KIO 50/20 WYROK dnia 22 stycznia 2020 r.

Data: 30 marca 2020

KIO 50/20 

Sygn. akt: KIO 50/20 

WYROK 

 z dnia 22 stycznia 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Klaudia Szczytowska-Maziarz 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie odwo

łania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Od

woławczej w dniu  10 stycznia 2020 r. przez wykonawcę S. B., 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Przewóz Osób i 

Ładunków  B.  S.,  Trzęsówka  12,  36-106  Trzęsówka  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Koleje  Mazowieckie 

–  KM  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Lubelska  26, 

03-802 Warszawa 

orzeka: 

uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu 1 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  zadaniu  nr  2,  ponowienie  czynności 

badania  i  oceny  ofert,  a  w  jej  ramach  wykluczenie  wykonawcy  M.  F.

,  prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa M. F., Malawa 23/1, 37-

700  Bircza 

z  tego  powodu,  że  wykonawca  ten  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu; zarzut nr 2 się nie potwierdził, 

kosztami  postępowania  obciąża  Koleje  Mazowieckie  –  KM  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa i: 

zalicza  w  poczet  k

osztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 


KIO 50/20 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S. B., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Transportowe 

Przewóz  Osób  i  Ładunków  B.  S.,  Trzęsówka  12,  36-106  Trzęsówka  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza 

od 

Kolei 

Mazowieckich 

– 

KM 

Spółki 

ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa na rzecz wykonawcy S. 

B.

,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Transportowe 

Przewóz  Osób  i  Ładunków  B.  S.,  Trzęsówka  12,  36-106  Trzęsówka  kwotę 

600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz 

wyn

agrodzenia pełnomocnika. 


KIO 50/20 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  2019  poz.  1843)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

..………………………………. 


KIO 50/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  prowadzonym 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  "Koleje  Mazowieckie 

–  KM"  sp.  z  o.o.,  

802 Warszawa, Lubelska 26 (dalej “zamawiający”)  na świadczenie usługi autobusowego 

przewozu  osób  w  ramach  zastępczej  komunikacji  autobusowej  realizowanej  na  odcinku 

podstawowym  Warka  -  Radom  - 

Warka,  w  związku  z  ograniczeniem  przepustowości  linii 

kolejowej  nr  8  na  odcinku Warka  -  Radom,  Zadanie  nr  2  - 

obsługa  przewozów  zastępczych 

autobusami  wysokopodłogowymi  o  charakterze  międzymiastowym  lub  turystycznym 

wykonawca      S.    B., 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Usługi  Transportowe 

Przewóz Osób i Ładunków B. S., Trzęsówka 12, 36-106 Trzęsówka (dalej “odwołujący”) złożył 

odwołanie wobec: 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  wykonawcę  -  Firma  Handlowo  - 

Usługowa  M.  F.,  ul.  Malawa  23/1,  37-740  Bircza  oraz  zaniechania  wykluczenia 

wykonawcy i odrzucenia złożonej przez niego oferty, 

zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę - LEMBUS J. L., ul. Zaciszna 

4, 08-460 Sobolew. 

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo zamówień  publicznych (t.j.  Dz.U.  2019  poz.  1843)  [dalej 

„ustawa Pzp”]: 

1.  art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 i art. 91 ust. 1, 

poprzez  nieprawidłowy  wybór  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  MF  zamiast 

wykluczenia  tego  wykonawcy  i  odrzucenia  złożonej  przez  niego  oferty  z  powodu 

niezłożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”), 

2.  art.  7  ust.  1,  art.  82  ust.  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  2,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia 

złożonej przez  wykonawcę JL oferty  w sytuacji niezgodności złożonej oferty z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”). 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu 

wykluczenie w

ykonawcy MF na podstawie art. 24 ust. 4 w związku z art. art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy  Pzp  i  oraz  odrzucenie  złożonej  przez  niego  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5 

ustawy  Pzp, a także odrzucenia oferty złożonej  przez  wykonawcę  – JL na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 w związku z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp oraz powtórzenia czynności badania i oceny 

ofert.  

Wniósł  także  o  zasądzenie  od  zamawiającego    na  jego rzecz  kosztów  postępowania 

odwoławczego. 


KIO 50/20 

Wniósł wreszcie o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów: 

SIWZ  na  okoliczność  warunków  udziału  w  postępowaniu  postawionych  przez 

zamawiającego  oraz  dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  na  ich  potwierdzenie  

i dokumentów i oświadczeń stanowiących treść oferty, 

ogłoszenia  o  zamówieniu  opublikowanego  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  

w  dniu  6  grudnia  2019  r.,  pod  numerem:  2019/S  236-

580260,  na  okoliczność 

warunków  udziału  w  postępowaniu  postawionych  przez  zamawiającego  oraz 

dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  na  ich  potwierdzenie  i  dokumentów  

i oświadczeń stanowiących treść oferty, 

oferty  wraz  z  załącznikiem,  tj.:  JEDZ  złożonej  przez  wykonawcę  MF  na  okoliczność 

wadliwego uzupełnienia JEDZ przez wykonawcę, 

wezwania  zamawiającego  do  uzupełnienia  dokumentów  z  dnia  20  grudnia  2019  r. 

wykonawcy  MF  na  okoliczność  wezwania  zamawiającego  do  uzupełnienia 

dokumentów  i  oświadczeń  na  podstawie  art.  26  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  tym  m.in. 

