KIO 514/20 WYROK dnia 15 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

KIO 514/20 

Sygn. akt: KIO 514/20

WYROK 

z dnia 15 czerwca 2020 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:     Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:            

Aldona Karpińska

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  czerwca  2020  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę    Promost  Consulting  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  (35-307)  

postępowaniu prowadzonym  przez  Miasto Stołeczne Warszawa  z Warszawy  –  Zarząd 

Miejskich Inwestycji Drogowych  z Warszawy (01-909) 

przy  udziale  wykonawcy  Fasys 

Mosty  Sp.  z  o.o.  z  Wrocławia  (53-317),  zgłaszającego 

swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

o

ddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Promost  Consulting  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  

z siedzibą w Rzeszowie (35-307) i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę    Promost 

Consulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie (35-307) tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od  wykonawcy    Promost  Consulting  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą w  Rzeszowie 

(35-307)  na  rzecz  Miasta 

Stołecznego  Warszawy  –  Zarządu  Miejskich  Inwestycji 

Drogowych    z  Warszawy  (01-909) 

kwotę  3  600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset 

złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


KIO 514/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pr

awo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….…………... 


KIO 514/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 

z  Warszawy  (01-

909)  [dalej  „zamawiający”]  na  „Opracowanie  projektu  budowlanego  oraz 

projektów  wykonawczych  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do 

zrealizowania zadania inwestycyjnego pn. przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad 

Kanałem  do  Faelbetu.”  (Numer  postępowania:  ZP/8/PN/5/19)  wykonawca  Promost 

Consulting  Sp.  z  o.o.  S

p.k.  z  siedzibą  w  Rzeszowie  (35-307)    [dalej  „odwołujący”]  złożył 

odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego, polegających na: 

1.  dokonaniu  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej  ofe

rty  złożonej  przez  Fasys  Mosty 

Sp. z o.o. 

z Wrocławia (53-317) [dalej „przystępujący”], 

2.  zaniechaniu  odrzucenia  przez  z

amawiającego  oferty  przystępującego  pomimo,  iż 

wyjaśnienia złożone przez tego wykonawcę, z uwagi na ich zawartość i formę, winny 

skutkować taką właśnie czynnością. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843) 

[dalej „ustawa Pzp’]: 

1.  art. 90 ust. 3 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz w zw. z art. 7 ust. 1 i 3, poprzez 

uznanie  wyjaśnień  złożonych  przez  przystępującego  za  wystarczające  i  „obalające" 

podejrzenie  „rażąco  niskiej  ceny"  złożonej  oferty,  a  w  konsekwencji  zaniechanie 

odrzucenia oferty tego wykonawcy, pomimo, że złożone wyjaśnienia nie odpowiadają 

wezwaniu  z

amawiającego,  są  ogólne  i  niekompletne,  co  jest  równoznaczne  

z niezłożeniem wyjaśnień, 

2.  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1,  poprzez  niedochowanie  przez  z

amawiającego 

zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, poprzez wybór 

oferty 

przystępującego, który to wybór zmierza do udzielenia zamówienia wykonawcy 

wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy, 

3.  art.  7, 

poprzez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu.


KIO 514/20 

Odwołujący wniósł o: 

unieważnienia 

czynności 

zamawiającego, 

p

olegającej 

na 

wyborze 

jako 

najkorzystniejszej oferty złożonej przez przystępującego, 

2.  dokonanie ponownego badania i oceny oferty 

przystępującego, 

3.  odrzucenie  oferty 

przystępującego  z  uwagi  na  niezłożenie  wyjaśnień  w  zakresie 

„rażąco niskiej ceny oferty", 

4.  w  konsekwencji  dokonanie  wyboru  jako  najkorzyst

niejszej  oferty  złożonej  przez 

o

dwołującego. 

