KIO 517/20 WYROK dnia 19 czerwca 2020 r.

Data: 19 sierpnia 2020

Sygn. akt KIO 517/20 

WYROK 

z dnia 19 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 

Anna Osiecka 

Ryszard Tetzlaff 

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2020 

r., w Warszawie, odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2020 r. przez wykonawcę 

A.  D. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo 

Usługowe „Hydrobud” A. D. z siedzibą w Ustroniu Morskim 

postępowaniu prowadzonym przez 

Urząd Morski w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie 

przy  udziale 

wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Korporacja 

Budowlana  Doraco 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą w  Gdańsku, 

Przedsiębiorstwo  Robót  Czerpalnych  i  Podwodnych  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdańsku  oraz  WMW  M.  P.  i  W.  P.  Spółka  jawna  z 

siedzibą w Gdańsku zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

oddala  odwołanie w  zakresie  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Korporacja Budowlana Doraco 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  Przedsiębiorstwo  Robót  Czerpalnych  

i  Podwodnych  S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  oraz  WMW  M.  P.  i  W.  P. 

Spółka jawna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

uwzględnia – na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  –

odwołanie  w  zakresie  zarzutu  zaniechania  podania  uzasadnienia  faktycznego  

i  prawnego  oceny  ofert 

wykonawców,  przez  co  nie  można  ocenić  prawidłowości 


oceny oferty 

złożonej przez A. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  „Hydrobud”  A.  D.  i  nakazuje  Urzędowi 

Morskiemu w Szczecinie: 

unieważnienie  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, 

sporządzenie i przekazanie wykonawcom pełnego uzasadnienia faktycznego 

i  prawnego  oceny  ofert 

wykonawców,  zawierającego  w  szczególności 

wskazanie, które z opracowań wymienionych w ofercie A. D. prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe 

„Hydrobud” A. D. w ramach kryterium doświadczenia projektanta nie zostały 

uznane 

za  spełniające  wymogi  opisane  w  punkcie  19.4.4  specyfikacji 

istotnych 

warunków 

zamówienia,  

w jakim zakresie i z jakiego powodu, 

kosztami  postępowania  obciąża  w  częściach  równych  A.  D.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe 

„Hydrobud”  A.  D.  oraz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: 

Korporacja 

Budowlana 

Doraco 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Gdańsku,  Przedsiębiorstwo  Robót  Czerpalnych  

i Podwodnych 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz 

WMW M. P. i W. P. 

Spółka jawna i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę  20 000 zł 00 gr 

(słownie:  dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  A.  D. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „Hydrobud” A. D. tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Korporacja  Budowlana  Doraco 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Gdańsku,  Przedsiębiorstwo  Robót  Czerpalnych  i  Podwodnych 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz WMW M. 

P. i W. P. 

Spółka jawna na rzecz A. D. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Hydrobud”  A. D. kwotę 10 

zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty 

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu połowy wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Członkowie:   

……………………..… 

……………………..… 


Sygn. akt: KIO 517/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Urząd Morski w Szczecinie (poprzednio: Urząd Morski w Słupsku) prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane  w  systemie 

zaprojektuj  i  wybuduj  w  ramach  projektu  pn.  „Przebudowa  wraz  z  rozbudową  istniejącego 

syst

emu  umocnień  brzegowych  na  wysokości  miejscowości  Mielno”  na  podstawie  ustawy  

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843),  

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  16  października  2019  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  200-485069. Wartość  zamówienia  jest 

większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Stanowisko Odwołującego 

Odwołujący  –  A.  D.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo 

Handlowo  Usługowe  „Hydrobud”  A.  D.  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  podjęcia 

czynności odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: 

Korporacja  Budowlana  DORACO  Sp.  z  o.o.,  Przedsiębiorstwo  Robót  Czerpalnych  

i Podwodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz WMW M. P. i W. P. Sp. jawna w sytuacji, 

gdy zawiera ona błąd w obliczeniu ceny, polegający na błędnym i niezgodnym z przepisami 

prawa  przyjęciu  przez  tego  wykonawcę  w  cenach  jednostkowych  dla  pozycji  formularza 

ofertowego w punkcie 1 lit. b) „Roboty saperskie”, lit. c) „Refulacja” i h) „Wydobycie wraz z 

wykonaniem  utylizacji,  niewybuchów  i  niewypałów”  lp.  1  „Wydobycie  wraz  z  wykonaniem 

utylizacji,  niewybuchów  i  niewypałów  o  pojemności  pon.  51”,  lp.  2  „Wydobycie  wraz  z 

wykonaniem utylizacji niewybuchów i niewypałów o pojemności pow. 5 I” stawki podatku VAT 

0% w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa stawka podatku VAT wynosi 23 %, 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  oferty  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych na skutek braku uwzględnienia całego przedstawionego w ofercie Odwołującego 

doświadczenia  projektanta  (kryterium  oceny  ofert  „DP”)  i  zaniżenie  punktacji  oferty 

Odwołującego  w  zakresie  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  w  sytuacji,  gdy  całe 

przedstawione przez Odwołującego doświadczenie projektanta (kryterium oceny ofert „DP”) 

spełnia wymogi uzasadniające przyznanie maksymalnej punktacji w tym kryterium na poziomie 


15  punktów  w  miejsce  przyznanych  10  punktów,  co  powinno  skutkować  podjęciem  przez 

Zamawiającego czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  nierówne  traktowanie 

wykonawców  w  postępowaniu  oraz  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezape

wniający  uczciwej  konkurencji,  proporcjonalności  i  przejrzystości,  polegające  na 

wyborze niezgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oferty wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielnie  zamówienia:  Korporacja  Budowlana  DORACO  Sp.  

z o.o., 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. oraz WMW M. P. i W. P. 

Sp. jawna oraz na ocenie oferty Odwołującego w sposób niezgodny z przyjętym pozacenowym 

kryterium oceny ofert,  

4. oraz 

– z ostrożności procesowej – art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 

1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego 

i prawnego oceny ofert, skutkujące w zasadzie uniemożliwieniem Odwołującemu dokonania 

oceny  prawidłowości  i  weryfikacji  czynności  oceny  ofert  przez  Zamawiającego,  bowiem  

z dokumentacji postępowania w żaden sposób nie wynika, na jakich podstawach Zamawiający 

nie  uwzględnił  całego  przedstawionego  w  ofercie Odwołującego  doświadczenia  projektanta 

(kryterium oceny ofert doświadczenie projektanta („DP”) i przyznał Odwołującemu 10 punktów 

w sytuacji, gdy całe przedstawione przez Odwołującego doświadczenie projektanta (kryterium 

oceny ofert doświadczenie projektanta („DP”) spełnia wymogi uzasadniające przyznanie mu 

maksymalnej punktacji w 

tym kryterium na poziomie 15 punktów. 

Odwołujący wniósł o rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania w całości oraz o: 

1.  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  badania  i  oceny  ofert  oraz  wyboru 

oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia: Korporacja Budowlana 

DORACO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. oraz WMW 

M. P. i W. P. Sp. jawna, 

2. nakazanie Zamawiającemu powtórzenia czynności badania i oceny ofert, w tym: 

a)  odrzucenia  oferty  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielnie  zamówienia: 

Korporacja  Budowlana  DORACO  Sp.  z  o.o.,  Przedsiębiorstwo  Robót  Czerpalnych  

i Podwodnych Sp. z o.o. oraz WMW M. P. i W. P. Sp. jawna, 

b)  przyznania  Odwołującemu  w  kryterium  oceny  ofert  doświadczenie  projektanta  („DP”) 

maksymalnej punktacji na poziomie 15 punktów, 

c)  dokonania  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  

w postępowaniu; 

3. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów załączonych do odwołania lub przedstawionych 

na rozprawie n

a okoliczności wskazane w uzasadnieniu pisemnym bądź ustnym, 

4.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 


W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał – co do zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 

6  ustawy  Prawo  z

amówień  publicznych  –  iż  uczestnicy  postępowania  składając  ofertę 

zobowiązani  byli  wypełnić  wszystkie  pozycje  dotyczące  zaoferowanej  ceny,  w  tym  cen 

jednostkowych  netto  oraz  wartości  netto  i  brutto  dla  następujących  robót  (pozycji):  

1)  wykonania  dokumenta

cji  projektowej,  2)  wykonania  robót  (czynności)  saperskich, 

3)  wykonania  refulacji  (opisanych  jako  prace  i  badania  laboratoryjne  w  zakresie  prac 

czerpalno-

refulacyjnych), 4) wykonania opaski brzegowej na ściance szczelnej, 5) wykonania 

opaski brzegowej nar

zutowej, 6) wykonanie ostróg brzegowych, 7) wykonanie robót czerpano-

refulacyjnych, 8) wydobycie wraz z utylizacją niewybuchów i niewypałów. Wskazanie tych cen 

jednostkowych  oraz  wartości  netto  i  brutto  było  niezbędne  w  zakresie  punktu  18.3.6. 

specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  oraz  rozliczenia  częściowego  wykonawcy. 

Zapłata  wynagrodzenia  przewidziana  jest  na  podstawie  faktur  częściowych  zgodnie  

z  warunkami  płatności  określonymi  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym.  (pkt  18.6 

specyfikacji istotnych w

arunków zamówienia). 

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielnie  zamówienia:  Korporacja  Budowlana 

DORACO Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. oraz WMW 

M. 

P. 

W. 

P. 

Sp. 

Jawna, 

zwani 

dalej 

Przystępujacym” 

zastosowało  

w  t

reści  oferty  dla  pozycji  formularza  ofertowego  w  punkcie  1.  lit.  b)  „Roboty  saperskie”,  

c) „Refulacja” i h) „Wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów” Ip. 1 

„Wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów o pojemności pon. 5 l”, 

lp. 2 „Wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji niewybuchów i niewypałów o pojemności pow. 

5  I”  stawkę  VAT  0%.  Odwołujący,  po  zapoznaniu  się  z  ofertami  pozostałych  oferentów, 

poinformował  Zamawiającego  o  swoich  wątpliwościach  dotyczących  tej  oferty  w  zakresie 

stawki VAT. W efekcie Zamawiający skierował do Wykonawcy wezwanie z 24 stycznia 2020 

r.  o  udzielenie  wyjaśnień  treści  złożonej  oferty  poprzez  wskazanie  podstawy  prawnej  oraz 

faktycznej bądź interpretacji organu podatkowego pozwalającej na stosowanie stawki zerowej 

w  zakresie  prac  wskazanych  w  ww.  punktach.  W  odpowiedzi  Przystępujący,  pismem  

z 29 stycznia 2020 r. poinformował, iż podstawą prawną zastosowania preferencyjnej stawki 

podatku od towarów i usług 0% w pozycjach b-h formularza ofertowego jest art. 83 ust. 1 pkt 

11 ustawy o podatku od towarów i usług, co jest potwierdzone w interpretacji indywidualnej 

Dyrektora  Krajowej  Informacji  Skarbowej  z  5  grudnia  2018  r.  (011S-KDIT1-

2.4012.798.2018.1.AD)  wydanej  na  wniosek  Zamawiającego.  Jednocześnie  Przystępujący 

dołączył  opinię  z  zakresu  prawa  podatkowego  sporządzoną  przez  Kancelarię  Doradztwa 

Podatkowego  FIN-

TAX.  Z  powyższego  wynika,  iż  Przystępujący  nie  wykonał  prawidłowo 

wezwania  Zamawiającego,  bowiem  zobowiązany  był  do  wskazania  alternatywnie  podstawy 

prawnej  oraz  faktycznej  bądź  interpretacji  organu  podatkowego.  Tymczasem  wskazał 


wyłącznie (błędną) podstawę prawną zastosowanej stawki (rozszerzając odpowiedź na lit. d) 

do  i)  formularza  ofertowego)  nie  wskazując  podstawy  faktycznej  oraz  odwołał  się  do 

interpretacji  podatkowej  udostępnionej  przez  Zamawiającego  na  stronie  (intencją 

Zamawiającego  z  powyższego  wezwania  z  pewnością  nie  było  uzyskanie  wyjaśnienia 

odwołującego  się  do  interpretacji,  którą  Zamawiający  dysponuje,  tylko  uzyskanie  innej 

interpretacji organu podatkowego) i załączył opinię z zakresu podatkowego, która nie stanowi 

ani podstawy prawnej, ani podstawy faktycznej, ani też interpretacji organu podatkowego.  

Odwołujący nie zgadza się z przyjętym w przedmiotowej opinii założeniem (stan faktyczny), iż 

prace  saperskie  wchodzą  w  „zakres  robót”  (co  w  ocenie  Odwołującego  pozostaje  

w sprzeczności z treścią wyjaśnień Zamawiającego) oraz ze stwierdzeniem, iż zastosowanie 

stawki  0%  do  ww.  prac znajduje jednoznaczne potwierdzenie  w  interpretacji  zamieszczonej 

przez Zamawiającego (gdy w treści tej interpretacji takiego potwierdzenia brak). 

Zatem Przystępujący nie wykonał wezwania w sposób zgodny z jego treścią i pozwalający na 

uznanie wyjaśnień za należyte. Oznacza to, że nie wykazał, iż treść jego oferty nie zawiera 

błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

W ocenie Odwołującego brak jest podstawy prawnej dla zastosowania dla usług z ww. pozycji 

formularza ofertowego preferencyjnej s

tawki VAT 0%, w szczególności takiej podstawy brak 

jest  w  przepisie  art.  83  ust.  1  pkt  11  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług.  Zarówno 

zamieszczona  przez  Zamawiającego  w  niniejszym  postępowaniu  interpretacja  przepisów 

prawa podatkowego (wraz z powołaniem się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt I FPS 2/17), interpretacja indywidualna z 15 stycznia 2020 r.  

nr 0114-KDIP1-

2.4012.726.2019.2.RD, jak również uchwała NSA z 7 czerwca 2018 r., sygn. 

akt: I FSK 1857/16, a także inne orzecznictwo w przedmiocie interpretacji przepisu art. 83 ust. 

1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług nie obejmują swoim zakresem ustalenia stawki 

podatku dla ww. usług objętych zarzutem odwołania, ograniczając się do ustalenia stawki za 

robot

y,  co  nie  jest  przedmiotem  prac  objętych  odwołaniem.  W  żadnym  miejscu 

przedmiotowych  dokumentów  nie  ma  stwierdzenia,  iż  przedmiotowe  usługi  mają  charakter 

usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów 

podejściowych,  natomiast  poruszane  w  nich  kwestie  dotyczą  de  facto  i  de  iure  realizacji 

zasadniczych robót budowlanych (wyrok NSA sygn. akt I FSK 1171/16, gdzie jako podlegające 

opodatkowaniu stawką 0% są prace polegające na odbudowie, wyrwaniu i wywiezieniu ostróg, 

od

tworzeniu  systemu  ostróg  oraz  wykonaniu  opasek  brzegowych).  Interpretacja  

nr DPP8.8101.40.2019.WCX z 5 czerwca 2019 r., która jako jedyny jednostkowy przypadek 

wskazała  na  objęcie  prac  saperskich  stawką  podatku  0%  dotyczyła  sytuacji,  gdzie 

zamawiający wprost wskazał w wyjaśnieniach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na  związek  tych  prac  ze  środowiskiem  morskim  i  brak  było  pozycji  rozliczeniowych  dla 


poszczególnych prac w formularzu ofertowym. Tym niemniej ta interpretacja została wydana 

w zupełnie odmiennym stanie faktycznym i przy zupełnie odmiennym zakresie robót, więc nie 

może  być  powoływana  jako  przykład  interpretacji  mającej  relewantne  znaczenie  dla  oceny 

przypadku w niniejszym postępowaniu. 

Preferencyjna  stawka  VAT,  jak  również  przyjęcie  charakteru  świadczenia  kompleksowego 

stanowi  wyjątek  od  zasady,  brak  było  podstaw  do  dokonania  przez  Zamawiającego 

rozszerzającej wykładni na bazie powyższej interpretacji podatkowej, iż wszystkie elementy 

po

za pracami projektowymi objęte są stawką podatku VAT 0%.  

Zarówno w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i projekcie umowy – załącznik nr 

3 do specyfikacji przewidziano, iż rozliczenie z tytułu robót saperskich, refulacji oraz wydobycia 

wraz  z  w

ykonaniem  utylizacji,  niewybuchów  i  niewypałów  będzie  niezależne  i  odrębnie 

rozliczane względem pozostałych robót o charakterze budowlanym (pkt 18.3.6, pkt 18.3,6.1. 

oraz pkt 18.3.6.2., a także postanowienia § 10 pkt 1, 2, 6-8 projektu umowy). Z powyższych  

w  sposób  jednoznaczny  wynika  więc,  że  Zamawiający  przewidział,  iż  zarówno  wycena  na 

etapie  postępowania  jak  i  rozliczenie  w  toku  realizacji  zamówienia  następowało  będzie 

odrębnie. 

Ustawa o podatku od towarów i usług, w ślad za dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 

2006  r.  w  sprawie  wspólnego  systemu  podatku  od  wartości  dodanej,  przewiduje  zasadę 

odrębnego  opodatkowania  każdej  czynności.  Opodatkowanie  zespołu  czynności  (dostaw 

towarów  lub  usług)  łącznie,  jako  kompleksowych,  winno  następować  wyjątkowo  i  tylko 

wówczas, gdy stanowią świadczenie złożone (kompleksowe). W przedmiotowej sprawie brak 

jest  podstaw  do  przyjęcia  stanowiska  o  kompleksowym  charakterze  świadczenia,  czego 

dowodem jest treść formularza ofertowego.  

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądowym (wyrok NSA z 1 czerwca 2011 

r.,  sygn.  akt  I  FSK  869/10):  „łącząc  poszczególne  dostawy  czy  świadczone  usługi  w  jedno 

świadczenie  nie  można  zapominać,  że  zasadą  ustawową  jest  oddzielność  i  samodzielność 

poszczególnych dostaw czy świadczonych usług. Rozpoznawanie odrębnych świadczeń jako 

jednego kompleksowego  świadczenia  ma  więc  charakter  wyjątkowy”. W poglądzie  Ministra 

Finansów  w  sprawie  rozstrzygniętej  wyrokiem  NSA  z  30  listopada  2016  r.,  sygn.  I  FSK 

1253/14)  wskazano:  „Zdaniem  Ministra  Finansów,  przy  ocenie  szeregu  czynności 

wykonywanych na rzecz jednego usługobiorcy pod kątem kwalifikacji prawno-podatkowej nie 

można  kierować  się  wyłącznie  spojrzeniem  z  punktu  widzenia  nabywcy  tych  usług,  gdyż  

w rezultacie mogłoby to prowadzić do wypaczenia istoty usług kompleksowych i wprowadzenia 

pełnej  dowolności  przy  ich  identyfikowaniu.  O  możliwości  rozłącznego  traktowania 

poszczególnych czynności wykonywanych w ramach przedmiotowej usługi może świadczyć 

także złożony sposób kalkulacji wynagrodzenia. Nieracjonalnym byłoby bowiem twierdzenie, 

że  z  jednej  strony  wydzielenie  poszczególnych  czynności  dla  celów  podatkowych  staje  się 


niemożliwe lub przybiera sztuczny charakter, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu 

takiego podziału dla celów kalkulacji wynagrodzenia.” Kwestia ta została również dostrzeżona 

w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (por. KIO 718/19), gdzie zostało zajęte słuszne 

stanowisko, z powołaniem się na orzecznictwo TSUE, iż: „Jeżeli świadczenia można rozdzielić 

tak,  że  nie  zmieni  to  ich  charakteru  ani  wartości  z  punktu  widzenia  nabywcy,  wówczas 

świadczenia  takie  powinny  być  raczej  traktowane  jako  dwa  niezależnie  opodatkowane 

świadczenia.” 

