KIO 507/20 WYROK dnia 28 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 507/20 
 

WYROK 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Piotr Kur 

po rozpoznaniu na  rozprawie  w dniu 26 maja 2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  marca  2020  r.  przez  Odwołującego  – 

Betonbud 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Jarosławiu  przy  ul. 

Poniatowskiego 49 (37-

500 Jarosław)  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Specjalistyczny  Psychiatryczny 

Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Kościuszki 

500 Jarosław) 

przy udziale  

Wykonawcy 

–  B.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Budowlano  – 

Konserwatorski  „ARKADY”  B.  B.  w  Jarosławiu  przy  ul.  Długosza  9  (37-500  Jarosław) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – Betonbud Sp. z o.o. z 

siedzibą w Jarosławiu i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr. 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Odwołującego 

Betonbud Sp. z o.o. z/s w 

Jarosławiu tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza  od  Odwołującego  –  Betonbud  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Jarosławiu  na  rzecz 

Zamawiającego – Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. 

Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu kwotę 4.249,72 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące 

dwieście  czterdzieści  dziewięć  złotych  siedemdziesiąt  dwa  grosze)  tytułem  zwrotu 

kosztów  strony  poniesionych  w  związku  z  wynagrodzeniem  pełnomocnika  oraz 

kosztami dojazdu na posiedzenie. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Przemyślu. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 507/20 
 

U z a s a d n i e n i e 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w 

Jarosławiu  na  modernizację  i  rozbudowę  budynku  nr  1  (nr  postępowania:  09/ZP/2020), 

ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  20.02.2020  r.,  Nr  514577-N-2020, 

wobec 

wyjaśnień  do  treści  siwz,  Wykonawca  Betonbud  Sp.  z  o.o.  z/s  w  Jarosławiu  (dalej 

jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  10  marca  2020r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 507/20).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu działania naruszające przepisy ustawy Pzp, polegające 

na 

udzieleniu  niepełnych  wyjaśnień  wynikające  z  zaniechania  udostępnienia  poprawionego 

przedmiaru  robót  w  branży  elektrycznej,  co  spowodowało  istotne  ograniczenie  konkurencji 

poprzez  brak  jednoznacznego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  co  prowadzi  do  braku 

porównywalności ofert oraz zaniechaniu przedłużenia terminu składania ofert. 

Działania Zamawiającego naruszać mają: 

1.  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  38  ust.  4  w  zw.  z  art.  7  ust  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez 

udzielenie  niepełnych  wyjaśnień  co  do  dokonanej  zmiany  treści  siwz  oraz 

nieudostępnienie  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  dokumentów  niezbędnych  do 

wyceny i przygotowania oferty odpowiadającej zmienionej siwz, co czyni opis przedmiotu 

zamówienia  niejednoznacznym,  sporządzonym  z  naruszeniem  zasad  uczciwej 

konkurencji, uniemożliwia złożenie porównywalnych ofert; 

2.  art. 38 ust. 

6 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przedłużenia terminu składania ofert o czas 

niezbędny  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  pomimo  że  dokonano  istotnej  zmiany 

dotyczącej zakresu przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności składania i otwarcia ofert, nakazanie udostępnienia dokumentów, o których mowa 

w  odpowiedzi  na  pytanie  nr  9  do  treści  siwz,  niezbędnych  do  przygotowania  rzetelnej  i 

konkurencyjnej  oferty  oraz  wyznaczenie  nowego  terminu 

składania  ofert,  ewentualnie 

unieważnienie postępowania.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

W  dniu  5  marca  2020r.  Zamawiający  zamieścił  odpowiedź  na  pytania  Odwołującego  do 

treści  siwz  i  nie  udostępnił  dokumentów  niezbędnych  do  przygotowania  oferty 

odpowia

dającej  zmienionemu  zakresowi  przedmiotu  zamówienia,  które  Zamawiający 

poprawił  na  skutek  zadanego  pytania.  Przedmiary  robót  stanowią  element  dokumentacji  i 


str. 4 

przedstawiają  szczegółowy  zakres  robót  w  branży  budowlanej,  branży  elektrycznej  oraz 

branży  sanitarnej.  Stanowią  one  również  podstawę  do  określenia  wynagrodzenia 

ryczałtowego za wykonane prace. 