Odwołujący  podniósł,  że  ocena  wyjaśnień  złożonych  w  postępowaniu  winna  być 

dokonywana  przez 

pryzmat  treści  skierowanego  do  wykonawcy  wezwania  i  przedmiotu 

zamówienia,  którego  dotyczy  postępowanie  i  w  sytuacji,  gdy  wykonawca  został  wezwany  

obowiązkiem  wykonawcy  jest  wyjaśnienie  wszystkich  elementów  zamówienia,  niezbędnych 

do  jeg

o  należytego  wykonania  i  przedstawienie  szczegółowej  kalkulacji  ceny,  a  nie 

poprzestanie na z

łożeniu ogólnikowych zapewnień wykonawcy.  

Stwierdził,  że  zamawiający  żądał  dla  uwiarygodnienia  złożonych  wyjaśnień 

przedstawienia  i  wykazania  „konkretnych  uwarunkowań  i  czynników"  dostępnych 

w

ykonawcy,  które  wpłynęły  lub  mogły  wpłynąć  na  możliwość  obniżenia  przez  wykonawcę 

ceny.  Innym  wymaganym  przez  z

amawiającego  elementem  wyjaśnień  miały  być  czynniki 

cenotwórcze,  w  tym  koszty  pracownicze,  ilość  roboczogodzin,  rezerwa  na  nieprzewidziane 

wydatki, czy zakładany zysk.  

Stanął  na  stanowisku,  że  żadna  z  wyżej  wskazanych  kwestii  nie  została  przez 

przystępującego wyjaśniona w sposób należyty, z przedstawieniem pełnych kalkulacji. 

Odwołujący  stwierdził,  że  przystępujący  nie  przedstawił  szczegółowej  kalkulacji 

kosztów  osobowych  dla  poszczególnych  elementów  prac  projektowych,  w  wyjaśnieniach 

poprzestał jedynie na stwierdzeniu, że posiada pełny zespół projektowy, który jednocześnie 

realizuje kilka projektów, co pozwala na redukcję kosztów ich pracy, wskazał również na fakt, 

że funkcję głównego projektanta będzie pełnił prezes spółki, przez co nie jest zobowiązany 

do  stosowania  przepisów  w  zakresie  minimalnego  wynagrodzenia,  ani  przeliczania 

roboczogodzin.  

W  ocenie  odwołującego  tak  ogólnikowych  stwierdzeń  nie  można  uznać  za 

wystarczające,  wskazując  że  przystępujący  nie  podał  stawki  roboczo  godziny  dla 

zatrudnianego zespołu projektowego, a sam fakt, że rolę głównego projektanta pełni prezes 

spółki  nie  wyklucza  udziału  innych  członków  zespołu  projektowego,  jak  projektanci  innych 

branż, czy asystenci projektantów.  

Podniósł,  że  wykonanie  opracowań  projektowych  jest  związane  z  wielomiesięczną 

pracą  całego  kilkuosobowego  zespołu  projektowego  o  różnym  stopniu  doświadczenia,  


KIO 514/20 

a  k

oszt  pracy  projektantów  i  asystentów  jest  głównym  czynnikiem  cenotwórczym  

w  przypadku  prac  projekt

owych,  a  w  związku  z  tym  brak  przedstawienia  jakichkolwiek 

kalkulacji w tym zakresie, czynni wyjaśnienia przystępującego ogólnikowymi i pozbawionymi 

wartości  merytorycznej,  nie  pozwalającym  na  stwierdzenie,  że  koszty  pracy  zostały  przez 

przystępującego skalkulowane prawidłowo.  

Podniósł  także,  że  ogólnikowe  stwierdzenia  i  zapewnienia  wykonawcy  nie  stanowią 

wystarczającej treści wyjaśnień, powołując się na wyrok z dnia 20 grudnia 2012 r. o sygn. akt  

KIO 2712/12, 

zgodnie z którym „celem złożenia wyjaśnień jest umożliwienie zamawiającemu 

zweryfikowania  poprawności  dokonanej  przez  wykonawcę  kalkulacji  ceny,  a  nie  złożenie 

ogólnego  zapewnienia,  że  wykonawca  wykona  zamówienie  za  oszacowaną  przez  siebie 

cenę. (...) z tego powodu powinny być wyczerpujące, konkretne i przekonujące, ujawniające 

najważniejsze  składniki  cenotwórcze,  jak  przykładowo  koszt  pracowników,  zaangażowania 

odpowiedniego  sprzętu,  czy  wreszcie  marżę  wykonawcy.  W  przeciwnym  wypadku 

wyjaśnienia  będą  miały  jedynie  charakter  iluzorycznych  i  nie  będą  stanowiły  wyjaśnienia 

elementów oferty, mających wpływ na wysokość cen". 