Poza  tym  nawet  przyjęcie  kompleksowego  charakteru  usługi  nie  wyklucza  opodatkowania 

takiej czynności różnymi stawkami. W wyroku z 6 lipca 2006 r. w sprawie C-251/05 Talacre 

Beach Caravan Sales Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise TSUE ocenił, że: 

„Pomimo, iż faktycznie z orzecznictwa tego wynika, iż jedna dostawa co do zasady podlega 

jednej  stawce  podatku  VAT,  to  jednak  nie  sprzeciwia  się  ono  oddzielnemu  opodatkowaniu 

określonych  składników  tej  dostawy,  o  ile  tylko  takie  opodatkowanie  będzie  zgodne  

z warunkami, od których art. 28 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy uzależnia zastosowanie zwolnień 

dających prawo do zwrotu zapłaconego podatku.” 

W przedmiotowej sprawie Zamawiający w formularzu ofertowym w sposób ewidentny rozróżnił 

ceny  za  poszczególne  pozycje  (w  tym  pozycje  objęte  niniejszym  odwołaniem)  obligując 

uczestników  niniejszego  postępowania  do  wskazania  ceny  netto,  podatku  VAT  oraz  ceny 

brutto. Tym samym Zamawiający przewidział, że w poszczególnych pozycjach VAT będzie się 

różnił.  Dowodem  na  powyższe  jest  porównanie  treści  interpretacji  przepisów  prawa 

podatkowego umieszczone

j przez Zamawiającego na stronie internetowej z treścią formularza 

ofertowego  załączonego  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Interpretacja 

dotyczy następujących pozycji z formularza ofertowego (stan faktyczny przedstawiony przez 

wnioskodawcę  –  Zamawiającego  poprzez  ścisłe  wskazanie  zakresu  prac,  których  dotyczy 

wniosek  o  interpretację):  opaska  brzegowa  na  ściance  szczelnej,  opaska  brzegowa 

narzutowa, ostrogi brzegowe, roboty czerpalno-

refulacyjne nazwane jako „sztuczne zasilanie 

brzegu morskiego

”. 

Błędne było więc wskazanie przez Przystępującego w treści pisma z 29 stycznia 2020 r., iż dla 

spornych  czynności  przewidziana  jest  stawka  0%.  Wykonawca  ten  dokonał  daleko  idącej 

nadinterpretacji odpowiadając Zamawiającemu, iż wszystkie pozycje, poza lit. a) formularza 

ofertowego,  objęte  są  stawką  VAT  0%,  co  rzekomo  miała  potwierdzać  przedmiotowa 

interpretacja, którą uzyskał Zamawiający. 

Ponadto prace saperskie nie mają charakteru zasadniczych robót budowlanych i wykonywane 

są  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  –  podobnie  jak  prace  projektowe,  co  

w  zakresie  prac  saperskich  potwierdził  dodatkowo  Zamawiający  w  wyjaśnieniach  

z 27 listopada 2019 r., odpowiedź na pytanie nr 3: „Wykonanie robót saperskich nie jest robotą 

budowlaną  i  powinno  być  wykonane  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  objętych 


decyzjami  pozwolenia  na  budowę”.  Dopiero  po  wykonaniu  prac  saperskich  Zamawiający 

przewidział  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  realizację  następnego  elementu  –  robót 

przygotowawczych,  które  przewidują  wykonanie  elementów  zaplecza  budowy  czy  planu 

demontażu,  ponownego  montażu  bądź  odtworzenia  zabudowy  kolidującej  z  realizacją 

przedsięwzięcia w uzgodnieniu z Zamawiającym (str. 27 PFU). Wskazuje to jednoznacznie, iż 

przygotowanie do wykonywania robót budowlanych nastąpi dopiero po przeprowadzeniu prac 

saperskich,  a  więc  są  to  dwa  potencjalnie  odrębne  przedmioty  umowy.  O  ile  bowiem 

przygotowanie  planów  dotyczących  zabudowy  kolidującej  z  realizacją  przedsięwzięcia  lub 

wykonanie  elementów  zaplecza  budowy  można  potraktować  jako  potencjalne  świadczenia 

wchodzące w zakres świadczenia głównego, o tyle prace saperskie w związku z wyraźnym 

wskazaniem  Zamawiającego  należy  traktować  jako  odrębne  świadczenie.  Prace  saperskie 

mogą  zostać  wykonane  (i  w  praktyce  są  wykonywane)  jako  prace  funkcjonalnie  odrębne  

o zupełnie innym charakterze. Jest to o tyle celowe, iż z reguły pracami tego typu zajmują się 

wyspecjalizowane  firmy,  a  nie  podmioty  realizujące  roboty  budowlane.  Charakteru  robót 

budowlanych  nie  mają  również  usługi  laboratoryjne  oraz  czynności  wydobycia  wraz  

z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów, co wynika wprost z ich charakteru.  

Ocena prawidłowości stawki VAT jest obowiązkiem Zamawiającego.  

Należy mieć na uwadze (co wynika jednoznacznie z przedstawionej opinii Instytutu Studiów 

Podatkowych), iż określenie odrębnych cen za usługi, odrębne ich odbieranie wskazuje na to, 

iż celem oraz intencją stron było nabywanie wielu odrębnych, samodzielnych i niezależnych 

usług,  a  zatem  również  niezależnie  rozliczanych.  Jeśli  same  strony  w  ramach  umowy 

wyodrębniły  elementy  składowe,  a  jednocześnie  nie  zachodzi  między  tymi  elementami 

składowymi w sposób oczywisty ścisły związek – zaś w tym zakresie prace saperskie wykazują 

wątpliwy związek, nawet pośredni, z usługami związanymi z ochroną środowiska morskiego, 

gdyż nie tyle służą środowisku morskiemu, ile bezpieczeństwu prac budowlanych, zaś usługi 

w tym zakresie nie są typową usługą przy tego rodzaju pracach, na co wskazują opisy stanów 

faktycznych  w  interpretacjach  indywidua

lnych,  gdzie  poszczególne  prace  dotyczące 

zachowania  brzegu  morskiego  poza  jednym  przypadkiem  (gdzie  był  inny  zakres  prac),  nie 

wymieniały  prac  saperskich  lub  podobnych,  związanych  z  utylizacją  niewybuchów  

i niewypałów. W tym świetle dyrektywa nakazuje przyjąć, że nie można mówić o świadczeniu 

kompleksowym w zakresie zamówienia objętego postępowaniem.  

Już w samej ofercie i umowie doszło do wyodrębnienia wartości świadczeń składowych, co 

nie  pozwala  na  stwierdzenie,  iż  ich  rozdzielenie  było  sztuczne.  Choć  usługobiorca 

(Zamawiający)  może  dążyć  do  zrealizowania  określonego  celu  gospodarczego,  to  jednak 

obiektywnie nabywa wiele odrębnych usług. Zarówno Zamawiający, jak i Przystępujący (który 

w  toku  udzielonych  wyjaśnień  przedstawił  swoją  interpretację  podatkową)  dokonali  błędnie 

automatycznej  kwalifikacji  całości  świadczenia  jako  kompleksowego  i  wysunęli  tezę  


o opodatkowaniu całości stawką 0 % pomijając, iż jeden z elementów świadczenia  – prace 

projektowe 

– jest objęty stawką 23%, co już stanowi wyłom w tej tezie, a fakt zakwalifikowania 

danego świadczenia jako kompleksowego nie przesądza o uznaniu, iż zastosowanie ma jedna 

stawka  podatku  VAT.  Z  samego  więc  faktu  przyjęcia  błędnej  tezy  o  świadczeniu 

kompleksowym  Zamawiający  wyprowadził  błędną  tezę  o  tym,  że  zastosowanie  ma  jedna 

stawka  VAT  i  pomimo  braku  podstaw  do  wykładni  rozszerzającej  przyjął,  iż  jest  to  stawka 

preferencyjna 0%. W tym kontekście Zamawiający nie spełnił wymogu prawidłowego zbadania 

stawki VAT w toku oceny ofert, bowiem przyjął jako punkt odniesienia interpretację podatkową 

nieobejmującą swoim zakresem zagadnienia, a Przystępujący nie wykazał, iż istniała po jego 

stronie  podstawa  do  zastosowania  stawki  preferencyjnej  VAT,  bowiem  nie  przedstawił 

interpretacji  podatkowej  uzyskanej  od  właściwego  organu,  pomimo  iż  to  na  nim  spoczywał 

ciężar wykazania właściwości zastosowanej stawki z uwagi na jej preferencyjny charakter. 

Potwierdzeniem powyższej podstawy faktycznej jest również stosowanie stawki 23% dla tego 

typu  prac  w  innych postępowaniach  prowadzonych przez  Urzędy  Morskie:  1.  Urząd  Morski  

w Gdyni: „Wykonanie rozpoznania saperskiego obszaru lądowego wraz z raportem dla potrzeb 

realizacji zaproszenie do składania ofert – wykonanie rozpoznania przedsięwzięcia budowa 

drogi  wodnej  łączącej  zalew  wiślany  z  Zatoką  Gdańską”,  „Oczyszczenie  dna  z  materiałów 

ferromagnetycznych  w  tym  wybuchowych  w  ramach  projektu  Modernizacja  układu 

falochronów  osłonowych  w  Porcie  Północnym  w  Gdańsku”,  „Wykonanie  badań 

ferromagnetycznych  wraz  z  raportem  dla  potrzeb  realizacji 

przedsięwzięcia  Budowa  drogi 

wodnej  łączącej  Zalew  Wiślany  z  Zatoką  Gdańską”,  „Ochrona  brzegów  morskich  w  rejonie 

Półwyspu  Helskiego”,  „Oczyszczenie  dna  z  materiałów  ferromagnetycznych  w  tym 

wybuchowych  w  ramach  projektów  Modernizacja  toru  wodnego  do  Portu  Północnego  

w Gdańsku i Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku”, 

2.  Urząd  Morski  w  Szczecinie:  „Usunięcie  niebezpiecznych  obiektów  z  plaży  i  dna  morza  

w rejonie przebudowy ostróg T w Dziwnowie”, „Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży  

i dna morza na odcinku brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem (km 385,60-

388,10)”,  „Zaprojektowanie  oraz  wykonanie  robót  budowlanych  i  pogłębiarskich  w  ramach 

modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”, „Budowa 6 ostróg 

w  Pobierowie  (km:  376,95-

377,55)”  lub  też  brak  obejmowania  przedmiotem  zamówienia  

w  ramach  ww.  postępowań  prac  saperskich  i  następnie  zlecenie  ich  ze  stawką  VAT  23%. 

Wspólnym mianownikiem dla powyższego jest występowanie stawki 23% niezależnie od tego, 

czy prace saperskie realizowane są w ramach zamówienia podstawowego, czy też oddzielnie, 

bowiem świadczy to o konieczności opodatkowania prac saperskich stawką 23%, nawet jeżeli 

mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym i dopuszczalnością oddzielenia tych prac 

od  przedmiotu  zamówienia,  co  świadczy  o  konieczności  opodatkowania  tych  prac  według 

odrębnych  zasad  niż  to  wynika  dla  zasadniczego  przedmiotu  świadczenia.  Okoliczność,  iż 


prace saperskie nie zawsze stanowią element realizacji prac dotyczących ostróg oraz opasek 

brzegowych wskazuje jednoznacznie, iż połączenie ich w postępowaniu przez Zamawiającego 

ma charakter czysto organizacyjny i nie stanowi świadczenia kompleksowego. W zamówieniu 

na „Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży i dna morza na odcinku brzegu morskiego 

pomiędzy Dziwnówkiem a Dziwnowem (km 385,60-388,10)” w postanowieniu § 3 ust. 1 wzoru 

umowy  wprost  wskazana  została  stawka  VAT  23%.  W  postępowaniu  tym  ofertę  złożyło 

Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o., co świadczy o tym, że prace te 

można oddzielić oraz o świadomości wykonawcy, iż winny zostać one opodatkowane stawką 

23%.  W  postępowaniach  na  „Oczyszczenie  dna  z  materiałów  ferromagnetycznych  w  tym 

wybuchowych  w  ramach  projektu  Modernizacja  u

kładu  falochronów  osłonowych  w  Porcie 

Północnym  w  Gdańsku”  i  „Przebudowę  ostróg  typu  T  w  miejscowości  Dziwnów  w  km: 

388,50*389,00” i „Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego” prace saperskie 

nie były objęte przedmiotem zamówienia, pomimo iż zakres robót budowlanych był tożsamy  

z zakresem objętym niniejszym postępowaniem. 

W  postępowaniu  ogłoszonym  27  lutego  2020  r.  na  realizację  prac  pn.  „Roboty  czerpalno- 

refulacyjne na terenie administrowanym przez Urząd Morski w Słupsku – miejscowość Łeba 

w  ilości  szacunkowej  36  000  m

w  2020  roku”  Zamawiający  we  wzorze  umowy  dla  usług 

laboratoryjnych  (postanowienie  §  7  ust.  3)  przewidział  stawkę  VAT  23%,  pomimo  że  dla 

pozostałych  prac  została  przewidziana  stawka  VAT  0%.  Tożsame  warunki  Zamawiający 

wskazał  w  ogłoszonym  27  lutego  2020  r.  postępowaniu  na  realizację  prac  pn.  „Roboty 

czerpalno-

refulacyjne  na  terenie  administrowanym  przez  Urząd  Morski  w  Słupsku  – 

miejscowość  Ustka  w  ilości  szacunkowej  78  000  m

w  2020  roku".  W  postępowaniu 

prowadzonym przez Urząd Morski w Szczecinie „Budowa opaski brzegowej w Pogorzelicy km 

364,30-364,48  i  364,52-

365,48”  zamawiający  nie  przewidział  prac  saperskich,  co 

jednoznacznie świadczy o możliwości ich oddzielenia. 

Powyższe  nastąpiło  już  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  wyjaśnień  Odwołującego  

w  przedmiotowym  postępowaniu,  co  świadczy  o  świadomości  Zamawiającego,  iż  usługi 

laboratoryjne można oddzielić od zasadniczego przedmiotu zamówienia i prawidłowa oferta 

dla usług laboratoryjnych (refulacja) powinna zawierać stawkę VAT 23%. Podobny przypadek 

był już rozpatrywany przez Krajową Izbę Odwoławczą (wyrok KIO 503/16): „W sytuacji gdy na 

rynku  istnieją firmy  zajmujące  się  wyłącznie  pracami  czerpalnymi,  jak  i  firmy  zajmujące  się 

wyłącznie usługami z zakresu badań gruntu, to należy przyjąć, że świadczenia te, w aspekcie 

ekonomicznym,  teoretycznie  mogłyby  być  zlecone  samodzielnie  i  mogłyby  zostać 

zrealizowane  niezależnie  (...)  Wykonywanie  usług  pomiarowych  w  celu  przeprowadzenia 

badań  uziarnienia  wydobytego  materiału,  nie  ma  na  celu  utrzymania  akwenów  portowych  

i  torów  podejściowych  w  odpowiednim  stanie  i  nie  jest  związane  z  ochroną  środowiska 

morskiego.”  W  ocenie  Izby  charakter  samoistny  mogą  mieć  zarówno  prace  czerpalno-


refulacyjne, jak i prace związane z pomiarem poziomu uziarnienia (czyli usługi laboratoryjne). 

Izba  przyjęła  założenie,  iż  kompleksowy  charakter  świadczeń  stanowi  wyjątek  od  zasady,  

a świadczenia w postaci badań oraz prac czerpalno-refulacyjnych nie są ze sobą tak silnie 

powiązane, aby ich ewentualnie wyodrębnienie jako niezależnych od siebie czynności miało 

charakter  sztuczny.  Skoro  więc  badanie  urobku  z  prac  czerpalno-refulacyjnych  nie  ma 

powiązania  świadczącego  o  kompleksowym  charakterze  świadczenia,  to  tym  bardziej  brak 

takiego  związku  z  realizacją  robót  budowlanych  (zważywszy  dodatkowo,  że  w  niniejszym 

przypadku badania te będą wykonywane przed przystąpieniem do realizacji tych robót). Prace 

laboratoryjne nie mogą służyć ochronie środowiska morskiego.  

Poszczególne prace mogły zostać oddzielone, czemu wyraz dał Zamawiający w dokumencie 

pn.  „Protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu  nieogranicznego”, 

gdzie w punkcie 2. wskazał on, iż jednym z powodów braku podziału zamówienia na części 

jest  uniknięcie  ewentualnych  przyszłych  sporów  co  do  zakresu  odpowiedzialności  różnych 

wykonawców powstałych w obszarze styku prowadzonych robót. Wskazuje to jednoznacznie, 

iż celem Zamawiającego była dbałość o interes Skarbu Państwa, a nie konieczność realizacji 

zamówienia jako jednego świadczenia kompleksowego z uwagi na jego charakter. Ponadto  

w treści programu funkcjonalno-użytkowego (str. 7) Zamawiający wskazał, iż jednym z celów 

(a więc brak jest jednego celu, którym rzekomo miałaby być ochrona brzegów morskich) jest 

zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom, jak i turystom przebywającym w Mielnie. 

Drugi ze wskazanych powodów braku podziału świadczenia, tj. wpuszczenia na przekazany 

teren  budowy  innego  wykonawcy  i  innego  kierownika  budowy 

–  nie  stanowi  problemu 

formalnego na gruncie przepisów prawa i jest to spotykane podczas realizacji inwestycji. 