Odwołujący  miał  wątpliwości  co  do  zakresu  prac  z  branży  budowlanej  i  elektrycznej 

wskazanych pod pozycją „System monitoringu – CCTV – okablowanie”, uszczegółowionych 

w pkt 8.19 i 8.20, dotyczących prób funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej – 

kamera TUV wewnętrzna i urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Pytaniem nr 9 z dnia 3 

marca  2020r.  Odwołujący  oczekiwał  wyjaśnienia,  czy  należy  wycenić  kamery  wewnętrzne 

oraz  urządzenie  do  cyfrowego  zapisu  obrazu,  wskazując  na  brak  odpowiednich  pozycji  w 

przedmiarach robót.  

Udzielając odpowiedzi w dniu 5 marca 2020r. Zamawiający podał, że poprawiony przedmiar 

robót  oraz  rysunki  rozdzielni  zamieszczono na  stronie  Zamawiającego. W przypadku pytań 

od  nr  1  do  nr  6  z  branży  budowlanej,  udzielając  takiej  odpowiedzi  Zamawiający  zamieścił 

również poprawiony w tym zakresie przedmiar robót. 

Odwołujący  w  dniu  5  marca  2020r.  zwrócił  Zamawiającemu  uwagę  na  brak  poprawionego 

p

rzedmiaru robót w branży elektrycznej, na co Zamawiający nie zareagował i dokonał w dniu 

9 marca 2020r. otwarcia ofert. 

W  ocenie  Odwołującego,  stan  ten  czyni  opis  przedmiotu  zamówienia  niejednoznacznym, 

niewiadomo bowiem jakie prace Zamawiający miał na myśli w odniesieniu do robót instalacji 

systemu  monitoringu 

–  CCTV  –  okablowanie.  Nie  zostały  one  ujawnione,  co  powoduje,  iż 

zakres  robót  jest  niedefiniowalny,  a  sposób  ich  wykonania  i  parametry  jakie  mają  spełniać 

nie  zostały  określone.  Zakres  prac,  rozmiar,  ilość,  konieczność  wykonania  robót,  nie może 

być pozostawiona domyślności wykonawcy, gdyż taka sytuacja prowadzi do składania ofert 

nieporównywalnych co do rozmiarów świadczeń i ich wyceny. 

Na podstawie udostępnionych informacji nie jest wiadomym, jaki charakter ostatecznie mają 

przedmiary w branży elektrycznej, które stanowią opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający zobligowany był do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na 

wprowadzenie w nich koniecznych zmian w ofertach. 

W dniu 13.03.20

20 r. do postępowania odwoławczego przystąpił po stronie Zamawiającego 

Wykonawca  B.  B. 

(Zakład  Budowlano-Konserwatorski  „ARKADY”  B.  B.).  Przystępujący 

wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust 2 pkt 6 ustawy, ewentualnie o jego 

oddalenie na podstawie art. 192 ust 2 ustawy.  Wniosek o odrzucenie odwołania opierał na 

okolicznościach mających wskazywać, iż przedmiotem zarzutów są czynności polegające na 


str. 5 

braku udzielenia wyjaśnień  do treści  siwz  oraz  zaniechaniu przedłużenia  terminu  składania 

ofert, które nie mieszczą się w kategorii czynności wskazanych w art. 180 ust. 2 ustawy pzp, 

możliwych do zaskarżenia w postępowaniu o wartości poniżej kwot unijnych. W jego ocenie 

zarzut  odwołania  nie  dotyczy  samego  opisu  przedmiotu  zamówienia,  lecz  zaniechania 

czynności  polegającej  na  braku  udzielenia  wyjaśnień  na  pytanie  nr  9.  Wskazywać  na  ten 

stan 

mają  zacytowane  fragmenty  z  uzasadnienia,  w  których  Odwołujący  podaje,  iż 

Zamawiający  zamieścił  niepełną  odpowiedź  na  pytania  Odwołującego,  czy  też,  że  nie 

udostępnił dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty. 

