 4.575.600,00 zł brutto. 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, tj. 1. Solaris Bus & Coach 

S.A.  - 

cena  4.059.123,00  PLN,  okres gwarancji  60  miesięcy  oraz  2.  MMI  sp.  z  o.o.  -  cena 

4.836.360,00 PLN, okres 

gwarancji 84 miesiące. 

Z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 13) wynika, że Zamawiający 

nie wzywał wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. 

W dniu 03.03.2020 r. Zamawiający dokonał czynności unieważnienia postępowania na 

podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp,  wskazując,  iż  cena  najkorzystniejszej  oferty 

przekracza kwotę  jaką  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia. 

Zamawiający  wskazał,  iż  na  sfinansowanie  zamówienia  zamierzał  przeznaczyć  kwotę 

wynoszącą  4 575 600,00  zł  brutto,  z  kolei  cena  brutto  zawarta  w  najkorzystniejszej  ofercie 

wynosiła 4 836 360 zł. 

Izba zważyła, co następuje: 


Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. 

Izba  stwierdz

iła,  iż  potwierdził  się  zarzut  naruszenia  art.  93  ust.  1  pkt  4  w  zw.  

z art. 24aa ustawy Pzp 

poprzez nieprawidłową wykładnię i w konsekwencji przyjęcie, że oferta 

oceniona  przez  Zamawiającego  jako  najkorzystniejsza  w  rankingu  ofert  jest  

w  rzeczywistości  ofertą  najkorzystniejszą,  bez  poddania  jej  wcześniejszemu  badaniu  pod 

kątem  przesłanek  odrzucenia  oraz  weryfikacji  podmiotowej  wykonawcy  MMI  sp.  z  o.o.,  co 

skutkowało przyjęciem, iż cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  i  bezprawnym  unieważnieniem 

postępowania.  Jednocześnie  za  zasadny  Izba  uznała,  związany  z  ww.  zarzutem,  zarzut 

naruszenia art. 24aa w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie badania ofert pod 

kątem  przesłanek  odrzucenia  z  postępowania  oraz  w  dalszej  kolejności,  zaniechanie 

weryfikacji  podmiotowej  wykonawcy,  którego  oferta  została  uznana  jako  najkorzystniejsza  

w rankingu ofert. 

Bezsporna  między  Stronami  postępowania  odwoławczego  była  okoliczność,  iż 

przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  było  

z zastosowaniem tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. 

Powyższe zresztą potwierdza postanowienie zawarte w  rozdziale II  pkt 5 SIWZ.  Niesporne 

było również  to,  że oferta Odwołującego  „mieściła się”  w  budżecie Zamawiającego  oraz  że  

w  świetle  określonych  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert  uplasowała  się  na  drugim  miejscu  

w rankingu ofert. 

Izba wskazuje, że stosownie do treści art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może, 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny 

ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystniejsza, 

nie 

podlega 

wykluczeniu 

oraz 

spełnia 

warunki 

udziału  

w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż istota procedury, o której mowa w art. 24aa 

ust. 1 

ustawy Pzp sprowadza się w pierwszej kolejności do zbadania, czy w stosunku do oferty 

danego  wykonawcy  nie  zachodzą  podstawy  odrzucenia,  a  następnie  do  dokonania  oceny 

oferty  w  świetle  ustanowionych  kryteriów  oceny  ofert.  Dopiero  w  stosunku  do  najwyżej 

ocenionej  oferty,  ale  przed  jej  wyborem,  zamawiający  dokonuje  oceny  podmiotowej 

wykonawcy, tj. bada wstępne oświadczenie, a następnie żąda złożenia dokumentów w trybie 

art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.  

Zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp,  z

amawiający  unieważnia  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną 


przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Dokonując  wykładni  ww.  przepisów  ustawy  Pzp  stwierdzić  należy,  iż  rację  miał 

Odwołujący, który podnosił, że określenie użyte w art. 24aa ustawy Pzp, tj. „oferta oceniona 

jako  najkorzystniejsza”  nie  może  być  utożsamiane  z  pojęciem  „najkorzystniejszej  oferty”,  

o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

W  tym  miejscu  Izba  wskazuje,  że  podziela  i  przyjmuje  za  własne  stanowisko 

wynikające  z  wyroku  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  13  marca  2018  r.  sygn.  akt:  KIO 

391/18: »Zwrot „oferta oceniona jako najkorzystniejsza” zdaniem Izby powinien być rozumiany 

jako oferta która w wyniku wstępnej oceny została oceniona przez Zamawiającego najwyżej. 