Należny  podatek  VAT,  stanowiący  zobowiązanie  publicznoprawne  podatnika  względem 

Skarbu  Państwa,  nie  jest  przedmiotem  cywilnoprawnego  zobowiązania  ofertowego 

wykonawcy  względem  Zamawiającego.  Strony  nie  umawiają  się  bowiem  o  to,  jaki  podatek 

zostanie naliczony i odprowadzony na rzecz Skarbu Państwa – powyższe, niezależnie od woli 

stron,  przesądzają  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  podatkowe.  Stawka  VAT  podana  

w  ofercie  nie  ma  żadnego  znaczenia  prawnego  dla  powstania,  wysokości  i  egzekucji 

zobowiązań  podatkowych.  Stąd  istotne  jest  wskazanie prawidłowej  stawki  VAT,  bowiem  po 

stronie Zamawiającego istnieje możliwość odliczenia przedmiotowego podatku, a to oznacza, 

iż  wskazanie  tej  stawki  w  nieprawidłowej  wysokości  będzie  miało  swoje  konsekwencje  

w dokumentacji podatkowej prowadzonej przez Zamawiającego, gdzie nie ma znaczenia treść 

oferty  wykonawcy,  lecz  obowiązujące  przepisy  prawa.  Nie  można  przyjąć,  iż  stawka  VAT 

zawarta w ofercie wykonawcy i stawka VAT przyjęta do rozliczenia z organami podatkowymi 

w toku realizacji zamówienia będzie się różnić. 

Potwierdzeniem  powyższego  stanowiska  jest  również  załączona  do  odwołania  opinia 

podatkowa  sporządzona  przez  prof.  W.  M.  z  Instytutu  Studiów  Podatkowych,  która  wprost 


w

skazuje na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem stawki podatkowej 0% dla spornych 

prac, objawiające się koniecznością wystąpienia o wiążącą informację stawkową. Stwierdza 

ona  również  o  braku  jakiegokolwiek  waloru  zabezpieczającego  interpretacji  podatkowej 

uzyskanej przez Zamawiającego. W opinii tej zwrócono też uwagę, iż wyodrębnienie cenowe, 

fakturowe,  umowne  może  wskazywać  na  zamiar  i  cel  stron  czynności.  Wynika  z  tego,  iż 

określenie odrębnych cen za usługi i odrębne ich odbieranie wskazuje, iż zgodnym celem stron 

było  nabywanie  wielu  odrębnych,  samodzielnych  i  niezależnych  usług.  Kolejna  kwestia,  na 

którą słusznie zwrócono uwagę w tej opinii, to okoliczność, iż świadczenie kompleksowe nie 

może  powodować  uprzywilejowania  ani  dyskryminacji  podatnika  wobec  innych  podmiotów 

uczestniczących w obrocie.  

Oferty, dla których w tych samych okolicznościach faktycznych i prawnych zastosowano różne 

stawki  VAT,  są  nieporównywalne,  stąd  ustalenie  prawidłowej  stawki  VAT  jest  istotne  dla 

zachowania zasady równego traktowania wykonawców. Oferta, w której zastosowana została 

nieprawidłowa  stawka  VAT  zawiera  błąd  w  obliczeniu  ceny  niepodlegający  poprawieniu  

i skutkujący koniecznością odrzucenia jej przez Zamawiającego na podstawie przepisu art. 89 

ust.  1  pkt  6  ustawy  Pra

wo  zamówień  publicznych,  choćby  w  jednej  pozycji.  Warunkiem 

koniecznym ustalenia ziszczenia się podstawy odrzucenia oferty jest stwierdzenie, że doszło 

do  popełnienia  przez  wykonawcę  tego  rodzaju  błędu,  który  skutkuje  tym,  iż  cena  podana  

w ofercie jest ce

ną nieprawidłową. Wymaga to zatem stwierdzenia, iż odmienność sposobu 

obliczenia  ceny  przez  wykonawcę  skutkowałaby  tym,  iż  cena  oferty  byłaby  inna,  gdyby 

wykonawca  ściśle  zastosował  się  do  sposobu  obliczenia  ceny  wskazanego  w  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Dla oceny, że doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu przepisu art. 89 

ust.  1  pkt  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  nie  ma  znaczenia,  czy  przyjęcie 

nieprawidłowej stawki VAT było zachowaniem zamierzonym przez uczestnika postępowania, 

czy  też  nie  miało  takiego  charakteru.  Nawet  w  sytuacji,  w  której  obliczenie  w  ofercie  ceny 

dokonane  z  zastosowaniem  nieprawidłowej  stawki  VAT  nie  było  elementem  świadomej 

manipulacji  ze  strony  wykonawcy,  a  tylko  rezultatem  błędnej  interpretacji  przepisów 

określających stawki tego podatku, to i tak nie uchyla to wystąpienia błędu w obliczeniu ceny. 

Wystąpienie  błędu  oceniać  należy  w  kategoriach  obiektywnych,  a  więc  niezależnych  od 

zawinienia  czy  motywów  zachowania  danego  uczestnika  postępowania  przy  kształtowaniu 

treści  oferty.  Ustawowy  obowiązek  zamawiającego  odrzucenia  oferty  zawierającej  błędy  

w  obliczeniu  ceny  zakłada  wolę  ustawodawcy  zapewnienia  stanu  porównywalności  ofert,  

z  uwzględnieniem  reguł  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  wykonawcami  zabiegającymi  się  

o  uzyskanie  zamówienia  publicznego.  Realizację  tego  założenia  ustawodawcy  zaburzałoby 

dokonywanie  oceny  ofert,  w  których  ceny  oferowane  za  wykonanie  tej  samej  usługi  byłyby 

skalkulowane z uwzględnieniem różnych stawek VAT.  


Co  do  zarzut

u  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Odwołujący 

wskazał, że Zamawiający niezasadnie zaniechał wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej na 

skutek  nieuwzględnienia  całego  przedstawionego  w  ofercie  Odwołującego  doświadczenia 

projekt

anta  (kryterium  oceny  ofert  doświadczenie  projektanta  „DP")  w  sytuacji,  gdy  całe 

przedstawione przez Odwołującego doświadczenie projektanta spełnia wymogi uzasadniające 

przyznanie  maksymalnej  punktacji  w  tym  kryterium  na  poziomie  15  punktów  w  miejsce 

przyz

nanych 10 punktów, co powinno skutkować podjęciem przez Zamawiającego czynności 

wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  oferty,  w  efekcie  czego  dokonał  on 

naruszenia  przepisu  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  z  którym 

zam

awiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Jednocześnie  powyższym  zaniechaniem 

Zamawiający dokonał naruszenia postanowień 19.4.4 d) oraz 19.4.4.1 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

Zamawiający nie uzasadnił w żaden sposób swojej czynności przyznania punktacji w sensie 

faktycznym ani prawnym w tym zakresie (wbrew brzmieniu art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych),  co  w  zasadzie  daje  bardzo  ograniczone  możliwości,  czy  wręcz 

uniemożliwia Odwołującemu  odniesienie się  w  sposób merytoryczny  do motywów  działania 

Zamawiającego, a więc stanowi to istotne ograniczenie możliwości kwestionowania w drodze 

zarzutów czynności Zamawiającego w tym zakresie. 

Za

mawiający w toku postępowania przewidział w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(modyfikacja z 15 listopada 2019 r.) m.in. następujące pozacenowe kryterium oceny ofert – 

doświadczenie  projektanta  (DP)  –  pkt  19.4.4:  doświadczenie  projektanta  w  opracowaniu 

projektów  budowlano-wykonawczych  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej  budowli 

hydrotechnicznej (DP) 

– ocenie zostanie poddane wskazane przez wykonawcę w formularzu 

oferty 

– załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, doświadczenie osoby 

skierowanej do realizacji zamówienia, o której mowa w pkt 7.23.4. lit. d). Maksymalna liczba 

punktów – 15. Punkty zostaną przyznane według następujących zasad:  

a) doświadczenie projektanta w opracowaniu do 2 projektów budowlano- wykonawczych bez 

względu  na  wartość  lub  projektów  w  rozumieniu  pkt  19.4.4.1.  –  w  zakresie  budowy  lub 

przebudowy morskiej budowli hydrotechnicznej bądź brak wskazanego doświadczenia – 0 pkt, 

b)  doświadczenie  projektanta  w  opracowaniu  minimum  3  projektów  budowlano- 

-wykonawczych  w  rozumieniu  pkt  19.4.4.1.  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej 

budowli hydrotechnicznej 

– 5 pkt,  

c)  doświadczenie  projektanta  w  opracowaniu  minimum  5  projektów  budowlano- 

-wykonawczych  w  rozumieniu  pkt  19,4.4.1.  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej 

budowli hydrotechnicznej 

– 10 pkt, 


d)  doświadczenie  projektanta  w  opracowaniu  minimum  7  projektów  budowlano- 

-wykonawczych  w  rozumieniu  pkt  19.4,4.1.  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej 

budowli hydrotechnicznej 

– 15 pkt. 

Wszystkie  z  dziewi

ęciu  przedstawionych  projektów  poświadczających  doświadczenie 

zawodowe  projektanta,  o  których  mowa  w  pkt  4  formularza  ofertowego  –  tabela,  spełniają 

wymagania zawarte w pkt 19.4.4 SIWZ, tj. są to projekty budowlano-wykonawcze w zakresie 

budowy  lub  przebudo

wy  morskiej  budowli  hydrotechnicznej  (zgodnie  z  definicją  projektu 

wskazaną  przez  Zamawiającego  w  pkt  19.4.4.1  SIWZ),  co  Odwołujący  potwierdził 

Zamawiającemu  wyjaśnieniami  z  29  stycznia  2020  r.  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

Zamawiającego  do  udzielenia  wyjaśnień  z  24  stycznia  2020  r.  W  treści  wezwania 

Zamawiającego z 24 stycznia 2020 r. zobowiązał on Odwołującego na podstawie przepisu art. 

87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  do:  1)  wskazania,  czy  wymienione  przez 

Odwołującego  w  formularzu  ofertowym  projekty  spełniają  wymóg  postawiony  przez 

Zamawiającego,  tj.  czy  są  to  projekty  budowlano-wykonawcze  w  zakresie  budowy  lub 

przebudowy  morskiej  budowli  hydrotechnicznej  (na  przedmiotowe  pytanie  Odwołujący 

odpowiedział twierdząco), 2) wyjaśnienia zakresu i treści wskazanych w formularzu ofertowym 

w pkt 4. projektów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-

użytkowego  (Odwołujący  wyjaśnił,  iż  zakres  i  treść  wszystkich  projektów  pozwalał  na 

zrealizowanie inwestycji, dla których zostały sporządzone). Zamawiający nie wniósł uwag do 

powyższych wyjaśnień, przez co należy stwierdzić, iż zostały one przyjęte bez uwag. Ponadto 

Odwołujący  potwierdził  Zamawiającemu,  iż  są  to  projekty  spełniające  warunki  określone  

w  rozporządzeniu  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego. 

Jednocześnie  Odwołujący  potwierdził,  iż  powyższe  projekty  spełniają  wymogi  wynikające  

z  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  1  czerwca  1998  r.  

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  morskie  budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie.  

Przy czym należy mieć na uwadze, iż przepisy prawa nie zawierają definicji legalnej projektu 

budowlano-wykonawczego.  Z

najduje  to  potwierdzenie  w  eksperckiej  opinii,  która  stanowi 

załącznik do odwołania. 

Zarówno  ich  treść,  jak  i  zakres  projektów  przedstawionych  Zamawiającemu  przez 

Odwołującego,  pozwalał  na  zrealizowanie  inwestycji,  które  zostały  wskazane  w  punkcie  4. 

formularza ofertowego, tj.:  


1) Projekt Nabrzeża Uniwersalnego Terminalu Przeładunkowego w Porcie w Elblągu, roboty 

wykonane,  budowle:  rampa  ro-

ro,  190  m  Nabrzeża  przeładunkowego  –  zakres  i  treść 

obejmowała projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, 

2) Projekt Portu Rybackiego w Garabulli w Libii (Garabulli Fishing Harbour, Libya 

– Design – 

Mar

ine  works),  roboty  wykonane,  budowle:  port  i  falochrony  ze  stanowiskami  dla  łódek 

rybackich 

– zakres i treść obejmowała projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, 

3)  Projekt  stanowiska  ro-

ro  w  Narożniku  Nabrzeża  Czechosłowackiego  i  Nabrzeża  Stanów 

Zjednocz

onych  wraz  z  remontem  Nabrzeży  w  Porcie  Gdynia,  budowle:  remont  nabrzeża, 

stanowisko ro-

ro wraz z rampą – zakres i treść obejmowała projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy, 

4)  Projekty  Baz  NATO  w  Gdyni,  roboty  wykonane,  budowle:  nabrzeże  i  pomosty,  zakres  

i treść obejmowała projekt wykonawczy, 

5) Projekt przebudowy Nabrzeża Północnego w Basenie X w Bazie Morskiej Gdynia, roboty 

wykonane Budowla: nabrzeże – zakres i treść obejmowała projekt wykonawczy, 

6)  Projekt  głębokowodnego  kolektora  odprowadzającego  ścieki  z  oczyszczalni  Dębogórze, 

roboty  wykonane,  budowla:  Kolektor  głębokowodny  –  zakres  i  treść  obejmowała  projekt 

budowlany oraz projekt wykonawczy, 

7)  Morski  terminal  przeładunkowy  produktów  ropopochodnych  na  Martwej  Wiśle  wraz  

z instalacjami technolo

gicznymi i pomocniczymi na terenie GRUPY LOTOS S.A. w Gdańsku, 

projekt  w  części  hydrotechnicznej  obejmował:  nabrzeże  z  wyposażeniem,  pomost 

przeładunkowy,  dalby  cumownicze,  roboty  czerpalne  –  zakres  i  treść  obejmowała  projekt 

budowlany oraz projekt wykonawczy, 

8) Projekt dwóch staw nawigacyjnych na torze podejściowym Północnym do Świnoujścia na 

Zatoce  Pomorskiej,  roboty  wykonane,  budowle:  dwie  stawy  nawigacyjne  na  torze 

podejściowym – zakres i treść obejmowała projekt budowlany oraz projekt wykonawczy, 

9)  M

odernizacja toru  wodnego  Świnoujście  –  Szczecin  do  głębokości  12,5 m.  Przebudowa 

obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną, budowle: umocnienia skarpy 

brzegowej nabrzeża – zakres i treść obejmowała projekt budowlany. 

Oznacza to, że powyższe projekty spełniały właściwe dla nich wymogi wynikające z przepisów 

prawa,  więc  nie  ma  podstaw,  aby  ich  walor  był  kwestionowany  przez  Zamawiającego.  Do 

swoich wyjaśnień Odwołujący załączył oświadczenie spółki Antea Polska S.A. z 29 stycznia 

2020 r. pot

wierdzające spełnianie przez wszystkie 9 projektów wymogów z punktu 19.4.4 lit. 

d)  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Odwołujący  dysponuje  też  oświadczeniem 

projektanta bezpośrednio sporządzającego przedmiotowe projekty (p. A. Z.), które potwierdza, 

iż  wszystkie  9  projektów  spełnia  wymogi  z  punktu  19.4.4  specyfikacji.  Projektant,  który 

bezpośrednio realizował projekty, które są następnie przedstawiane jako jego doświadczenie, 

jest  w  stanie  ocenić,  czy  dane  projekty  spełniają  wymogi.  Nie  ulega  więc  wątpliwości,  iż 


interpretacja  dokonana  przez  projektanta  jest  najbardziej  miarodajna,  ponieważ  ma  on 

świadomość,  jakie  elementy  zawiera  dany  projekt  i  czy  podpada  on  pod  definicję 

przedstawioną przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Przepisy prawa nie przewidują definicji ani pojęcia projektu budowlano-wykonawczego. Jego 

rozumienie  powinno  więc  być  w  pierwszej  kolejności  odczytywane  zgodnie  z  treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Według Odwołującego Zamawiający wprowadził 

definicję projektu budowlano-wykonawczego w punkcie 19.4.4.1 (modyfikacja z 15 listopada 

2019 r. poprzez umieszczenie definicji tego pojęcia wraz ze zmianą wymogów dotyczących 

doświadczenia). Zgodnie z jej brzmieniem przez projekt w rozumieniu punktu 19.4.4 rozumie 

się projekt o wartości minimum 300.000,00 zł brutto (przy czym wartość projektu rozumiana 

jest jako cena za wykonanie tego projektu, zgodnie umową na usługę, którego projekt dotyczy), 

a także projekt, na podstawie którego wykonano robotę budowlaną (budowy lub przebudowy) 

w  wartości  nie  mniejszej  niż  5.000.000,00  zł  brutto  –  każda  budowa  liczona  dla  każdego 

projektu. W punkcie 19.4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia mowa jest o projekcie 

budowlano-wykonawczym  rozumianym  jako 

jeden  projekt  (wynika  to  wprost  z  wykładni 

literalnej powyższego zapisu).  

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 

tech

nicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno- 

użytkowego należy rozróżnić projekt budowlany od projektu wykonawczego. Zgodnie z tym 

przepisem  dokumentacja  projektowa  jest  pojęciem  szerszym  niż  tylko  obejmująca  projekt 

budowlan

y i projekt wykonawczy, gdyż zgodnie z postanowieniem § 4 ust. 1 rozporządzenia 

dokumentacja  projektowa  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót 

budowlanych,  dla  których  wymagane  jest  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę,  składa  się  

w  szczególności  z:  1)  projektu  budowlanego  w  zakresie  uwzględniającym  specyfikę  robót 

budowlanych, 2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia, 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia, 4) informacji dotyczącej 

b

ezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na 

podstawie odrębnych przepisów. 

Z powyższego wynika więc, że w pkt 19.4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez 

projekt budowlano-

wykonawczy nie należy rozumieć dokumentacji projektowej według pojęcia 

wskazanego w rozporządzeniu. Ponadto za rozumieniem powyższego zapisu punktu 19.4.4.1 

jako  definicji  projektu  budowlano-

wykonawczego  przemawia  użycie  przez  Zamawiającego 

sformułowania  „projektów  budowlano-wykonawczych  w  rozumieniu  pkt  19.4.4.1”,  a  nie 

projektów budowlano-wykonawczych „o wartości wskazanej w pkt 19.4.4.1”. 

Świadczy to niewątpliwie, iż Zamawiający w punkcie 19.4.4.1 dokonał zdefiniowania pojęcia 

projektu  wskazując  wyraźnie  na  sposób  jego  rozumienia  –  w  przeciwnym  wypadku  wprost 


odwołałby  się  do  wartości  projektu.  Co  więcej,  Zamawiający  wprost  wskazał  w  treści 

powyższej definicji, iż wartość 5.000.000,00 zł brutto liczy się dla każdego projektu odrębnie 

oraz że chodzi o projekt, na podstawie którego wykonano roboty budowlane, a więc może to 

być  zarówno  projekt  budowlany,  na  podstawie  którego  uzyskano  decyzję  o  pozwoleniu  na 

budowę,  jak  również  projekt  wykonawczy,  który  również  stanowi  element  dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizuje się roboty budowlane. 

