KIO 506/20 WYROK dnia 28 maja 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 506/20 

WYROK 

z dnia 28 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ernest Klauziński   

Protokolant:            

Mikołaj Kraska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  28  maja  2020  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  lutego  2020  r.  przez  Odwołującego 

Symetra  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Mikułowicach  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiaj

ącego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, przy udziale: 

A.  wykonawcy  Solo  Instal  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego  

orzeka: 

1.  O

ddala odwołanie. 

2.  K

osztami postępowania obciąża Odwołującego i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  7  500,00  zł  (siedem  tysięcy  pięćset 
złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  na  rzecz 

Zamawiającego

kwotę  84  zł  00  gr  (słownie: 

osiemdziesiąt cztery złote 00/100) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione 

tytułu dojazdu pełnomocnika na rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z   2019  r.  poz.  1843)  na niniejszy  wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 
do Sądu Okręgowego w Krakowie. 
 

…………………………..…………… 


Sygn. akt KIO 506/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zarząd  Dróg  Miasta  Krakowa  z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej  Zamawiający)  prowadzi  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t  dalej:  Pzp) 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

pod  nazwą:  „Utrzymanie  sieci 

teletechnicznych  oraz  kamer  drogowych  systemu  sterowania  ruchem  UTCS

”,  Numer 

referencyjny:  7/I/2020, 

zwane  dalej  Postępowaniem.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29 stycznia 2019 r. pod numerem 

507205-N-2020. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W dniu  25  lutego  2019 r.  wykonawca  Symetra  Sp.  z  o.o. 

z siedzibą w  Mikułowicach (dalej: 

Od

wołujący),  wniósł  odwołanie,  w  którym  zaskarżył  niezgodne  z  przepisami  czynności  

i zaniechania 

Zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 

1.  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp  przez  dokonanie  nieuprawnionej  poprawy  w  ofercie 

Odwołującego  oczywistej  omyłki  rachunkowej,  mimo,  że  Odwołujący  w  treści  oferty 

nie dopuścił się omyłki rachunkowej. 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  26  ust.  3  Pzp 

przez  wybór, jako najkorzystniejszej, 

oferty  wykonawcy  Solo  Instal  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej: 

Przystępujący), który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy 

jednoczesnym zaniechaniu wezwania tego wykonawcy do uzupełnienia wykazu osób 

skierowanych  przez 

Przystępującego  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  

w  sytuacji  w  której  przedstawiony  przez  Przystępującego  wykaz  nie  potwierdzał 

spełniania odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu,  

względnie - 

3.  naruszenie  w  tym  zakresie  art.  26  ust.  4  Pzp  przez  zaniechanie  wezwania 

Przystępującego do wyjaśnienia treści wykazu osób. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2.  dokonanie ponownej 

czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem konieczności: 

unieważnienia czynności poprawy omyłki rachunkowej w ofercie Odwołującego; 

2)  wezwania 

Przystępującego do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wykazu 

osób,  potwierdzającego  spełnianie  przez  tego  wykonawcę  warunku  udziału  


w  postępowaniu  określonego  przez  Zamawiającego  w  części  III  pkt  1  lit  b) 

SIWZ,  względnie  wezwanie  tego  wykonawcy  do  wyjaśnienia  treści  złożonego 

dokumentu w zakresie wskaza

nym w uzasadnieniu odwołania. 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  od  Zamawiającego  kosztów 

postępowania odwoławczego. 

uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał m.in.: 

Zarzut nr 1 

Zamawiający  w  10  lutego  2020  r.  poinformował  Odwołującego  o  dokonaniu  poprawy  

w  ofercie 

oczywistych  omyłek  rachunkowych  w  zakresie  pozycji  II.4,  II.7,  II.9,  III,  IV,  V,  VI 

Tabeli cenowej. W konsekwencji 

zmianie uległa wartość oferty Odwołującego: 

1)  Wyn

agrodzenie ryczałtowe za wykonane prace utrzymaniowe: 462 680,00 zł, 

Wynagrodzenie za zlecenia dodatkowe: 138 804,00 zł, 

3)  Wyna

grodzenie łączne: 601 080,00 zł. 