JEDZ,  

pismo  wykonawcy  MF  z  dnia  31  grudnia  2019  r.  wraz  z  oświadczeniami  zawartymi  

w  dokumencie  JEDZ  na  okoliczność  braku  opatrzenia  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym przedmiotowego dokumentu, 

formularza  ofertowego  wykonawcy  JL  na  okoliczność  złożenia  przez  wykonawcę 

niepełnej treści oferty wymaganej przez zamawiającego treścią SIWZ. 

Odwołujący  podał,  że  zgodnie z  treścią SIWZ i ogłoszenia o  zamówieniu treść oferty 

dla zadania nr 2 stanowiły: 

wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2.1 

do SIWZ, 

wypełniony i podpisany  Formularz cenowy  z  wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2.3 

do SIWZ  

Podał  także,  że  stosownie  do  rozdziału  VII  pkt  1  (ppk  1  i  2)  i  2  SIWZ  wykonawcy 

składający  ofertę  w  postępowaniu  wraz  z  ofertą  zobowiązani  byli  złożyć  m.in.  wstępne 

oświadczenia  o  niepodleganiu  wykluczeniu  i  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu 

sporządzone w formie JEDZ, wymaganego przez zamawiającego na podstawie art. 25a ust. 1 

i  2  ustawy  Pzp  i  zgodnie  z  art.  10a  ust.  1  ustawy  Pzp  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej. 

Wskazał,  że  wykonawca  MF  wraz  z  ofertą  przedłożył  m.in.  JEDZ,  gdzie  zawarł 

wstępne  oświadczenia,  że  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  

w postępowaniu.  


KIO 50/20 

Wskazał także, że zamawiający, stwierdzając niedokładne uzupełnienie JEDZ, poprzez 

nie wskazanie w części VI: Kryteria kwalifikacji, B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, Tabela, 

Wiersz  7-

6,  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowej,  wszczął 

postępowanie  naprawcze  i  pismem  z  dnia  20  grudnia  2019  r.  wezwał  wykonawcę  do 

uzupełnienia  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  prawidłowo  uzupełnionego  JEDZ. 

Uzupełniająco  wskazał,  że  stosownie  do  treści  rozdz.  V  pkt  2  ppkt  2  SIWZ  i  sekcji  III.  1.2) 

ogłoszenia  o  zamówieniu,  wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  winien 

wykazać  się  posiadaniem  środków  finansowych  lub  zdolnością  kredytową  nie  mniejszą  niż  

00  zł;  wraz  z  wezwaniem  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  do  złożenia 

poprawnie uzupełnionego JEDZ, zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia, na podstawie 

art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp  dokumentów  i  oświadczeń  na  potwierdzenie  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  i  niepodleganiu wykluczeniu,  określonych  w  rozdz.  VII  pkt  12  SIWZ 

oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Podał, że termin przedłożenia dokumentów i oświadczeń oraz 

oświadczeń „wstępnych” zawartych w treści JEDZ, zamawiający określił na dzień 31 grudnia 

2019  r.  i  wykonawca  w  dniu  31  grudnia  2019  r.,  poprzez  Platformę  Zakupową  przedłożył 

wymagane  przez  zamawiającego  dokumenty  i  oświadczenia  oraz  poprawnie  uzupełniony 

JEDZ,  jednakże  –  podniósł  odwołujący  –  JEDZ  nie  został  opatrzony  bezpiecznym 

kwalifikowa

nym podpisem elektronicznym. Dodatkowo odwołujący wskazał, że złożony przez 

wykonawcę  na  wezwanie  do  uzupełnienia  JEDZ  uzupełniony  był  już  prawidłowo,  ale  nie  był 

opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  wobec  czego  stosownie  do  art.  10a  

ust. 5 u

stawy Pzp JEDZ jest nieważny.  

Zdaniem  odwołującego  nie  ulega  wątpliwości,  że  to  na  wykonawcy  spoczywał 

obowiązek  i  jednocześnie  prawo  do  prawidłowego  wypełnienia  JEDZ  i  złożenia  go  wraz  

z ofertą oraz do prawidłowego uzupełnienia JEDZ, przedstawiając informacje w takim zakresie 

jak wymagał tego zamawiający.  