Formularz  ofertowy  nie  wprowadzał  żadnych  modyfikacji  lub  uszczegółowień  w  zakresie 

rozumienia pojęcia projekt budowlano-wykonawczy. 

Wszelkiego  rodzaju  nieścisłości  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  winny  być 

interpretowane  w  taki  sa

m  sposób  na  korzyść  wszystkich  wykonawców  ubiegających  się  

o zamówienie. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może być „uzupełniana” 

w  wyniku  nadinterpretacji  postanowień  nieznajdującej  swojego  literalnego  wydźwięku  

w  dokumentacji  postępowania,  którą  ze  względu  na  zasadę  pisemności  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  należy  traktować  ściśle  jako  jedyne  źródło  praw  

i obowiązków uczestników tego postępowania. 

Obowiązek  precyzyjnego  sformułowania  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, w tym zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert oraz sposobu oceny ofert leży 

w sferze obowiązków Zamawiającego. Na etapie oceny ofert Zamawiający nie może odstąpić 

od przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposobu oceny ofert w świetle 

kryteriów,  czy  też  nakładać  na  wykonawców  dodatkowych  obowiązków  niewynikających 

wprost ze specyfikacji.  

Gdyby celem Zamawiającego było, aby w ramach pojęcia projektu budowlano-wykonawczego 

mieściło  się  doświadczenie  w  postaci  wykonania  dwóch  projektów:  budowlanego  

i  wykonawczego,  to  użyłby  liczby  mnogiej  („projekty")  lub  odwołałby  się  do  pojęcia 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy). 

Okoliczność, iż Przystępujący nie wykazał doświadczenia projektanta w zakresie projektów: 

projekty Baz NATO w Gdyni, projekt przebudowy Nabrzeża Północnego w Basenie X w Bazie 

Morskiej Gdynia i modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. 

Przebudowa  obrotnicy  Orli  Przesmyk  wraz  z  infrastrukturą  hydrotechniczną  świadczy 

wyłącznie  o  niewłaściwym  zrozumieniu  przez  wykonawcę  kryteriów  oceny  ofert  z  punktu 

19.4.4  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  co  nie  mogło  stanowić  podstawy  do 

uznania,  iż  powyższe  projekty  nie  mogły  zostać  uwzględnione  w  doświadczeniu 

Odw

ołującego.  Na  dowód  powyższego  Odwołujący  przedstawił  Zamawiającemu  stosowne 

oświadczenie  spółki  Antea  Polska  S.A.,  na  którego  zasobach  Odwołujący  polega,  które  

w sposób bezsporny i jednoznaczny potwierdza stanowisko Odwołującego. Zamawiający nie 

zapoznał  się  z  treścią  tych  projektów,  nie  mógł  więc  bazować  na  innym  dowodzie  niż 

oświadczeniu podmiotu, który zrealizował te projekty. 


Pomimo  więc,  iż  złożone  przez  Odwołującego  wyjaśnienia  w  sposób  niepodważalny 

potwierdzają istnienie podstaw do przyznania przez Zamawiającego maksymalnej punktacji 

przy  doświadczeniu  projektanta,  Zamawiający  w  sposób  całkowicie  dowolny  i  niezasadny 

obniżył punktację przyznaną w tym zakresie ofercie Odwołującego. 

Co do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołujący 

wskazał, że skutkiem powyższych naruszeń jest naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  polegające  na  nierównym  traktowaniu  wykonawców  

w  postępowaniu  oraz  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający  uczciwej 

konkurencji,  proporcjonalności  i  przejrzystości,  polegające  na  wyborze  niezgodnie  

z  przepisami  oferty  Przystępującego  i  na  ocenie  oferty  Odwołującego  w  sposób  niezgodny  

z przyjętym pozacenowym kryterium oceny ofert. 

Co do zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Odwołujący  wskazał,  że  uniemożliwia  mu  to  ocenę 

prawidłowości  i  weryfikację  czynności  oceny  ofert  przez  Zamawiającego,  bowiem  

z dokumentacji postępowania w żaden sposób nie wynika, dlaczego Zamawiający nie przyznał 

Odwołującemu 15 punktów. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania (…), a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (...) podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 2 marca 2020 r. nie zawiera uzasadnienia 

prawnego ani faktycznego skorygowania (w stosunku do rankingu ofert w informacji z otwarcia 

ofert  z  15  stycznia  2020  r.)  doświadczenia  Odwołującego  w  kryterium  pozacenowym  – 

doświadczenie  projektanta  (DP).  Zamawiający  ograniczył  się  w  zasadzie  jedynie  do 

stwierdzenia, iż wyboru oferty najkorzystniejszej dokonał na podstawie przepisu art. 91 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w jakiej ilości punkty zostały przyznane oferentom 

bez wskazania, dlaczego Odwołujący nie otrzymał kompletu maksymalnej punktacji, pomimo 

iż  przedstawił  doświadczenie uzasadniające  przyznaje takiej  punktacji  i składał  wyjaśnienia  

w  tym  zakresie.  „Protokół  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego”  również  nie  zawiera  uzasadnienia  prawnego  ani  faktycznego  dla 

przyznanej punktacji. 

Czynność  Zamawiającego  miała  kolosalne  znaczenie  dla  sytuacji  prawno-faktycznej 

Odwołującego, gdyż Odwołujący nie może wprost podnosić zarzutów odnośnie tej czynności, 

a czyni powy

ższe jedynie przewidując, dlaczego Zamawiający postąpił w taki sposób. Nie jest 

zadaniem  uczestnika  postępowania  domyślanie  się  intencji  Zamawiającego,  lecz  to  na 


Zamawiającym  spoczywa  obowiązek  rzetelnego  i  zupełnego  wyjaśnienia  okoliczności, 

podania  uzas

adnienia  faktycznego,  według  jakich  przesłanek  i  na  jakiej  podstawie 

Zamawiający  przyznał  oferentowi  określoną  liczbę  punktów,  w  tym  –  jakie  doświadczenie 

zaliczył do punktacji, a jakiego doświadczenia nie uwzględnił i dlaczego. 

II Stanowisko 

Zamawiającego 

Zamawiający  uwzględnił  odwołanie  w  całości.  Nie  przedstawił  uzasadnienia  faktycznego 

swojego stanowiska ani w formie pisemnej, ani podczas rozprawy, na której nie był obecny. 

III Stanowisko Przystępującego  

Przystąpienie  po  stronie  Zamawiającego  zgłosili  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  

o udzielnie zamówienia: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Robót 

Czerpalnych  i  Podwodnych  Sp.  z  o.o.  oraz  WMW  M.  P.  i  W.  P. 

Sp.  Jawna,  którzy  wnieśli 

sprzeciw wobec uwzględnienia odwołania w całości i wnieśli o jego oddalenie. 

W uzasadnieniu swojego stanowiska Przystępujący wskazał – w zakresie zarzutu naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, że jest on bezpodstawny.  

Przystępujący w całości zastosował się do wezwania Zamawiającego z 24 stycznia 2020 r.,  

w  którym  Zamawiający  zwrócił  się  o  wskazanie  podstawy  prawnej  oraz  faktycznej 

uzasadniającej zastosowanie stawki VAT 0% bądź interpretacji organu podatkowego. Użycie 

przez Zamawiającego oznaczenia „bądź” należy rozumieć jako alternatywę rozłączną, a więc 

Zamawiający  nie  żądał  od  Przystępującego  wszystkich  tych  elementów,  lecz  alternatywnie 

wskazania  podstawy  prawnej  i  faktycznej  uzasadniającej  zastosowanie  stawki  0%  albo 

wskazania  interpretacji  organu  podatkoweg

o.  Zamawiający  nie  zażądał  też  dostarczenia 

interpretacji  organu  podatkowego  wydanej  na  wniosek  Przystępującego.  Wezwanie 

Zamawiającego  dotyczyło  każdej  interpretacji  organu  podatkowego  „pozwalającej  na 

stosowanie stawki zerowej”. Przystępujący udzielił odpowiedzi pismem z 29 stycznia 2020 r., 

do  którego  dołączona  została  opinia  podatkowa  sporządzona  przez  Kancelarię  Doradztwa 

Podatkowego FIN-

TAX B. Jakobschy, która dotyczyła odpowiedzi na pytanie Zamawiającego 

zawarte w wezwaniu i która stanowiła element odpowiedzi. 

W piśmie oraz w opinii podatkowej Przystępujący wskazał Zamawiającemu zarówno podstawę 

prawną (art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług ), jak i podstawę faktyczną, 

uzasadniającą  zastosowanie  stawki  VAT  0%.  Ponieważ  pytanie  Zamawiającego  dotyczyło  

z  istoty  zdarzenia  przyszłego  –  wykonanie  i  opodatkowanie  wynagrodzenia  wynikającego  

z  przyszłej  umowy  –  stan  faktyczny  sprowadzał  się  do  wskazania  treści  pytania 

Zamawiającego oraz warunków prawnych i faktycznych wynikających z projektowanej umowy, 

a więc podania obowiązujących w niniejszym postępowaniu dokumentów przetargowych, co 

wyczerpuje  wskazanie  podstawy  faktycznej.  W  odpowiedzi  wskazano  również  interpretacje 


organów  podatkowych.  Zamawiający  nie  wymagał  od  Przystępującego,  aby  ten  doręczył 

interpretację  podatkową  wydaną  na  jego  wniosek,  a  mając  na  uwadze  krótki  okres  na 

udzielenie odpowiedzi, uzyskanie takiej interpretacji byłoby niemożliwe.  

Wbrew  zarzutom  odwołania,  przy  realizacji  zamówienia  publicznego  objętego  niniejszym 

po

stępowaniem  przepis art.  83  ust.  1  pkt  11  ustawy  o podatku  od  towarów  i  usług stanowi 

podstawę zastosowania stawki VAT wynoszącej 0% również w stosunku do robót w postaci 

robót  saperskich,  wykonania  refulacji,  wydobycia  wraz  z  utylizacją  niewybuchów.  Zgodnie  

z  przepisem  art.  83  ust.  1  pkt  11  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  stawkę  podatku  

w wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem 

żeglugi  morskiej  i  śródlądowej  oraz  usług  związanych  z  ochroną  środowiska  morskiego  

i  utrzymaniem  akwenów  portowych  i  torów  podejściowych.  Za  punkt  wyjścia  oceny  należy 

przyjąć  wykładnię  tego  przepisu  przyjętą  w  uchwale  7  Sędziów  Naczelnego  Sądu 

Administracyjnego  z  dnia  11  grudnia  2017  r.,  sygn.  akt  I  FPS  2/17,  zgodnie  z  którą  usługi 

służące  zachowaniu  w  stanie  niepogorszonym  już  istniejących  brzegów  morskich  i  ich 

zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem, są usługami związanymi z ochroną środowiska 

morskiego, do których ma zastosowanie przewidziana w tym przepisie stawka wynosząca 0%. 

W uzasadnieniu uchwały NSA podkreślił, że decydujący dla zastosowania stawki VAT 0% jest 

cel usługi, a więc usługi mające za cel ochronę wód morskich rozumianych jako woda, dno 

morskie  i  skała  macierzysta  wraz  z  ekosystemem.  NSA  wprost  wskazał,  że  takie  usługi 

(czynności  ),  jak  budowanie  ostróg,  progów  morskich  i  refulacja  plaż  mieszczą  się  

w pojęciu działań dotyczących środowiska morskiego. 

Odwołujący  odwołał  się  w  odwołaniu  do  tzw.  świadczenia  kompleksowego.  Również 

dołączona 

do 

odwołania 

opinia 

prawnopodatkowa 

prof. 

W. 

M.  

w zasadniczej części odwołuje się do kwestii tzw. usługi kompleksowej. Opinia ta nie zawiera 

oceny,  że  oferta  Przystępującego  zawiera  błędną  stawkę  VAT.  Dogłębna  analiza  opinii 

dokonana  z  uwzględnieniem  analizy  treści  dokumentacji  postępowania  przetargowego 

wykazuje,  że  przedmiotem  zamówienia  i  przedmiotem  przyszłej  umowy  zawartej  jest  tzw. 

usługa  kompleksowa  związana  z  ochroną  środowiska  morskiego,  utrzymaniem  akwenów 

portowych  i  torów  podejściowych.  Należy  zgodzić  się  z  tą  opinią,  że  mamy  do  czynienia  

z usługą kompleksową w sytuacji, gdy poszczególne świadczenia nie są od siebie niezależne, 

to jest w sytuacji, gdy jedno lub więcej ze świadczeń stanowi świadczenie główne, a inne mają 

charakter świadczeń pomocniczych. W takim przypadku świadczenia pomocnicze dzielą los 

podatkowy  świadczenia  głównego.  Zgodzić  się  również  należy,  że  sposoby  fakturowania  

i taryfikacji mogą dostarczać wskazówek w odniesieniu do jednolitego świadczenia, jednakże 

nie przybierają rozstrzygającego znaczenia. 

Odwołujący  uzasadnia  swoje  stanowisko  co  do  konieczności  zastosowania  stawki  23% 

zasadniczo wyłącznie tym, że projekt umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego 


zakłada  odrębne  rozliczenie  za  wydobycie  niewybuchów  i  niewypałów  oraz  za  roboty 

czerpalno-

refulacyjne (§ 10 ust. 6 i 7) oraz tym, że zgodnie z udzieloną przez Zamawiającego 

odpowiedzią, powyższe czynności nie są robotami budowlanymi. Jednakże powyższe nie ma 

znaczenia rozstrzygającego dla uznania, czy mamy do czynienia z usługą kompleksową, czy 

z  odrębnymi  świadczeniami,  jak  też  dla  zastosowania  przepisu  art.  83  ust.  1  pkt  11  stawki 

podatku  od  towarów  i  usług.  Decydujące  znaczenie  ma  określenie  przedmiotu  zamówienia 

(przedmiotu umowy). Zgodnie z preambułą umowy zamówienie dotyczy realizacji programu 

ochrony  środowiska.  Zgodnie  z  postanowieniami  §1  ust.  1  i  2  umowy,  przedmiotem 

zamówienia  (umowy)  jest  kompleksowe  wykonanie  inwestycji  pn.  Przebudowa  wraz  

z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno. 

Zg

odnie  z  postanowieniami  §1  ust.  6  umowy,  w  skład  tak  ujętego,  kompleksowego 

świadczenia  wchodzi  m.in.  wykonanie  prac  saperskich.  Postanowienia  §1  umowy 

jednoznacznie  wykazują  zatem,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  jedno  kompleksowe 

świadczenie związane z ochroną brzegu morskiego, w skład którego wchodzi wiele różnych 

czynności.  Zgodnie  z  postanowieniami  §8  ust.  2  umowy  odbiorowi  końcowemu  podlegają 

wszystkie  roboty  składające  się  na  przedmiot  umowy,  a  więc  wykonane  przez  wykonawcę 

świadczenie  kompleksowe.  Tak  zwane  odbiory  częściowe  nie  mają  na  celu  odbioru 

świadczenia,  a  jedynie  służą  prowadzeniu  bieżących  rozliczeń  (§  8  ust.  2  pkt  1  umowy). 

Postanowienia regulujące odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi (§ 9 umowy) również 

dotyczą  niepodzielnie  całego  kompleksowego  świadczenia,  a  nie  odrębnych  pojedynczych 

świadczeń.  Analogiczne  postanowienia  odwołujące  się  do  kompleksowego  świadczenia 

zostały  zawarte  w  postanowieniach  punktu  2.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

(Opis przedmiotu zamówienia). 

Nie  budzi  zatem  wątpliwości,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  jedno  kompleksowe 

świadczenie  mające  na  celu  ochronę  środowiska  morskiego,  a  poszczególne  świadczenia 

wchodzące  w  skład  zamówienia,  w  tym  wykonanie  robót  saperskich,  wykonanie  refulacji, 

wydobycie 

wraz z utylizacją niewybuchów, mają charakter świadczeń pomocniczych. Analiza 

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu umowy w sposób nie 

budzący  wątpliwości  wykazuje,  że  wykonanie  robót  saperskich,  wykonanie  refulacji, 

wydobyc

ie niewybuchów, jest związane z realizacją zamówienia (świadczenia głównego) i jest 

konieczne do realizacji świadczenia głównego. Zamawiający nie podjąłby decyzji o wykonaniu 

usług  saperskich,  czy  też  refulacji,  gdyby  nie  decyzja  Zamawiającego  o  realizacji  całego 

zamówienia  publicznego.  Dokonując  tej  oceny  należy  uwzględnić  treść  Interpretacji 

Indywidualnej, jaka została wydana na rzecz Zamawiającego 5 grudnia 2018 r. nr 0115-KDITI- 

2.4012.798.21018.1.AD.  Podając  stan  faktyczny  Zamawiający  oznaczył,  że  przedmiotem  

i celem zamówienia jest wykonanie prac mających na celu ochronę środowiska morskiego,  

a  w  skład  tych  prac  wchodzić  będzie  szereg  różnych  czynności.  Zamawiający  wskazał,  że 


jedną z takich czynności jest refulacja, oznaczając jednocześnie, że wielkość refulatu nie jest 

znana, a w związku z dynamicznymi zmianami linii brzegowej, szacunkowe wielkości refulatu 

mogą  się  znacząco  zwiększyć.  Dla  kwalifikacji  usługi  jako  kompleksowej  nie  jest 

wyznacznikiem kryterium zakwalifikowania świadczeń pomocniczych jako robót budowlanych. 

W praktyce mogą wystąpić zatem różne konfiguracje usług o zupełnie różnym charakterze, co 

nie  wyłącza  możliwości  ich  zakwalifikowania  w  ramach  usługi  kompleksowej.  

O kompleksowości prac saperskich (jako świadczenia pomocniczego) oraz robót budowlanych 

(jako  świadczenia  głównego)  może  świadczyć  również  przyporządkowanie  tych  prac 

zasadniczemu  świadczeniu,  jakim  jest  wykonanie  robót  budowlanych.  Jak  wiadomo, 

występowanie  niewybuchów  jest  okolicznością  niewiadomą,  jednakże  w  przypadku 

napotkania niewybuchów, ich usunięcie jest immanentnie związane z realizacją robót i całego 

zamówienia.  

Błędnie twierdzi Odwołujący, że ustalenie przez Zamawiającego w postanowieniach § 10 ust. 

