KIO 512/20 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 512/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Jolanta Markowska   

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 kwietnia 2020 r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2020  r.  przez 

wykonawcę: 

„GESPAR" 

G. 

P., 

A. 

O., 

M. 

S. 

Spółka 

jawna,  

ul.  Matuszewska  14,  03-876  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, ul. Marcina Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

dokonać zwrotu kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) 

z rachunku Urz

ędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy: „GESPAR" G. P., A. O., M. 

S. 

Spółka  jawna,  ul.  Matuszewska  14,  03-876  Warszawa  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  za

mówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      …………………. 


Sygn. akt: KIO 512/20 

U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą w Warszawie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieog

raniczonego na „Dostawę pielucho-majtek i podkładów 

higienicznych  na  potrzeby  Szpitala  Wolskiego”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  Biuletynie Zamówień  Publicznych pod nr  512859-N-2020  z  dnia  14  lutego 

2020 r. 

Wykonawca:  „GESPAR"  G.  P.,  A.  O.,  M.  S.  Spółka jawna,  z  siedzibą  w Warszawie 

wniósł  odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  dokonaniu  wyboru 

najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 

nr 1 z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „Pzp”. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  art.  91  ust.  1  Pzp,  poprzez  dokonanie 

wyboru oferty złożonej przez Bialmed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które nastąpiło w 

wyniku niepra

widłowej czynności badania i oceny oferty. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

a) 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Bialmed Sp. 

z o.o., 

b) 

dokonania ponownego badania i oceny oferty, uwzględniając materiały informacyjne  

i próbki pielucho-majtek, 

c) 

dokonania korekty punktów przyznanych wykonawcy Bialmed Sp. z o.o. w kryterium 

„właściwości techniczno-użytkowe", 

d) 

dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, 

e) 

dokonania wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

Ponadto Odwołujący wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego 

kosztów postępowania odwoławczego. 

Odwołujący  wskazał,  że  zgodnie  z  art.  179  ust.  1  Pzp  posiada  interes  w  złożeniu 

odwołania,  ponieważ  w  wypadku  prawidłowej  oceny  oferty  Bialmed  Sp.  z  o.o.  oferta 

Odwołującego zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza. 

W  dniu  6  marca  2020  r.  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  najkorzystniejszej 

oferty  na  Zadanie  nr  1  Pielucho-

majtki.  W  ocenie  Odwołującego  powyższa  czynność 

Zamawiającego  narusza  przepisy  ustawy  Pzp.  Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający 

obowiązany jest prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  w  której  to  określa  swoje  wymagania  i  potrzeby  oraz 

kryteria  oceny  ofert.  Bad

anie  i  ocena  ofert  powinny  zostać  przeprowadzone  rzetelnie,  


w  oparciu  o  dokumenty  złożone  z  ofertą  oraz  o  dokumenty,  wyjaśnienia  i  próbki  złożone  

w następstwie wezwań Zamawiającego. 

W  punkcie  13  SIWZ  Zamawiający  przedstawił  kryteria,  którymi  będzie  się  kierował 

przy  wyborze,  ich  znaczenie  i  opis  oraz  sposób  oceny  ofert.  W  Zadaniu  nr  1  zostały 

określone następujące kryteria i punktacja: 

Cena - 60 pkt. 

Właściwości techniczno-użytkowe - 40 pkt., w tym: 

Laminat oddychający na całej powierzchni (zapobiegający odparzeniom) - 20 pkt. Wskaźnik 

chłonności (zużycia produktu) - 20 pkt. 