Odwołujący stwierdził nadto, że przystępujący w złożonych wyjaśnieniach nie wskazał 

żadnych  „obiektywnych  czynników",  które  mają  wpływ  na  kalkulacje  ceny  oferty,  a  są 

dostępne tylko temu wykonawcy. Zdaniem odwołującego okoliczności, na które powołał się 

przystępujący w punkcie 1, 3, 5 i 6 wyjaśnień cechuje bardzo wysoki poziom ogólności, który 

nie pozwala na wskazanie, 

w jaki sposób przyczyniły się one do obniżenia ceny jego oferty. 

Uzu

pełnił,  że  każdy  z  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniach  dysponuje 

podobnymi  „czynnikami",  zaś  fakt  realizowania  przez  wykonawcę  kilku  projektów 

jednocześnie nie jest niczym nadzwyczajnym dla firm projektowych, ponieważ zdecydowana 

większość firm projektowych działa właśnie w ten sposób. Uznał również, że na cenę oferty 

w  znaczący  sposób  nie  wpływa  posiadanie  własnego  biura,  czy  sprzętu,  podnosząc  że 

przystępujący  nie wskazał  żadnych wyliczeń,  które obrazowałyby  wpływ  tych czynników  na 

cenę oferty oraz ewentualne oszczędności po jego stronie. 

Za  bez  znaczenia  dla  wyceny  uznał  nadto  posiadane  przez  przystępującego 

doświadczenie, gdyż wszyscy oferenci w przedmiotowym postępowaniu musieli się wykazać 

określonym  poziomem  doświadczenia,  a  zatem  nie  jest  to  okoliczność  dostępna  wyłącznie 

przystępującemu;  za  bez  znaczenia  uznał  przedłożone  przez  przystępującego  zestawienie 

innych  inwestycji  z  kwotami  na  ich  wykonanie 

– w ocenie odwołującego przytoczenie nazw 

poszczególnych  zadań  i  kwot  zamawiającego  nie  może  stanowić  żadnego  dowodu 

prawidłowości  dokonanej  przez  przystępującego wyceny,  ponieważ  każdy  przetarg cechują 

inne  warunki, 

czy  to  związane  z  miejscem  wykonania  inwestycji,  czy  z  wymaganiami 

z

amawiającego, co do zakresu prac, również kwoty jakimi dysponują zamawiający zależą od 

wielu  czynników  i  możliwości  finansowych  poszczególnych  zamawiających  wobec  czego 


KIO 514/20 

wskazane  argumenty  można  uznać  jedynie  za  okoliczności  dodatkowe,  a  nie  główne 

okoliczności uzasadniające zaoferowaną cenę.  

Odwołał  się  do  wyroku  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  1375/15,  KIO  1391/15,  zgodnie  

z  którym  „wyjaśnienia  powinny  być  konkretne,  jasne,  spójne  i  adekwatne  do  danego 

przedmiotu  zamówienia.  Stosowana  powszechnie  w  dokumentach  tego  typu  beletrystyka 

polegająca  na  mnożeniu  ogólników  o  wielkim  doświadczeniu  wykonawcy,  jego  znakomitej 

organizacji  produkcji,  optymalizacji  kosztów,  wdrożeniu  niezwykłe  nowoczesnych  

i energooszczędnych technologii, posiadaniu wykwalifikowanej acz taniej kadry, korzystnym 

położeniu  jego  bazy  czy  siedziby,  etc.  przeważnie  nic  nie  wnosi  do  sprawy  i  nie  niesie 

informacji  o  żadnych  możliwych  do  uchwycenia  wartościach  ekonomicznych.  Jako  taka, 

może  być  traktowana  jedynie  jako  dopełnienie  i  tło  dla  bardziej  konkretnych  i  wymiernych 

danych podawanych w ramach wyjaśnień, a nie ich podstawa czy zasadnicza treść". 

