KIO 501/20 WYROK dnia 29 maja 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

KIO 501/20 

Sygn. akt: KIO 501/20 

WYROK 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

Protokolant:            

Aldona Karpińska 

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie  w dniu  28 maja  2020 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca  2020  r.  przez  wykonawcę:  Sanito 

Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiających:   

  Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, 
  Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1,34-400 Nowy Targ 3, 
  Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3,34-436 Maniowy, 
  Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20,34-442 Łapsze Niżne, 
  Gmina Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51,32-800 Brzesko, 
  Gmina Alwernia, ul. Zbigniewa Gęstkowskiego,7, 32-566 Alwernia, 
  Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, 
  Gmina Chrzanów, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów, 
  Gmina Libiąż, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż, 
  Gmina Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, 

w imieniu i 

na rzecz których działa Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ 

orzeka: 

oddala 

odwołanie


KIO 501/20 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Sanito  Sp.  z  o.o.,  ul.  Puławska  476, 

02-884 Warszawa, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Sanito 

Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od wykonawcy Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa, na 

rzecz 

zamawiających: 

• 

Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, 

• 

Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1,34-400 Nowy Targ, 

• 

Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, 

• 

Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, 

• 

Gmin

a Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, 

• 

Gmina Alwern

ia, ul. Zbigniewa Gęstkowskiego 7, 32-566 Alwernia, 

• 

Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, 

• 

Gmina Chrzanów, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów, 

• 

Gmina Libiąż, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż, 

• 

Gmina Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, 

w  imieniu  i  na  rzecz  których  działa  Gmina  Nowy  Targ,  ul.  Bulwarowa  9,  34-400 

Nowy Targ 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), 

tytułem zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

Przewodniczący:      ………….………….. 


KIO 501/20 

Sygn. akt KIO 501/20 

                                                             UZASADNIENIE 

Zamawiający: 

  Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, 
  Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, 
  Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, 
  Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, 
  Gmina Brzesko, ul. Bartosza Głowackiego 51, 32-800 Brzesko, 
  Gmina Alwernia, ul. Zbigniewa Gęstkowskiego 7, 32-566 Alwernia, 
  Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, 
  Gmina Chrzanów, al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów, 
  Gmina Libiąż, ul. Działkowa 1, 32-590 Libiąż, 
  Gmina Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, 

w imieniu i na rzecz których działa Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego

,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, 

Miasta  Nowy  Targ,  Czorsztyn,  Łapsze Niżne,  Brzesko,  Alwernia,  Babice,  Chrzanów,  Libiąż 

oraz  Trzebinia

”,  nr  referencyjny:  GPI-ZPI.271.3.3.2019.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  23  października  2019  r.,                 

nr  2019/S  205-498832.  W  dniu  5  marca  2020  r.  z

amawiający  poinformował  o  odtajnieniu 

treści  złożonych  przez  wykonawcę  Sanito  Sp.  z  o.o.,  ul.  Puławska  476,  02-884 Warszawa 

(dalej:  „odwołujący”)  wyjaśnień  w  sprawie  ceny  jego  oferty,  zastrzeżonych  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa.  

  W  dniu  9  marca  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie,                

w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  

1)  art. 7 ust. 1  

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwanej 

dalej: „ustawą Pzp”, poprzez naruszenie zasady nakazującej prowadzenie postępowania 

w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania 

wykonawców i przejrzystości,  

2)  art.  8  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1010  ze  zm.

),  zwanej  dalej:  „uznk”,  poprzez  błędne 

przyjęcie,  że  informacje  przedstawione  w  wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  oferty  nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 uznk oraz błędne przyjęcie, że 

o

dwołujący  w  sposób  nieskuteczny  zastrzegł  informacje  w  złożonych  wyjaśnieniach 


KIO 501/20 

odnośnie  ceny,  w  konsekwencji  czego  zamawiający  odtajnił  wyjaśnienia,  informacje  i 

dowody  tam  zawarte  wszystkim  zainteresowanym  podmiotom,  w  tym  konkurentom 

o

dwołującego, 

w sytuacji, gdy informacje zawarte w w

yjaśnieniach w sprawie ceny oferty wraz z dowodami, 

(tj.  załącznikami  stanowiącymi  ich  integralną  część)  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,                 

a  w  niniejszej  sprawie  doszło  do  skutecznego  i  zasadnego  zastrzeżenia  oraz  wykazania 

tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych przepisów prawa wskazanych w treści uzasadnienia 

o

dwołania. 

W szczególności odwołujący podniósł, co następuje. „Zamawiający odtajnił informacje 

zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  w  Wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  oferty  wraz                   

z  dowodami,  w  tym  m.in.  ofertami  podmiotów  współpracujących,  podwykonawców, 

szczegółowej  kalkulacji  ceny.  Stanowczego  podkreślenia  wymaga,  że  informacje  zawarte                 

w  Wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  wraz  z  załączonymi  dowodami  stanowią  tajemnicę 

przed

siębiorstwa w myśl art. 11 ust. 2 uznk (…).  