6  i  7  umowy  odrębnego  wynagrodzenia  za  wykonanie  prac  saperskich  oraz  czynności 

refulacyjnych  oznacza  konieczność  opodatkowania  tych  czynności  stawką  23%. 

Postanowienia  §  10  ust.  6  i  7  umowy  nie  oznaczają,  że  nie  mamy  do  czynienia  z  usługą 

kompleksową,  a  stanowią  wyłącznie  przyjęcie  modelu  wynagrodzenia  ryczałtowo- 

kosztorysowego.  W  postanowieniach  §  10  ust.  1  umowy  Zamawiający  zastrzegł,  że 

wynagrodzenie  ryczałtowe  nie  obejmuje  wynagrodzenia  kosztorysowego,  o  którym  mowa  

w  §  10  ust.  6  i  7,  a  więc  regulując  materię  wynagrodzenia,  Zamawiający  przewidział 

wynagrodzen

ie ryczałtowe (§10 ust. 1) oraz wynagrodzenie kosztorysowe (§10 ust. 6 i 7) za 

wykonanie  przedmiotu  umowy  (kompleksu),  gdyż  obecnie  niemożliwe  jest  jakiekolwiek 

oszacowanie ilości niewybuchów i niewypałów oraz ilości refulatu. Ponadto postanowienia §10 

ust

.  6  umowy  dotyczą  wyłącznie  części  prac  określonych  w  pomocniczym  kosztorysie 

ofertowym  jako  „prace  saperskie”,  tj.  prac  związanych  z  „wydobyciem  wraz  z  wykonaniem 

utylizacji  niewybuchów  i  niewypałów  o  pojemności  pow.  5  l”,  rozliczanych  kosztorysowo. 

Posta

nowienia §10 ust. 6 umowy nie dotyczą natomiast wyodrębnionych w ramach tej samej 

pozycji („prace saperskie”) czynności związanych z przeszukaniem terenu, dla której to pozycji 

określono  wynagrodzenie  ryczałtowe.  Wynagrodzenie  za  realizację  tej  części  świadczenia 

związanego z pracami saperskimi mieści się w dyspozycji §10 ust. 1 umowy i jest wliczone  

w  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  wykonanie  robót  budowlanych  określone  ceną  netto, 

powiększoną o podatek od towarów i usług określony według stawki 0%, podobnie jak inne 

czynności przygotowawcze poprzedzające wykonanie robót budowlanych. 

Zamawiający,  pismem  z  30  października  2019  r.,  udzielając  odpowiedzi  na  pytanie  nr  6, 

zmienił §10 ust. 1 umowy, którego treść po zmianie jednoznacznie wskazuje, że za wykonanie 

ws

zystkich robót, za wyjątkiem projektu, przysługuje wynagrodzenie opodatkowane podatkiem 

VAT w wysokości 0%. Odwołujący nie wniósł odwołania na tę czynność Zamawiającego. 


Zamawiający  oznaczył  stawkę  VAT  0%  kierując  się  interpretacją  indywidualną  wydaną  na 

r

zecz Zamawiającego 5 grudnia 2018 r., nr 0115-KDITI-2.4012.798.2018.1.AD. Interpretacja 

ta  została  wydana  do  stanu  faktycznego  objętego  niniejszym  zamówieniem  publicznym,  

a  więc  jest  jak  najbardziej  adekwatna  dla  ustalenia  wysokości  stawki  VAT  w  niniejszym 

zamówieniu.  

Oferta  złożona  przez  Przystępującego  jest  zgodna  z  przepisami,  specyfikacją  istotnych 

warunków zamówienia oraz odpowiedzią na pytanie nr 6. 

Również  szereg  innych  interpretacji  przepisów  prawa  podatkowego  potwierdza,  że  do 

spornych robót zastosowanie ma stawka VAT 0%:  

1)  pismo  z  5  czerwca  2019  r.,  sygn.  DPP8.8101.40.2019.WCX,  w  którym  Szef  Krajowej 

Administracji  Skarbowej  wskazał,  że:  „Z  przedstawionego  zdarzenia  przyszłego  wynika,  że 

Spółka rozważa realizację zamówienia, które obejmować ma wykonanie robót budowlanych  

w  ramach  kontraktu  o  nazwie  „XXX”.  Zgodnie  z  dokumentem  „Ogłoszenie  o  zamówieniu”, 

wykonawca  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  będzie  do  wykonania  następujących 

elementów systemu ochrony brzegu morskiego: 1. Wału  przeciwsztormowego  z  narzutem  

z  kamienia  łamanego  o  długości...  km.  (...)  2.  Falochronów  wyspowych  (...).  3.  Ostróg 

brzegowych  (...).  4.  Prac  saperskich  (...).  Analiza  okoliczności  faktycznych  sprawy  

w  kontekście  powołanych  przepisów  prawa  oraz  powyższej  uchwały  NSA  prowadzi  do 

stwierdzenia, że prace jakie będą wykonane przez Wnioskodawcę należy uznać za czynności, 

których celem jest ochrona środowiska morskiego. W konsekwencji usługi te będą podlegały 

opodatkowaniu stawką podatku 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.” 

2) pismo z 30 maja 2019 r., sygn. DPP8.8101.38.2019.WCX oraz z 10 kwietnia 2019 r., sygn. 

DPP8.8101.32.2019.WCX,  w  których  Szef  Krajowej  Informacji  Skarbowej  wskazał,  że  

„z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca przystąpił do przetargu 

nieograniczonego zorganizowanego przez Urząd Morski, którego przedmiotem jest wykonanie 

robót  w  zakresie  ochrony  brzegów  morskich  na  wschód  od  Portu.  Według  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  opis  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  wykonanie 

następujących elementów systemu ochrony brzegu morskiego, tj. wału przeciwsztormowego 

z narzutem z kamienia łamanego, falochronu wyspowego, ostrogi brzegowej, prac saperskich. 

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  opisany  przedmiot  zamówienia  ma  na  celu  ochronę 

brzegu  morskiego,  plaży  i  wydmy,  portu  –  przed  erozją  strukturalną  i  sztormową, 

zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  zaplecza  brzegu.  Analiza  okoliczności  faktycznych 

sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa oraz powyższej uchwały NSA prowadzi do 

stwierdzenia,  że  przedmiotowe  roboty  mają  na  celu  bezpośrednio  ochronę  gruntu  przed 

wypłukiwaniem  przez  wody  morskie  oraz  pośrednio  ochronę  środowiska  morskiego  przed 

zanieczyszczeniami,  które  mogą  być  zawarte  w  gruncie  zagrożonym  wypłukaniem.  


W konsek

wencji usługi te będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku 0% na podstawie 

art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.” 

Odwołujący niezasadnie powołuje się na inne postępowania przetargowe jako na argument 

uzasadniający  zarzut  zastosowania  błędnej  stawki  VAT.  Przystępujący  nie  twierdził,  że  dla 

robót  saperskich  właściwa  jest  stawka  VAT  w  wysokości  0  %.  Zastosowanie  tej  stawki  

w niniejszym stanie faktycznym wynika bowiem wyłącznie z zakwalifikowania tych świadczeń 

w  ramach  usługi  kompleksowej.  W  związku  z  tym  wszelkiego  rodzaju  rozważania 

Odwołującego  dotyczące  stosowania  dla  tego  typu  robót  stawki  VAT  23%  w  innych 

postępowaniach  przetargowych  ogłoszonych  przez  Urzędy  Morskie  są  całkowicie 

bezprzedmiotowe, a prezentowany na tę okoliczność materiał dowodowy jest nieprzydatny dla 

rozstrzygnięcia niniejszej  sprawy.  Jak  wynika z  postanowień  §1  dołączonego do odwołania 

projektu  umowy  z  Urzędem  Morskim  w  Słupsku,  przedmiotem  tej  umowy  było  wyłącznie 

wykonanie robót czerpalno-refulacyjnych, a więc nie była to usługa kompleksowa. 

Zamówienia  objęte  umowami,  które  zostały  przedłożone  przez  Odwołującego,  dotyczą 

zupełnie innego stanu faktycznego niż stan faktyczny w niniejszej sprawie. Większość z tych 

kontraktów  obejmuje  wyłącznie  przeszukanie  dna  pod  kątem  zalegania  w  nim  obiektów 

ferromagnetycznych, w tym obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz samą 

usługę  oczyszczenia  dna  z  obiektów  ferromagnetycznych,  a  nie  złożone  świadczenia,  

w  których przedmiotowe  prace mają charakter  przygotowawczy  i  poprzedzający  wykonanie 

robót  budowlanych,  a  żaden  z  kontraktów  nie  dotyczy  sytuacji,  gdy  prace  saperskie 

realizowane  są  w  ramach  kontraktu,  w  którym  roboty  budowlane  objęte  są  preferencyjną 

stawką VAT. Zatem analiza dokumentacji załączonej do odwołania nie dowodzi prawidłowości 

stanowiska Odwołującego, a wręcz wykazuje tezę przeciwną, tj. że do prac saperskich jako 

świadczeń  pomocniczych  i  przygotowawczych  bezpośrednio  związanych  z  realizacją 

świadczenia głównego zastosowanie ma stawka VAT taka jak dla świadczenia głównego. 

Również  błędna  jest  argumentacja  Odwołującego  powołująca  się  na  wyrok  KIO  503/16. 

Orzeczenie to dotyczy innego stanu faktycznego niż stan objęty niniejszym postępowaniem,  

a „badania miały być przeprowadzone w celu pozyskania informacji odnośnie jakości refulatu, 

niezbędnych  do  jego  (Zamawiającego)  dalszych  działań  statutowych”.  Izba  stwierdziła,  że 

analiza przedmiotu zamówienia prowadziła do wniosku, że nie występuje w nim świadczenie 

główne,  któremu  można  byłoby  przypisać  status  świadczenia  dominującego  względem 

świadczeń pomocniczych.  

Również trzeci z wykonawców, który złożył w niniejszym postępowaniu ofertę, tj. Warbud S.A. 

zastosował analogiczną jak Przystępujący stawkę podatku VAT, a w piśmie z wyjaśnieniami  

z 30 stycznia 2020 r. wskazał uzasadnienie faktyczne i prawne stawki wynoszącej 0% i podał 

interpretacje organów podatkowych uzasadniające zastosowanie takiej stawki. 


Co  do  zarzutu  naruszenia  art.  91  ust.  1  oraz  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych Przystępujący wskazał, że niezasadny jest zarzut, iż Zamawiający nie uzasadnił 

swojej decyzji i oceny ofert. Czynność Zamawiającego w postaci oceny ofert spełnia wymogi 

określone  przepisem  art.  92,  a  analiza  treści  odwołania  wykazuje,  że  Odwołujący  posiada 

pełną  wiedzę  co  do  podstaw,  dlaczego  Zamawiający  uwzględnił  przy  ocenie  oferty 

Odwołującego doświadczenie projektanta przy realizacji 6, a nie 9 projektów. 

Pani  A.  Z. 

(projektant)  nie  jest  uprawniona  do  dokonania  oceny  prawnej  spełnienia  lub 

niespełnienia wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dlatego 

jej  oświadczenie  powinno  być  pominięte  w  zakresie  odwołującym  się  do  oceny  prawnej. 

Oświadczenie A. Z. może zostać uwzględnione w zakresie dotyczącym stanu faktycznego, to 

jest  wskazania,  jakie  projekty  osoba  ta  z

realizowała.  Z  tych  samym  względów  pominięciu 

podlega opinia autorstwa inż. D.. 

Zgodnie  z  postanowieniami  punktu  19.4.4  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

Zamawiający  określił  jako  kryterium  oceny  ofert  doświadczenie  projektanta  w  opracowaniu 

projektów  budowlano-wykonawczych  (liczba  punktów  uzależniona  została  od  liczby  takich 

projektów).  W  odpowiedzi  na  pytanie  nr  2  udzielone  30  października  2019  r.  Zamawiający 

jednoznacznie określił, że dla oceny ofert istotne są te projekty, które dotyczą inwestycji, które 

zostały  zrealizowane  (zakończone)  i  w  stosunku  do  których  wydana  została  decyzja  

o udzieleniu pozwolenia na budowę. 

Odwołujący wskazał jako element doświadczenie projektanta projekt zrealizowany przez A. Z. 

w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście – Szczecin (poz. 9)”. 

Jak  wynika  z  pisma  Antea 

Polska  S.A.  z  20  stycznia  2020  r.  inwestycja  ta  nie  została 

zakończona,  a  projekt  wykonawczy  jest  w  trakcie  opracowywania.  Zatem  Odwołujący 

niezasadnie  powołał  się  na  projekt  realizowany  (a  nie  zakończony)  jako  element 

doświadczenia projektanta. 

W postanowieniach punktu 19.4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający 

wskazał, że ocenie podlegają projekty budowlano-wykonawcze. Treść odwołania wskazuje, 

że  rozumienie  pojęcia  „projekt  budowlano-wykonawczy”  jest  istotą  zaskarżonej  czynności 

Zamawiającego. Odwołujący  błędnie podnosi,  że Zamawiający  wprowadził  definicję  pojęcia 

„projekt  budowlano-wykonawczy”  wyłącznie  poprzez  odwołanie  się  do  wartości  projektu 

(300.000  PLN).  Tym  samym  Odwołujący  usiłuje  przekonywać,  że  każdy  projekt,  którego 

wartość przekraczała 300.000 PLN spełnia wymogi określone postanowieniami punktu 19.4.4. 

Takie rozumienie jest błędne. Prawdziwe jest twierdzenie Odwołującego, że przepisy prawa 

nie  definiują  zakresu  pojęcia  projektu  budowlano-wykonawczego,  zawierają  natomiast 

definicję  pojęcia  projektu  budowlanego  (ustawa  Prawo  budowlane  wraz  z  aktami 

wykonawczymi)  oraz  definicję  pojęcia  projekt  wykonawczy  (§  5  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 


doku

mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego). 

Ocena zakresu wymagań, jakie Zamawiający oczekuje w zakresie kryterium doświadczenia 

projektanta  wymaga  również  uwzględnienia  rodzaju  projektów,  jakie  są  przedmiotem 

zamówienia  publicznego.  Jak  wynika  z  postanowień  punktu  2.6  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  wykonawca  zobowiązany  będzie  wykonać  zarówno  projekt 

budowlany, jak i projekt wykonawczy jako komplet. 

W  świetle  postanowień  punktu  2.6  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  wykładnia 

postanowień  pkt  19.4.4  winna  mieć  przede  wszystkim  charakter  celowościowy.  Ponieważ 

elementem  zamówienia  jest  wykonanie  zarówno  projektu  budowlanego,  jak  i  projektu 

wykonawczego,  cel

em  Zamawiającego  i  elementem  oceny  ofert  jest  to,  aby  projektant 

dysponował  doświadczeniem  zarówno  w  opracowaniu  projektu  budowlanego  oraz  

w  opracowaniu  projektu  wykonawczego.  Użyte  zatem  w  postanowieniach  punktu  19.4.4 

oznaczenie  projekt  budowlano-wykona

wczy  oznacza  łącznie  projekt  budowlany  i  projekt 

wykonawczy.  Powołane  postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  są 

precyzyjne i nie budzące wątpliwości. Rodzaj i zakres tych projektów jest jasny, gdyż wynika 

z powołanych wyżej przepisów prawa. Trudno uznać, iż spełniać będzie wymóg posiadania 

doświadczenia w zakresie wykonania projektu budowlano-wykonawczego sytuacja, gdy dany 

projektant  wykonał  jedynie  jeden  z  tym  projektów.  Gdyby  Zamawiający  uznał,  że 

wystarczające  jest  doświadczenie  projektanta  w  wykonaniu  jednego  z  tych  projektów, 

wskazałby  na  doświadczenie  w  wykonaniu  projektu  budowlanego  albo  projektu 

wykonawczego.  Używając  określenia  „projekt  budowlano-wykonawczy”  Zamawiający 

niewątpliwie nawiązał do tego, że oczekuje, iż dany projektant wykona oba rodzaje projektów, 

to jest zarówno projekt budowlany, jak i projekt wykonawczy. Zamawiający w postanowieniach 

punktu  19.4.4  wymaga wykazaniem  się doświadczeniem  w  realizacji  projektów  budowlano-

wykonawczych. Użycie pojęcia „projektów” odwołuje się zarówno do projektu budowlanego, 

jak i projektu wykonawczego. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  KIO  2262/13  wskazała,  że  „określenie  użyte  

w  postanowieniach  SIWZ  przez  zamawiającego  tj.  „projekt  budowlano-wykonawczy”  nie 

występuje w  obowiązujących przepisach  prawa wydaje się być  zbitką pojęciową określenia 

„projekt  budowlany”  jako  jedyna  dokumentacja  projektowa  wymagana  przepisami  ustawy 

Prawo budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę i prowadzenia robót budowlanych oraz 

określenia „projekt wykonawczy” użytego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wydanym 

jako  przepis  wykonawczy  do 

ustawy  P.z.p.”  Tym  samym  KIO  potwierdziło  prawidłowość 

wykładni przedstawionej przez Przystępującego. 


W oświadczeniu z 4 marca 2020 r. p. Z. potwierdziła, że przy realizacji inwestycji w postaci 

Projektu Baz NATO w Gdyni wykonała wyłącznie projekt wykonawczy, a więc nie realizowała 

projektu  budowlanego.  Analogiczna  sytuacja  wystąpiła  w  przypadku  realizacji  inwestycji  w 

postaci Projektu Nabrzeża Północnego w Basenie X w Bazie Morskiej Gdynia, gdzie również 

realizowała wyłącznie projekt wykonawczy, bez projektu budowlanego. Do wskazanych wyżej 

pozycji  należy  dodać  pozycję  nr  9,  to  jest  niezakończoną  inwestycję  „Modernizacja  Toru 

Wodnego Świnoujście – Szczecin”. Dodatkowo Przystępujący przedkłożył pismo PROJMORS 

Biuro  Projektów  Budownictwa  Morskiego  Sp.  z  o.o.  z  9  czerwca  2020  r.,  

z  treści  którego  wynika,  że  p.  Z.  nie  uczestniczyła  w  wykonaniu  projektów  

w  ramach  realizacji  inwestycji  „Przebudowa  Nabrzeża  Północnego  w  Basenie  X  w  Bazie 

Morskiej Gdynia”. 

Zamawiający  zatem  prawidłowo  uznał,  że  Odwołujący  dysponuje  jedynie  6,  a  nie  9 

opracowaniami projektowymi, za co zgodnie z postanowieniami punktu 19.4.4 lit. c specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  przyznał  ofercie  Odwołującego  prawidłowo  

10 punktów. 

Przystępujący wskazał też, że czynność w postaci uwzględnienia odwołania nie odpowiada 

przesłankom  określonym  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych, 

gdyż, jak wynika z treści pisma Zamawiającego z 21 maja 2020 r., Zamawiający uwzględnił 

odwołanie,  gdyż  w  związku  z  przejęciem  przez  Urząd  Morski  w  Szczecinie  obowiązków 

Urzędu Morskiego w Słupsku analizuje zakresy przyjętych zadań, a nadto dokonuje analizy 

okoliczności wywołanych epidemią COVID-19, dlatego zamierza dokonać ponownej analizy 

wyników  postępowania  przetargowego.  W  świetle  przepisu  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  takie  okoliczności  jak  zmiana  zamawiającego,  ponowna  analiza 

zakresów przyjętych zadań, czy też wpływ okoliczności związanych z epidemią COVID-19 nie 

stanowi uzasadnienia dla uwzględnienia odwołania w świetle przepisu art. 186 ust. 2 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych.  W  świetle  powyższego,  w  ocenie  Przystępującego,  decyzja 

Zamawiającego  o  uwzględnieniu  odwołania  nie  oznacza,  że  Zamawiający  przychylił  się  

i uwzględnił jakiekolwiek zarzuty podniesione w odwołaniu. 

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 


W odniesieniu do stwierdzenia Przystępującego o nieprawidłowości uwzględnienia odwołania, 

Izba stwierdziła, że w świetle regulacji art. 186 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

podstawy f

aktyczne leżące za decyzją o uwzględnieniu odwołania są kwestią drugorzędną i 

nie  wpływają  na  ważność  oświadczenia  Zamawiającego  wyrażającego  wolę  takiego 

uwzględnienia. Owszem, co do założenia przesłanką uwzględnienia odwołania lub jego części 

powinno  być  przekonanie  Zamawiającego  o  słuszności  zarzutów  i  żądań  wskazanych  w 

odwołaniu (lub ich części), lecz doświadczenie życiowe wskazuje, że nie zawsze tak jest, a 

częstą  przyczyną  uwzględniania przez  zamawiających odwołań  jest  chęć  ponownej  analizy 

dokonanyc

h czynności lub ich korekty, w tym jedynie częściowej.  

Tym samym, niezależnie od wskazanego w piśmie Zamawiającego uzasadnienia powodów 

dokonania tej  czynności,  Izba  uznała,  że odpowiedź  Zamawiającego na odwołanie zawiera 

jednoznaczne oświadczenie o uwzględnieniu odwołania w całości i, w związku z powyższym, 

wezwała Przystępującego  do  złożenia oświadczenia w kwestii  zgłoszenia  sprzeciwu wobec 

uwzględnienia odwołania. 

Izba ustaliła także, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów (treść 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  treść  złożonych  ofert,  udzielonych  wyjaśnień 

oraz innych przedstawionych i sporządzonych w postępowaniu przetargowym dokumentów) 

nie jest sporny między Stronami i Przystępującym.  

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Odwołującego i Przystępującego, 

oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie dokumentów postępowania przetargowego 

przedstawionych przez Zamawiającego oraz stanowisk Odwołującego i Przystępującego Izba 

ustaliła  i  zważyła,  co  następuje:  odwołanie  zasługuje  na  uwzględnienie  w  zakresie  zarzutu 

zaniechania podania uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert oraz nie zasługuje na 

uwzględnienie w zakresie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego ze względu 

na błąd w obliczeniu ceny. 

Izba  wzięła  pod  uwagę  wszystkie  dokumenty  przedstawione  przez  Odwołującego  

i  Przystępującego  –  jednak  jako  dokumenty  prywatne,  z  procesowego  punktu  widzenia, 

wchodzą one w zakres stanowiska danej strony. Dodatkowo, stanowiska podmiotów trzecich 

wyrażone w przedstawionych pismach, należy uznać wyłącznie za wyrażenie ich przekonań 

czy  oceny  pewnych  faktów  –  zaś  w  zakresie  doświadczenia  projektanta,  także  wyrażenia 

pewnej  wiedzy  o  okolicznościach  faktycznych  dotyczących  realizacji  poszczególnych 

projektów.  Natomiast  interpretacja  tych  okoliczności  w  świetle  postanowień  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia nie jest wiążąca ani dla Zamawiającego, ani dla Izby. 


Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:  

1. art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty  Przystępującego,  pomimo  że  zawiera  ona  błąd  w  obliczeniu  ceny  polegający  na 

błędnym i niezgodnym z przepisami prawa przyjęciu w punkcie 1. lit. b) „Roboty saperskie”, lit. 

c) „Refulacja” i h) „Wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów” lp. 1 

„Wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów o pojemności pon. 51”, 

lp. 2 „Wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji niewybuchów i niewypałów o pojemności pow. 

5 I

” formularza ofertowego stawki VAT 0% w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami prawa stawka 

ta wynosi 23 %, 

2.  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaniechanie  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej na skutek braku uwzględnienia całego przedstawionego 

w  ofercie  Odwołującego  doświadczenia  projektanta  w  kryterium  oceny  ofert  doświadczenie 

projektanta  i  zaniżenie punktacji  oferty  Odwołującego  w  zakresie tego kryterium  w  sytuacji, 

gdy  całe  przedstawione  przez  Odwołującego  doświadczenie  projektanta  uzasadnia 

przyznanie maksymalnej punktacji w tym kryterium (15 punktów) w miejsce przyznanych 10 

punktów, co powinno skutkować wyborem oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

3.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  nierówne  traktowanie 

wykonawców  w  postępowaniu  oraz  przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

niezapewniający  uczciwej  konkurencji,  proporcjonalności  i  przejrzystości,  polegające  na 

wyborze niezgod

nie z przepisami oferty Przystępującego oraz na ocenie oferty Odwołującego 

w sposób niezgodny z przyjętym kryterium oceny ofert,  

4. art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez zaniechanie podania uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert. 

Z  przywołanych  przez  Odwołującego  przepisów  wynikają  dla  zamawiającego  następujące 

obowiązki:  

1.  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  

w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców 

oraz zgodnie z zasA.

i proporcjonalności i przejrzystości (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych),  a  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami ustawy (

art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).  

2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu (art. 89 ust. 

1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

3.  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych). 


4.  Zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich  wykonawców  o:  1)  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce 

zamieszkania  i  adres,  jeżeli  jest  miejscem  wykonywania  działalności  wykonawcy,  którego 

ofertę  wybrano,  oraz  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  

i  adresy,  jeżeli  są  miejscami  wykonywania  działalności  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  

a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, (…) 

–  podając  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  (art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych). 

Co  do  zarzutu  dotycz

ącego  nieprawidłowego  wskazania  przez  Przystępującego  stawki 

podatku od towarów i usług Izba stwierdziła, co następuje. 

Zgodnie  z  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zawartymi  w  jej 

rozdziale  2.  przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  robót  budowlanych  na  zasadach 

„zaprojektuj – wybuduj” przy projekcie „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu 

umocnień  brzegowych  na  wysokości  miejscowości  Mielno”.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest 

kompleksowe  zaprojektowanie,  wykonanie  i  oddanie  do  użytkowania  wraz  ze  skutecznym 

uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie konstrukcji ochronnych brzegu morskiego na 

297,700-300,380 km brzegu morskiego oraz sztucznego zasilania na 299,700 

– 299,420 km 

brzegu morskiego. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie następujących elementów 

zabudowy hydrotechnicznej: remont zespołu ostróg brzegowych – 36 szt., refulacja, sztuczne 

zasilenie  rumowiska  w  ilości  min.  100.000  m

,  budowa  opaski  brzegowej  narzutowej  typu 

ciężkiego o długości ok. 450 mb, modernizacja istniejącej opaski brzegowej na km 299,420 – 

300,010, modernizacja istniejącej opaski brzegowej na km 300,010 – 300,260, modernizacja 

istniejącej opaski brzegowej na km 300,260 – 300,380.  

Zgodnie  z  podpunktem  2.6.  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  zakres  zlecanych 

wykonawcy  robót,  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  obejmuje  

w szczególności: 2.6.1. wykonanie kompletu koncepcji projektowej; 2.6.2. wykonanie kompletu 

dokumentacji  budowlanej;  2.6.3.  wykonanie  kompletu  dokumentacji  wykonawczej;  2.6.4. 

uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych w zakresie 

wykonawstwa  robót  budowlanych,  odbioru  i  użytkowania  wykonanej  zabudowy,  wykonania 

tablic informacyjnych; 2.6.5. założenie i bieżące prowadzenie dokumentacji budowlanej; 2.6.6. 

przeprowadzenie prac przygotowawczych i zabezpieczających, w tym budowa tymczasowego 

zjazdu  na  plażę po  zachodniej  stronie morskiej przystani  rybackiej;  2.6.7.  przeprowadzenie 

robót  rozbiórkowych  i  porządkowych;  2.6.8.  wykonanie  prac  saperskich;  2.6.9.  wykonanie 

robót  i  prac  budowlanych;  2.6.10.  wykonanie  kompletu  dokumentacji  powykonawczej  dla 

przeprowadzonych  robót  oraz  innej  dokumentacji  technicznej  niezbędnej  do  skutecznego 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2.6.11. sprawowanie nadzoru gwarancyjnego. 


Analogiczne postanowienia zostały zawarte w § 1 wzoru umowy. 

W  punkcie  18.4  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Zamawiający  wskazał,  że 

prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami 

usta

wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Jednocześnie Zamawiający  udostępnił  wykonawcom  interpretację podatkową indywidualną, 

którą  uzyskał  na  potrzeby  przedmiotowego  postępowania,  sygn.  0115-KDIT1-

2.4012.798.2018.1.AD,  w  której  Dyrektor  Krajowej  Administracji  Skarbowej  uznał,  że 

stanowisko podatnika 

– Urzędu Morskiego w Słupsku przedstawione we wniosku „o wydanie 

interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie 

zastosowania  0%  stawki  podatku  na  robo

ty  związane  z  budową/rozbudową  istniejących 

budowli  hydrotechnicznych  oraz  wykonaniem  prac  zabezpieczających  brzegi  morskie  

w  zakresie  ostróg  i  opasek  brzegowych  –  jest  prawidłowe”.  We  wniosku  przedstawiono 

następujące  zdarzenie  przyszłe:  Urząd  Morski  zamierza  realizować  postępowanie  na 

wykonanie  inwestycji  „Przebudowa  wraz  z  rozbudową  istniejącego  systemu  umocnień 

brzegowych  na  wysokości  miejscowości  Mielno”,  zlokalizowanej  na  obszarze  pasa 

technicznego administrowanego przez  Urząd  Morski.  Realizacja znacząco przyczyni  się do 

ograniczenia skutków negatywnego wpływu zmian klimatu na przedmiotowy odcinek brzegu 

morskiego.  W  ramach  przedsięwzięcia  zaplanowano  budowę  oraz  rozbudowę  istniejących 

budowli  hydrotechnicznych  oraz  wykonanie  prac  zabezpieczających  brzegi  morskie  

w  następującym  zakresie:  1)  Ostrogi  brzegowe  –  przewiduje  się  prace  rozbiórkowe 

zniszczonych  ostróg,  które  polegać  będą  na  wyrwaniu  drewnianych  pali  z  dna  morskiego  

i  usunięciu  ich  z  obszaru  prowadzonych  prac  oraz  wykonaniu  nowych  ostróg  z  pali 

drewnianych. Prace związane z remontem ostróg brzegowych wykonywane będą od strony 

lądu i z morza. Zespół złożony z 36 ostróg ma zapobiegać ucieczce rumowiska pochodzącego 

ze  sztucznego  zasilania,  dzięki  czemu  wielkość  nakładów  finansowych  związanych  

z  utrzymaniem  plaż  ulegnie  zmniejszeniu.  2)  Opaski  brzegowe  –  przewiduje  się 

przebudowę/budowę  opasek  brzegowych  na  wybranych  odcinkach  brzegu  morskiego  

w podziale na kilka etapów: modernizacja opaski brzegowej ze ścianką szczelną na wysokości 

istniejącej promenady, pozostawienie istniejącej ścianki szczelnej oraz pogrążenie przed nią 

(od  strony  morza)  nowej  ścianki  zwieńczonej  oczepem  żelbetowym  w  formie  odbijacza  fal, 

montaż  balustrad  stalowych.  Rozbiórka  istniejącego  oczepu  żelbetowego  i  usunięcie 

istni

ejącego  narzutu  z  gwiazdobloków.  Przed  nowo  wbitą  ścianką  wykona  się  obrzut  

z kamienia łamanego hydrotechnicznego. Opaska brzegowa w miejscu istniejącej promenady, 

gdzie  brak  ścianki  szczelnej.  Wbicie  nowej  ścianki  szczelnej  oraz  jej  zabezpieczenie 

antyko

rozyjne poprzez malowanie. Ścianka zwieńczona oczepem żelbetowym. Przed wbiciem 

ścianki  należy  usunąć  istniejące  zabezpieczenia  w  postaci  narzutu  z  gwiazdobloków  na 


usztywnionych walcach z geowłókniny napełnionych piaskiem. Przed ścianką należy wykonać 

obr

zut z kamienia łamanego. Opaska brzegowa będzie wykonana jako narzut kamienny oparty 

o  istniejący  skłon  wydmy.  3)  Sztuczne  zasilanie  brzegu  morskiego  –  jest  zabiegiem 

uzupełniającym,  poprawiającym  bilans  osadów  budujących  plażę  i  naturalny  skłon  do 

wygasza

nia  falowania.  Projektuje  się  wykonanie  zabezpieczającego  sztucznego  zasilania 

brzegów  przy  użyciu  ok.100  tys.  m

brzegu  morskiego.  Roboty  zostaną  zlecone  firmie 

budowlanej, podatnikowi VAT, na podstawie przetargu nieograniczonego.  

Celem  głównym  przedsięwzięcia  jest  odbudowa  oraz  zabezpieczenie  brzegu  morskiego 

pomiędzy  297,7  a  301  km  wybrzeża  Morza  Bałtyckiego,  który  jest  bezpośrednio  związany  

z celem priorytetu inwestycyjnego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko tj. „Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy 

jednoczesnym  zwiększeniu  odporności  na  klęski  i  katastrofy  i  rozwijaniu  systemów 

zarządzania klęskami i katastrofami” i wynika z szeregu celów: zapewnienie bezpieczeństwa 

zarówno  mieszkańcom,  jak  i  turystom  przebywającym  w  Mielnie;  minimalizacja  ryzyka 

podtopień  oraz  zabezpieczenie  terenów  zurbanizowanych;  ograniczenie  negatywnych 

skutków  występowania  ekstremalnych  zjawisk  meteorologicznych,  w  szczególności  coraz 

silniejszych  spiętrzeń  sztormowych,  związanych  ze  zmianami  klimatu,  w  szczególności 

ograniczenie procesów erozyjnych brzegu. 

Zamawiający powołał się na art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług jako 

podstawę zastosowania stawki  0%. W dalszej  części  Zamawiający  powołał  się na  przepisy 

dotyczące pojęć związanych z ochroną brzegu morskiego: art. 4 i 15 Konwencji o ochronie 

środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzonej w Helsinkach 9 kwietnia 1992 

r., art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochron

y środowiska i art. 16 pkt 3 ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich”, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21  marca  1991  r.  o  obszarach  morskich  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  administracji  morskiej.  

W  konkluzji  Zamawiający  wskazał,  że  nie  funkcjonuje  jednolita,  uniwersalna  definicja 

„środowiska  morskiego”,  a  powołane  wyżej  akty  prawne  bardzo  szeroko  regulują  „ochronę 

środowiska”,  w  tym  środowiska  morskiego  –  pod  tym  pojęciem  należy  rozumieć  działania 

mające  na  celu  chronienie,  zachowanie  i  odnowienie  środowiska  morskiego  w  sposób 

zapewniający  jego naturalny  kształt  i  znajdujące  się w  nim  zasoby.  Istotnym  aspektem jest 

określenie zasięgu środowiska morskiego podlegającego ochronie, a więc uznanie bądź nie 

brzegów  morskich za jego element. W ramach ww.  „Programu  ochrony  brzegów  morskich” 

podejmuje  się  zadania  dotyczące  budowy,  rozbudowy  i  utrzymywania  systemu  ochrony 

brzegów  morskich przed  erozją morską  i  powodzią od  strony  morza.  Z analizy  powołanych 

regulacji  wynika,  że  można  zaaprobować  wniosek,  że  brzeg  morski  mieści  się  w  zakresie 

pojęcia „środowiska morskiego”, które nie dotyczy tylko samego morza, ale również brzegu 


morskiego, który niejako zakreśla obszar wód stając się jego zewnętrzną granicą, na której ląd 

styka się z morzem. W efekcie obszar środowiska morskiego (jego kształt) wyznacza dno oraz 

brzeg. W konsekwencji brzeg (plaża) pozostając pod stałym oddziaływaniem wody morskiej 

powoduj

e, że nie sposób oddzielić procesu ochrony brzegów morskich od ochrony środowiska 

morskiego.  Coraz  intensywniejsze  oddziaływanie  morza  na  brzeg  morski  skutkuje 

zagrożeniami zarówno dla brzegów morskich, jak i samych wód morskich, które to przejmują 

zaniecz

yszczenia  lądowe.  W  tym  kontekście  podejmowane  działania,  które  mają  na  celu 

odtworzenie (odbudowę) linii brzegowej, zmniejszają negatywny wpływ zmian w środowisku 

zarówno lądowym, jak i morskim. Zatem dokonując wykładni normy prawnej zawartej w art. 83 

us

t. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług należy wziąć pod uwagę cel, jaki powinny 

realizować swym zakresem wykonywane usługi, a więc w omawianym przypadku, celem tych 

czynności  powinna  być  ochrona  środowiska  morskiego,  bez  względu  na  to,  czy  cel  ten 

uzyskiwany  jest  poprzez  bezpośrednie,  czy  pośrednie  działanie  na  środowisko  wodne,  czy 

czynności te dotyczą jego wszystkich bądź niektórych nawet pojedynczych jego elementów. 

Powyższe  potwierdza  uchwała  NSA,  sygn.  I  FPS  2/17  z  11  grudnia  2017  r.,  w  której 

rozstrzygnięto,  iż  prace  polegające  na  ochronie  brzegu  morskiego,  w  tym  rozbudowie  

i odbudowie umocnień, są związane z ochroną środowiska morskiego w rozumieniu art. 83 

ust.  1  pkt  11  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług.  Zgodnie  z  ww.  uchwałą  „środowisko 

morskie” ujmowane jest całościowo, jako środowisko obejmujące zarówno wody i dno morza, 

a także bezpośrednio z nimi związaną strefę brzegu morskiego, na który składa się podbrzeże, 

plaża,  wydmy  i  klif.  Ponadto  w  przedmiotowej  uchwale  NSA  potwierdził,  że  będące  m.in. 

przedmiotem oferty, sztuczne zasilanie brzegu piaskiem, chroniąc brzeg morski, chroni także 

środowisko  morskie,  a  tym  samym  znajduje  zastosowanie  stawka  VAT  w  wysokości  0%.  