Stanął  na  stanowisku,  że  „wstępność”  oświadczenia  zawartego  w  JEDZ  należy 

rozumieć  w  ten  sposób,  że  na  pierwszym  etapie  oceny  zastępuje  ono  dokumenty,  których 

żąda  się  w  trybie  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  wobec  czego  nie  uzupełnienie  JEDZ  w  sposób 

wskazany  w  wezwaniu  do  uzupełnienia  było  stwierdzenie,  że  wykonawca  nie  złożył 

dokumentu  zawierającego  wstępne  oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  

w  postępowaniu,  co  skutkować  powinno  wykluczeniem  go  z  postępowania  na  podstawie  

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  a  jego  ofertę,  zgodnie  z  ust.  4  tego  artykułu  uznać  za 

odrzuconą.  

Uznał,  że  w  związku  z  powyższym  zamawiający  nie  miał  podstaw  do  dokonywania 

dalszej  oceny  tej  oferty,  a  tym  bardziej  do  uznawani

a,  że  oferta  ta  może  być  najwyżej 

oceniona,  więc  w  konsekwencji  do  uznania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  za 

najkorzystniejszą.  


KIO 50/20 

W  ocenie  odwołującego  złożenie  przez  wykonawcę  JEDZ  bez  rygoru  zawartego  

w  przepisie  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp,  tj.:  nieopatrzonego  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  już  na  wezwanie do  uzupełnienia JEDZ  w  trybie art.  26  ust.  3 ustawy  Pzp  – 

wobec  jednokrotności  takiego  wezwania  –  skutkować  mogło  jedynie  wykluczeniem 

wykonawcy  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  i  odrzuceniem 

złożonej  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp.  Podał:  wyrok  KIO  z  dnia  

19 maja 2017 r., sygn. akt KIO 859/17, KIO 867/17, KIO 894/17.  

Przypomniał, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp zamówienia udziela się wyłącznie 

wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, a stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, 

zamawiający  m.in.  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.  

Dodał, na marginesie, że zamawiający w takiej sytuacji nie miał obowiązku wzywania  

o dokumenty i oświadczenia w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp skoro wykonawca nie wykazał 

we  wstępnym  oświadczeniu  odnoszącym  się  do  spełnienia  warunków  udziału  

w postępowaniu, że takowe warunki spełnia.  

W  ocenie  odwołującego  zamawiający  nie  był  zobowiązany  także  do  ponownego 

zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wskazał,  że  ustawa  Pzp  precyzuje  w  art.  10a  ust.  5  czynność  pierwotną  –  

sporządzenia,  a  nie  złożenia,  w  konsekwencji  wykonawca  ma  obowiązek  sporządzenia 

oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej,  opatrzenia  go  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym i w takiej formie złożenia go zamawiającemu.  

Uzupełnił, że art. 10a ust. 5 ustawy Pzp jako przepis szczególny ma w myśl reguły lex 

specialis  derogat  legi  generali  zastosowanie  nadrzędne;  kwestia  formy  sporządzenia  ofert, 

wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oraz  oświadczeń,  w  tym  jednolitego 

dokumentu  została  w  sposób  wyczerpujący  określona  w  ustawie  Pzp,  niewymagający 

odesłania  na  podstawie  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp,  zgodnie  z  którym  przepisy  kodeksu 

cywilnego stosuje się, jeżeli ustawa  nie stanowi inaczej. 

W  odniesieniu  do  zarzutu  2  odwołujący  podał,  że  wykonawcy  składający  oferty  

w postępowaniu, zgodnie z treścią SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, zobowiązani byli złożyć 

ofertę  składającą  się  z  dokumentów,  które  stanowiły:  1)  wypełniony  i  podpisany  Formularz 

ofertowy  z  wykorzystaniem  wzoru  załącznika  nr  2.1  do  SIWZ,  2)  wypełniony  i  podpisany 

Formularz cenowy 

z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2.3 do SIWZ, (rozdz. VII pkt 7 ppkt 1 

i 2 SIWZ i sekcja III. 1.2) pkt 12 ppkt 1 i 2 ogłoszenia o zamówieniu).  

Podał,  że  wykonawca  JL  do  dnia  składania  ofert,  tj.:  do  dnia  19  grudnia  2019  r.,  do 

godz.  9:30  złożył  jedynie część oferty,  tj.  wypełniony  i  podpisany  (opatrzony  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) Formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 2.1. do SIWZ).  


KIO 50/20 

Podniósł,  że  wykonawca  JL  nie  przedłożył  wymaganego  postanowieniami  SIWZ  

i ogłoszenia o zamówieniu formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2.3. do SIWZ.  

Podkreślił,  że  stosownie  do  treści  przedmiotowego  załącznika,  cyt.:  „do  formularza 

ofertowego należy odpowiednio przenieść wartości z kolumny 13,14, 15, 4, 5, 6, 9, 10,11.”.  

Wskazał, że w orzecznictwie przez pojęcie „treść oferty” należy rozumieć deklarowane 

w ofercie spełnienie wymagań zamawiającego przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości 

warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia. 