W  ocenie  Odwołującego  było  to  działanie  niedopuszczalne.  Sposób  ustalenia  ceny  oferty, 

który  jest  kluczowy  dla  ewentualnej  możliwości  dokonywania  poprawy  oczywistych  omyłek 

rachunkowych  nie 

był  pozostawiony  dowolności  Zamawiającego,  a  musiał  wynikać  

postanowień SIWZ. W części VIII SIWZ wskazano m.in.: 

Na  druku  oferty  (załącznik  nr  1  do  SIWZ)  należy  podać  całkowitą  cenę  ofertową 

(brutto)  obejmującą  realizację  całego  zamówienia  w  złotych  polskich  (PLN),  wraz  

z  podaniem  stawki  podatku  VAT,  z  podziałem  na  wynagrodzenie  ryczałtowe  

za  wykonane  prace  utrzymaniowe  oraz  wynagrodzenie  za  zlecenia  dodatkowe,  

na  które  Wykonawca  powinien  przewidzieć  30%  wynagrodzenia  ryczałtowego  

wg zasady opisanej w § 10 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (IPU) (...). 

W  cenie  ofertowej  należy  uwzględnić  podatek  VAT  oraz  wszystkie  wymagania 

określone w niniejszej specyfikacji, np. koszty transportu i inne. Cena brutto podana 

w  ofercie  (załącznik  nr  1  do  SIWZ)  winna  zawierać  wszystkie  koszty  bezpośrednie, 

koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszelkie uwarunkowania zawarte 

w SIWZ. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, opłaty celne, 

ubezpieczenia,  opłaty  transportowe  itp.  Podana  cena  jest  obowiązująca  w  całym 

okresie ważności oferty (...). 

Za  wykonanie  zamówienia  przysługuje  wynagrodzenie  ryczałtowe,  co  oznacza,  

iż  Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  choćby  w  czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac (...). 

Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i nie podlega negocjacjom.”  

Zatem 

załącznik  nr  1  do  SIWZ  stanowił  podstawę  do  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia 


wykonawcy w ramach składanej oferty i stanowił ofertę sensu stricto zawierającą stanowcze 

oświadczenie  woli  wykonawcy  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  ceny  za  jego 

realizację  (a  nie  żaden  inny  dokument,  czy  to  dobrowolnie  składany  przez  wykonawcę,  

czy też na życzenie Zamawiającego). Oferowane wynagrodzenie miało charakter ryczałtowy. 

W  świetle  powyższego badanie  ewentualnych  omyłek  rachunkowych  powinno  zamykać się 

wyłącznie  w  ramach  tego  dokumentu  i  ewentualnie  błędnego  zsumowania  dwóch 

składowych  ceny  łącznej  oferty.  Odwołujący  zawarł  w  Załączniku  nr  1  do  SIWZ  istotne  

dla 

Zamawiającego  informacje,  w  tym  wysokość  wynagrodzenia  łącznego,  ryczałtowego  

i za zlecenia dodatkowe, a w tym miejscu żadnych omyłek dopatrzyć się nie było można.  

Zgodnie z punktem:  

1.  II.1.8.  SIWZ: 

„W  skład  dokumentacji  niniejszego  przetargu,  udostępnionej 

wykonawcom  wchodzi  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  

z załącznikami: 8) Tabela cenowa (wzór) - załącznik nr 8”. 

2.  IV.4.d SIWZ 

– „Ponadto do oferty należy załączyć: d) tabelę cenową - załącznik nr 8 

do SIWZ (wzór).” 

Ofertę  stanowił  zatem  załącznik  nr  1  do  SIWZ,  a  nie  Tabela  cenowa.  Tabela  ta  zresztą  

do jakichkolwiek rozliczeń nie miał być Zamawiającemu potrzebna. Zgodnie z §10 ust. 2 IPU 

miesięczne  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  stanowić  1/12  wynagrodzenia  ryczałtowego, 

które  zostało  określone  w  Formularzu  ofertowym,  a  zlecenia  dodatkowe  będą  rozliczane  

na  podstawie  szczegółowego  kosztorysu  powykonawczego  prac.  Nawet  jeżeli  zaszłaby 

konieczność, do kalkulacji kosztów wykorzystać Tabelę cenową, to Zamawiający miałby taką 

możliwość  bez  dokonywania  w  niej  poprawek,  zawierała  ona  bowiem  poprawne  ceny 

jednostko

we poszczególnych rodzajów prac. Tabela cenowa – załącznik nr 8 miała jedynie 

charakter  informacyjny  i  nie  mo

gła  stanowić  podstawy  do  zmiany  zakresu  i  wartości  ofert 

określonych w Formularzu Ofertowym. 