Odnosząc się do podstawy merytorycznej zarzutów Odwołującego Przystępujący wskazał, iż 

zapis  ujęty  w  przedmiarze  robót  „Instalacje  Elektryczne  i  Teletechniczne  wewnętrzne”  jest 

jednoznaczny  i  wskazuje  dla  elementu  System  Monitoringu 

–  CCTV  –  Okablowanie  w  pkt 

8.19  i  8.20  na  prace  opisane  jako:  „Próby  funkcjonowania  elementów  systemu  telewizji 

użytkowej  –  kamera  TVU  wewnętrzna”  dla  13  sztuk  kamer  oraz  „Próby  funkcjonowania 

elementów  systemu  telewizji  użytkowej  –  urządzenie  do  cyfrowego  zapisu  obrazu”  dla  1 

sztuki tego urządzenia. Oznacza to, iż zakres prac obejmował również dostawę materiałów 

(kamer  i  urządzeń)  oraz  ich  montaż.  Wskazuje  na  to  również  kompleksowa  analiza 

dokumentacji  p

rojektowej  i  specyfikacji  technicznej,  z  której  wynika,  iż  przedmiotem 

zamówienia  nie  jest  wybiórcza  część  systemu  monitoringu  –  CCTV,  lecz  kompletny  i 

funkcjonujący  system,  który  nie  może  działać  bez  zamontowanych  kamer  i  urządzenia  do 

zapisu  obrazu.  W  da

lszej  części  stanowiska  przywołane  zostały  fragmenty  z  opisu 

technicznego, wskazujące na urządzenia objęte przedmiotem zamówienia (pkt 1.6, pkt 5.11, 

pkt 5.14). Dodatkowo odwołujący wskazał na treść odpowiedzi Zamawiającego przekazanej 

Odwołującemu,  wskazującej  na  konieczność  dostawy  13  sztuk  kamer  oraz  urządzenia  do 

cyfrowego  zapisu  obrazu.  Z  pozycji  8.19  oraz  8.20  pierwotnego  przedmiaru  wynikała  ilość 

sprzętu, który  należało  wycenić.  Przystępujący  wskazał  następnie na  pomocniczy  do  opisu 

przedmiotu  zamówienia  charakter  przedmiarów,  co  oznaczało,  iż  nie  miał  on 

determinującego  wpływu  na  treść  oferty,  a  ewentualne  uchybienia  w  jego  treści  nie 

oznaczają, iż wykonawcy nie mogli złożyć porównywalnych ofert i nie oznacza, że doszło do 

naruszenia  przepisów  ustawy  dotyczących  opisu  przedmiotu  zamówienia.  Z  uwagi  na 

marginalne znaczenie zakresu dostawy dla całości prac nie można również przyjąć, jakoby 

uchybienia  Zamawiającego  miały  lub  mogły  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  co  oznacza,  iż  odwołanie  na  podstawie  art.  192  ust  2 

ustawy nie może być uwzględnione.    

Zamawiający  w  piśmie  z  dnia  9.04.2020r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o  jego 

odrzucenie  ewentualnie  oddalenie. 