„Treść  oferty”  to  treść  zobowiązania  wykonawcy  do  zgodnego  z  żądaniami  zamawiającego 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  publicznego.  Na  tak  rozumianą  treść  oferty  składa  się 

formularz  ofertowy  oraz  wszystkie  dokumenty  dookreślające  i  precyzujące  zobowiązanie 

wykonawcy  dotyc

zące  przedmiotu  oraz  zakresu  lub  wielkości  zamówienia,  składane  wraz  

z formularzem ofertowym.  

Wskazał  także,  że  w  orzecznictwie  KIO  podkreśla  się,  że  niezgodność  treści  oferty  

z  treścią  SIWZ  powinna  być  oceniana  z  uwzględnieniem  definicji  oferty  zawartej  w  art.  66 

ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145; zwanym 

dalej: k.c.), tj.: niezgodności oświadczenia woli  wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, 

odnoszącymi  się  do  merytorycznego  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  a  więc  materialnej 

sprzeczności  zakresu  zobowiązania  zawartego  w  ofercie  z  zakresem  zobowiązania,  którego 

zamawiający oczekuje, zgodnie z postanowieniami SIWZ.  

Podał,  że  zgodnie  z  art.  82  ust.  3  ustawy  Pzp,  treść  oferty  musi  odpowiadać  SIWZ; 

zgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  jest  zapewniona  wówczas,  gdy  na  podstawie  analizy  

i porównania treści obu tych dokumentów można uznać, iż postanowienia zawarte w ofercie 

nie są inne, tj. nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w SIWZ.  

Odrzucen

ie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp może nastąpić 

tylko  wówczas,  gdy  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ  jest  niewątpliwa.  Zamawiający 

nie  może  wywodzić  negatywnych  dla  wykonawcy  skutków  prawnych  w  postaci  odrzucenia 

jego o

ferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli SIWZ nie zawierała wyraźnych  

i jednoznacznych wymagań dotyczących treści oferty. 

Podniósł,  że  zgodnie  z  pkt  2  rozdz.  XI  SIWZ,  wykonawcy  składający  ofertę  

w  postępowaniu  zobowiązani  byli  złożyć  ofertę  stosownie  do  rozdz.  VII  pkt  7  SIWZ,  gdzie 

zapisy wprost określały, że ofertę stanowiły formularz ofertowy i formularz cenowy. 

Podkreślił,  że  cenę,  stosownie  do  pkt  2  rozdz.  XIII  SIWZ  obliczyć  należało  na 

podstawie formularze cenowego, stanowiącego załącznik nr 2.3. do SIWZ.  

Odwołał się do wyroku KIO z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2491/17: „mianem 

niezgodności  oferty  z  SIWZ  określa  się  nie  tylko  niezgodność  zobowiązania  opisanego  

w SIWZ ze zobowiązaniem oferowanym przez wykonawcę (tj.: sytuację, w której świadczenie 

z oferty nie odpowiada, np. ze względu na parametry techniczne, świadczeniu oczekiwanemu 


KIO 50/20 

przez zamawiającego), ale również przypadki sporządzenia i przedstawienia oferty w sposób 

niezgodny z wymaganiami SIWZ. Nadmienić trzeba że należy to odnosić do wymagań SIWZ 

dotyczących  sposobu  wyrażenia,  opisania  i  potwierdzenia  zobowiązania/świadczenia 

ofertowego, a więc wymagań co do treści oferty, a nie wymagań co do jej formy, które również 

tradycyjnie  zamieszczane  są  w  SIWZ  (np.  wymóg  parafowania  każdej  ze  stron  formularza 

oferty).

”.  

Na  podstawie  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  przekazanej  Izbie  przez  zamawiającego  na  informatycznym  nośniku  danych 

płyta  CD)  przy  piśmie  z  dnia  17  stycznia  2020  r.  –  dokumentów  przywołanych  w  dalszej 

części uzasadnienia, „Odpowiedzi na odwołanie” – pismo z dnia 21 stycznia 2020 r., a także 

oświadczeń i stanowisk stron zaprezentowanych w toku rozprawy skład orzekający Izby ustalił 

i zważył, co następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania w trybie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp i nie stwierdziwszy 

ich, skierował odwołanie do rozpoznania na rozprawę. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił  nadto,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  w  wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów,  o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania  odwołania, 

wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zarzut  nieprawidłowego  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  MF  zamiast 

wykluczenia tego wykonawcy  i odrzucenia  złożonej przez niego oferty z  powodu niezłożenia 

Jednolite

go Europejskiego Dokumentu Zamówienia potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

Zgodnie  z  rozdziałem  VII  „Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” pkt 1 SIWZ „Do 

oferty  Wykonawca  dołącza  aktualne  na  dzień  składania  ofert  oświadczenie  stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym 

w  Rozdz.  VI  SIWZ,  2)  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wskazanym  

w Rozdz. V ust.2 SIWZ.