W  odn

iesieniu  do  pierwszej  przesłanki  należy  zauważyć,  że  informacje  te  są 

informacjami technicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa jak również posiadają wartość 

gospodarczą  dla  Odwołującego.  Stanowią  one  bowiem  rozwiązanie  dotyczące  sposobu 

skalkulowania  ce

ny,  które  pozwala  na  uzyskiwanie  zamówień  w  danym  zakresie  i  po 

określonej  cenie  oraz  pozwala  na  skuteczne  konkurowanie  na  danym  rynku.  Kalkulacje 

dokonywane  są  na  podstawie  połączenia  unikalnych  okoliczności,  wiedzy  i  doświadczenia 

Sanito Sp. z o.o., jego 

potencjale technicznym i kadrowym, a także kontaktach handlowych. 

Odwołujący  w  Wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  wykazał,  że  szczegółowy  opis  sposobu 

kalkulacji  ceny  oferty  stanowi  istotną  dla  niego  informację  o  wartości  gospodarczej  ze 

względu na zachowanie konkurencyjności firmy na danym rynku. W złożonych wyjaśnieniach 

zawarto  szczegółowy  opis  elementów  składowych  ceny  oraz  sposobu  jej  kalkulacji                            

z  uwzględnieniem  m.in.  kosztów  bezpośrednich,  kosztów  pośrednich,  kosztów 

administracy

jnych  i  operacyjnych,  a  także  marginesu  zysku.  Ponadto  do  wyjaśnień  zostały 

załączone dokumenty  zawierające  szczegółowe  zestawienia  w  zakresie  kalkulacji  cenowej, 

kopie ofert poddostawców wraz z wyceną poszczególnych elementów wchodzących w skład 

przedmiot

u zamówienia. (…) 

Informacje  tego  rodzaju,  stanowiące  element  konkurowania  na  rynku  i  sposobu 

uzyskiwania  przewagi  nad  innymi  wykonawcami,  wyczerpują  definicję  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  W  Wyjaśnieniach  wykazano,  że  informacje  tam  zawarte  mają  wartość 

g

ospodarczą  dla  Odwołującego,  w  szczególności  dotyczy  to  takich  zagadnień  jak: 

organizacja  pracy,  logistyka,  koszty  wykonywania  robót/usług,  wysokość  zysku,  kontakty                    

z  kontrahentami,  ceny  uzyskane  za  podwykonawstwo,  ceny  materiałów,  wielkość  rabatów, 

źródła dostaw. 


KIO 501/20 

Ponadto  sposób  kalkulacji  ceny  zapewniający  wykonawcy  optymalizację  zysków 

stanowi  zbiór  wypracowanych  w  praktyce  metod  prowadzenia  własnej  działalności 

gospodarczej,  wpływający  na  sposób  budowania  ceny  oferty.  Ten  wypracowany  sposób 

wyceny  stanowi  istotną  dla  wykonawcy  wartość  gospodarczą,  ponieważ  pozwala  mu  na 

utrzymywanie  jego  przewagi  konkurencyjnej  nad  innymi  podmiotami,  dz

iałającymi  w  tej 

samej branży. Kalkulacja ceny ofertowej obrazuje sposób działania wykonawcy, organizację 

pracy  i  stosowane  metody  oraz  sposób  kalkulacji,  który  po  pierwsze  pozwalał  na 

zaoferowanie  ceny  najkorzystniejszej,  a  po  drugie  pozwala  na  prawidłowe  zrealizowanie 

zamówienia  za  zaoferowane  wynagrodzenie  i  osiągnięcie  zysku,  stanowiąc  podstawy 

re

ntowności  przedsiębiorstwa.  Sposoby  kalkulacji  ceny  wypracowywane  przez  kilka  lat,                       

w  oparciu  o  doświadczenie  zatrudnianych  pracowników  i  współpracy  ze  sprawdzonymi 

podwykonawcami  posiadają  dla  wykonawcy  wartość  gospodarczą,  mają  wpływ  na 

utrzymanie  jego  konkurencyjności  na  rynku  (…).  Ponadto  nie  ulega  wątpliwości,  że  oferty 

handlowe kontrahentów, informacje o rabatach i umowy z podwykonawcami mogą stanowić 

tajemnicę przedsiębiorstwa. (…) 