Natomiast aby można było mówić o „ofercie najkorzystniejszej” Zamawiający powinien zbadać, 

czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  nie  podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. (…). Nie można bowiem tracić z 

pola widzenia, że dopiero po badaniu, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu, 

zamawiający  ma  pewność,  że  oferta  taka  może  zostać  wybrana  jako  najkorzystniejsza. 

Możliwa 

jest 

przecież 

sytuacja 

często 

się 

to 

zdarza  

w postępowaniach z zastosowaniem procedury a art. 24 aa ustawy Pzp, że po badaniu, czy 

wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu 

oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  podlega  wykluczeniu,  

a  zamawiający  przeprowadza  takie  badanie  wobec  wykonawcy  następnego  w  kolejności. 

Zatem bez takiego badania nie można jednoznacznie przesądzić, czy wykonawca i jego oferta 

ostaną się w postępowaniu.« 

Wziąwszy  pod  rozwagę  powyższą  wykładnię  przepisów  prawa  oraz  stanowisko 

Zamawiaj

ącego wyrażone w toku rozprawy przed Izbą, iż nie ma on pełnej wiedzy, czy oferty 

wykonawców  złożone  w  niniejszym  postępowaniu  były  badane  pod  kątem  przesłanek 

odrzucenia

, jak również że Zamawiający nie wezwał wykonawcy MMI, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp celem weryfikacji  sytuacji 

podmiotowej wykonawcy (spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia)  Izba  nakazała  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  unieważnienia 

postępowania oraz dokonanie czynności badania i oceny ofert.  

Podkreślić  należy,  iż  rolą  Krajowej  Izby  Odwoławczej  jest  ocena  prawidłowości 

czynności  albo  zaniechań  zamawiającego  podejmowanych  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, co oznacza, że Izba orzekając w okolicznościach danej sprawy, nie 

zastępuje  zamawiającego  w  czynnościach.  Skoro  zatem  Zamawiający  nie  przeprowadził  

w sposób kompleksowy procedury badania i ofert w przedmiotowym postępowaniu, to winien 

czynności tej dokonać. Dopiero dokonanie czynności badania i oceny ofert w pełnym zakresie 


umożliwi  Zamawiającemu podjęcie  decyzji  w  zakresie  wyboru oferty  najkorzystniejszej  albo 

unieważnienia postępowania. 

Izba  wskazuje,  że  powyższej  oceny  nie  zmienia  okoliczność,  iż  Zamawiający,  jak 

twierdził  w  toku  rozprawy,  zbadał  kwestię  prawidłowości  podpisów  elektronicznych  na 

dokumentach  dotyczących  podmiotu  trzeciego  KARSAN,  z  którego  zasobów  skorzystał 

wykonawca  MMI,  bowiem 

czynności  dokonane  przez  Zamawiającego  w  ww.  zakresie 

stanowiły  tylko  jeden  z  aspektów  badania  sytuacji  podmiotowej  wykonawcy,  którego  nie 

przeprowadzono całościowo.  

Podsumowując  stwierdzić  należy,  że  ewentualna  ocena  podniesionych  przez 

Odwołującego  zarzutów  dotyczących  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  MMI  oraz 

wykluczenia ww. wykonawcy z 

udziału w postępowaniu możliwa będzie po dokonaniu przez 

Zamawiającego  kompleksowej  czynności  badania  i  oceny  ofert,  której  w  niniejszej  sprawie 

Zamawiający nie przeprowadził w sposób należyty. 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

W  konsekwencji  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  pierwsze  ustawy  Pzp  Izba  

orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 

192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku. Zgodnie zaś z § 3 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 

pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972 ze zm.), Izba zasądziła 

od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od 

odwołania w kwocie 15 000 zł.  

Przewodniczący:      ……………………………..   


wiper-pixel