Zamawiający  sprecyzował  przyznawanie  punktów  w  kryterium  właściwości  

w odniesieniu do laminatu w sposób poniższy: 

„Produkt  posiadający  laminat  oddychający  na  całej  powierzchni  (zapobiegający 

odparzeniom) - 20 pkt" 

„Produkt  nie  posiadający  laminatu  oddychającego  na  całej  powierzchni  (zapobiegający 

odparzeniom) - 0 pkt" 

Opis  i  punktacja  w  kryterium  „Właściwości  techniczno-użytkowe”  jest  potwierdzona  

w  Załączniku nr  2 do  SIWZ  - formularz  asortymentowo-cenowy.  Ponadto w  odpowiedziach 

na  zapytania  w  sprawie  SIWZ  z  20.02.2020  r.  na  pytanie  nr  5  jednego  z  wykonawców  

o treści: 

Dot.  punkt  13.1  SIWZ,  zadanie  1:  Czy  Zamawiający  potwierdza,  że  maksymalna  liczba 

punktów  w  kryterium  „właściwości  techniczno-użytkowe  -  laminat  oddychający  na  całej 

powierzchni

"  zostanie  przyznana  Wykonawcy,  który  zaoferuje  pielucho-majtki  wykonane  

całości (włącznie z bokami) z jednolitego oddychającego laminatu włókninowo-foliowego? 

Należy  zauważyć,  że  szczególnie  ważna  jest  zewnętrzna  warstwa  pieluchomajtki,  która 

spełnia  dwie  funkcje  -  zatrzymuje  ciecz,  ale  przepuszcza  powietrze  i  tym  samym  obniża 

wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta. Wielu producentów oferuje wyroby 

z  tzw. 

włókninowymi  bokami,  które  są  przepuszczalne  dla  pary,  ale  również  i  dla  cieczy.  

W momencie, gdy w tych odcinkach pojawia się ciecz, produkt zaczyna przeciekać.” 

Zamawiający odpowiedział: „Zgodnie z SIWZ", a zatem potwierdził, że pielucho-majtki 

posiadające  laminat  oddychający  na  całej  powierzchni  otrzymają  20  pkt.  W  konsekwencji 

każde  pielucho-majtki,  które  laminatu  oddychającego  nie  posiadają,  laminat  oddychający 

posiadają,  ale  nie  na  całej  powierzchni,  posiadają  laminat  lecz  nieoddychający  otrzymają  

punktów. 

Laminat  to  materiał  kompozytowy,  wielowarstwowy,  uzyskany  w  procesie 

technologicznym  poprzez  połączenie  co  najmniej  dwóch  warstw  różnych  materiałów. 

Laminat  oddychający  w  pielucho-majtkach  to materiał  stanowiący  powłokę,  będącą  barierą 

dla  płynu,  na  której  jest  umieszczony  celulozowy  wkład  chłonny.  Laminat  ten  składa  się 


z  warstwy  włókniny  spodniej  i  warstwy  nieprzemakalnej  folii  o  specjalnych  właściwościach 

fizyko-

chemicznych zapewniających paro przepuszczalność (potocznie oddychalność). 

Jako  pods

tawę  oceny  ofert  w  kryterium  „Właściwości  techniczno-użytkowe”  

w zakresie zadania nr 1 Zamawiający określił: 

Materiały  informacyjne  w  postaci  np.  katalogów,  ulotek  informacyjnych  składane  

z ofertą - pkt 13.1 SIWZ, 

Próbki  wszystkich  rozmiarów  pielucho-majtek  w  ilości  jednego  oryginalnego 

opakowania na którym znajduje się oznaczenie rozmiaru pielucho-majtek w celu weryfikacji - 

zapis pod tabelą kalkulacyjną w formularzu asortymentowo-cenowym Zał. Nr 2 do SIWZ. 

Zgodnie z pkt. 6.3. SIWZ próbki złożone na wezwanie będą stanowić również wzornik 

dla realizowanych dostaw. 