W zakresie drugiej z przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 uznk, należy wskazać, iż 

w Wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  Odwołujący  wykazał,  że  informacje  tam  zawarte  nie  były 

ujawnione  do  wiadomości  publicznej  -  nie  są  one  znane  ogółowi  lub  osobom  innym  niż 

uprawnione  do  pozyskania  tej  wiedzy,  w  tym  nie 

są  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się 

tym  rodzajem  informacji  i  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  zaś  Sanito  Sp.  z  o.o. 

również  w  ślad  za  zobowiązaniami  narzuconymi  przez  kontrahentów  wyraziło  swoją  wolę 

pozostawienia tych informacji jako poufnych pop

rzez złożenie odpowiedniego oświadczenia 

w  chwili  składania  wyjaśnień,  wobec  czego  żaden  konkurent,  czy  też  szerzej,  żaden  inny 

podmiot nieuprawniony przez wykonawcę w zwykłej i dozwolonej drodze nie może zapoznać 

się  z  treścią  zastrzeżonych  informacji.  Złożone  kalkulacje  były  przygotowane  jedynie  na 

potrz

eby niniejszego postępowania.  

W zakresie trzeciej  przesłanki  należy  wskazać, że podjęto  w  stosunku  do informacji 

niezbędne  działania  w  celu  zachowania  poufności  -  Sanito  Sp.  z  o.o.  wdrożyło  i  stosuje 

we

wnętrzną  politykę  ochrony  informacji,  nakładającą  w  szczególności  zobowiązanie  na 

pracowników i współpracowników do ochrony informacji i ich nieujawniania. Sanito Sp. z o.o. 

stosuje  ponadto  takie  zabezpieczenia  (ochrona  hasłami,  wyodrębnienie  dokumentacji 

chronionej  i  odpowiednie  jej  przechowywanie,  oznaczanie/informowanie  i  przestrzeganie  o 

chronionym 

charakterze  informacji)  informacji  stanowiącej  tajemnicę  przedsiębiorstwa 

przetwarzanych elektronicznie,  jak  i  w  wersji  papierowej  oraz  ustnej,  że w  normalnym  toku 

zdarzeń chroniona informacja nie może dotrzeć w sposób legalny do nieuprawnionych osób 

trzecich. 

(…) 


KIO 501/20 

Twierdzenie  Zamawiającego,  iż  wysokość  rabatu  zaoferowanego  przez  danego 

producenta  w  przedmiotowym  postępowaniu  trudno  uznać  za  informację  stanowiącą 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  „skoro  na  podstawie  różnic  w  cenach  oferowanych  przez 

poszczególnych  wykonawców  taki  rabat  można  mniej  więcej  określić”  jest  w  ocenie 

Odwołującego  niedorzeczne.  Należy  bowiem  zauważyć,  że  w  formularzu  ofertowym 

wykonawcy  p

rzedstawiali  cenę  łączną  oferty,  a  także  tabele  dotyczące  poszczególnych 

instalacji kolektorów słonecznych, które należało uzupełnić o cenę jednostkową netto danej 

instalacji.  Z  kolei  w  Wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  oferty  Odwołujący  przedstawił 

szczegółowe  kalkujące  cenowe  dotyczące  kosztu  wykonania  poszczególnych  instalacji 

fotowoltaicznych z  rozbiciem  na  czynniki  cenotwórcze,  w  tym marżę.  Na podstawie analizy 

formularza ofertowego nie ma żadnej możliwości wydedukowania jaki konkretnie rabat został 

udzielo

ny  dla  danych  urządzeń  i  przez  jaki  podmiot  (tj.  czy  przez  producenta,  czy  przez 

dystrybutora), ponieważ w skład ceny jednostkowej poszczególnych instalacji wymienionych 

w  formularzu  ofertowym  wchodzi  wiele  elementów.  Poza  ceną  dostawy  urządzenia  są  to 

m.in.  koszty  wykonania  inwentaryzacji  i  ekspertyz,  przygotowania  dokumentacji, 

przygotowania terenu budowy, dostawa okablowania, dostawa uziemienia, serwis, marża, a 

także  inne  ryzyka.  W  świetle  powyższego,  nie  ma  możliwości  ustalenia  -  jak  to  wskazuje 

Zamawi

ający - „mnie więcej rabatu” udzielonego przez konkretny podmiot. 

Dodatkowo,  absolutnie  bezpodstawnym  jest  twierdzenie  Zamawiającego,  że  „skoro  

w  treści  oferty  wskazany  jest  producent  sprzętu,  to  inni  wykonawcy  już  poprzez 

zaznajomienie  się  z  jawną  ofertą  wykonawcy  mają  wiedzę,  iż  pozostaje  on  w  kontaktach 

handlowych  z  określonym  podmiotem,  który  jest  dystrybutorem  tego  sprzętu”.  Należy 

bowiem  zauważyć,  że  na  rynku  funkcjonuje  wiele  podmiotów  będących  dystrybutorami 

urządzeń, wobec czego nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja podmiotu udzielającego 

rabatu 

dokonana tylko i wyłącznie na podstawie treści formularza ofertowego. 