Pod

sumował,  że z  treści  wyjaśnień  przystępującego  nie wynika,  iż  ww.  okoliczności  

w jakiś szczególny sposób dotyczą  przystępującego (w porównaniu z innymi wykonawcami 

tego rodzaju), a przede wszystkim zostały opisane w tak ogólny sposób, iż nie niosą żadnej 

konkretnej  treści  pozwalającej  na  dokonanie  ich  przełożenia  na  jakiekolwiek  wartości 

ekonomiczne. 

Podkreślił,  że  przystępujący  do  złożonych  wyjaśnień  nie  przedłożył  żadnych 

dowodów uwiarygadniających składane wyjaśnienia, choć zamawiający w wezwaniu wprost 

ws

kazał,  że  oczekuje  ich  złożenia  celem  oceny  możliwości  wykonania  przedmiotowego 

zamówienia.  Stwierdził,  że  przystępujący  nie  przedłożył  dowodów  jak  umowy  

z  projektantami,  dowody  zakupy  posiadanego  sprzętu,  kalkulacji  indywidulanych,  czy 

zestawienia  przewidywanej  liczby  godzin  pracy  zespołu  projektowego;  w  przedłożonych 

wyjaśnieniach nie przedstawiono również wartości zysku jaki założył przystępujący.  

Ocenił,  że  w  wyjaśnieniach  przystępujący  poprzestał  jedynie  na  ogólnikowym 

stwierdzeniu,  że  w  celu  zwiększania  szans  na  wygraną  zastosował  minimalny  zysk,  nie 

podając jednocześnie żadnej założonej kwoty, czy wartości procentowej założonego zysku. 

Podniósł,  że  trudno  merytorycznie  ustosunkować  się  do  złożonych  przez 

przystępującego  wyjaśnień,  a  to  wobec  braku  w  nich  jakichkolwiek  istotnych  informacji 

dotyczącej  sposobu  tak  niskiego  skalkulowania  ceny,  w  tym  kosztów  pracy,  liczby 

przewi

dywanych  godzin  pracy  zespołu  projektowego,  czy  wskazanie  istnienia  okoliczności 

umożliwiających ich obniżenie.  

Stanął na stanowisku, że trudno uznać za udowodnienie rzetelności wyliczenia ceny 

ofertowej jedynie poprzez 

wskazanie ogólnych okoliczności dostępnych niemal dla każdego 

wykonawcy  oraz  poprzestanie  na  samych  zapewnieniach 

–  treść  złożonych  przez 

przystępującego  wyjaśnień  ma  charakter  ogólny,  abstrakcyjny,  co  w  konsekwencji  skutkuje 


KIO 514/20 

tym, iż takowe wyjaśnienia traktowane są tak, jakby wyjaśnienia nie zostały w ogóle złożone 

ze skutkiem przewidzianym w art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.  

Stwierdził,  że  w  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  i  sądów  powszechnych,  

a  także  w  doktrynie  ugruntowany  jest  pogląd,  iż  zwrócenie  się  przez  zamawiającego  do 

wykonawc

y o złożenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny tworzy domniemanie, że 

oferowana  cena  jest  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  co  oznacza 

przerzucenie  na  w

ykonawcę  ciężaru  dowodu  w  zakresie  wykazania,  że  zaoferowana  cena 

nie jest rażąco niska, co znajduje odzwierciedlenie wprost w treści art. 90 ust. 2 ustawy Pzp; 

z  momentem  wezwania  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  na  wezwanym  wykonawcy 

spoczywa  ciężar  wykazania,  że  możliwe  i  realne  jest  wykonanie  zamówienia  za 

zaproponowaną  cenę.  Złożone  w  tym  przedmiocie  wyjaśnienia  muszą  być  konkretne, 

wyczerpujące  i  uzasadniające  podaną  w  ofercie  cenę,  czemu  przystępujący  

przedmiotowym postępowaniu nie sprostał. 