Zarzut nr 2  

W  części  III  pkt  1  lit  b)  SIWZ  Zamawiający  postawił  następujący  warunek  udziału  

w postępowaniu: 

„1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają 

wykluczeniu  z  postępowania  oraz  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 

art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp a w szczególności wykażą, że: 

b)  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  tj.  Wykonawca,  który  weźmie 

udział  w  postępowaniu przetargowym  winien  dysponować osobami  zdolnymi  do  wykonania 

zamówienia  -  posiadającymi  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe  tj.:  (…)  -  co  najmniej 

jedna  osoba  posiadająca  kwalifikacje  do  obsługi  systemu  zarządzania  VMS  Avigilon, 


potwierdzone certyfikatem wydanym przez producenta lub dystrybutora.

”  

Zamawiający  20  lutego  2020  r.  poinformował  o  wyborze  oferty  Przystępującego,  jako 

najkorzystniejszej.  W  21  lutego 

2020  r.  Zamawiający  udostępnił  Odwołującemu  kopię 

dokumentów  złożonych  przez  Przystępującego,  w  tym  certyfikat  kompetencyjny  pana  M.T. 

na którego zasobach polegał Przystępujący w ramach ww. warunku udziału w postępowaniu. 

Z  treści  certyfikatu  nie  wynikał  jednak  fakt  posiadania  przez  pana  M.T.  wymaganych 

kompetencji w zakresie obsługi systemu Avigilon Control Center. W udzielonej 4 lutego 2020 

r.  odpowiedzi  na  pytanie  nr  5 

do  treści  SIWZ,  Zamawiający  wskazał,  że  „w  utrzymaniu 

wykonawcy pozostaje aplikacja Avigilon

”, co dowodziło, że obowiązkiem wykonawcy będzie 

serwis  systemu  VMS.  Na  zadane  pytanie  nr  17  „Bazując  na  wymaganiach  określonych  

w  postępowaniu  7/I/2020,  mając  na  względzie  bezawaryjną  pracę  systemu  Avigilon  oraz 

bieżącą  jego  strukturę  i  złożoność  polegającą  na  zarządzaniu  systemem  o  wielkości 

przekraczającej u Zamawiającego 250 kamer, czy Zamawiający zakłada, iż w sytuacji awarii 

systemu  wymagającej  wykorzystania  zasobów  inżynierów-programistów  dystrybutora  

lub  producenta,  zamawiający  zleci  prace  dodatkowe  wymagające  zaangażowania  takich 

zas

obów  i  personelu,  tak  by  przywrócić  pełną  sprawność  systemu?  Prosimy  

o  uszczegółowienie  zakresu  certyfikacji  oraz  posiadanych  kompetencji  pracownika  

z  certyfikacją  w  zakresie  zarządzania,  konfiguracji  i  administrowania  systemem,  jego 

wielkością  i  doświadczeniem  w  ilości  obsługiwanych  obiektów  rozmiarów  –  skali  

jak  u  Państwa.  Posiadanie  certyfikatu  „z  obsługi  systemu  Avigilon”  nie  jest  gwarancją 

posiadania  określonego  poziomu  kompetencji  przez  osobę  certyfikowaną  w  zakresie 

rozwiązywania  problemów  administracyjno-technicznych  oprogramowania  oraz  utrzymania 

pełnej  sprawności”  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi:  „Wymaga  się,  aby  Wykonawca 

posiadał osobę, która ma kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta lub dystrybutora 

oprogramowania  Avigilon  Control 

Center,  iż  osoba  posługująca  się  certyfikatem  posiada 

kompetencję  w  zakresie  instalacji,  serwisowania  i  administrowania  systemem  o  wskazanej 

ilości  punktów  kamerowych.”  Z  powyższego  wynikało  zatem,  że  przedłożony  certyfikat 

powinien  precyzyjnie  określać,  jakiej  wielkości  systemu  (zdefiniowanej  przez  liczbę  kamer) 

on  dotyczy.  Nie  każdy  certyfikat  kompetencyjny  obejmuje  swoim  zakresem  każda  edycję 

systemu  Avigilon  Control  Center  i  jego  wielkość.  Ma  to  istotne  znaczenie,  gdyż  system  

ten  jest  wysoce  specjalist

ycznym  oprogramowaniem  typu  VMS,  którego  sposób  działania  

i  wydajność  są  ściśle  powiązane  z  jego  obciążeniem,  wynikającym  z  ilości  obsługiwanych 

jednocześnie  kamer.  Zamawiający  eksploatuje  system  Avigilon  Control  Center  w  edycji 

Enterprise,  tj.  jedynej  we

rsji  tego  systemu  umożliwiającej  obsługę  prawie  400  obecnie 

podłączonych  kamer.  Przyjmując  jednak,  że  certyfikat  pana  M.T.  był  odpowiedni  

dla wszystkich wersji oprogramowania, brak

owało w nim wymaganych przez Zamawiającego 


informacji  o jego  skali.  a 

więc faktycznych kompetencji pana M.T.. Niedopuszczalne byłoby 

uznanie, że osoba przeszkolona dla systemu obsługującego np. 10 kamer będzie posiadała 

niezbędną wiedzę do zarządzania systemem niemalże 400-kamerowym. Biorąc pod uwagę 

powyższe, certyfikat kompetencyjny wskazany przez Przystępującego nie spełniał wymagań 

Zamawiającego.  Stąd  też  Zamawiający  powinien  był  wezwać  Przystępującego  

do uzupełnienia wykazu osób, w zakresie osoby spełniającej warunek określony w Części III 

pkt  1  lit  b)  SIWZ,  przy  uwzględnieniu  wykładni  tego  warunku  zawartej  w  odpowiedzi  

na pytanie 17, względnie do wyjaśnienia jego treści.  

W  toku  rozprawy 

Odwołujący  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodu  z  certyfikatu  pana  W.W. 

(pełnomocnika  Odwołującego)  na  okoliczność  wykazania  prawidłowej  treści  certyfikatu 

potwierdzającego 

odpowiednie 

kwalifikacje 

zakresie 

instalacji, 

konserwacji  

i  administrowania  systemem  Avigilon  Control  Center  dla  systemów  do  400  kamer  (Dowód  

nr 1). 

Zamawiający  i  Przystępujący  nie  złożyli  pisemnych  odpowiedzi  na  powyższe  zarzuty,  

a na rozprawie wni

eśli o oddalenie odwołania. 

Zamawiający  w  toku  rozprawy  wniósł  o  przeprowadzenie  dowodu  z  oświadczenia 

Megavision Technology Sp. z o.o. potwierdzającego, że certyfikat pana M.T. nie został objęty 

limitem wielkości systemu pod kątem ilości obsługiwanych kamer (Dowód nr 2). 

Uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  w  tym  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treść  SIWZ,  złożone 

oferty,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia  i  stanowiska  stron  

Przystępującego złożone podczas rozprawy, Izba zważyła, co następuje: 

Izba  ustaliła,  że  Odwołującemu,  w  świetle  przepisu  art.  179  ust.  1  Pzp,  stanowiącego,  
że  „Środki  ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy, 
uczestnikowi  konkursu, a także innemu  podmiotowi,  jeżeli  ma lub miał  interes  w  uzyskaniu 
danego  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  
przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy”, przysługiwało uprawnienie do wniesienia 
odwołania. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  merytorycznie  rozpoznała  złożone  odwołanie,  uznając,  
że nie zasługuje ono na uwzględnienie. 


Zarzut nr 1 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  2  Pzp  j

eżeli  wartość zamówienia jest  mniejsza niż  kwoty  określone  

w przepisach w

ydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

1)  wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

2)  określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3)  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4)  odrzucenia oferty odwołującego; 

5)  opisu przedmiotu zamówienia; 

6)  wyboru najkorzystniejszej oferty.  

W  pierwszym  rzędzie  zarzut  nr  1  odwołania  podlegał  ocenie  pod  kątem  zgodności  

z  zakresem  przedmiotowym  art.  180  ust.  2  pkt  6  Pzp.  Co  do  zasady,  samodzielny  zarzut 

naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  2  Pzp  przez  dokonanie  nieuprawnionej  poprawy  oczywistej 

omyłki rachunkowej nie mieści się w zamkniętym katalogu określonym w art. 180 ust. 2 Pzp. 

Możliwa  jest  jednak  sytuacja,  w  której  dokonana  ze  złamaniem  przepisów  Pzp  

lub  nieuzasadniona  okolicznościami  poprawa  oczywistej  omyłki  rachunkowej  skutkować 

będzie wadliwością czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Izba uznała więc za zasadne 

dopuszczenie zarzutu nr 1 do rozpoznania na rozprawie 

ponieważ bez merytorycznej analizy 

zarzutu  nr  1 

nie  byłoby  możliwe  dokonanie  jednoznacznej  oceny  jego  zgodności  

z dyspozycją art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp. 

10  lutego  2020  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  dokonaniu  na  podstawie  

art. 87 ust. 2 pkt 2 Pzp poprawy 

oczywistych omyłek rachunkowych. Odwołujący sprzeciwił 

się  dokonanej  poprawie  i  13  lutego  2020  r.  skierował  do  Zamawiającego  informację  

o  czynności  niezgodnej  z  przepisami.  W  treści  pisma  Odwołujący  przywołał  szereg 

argum

entów  (pokrywających  się  z  argumentami  podniesionymi  w  uzasadnieniu  odwołania) 

mających  wykazać,  że  decyzja  Zamawiającego  była  nieuprawniona.  W  ww.  informacji 

Odwołujący  wskazał  m.  in.:  „Działanie  Zamawiającego  niestety  po  raz  kolejny  jawi  się jako 

chęć  pokrzywdzenia  Informującego  w  ramach  drugiego  już  z  prowadzonych  postępowań  

w tym samym przedmiocie zamówienia, co o tyle dziwi, że po raz kolejny oferta ta jest ofertą 

najkorzystniejszą.  Pragniemy  również  zwrócić  uwagę,  że  brak  możliwości  zaskarżenia  

do  K

IO  podjętej  przez  Zamawiającego  czynności  nie  oznacza,  że  nie  będzie  ona  mogła 

podlegać  kontroli  tego  organu  w  ramach  odwołania  od  podjętej  później  czynności  wyboru 

oferty  najkorzystniejszej,  na  którą  to  czynność  kwestionowane  działanie  zamawiającego 

będzie  miało  bezpośredni  wpływ”.  Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  Odwołujący  miał 

świadomość,  że  na  czynność  poprawy  oczywistych  omyłek  rachunkowych  dokonanej  


w  postępowaniu,  w  którym  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  Pzp, 

nie  przysługuje  odwołanie.  Tym 

samym  dla  uznania,  że  czynność  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej  mieściła  się  

zakresie odwołania wniesionego na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 6 Pzp Odwołujący winien 

powiązać  podnoszony  zarzut  z  zarzutem  skierowanym  przeciwko  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty.  Odwołujący  powinien  również  choćby  w  podstawowym  zakresie 

wyjaśnić  i  uzasadnić  dlaczego  ewentualnie  wadliwa  poprawa  skutkowała  wadliwością 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty.  Sam  fakt,  że  czynność  poprawy  oczywistej 

omyłki  rachunkowej  poprzedzała  czynność  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  nie  może  być 

uznany  za  takie  uzasadnienie.  Każda  czynność  zamawiającego  podjęta  przed  wyborem 

najkorzystniejszej oferty ten wybór poprzedza, a mimo to ustawodawca w art. 180 ust. 2 Pzp 

zawęził katalog czynności od których przysługuje odwołanie. 

Zgodnie z art. 192 ust. 7 Pzp 

Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte 

w  odwołaniu.  Po  dokonaniu  analizy  argumentacji  Odwołującego  zawartej  w  uzasadnieniu 

odwołania oraz wyrażonej w toku rozprawy Izba doszła do wniosku, że w zarzucie nr 1 nie 

zawiera  się  zarzut  skierowany  przeciwko  czynności  wyboru  najkorzystniejszej.  Odwołujący 

skierował  swoje  argumenty  przeciwko  czynności  poprawy  oczywistej  omyłki  rachunkowej  

i  tylko  przeciwko  tej  czynności.  Z  kolei  zarzut  nr  2  został  jednoznacznie  skierowany 

przeciwko  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  zatem  niewątpliwym  jest,  

ze  Odwołujący  potrafił  skonstruować  zarzuty  w  sposób  poprawny  także  w  zakresie 

formalnoprawnym.  Zarzut  nr  2 

skierowany  przeciwko  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty 

dotyczył jednak wyłącznie kwestii związanych z kwestionowanym przez Odwołującego 

spełnieniem przez Przystępującego odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  zarzut  nr  1  nie  mieści  się  w  katalogu 

określonym  w  art.  180  ust.  2  Pzp.  Ze  względu  na  fakt,  że  przedmiotowy  zarzut  w  wyżej 

przedstawionym  zakresie 

był  przedmiotem  merytorycznej  analizy  w  toku  rozprawy, 

odrzucenie zarzutu nr 1 

byłoby nieracjonalne. Z tego względu zarzut został oddalony.  

Zarzut nr 2 

Zgodnie z Częścią III pkt 1 lit. b SIWZ: „W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 

na  dzień  składania  ofert  nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  oraz  spełniają  warunki 

udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp, a w szczególności 

wykażą,  że  dysponują  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  tj.  Wykonawca,  który 

weźmie  udział  w  postępowaniu  przetargowym  winien  dysponować  osobami  zdolnymi  

do  wykonania  zamówienia  -  posiadającymi  wykształcenie  i  kwalifikacje  zawodowe  


tj.:  co najmniej jedna  osoba posiadająca kwalifikacje do  obsługi  systemu  zarządzania VMS 

Avigilon,  potwierdzone  certyfikatem  wydanym  przez  producenta  lub  dystrybutora

”.  Punkt  

2  Części  III  SIWZ  wprowadził  ogólną  regułę  dotyczącą  sposobu  weryfikacji  spełniania 

warunków udziału w postępowania przez wykonawców: „Ocena spełnienia przez wykonawcę 

warunków  o  których  mowa  w  niniejszej  specyfikacji  nastąpi  na  podstawie  przedłożonych  

w ofercie oświadczeń, których wykaz został określony w części IV SIWZ”.  

Część IV SIWZ zawierała szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego na potrzeby weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu przez 

wykonawców: 

Wykaz oświadczeń jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: 

a) 

Oświadczenie  Wykonawcy  dot.  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  –  

wg załącznika nr 3 do SIWZ (wzór), 

b) 

Oświadczenie Wykonawcy  dot.  wykluczenia  z  postępowania  (każdy  z  podmiotów 

składających wspólną ofertę składa odrębnie) – wg załącznika nr 4 do SIWZ (...) 

Zamawiający  przed  udzieleniem  zamówienia,  wzywa  Wykonawcę,  którego  oferta 

została  najwyżej  oceniona,  do  złożenia  w  wyznaczonym,  nie  krótszym  niż  5  dni 

terminie aktua

lnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  dokumentów 

wymienionych poniżej (...): 

c) 

wykaz  osób  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia 

publicznego,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  wraz  

z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  

i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także 

zakresu  wykonanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  

do dysponowania tymi osobami - 

wg załącznika nr 6 do SIWZ (...). 

SIWZ,  ani  żaden  z  pozostałych  dokumentów  określających  obowiązki  wykonawców  

w  przedmiotowym  postępowaniu,  nie  zawierają  informacji,  by  Zamawiający  miał  żądać  

od  wykonawców  złożenia  certyfikatu  potwierdzającego  kwalifikacje  personelu  wykonawców 

do obsługi systemu zarządzania VMS Avigilon. 

4 lutego 2020 r. Zamawiający opublikował pytania (prośby o wyjaśnienie treści SIWZ) wraz  

z odpowiedziami. Na pytanie nr 17

: „Bazując na wymaganiach określonych w postępowaniu 

7/I/2020,  mając  na  względzie  bezawaryjną  pracę  systemu  Avigilon  oraz  bieżącą  jego 

strukturę  i  złożoność  polegającą  na  zarządzaniu  systemem  o  wielkości  przekraczającej  

u  Zamawiającego  250  kamer,  czy  Zamawiający  zakłada,  iż  w  sytuacji  awarii  systemu 

wymagającej wykorzystania zasobów inżynierów-programistów dystrybutora lub producenta, 

zamawiający  zleci  prace  dodatkowe  wymagające  zaangażowania  takich  zasobów  


i  personelu,  tak  by  przywrócić  pełną  sprawność  systemu?  Prosimy  o  uszczegółowienie 

zakresu  certyfikacji  oraz  posiadanych  kompetencji  pracownika  z  certyfikacją  w  zakresie 

zarządzania,  konfiguracji  i  administrowania  systemem,  jego  wielkością  i  doświadczeniem  

w  ilości  obsługiwanych  obiektów  rozmiarów  –  skali  jak  u  Państwa.  Posiadanie  certyfikatu  

„z obsługi systemu Avigilon” nie jest gwarancją posiadania określonego poziomu kompetencji 

przez  osobę  certyfikowaną  w  zakresie  rozwiązywania  problemów  administracyjno-

technicznych 

oprogramowania 

or

az  utrzymania  pełnej  sprawności”  Zamawiający 

odpowiedział:  „Wymaga  się,  aby  Wykonawca  posiadał  osobę,  która  ma  kwalifikacje 

potwierdzone  certyfikatem  producenta  lub  dystrybutora  oprogramowania  Avigilon  Control 

Center

,  iż  osoba  posługująca  się  certyfikatem  posiada  kompetencję  w  zakresie  instalacji, 

serwisowania  i  administrowania  systemem  o  wskazanej  ilości  punktów  kamerowych”. 

Udzielona odpowiedź  była niejednoznaczna  –  Zamawiający  nigdzie nie określił  co  rozumiał 

przez zwrot 

„systemem o wskazanej ilości punktów kamerowych”. W efekcie w toku rozprawy 

ujawnione  zostało,  że  Zamawiający  i  Odwołujący  zwrot  ten  interpretowali  w  odmienny 

sposób. Okoliczność ta nie ma jednak istotnego znaczenia dla sprawy, ponieważ odpowiedź 

na pytanie nr 17 

nie pociągnęła za sobą zmiany SIWZ, która wprowadzałaby jednoznaczny 

obowiązek  złożenia  przez  wykonawców  odpowiedniego  certyfikatu.  W  tej  sytuacji  Izba 

uznała, że wolą Zamawiającego była:  

1.  weryfikacja 

spełniania  przez  wykonawców  warunku  działu  w  postępowaniu 

wskazanego  w  Części  III  pkt  1  lit.  b  SIWZ  na  podstawie  oświadczeń  zgodnych  

z wzorami określonymi w załącznikach nr 3 i 4 do SIWZ,  

2.  weryfikacja 

spełniania  ww.  warunku  przez  wykonawcę,  którego  oferta  została 

najwyżej  oceniona,  na  podstawie  wykazu  osób  zgodnego  z  wzorem  określonym  

w załączniku nr 6 do SIWZ. 

Zarzu

t  nr  2  odwołania  w  całości  oparty  został  na  argumentach  kwestionujących  wartość 

certyfikatu  pana  M.T,  który  był  osobą  wskazaną  w  wykazie  osób  złożonym  przez 

Przystępującego.  Przystępujący  –  mimo  braku  takiego  obowiązku  -  w  toku  postępowania  

o  udzielenie  z

amówienia  złożył  Zamawiającemu  certyfikat  pana  M.T.,  w  którym  

to certyfikacie nie 

było informacji na temat  ilości kamer w systemie. Brak takiej informacji nie 

stanowi  jednak  w  ocenie  Izby,  w  świetle  przytoczonych  wyżej  postanowień  SIWZ,  

o  niespełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  przez  Przystępującego.  Ponadto  Izba 

uwzględniła Dowód nr 2 złożony  w toku rozprawy, którym  Zamawiający wykazał, że wbrew 

stanowisku  Odwołującego,  pan  M.T.  ma  potwierdzone  właściwym  certyfikatem  kwalifikacje 

do  obsługi  systemu  zarządzania  VMS  Avigilon  bez  ograniczeń,  co  do  ilości  obsługiwanych 

kamer. 

W konsekwencji Izba uznała zarzut nr 2 za niezasadny.  

Biorąc pod uwagę powyższe Izba orzekła jak w sentencji. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem 

przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972). 

…………………………..…………… 


wiper-pixel