Należy  bowiem  zauważyć,  że  gdyby  konkurenci  mieli  świadomość  tego,  od  jakich 

podmiotów, za jakie ceny i na jakich warunkach dany wykonawca kupuje materiały i uzyskuje 

usługi,  mogliby  podejmować  próby  nawiązania  kontaktu  z  tymi  samymi  dostawcami  i 

uzyskania  podobnych  cen,  co  mogłoby  wpłynąć  negatywnie  na  konkurencyjność 

Odwołującego.  Powyższe  stanowi  o  możliwości  uznania  tych  informacji  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa, (…). 

Ponadto, twierdzenie, że Wyjaśnień w sprawie ceny oraz dowodów nie można uznać 

za  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  ponieważ  „nie  zostały  opatrzone  klauzulą  poufności  przez 

autorów  tych  pism”  jest  całkowicie  niezasadne.  Należy  zauważyć,  że  z  żadnego  przepisu 

prawa  nie  wynika  obowiązek  opatrywania  klauzulą  poufności  oferty  handlowej  składanej 

przez podmiot określony podmiot drugiemu

przedsiębiorcy. Okoliczność, iż na danej ofercie 


KIO 501/20 

handlowej jej wystawca np. nie postaw

ił pieczątki „tajemnica”, bądź nie wskazał w treści, aby 

nie ujawniać jej publicznie, nie może arbitralnie świadczyć o tym, iż takiego zastrzeżenia nie 

dokonano. 

Odwołujący  i  podmioty  te  działają  na  podstawie  umów  współpracy,  które 

zobowiązują  strony  do  zachowania  poufności  przekazanych  informacji,  a  oferty  te  są 

zazwyczaj przesyłane drogą mailową gdzie w treści wiadomości (zazwyczaj w tzw. „stopce") 

widnieje  informacja,  że  korespondencja  przeznaczona  jest  wyłącznie  dla  osoby  lub 

podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. 

Brak  na  danej  ofercie  prod

ucenta/dystrybutora  klauzuli  o  tajemnicy  przedsiębiorstwa  nie 

świadczy więc o tym, że informacje zawarte w jej treści nie stanowią takiej tajemnicy. (…) 

  Przedstawione 

przez  Odwołującego  w  Wyjaśnieniach  w  sprawie  ceny  załączniki 

stanowią  oferty,  które  zawierają  inne  ceny  niż  ceny  oferowane  w  ogólnodostępnych 

cennikach. 

Odwołujący  wraz  z  Wyjaśnieniami  przedłożył  wiele  ofert  podmiotów,  które  z  nim 

współpracują  i  z  uwagi  na  tę  współpracę,  Odwołujący  posiada  możliwość  uzyskania 

preferencyjnych rabatów. Oferty wskazują nazwy konkretnych podmiotów i udzielony rabat. 

W ocenie Odwołującego, gdyby doszło do odtajnienia tych dowodów, konkurenci: 

  mieliby wiedzę o podmiotach z którymi współpracuje Odwołujący i mogliby próbować je 

„podkupić”, 

  zapoznaliby  się  z  wysokością  udzielonego  rabatu,  co  w  przypadku,  gdy  dany 

wykonawca  również  współpracuje  z  danym  podmiotem  i  nie  osiąga  takich  rabatów, 

mogłoby wpłynąć na współpracę tego konkurenta z producentem/dostawcą i współpracę 

Odwołującego z dostawcą/producentem. 

Wobec powyższego nie można zgodzić się z twierdzeniem Zamawiającego, że „Wykonawca 

nie 

wykazał,  że  producenci  sprzętu  lub  dystrybutorzy  oferują  mu  jakieś  wyjątkowe  rabaty, 

upusty, 

których nie oferują konkurentom albo że dotarcie do takich kontrahentów jest bardzo 

utrudnione". 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  Wyjaśnienia  w  sprawie  ceny  prezentowały  nie  tylko 

indywidualne  założenia  kalkulacyjne  w  rozbiciu  pozycje,  ale  także  zawierały  umowy 

prezentujące podjęte działania w celu realizacji umowy na warunkach zadeklarowanych. Ich 

odtajnienie  pozwalałoby  konkurencji  na  poznanie  zasad,  jakie  stanowią  podstawę 

działalności  przedsiębiorcy  i  sposobu  kalkulacji  stawki  przy  tego  rodzaju  zamówieniu,  przy 

którym jest to szczególnie ważne z uwagi na ryzyka i zasady rozliczania. 

Nie  można  również  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Zamawiającego,  że  Odwołujący  nie 

wykazał,  że  ujawnienie  informacji  może  spowodować  powstanie  wymiernej  szkody, 

ponieważ wykazywane w wyjaśnieniach okoliczności i ich wpływ na przygotowaną kalkulację 

zawierają  informacje  dotyczące  nazw  kontrahentów,  rodzaju  i  wartości  wykonanych  usług  i 

sposobu ich angażowania. Są to zatem dane handlowe oraz organizacyjne, mające wartość 


KIO 501/20 

gospodarczą i jako takie podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa. Ujawnienie ich 

wiąże się z podaniem do wiadomości publicznej informacji dotyczących posiadanego przez 

firmę  potencjału  oraz  faktu  współpracy  handlowej.  Ujawnienie  tych  informacji  mogłoby 

narazić  Wykonawcę  na  roszczenia  ze  strony  współpracowników  i  kontrahentów  z  tytułu 

ujawnienia tajemnicy handlowej. (…) 

Podkreślenia  wymaga,  że  odtajnienie  Wyjaśnienia  w  sprawie  ceny  oferty 

umożliwiłoby konkurencji Sanito Sp. z o. o. przejęcie rozwiązań Odwołującego i używanie ich 

przy  sporządzaniu  własnych  ofert,  co  doprowadziłoby  do  zniwelowania  przewagi 

konkurencyjnej  Odwołującego.  Zwrócić  bowiem  należy  uwagę  na  fakt,  że  celem 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jego pozyskanie. Ułatwienie innym 

wykonawcom  dostępu  do  tajemnic  handlowych,  strategii  firmy,  kontaktów  handlowych,  czy 

sposobu prowadzenia polityki cenowej i pozyskanych ofert, prowadzi do jawnego naruszenia 

zasady uczciwej konkurencji.

” 

Odwołujący  dodał,  że  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  odtajnieniu 

dokumentów  złożonych  przez  innych  wykonawców  i  zamiarze  przekazania  ich  treści  po 

upływie  terminu  na  wniesienie  odwołania,  natomiast  nie  zawarł  tożsamej  informacji                             

w stosunku do odtajnionych 

wyjaśnień złożonych przez odwołującego, wobec czego istnieje 

ryzyko,  że  zamawiający  udostępnił  lub  udostępni  ich  treść

przed  upływem  terminu  na 

wniesienie niniejszego odwołania. 

O

dwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  z  dnia                   

5  marca  2020  r.,  tj. 

unieważnienia  odtajnienia  prawidłowo  zastrzeżonych  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa wyjaśnień w sprawie ceny oferty. 

Pismem z 

dnia 12 marca 2020 r. wykonawca Zakład Produkcyjno-Handlowy S. K., ul. 

Leśna  5,  24-100  Klikawa  zgłosił  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego.  W  dniu  posiedzenia  odwołujący  zgłosił  opozycję  przeciwko  przystąpieniu 

ww. wykonawcy, wskazując, iż odwołujący był wzywany do wyjaśnień i złożył je zastrzegając 

jako  tajemn

icę przedsiębiorstwa - w części nr 2 postępowania, zatem odtajnienie tajemnicy 

przedsiębiorstwa  przez  zamawiającego  również  dotyczy  tylko  tej  części.  Tymczasem 

wykonawca  Zakład  Produkcyjno-Handlowy  S.  K.  w  ogóle  nie  złożył  oferty  w  tej  części 

postępowania,  zatem  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

zamawiającego.  Izba  ustaliła,  że  ww.  wykonawca    wskazał  w  treści  przystąpienia,  że  jego 

interes  po

lega  na  tym,  że  złożył  ofertę  i  jest  w  grupie  potencjalnych  wykonawców,  zaś 

zbadanie  oferty  odwołującego  jest  niezbędne  do  tego,  aby  następnie  możliwe  było 

korzystanie przez innych wykonawców ze środków ochrony prawnej. Biorąc pod uwagę fakt, 

że  wykonawca  zgłaszający  przystąpienie  nie  złożył  oferty  w  części  postępowania,  której 

dotyczy  odwołanie,  należy  stwierdzić,  że  sposób  wykazywania  przez  niego  interesu


KIO 501/20 

uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego,  nie  ma  potwierdzenia  w  stanie 

faktycznym  sprawy  i  nie 

wykazał  on  tegoż  interesu.  W  związku  z  powyższym  Izba 

uwzględniła  opozycję  i  nie  dopuściła  ww.  wykonawcy  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym w charakterze przystępującego.  

W  dniu  posiedzenia  odwołujący  złożył  także  pismo  uzupełniające  argumentację 

przedstawio

ną w odwołaniu. 

W trakcie rozprawy strony podtrzyma

ły swoje stanowiska.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji 

fotowoltaicznych, 

pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta 

Nowy  Targ,  Czorsztyn,  Łapsze  Niżne,  Brzesko,  Alwernia,  Babice,  Chrzanów,  Libiąż  oraz 

Trzebinia

.  Przedmiot  zamówienia  został  podzielony  wg  przedmiotu  dostawy  na  4  części, 

oferty można składać na wszystkie części.  

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia: 

Części 1 – 10.412.280,00 zł brutto, 

Części 2 – 31.872.096,00 zł brutto, 

Części 3 – 3.611.520,00 zł brutto, 

Części 4 – 4.760.640,00 zł brutto. 

Odwołujący  zaoferował  następujące  ceny  w  poszczególnych  częściach  przedmiotu 

zamówienia: 

Część 1 – 9.389.103,12 zł brutto, 

Część 2 – 20.329.854,12 zł brutto, 

Część 3 – 3.047.362,54 zł brutto, 

Część 4 – 3.821.873,76 zł brutto. 

Pismem z dnia 10.02.2020 r. zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a 

ustawy  Pzp,  wezwał  odwołującego  w  części  nr  2,  do  złożenia  wyjaśnień  i  dowodów 

dotyczących ceny jego oferty. 

Pismem  z  dnia  16.02.2020  r.  odwołujący  złożył  wyjaśnienia  wraz  z  załącznikami  i 

zastrzegł ich treść jako tajemnicę przedsiębiorstwa.  


KIO 501/20 

Pismem z 

dnia 05.03.2020 r. zamawiający poinformował odwołującego o odtajnieniu 

jego wyjaśnień i załączników dotyczących ceny oferty. W uzasadnieniu zamawiający wskazał 

m.in.: 

„Wykonawca  w  żaden  sposób  nie  wskazał  wyjątkowego  czy  unikalnego  charakteru 

stosowanych 

rozwiązań  cenotwórczych,  które  ewentualne  ujawnienie  konkurencji  mogłaby 

go  narazić  na  szkodę. Oczywistym  jest,  że przy  tak dużych postępowaniach  na  wykonanie 

dostawy  producenci  oferują  rozmaite  rabaty,  co  wpływa  na  wysokość  ostatecznej  ceny. 

Wysokość rabatu zaoferowanego przez danego producenta w przedmiotowym postępowaniu 

trudno  uznać  za  informację  stanowiącą  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  skoro  na  podstawie 

różnic  w  cenach  oferowanych  przez  poszczególnych  wykonawców  taki  rabat  można  mniej 

więcej  określić.  Co  więcej,  w  przedmiotowym  postępowaniu  pisma  dystrybutorów                              

o zastosowanych cenach nie zostały opatrzone klauzulą poufności przez autorów tych pism”. 

„Oczywistym  jest,  że  skoro  w  treści  oferty  wskazany  jest  producent  sprzętu,  to  inni 

wykonawcy  już  poprzez  zaznajomienie  się  z  jawną  ofertą  wykonawcy  mają  wiedzę,  iż 

pozostaje  on  w  kontaktach  handlowych  z  określonym  podmiotem,  który  jest  dystrybutorem 

tego sprzętu”. 

„Ponadto,  wykonawca  winien  wykazać,  że  ujawnienie  informacji  zawartych                             

w  zastrzeżonych  dokumentach  spowoduje  wymierną  szkodę  w  przedsiębiorstwie.  Takich 

jednak  okoliczności  w  ocenie  zamawiającego  wykonawca  nie  wykazał.  Raz  jeszcze 

podkreślić  należy,  że  ogólne  stwierdzenia  wykonawcy  o  wartości  gospodarczej 

zastrzeżonych  informacji,  czy  o  ryzyku  narażenia  na  szkodę  poprzez  ich  ujawnienie  bez 

odniesienia  się  do  konkretnych  informacji  zawartych  w  dokumentach,  analizy  ich  wartości 

gospodarczej  i  uprawdopodobnienia  szkody  jaką  może  przynieść  ich  ujawnienie  jest                            

w ocenie zamawiającego niewystarczające”. 

„Zamawiający  stwierdził,  że  wykonawca  nie  sprostał  ciężarowi  wykazania,  że  podjął 

niezbędne działania celem zachowania zastrzeganych informacji w poufności. Z powyższego 

prz

episu  wynika,  że  niewystarczające  jest  podjęcie  jakichkolwiek  działań,  lecz  działań 

niezbędnych. Działania niezbędne to innymi słowy działania skuteczne w tym znaczeniu, iż 

gwarantują one, że zastrzegane informacje utrzymają swój walor tajności w całym procesie 

konstruowania  ceny  począwszy  od  dostawcy,  przez  pośredników,  do  zespołu  ofertowania               

u  wykonawcy  (

…).  Ten  element  uzasadnienia  zastrzeżenia  wykonawca  sprowadził  do 

oświadczeń,  że  zadbał  o  zachowanie  ich  poufności  poprzez  zobowiązanie  swoich 

współpracowników i kontrahentów do zachowania poufności”.   


KIO 501/20 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie                                             

i  uwzględniając  dokumentację  z  niniejszego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz stanowiska stron 

złożone na piśmie i podane do protokołu rozprawy, 

zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  stwierdziła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Ponadto  Izba  ustaliła  wystąpienie  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Pzp,  tj.  istnienie  po 

stronie  odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość  poniesienia  przez 

niego szkody z uw

agi na kwestionowaną czynność zamawiającego. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

Zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji  związanych  z  postępowaniem                       

o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż                            

w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 

zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,                       

o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu. 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 uznk 

przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów  nie  są  powszechnie  znane  osobom  zwykle  zajmującym  się  tym  rodzajem 

informacji  albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania                     

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 

w celu utrzymania ich w poufności. 

Z  powyższych  przepisów  wynika  przede  wszystkim,  że  zasadą  jest  prowadzenie 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  jawny.  Oznacza  to,  że  w  pierwszej 

kol

ejności należy dążyć do zachowania ww. jawności, zaś dopuszczone przez ustawodawcę 

wyjątki  należy  traktować  w  sposób  ścisły.  Wyjątkiem  od  zachowania  jawności                                      

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  jest  m.in.  sytuacja,  w  której  wymagana  jest 

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Należy jednak zauważyć, że w art. 8 ust. 3 ustawy Pzp 

ustawodawca wyraźnie uzależnił zaniechanie ujawnienia określonych informacji od tego, czy  

wykonawca  „wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa”. 


KIO 501/20 

Ustawodawca posłużył się w tym zakresie sformułowaniem „wykazał”, co z całą pewnością 

nie  oznacza  wyłącznie  „oświadczenia”,  czy  „deklarowania”,  ale  stanowi  znacznie  silniejszy 

wymóg  „udowodnienia”.  Tym  samym,  aby  zastrzeżone  przez  wykonawcę  informacje mogły 

zostać nieujawnione, wykonawca musi najpierw „wykazać”, czyli udowodnić, że w stosunku 

do tych informacji ziściły się wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk.  

Ww. przepis prz

ewiduje następujące przesłanki: 

 

informacje  muszą  mieć  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny 

przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,  

 

informacje jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie mogą 

być powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie 

mogą być łatwo dostępne dla takich osób, a uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania  musi  podjąć  przy  zachowaniu  należytej  staranności,  działania  w  celu 

utrzymania ich w poufności. 

Iz

ba  poddała  analizie  treść  uzasadnienia  z  dnia  16.02.2020  r.  dotyczącego 

zastrzeżenia  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  w  sprawie  rażąco  niskiej  ceny  i 

stwierdziła, co następuje.  

Po  pierwsze,  większość  treści  tego  uzasadnienia  stanowi  zbiór  oświadczeń                         

o charakterze ogólnym, w których przykładowo brakuje szczegółowego wyjaśnienia: 

do czego konkurentom mogłaby przydać się wiedza „na temat sposobu działalności firmy, 

know-

how w zakresie metodologii i kosztów oferty oraz stosowanej marży, a w szczególności 

co do kształtu ofert producentów, podwykonawców”,  

w jaki sposób konkurenci mieliby wykorzystać tę wiedzę i w jaki sposób wykorzystanie jej 

wpłynęłoby na osłabienie pozycji odwołującego,  

- na czym polega 

wartość gospodarcza wskazanych ogólnie okoliczności oraz ich wpływ na 

przygotowaną kalkulację,  

z  czego  wynika  wartość  gospodarcza  nazw  kontrahentów,  danych  dotyczących  usług, 

potencjału firmy i faktu współpracy z danym podmiotem,  

z czego (z jakich dokumentów) wynika wskazana tajemnica handlowa i ryzyko roszczeń ze 

strony współpracowników oraz jaki jest ich konkretny zakres, 

na czym polega unikalność okoliczności, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i 

kadrowego  oraz  kontaktów  handlowych  odwołującego  i  jak  przekłada  się  na  wartość 

gospodarczą. 

Ogólne  sformułowania  w  ww.  zakresie  i  zapewnienia  o  zasadności  zastrzeżenia  informacji 

jako  tajemnic

y  przedsiębiorstwa,  nie  są  wystarczające  do  rzeczywistego  wykazania,  że 

zachodzą przesłanki z art. 11 ust. 2 uznk. 