Zamawiający  wskazał  na  skutki,  jakie  dla  wykonawcy 

wynikają z treści art. 649 k.c., którego zastosowanie oznacza, iż gdyby przyjąć, że przedmiar 


str. 6 

robót  nie  zawierał  jakiegoś  zakresu  ujętego  w  celowościowym  ujęciu  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  to  wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać  te  prace  w  ramach  zamówienia 

podstawowego.  Ponieważ  zarys  celowościowy  zamówienia,  jak  również  opis  przedmiotu 

zamówienia  są  nadrzędne  w  stosunku  do  przedmiaru  robót,  brak  ujęcia  w  przedmiarze 

części dostaw nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia i opisanych 

w  dokumentacji  projektowej.  Zamawiający  podkreślił  znaczenie  pomocnicze  przedmiaru 

robót  i  jego  wtórne  znaczenie  do  projektu  budowlanego  oraz  specyfikacji  technicznych 

wykonania  robót.  W  ocenie  Zamawiającego  zachodzi  uzasadnienie  dla  odrzucenia 

odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6 ustawy, gdyż przedmiar robót nie stanowił opisu 

przedmiotu zamówienia, który stanowi odrębną część składową dokumentacji zamówienia. 

W przypadku zamówienia, w którym określono wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiary robót 

często  nie  są  włączane  w  skład  dokumentacji  projektowej.  Zamawiający  przygotował 

przedmiar  robót  zawierający  dane  dot.  katalogów  celem  ułatwienia  wykonawcom  wyceny 

robót.  W  pkt  I  ust  3  siwz  zostało  wyraźnie  wskazane,  iż  przedmiar  robót  jest  jedynie 

składnikiem pomocniczym względem pozostałej dokumentacji, która nie budzi wątpliwości co 

do  zakresu  prac  dotyczących  wykonania  prób  funkcjonowania  systemu  monitoringu 

składającego  się  z  13  kamer  i  urządzenia  rejestrującego,  które  wymagają  dostarczenia 

kamer  i  ur

ządzenia.  Sposób  montażu  urządzeń  został  wskazany  w  STRWiOR  –  pkt  5.11, 

5.14.  Zamawiający  odesłał  do  szczegółowych  wyjaśnień  prezentowanych  przez 

Przystępującego w piśmie, nie powielających ich szczegółowo w odpowiedzi na odwołanie, 

wskazał  na  generalny  wniosek  dotyczący  braku  znaczenia  odpowiedzi  na  pytanie  nr  9  dla 

ustalenia  zakresu  prac  ujętych  w  pierwotnym  przedmiarze  oraz  braku  wpływu  na  wynik 

postępowania,  w  którym  nie  było  możliwości  wyboru  oferty  innego  wykonawcy,  niż 

Przystępujący z uwagi na dużą różnicę w cenie oferty. 

Dodatkową argumentację do  prezentowanej  wcześniej  przedstawili  Przystępujący  w  piśmie 

procesowym z dnia 25.05.2020 r. 

oraz Odwołujący w piśmie złożonym na posiedzeniu Izby. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2019  r.,  poz.  1843),  w  brzmieniu  po  nowelizacji 

dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca 

2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw 

(Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  odniosła  się  negatywnie  do  wniosków  Zamawiającego  i 

Przystępującego  o  odrzucenie  odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  6  Ustawy. 


str. 7 

Uwzględniając podstawę faktyczna zarzutów podniesionych w odwołaniu należały wskazać, 

iż  odwołanie  zasadniczo  dotyczy  czynności  polegającej  na  opisie  przedmiotu  zamówienia 

ocenianej  w  kontekście  udzielonej  odpowiedzi  na  pytania  do  siwz.  Chociaż  technicznie 

kwestionowana  czynność  miała  polegać  na  udzieleniu  niejasnych  wyjaśnień,  to  finalnie 

dotyczyła  ona  treści  specyfikacji  w  zakresie  opisującym  przedmiot  zamówienia  objęty 

dokumentacją  projektową  –  systemu  monitoringu  CCTV.  Nie  można  w  ocenie  Izby 

ograniczać  prawa  do  złożenia  odwołania  w  postępowaniu  poniżej  tzw.  progów  unijnych 

wyłącznie  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  ujętego  w  pierwotnym  brzemieniu  nadanym  w 

siwz.  W  przypadku  bowiem  wątpliwości  skutkujących  pytaniami  do  treści  siwz,  również 

odpowiedzi  zamawiającego  dotyczące  opisu  przedmiotu  zamówienia,  mieszczą  się  w 

szerokim ujęciu czynności polegającej na opisaniu przedmiotu zamówienia, o jakiej mowa w 

art. 180 ust. 2 pkt 5 Ustawy. 

Taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie, gdyż pytanie nr 9 i 

odpowiedź  Zamawiającego  wprost  odnosiła  się  do  przedmiotu  oferty,  jaki  należało  ująć  w 

wycenie. Brak 

jednoznaczności postanowień siwz, jak ocenił to Odwołujący, prowadzić miał 

do  powstania  sytuacji  uniemożliwiającej  ustalenie  zakresu  świadczenia,  tj.  wskazania  na 

obowiązek  dostawy  w  ramach  wykonywanych  prac  urządzeń  do  monitoringu,  tj.  kamer  i 

urządzenia  do  cyfrowego  zapisu,  jak  i  ich  ilości.  Powyższa  podstawa  faktyczna,  jak  i 

dokonana w zarzucie nr 1 subsumpcja prawna kwalifikowała wniesiony środek prawny, jako 

dopuszczalny  w  postępowaniu  o  wartości  poniżej  progów  unijnych.  Zarzut  zaniechania 

wydłużenia  terminu  na  składanie  ofert,  stanowił  dalszą  konsekwencję  oceny  udzielonych 

wyjaśnień i jako taki nie mógł prowadzić do odrzucenia odwołania w całości.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego,  jaką  było  określenie  wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia. Oceny tej należało dokonać z uwzględnieniem sytuacji 

faktycznej,  jaka  istniała  w  momencie  składania  odwołania,  a  która  wynikała  z  udzielonej 

odpowiedzi na pytanie 

dotyczące zakresu świadczenia, mającej uniemożliwić Odwołującemu 

prawidłowe  ustalenie  przedmiotu  oferty.  Nie  przesądzając  o  zasadności  zarzutów  Izba 

zobowiązana  była  przyjąć  stan  hipotetyczny  wynikający  z  wniosków  Odwołującego  -  o 

wprowadzeniu zapisów czyniących niejednoznacznym zakres przedmiotowego zamówienia, 

co mogło prowadzić do  nieporównywalności  złożonych ofert. Uwzględniając powyższe Izba 

uznała,  iż  czynność  stanowiąca  przedmiot  zarzutu  prowadzić  może  do  naruszenia  zasad 

uczciwej  konkurencji 

i  równego  traktowania  wykonawców  przez  wprowadzenie  zapisów 

mogących czynić niejasnym zakres prac podlegających wycenie i wykonaniu. Izba uznała, iż 

o

dwołanie  służyć  ma  ochronie  interesów  Wykonawcy  w  postępowaniu,  przede  wszystkim 


str. 8 

przez  usunięcie  skutków  czynności  dokonanych  z  naruszeniem  wskazanych  w  odwołaniu 

przepisów Ustawy.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  iż  spełnione  zostały  przesłanki  z  art.  179  ust.  1 

Ustawy.  

W  świetle  przedstawionych  stanowisk  oraz  analizy  dokumentacji  postępowania  Izba 

uznała, iż odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.  

Rozpoznając  odwołanie  Izba  stanęła  przed  koniecznością  rozstrzygnięcia,  czy  w  świetle 

odpowiedzi na pytanie nr 9 z dnia 5.03.2020 r., opis przedmiotu zamówienia należało ocenić 

jako niejednoznaczny, a przez to naruszający ogólne wytyczne wynikające z art. 29 ust. 1 i 2 

oraz art. 7 Ustawy.    

Zama

wiający  na  pytanie  zadane  przez  Odwołującego:  Czy  w  zakresie  robót  instalacji 

„SYSTEM MONITORINGU – CCTV – OKABLOWANIE” należy wycenić kamery wewnętrzne 

oraz urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu? Brak pozycji w przedmiarach robót wskazał, iż 

Roboty  zostały  uwzględnione  w  poprawionym  przedmiarze  robót.  Do  odpowiedzi 

załączony  został  przedmiar  robót  dla  robót  budowlanych  przewidzianych  do  wykonania  na 

działce  nr  1656/4  obręb  nr  4  Jarosław,  który  nie  obejmował  pozycji  związanych  z 

wykonaniem  systemu  monitoringu 

–  CCTV,  ujętego pierwotnie w  przedmiarze dla instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych dla Budynku nr 1. 