W związku z uchwałą NSA organy podatkowe, które do tej pory kwestionowały związek prac 

polegający  na  ochronie  brzegu  morskiego  z  ochroną  środowiska,  zmieniły  to  stanowisko 

odstępując  od  wydawania  w  tym  przedmiocie  decyzji  wymiarowych  w  odniesieniu  do 

podatników, którzy dla tego rodzaju prac stosowali stawkę VAT 0%. 

Organ  skar

bowy  stanowisko  Zamawiającego  w  sprawie  oceny  prawnej  przedstawionego 

zdarzenia przyszłego uznał za prawidłowe. Wskazał, że w myśl art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy  

o  podatku  od  towarów  i  usług,  stawkę  podatku  w  wysokości  0%  stosuje  się  do  usług 

ratownictwa  mo

rskiego, nadzoru  nad  bezpieczeństwem  żeglugi  morskiej  i  śródlądowej  oraz 

usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów 

podejściowych. Stosownie do treści ust. 2 tego artykułu opodatkowaniu stawką podatku 0% 

podlega

ją  czynności,  o których  mowa  w  ust.  1  pkt  7-18  i  20-22,  w  przypadku  prowadzenia 

przez  podatnika  dokumentacji,  z  której  jednoznacznie  wynika,  że  czynności  te  zostały 

wykonane przy zachowaniu warunków określonych w tym przepisie. W ustawie o podatku od 

towar

ów  i  usług  i  rozporządzeniach  wykonawczych  do  niej  nie ma  definicji  legalnych  pojęć 


„środowisko  morskie”  i  „ochrona  środowiska  morskiego”,  ustawa  nie  odsyła  również  w  tej 

materii  do  innych aktów  prawnych.  Organ  podatkowy  powołał  się  więc również  na  powyżej 

przytoczone  przepisy  prawa,  wskazane  przez  Zamawiającego,  z  których  wywiódł  wniosek 

analogiczny  jak  Zamawiający,  tj.  że  nie  funkcjonuje  jednolita,  uniwersalna  definicja 

„środowiska  morskiego”,  a  powołane  wyżej  akty  prawne  regulują  bardzo  szeroko  „ochronę 

środowiska”, w tym środowiska morskiego. Można zatem przyjąć, że pod pojęciem ochrony 

środowiska należy rozumieć działania mające na celu chronienie, zachowanie i odnowienie 

środowiska morskiego w sposób zapewniający jego naturalny kształt i znajdujące się w nim 

zasoby.  Podobnie  w  zakresie  określenia  zasięgu  środowiska  morskiego  podlegającego 

ochronie, a więc uznania bądź nie brzegów morskich za jego element – z analizy powołanych 

regulacji  wynika,  że  można  zaaprobować  wniosek,  że  brzeg  morski  mieści  się  w  zakresie 

pojęcia  „środowiska  morskiego”.  Środowisko  morskie  nie  dotyczy  tylko  samego  morza,  ale 

również  brzegu  morskiego,  który  niejako  zakreśla  obszar  wód  stając  się  jego  zewnętrzną 

granicą,  na  której  ląd  styka  się  z  morzem.  W  efekcie  obszar  środowiska  morskiego  (jego 

kształt)  wyznacza  dno  oraz  brzeg.  W  konsekwencji  brzeg  (plaża)  pozostając  pod  stałym 

oddziaływaniem wody morskiej powoduje, że nie sposób oddzielić procesu ochrony brzegów 

morskich od ochrony środowiska morskiego. Coraz intensywniejsze oddziaływanie morza na 

brzeg  morski  skutkuje  zagrożeniami  zarówno  dla  brzegów  morskich,  jak  i  samych  wód 

morskich,  które  to  przejmują  zanieczyszczenia  lądowe.  W  tym  kontekście  podejmowane 

działania,  które  mają  na  celu  zwiększenie  odporności  brzegu  morskiego,  zmniejszają 

negatywny  wpływ  zmian  w  środowisku  zarówno  lądowym,  jak  i  morskim.  Zatem  dokonując 

wykładni normy prawnej zawartej w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług 

należy  wziąć pod uwagę cel, jaki  powinny  realizować swym  zakresem wykonywane usługi,  

a  więc  w  omawianym  przypadku,  celem  tych  czynności  powinna  być  ochrona  środowiska 

morskiego,  bez  względu  na  to,  czy  cel  ten  uzyskiwany  jest  poprzez  bezpośrednie,  czy 

pośrednie  działanie  na  środowisko  wodne,  czy  czynności  te  dotyczą  jego  wszystkich  bądź 

niektórych  nawet  pojedynczych  jego  elementów.  Powyższe  potwierdza  uchwała  NSA  

z 11 grudnia 2017 r., sygn. akt FPS 2/17, w której sąd „uznał, że usługi wykonywane przez 

skarżącą, dotyczące ochrony brzegów morskich są związane z ochroną środowiska morskiego 

w rozumieniu art. 83 ust. 1 pkt 11 u.p.t.u., nawet, jeśli dodatkowo realizują inny cel np. ochrony 

brzegów  morskich”.  Analiza  okoliczności  faktycznych  sprawy  w  kontekście  powołanych 

przepisów  prawa  oraz  uchwały  NSA  prowadzi  więc  do  stwierdzenia,  że  prace,  jakie  będą 

wykonane na rzecz Zamawiającego, polegające na budowie/rozbudowie istniejących budowli 

hydrotechnicznych oraz wykonaniu prac zabezpieczających brzegi morskie w zakresie ostróg 

i  opasek  brzegowych  należy  uznać  za  czynności,  których  celem  jest  ochrona  środowiska 

morskiego. W konsekwencji usługi te będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku 0% na 

podstawie art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług. 


W  interpretacji  znalazło  się  też  zastrzeżenie,  że  została  ona  wydana  na  podstawie 

przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku 

postępowania  podatkowego,  kontroli  podatkowej,  bądź  celno-skarbowej  zostanie  określony 

odmienny stan faktyczny, to interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. 

W § 10 „Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności” ust. 1 wzoru umowy 

Zamawiający  wskazał,  że  „Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe 

(ryczałt nie obejmuje robót i usług wskazanych w ust. 6 i 7), za wykonanie robót budowlanych 

netto: ………. zł + podatek VAT 0%, brutto: ………. zł (słownie brutto: ……….), za wykonanie 

projektu w wysokości netto: ………. zł + podatek VAT 23%, tj. brutto ………. zł (słownie brutto: 

……….).” W ust. 6 i 7 wskazano, że cena ryczałtowa z ust. 1 nie obejmuje wydobycia wraz  

z  utylizacją  niewypałów  i  niewybuchów  oraz  robót  czerpalno-refulacyjnych,  które  będą 

wyceniane  kosztorysowo  odpowiednio  na  podstawie  faktycznej  ilości  wydobytych  oraz 

zutylizowanych niewypałów i niewybuchów oraz ilości wydobytego urobku. W ustępach tych 

Zamawiający nie wskazał żadnej stawki podatku. 

W punkcie 1. formularza oferty Zamawiający podzielił cenę oferty na następujące „ryczałtowe 

ceny jednostkowe”: a) wykonanie dokumentacji projektowej, b) roboty saperskie (obejmujące 

pr

zeszukanie terenu), c) refulacja (obejmująca prace i badania laboratoryjne w zakresie prac 

czerpalno-

refulacyjnych),  d)  opaska  brzegowa  na  ściance  szczelnej,  e)  opaska  brzegowa 

narzutowa,  f)  ostrogi  brzegowe,  g)  roboty  czerpalno-refulacyjne,  h)  wydobycie  wraz  

z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów (w podziale cenowym na wydobycie wraz 

z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów o pojemności poniżej i powyżej 5 litrów). 

Według  Izby  powyższy  podział  dokonany  przez  Zamawiającego  był  podziałem 

przedmiotowym,  a  nie  podatkowym,  tzn.  odnosił  się  do  poszczególnych  elementów  opisu 

przedmiotu  zamówienia,  niezależnie  od  ich  opodatkowania  oraz  sposobu  ich  rozliczania  – 

ryczałtowego lub kosztorysowego. Potwierdza to fakt, że w § 10 wzoru umowy, nie ma osobno 

mowy o pracach saperskich związanych z przeszukaniem terenu przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, a ust. 1 § 10 wyróżnia tylko „roboty budowlane” oraz prace projektowe. 

Przystępujący, dla wszystkich ww. pozycji przyjął stawkę VAT 0%, podobnie zrobił też trzeci  

z  trzech  wykonawców,  którzy  złożyli  ofertę  w  postępowaniu,  tj.  Warbud  S.A.  Natomiast 

Odwołujący  uznał,  że  dla  pozycji:  b)  „roboty  saperskie”,  c)  „refulacja”  i  h)  „wydobycie  wraz  

z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów” właściwa jest stawka 23% i taką stawkę 

zastosował w ofercie.  


W  trakcie  badania  ofert,  po  otrzymaniu  pisma  od  Odwołującego  z  20  stycznia  2020  r., 

zwracającego uwagę na powyższą sprawę, Zamawiający – w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – 24 stycznia 2020 r. zwrócił się do Przystępującego oraz spółki 

Warbud,  a  także  do  Odwołującego,  o  udzielenie  wyjaśnień,  tj.  przedstawienia  podstawy 

faktycznej  i  prawnej  bądź  interpretacji  organu  podatkowego  pozwalającej  na  stosowanie 

stawki  zerowej  w  zakresie 

wskazanych  prac  (punkty:  b)  „roboty  saperskie”,  c)  „refulacja”  

i h) „wydobycie wraz z wykonaniem utylizacji, niewybuchów i niewypałów”).  

W odpowiedzi Przystępujący powołał się na art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz ww. interpretację podatkową wydaną na wniosek Zamawiającego oraz załączył 

opinię z zakresu prawa podatkowego sporządzoną przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego 

FIN-FAX. 

Finalnie  Zamawiający  nie  odrzucił  żadnej  z  ofert  i  uznał  ofertę  Przystępującego  za 

najkorzystniejs

zą. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołanie  przysługuje 

wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  (Prawo  zamówień  publicznych)  czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (Prawo zamówień publicznych). 

Z przepisu tego wynika więc, że Krajowa Izba Odwoławcza bada i ocenia legalność działania 

zamawiającego  w  zakresie  procedury  udzielania  zamówień  publicznych.  Nie  prowadzi 

natomiast  postępowania  podatkowego,  kontroli  podatkowej  ani  celno-skarbowej,  zatem  jej 

stanowisko nie stanowi stanowiska organu podatkowego.  

Zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Za taki błąd uznaje się 

m.in. nieprawidłowo wskazaną w ofercie wartość lub stawkę podatku od towarów i usług, której 

nie można skorygować jako np. omyłki rachunkowej lub niezgodności oferty ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. 

poz.  106)  stanowi,  że  stawka  podatku  wynosi  22%,  z  zastrzeżeniem  ust.  2-12c,  art.  83,  

art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym art. 146aa tej ustawy 

wskazuje, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. stawka ta wynosi 23%.  

Zgodnie  z  art.  83  ust.  1  pkt  11  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług  stawkę  podatku  

wysokości 0% stosuje się do usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem 

żeglugi  morskiej  i  śródlądowej  oraz  usług  związanych  z  ochroną  środowiska  morskiego  

i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych. 


W kontekście zamówień publicznych kwestię podatku od towarów i usług, jako elementu silnie 

cenotwórczego, bowiem obejmującego – jak w tym przypadku – nawet do 23% ceny oferty lub 

jej  elementu,  która  to  wartość  bez  wątpienia  może  mieć  wpływ  na  wybór  oferty 

najkorzystniejszej (wysokość ceny co do zasady każdorazowo stanowi kryterium oceny ofert) 

należy  rozpatrywać  w  dwóch  aspektach:  podatkowym,  ale  przede  wszystkim  –  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  przygotowuje  

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasA.i 

proporcjonalności i przejrzystości. Przepis ten wymienia więc najważniejsze zasady, którymi 

zamawiający ma się kierować w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Sytuacja, w której w danym postępowaniu pomiędzy ofertami złożonymi przez wykonawców, 

ze 

względu 

na 

interpretację 

przepisów 

podatkowych, 

może 

występować 

d

wudziestotrzyprocentowa różnica w cenie – czy to całej oferty, czy też jej poszczególnych 

pozycji 

–  nie  jest  pożądana  ani  z  punktu  widzenia  uczciwej  konkurencji  pomiędzy 

wykonawcami i ich równego traktowania, ani przejrzystości samego postępowania. Również 

pozostawanie wykonawców w niepewności co do obliczenia ceny do momentu badania ofert 

przez  Zamawiającego,  a  nawet  późniejszego,  nie  spełnia  wymogów  prowadzenia 

postępowania ani z zachowaniem uczciwej konkurencji, ani przejrzystości postępowania. Jak 

wskaz

ywał  Trybunał  Sprawiedliwości  UE  w  swoich licznych orzeczeniach  –  wymogiem  obu 

tych przymiotów postępowania jest, aby wykonawcy a priori znali zasady i wymogi, które będą 

w danym postępowaniu obowiązywać. 

Zamawiający  nie  uregulował  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  bezpośrednio 

kwestii podatku od towarów i usług (w punkcie 18.4 wskazał, że prawidłowe ustalenie stawki 

VAT  jest  obowiązkiem  wykonawcy),  jednak  na  etapie  publikacji  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia opublikował również uzyskaną przez siebie interpretację indywidualną, 

o której mowa powyżej.  

Jest to interpretacja, o której mowa w art. 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), której to wprowadzenie miało zapobiegać 

sytuac

jom  rozbieżności  stawek  podatku  w  ofertach  wykonawców  i  sprzyjać  zachowaniu 

uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowań. Zgodnie bowiem z art. 14s § 1 Ordynacji 

podatkowej  z  wnioskiem  o  wydanie  interpretacji  indywidualnej  może  wystąpić  zamawiający  

rozumieniu  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  zakresie  mającym  wpływ  na  sposób 

obliczenia  ceny  w  związku  z  udzielanym  zamówieniem  publicznym,  podmiot  publiczny  

w  rozumieniu  ustawy  o  partnerstwie  publiczno-

prywatnym  w  zakresie  mającym  wpływ  na 

sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno- 


prywatnym, lub zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane 

lub usługi w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza 

wraz z 

ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na 

roboty  budowlane  lub  usługi;  przepisu  art.  14b  §  4  nie  stosuje  się.  Zgodnie  z  §  2  art.  14s 

przepisy  art.  14k-

14n  stosuje  się  odpowiednio  do  wykonawcy,  partnera  prywatnego  lub 

koncesjonariusza.  A  zatem  nie  tylko  zamawiający,  ale  też  wykonawcy  biorący  udział  

w postępowaniu, objęci są ochroną, o której mowa w art. 14k Ordynacji podatkowej. 

Jak  słusznie  wskazał  Odwołujący,  w  stanie  faktycznym  ww.  interpretacji  Zamawiający  nie 

wymienił  wprost  prac  saperskich  polegających  na  przeszukaniu  terenu  robót  budowlanych 

przed  ich  rozpoczęciem  lub  wydobyciu  i  utylizacji  niewybuchów  i  niewypałów,  jak  też  prac  

i  badań  laboratoryjnych  w  zakresie  prac  czerpalno-refulacyjnych.  Tym  samym  –  wobec 

zastrzeżenia, że jeżeli w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno- 

skarbowej  zostanie  określony  odmienny  stan  faktyczny,  to  interpretacja  nie  wywoła  w  tym 

zakresie skutków prawnych – nie można przyjąć za pewnik, że organ podatkowy przyjmie za 

właściwą stawkę VAT 0% również w stosunku do spornych elementów zamówienia. 

Jednak,  biorąc  pod  uwagę  zasady  przejrzystości  postępowania  i  zachowania  uczciwej 

konkurencji, Izba uznała, że wykonawca, składając ofertę zgodnie z – co najmniej sugestią 

Zamawiającego,  za  jaką  należy  uznać  opublikowaną  przez  Zamawiającego  interpretację, 

potwierdzoną  jego  zachowaniem  związanym  z  nieodrzuceniem  ofert  Przystępującego  oraz 

spółki Warbud (samo wezwanie do wyjaśnień – zresztą w stosunku do wszystkich oferentów 

– w ocenie Izby było jedynie spowodowane pismem Odwołującego kwestionującym przyjętą 

stawkę i rozbieżności pomiędzy stawkami) – oraz prawidłową, w swojej ocenie, interpretacją 

przepisów  ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  nie  powinien  ponosić  negatywnych 

konsekwencji, zwłaszcza w sytuacji, w której po złożeniu oferty nie może już tej stawki zmienić. 

Tym samym już choćby z tego względu Przystępujący powinien korzystać z ochrony, jaką daje 

opublikowana  przez  Zamawiającego  interpretacja  podatkowa  –  przynajmniej  w  zakresie 

postępowania przetargowego. 

Natomiast w aspekcie podatkowym Izba uznała, że przedmiotowa interpretacja nie przeczy 

stanowisku zaprezentowanemu przez Przystępującego.  

Art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towa

rów i usług, w zakresie dotyczącym niniejszego 

sporu stanowi, że stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do usług związanych z ochroną 

środowiska morskiego (przy czym ustawa o podatku od towarów i usług nie rozróżnia pojęcia 

robót budowlanych, które również określa jako „usługi”). Zarówno Zamawiający, jak i organ 

podatkowy w wydanej interpretacji skupiali się na celu wykonywania danych czynności i tym 


samym ich skutku 

– ochronie środowiska morskiego, a nie rodzaju tych czynności, tj. roboty 

budowlane kont

ra usługi.  

Nie  było  sporne,  że  usługi  saperskie  związane  zarówno  z  przeszukaniem  terenu  przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, jak i wydobyciem niewypałów i niewybuchów, związane są 

z  bezpieczeństwem  tych  robót,  tj.  zabezpieczeniem  przed  nieprzewidzianym  wybuchem 

podczas ich wykonywania. Utylizacja wydobytych niewypałów i niewybuchów natomiast jest 

bezpośrednią  konsekwencją  ewentualnego  ich  znalezienia  i  jest  z  tym  ściśle  związana. 