” 

Zgodnie z rozdziałem VIII „Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z  Wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wskazanie  osób 


KIO 50/20 

uprawnionych  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami”  pkt  10  SIWZ  „oferty  oraz 

oświadczenia (w tym JEDZ) sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej 

i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym”. 

Złożony  przez  wykonawcę  MF  wraz  z  ofertą  dokument  JEDZ  został  prawidłowo 

podpisany (bezsporne). 

Pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. zamawiający wezwał wykonawcę MF, powołując się 

na przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do złożenia poprawnie wypełnionego dokumentu JEDZ. 

W  uzasadnieniu  zamawiający  podał,  że  w  złożonym  wraz  z  ofertą  dokumencie  JEDZ 

wykonawca 

nie wypełnił „Części IV: Kryteria kwalifikacji, B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa, 

Tabela, Wiersz 7 

– 6)”. 

Jednocześnie,  tym  samym  pismem,  zamawiający  wezwał  wykonawcę  MF,  powołując 

się na przepis art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia wyszczególnionych dokumentów w celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę MF warunków udziału w postępowaniu. 

W  wezwaniu  zamawiający  zawarł  informacje,  iż  „Jednolity  Europejski  Dokument 

Zamówienia  należy  złożyć  w  oryginale  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym

”. 

Odpowiadając  na  ww.  wezwanie  zamawiającego  wykonawca  MF  złożył  pismo  z  dnia 

31  grudnia  2019  r.,  w  którym  oświadczył,  że  „w  załączeniu  przedkłada  oświadczenia  

i dokumenty

” – wśród nich oświadczenie JEDZ (pozycja 1), Informacje z banku (pozycja 3). 

Pismo  przewodnie  i  dokumenty  (pozycje  1 

–  8  wskazane  w  piśmie)  to  odrębne  pliki  

w formacie pdf. 

W

skazane w  piśmie  z  dnia 31  grudnia 2019  r. w  pozycjach  2  –  8 dokumenty  zostały 

prawidłowo podpisane (bezsporne). 

Dokument  JEDZ  nie  zosta

ł  opatrzony  żadnym  podpisem,  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym zostało opatrzone pismo z dnia 31 grudnia 2019 r. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Zamawiający  utrzymywał,  że  „Ponieważ  złożony  wraz  z  ofertą  JEDZ  (…)  został 

podpisany,  a  na  we

zwanie  Zamawiającego  uzupełniony  oraz  przesłany  na  Platformę 

Zakupową  „Koleje  Mazowieckie  –  KM”  sp.  z  o.o.  przez  osobę  do  tego  upoważnioną  oraz  

w  związku  z  tym,  że  Wykonawca  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  złożył 

prawidłowo podpisane w formie elektronicznej pismo przewodnie do złożonych dokumentów, 

w którym w punkcie pierwszym wymienił przedmiotowy dokument (JEDZ), Zamawiający uznał, 

że  nie  występuje  podstawa  do  wykluczenia  wykonawcy  z  udziału  w  postępowaniu.”  (str.  2 

Odpowiedzi  na  odwołanie),  podkreślając że  „pismo przewodnie oraz  wszystkie  załączniki  do 

niego,  w  tym  uzupełniony  JEDZ,  należy  traktować  jako  całość.”  (str.  3  Odpowiedzi  na 

odwołanie). 


KIO 50/20 

Innymi  słowy,  prawidłowość  podpisu  –  opatrzenia  JEDZ  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  zamawi

ający  upatrywał  w  tym,  że  pismo  przewodnie  i    wskazane  w  nim 

dokumenty stanowią całość, a pismo przewodnie zostało podpisane prawidłowo. 

S

tanowisko zamawiającego nie jest prawidłowe. 

Po  pierwsze,  podnieść  należy,  że  w  przedmiotowej  sprawie  wykonawca  MF  nie 

spakował  do  pliku  zip  pisma  przewodniego  i  wskazanych  w  nim  dokumentów.  Pismo 

przewodnie i poszczególne dokumenty do odrębne pliki w formacie pdf.  

Powyższe przesądza o tym, że nie jest możliwe uznanie, że  wykonawca MF opatrzył 

dokument JEDZ tym samym po

dpisem, którym podpisał pismo przewodnie. Samo powołanie 

się w treści pisma przewodniczego na to, że załącznikiem do niego jest m.in. dokument JEDZ 

nie zastępuje opatrzenia dokumentu podpisem. 