System monitoringu opisany w przedmiarze robót uwzględniał pozycje od 8.1 do 8.22, w tym 

dwie  dotyczyły  spornego  zakresu  świadczenia,  opisanego  jako:  Próby  funkcjonowania 

elementów systemu telewizji użytkowej – kamera TVU wewnętrzna, 13 szt. (poz. 8.19) oraz 

Próby  funkcjonowania  elementów  systemu  telewizji  użytkowej  –  urządzenie  do  cyfrowego 

zapisu obrazu, 1 szt. (poz. 8.20). 

W  specyfik

acji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (SST)  dla  instalacji 

teletechnicznych Zamawiający  opisał  wymagania dotyczące  wykonania robót  związanych z 

budową  instalacji  sieci  strukturalnej,  systemu  alarmowego,  systemu  kontroli  dostępu, 

instalacji 

systemu telewizji dozorowej, instalacji systemu sygnalizacji pożarowej stosowanymi 

i oddymiania, instalacji przyzywowej, systemu zarządzania w obiekcie kubaturowym: Szpital 

Psychiatryczny  SP  ZOZ  w  Jarosławiu  (pkt  1.2).  W  definicjach,  telewizyjny  system  nadzoru 

(CCTV)  opisany  został,  jako  zespół  telewizyjnych  środków  technicznych  i  programowych 

przeznaczonych 

do 

obserwowania, 

wykrywania, 

rejestrowania 

sygnalizowania 

nienormalnych  warunków  wskazujących  na  istnienie  niebezpieczeństwa  (pkt  1.5).  Wśród 

defini

cji  ujęto  również  opis  dla  kamery  CCTV  –  urządzenia  przetwarzającego  obraz 

znajdujący  się  w  jego  polu  widzenia  na  standardowy  sygnał  wizyjny.  W  pkt  3  SST 


str. 9 

Zamawiający  określił  sprzęt,  jaki  należy  stosować  do  wykonania  robót:  spawarki,  wiertarki, 

wibromłoty, środek transportowy, drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

W pkt 5 (wykonanie robót) opisane zostały wymagania, w tym dotyczące lokalizacji urządzeń 

central  alarmowych  i  urządzeń  sterujących:  Centrala  alarmowe,  rejestratory  cyfrowe  i  inne 

niezbędne  urządzenia  powinny  być  zamontowane  w  chronionym,  wydzielonym 

pomieszczeniu  technicznym  obok  pomieszczenia  zaadaptowanego  jako  pomieszczenie,  w 

którym będzie  zainstalowany Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektu 

(pkt 5.5). Zgodnie z pkt 5.11 

Rejestratory cyfrowe lub inne urządzenia archiwizujące systemu 

CCTV należy instalować w strefie chronionej przez systemy alarmowe bez dostępu obsługi. 

Pkt 5.14 

– Kamery systemu CCTV zawiera opis: Kamery systemu CCTV należy montować 

na  odpowied

nich  uchwytach  na  sufitach,  ścianach  lub  przygotowanych  do  tego  słupach 

zgodnie  z  rysunkami  i  wymaganiami  producenta.  Pozostałe  elementy  kamer  CCTV,  np. 

zasilacze,  należy  umieścić  w  strefie  bezpieczeństwa  w  miejscach  niewidocznych,  np.  nad 

sufitem  podwieszanym  lub  w  pomieszczeniach  chronionych  przez  system  alarmowy. 

Zamawiający  opisał  w  SST  próby  pomontażowe  wykonanych  robót  wraz  z  pomiarami  i 

próbnym  uruchomieniem  poszczególnych  linii,  instalacji,  urządzeń  (pkt  5.18)  oraz  jednostki 

obmiarowe, w tym 

– dla montażu kamer (pkt 7.3).        