Natomiast  prace  i  badania  laboratoryjne  w  zakresie  prac  czerpalno-refulacyjn

ych  są 

konsekwencją  zaplanowanych  robót  czerpalno-refulacyjnych.  Bezsprzecznie  zatem  są  to 

prace wstępne/pomocnicze w stosunku do prac głównych, tj. robót budowlanych dotyczących 

wykonania  opaski  brzegowej,  ostróg  brzegowych  i  robót  czerpalno-refulacyjnych  i  nie mają 

swojego odrębnego celu. Tym samym można uznać, że jako element całości – mieszczą się 

w zakresie prac związanych z ochroną środowiska morskiego.  

Tym  samym  na  obecnym  etapie  nie  ma  podstaw  do  stwierdzenia,  że  przyjęte  przez 

Przystępującego stanowisko jest sprzeczne z przedmiotową interpretacją indywidualną.  

Jeżeli natomiast zamawiający – Urząd Morski w Szczecinie, który przejął zakres zadań Urzędu 

Morskiego  w  Słupsku,  nie  jest  pewny  zakresu  powyższej  interpretacji,  może  zwrócić  się  

o wydanie i

nterpretacji podatkowej już ze wskazaniem pełnego zakresu prac.  

Co  do  sporu  zaś,  czy  kwestionowane  prace  spełniają  wymogi  dotyczące  świadczenia 

pobocznego  nierozerwalnie  związanego  ze  świadczeniem  głównym  –  w  ocenie  Izby 

przedmiotowo tak, bowiem ich rozdzielenie byłoby niecelowe z obiektywnego, ekonomicznego 

i budowlanego punktu widzenia 

– pomimo że mogłyby być zlecone oddzielnie, najbezpieczniej 

jest  jednak,  gdy  prace  saperskie  przeszukiwawcze  zostaną  wykonane  bezpośrednio  przed 

przystąpieniem do robót budowlanych, a wydobycie odnalezionych podczas prac niewypałów 

i  ni

ewybuchów  jest  koniecznością  właśnie  w  momencie  ich  odnalezienia.  Jakkolwiek  –  jak 

wynika już z samego formularza oferty oraz wzoru umowy – są one łatwe do osobnej wyceny, 

co też wykonawcy na życzenie Zamawiającego zrobili. 

Jednak, niezależnie od sporów, czy zakres prac można uznać za usługę kompleksową, czy 

też nie, w ocenie Izby – przeważające w tej kwestii było stwierdzenie co do wspólnego celu 

prac, a tym samym przyporządkowanie ich przedmiotowej interpretacji podatkowej. 

Tym samym, w ocenie Izby, nie j

est nieuzasadniony pogląd o zastosowaniu stawki podatku 

od towarów i usług w wysokości 0% dla całości zamówienia. 

Co  do  zarzutu  dotyczącego  nieprawidłowej  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryterium 

dotyczącym  doświadczenia  projektanta  oraz  powiązanego  z  tym  zarzutem  zarzutu  braku 

wystarczającego uzasadnienia prawnego i faktycznego dokonanej oceny, Izba stwierdziła, co 

następuje. 


W punkcie 7.2.3.4. lit. d specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącym warunku 

udziału w postępowaniu w zakresie personelu, Zamawiający zawarł postanowienie, zgodnie  

z  którym  wykonawca  ma  skierować  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  minimum  

1 projektanta, tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

inżynieryjnej  hydrotechnicznej  bez  ograniczeń,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r. 

Prawo  budowlane  (t.j.:  Dz.  U.  2019  poz.  1186,  ze  zm.)  oraz  rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) 

legitymującą  się  minimum  5-letnim  doświadczeniem  zawodowym  w  zakresie  projektowania 

robót hydrotechnicznych oraz doświadczeniem w opracowaniu minimum 2 (dwóch) projektów 

budowlano-wykonawczych  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej  budowli 

hydrotechnicznej  w  rozumieniu przepisów  rozporządzenia  Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej  z  dnia  1  czerwca  1998  r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny 

odpowiadać  morskie  budowle  hydrotechniczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  1998  nr  101  poz. 

645),  o  wartości  każdego  projektu  nie  mniejszej  niż  300  000,00  zł  brutto  (trzysta  tysięcy 

złotych) każdy lub minimum 1 (jednego) projektu o wartości min. 500 000,00 zł brutto; przy 

czym wartość projektu rozumiana jest jako cena za wykonanie tego projektu, zgodnie z umową 

na  usługę,  którego  projekt  dotyczy  albo  minimum  1  projektanta,  tj.  osobę  posiadającą 

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez 

ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2019 

poz. 1186, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 

2019  r.  w  sprawie  przygotowania  zawodowego  do  wykonywania  samodzielnych  funkcji 

technicznych w budowni

ctwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) legitymującą się minimum 5-letnim 

doświadczeniem  zawodowym  w  zakresie  projektowania  robót  hydrotechnicznych  oraz 

doświadczeniem  w  opracowaniu  minimum  2  (dwóch)  projektów  budowlano-wykonawczych  

w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej  budowli  hydrotechnicznej  w  rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  morskie  budowle 

hydrotechniczne  i  ich  usytuowanie  (Dz. 

U.  1998  nr  101  poz.  645),  na  podstawie  których 

wykonano roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto każda (pięć 

milionów złotych każda robota liczona odrębnie dla każdego projektu) lub minimum 1 (jednego) 

projektu  na  podstawie  którego  wykonano  roboty  budowlane  o  wartości  nie  mniejszej  niż 

10.000.000,00 zł brutto (dziesięć milionów złotych)" 

Do  punktu  tego  Zamawiający  odwołał  się  w  punkcie  19.3  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, w którym wskazał, że kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi: 

19.3.1. cena (C) 

– waga 60%, 

doświadczenie kierownika budowy (DK) – waga 15%, 


doświadczenie kierownika robót hydrotechnicznych (DKR) – waga 5%, 

doświadczenie projektanta (DP) – waga 15%, 

doświadczenie kierownika prac podwodnych II klasy (DKP) – waga 5%. 

19.4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Ocena  łączna  stanowi  sumę  punktów  uzyskanych  w  ramach  ww.  kryteriów.  Obliczenia 

dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 

poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad – co do doświadczenia 

projektanta  (pkt  19.4.4.):  doświadczenie  projektanta  w  opracowaniu  projektów  budowlano-

wykonawczych w zakresie budowy lub przebudowy morskiej budowli hydrotechnicznej (DP) 

– 

ocenie zostanie poddana wskazane przez wykonawcę w formularzu oferty – załącznik nr 1 do 

specyfikacji, doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia, o której mowa w pkt 

7.2.3.4.  lit.  d.  Maksy

malna  liczba  punktów  –  15.  Punkty  zostaną  przyznane  według 

następujących zasad:  

a) doświadczenie projektanta w opracowaniu do 2 projektów budowlano-wykonawczych bez 

względu  na  wartość  lub  projektów  w  rozumieniu  pkt.  19.4.4.1  –  w  zakresie  budowy  lub 

przebu

dowy  morskiej  budowli  hydrotechnicznej,  bądź  brak  wskazanego  doświadczenia  

– 0 pkt, 

b) doświadczenie projektanta w opracowaniu minimum 3 projektów budowlano-wykonawczych 

w  rozumieniu  pkt  19.4.4.1.  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej  budowli 

hydrotechnicznej 

– 5 pkt, 

c) doświadczenie projektanta w opracowaniu minimum 5 projektów budowlano-wykonawczych 

w  rozumieniu  pkt  19.4.4.1.  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej  budowli 

hydrotechnicznej 

– 10 pkt, 

d) doświadczenie projektanta w opracowaniu minimum 7 projektów budowlano-wykonawczych 

w  rozumieniu  pkt  19.4.4.1.  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy  morskiej  budowli 

hydrotechnicznej 

– 15 pkt. 

W  podpunkcie  19.4.4.1  specyfikacji  wskazano,  że  przez  projekt  w  rozumieniu  pkt.  19.4.4. 

rozumie  się  projekt  o  wartości  minimum  300.000  zł  brutto,  przy  czym  wartość  projektu 

rozumiana jest jako cena za wykonanie tego projektu, zgodnie z umową na usługę, którego 

projekt dotyczy), a także projekt, na podstawie którego wykonano robotę budowlaną (budowy 

lub przebudowy) w w

artości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto – każda robota liczona 

odrębnie dla każdego projektu). 

Odwołujący  w  formularzu  oferty  wskazał  jako  projektanta  panią  A.  Z.  oraz  

9 wykonanych przez nią prac. Podobnie panią Z. wskazał Przystępujący, wymieniając jedynie 

6  prac.  Pozostałe  3  prace  (z  poz.  4,  5  i  6  wykazu)  Przystępujący  uznał  za  niespełniające 

wymogu punktu 19.4.4. i 19.4.4.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze względu na 


to,  że  w  ramach  prac  wskazanych  w  poz.  4.  i  5.  p.  Z.  uczestniczyła  wyłącznie  w  realizacji 

projektów wykonawczych, a nie budowlano-wykonawczych, w pracach wskazanych w poz. 9. 

na dzień składania ofert wykonany został wyłącznie projekt budowlany, a projekt wykonawczy 

nie został zrealizowany. 

W związku z tym na etapie badania ofert Przystępujący skierował do Zamawiającego pismo 

wskazujące na powyższą kwestię, na skutek którego Zamawiający, pismem z 24 stycznia 2020 

r., w oparciu o art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wezwał Odwołującego do 

złożenia wyjaśnień. Odwołujący udzielił wyjaśnień pismem z 27 stycznia 2020 r. wskazując, 

że w jego ocenie wszystkie wymienione projekty spełniają wymogi punktu 19.4.4 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i są projektami budowlano-wykonawczymi w zakresie budowy 

lub  przebudowy  morskiej  budowli  hydrotechnicznej  zgodnie  z  wymogami  punktu  19.4.4 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W piśmie z 29 stycznia 2020 r. opisał szerzej 

zakres  prac  w  poszczególnych  pozycjach  oraz  przedstawił  swoje  stanowisko  co  do 

interpretacji przedmiotowego kryterium oceny ofert. 

W konsekwencji w kryterium doświadczenia projektanta Zamawiający przyznał Odwołującemu 

10 na 15 możliwych punktów (Przystępujący również otrzymał 10 punktów). Zgodnie z opisem 

oceny ofert w tym kryterium o

znacza to, że Zamawiający uznał 5 lub 6 wskazanych projektów. 

W „Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej” wskazał jednak jedynie liczbę punktów 

w poszczególnych kryteriach, bez jakiegokolwiek uzasadnienia. 

W  ocenie  Izby  oznacza  to,  że  nie  można  dokonać  prawidłowej  weryfikacji  czynności 

Zamawiającego  w  zakresie  oceny  ofert,  w  tym  w  kryterium  doświadczenia  projektanta 

wskazanego przez Odwołującego, ponieważ nie wiadomo, które pozycje Zamawiający uznał 

za spełniające wymóg, a których nie, a te, które nie zostały uznane – w jakim zakresie i z jakich 

powodów.  

Tym samym Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. 

z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zaniechanie podania uzasadnienia 

faktyczne

go i prawnego oceny ofert, skutkujące uniemożliwieniem Odwołującemu dokonania 

oceny prawidłowości i weryfikacji czynności oceny ofert przez Zamawiającego potwierdził się.  

Dodatkowo, z powyższego powodu, Izba nie mogła odnieść się do zarzutu naruszenia art. 91 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego 

jako  najkorzystniejszej  na  skutek  braku  uwzględnienia  całego  przedstawionego  w  ofercie 

Odwołującego doświadczenia projektanta (kryterium  oceny  ofert „DP”)  i zaniżenie punktacji 

oferty  Odwołującego  w  zakresie  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  w  sytuacji,  gdy  całe 

przedstawione przez Odwołującego doświadczenie projektanta (kryterium oceny ofert „DP”) 

spełnia wymogi uzasadniające przyznanie maksymalnej punktacji w tym kryterium na poziomie 

15  punktów.  Tym  bardziej,  że  Zamawiający  nie  uczestniczył  w  rozprawie  ani  nie  wskazał 


swojego stanowiska pisemnie (poza samym oświadczeniem o uwzględnieniu odwołania). Ani 

bowiem wykonawca, ani Izba nie powinny domyślać się podstaw działania Zamawiającego. 

Owszem,  prawdopodobnie  rację  ma  Przystępujący,  podnosząc,  że  chodziło  tu  o  powody 

wskazane  w  jego  piśmie  negującym  część  doświadczenia  pani  Z.,  ale  jest  to  tylko 

prawdopodobieństwo. 

Co  zaś  do  sporu  pomiędzy  Odwołującym  a  Przystępującym  w  zakresie  rozumienia  pojęcia 

„projekt  budowlano-wykonawczy”,  to  Izba  podziela  stanowisko,  że  pojęcie  to  –  używane 

powszechnie,  lecz  nie  znajdujące  odzwierciedlenia  w  oficjalnych  przepisach  –  należy 

interpretować  w  kontekście  przepisów  §  4  i  §  5  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  

z  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 

funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129): 

§  4:  1.  Dokumentacja  projektowa,  służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się 

w szczególności z: 

1) projektu budowlanego w za

kresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5; 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6; 

4)  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  w  przypadkach  gdy  jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych,  dla których  nie  jest  wymagane  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę,  składa  się  

w szczególności z: 

1)  planów,  rysunków  lub  innych  dokumentów  umożliwiających  jednoznaczne  określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji 

ich wykonywania; 

2) przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6; 

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

§  5:  1.  Projekty  wykonawcze  powinny  uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekt  budowlany  

w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

2.  Projekty  wykonawcze  zawierają  rysunki  w  skali  uwzględniającej  specyfikę  zamawianych 

robót  i  zastosowanych  skal  rysunków  w  projekcie  budowlanym  wraz  z  wyjaśnieniami 

opisowymi, które dotyczą: 

1) części obiektu, 

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 


4) instalacji i wyposażenia technicznego 

–  których  odzwierciedlenie  na  rysunkach  projektu  budowlanego  nie  jest  wystarczające  dla 

potrzeb, o których mowa w ust. 1. 

3. Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia, dotyczą: 

1) przygotowania terenu pod budow

ę; 

2)  robót  budowlanych  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich 

części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi 

w zakresie obiektów budowlanych; 

3) robót w zakresie instalacji budowlanych; 

4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

4. Wymagania dotyczące formy projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla 

projektu budowlanego. 

W opinii Izby zastosowane przez Zamawiającego określenie „projekt budowlano-wykonawczy” 

jest  zbit

ką określeń „projekt budowlany” i „projekt wykonawczy”, czyli opracowań, o których 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 przywołanego rozporządzenia. Zatem pojęcie to należy rozumieć 

jako „projekt budowlany i wykonawczy”. Jest to uzasadnione logicznie i językowo jako skrót 

obu tych projektów pomijający powtarzające się słowo „projekt”. Izba dotychczas nie spotkała 

się z odmiennym, powszechnym rozumieniem tego pojęcia w środowisku branży budowlanej 

czy też wśród zamawiających. Zatem przyjęta przez Izbę wykładnia tego pojęcia jest zgodna 

z zasadą interpretacji zawartą w art. 65 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którą oświadczenie 

woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone 

zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone  zwyczaje,  przyjmując,  że  w  tym 

przypadku „ustalone zwyczaje” to zarówno zwyczaje branży budowlanej, jak i zamawiających 

stosujących takie nazewnictwo. 

Interpretacja  taka  jest  także  zgodna  z  zakresem  przedmiotu  zamówienia,  obejmującym 

wykonanie i projektu 

budowlanego, i projektu wykonawczego, a także połączeniem celowym 

pomiędzy zakresem przedmiotu zamówienia a doświadczeniem wymaganym czy to w ramach 

warunku udziału w postępowaniu, czy kryterium oceny ofert. Odmienna interpretacja, w opinii 

Izby, nie ma logicznego uzasadnienia.  

Zatem projektant, aby jego doświadczenie mogło zostać uznane w ramach przedmiotowego 

kryterium,  musiał  sporządzić  opracowanie/opracowania  odpowiadające  swoim  zakresem 

pojęciom projektu budowlanego i projektu wykonawczego w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. 

rozporządzenia,  niezależnie  od  tego,  jaką  nazwę  tych  dokumentów  przyjął  dany  inwestor, 

projektant, czy wykonawca robót.  


Natomiast  co  do  stosunku  podpunktu  19.4.4.1  do  punktu  19.4.4  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  Izba  stwierdziła,  że  w  podpunkcie  19.4.4.1  wskazano  dodatkowy 

wymóg  co  do  projektu  budowlano-wykonawczego  w  postaci  jego  wartości  (min.  300.000  zł 

brutto)  oraz  alternatywnie  („a  także”)  –  na  projekt  o  mniejszej  wartości,  pod  warunkiem  że 

wartość  robót,  których  ten  projekt  dotyczył,  nie  była  mniejsza  niż  5.000.000  zł  brutto,  

a  dodatkowo 

–  roboty  te  zostały  już  wykonane  („na  podstawie  którego  wykonano  robotę 

budowlaną”). Samo zaś określenie „projekt” jest tym samym pojęciem co „projekt budowlano-

wykonawczy”, o którym mowa w punkcie 19.4.4 i nie ma żadnych podstaw, by rozumieć je 

inaczej. Sam już punkt 19.4.4 wskazuje: „projektów budowlano-wykonawczych w rozumieniu 

pkt 19.4.4.1”, a podpunkt 19.4.4.1 zaczyna się od słów „przez projekt w rozumieniu pkt. 19.4.4 

roz

umie się” 

W powyższych powodów Izba uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu zaniechania podania 

uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert wykonawców, przez co nie można ocenić 

prawidłowości  oceny  oferty  złożonej  przez  Odwołującego,  a  także  nakazała  sporządzenie  

i  przekazanie  wykonawcom  pełnego  uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  oceny  ofert 

wykonawców. 

Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba uwzględnia odwołanie, 

jeżeli  stwierdzi  naruszenie  przepisów  ustawy  (ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  które 

miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Brak możliwości weryfikacji dokonanej oceny oferty w połączeniu z zarzutem nieprawidłowej 

oceny 

–  przy  wpływie  ww.  oceny  na  wynik  punktowy  Odwołującego  oznacza,  że  brak 

uzasadnienia oceny ofert może mieć istotny wpływ na wynik postępowania przetargowego. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2, 

§ 3 i § 5 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając  proporcjonalnie  w  stosunku  do  wyniku  postępowania  połowę  poniesionych 

przez  Odwołującego  kosztów  wpisu  wynoszących  20.000  złotych,  tj.  obciążając  nimi  po 

połowie  Odwołującego  i  Przystępującego,  który  wniósł  sprzeciw  wobec  uwzględnienia 

odwołania przez Zamawiającego. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

Członkowie:   

……………………..… 

……………………..… 


wiper-pixel