Po wtóre, podnieść należy, że wszystkie dokumenty wskazane w piśmie przewodnim, 

z  wyjątkiem  dokumentu  JEDZ,  zostały  prawidłowo  podpisane.  Świadczy  to  o  tym,  że 

wykonawca  MF  zdawał  sobie  sprawę  z  wagi  złożenia  kwalifikowanego  podpisu 

elektronicznego 

–  podpisał  albo  poświadczył  podpisem  7  z  8  dokumentów.  Powyższy  brak, 

dotyczący  jedynie  dokumentu  JEDZ  skłania  do  wniosku,  że  wykonawca  przez  przeoczenie 

dokumentu JEDZ nie opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wniosek taki nasuwa 

się  tym  bardziej  wobec  złożenia  przez  wykonawcę  informacji  z  banku,  która  wstępne 

oświadczenie  wykonawcy  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  z  JEDZ  miała 

potwierdzać. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  uzupełniony  dokument 

JEDZ nie został,  wbrew  przepisowi  art.  25a ust.  2 ustawy  Pzp oraz  postanowieniu rozdziału 

VIII  pkt  10  SIWZ,  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  co  czyni  go 

nieważnym. 

W  dalszej  kolejności  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  wykonawca  MF  podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp z tego powodu, że 

wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Przypomnienia  wymaga,  że  przepisy  o  zamówieniach  publicznych,  tak  też 

zamawiający  w  SIWZ  przedmiotowego  postępowania,  przewidują  dwuetapowy  sposób 

wykazania przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

Pierwszy etap (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, rozdział VII pkt 1 SIWZ) to etap wstępny – 

wykonawca  składa  oświadczenie  stanowiące  wstępne  potwierdzenie,  że  nie  podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument JEDZ). 


KIO 50/20 

Drugi  etap  (art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  rozdział  VII  pkt  12  SIWZ)  to  złożenie  przez 

wykonawcę,  którego  oferta  została  oceniona  najwyżej  (zamawiający  skorzystał  z  przepisu  

art.  24aa  ustawy  Pzp  przewidującego  w  pierwszej  kolejności  dokonanie  oceny  ofert) 

dokumentów  określonych  w  SIWZ  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  

i spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Stanowisko  zamawiającego  –  w  odniesieniu  do  warunku  w  zakresie  sytuacji 

ekonomicznej  i  finansowej  wykonawcy 

–  pozbawia  jakiegokolwiek  znaczenia  pierwszego 

etapu  (skoro  wykonawca  potwierdził  informacją  z  banku  swoją  sytuację  finansową  to 

oświadczenie JEDZ jest zbędne). 

Jest to sprzeczne ze wskazanym powyżej, ustawowo przesądzonym sposobem oceny 

wykonawcy,  a  także  sprzeczne  z  zasadą  równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji  skoro 

pozostali wykonawcy musieli wypełnić obowiązek złożenia JEDZ, a w przypadku wykonawcy, 

którego oferta została oceniona najwyżej zamawiającego od tego obowiązku odstępuje. 

Zauważyć także należy, że oświadczenie wstępne – dokument JEDZ ma być aktualny 

na dzień składania ofert (tak też wskazał zamawiający w rozdziale VII pkt 1 SIWZ), natomiast 

dokumenty  składane  na  potwierdzenie  spełniania  warunków  aktualne  mają  być  na  dzień  ich 

złożenia.  Nie  można  zatem,  co  najmniej  z  perspektywy  aktualności,  dokumentów  tych 

utożsamiać. 

Skoro  wstępny  etap  badania  wykonawcy  MF  nie  zakończył  się  pozytywnie,  to  wynik 

całego  badania  nie  może  zostać  uznany  za  pozytywny,  a  tym  samym,  że  wykonawca  MF 

wykazał, że spełnia warunki udziału w postepowaniu.  

W  konsekwencji  wykluczenia 

oferta  wykonawcy  MF  winna  zostać  odrzucona  (art.  24 

ust. 4 ustawy Pzp) i nie może zostać uznana za najkorzystniejszą. 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zamawiający  naruszył 

przepis art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 24 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. 

Skład orzekający Izby zauważa, że wskazany w podstawach prawnych zarzutu przepis 

art.  89  ust.  1  pkt  5 

ustawy  Pzp  dotyczy  sytuacji,  w  której  oferta  zostaje  złożona  przez 

wy

konawcę  uprzednio  wykluczonego  (przetarg  ograniczony),  zaś  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

dotyczy  wyboru oferty 

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – odwołujący 

nie podnosił iżby zamawiający  zastosował inne niż określone w SIWZ kryteria oceny ofert. 

Zarzut  zaniechania  odrzucenia  złożonej  przez  wykonawcę  JL  oferty  w  sytuacji 

niezgodności złożonej oferty z treścią SIWZ nie potwierdził się. 

Skład orzekający Izby ustalił, co następuje. 

W  zadaniu  2,  w  odniesieniu  do  którego  złożono  odwołanie,  zamawiający  przewidział 

obsługę  przewozów  łącznej  ilości  683 121,12  wozokilometrów,  w  tym  zamówienie 


KIO 50/20 

podstawowe 

– 569 267,60 wozokilometrów i 20% jako zamówienie uzupełniające (rozdział III 

Opis przedmiotu zamówienia” pkt 2 i pkt 6 SIWZ). 