Podniósł  wreszcie,  że  zamawiający  odrzuca  zarówno  ofertę  wykonawcy,  który  nie 

złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  z  dostarczonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia. 

Powołał  się  na  wyrok  IV  Ca  1299/09  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie,  zgodnie  z  którym 

Wyjaśnienia  powinny  być  jak  najbardziej  szczegółowe  i  winny  zawierać  wszystkie  aspekty 

mające  wpływ  na  cenę,  tak  aby  nie  pozostawiały  wątpliwości  co  do  prawidłowości  jej 

wyliczenia,  a  jednocześnie  nie  mogą  opierać  się  na  samych  oświadczeniach  wykonawcy, 

gdyż art. 90 ust. 3 ustawy mówi o dowodach na ich potwierdzenie. Ciężar dowodu, że cena 

nie jest rażąco niska spoczywa na wykonawcy składającym ofertę, a nie na zamawiającym, 

który w dodatku nie musi „podpowiadać " wykonawcy dlaczego uważa cenę za zbyt niską." 

Podsum

ował,  że  w  świetle przepisu art.  90  ust. 3  ustawy  Pzp podstawą  odrzucenia 

oferty 

przystępującego  jest  nie  tylko  stwierdzenie  przez  zamawiającego,  iż  zaoferowana 

przez tego w

ykonawcę cena jest ceną rażąco niską, ale taką podstawą jest także niezłożenie 

wyja

śnień,  przy  czym  zgodnie  z  utrwalonym  orzecznictwem  przez  niezłożenie  wyjaśnień 

należy  również  rozumieć  sytuację  niezłożenia  wyjaśnień  odpowiadających  wezwaniu 

zamawiającego, wyjaśnień ogólnych, niekompletnych. 

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

przekazanej Izbie przez  zamawiającego  przy  piśmie z  dnia 6 kwietnia 2020  r.  „Odpowiedzi 

na  odwołanie”  –  pismo  zamawiającego  z  dnia  19  marca  2020  r.,  pisma  zamawiającego  

z dnia 28 kwietnia 2020 r., pisma odwołującego z dnia 12 czerwca 2020 r., a także stanowisk 

zamawiającego  i  wykonawcy  przystępującego  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego (prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia/rozprawy odwołujący się 


KIO 514/20 

nie  stawił),  zaprezentowanych  w  toku  rozprawy  skład  orzekający  Izby  ustalił  i  zważył,  co 

następuje.  

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawie. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  także,  że  wykonawca  wnoszący  odwołanie  posiada 

interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia 

szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

W odniesieniu do wszystkich 

zarzutów, tj.: 

 

uznania  wyjaśnień  złożonych  przez  przystępującego  za  wystarczające  i  „obalające" 

podejrzenie 

„rażąco niskiej ceny" złożonej oferty,  

 

niedochowania przez zamawiającego zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania 

wykonawców,  poprzez  wybór  oferty  przystępującego,  który  to  wybór  zmierza  do  udzielenia 

zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy potwierdziły się, 

 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu,  a  w  konsekwencji 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  tego  wykonawcy,  pomimo,  że  złożone  wyjaśnienia  nie 

odpowiadają  wezwaniu  zamawiającego,  są  ogólne  i  niekompletne,  co  jest  równoznaczne  

z niezłożeniem wyjaśnień  

s

kład orzekający Izby zbiorczo ustalił i zważył, co następuje. 

Odwołanie z ww. zarzutami zostało złożone wobec czynności zamawiającego z dnia 

6 marca 2020 r.

, polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej oferty przystępującego. 