W  załączniku  nr  2  do  siwz  Zamawiający  wymagał  podania  ceny  za  całość  prac, 

pozostawiając  wykonawcom  w  formularzu  ofertowym  do  wypełnienia  pozycje  stanowiące 

wartości  zsumowane  poszczególnych  kosztorysów  (wartość  netto  i  wartość  brutto). 

Wykonawcy  nie  składali  kalkulacji  szczegółowych,  jak  również  innych  dokumentów 

potwierdzających  rzeczywisty  zakres  prac  przyjęty  do  wyceny.  Zaoferowane  w  ofercie 

wynagrodzenie  za  prace  będące  przedmiotem  zamówienia  jest  wynagrodzeniem 

ryczałtowym (pkt XI.2 siwz). 

W terminie pierwotnie wskazanym Zamawiający dokonał otwarcia ofert, co nastąpiło w dniu 

09.03.2020r. 

Oferty  złożyło  5  wykonawców,  z  których  oferta  Odwołującego  prezentowała 

trzecią co do wartości brutto wartość oferty. 

W  oparciu  o  pocz

ynione  na  podstawie  dokumentacji  postępowania  ustalenia,  w  tym  w 

szczególności  mając  na  uwadze  zapisy  SST  oraz  przedmiaru  robót  Izba  uznała,  iż  opis 

przedmiotu  zamówienia  wskazywał  na  konieczność  uwzględnienia  w  cenie  oferty  kosztów 

dostawy  urządzeń  koniecznych  do  wykonania  instalacji  systemu  telewizji  dozorowej 

(monitoringu  CCTV).  Stwierdzenie  to  znajduje  oparcie  w  szczególności  w  zacytowanych 

powyżej zapisach SST (pkt 1.2, 1.5, 5.5., 5.14, 5.18 oraz 7.3), jak i wynika z opisu czynności 

ujętych w przedmiarze robót w pozycjach 8.19 i 8.20. Rzeczowy przedmiar robót nie został 


str. 10 

przez  Zamawiającego  wycofany  z  postępowania  i  zawierał  opis  czynności  wymaganych do 

wykonania  w  ramach  instalacji  systemu  telewizji  dozorowej  CCTV. 

Jeżeli  nawet  uznać,  iż 

opis pozycji pr

zedmiarowych nie ujmuje wprost przedmiotu wyceny, jako dostawy urządzeń, 

to analiza całości dokumentacji projektowej do takiego wniosku prowadzi. Znaczenia w tym 

zakresie nabierało wskazanie,  jak  szczegółowy  powinien  być  opis  pozycji  przedmiarowych, 

aby  mo

żna  było  określić  zakres  świadczenia  wymagany  przez  Zamawiającego  do 

wykonania. Z uwagi na pomocniczy charakter przedmiarów w tym postępowaniu (co nie było 

okolicznością  sporną  pomiędzy  stronami),  opisu  przedmiotu  zamówienia  nie  można  było 

sprowadzić  wyłącznie  do  analizy  pozycji  przedmiarowych  i  wymagało  to  uwzględnienia 

szczegółowych  wytycznych  dotyczących  wykonania  prac.  Te  odnosiły  się  nie  tylko  do 

sposobu  montażu  urządzeń  wymaganych  do  wykonania  poszczególnych  instalacji,  ale 

również sprawdzenia ich działania – wykonania prób, poprzedzającego odbiór prac i zapłatę 

wynagrodzenia. Zamawiający w przedmiarze robót kwestie związane z wykonaniem systemu 

telewizji  dozorowej  (monitoring  CCTV)  ujął  od  strony  technicznej  koniecznych  prac  dla 

okablowania

, wskazując na kwestie związane z  wykonywaniem otworów, układaniem kabli, 

montażem  gniazd,  modułów,  szaf  oraz  próbami  funkcjonowania  elementów  systemu,  tj. 

