KIO 510/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 510/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  25  marca  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

10  marca  2020  r.  przez  M.  M.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

ABAPEST  Zakład  Deratyzacji  Dezynsekcji  i  Dezynfekcji,  ul.  Rydygiera  13/112;  01-793 

Warszawa

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Politechnika 

Warszawska, Pl. Politechniki 1; 00-661 Warszawa

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2. N

akazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz M. M. P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  ABAPEST  Zakład  Deratyzacji 

Dezynsekcji i Dezynfekcji, ul. Rydygiera 13/112; 01-793 Warszawa, kwoty 7 5

00 zł 00 

gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 510/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Politechnika  Warszawska,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest 

„Świadczenie  usług  dezynsekcji  i  deratyzacji  w  Domach  Studenckich  Politechniki 

Warszawskiej, cz. 1 dezynsekcja, cz. 2 deratyzacja

. 

O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z dnia 13 lutego 2020 r., pod nr 505520-N-2020. 

Zamawiający  dnia  6  marca  2020  roku,  przekazał  wykonawcom  informację  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia 10 marca 2020 roku, wykonawca M. M. P. 

prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  ABAPEST  Zakład  Deratyzacji  Dezynsekcji  i  Dezynfekcji  (dalej  „Odwołujący”)  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w zakresie części 1 zamówienia. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 7 500,00 zł. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  11  marca  2020  roku,  przekazał  wykonawcom  kopię 

wniesionego odwołania. 

Izba  ustaliła,  iż  do  postępowania  odwoławczego  nie  zostało  zgłoszone  żadne 

przystąpienie. 

Zamawiający, za pośrednictwem poczty e-mail w dniu 17 marca 2020 roku oraz pisemnie 

dnia  24  marca  2020  roku, 

przesłał  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  oświadczył,  

iż uwzględnia odwołanie w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 2 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel