KIO 515/20 POSTANOWIENIE dnia 31 marca 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 515/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 31 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: Ewa Sikorska 

po  rozpoznaniu  w  dniu  31  marca  2020  roku  w  Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron i uczestników postępowania, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej w dniu 11 marca 2020 roku przez wykonawcę Asseco Data Systems Spółka 

Akcyjna  w  Gdyni 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Gminę  Miasto  Szczecin  w 

Szczecinie 

przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Usług  Specjalistycznych  MVB  S.  K.  Spółka 

Jawna  w  Szczecinie, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie 

odwołującego 

postanawia  

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz Asseco 

Data Systems Spółki Akcyjnej w Gdyni kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) stanowiącej równowartość uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku 

–  Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  roku,  poz.  1843),  na  niniejsze  postanowienie,  w 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 515/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Miasto  Szczecin  w  Szczecinie  –  działając  na  podstawie 

przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1843

),  zwanej  dalej  „ustawą  P.z.p.”,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego,  którego  przedmiotem  jest  rozbudowa  systemu  monitoringu miasta  Szczecin  z 

do

stawą systemu analizy obrazu. 

W  dniu  11  marca  2020  roku  wykonawca  Asseco  Data  Systems  SA  w  Gdyni  (dalej: 

odwołujący) wniósł odwołanie na treść wyjaśnień opublikowaną przez zamawiającego w dniu 

14 stycznia 2020 roku 

lub na zmienioną wyjaśnieniami treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  (s.i.w.z.).  Czynnościom  i  zaniechaniom  zamawiającego  odwołujący  postawił 

następujące zarzuty:  

1)  zarzut naruszenia art. 38 w zw. z art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy 

P.z.p.  w  zw.  z  naruszeniem  art.  353

art.  354  §  2  Kodeksu  cywilnego  przez 

zaniechanie  udzielenia  wyjaśnień,  które  w  sposób  pełny,  jednoznaczny, 

wyczerpujący,  odpowiadają  treści  złożonych  przez  wykonawców  wniosków  o 

wyjaśnienia treści s.i.w.z., 

2)  zarzut  naruszenia  art.  14  w  zw.  z  art.  139  ust.  1  ustawy  P.z.p.  w  zw.  z 

naruszeniem art. 353

, art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego oraz w zw. z art. 29 ust. 1, 

2  ustawy  P.z.p.  przez  pisanie  przedmiotu 

zamówienia  w  sposób  niepełny, 

niejednoznaczny,  niewyczerpujący,  bez  uwzględnienia  wszystkich  wymagań  i 

okolic

zności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  w  szczególności 

poprzez  przerzucenie  na  w

ykonawcę  niemożliwych  do  oszacowania  ryzyk 

związanych  z  realizacją  zamówienia,  a  także  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać 

uczciwą konkurencję. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

udzielenia wyjaśnień w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, 

dokonania  modyfikacji  treści  s.i.w.z.  w  sposób  wskazany  w  uzasadnieniu 

odwołania, 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  wskazanych  w  uzasadnieniu 

odwołania  na  okoliczności  opisane  w  jego  treści,  a  także  dowodów  przedstawionych  na 

rozprawie; 


obciążenie  zamawiającego  kosztami  postępowania,  w  tym  kosztami 

zastępstwa zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 972). 

Pismem  z  dnia  20 

marca  2020  r.  zamawiający  oświadczył,  że  uwzględnia  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  odwołującego  przystąpił  wykonawca 

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych MVB S. K. Spółka Jawna w Szczecinie. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie zgłosił przystąpienia 

żaden wykonawca. 

Izba zważyła, co następuje: 

Art.  186  ust.  2  zd.  pierwsze  ustawy  P.z.p.  stanowi,  iż  w  przypadku  uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem,  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w 

terminie żaden wykonawca. 

Tym  samym  stwierdzić  należy,  iż  na  skutek  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

podniesionych  w  odwołaniu,  jak  i  okoliczności,  iż  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił 

żaden  wykonawca  Izba  uznała,  że  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron, zgodnie z przepisem art. 186 

ust. 2 zd. pierwsze ustawy P.z.p. 

Rozstrzygając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Izba  uwzględniła 

okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

P.z.p.,  orzekając  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na 

rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: …………………………. 


wiper-pixel