kamer CCTV i urządzenia do cyfrowego zapisu obrazu i określił ich ilości. Chociaż zapis ten 

nie  jest  najlepszym 

z  możliwych,  to  nie  oznacza,  że  nie  można  na  jego  podstawie  przyjąć 

ilości  elementów  systemu  podanych  w  sztukach.  Izba  nie  przyjęła  jako  przekonujących 

wniosków  Odwołującego,  iż  opis  pozycji  przedmiarowych  miał  wskazywać  wyłącznie  na 

konieczność  sprawdzenia  działania  systemu,  co  wymagałoby  dostarczenia  tylko  na  czas 

prób  urządzeń  niezbędnych  do  jego  dalszego  funkcjonowania.  Oznaczałoby  to,  iż 

Zamawiający  nie  otrzymałby  przedmiotu  świadczenia,  jakim  miał  być  działający 

(sprawdzony) system telewizji dozorowe

j. Brak szczegółowych wymagań co do technicznych 

walorów  urządzeń  składających  się  na  ten  system,  nie  oznacza,  iż  można  było  zakładać 

wykonanie  system  bez  niezbędnych  urządzeń,  jakimi  są  kamery  oraz  urządzenie  do 

zapisywania obrazu. W przedmiarze podana zo

stał ilość zarówno kamer, jak i urządzenia do 

cyfrowego zapisu obrazu, jaki należało przyjąć do wyceny. Nieprawidłowym było odnoszenie 

wskazanej ilości sztuk do ilości pomiarów, w sytuacji gdy opis obejmował również elementy 

systemu, czyli kamery oraz urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. 

W  świetle  powyższego  Izba  uznała,  iż  odpowiedź  na  pytanie  nr  9  nie  czyniła  opisu 

przedmiotu  zamówienia  niejasnym.  Zapisy  dokumentacji  projektowej,  w  tym  pomocniczego 

przedmiaru  robót  nie  uległy  zmianie,  a  sens  odpowiedzi  należało  odczytać,  jako 

potwierdzenie  konieczności  wyceny  kamer  i  urządzenia  rejestrującego  w  ilości  ujętej  od 

początku  w  przedmiarze.  Zamawiający  faktycznie  nie  wprowadził  żadnej  zmiany,  co  do 

zakresu  prac  związanych  z  monitoringiem  CCTV,  na  co  mogłaby  wskazywać  jego 


str. 11 

odpowiedź.  Gdyby  przyjąć,  iż  doszło  do  istotnej  zmiany  zakresu  świadczenia,  to  wówczas 

niezbędne  byłoby  załączenie  tej  zmiany  do  odpowiedzi,  co  nie  miało  jednak  miejsca. 

Obecnie  można  jedynie  przypuszczać,  iż  Zamawiający  odpowiadając  szablonowo  na 

wszystkie  pytania  zwrotem 

Roboty  zostały  uwzględnione  w  poprawionym  przedmiarze 

robót mógł nie zauważyć, iż zmiany wprowadzone w wyniku udzielonych wyjaśnień odnosiły 

się  wyłącznie  do  zakresu  robót  opisanych  w  załączonym  przedmiarze  robót  budowlanych, 

które nie obejmowały systemu telewizji dozorowej. 

W konsekwencji powyższego nie mógł również odnieść skutku zarzut nr 2, który jak ujął to 

Odwołujący, był wynikowy do zarzutu nr 1. 

Tym samym Izba oddaliła w całości odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 Ustawy.   

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5

ust. 3 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania  wpis  wniesiony  przez  Odwołującego  w  kwocie  10.000,00  zł.  oraz  koszty 

Zamawiającego  poniesione  w  związku  z  wynagrodzeniem  pełnomocnika  ograniczone  do 

wysokości  określonej  w  przepisach  rozporządzenia  a  także  koszty  dojazdu  strony  na 

posiedzenie 

w  wysokości  ustalonej  na  podstawie  rachunku  złożonego  przed  zamknięciem 

rozprawy.  

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel