KIO 505/20 WYROK dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt KIO 505/20 

WYROK 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:            

Mikołaj Kraska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę TMS sp. z 

o.o.  w  Warszawie 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny 

Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  

przy  udziale  wykonawcy  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1. oddala 

odwołanie; 

2. kosztami postępowania obciąża TMS sp. z o.o. w Warszawie i zalicza w poczet kosztów 

postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero 

groszy) uiszczoną przez TMS sp. z o.o. w Warszawie tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo  zam

ówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Zamościu. 

Przewodniczący:      ……………………… 


Sygn. akt KIO 505/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

w Zamościu – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 

jako:  „ustawa”  lub  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  którego  przedmiotem  jest 

d

ostawa,  wraz  z  montażem  i  instalacją,  aparatury  medycznej  i  wyposażenia  dla  sal 

zabiegowych  i  operacyjnych  w  nowo  wybudowanym  budynku  kardiologii  Samodzielnego 

Publicznego  Szpitala Wojewódzkiego  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Zamościu.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 grudnia 

2019  r.  pod  numerem  2019/S  248-612730

.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota 

wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

W  związku  z  przesłaniem  przez  zamawiającego  informacji  o  wyniku  postępowania  

wykonawca  TMS  sp.  z  o.o.  w  Warszawie 

wniósł  odwołanie  9  marca  2020  r.    Zachowany 

został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  oraz  art.  24  ust  4  ustawy    przez 

zaniechanie  wykluczenia  wykonawcy  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  w  Warszawie, 

dalej jako 

„Siemens”, pomimo wprowadzenia zamawiającego przez tego wykonawcę 

w  błąd  co  do  spełniania  przez  zaoferowane  urządzenie  (angiograf  Artis  Q  Ceiling) 

parametru  określonego  w  pkt  A.1.96.  załącznika  nr  1  do  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  dalej  jako  „SIWZ”  -  Formularz  „Zestawienie  wymaganych 

parametrów technicznych i użytkowych" -  możliwość rozbudowy o oprogramowanie do 

wspomagania zabiegów leczenia wad strukturalnych serca (echonawigacji); 

2)   art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty 

Siemens  mimo  jej  niezgodności  z  treścią  SIWZ,  z  uwagi  na  brak  spełniania  przez 

oferowany przez tego 

wykonawcę angiograf Artis Q Ceiling obligatoryjnych wymogów 

dotyczących  parametrów  zamawianego  sprzętu  wynikających  z  punktów  A.1.4 

załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  związku  z  treścią  załącznika  nr  3  do  SIWZ  w  punktach 

2.25 Sala Zabiegowa Kardiochirurgiczna, 2.26 Sala Zabiegowa Hybrydowa oraz 2.29 

Sala  Zabiegowa  Elektroterapii, 

gdyż  oferowany  system  nie  jest  przystosowany  do 

warunków  architektonicznych  pomieszczeń  posiadanych  przez  zamawiającego, 

przeznaczonych  dla  potrzeb  sali  operacyjnej  hybrydowej, 

a  nie  jest  to  omyłka 


podlegająca poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp; ustalają wysokość montażu 

(sufitu) w przedziale 2700 - 2720 mm (106,3 -107,1"); 

3)   art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty 

Siemens  mimo  jej  niezgodności  z  treścią  SIWZ,  z  uwagi  na  brak  spełniania  przez 

oferowane lampy iLed7 wraz oferowanym angiografem Artis Q Ceiling obligatoryjnych 

wymogów  dotyczących  parametrów  zamawianego  sprzętu  wynikających  punktu 

A.lI.5.  załącznika  nr  1  do  SIWZ,  zgodnie  z  którym  dolna  krawędź  uchwytów 

sterylnych,  zainstalowanych  w  osiach  geometrycznych  czasz,  po  maksymalnym 

uniesieniu  czaszy  w  górę  (czasza  ustawiona  nad  polem  operacyjnym,  poniżej  szyn 

aparatu  sufitowego,  czasza  w  pozycji  horyzontalnej)  musi  znajdować  się  na 

wysokości min. 2000 mm -  a nie jest to omyłka podlegająca poprawieniu w trybie art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 

4)   art.  9  ust.  1  i  art.  8  ust  1  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  dopuszczenie  przez 

z

amawiającego  do  przeprowadzenia  przez  Siemens  prezentacji  multimedialnej,  do 

udziału  w  której  nie  dopuszczono  pozostałych  wykonawców,  nadto  przez  brak 

sporządzenia  pisemnego  protokołu  z  negocjacji  treści  oferty  i  wyjaśnień  Siemens 

złożonych w trakcie prezentacji; 

5)   art. 87 ust. 

1 ustawy przez dopuszczenie do zmiany treści oferty Siemens w zakresie 

spełnienia  wymagań  określonych  przez  zamawiającego  w  treści  pkt  A.1.96. 

załącznika  nr  1  do  SIWZ  -  Formularz  „Zestawienie  wymaganych  parametrów 

technicznych  i  użytkowych"  oraz  naruszenie  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  przez 

zaniechanie odrzucenia oferty niezgodnej z SIWZ. 

Wskazując  na  powołane  zarzuty  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie z

amawiającemu: 

1.  unie

ważnienia czynności oceny ofert; 

unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy firmy Siemens; 

powtórzenia czynności badania i oceny ofert; 

wykluczenia Siemens z postępowania i uznania oferty tego wykonawcy za odrzuconą, 

względnie odrzucenia oferty Siemens jako niezgodnej z SIWZ. 

Wn

iósł również o zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania odwoławczego. 

Na potwierdzenie zarzutu naruszenia przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 

1 ustawy odw

ołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 

poglądowej  prezentacji  interaktywnej  3D  zakresu  pracy  (odwołujący  zapewni  sprzęt 

niezbędny do prezentacji); 

-  opinii 

biegłego  z  zakresu  funkcjonalności  urządzeń  medycznych  w  zakresie  spełniania 

przez  angiograf  Artis  Q 

Ceiling  wymogów  dotyczących  wynikających  z  punktów  A.1.4 


załącznika nr 1 do SIWZ w związku z treścią załącznika nr 3 do SIWZ w punktach 2.25/Sala 

Zabiegowa Kardiochirurgiczna, 2.26/ Sala Zabiegowa Hybrydowa oraz 2.29 Sala Zabiegowa 

E

lektroterapii, a także pkt A.II.5. załącznika nr 1 do SIWZ.  

Wykonawca  Siemens  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego,  zachowując  termin  ustawowy  oraz  obowiązek  przekazania  kopii 

przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas 

której odwołujący i przystępujący Siemens podtrzymali dotychczasowe stanowiska. Zamawiający 

za pisemną odpowiedzią na odwołanie wnosił o oddalenie odwołania. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Odwołujący  jest  uprawniony  do  wniesienia odwołania zgodnie z  art.  179 ust.  1  Pzp. 

Jest  wykonawcą,  który  złożył  ofertę  i  ma  interes  w  uzyskaniu  danego  zamówienia. 

Zarzucane  zamawiającemu  naruszenia  przepisów  powodują,  że  odwołujący  może  ponieść 

szkodę w postaci utraty możliwości uznania jego oferty za najkorzystniejszą. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Ad.  1) 

Zamawiający  w  pkt  III.  2  SIWZ  wskazał,  że  szczegółowy  opis  przedmiotu 

zam

ówienia  oraz  wymagania  określa  w  załącznik  nr  1  do  SIWZ  zawierającym  „Zestawienie 

wymaganych parametrów technicznych i użytkowych". Pkt III.9. SIWZ stanowi, że zamawiający 

informuje,  że  oferta  musi  spełniać  wymagania  opisu  przedmiotu  zamówienia.  W  przeciwnym 

wypadku  oferta  zostanie  odrzucona  jako  nieodpowiadająca  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Załącznik  nr  1  do  SIWZ  ma  formę  tabeli.  Zamawiający  w  kolejnych  kolumnach  zawarł  opis 

parametru,  stwierdzenie,  czy  jest  to  warunek  graniczny  oraz 

parametr  oferowany,  w  której  to 

ko

lumnie wykonawcy mieli potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego albo dokonać opisu. 

W załączniku nr 1 w pkt A. Sala zabiegowa hybrydowa I. Angiograf zamawiający opisał 

parametry urządzenia, w tym w pkt 96: 

Możliwość  rozbudowy  o  oprogramowanie  do  wspomagania  zabiegów  leczenia  wad 

strukturalnych  serca  (echonawigacji)  pozwalające  [na  wspólną  rejestrację  obrazów  USG 

przezprzełykowego i angiograficznego, umożliwiające co najmniej: 

  umieszczanie znaczników na obrazie echa przezprzełykowego i rejestrację ich pozycji w 


przestrzeni  obrazowania  ramienia  angiografu  w  sposób  umożliwiający  ich  wizualizację 

przy dowolnych zmianach projekcji rentgenowskich;  

   nałożenie obrazów „na żywo" 3D z USG przezprzełykowego oraz angiografu; 
  zmianę  widoków  oraz  wybór  płaszczyzny  na  obrazie  z  USG  przezprzełykowego  do 

nałożenia w czasie rzeczywistym na obraz angio; 

  automatyczne obracanie widoku USG przezprzełykowego do płaszczyzny obrazowania 

angiografu w trakcie wykonywania zabiegu; 

  sterowanie  systemem  USG  przezprzełykowego  z  poziomu  ekranu  dotykowego 

angiografu w Sali badań. 

Zamawiający  wymagał,  aby  funkcjonalność  była  dostępna  na  dzień  składania  oferty, 

potwierdzona w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product 

Data. 

Zamawiający  zastrzegł  sobie  prawo  do  wystąpienia  do  wykonawcy  o  udostępnienie 

takiego  dokumentu  celem  weryfikacji  oraz  do 

żądania  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie 

dokonania  przez  w

ykonawcę  multimedialnej  prezentacji  opisanej  powyżej  funkcjonalności. 

Nak

azał  również  wymienić  przykładowe  aparaty  USG  dostępne  na  rynku  polskim  spełniające 

opisaną funkcjonalność i współpracujące z zaoferowanym angiografem. 

Zamawiający  przewidział  przyznanie  20  pkt  za  posiadanie  opisanych  właściwości 

(odpowiedź TAK) lub 0 punktów za odpowiedź NIE.  

Powołane  postanowienie  SIWZ  było  przedmiotem  wyjaśnień  zamawiającego  z  16 

stycznia 2020 r.  Pytania i odpowiedzi brzmiały następująco: 

„Zamawiający  w  sposób  bardzo  szczegółowy  wyspecyfikował  funkcjonalność  do 

wspomagania  zabiegów  leczenia  wad  strukturalnych  serca  (echonawigacji)  pozwalającą  na 

wspólną  rejestrację  obrazów  USG  przezprzełykowego  i  angiograficznego.  Prosimy  o 

potwierdzenie,  że pod pojęciem nałożenie obrazów „na żywo”  z USG przezprzełykowego oraz 

angiografu  Zamawiający  rozumie,  że  obydwa  obrazy  tj.  obraz  z  echa  przezprzełykowego  oraz 

obraz  z  angiografu  są  obrazami  wyświetlanymi  w  czasie  rzeczywistym  nie  w  postprocesingu. 

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyzna punkty tj. 20 pkt tylko i wyłącznie 

oferentom, 

którzy zaoferują rozwiązanie dokładnie takie, jakie zostało opisane w pkt 96. 

Prosimy  również  o  potwierdzenie,  że  pełna  pula  punktów  przewidziana  w  tym  punkcie 

zostanie przyznana oferentom, którzy posiadają możliwość rozbudowy o rozwiązanie opisane w 

pkt 

96  i  są  w  stanie  przedłożyć  oficjalne  badania  klinicznie  będące  swoistym  poświadczeniem 

posiadania  funkcjonalności  i  jej  użyteczności  klinicznej,  ale  nie  muszą  go  zaoferować  i  tym 

samym skalkulować wartości w finalnej ofercie. 

Tym  samym  prosimy  również  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  wyklucza  wszelkiego 

rodzaju  korelacje  obrazów  USG  przezprzełykowego  oraz  angiograficznego  inne  niż 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego w punkcie 96, w tym oprogramowanie do wspomagania 


zabiegów  leczenia  wad  strukturalnych  serca,  umożliwiające  nakładanie  (fuzję)  wskazanych  na 

obrazach  z  sondy  przezprzełykowej  USG  anatomicznych  punktów  orientacyjnych  wraz  z 

obrazami z angiografu - w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski 

do roadmapu.   

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ”. 

„Zamawiający  ocenia  zaoferowanie  oprogramowania  do  wspomagania  zabiegów 

leczenia  wad  strukturalnych  serca,  pozwalającego  na  wspólną  rejestrację  obrazów  USG 

przezprzełykowego  i  angiograficznego  z  określonym  minimalnym  zakresem  funkcjonalności, 

obej

mującym  m.in.  „zmianę  widoków  oraz  wybór  płaszczyzny  na  obrazie  z  USG  

przezprzełykowego  do  nałożenia  w  czasie  rzeczywistym  na  obraz  angio”  oraz  „automatyczne 

obracanie  widoku  USG  przezprzełykowego  do  płaszczyzny  obrazowania  angiografu  w  trakcie 

wykonywani

a  zabiegu”.  Zamawiający  premiuje  zaoferowanie  powyższego  rozwiązania 

przyznaniem różnej liczby punktów zależnie od działania w czasie rzeczywistym  „na żywo”. Tak 

sformułowany  parametr  jest  dla  nas  niezrozumiały.  Widzimy  przy  tym  niebezpieczeństwo,  że 

wiel

oznaczności  zawarte  w  powyższych  stwierdzeniach  będą  rzutować  na  możliwość 

porównywania uzyskanych przez Zamawiającego ofert. Prosimy  zauważyć, że  zaawansowane 

oprogramowanie  do  echonawigacji  jest  kosztownym 

rozwiązaniem  i  wykonawcy  powinni  mieć 

możliwość  przeanalizowania,  jak  jego  zaoferowanie  wpłynie  na  konkurencyjność  składanych 

ofert. 

W  związku  z  tym  prosimy  o  przyznanie  20  pkt  za  oprogramowanie  do  wspomagania 

zabiegów  leczenia  wad  strukturalnych  serca,  umożliwiające  nakładanie  (fuzję)  wskazanych  na 

obr

azach  z  sondy  przezprzełykowej  USG  anatomicznych  punktów  orientacyjnych  wraz  z 

obrazami z angiografu - w obu przypadkach wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski 

do roadmapu  „na żywo”. 

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ”. 

„Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest 

tylko  część  parametrów  i  funkcjonalności  aparatu  USG,  Zamawiający  w  odniesieniu  do 

wymaganej  przez  siebie  funkcjonalności,  która  nie  jest  prezentowana  w  tych  dokumentach 

dopuści jego potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy i prezentacją opisanej funkcjonalności? 

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem że multimedialna prezentacja będzie przedstawiała wszystkie 

wymagane w pkt 

A.I.96 funkcjonalności.” 

Wykonawca Siemens w  swojej ofercie w pkt. A.1.96  w kolumnie „Parametr oferowany" 

wpisał TAK, nie podał przykładowych aparatów USG dostępnych na rynku polskim spełniających 

opisaną funkcjonalność i współpracujących z zaoferowanym angiografem.  

Zamawiający dostrzegł opisany brak w ofercie wykonawcy i pismem z 5 lutego 2020 r. 

zwrócił  się  do  Siemens  o  wyjaśnienie  treści  złożonej  oferty  przez  wskazanie,  czy  na  rynku 


polskim  fakt

ycznie  są  dostępne  aparaty  USG  spełniające  opisaną  w  punkcie  A.1.96 

funkcjonalność  i  współpracujące  z  zaoferowanym  angiografem,  oraz  o  wymienienie 

przykładowych  aparatów  USG  dostępnych  na  rynku  polskim.  Zwrócił  się  również  o 

udostępnienie oficjalnego dokumentu producenta przedstawiającego dane techniczne - Product 

Data w celu potwierdzenia funkcjonalności opisanej w punkcie A.1.96. 

W  odpowiedzi  pisme

m  z  7  lutego  2020  r.  Siemens  potwierdził  spełnianie  przez 

zaoferowany  angiograf  funk

cjonalności  określonej  w  pkt  A.1.96.  załącznika  nr  1  do  SIWZ. 

W

skazał  również,  że  aparat  USG  dostępny  na  rynku  polskim  spełniający  opisane 

funkcjonalności i współpracujący z zaoferowanym angiografem to ACUSON SC2000 PrlME. 

Zamawiający 7  lutego 2020 r.  zaprosił  Siemens  do przeprowadzenia 10 lutego 2020 r. 

prezentacji  multimedialnej.  W  notatce 

z  dnia  przeprowadzenia  prezentacji  stwierdzono,  że 

dotyczyła ona możliwości rozbudowy angiografu o oprogramowanie do wspomagania zabiegów 

leczenia wad strukturalnych serca (echonawigacji) pozwalające na wspólną rejestrację obrazów 

USG  przezprzełykowego  i  angiograficznego.  Prezentujący  przedstawili  możliwości  integracji 

dostępne z ich angiografem i aparatem do echokardiografii przezprzełykowej, które pozwalają na 

nakładanie pewnych punktów i obszarów  zaznaczonych  w echo przezprzełykowym na obrazie 

angiograficznym. 

Przedstawiono  dane  aparatu  do  echokardiografii,  który  taką  możliwość 

posiada. 

Prezentujący  odpowiedzieli  na  wszystkie  pytania  członków  komisji  przetargowej.  Po 

zapoznaniu się z prezentacją oraz odpowiedziami na pytania komisja postanowiła nie przyznać 

punktów  w  ocenie  jakościowej  dotyczącej  tej  funkcjonalności.  Przedstawione  możliwości  nie 

spełniają oczekiwań zamawiającego głównie z uwagi na brak możliwości nałożenia obrazów na 

żywo  z  3D  USG  przezprzełykowego  i  angiografu.  Oferent  posiada  możliwość  integracji 

echokardiografii z angiografem, jednak nie w takim stopniu zaawansowania, 

jak oczekiwał tego 

zamawiający zgodnie z punktem nr 96 SIWZ. 

Zamawiający  nie  przyznał  ofercie  Siemens  20  pkt  w  kryterium  funkcjonalności, 

pomimo  tego  oferta  tego  wykonawcy  okazała  się  ofertą  najkorzystniejszą,  co  stało  się 

przedmiotem odwołania. 

Art.  24  us

t.  1  pkt  17  Pzp  stanowi,  że  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez zamaw

iającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Przesłanki  konieczne  czynności  wykluczenia  na  podstawie  powołanego  przepisu 

między  którymi  powinien  istnieć  adekwatny  związek  przyczynowo-skutkowy  to: 

przedstawienie  przez  wykonawcę  informacji  wprowadzających  w  błąd  zamawiającego, 

istotny  wpływ  tych  informacji  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w 

postępowaniu 

udzielenie 

zamówienia. 

Ponadto 

przedstawienie 

informacji 


wprowadzających  w  błąd  zamawiającego  powinno  być  zawinione  przez  wykonawcę,  czyli 

wyn

ikać z jego lekkomyślności lub niedbalstwa. 

Izba nie podziela poglądu przystępującego, że wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 

1  pkt  17  Pzp  mogłoby  nastąpić  w  okolicznościach  sprawy  jedynie  w  sytuacji,  gdyby 

nieuznane  przez  zamawiającego    oświadczenie  Siemens  dotyczące  spełniania  wymagań 

opisanych w pkt A1.96 załącznika Nr 1 do SIWZ miało wpływ na wynik postępowania. Wpływ 

ten miałby polegać na tym, że dzięki niezgodnemu z prawdą oświadczeniu i uzyskanym 20 

pkt Siemens uzyskał zamówienie. Zdaniem przystępującego, skoro nie otrzymał on punktów, 

a pomimo tego zamawiający wybrał jego ofertę, brak jest podstaw do zastosowania art. 24 

ust.  1  pkt  17  Pzp.  Dostrzec  jednak  trzeba,  że  powołany  przepis  nie  wiąże  sankcji 

wykluczenia  ze  złożeniem  informacji,  które  miały  wpływ  na  wynik  postępowania. 

Ustawodawca  zakres  przedmiotowy  normy  ustala  szeroko,  nie  ograniczając  go  do  wyniku 

postępowania, ani do określonych czynności zamawiającego, - jak uczynił to w art. 24 ust. 1 

pkt 16 Pzp. Podstawą wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp mogą być zatem 

wszelkie informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego. Nie chodzi przy 

tym wyłącznie  o decyzje zamawiającego, które podjął on pod wpływem tych informacji, czyli 

o  wpływ  faktyczny,  ale  również  o  wpływ  potencjalny,  decyzje  które  zamawiający 

hipotetycznie mógłby podjąć (por. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 lipca 2018 r. 

sygn. akt: XXIII Ga 849/18, 

Sądu Okręgowego w Gdańsku z  9kwietnia 2019 r. sygn. akt XII 

Ga 206/19 oraz wyroki KIO m.in. z 31 lipca 2018 r. sygn. akt KIO 1401/18, z 20 marca 2017 

r.  sygn.  akt  KIO  382/17,  z  13  lutego  2018  r.  sygn.  akt 

KIO  185/18,  z  18  września  2018  r. 

sygn. akt KIO 1747/18, z 31 grudnia 2019 r. sygn. akt KIO 2517/19 oraz z 21 lutego 2020 r. 

sygn. akt KIO 247/20). 

N

ie  można  mieć  wątpliwości  co  do  tego,  że  informacje  związane  z  oceną  oferty  w 

przyjętych kryteriach mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez  zamawiającego. W 

okolicznościach  sprawy  jest  to  szczególnie  widoczne,  gdyż  finalna  sumaryczna  oceną 

punktowa mi

ędzy ofertami odwołującego i przystępującego wynosiła 0,02 pkt. 

Uznając  zarzut  naruszenia  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  za  niepotwierdzony  Izba  miała 

przede  wszystkim  na  względzie,  że  informacje  dotyczące  wprowadzenia  w  błąd 

zamawiającego,  to  informacje  dotyczące  faktów  –  twierdzenia  wykonawcy  wskazują  fakty 

niezgodne z rzeczywistością (vide: wyrok SN z 5 kwietnia 2002 r. sygn. akt II CKN 1095/99 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna rok 2003, Nr 3, poz. 42 oraz wyroki KIO: z 6 

kwietnia  2010  r.  sygn.  akt  KIO/UZP  372/10  oraz  z  17  stycznia  2020  r.,  sygn.  akt  KIO 

. Oznacza to, że jeżeli oświadczenia wykonawcy dotyczą postanowień SIWZ, treść 

tych  postanowień  musi  być  jasna  i  niebudząca  wątpliwości.  Informacje  wprowadzające  w 


błąd  zamawiającego  to  zatem  takie  informacje,  które  prezentują  stan  rzeczy  z  sprzeczny  z 

wymaganiami zamawiającego.  

Izba uwzględniła, że wymagania zamawiającego opisane w pkt A.1.96 załącznika Nr 

1  do  SIWZ  były  przedmiotem  pytań  wykonawców.  W  szczególności  zamawiający  został 

zapyt

any, czy nałożenie obrazów powinno nastąpić w czasie rzeczywistym, czyli o wykładnię 

pojęcia  „na  żywo”  oraz  o  spełnienie  wymagań  przez  rozwiązanie  umożliwiające  nakładanie 

(fuzję)  wskazanych  na  obrazach  z  sondy  przezprzełykowej  USG  anatomicznych  punktów 

orientacyjnych wraz z obrazami z angiografu, czy de facto 

zakres przedmiotowy słowa obraz. 

Zdaniem Izby zamawiający w każdym przypadku oświadczając „Zgodnie z SIWZ”, nie udzielił 

odpowiedzi  na  te pytania. Oświadczenie takie nie stanowi  rzeczywistego wyjaśnienia,  gdyż 

odsyła  jedynie  SIWZ.  Brak  udzielenie  rzeczywistych  wyjaśnień  dotyczących  postanowienia 

pkt  A.I.96  jest  szczególnie  widoczny  na  tle  innych  odpowiedzi,  w  których  zamawiający 

potwierdzał pogląd wykonawcy, albo wyjaśniał swoje wymagania.  

Obowiązkiem  wykonawcy  ubiegającego  się  o  zamówienia  publiczne  jest 

współdziałanie z zamawiającym polegające na zadawaniu pytań wyjaśniających treść SIWZ 

(vide:  wyrok  SN  z  5  czerwca  2014  r.  sygn.  akt  CSK  626/13),  zatem  analogicznym 

obowiązkiem  zamawiającego  jest  udzielanie  rzetelnych  i  jasnych  wyjaśnień.  Skoro 

wyjaśnienia  nie  zostały  udzielone  przez  zamawiającego,  to  nie  można  uznać,  że  opis 

przedmiotu  zamówienia  w  części  dotyczącej  możliwości  uzyskania  punktów  był 

jednoznaczny. Należy podkreślić, że Siemens wykazał się należytą starannością,  sam zadał 

pytanie  zmierzające  do  ustalenia  wymagania  zamawiającego  oraz  zobowiązany  był  do 

uwzględnienia w ofercie innych odpowiedzi zamawiającego.  

Zdaniem  Izby,  wbrew  twierdzeniu  odwołującego,  odpowiedzi  udzielone  przez 

zamaw

iającego  nie  tylko  niczego  nie  wyjaśnia,  ale  przede  wszystkim  nie  wykluczają 

możliwości  spełnienia  wymagania  zamawiającego  przez  funkcjonalności  opisane  w 

pytaniach. W przeciwnym razie zamawiający odpowiedziałaby NIE. 

Przebieg  postępowania  wskazuje  w  ocenie  Izby  na  to,  że  intencją  zamawiającego 

było  nie  wykluczanie  żadnego  z  rozwiązań,  które  hipotetycznie  mogłoby  spełnić  jego 

wymagania,  lecz  zapewnienie  sobie  możliwości  szczegółowego  ich  zbadania.  Świadczą  o 

tym  sformułowania  użyte  w  podsumowaniu  prezentacji,  gdzie  zamawiający  uznał,  że 

rozwiązanie  umożliwiające  nakładanie  pewnych  punktów  i  obszarów  zaznaczonych  w  echo 

przezprzełykowym  na  obrazie  angiograficznym,  których  dotyczyły  wcześniejsze  pytania  o 

wyjaśnienia treści SIWZ, nie spełnia jego oczekiwań w wystarczającym stopniu.  

W tym stanie rzeczy brak jest podstaw do uznania, że Siemens złożył oświadczenie o 

spełnianiu  wymagania  opisanego  w  pkt  A.I.96  powodowany  lekkomyślnością  lub 


niedbalstwem.  Zamawiający  nie  wyłączył  bowiem  możliwości  spełnienia  swoich  oczekiwań 

przez rozwiązanie opisane w pytaniach.  

Pogląd,  że  w  sytuacji  braku  jednoznaczności  postanowień  SIWZ  zarzut  dotyczący 

wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  przez  złożenie  oświadczenia  dotyczącego  tych 

postanowień kształtuje się w orzecznictwie Izby (vide przykładowo: wyrok z 27 czerwca 2019 

r. sygn. akt KIO 1067/19, wyrok z 26 września 2019 r. sygn. akt KIO 1773/19) i Izba w tym 

składzie orzekającym go podziela.  

Uznając  zarzut  za  niepotwierdzony  Izba  uwzględniła  również,  że  ciężar  dowodu 

przesłanek wykluczenia Siemens spoczywał na odwołującym (art. 190 ust. 1 Pzp w zw. z art. 

6  k.c.).  Odwołujący  natomiast  skoncentrował  się  wyłącznie  na  kwestii  podania 

nieprawdziwych  informacji  z  pominięciem  kwestii  lekkomyślności  lub  niedbalstwa 

konkurenta.  Gołosłowne  podanie,  że  w  poprzednim  postepowaniu  na  ten  sam  przedmiot 

zmawiający udzielił wyjaśnień o innej treści, czym wyraźnie dopuścił rozwiązanie oferowane 

przez  Siemens,  nie  może  być  skuteczne.  Przedmiotem  badania  w  postępowaniu 

odwoławczym są okoliczności danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wobec  braku  spełniania  przesłanek  wykluczenia  Izba  uznała,  że  Siemens  nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.  

Ad.  2) 

Zamawiający  w  pkt  A.1.4  załącznika  nr  1  do  SIWZ  wymagał,  aby  oferowany 

system był przystosowany do warunków architektonicznych pomieszczeń posiadanych przez 

z

amawiającego, przeznaczonych dla potrzeb sali operacyjnej hybrydowej.  

załączniku  nr  3  do  SIWZ  „Opis  robót  adaptacyjnych  i  wykończeniowych" 

zamawiaj

ący opisał, że zarówno w sali zabiegowe kardiochirurgicznej, jak i sali zabiegowej 

hybrydowej  oraz  sali  zabiegowej  elektroterapii  przewiduje  zabudow

ę  panelową  wysokości 

3,30 m.  

W  odpowiedziach  na  pytania  wykonawców  z  16  stycznia  2020  r.  zamawiający 

dopu

ścił  wykonanie  sufitu  modułowego  od  wykończenia  podłogi  na  całej  powierzchni  na 

wysokości 3,0 m (nie może być mniejsza).  

Siemens  zadeklarował  w  ofercie  spełnienie  warunków  określonych  przez  zamawiającego. 

Wymagania  techniczne 

zaoferowanego  urządzenia  model:  Artis  Q  Ceiling  opisane  w 

dokumencie  Data  Sheet  Artis  QCeiling-mounted  system  for  mounted  system  for 

interventional imaging tj. Order No. A91AX-81201-20T3-7600 

ustalają wysokość montażu w 

przedziale 2700 - 2720 mm (106,3 -107,1"). 

W  związku  z  tym  odwołujący  podniósł  zarzut  niezgodności  oferty  Siemens  z  treścią 

SIWZ żądając jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 


Zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem 

Krajowej Izby Odwoławczej odrzucenie oferty na podstawie powołanego przepisu następuje, 

gdy  świadczenie  oferowane  przez  wykonawcę  nie  spełnia  wymagań  zamawiającego 

opisanych  w  dokumentach 

postępowania,  w  szczególności,  co  do  zakresu,  ilości,  jakości, 

warunków realizacji i innych elementów istotnych dla  wykonania zamówienia. O możliwości 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  decyduje  treści  SIWZ. 

Naruszeniem  tego przepisu będzie zatem  odrzucenie oferty  na  podstawie wymagań  SIWZ, 

które  nie  zostały  wyraźnie  zapisane.  Sankcyjny  charakter  czynności  wykluczenia  wymaga 

bowiem literalnej wykładni przepisu. 

Izba zważyła, że odwołujący konstruuje swoje stanowisko na założeniu, widocznym w 

treści  odwołania,  że  urządzenie  oferowane  przez  Siemens  powinno  być  zamontowane  do 

sufitu, co nie po

zwoli na jego użytkowanie zgodnie z dokumentacją producenta. Tymczasem 

Siemens  oświadczył,  że  przewidział  montaż  urządzenia  na  szynach,  co  zobrazował 

złożonymi zdjęciami. 

Izba uznała, że takie założenie pozwala na możliwość montażu urządzenia zgodnie z 

wym

aganiami  zamawiającego.  SIWZ  nie  zawiera  wymagania  montażu  oferowanych 

urządzeń  bezpośrednio  do  sufitu,  lecz  jedynie  dostosowania  ich  do  warunków 

architektonicznych  zamawiającego  oraz  zachowania  całej  powierzchni  sufitu  na  minimalnej 

wysokości  3  m.  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  podzielenia  poglądu  odwołującego,  że 

zamontowanie szyn do sufitu, spowoduje miejscowe obniżenie sufitu. Kolokwialnie można to 

zobrazować  przykładem,  gdy  elementem  wystroju  wnętrza  są  belki  między  przeciwległymi 

ścianami pomieszczenia. Wysokość pomieszczenia, gdzie się one znajdują, będzie mierzona 

od podłogi do sufitu, a nie od podłogi do dolnej krawędzi belki. 

Powyższe  jest  wystarczające  do  oddalenia  odwołania  w  tym  zakresie.  Dalsza 

polemika  odwołującego  przekraczała  bowiem  granice  wyznaczone  zarzutem  podniesionym 

w odwołaniu opartym wyłącznie na założeniu montażu urządzenia do sufitu (art. 192 ust. 7 

Pzp).  

Ad. 3) 

Odwołujący zarzucił, że nie oferta Siemens nie spełnia wymagania zawartego 

w pkt A.l

I.5. załącznika nr 1 do SIWZ.  

Zama

wiający  wymagał  w  nim,  aby  dolna  krawędź  uchwytów  sterylnych, 

zainstalowanych  w  osiach  geometrycznych  czasz,  po  maksymalnym  uniesieniu  czaszy  w 

górę (czasza ustawiona nad polem operacyjnym, poniżej szyn aparatu sufitowego, czasza w 

pozycji  horyzontalnej)  musi  znajdowa

ć  się  na  wysokości  min.  2000  mm  (licząc  od  dolnej 

krawędzi  uchwytu  do  podłogi  sali  operacyjnej),  aby  umożliwić  swobodę  manewrowania 


czaszami  i  poruszania  się  personelu  oraz  zapewnić  bezpieczeństwo  dla  personelu 

uniemożliwiając uderzanie głową w uchwyt sterylny lub w czaszę lampy

Wykonawca Siemens 

zadeklarował spełnienie tego parametru. 

Odwołujący  konstruował  zarzut  odwołania  wskazując,  że  wymaganie  to  nie  może 

zostać  spełnione  przez  lampy  iLed7,  które  wraz  z  angiografem  Artis  Q  Ceiling  stanowiły 

przedmiot  oferty  przystępującego.  Wywodził,  że  temu  oświadczeniu  przeczą  wymagania 

zawarte  w  opisach  technicznych  zaoferowanego  urządzenia:  model:  Artis  Q  Ceiling  (Data 

Sheet  Artis  Q  Ceiling-  mounted  system  for  interventional  imaging  tj.  Order  No.  A91AX-

81201-20T3-7600) 

w  połączeniu  z  fizycznymi  wymiarami  zaoferowanej  lampy  iLed7 

produkcji  TRUMPF  Medizin  Systeme  GmbH  +  Co.  KG.  oraz  z  danymi  zawartymi  w 

dokumencie  producenta  TRUMPF  Medizin  Systeme  GmbH  +  Co.  KG  (

Datasheet  iLED™  7 

Surgical Light Flyer ID: 2070391). 

Na  rozprawie  Siemens  oświadczył,  że  przedmiotem  oferty  nie  jest  standardowa 

wersja  lampy  iLed7,  lecz  lampa  iLed7 

typu  LCH,  która  jest  przeznaczona  do  sal 

hybrydowych.  Lampa  LCH  charakteryzuje  się  znacznie  wyższym  poziomem  zawieszenia  i 

umożliwia  spełnianie  wymagań  SIWZ.  Siemens  na  wzmocnienie  tego  poglądu  złożył 

zestawienie wersji standardowej lampy iLed7 oraz iLed7 

LCH oraz oświadczenie producenta 

lamp TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG. 

Odwołujący  nie  zaprzeczył  spełnianiu  przez  lampę  iLed7  typu  LCH  wymagania 

opisanego  w  pkt  A.l

I.5.  załącznika  nr  1  do  SIWZ.  Wywodził  natomiast,  że  lampy  te  nie 

spełniają innych wymagań zapisanych w SIWZ.  

Izba  pominęła  tę  argumentację.  Art.  192  ust.  7  Pzp  stanowi,  że  Izba  nie  może 

rozpoznawać  zarzutów  nie  podniesionych  w  odwołaniu.  Choć  pojęcie  zarzutu  nie  posiada 

definicji  ustawowej,  to  nie  może  być  wątpliwości,  że  stanowią  je  wskazane  przez 

odwołującego się wykonawcę okoliczności faktyczne i prawne. Zakreślają one granice sporu 

przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą,  które  nie  mogą  zostać  przekroczone  bez  obrazy  zasad 

prowadzenia postępowania przez organ orzekający.  

W okolicznościach sprawy zarzut odwołania dotyczył niespełniania przez lampę iLed7  

wymagania  opisanego  w  pkt  A.l

I.5. załącznika nr 1 do SIWZ. Skoro lampa iLed7 typu LCH 

spełnia to wymaganie zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp Izba 

uznała za niepotwierdzony. 

Ad. 4) 

Za niepotwierdzony Izba uznała zarzut naruszenia art. 9 ust 1 i art. 8 ust 1 w 

zw. z art. 7 ust. 1 ustawy. 


Należy  zwrócić  uwagę,  że  postanowienie  pkt  A.I.96  załącznika  Nr  1  do  SIWZ  nie 

odnosi  się  do  badania  ofert  w  klasycznym  ujęciu,  które  zakłada  badanie  wszystkich 

złożonych ofert w jednakowy sposób. 

Zamawiający  w  badanym  postępowaniu  dopuścił  możliwość  przyznania  punktów  za 

posiadanie  przez  oferowane  urządzenie  oczekiwanej  funkcjonalności  na  podstawie 

oświadczenia  wykonawcy.  Natomiast  jeśli  oświadczenie  to  okaże  się  niewystarczające 

zamawiający  przewidział  możliwość  żądania  od  danego  wykonawcy  dokumentów 

pochodzących  od  producenta  urządzenia  oraz  przeprowadzenia  prezentacji.  Zamawiający 

mógł  zatem  przeprowadzić  czynność  oceny  oferty  albo  w  sposób  uproszczony,  albo  pełny 

obejmujący wszystkie opisane etapy, jak w przypadku oferty przystępującego.  

W ocenie Izby zamawi

ający dokumentując ten proces nie naruszył zasady jawności i 

pisemności  postępowania.  Załącznikami  do  protokołu  były  pisma  zamawiającego, 

odpowiedzi  wykonawcy  oraz  notatka  służbowa  podsumowująca  prezentację  Siemens, 

opisane w pkt ad. 1), które odwołujący otrzymał.   Wynika  z  nich  jasno,  kiedy  i  jakie 

czynności  były  dokonane  przez  zamawiającego  oraz  przyczyny,  dla  których  zamawiający 

uznał,  że  oferta  Siemens  nie  otrzymała  20  pkt  za  spełnianie  wymagania  opisanego  w  pkt 

A.I.96.  do  SIWZ.  Zdaniem  Izby  jest  to  wys

tarczające  dla  zadośćuczynienia  zasadom 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

SIWZ nie przewidywała udziału wykonawców w prezentacji multimedialnej, utrwalania 

jej  przebiegu  albo  sporządzania  protokołu  obejmującego  pytania  zadawane  przez 

zamawiającego oraz odpowiedzi udzielanych przez pracowników Siemens. Jeśli odwołujący 

chciał  sobie  zapewnić  udział  w  prezentacji,  to  powinien  wnieść  odwołanie  wobec  treści 

SIWZ,  która  takiego  uczestnictwa,  podobnie  jak  utrwalania  przebiegu  prezentacji,  nie 

przewidywała.  

Nietrafnie powołuje odwołujący pogląd zawarty w wyroku Izby z dnia 17 grudnia 2015 

r. (KIO 2578/15) 

odnoszącym się do badania próbki. Nie można pominąć, że próbka stanowi 

co do zasady potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań zamawiającego. 

Dostarczają  ją  wraz  z  ofertami  wszyscy  wykonawcy  ubiegający  się  o  dane  zamówienia  i 

zamawiający bada wszystkie otrzymane próbki w taki sam sposób. Tak nie jest w badanym 

postępowaniu,  w  którym  prezentacja  multimedialna  miała  w  badanym  postępowaniu  inne 

znaczenie prawne. Nie bez znaczenia jest również to, że powołany wyrok dotyczył systemu 

informatycznego  indywidulanie  zamawianego  przez  zamawiającego,  podczas  gdy  tu 

przedmiotem dostawy było urządzenie wprawdzie wysoko specjalistyczne, jednak znajdujące 

się w ofercie handlowej wykonawcy.  

Z tych względów Izba uznała zarzut za niepotwierdzony. Jedynie dla porządku należy 

stwierdzić, że odwołujący zarzucał zamawiającemu brak sporządzenia pisemnego protokołu 


z negocjacji tre

ści oferty i wyjaśnień Siemens złożonych w trakcie prezentacji, podczas gdy – 

w  ocenie  Izby 

– brak jest podstaw do stwierdzenia, że prezentacja służyła negocjacji treści 

oferty, a nie prezentacji oferowanego urządzenia. 

Ad.  5)  Zarzut  naruszenia  art.  87  ust  1  ustawy  prz

ez  dopuszczenie do  zmiany  treści 

oferty  Siemens  w  zakresie spełnienia wymagań  określonych przez  zamawiającego  w  treści 

pkt  A.1.96.  załącznika  nr  1  do  SIWZ  oraz  naruszenie  art.  89  ust  1  pkt  2  ustawy  przez 

zaniechanie odrzucenia oferty niezgodnej z SIWZ okaz

ał się częściowo trafny. 

Izba  nie  zgodziła  się  z  zamawiającym  i  przystępującym,  że  wymaganie 

zamawiającego  wskazania  aparatów  USG,  które  mogą  zostać  zintegrowane  z  oferowanym 

angiografem  w  sposób  opisany  w  pkt  A.I.96  załącznika  Nr  1  do  SIWZ  ma  charakter 

w

yłącznie informacyjny. Przeciwnie, skoro od istnienia takich aparatów i ich wskazania przez 

wykonawcę  uzależnione  było  otrzymanie  punktów,  to  niewątpliwie  oświadczenie  takie 

stanowiło  treść  oferty.  Tym  samym  powinno  być  złożone  przez  wykonawcę  w  ofercie  i  nie 

może podlegać uzupełnieniu. Pogląd, że treść oferty nie podlega uzupełnieniu w odniesieniu 

do informacji, od których uzależnione jest przyznanie punktów wyrażany jest w orzecznictwie 

KIO  (vide: 

wyrok  KIO  z  22  października  2019  r.)  i  Izba  w  tym  składzie  orzekającym  go 

podziela. 

Zamawiający dopuścił się zatem naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp wzywając Siemens do 

wskazania aparatów  USG  i  prowadząc dalszą ocenę  oferty  tego  wykonawcy.  Prawidłowym 

działaniem  zamawiającego  powinno  być  nie  przyznawanie  punktów  za  spełnienie 

wymagania  opisanego  w  pkt  A.I.96  załącznika Nr  1  do  SIWZ  i  nie  podejmowanie  dalszych 

działań zmierzających do badania tej oferty pod kątem spełniania tego wymagania.  

Stwierdzone  przez  Izbę  naruszenie  nie  mogło  jednak  przynieść  skutku  w  postaci 

uwzględnienia odwołania, gdyż miało ono i nie mogło mieć wpływu na wynik postępowania. 

Oferta  Siemens  nie  otrzymała  punktów  za  spełnianie  tego  wymagania,  a  pomimo  tego 

została uznania za najkorzystniejszą.  

Izba  nie zgodziła się z  odwołującym,  że skutkiem  pominięcia informacji o aparatach 

USG  współpracujących  z  oferowanym  angiografem  powinno  być  odrzucenie  oferty  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp.  Zgodnie  z  brzmieniem  postanowienia  pkt  A.I.96 

załącznika  do  SIWZ  wymaganie  to  nie  stanowi  minimalnej  niezbędnej  treści  oferty,  zatem 

brak  jego  spełnienia  skutkuje  wyłącznie  –  jak  to  zostało  opisane  w  tym  punkcie  SIWZ  – 

brakiem  przyznania  punktów  w  kryterium  funkcjonalność.  To  szczegółowe  i  wyraźne 

wymaganie zamawiającego nie budzi wątpliwości również w świetle brzmienia przywołanego 

w  pkt  ad.  1)  postanowienia pkt III.9  SIWZ. Odnosi  się ono bowiem  wyłącznie do  wymagań 

granicznych opisanych przez zamawiającego w załączniku nr 1 słowem TAK. 


Prezentowane  ustalenia  i  oceny  zostały  oparte  na  dowodach  z  oświadczeń  i 

dokumentów wymienionych w treści uzasadnienia. Okazały się one wespół ze stanowiskami 

stron i przystępującego Siemens złożonymi na rozprawie, wystarczające do zbadania i oceny 

zarzutów oraz wydania rozstrzygnięcia. W związku z tym Izba oddaliła wnioski odwołania o 

dopuszczenie  i  przeprowadzenie 

dowodów  z  poglądowej  prezentacji  interaktywnej  3D 

zakresu  pracy  oraz  opinii 

biegłego  z  zakresu  funkcjonalności  urządzeń  medycznych  w 

zakresie  spełniania  przez  angiograf  Artis  Q  Ceiling  wymogów  dotyczących  wynikających  z 

pun

któw  A.1.4  załącznika  nr  1  do  SIWZ  w  związku  z  treścią  załącznika  nr  3  do  SIWZ  w 

punktach  2.25  Sala  Zabiegowa  Kardiochirurgiczna,  2.26  Sala  Zabiegowa  Hybrydowa  oraz 

2.29  Sala  Zabiegowa  Elektroterapii,  a  także  pkt  A.II.5.  załącznika  nr  1  do  SIWZ.  Wobec 

ustaleń  dokonanych  w  trakcie  rozprawy  oraz  brzmienia  postanowień  SIWZ  dopuszczenie  i 

przeprowadzenie tych dowodów prowadziłoby do nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  i  2  Pzp  orzekła,  jak  w  pkt  1 

sentencji.  

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Przewodniczący: 


wiper-pixel