Zgodnie  z  rozdzi

ałem  VII  „Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających 

spe

łnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia”  pkt  7  SIWZ 

Ofertę  stanowi:  1)  wypełniony  i  podpisany  Formularz  ofertowy,  z  wykorzystaniem  wzoru 

odpowiednio  dla  danego  zad

ania  załącznika  nr  2,  2.1  do  SIWZ,  2)  wypełniony  i  podpisany 

Formularz  cenowy,  z  wykorzystaniem  wzoru  odpowiednio  dla  danego  zadania  załącznika  

nr 2.2, 2.3 do SIW

Z”. 

Zgodnie  z  rozdziałem  XIII  „Opis  sposobu  obliczenia  ceny”  pkt  5  SIWZ  „Wykonawca 

zobowiązany  jest  zaoferować  jednakową  cenę  netto  za  jeden  wozokilometr  dla  całego 

przedmiotu zamówienia

W  opracowanym  przez  zamawiającego  wzorze  Formularza  ofertowego  dla  zadania  

nr  2  przewidziano  podanie  przez  wykonawcę  –  w  złotych  polskich  –  następujących  cen  

i kwoty podatku VAT: 

  ceny ofertowej brutto,  

  ceny ofertowej netto, 

  podatku VAT w odniesieniu do ceny ofertowej brutto, 

ceny ofertowej brutto dla zamówienia podstawowego (we wzorze wpisano 569 267,60 

wozokilometrów), 

  ceny  ofertowej  netto 

dla zamówienia podstawowego (we  wzorze  wpisano 569 267,60 

wozokilometrów), 

  podatku VAT w odniesieniu do ceny ofertowej 

brutto zamówienia podstawowego, 

ceny ofertowej brutto dla zamówienia uzupełniającego (we wzorze wpisano 113 853,52 

wozokilometrów), 

  ceny  ofertowej  netto  dl

a zamówienia podstawowego (we  wzorze  wpisano 113 853,52 

wozokilometrów), 

  podatku VAT w odniesieniu do ceny ofertowej 

brutto zamówienia uzupełniającego, 

  ceny za jeden wozokilometr netto. 

W opracowanym przez zamawiającego wzorze Formularza cenowego dla zadania nr 2 

przewidziano podanie przez wykonawcę – w kolumnach 2, 4-7, 9-11, 13-15:  

  2 i 7 

– zaoferowanej stawki za jeden wozokilometr w złotych polskich, 

– ceny netto w złotych polskich będącej iloczynem kolumn 2 i 3, 

– podatku VAT w % i kwoty podatku złotych polskich jako iloczynu kolumny 4  

i wskazanej stawki procentowej, 


KIO 50/20 

– ceny brutto w złotych polskich będącej sumą kolumn 4 i 5, 

– ceny netto w złotych polskich będącej iloczynem kolumn 7 i 8, 

– podatku VAT w % i kwoty podatku złotych polskich jako iloczynu kolumny 

9 i wskazanej stawki procentowej, 

– ceny brutto w złotych polskich będącej sumą kolumn 9 i 10, 

– ceny netto będącej sumą kolumn 4 i 9, 

–  podatku  VAT  w  %  i  kwoty  podatku  złotych  polskich  jako  sumy  kolumn  5  

i 10, 

– ceny ofertowej brutto będącej sumą kolumn 6 i 11. 

Pozostałe  kolumny  (1,  3,  8,  12)  zostały  wpisane  przez  zamawiającego  we  wzorze 

Formularza cenowego, tj. 

– wpisano przedmiot zamówienia, 

– ilość wozokilometrów do wykonania 100%, tj. 569 267,60, 

– maksymalne zwiększenie pracy przewozowej + 20% – 113 853,52, 

– łączna ilość wozokilometrów – 683 121,12.  

Pod tabelą zamawiający zamieścił uwagę o treści: „Do Formularza ofertowego należy 

odpowiednio przenieść wartości z kolumny nr 13, 14, 15, 4, 5, 6, 9, 10, 11.” 

Wyk

onawca JL w Formularzu ofertowym zaoferował: 

  cen

ę ofertową brutto – 3 319 968,64 zł,  

  cen

ę ofertową netto – 3 074 045,04 zł, 

  podatek VAT 

– 245 923,60 zł 

  cen

ę  ofertową  brutto  dla  zamówienia  podstawowego  –2 754 344,36  zł,  poprawioną 

przez zamawiającego na 2 766 640,50 zł 

  cen

ę ofertową netto dla zamówienia podstawowego – 2 561 704,20 zł, 

  podatek VAT 

– 204 025,51 zł, poprawiony przez zamawiającego na 204 936,34 zł, 

  cen

ę  ofertową  brutto  dla  zamówienia  uzupełniającego  –  533 328,18  zł,  poprawiona 

przez zamawiającego na 533 328,11 zł, 

  cen

ę ofertową netto dla zamówienia uzupełniającego – 512 340,84 zł, 

  podatek VAT 

– 40 987,27 zł, 

  cen

ę za jeden wozokilometr netto – 4,50 zł. 

Wykonawca JL 

nie złożył Formularza cenowego. 

Skład orzekający Izby zważył, co następuje. 

Dostr

zec  w  pierwszej  kolejności  należy,  że  wzór  formularza  cenowego  przewidywał 

podanie przez wykonawcę stawki netto za jeden wozokilometr, wysokości stawki podatku VAT 

i  kwoty  tego  podatku  w  odniesieniu  do  zamówienia  podstawowego  i  zamówienia 


KIO 50/20 

uzupełniającego,  cen  netto  i  brutto  dla  zamówienia  podstawowego  oraz  dla  zamówienia 

uzupełniającego, a także ceny ofertowej neto i brutto łącznie. 

Jednocześnie  dostrzec  należy,  że  wszystkie  elementy,  które  wykonawca  miał  ująć  

w  Formularzu  cenowym  i  przenieść  do  Formularza  ofertowego  zostały  także  podane  wprost 

albo pośrednio w Formularzu ofertowym. 

Bez  wątpienia  Formularz  ofertowy  wykonawcy  JL  zawiera  zaoferowaną  stawkę  netto 

za  jeden  wozokilometr  (4,5  zł),  a  także  inne  oferowane  elementy  –  ilości  wozokilometrów 

łącznie oraz  w odniesieniu do  zamówienia podstawowego i  uzupełniającego, wszystkie ceny 

netto  i  brutto  (zamówienia  podstawowego,  uzupełniającego,  łącznie),  a  także kwoty  podatku 

VAT. Na podstawie podanych kwot podatku VAT, cen netto i brutto z łatwością można ustalić 

zastosowaną przez wykonawcę stawkę podatku VAT w % (tj. 8%). 

Powyższe  prowadzi  do  wniosku,  że  Formularz  ofertowy  i  cenowy  zawierają  te  same 

elementy  oferty,  te  same  treści  wobec  czego  niezasadnym  jest  twierdzenie,  że  treść  oferty 

wykonawcy JL nie odpowia

da treści SIWZ. 

Podkreślić należy, że ani w odwołaniu, ani na rozprawie odwołujący nie wskazał, jakich 

treści wymaganych postanowieniami SIWZ zabrakło w ofercie wykonawcy JL. 

Poza  sporem  pozostawała  okoliczność,  że  wykonawca  JL  nie  złożył  Formularza 

cenowe

go,  którego  zamawiający  żądał  w  SIWZ.  Jednak  brak  ten,  w  przedmiotowym  stanie 

faktycznym,  stanowi  jedynie  niezgodność  z  SIWZ  natury  formalnej  (skoro  zamawiający 

oczekiwał  podania  tych  samych  informacji  w  dwóch  formularzach  –  Formularzu  ofertowym  

i  cenowym)  i 

–  wobec  brzmienia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  –  nie  może  prowadzić  do 

odrzucenia oferty wykonawcy JL. 

Skład orzekający Izby zauważa, że fakt wskazania przez zamawiającego  w SIWZ, że 

Formularz  cenowy

,  tak  jak  Formularz  ofertowy,  stanowi  ofertę  sam  w  sobie  nie  przesądza  

o charakterze danego formularza.  

Po pierwsze, pojęcie „Oferta” w sformułowaniu „Ofertę stanowi” można rozumieć jako 

ofertę  sensu  largo,  na  którą  składają  się  wszystkie  dokumenty  niezależnie  od  tego,  czy 

zawierają elementy przedmiotowo istotne.  

Po  wtóre,  o  tym,  jaki  jest  charakter  danego  dokumentu  przesądza  to  jakie 

informacje/dane/elementy zawiera, nie zaś to jaka jest kwalifikacja zamawiającego.  

Na  marginesie  skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  postanowienie  SIWZ,  na  którym 

odwołujący  oparł  zarzut  (rozdział  VII  pkt  7)  zamawiający  ujął  w  rozdziale  dotyczącym 

dokumentów podmiotowych (potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu), 

co samo w sobie 

może być mylące co do ich charakteru. 

Dodatkowo  skład  orzekający  Izby  wskazuje  także,  że  odwołujący  nie  kwestionował 

prawidłowości sposobu obliczenia ceny przez  wykonawcę JL, ani prawidłowości dokonanych 

przez zamawiającego w ofercie tego wykonawcy poprawek. 


KIO 50/20 

Uwzględniając  powyższe,  skład  orzekający  Izby  uznał,  że  zarzut  się  nie  potwierdził 

skoro oferta wykonawcy JL „w warstwie merytorycznej” – co do treści odpowiada treści SIWZ. 


KIO 50/20 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp,                    

§  3  pkt  1)  lit.  a)  oraz  pkt  2)  lit.  b)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.                         

z 2018 r. poz. 972). 

Przewodnicz

ący: 

..………………………………. 


wiper-pixel