Wybór ten poprzedzało złożenie przez przystępującego wyjaśnień (odpowiedź z dnia 

15 stycznia 2020 r. na wezwanie zamawiającego z 14 stycznia 2020 r.). 

Uwzględniając  częściowo  odwołanie,    zamawiający  w  piśmie  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  z  dnia  19  marca  2020  r.  zapowiedział,  że  unieważni  czynność  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  ponowi  wezwanie  przystępującego  do  złożenia  wyjaśnień 

odnośnie do rażąco niskiej ceny (pismo to otrzymał do wiadomości także odwołujący). 

Pismem 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  28  kwietnia  2020  r. 

zamawiający  zawiadomił,  że  unieważnił  w  dniu  20  marca  2020  r.  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  oraz  w  tym  samym  dniu  ponownie  wezwał  przystępującego  do  złożenia 

wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny; oświadczył, że jest w trakcie ponownego badania  

i oceny oferty przystępującego (pismo to otrzymał do wiadomości także odwołujący). 


KIO 514/20 

Na  posiedzeniu  zamawiający  potwierdził  i  okazał  składowi  orzekającemu  Izby 

dokumentację postępowania, że wykonał zapowiadane przez siebie czynności, tj. unieważnił 

czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  wezwał  ponownie  przystępującego  do 

złożenia  wyjaśnień  na  okoliczność  zaoferowania  ceny  rażąco  niskiej.  O  dokonaniu  nowych 

czynności  zawiadomił  wykonawców.  Dodatkowo  zamawiający  oświadczył,  że  chociaż 

dokonał już oceny złożonych na drugie wezwanie wyjaśnień przystępującego, to nie dokonał 

jeszcze wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Podnieść  należy,  że  częściowe  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie  czynności 

wyboru  oferty  przystępującego  jako  najkorzystniejszej,  przy  braku  sprzeciwu 

przystępującego  pozwala  składowi  orzekającemu  przyjąć,  że  nie  ma  pomiędzy  stronami 

sporu  co  do  tego,  że  złożone  przed  czynnością  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  

6  marca  2020  r.  wyjaśnienia  przystępującego  nie  dawały  do  podstaw  faktycznych  

i  prawnych, 

aby  wyboru  takiego  dokonać,  a  w  dalszej  konsekwencji,  że  zamawiający 

naruszył art. 7 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Uznać zatem należało, że zamawiający naruszył przepisy ustawy Pzp. 

Dostrzeżenia  wymaga,  że  unieważniając  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

z  dnia  6  marca  2020  r.,  wobec  której  i  w  związku  z  którą  (zaniechanie  odrzucenia  oferty 

przystępującego)  odwołujący  sformułował  zarzuty,  zamawiający  doprowadził  do  sytuacji,  

w  której  wynik  postępowania  został  anulowany  –  unieważniony,  a  skoro tak,  to  naruszenia 

ustawy  Pzp,  jakich  dopuścił  się  zamawiający  (nie  tylko  tych,  których  naruszenie  w  istocie 

zamawiający  przyznał,  uwzględniając  odwołanie  i  unieważniając  wybór  z  6  marca  2020  r., 

ale także ewentualnie innych) nie mają wpływu na tenże wynik, co przesądza o konieczności 

oddaleniu  odwołania.  Zgodnie  bowiem  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  „Izba 

uwzględnia odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało wpływ  lub 

może mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.”  

Bezsprzecznie  ponowienie  czynności  wezwania  przystępującego  do  złożenia 

wyjaśnień, ponowna ocena tych wyjaśnień mogą mieć wpływ na wynik postępowania, ale nie 

na wynik w postaci wyboru oferty przystępującego z dnia 6 marca 2020 r., ale na ponowny – 

nowy 

wybór (czynności tej na dzień rozprawy zamawiający nie podjął). Wobec tych nowych 

czynności  oraz  samego  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  odwołujący  mógł  lub 

będzie jeszcze mógł złożyć odrębne odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  orzekł  jak  w  sentencji,  oddalając 

odwołanie. 


KIO 514/20 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:   ..……………………………………… 


wiper-pixel