Odwołujący  po  terminie  otwarcia  ofert  skierował  do  Zamawiającego  wniosek  

o  udostępnienie  ofert  innych  wykonawców  i  te  oferty  otrzymał.  Z  treści  kart  technicznych 

pielucho-majtek  Tena  Slip  Super 

(rozmiary  Extra  Large,  Medium  i  Large)  załączonych  do 

oferty Bialmed Sp. z o.o. nie wynika, że pielucho-majtki te posiadają laminat oddychający na 

całej  powierzchni.  W  rubryce  „Składowe  produktu”  wymienione  są:  włóknina  (powłoka 

zewnętrzna  z  ConfioAir  ™  oraz  powłoka  wewnętrzna),  pulpa  celulozowa  (wkład  chłonny), 

super 

absorbent,  wskaźnik  wilgotności,  klej,  FE  (AguI  Dry  ™),  brak  lateksu".  W  rubryce 

„Cechy produktu

” 

znajduje się opis warstwy zewnętrznej z ConfioAir ™ jako „miękki materiał 

w 100% oddychający zapewniający suchość I dbający o zdrowie skóry”. Również w żadnym 

innym miejscu kart technicznych nie ma informacji o posiadaniu przez pielucho-majtki Tena 

Slip Super na całej powierzchni laminatu oddychającego. 

Odwołującemu  wiadome  jest,  że  będące  przedmiotem  oferty  Bialmed  Sp.  z  o.o. 

pielucho-

majtki  o  nazwie  handlowej  Tena  Slip  Super  w  różnych  rozmiarach  nie  posiadają 

laminatu  oddychającego  na  całej  powierzchni.  Laminat  występuje  w  części  środkowej,  na 

której ułożony jest wkład chłonny, natomiast boki (skrzydła) pielucho-majtek, czyli elementy 

służące do opasania chorego i zapięcia pieluchy przy użyciu przylepców umieszczonych na 

skrzydłach tylnych, wykonane są z włókniny. Oznacza to, że pielucho-majtki Tena Slip Super 

mają  budowę  taką  jak  pielucho-majtki  opisane  w  pytaniu  nr  5  do  SIWZ.  Swoją  wiedzę 

Odwołujący  potwierdził  w  dniu  6  marca  2020  r.  w  siedzibie  Zamawiającego,  w  czasie 

osobistego wglądu do próbek przysłanych na wezwanie. 

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  dokonał  błędnej  oceny  oferty  wykonawcy 

Bia

lmed Sp. z o.o. w kryterium „Właściwości techniczno-użytkowe”. Treść kart technicznych 

nie  potwierdza  bowiem 

występowania  laminatu  oddychającego  na  całej  powierzchni, 

jednakże Zamawiający jego występowanie przyjął, a ponadto Zamawiający w załączniku nr 2 

d

o  SIWZ  przyjął  obowiązek  weryfikacji  próbek,  których  do  tego  celu  zażądał.  Prawidłowa 


weryfikacja  jednoznacznie  wykazałaby  brak  laminatu  oddychającego  na  całej  powierzchni  

w pielucho-majtkach Tena Slip Super. 

Za nieposiadanie przez  produkt laminatu oddych

ającego na całej powierzchni oferta 

wykonawcy  Bialmed  Sp.  z  o.o.  powinna  otrzymać  o  20  pkt  mniej.  Łączna  ocena  oferty 

niesłusznie  wybranej  powinna  wynieść  80  punktów,  czyli  zostać  oceniona  niżej  niż  oferta 

Odwołującego,  której  ocena  punktowa  jest  prawidłowa.  W  konsekwencji,  to  oferta 

Odwołującego powinna zostać oceniona najwyżej i zostać wybrana jako najkorzystniejsza. 

Na wezwanie Zamawiającego z dnia 12 marca 2020 r. do zgłoszenia przystąpienia do 

niniejszego 

postępowania  odwoławczego  żaden  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  

w trybie art. 185 ust. 2 i 3 Pzp. 

W dniu 23 marca 2020 r. 

Zamawiający złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo  z  dnia  17  marca  2020  r. 

zawierające  oświadczenie  Zamawiającego,  iż  uwzględnia  

w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu,  w  rozumieniu  art.  186  ust.  2  Pzp,  i 

zobowiązuje się dokonać ponownej oceny ofert złożonych w postępowaniu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 186 ust. 2 

Pzp 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba orzekła o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  postanowiła  

o zwrocie na rzecz Odwołującego kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ……………………… 


wiper-pixel