KIO 501/20 

Po drugie, odwołujący w ww. piśmie utożsamia charakter informacji, np. komercyjny 

czy  organizacyjny,  z  posiadaniem  przez  nie  wartości  gospodarczej.  Należy  stwierdzić,  że 

ww.  charakter  danej  informacji  nie 

przesądza  automatycznie  o  jej  wartości  gospodarczej.                 

W  art.  11  ust.  2  uznk  ustawodawca  wyraźnie  rozgraniczył  charakter  informacji  (np. 

organizacyjny,  czy  inny)  od  tego,  że  dodatkowo  informacje  te  muszą  mieć  wartość 

gospodarczą.    Zatem  charakter  informacji,  także  komercyjny,  nie  może  być  utożsamiany                 

z  wartością  gospodarczą,  która  powinna  być  (obok  charakteru  informacji)  wykazana 

odrębnie.

Tymczasem  odwołujący  nie  podjął  nawet  próby  wykazania,  np.  w  jaki  sposób 

ujawnienie  kalkulacji  cenowej  czy  innych  informacji  przełoży  się  na  sytuację  gospodarczą 

odwołującego i że takie przełożenie w ogóle ma charakter realny. 

Po  trzecie, 

odwołujący  nie  wykazał,  że  zastrzeżone  informacje  rzeczywiście  są 

zachowywane  w  poufności.  Oświadczenia  o  tym,  że  zastrzeżone  informacje  nie  są  znane 

ogółowi, że istnieją zobowiązania narzucone przez kontrahentów, że wdrożono wewnętrzną 

politykę  ochrony  informacji,  że  stosuje  się  określone  zabezpieczenia  informacji 

przetwarzanych  elektronicznie,  w  wersji  papierowej  i  ustnej, 

pozostają  jedynie 

oświadczeniami  i  deklaracjami.  Każdy  wykonawca  może  w  chwili  złożenia  oferty  lub 

wyjaśnień takie oświadczenia i deklaracje składać w celu wykazania przesłanek z art. 11 ust. 

2 uznk. Tymczasem, 

zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, przesłanka ta, jak i pozostałe, musi 

być wykazana. Aby ją wykazać, należy np. przedstawić dokumenty istniejące już wcześniej,                

z  których  wynika,  że  konkretne  informacje  (te  same,  które  zostały  zastrzeżone)                              

w  konkretnych  okolicznościach  są  dostępne  wyłącznie  dla  konkretnego  kręgu  osób.                       

Z  dokumentacji  postępowania  wynika,  że  odwołujący  składając  pismo  z  dnia  16.02.2020  r. 

takiego  wykazania  nie  przeprowadził.  Natomiast  dokumenty  złożone  wraz  z  JEDZ  przede 

wszystkim  nie  wyczerpuj

ą  wszystkich  dokumentów,  które  odwołujący  powinien  złożyć 

stosownie  do  przedłożonych  wyjaśnień  (np.  nie  są  dokumentem  określającym  wewnętrzną 

politykę  ochrony  informacji).  Ponadto  klauzula  poufności  została  złożona  w  oderwaniu  od 

dokumentu, którego prawdopodobnie jest częścią, zatem nie wiadomo, czy nie istnieją inne 

postanowienia  ograniczające  jej  stosowanie,  a  także  którzy  pracownicy  odwołującego 

zobowiązani są ją stosować. Oświadczenie pana K. T. dotyczy zaś wyłącznie dokumentów 

zapisanych  w  wewnętrznym  systemie  informatycznym  spółki,  zatem  nie  wiadomo,  czy 

określone  dokumenty  nie  znajdują  się  poza  tym  systemem  i  jaka  jest  ich  dostępność.  W 

konsekwencji, dowody złożone wraz z JEDZ nie stanowią wystarczającego potwierdzenia, że 

w stosunku do informacji 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa zachowano wymogi 

poufności, o których mowa w art. 11 ust. 2 uznk, a żadnych innych dowodów nie złożono. 

Po  czwarte

,  co  do  przytoczonego  w  ww.  piśmie  orzecznictwa  należy  zauważyć,  że 

zarówno  Izba  jak  i  sądy  wydają  orzeczenia  w  konkretnych  stanach  faktycznych,  a  zatem                                 

w  odniesieniu  do  konkretnego  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa, 


KIO 501/20 

którego  treść  nie  może  być  przecież  tożsama  z  treścią  uzasadnienia  w  przedmiotowej 

sprawie.    Ponadto

,  przytoczone  orzeczenia  zostały  wydane  ponad  6  lat  temu,  a  zatem 

częściowo w innym stanie prawnym (m.in. brak wymogu „wykazania” w art. 8 ust. 3 ustawy 

Pzp), ale pomijając nawet ten fakt, dostrzec należy, że - w zależności od stanu faktycznego 

sprawy 

–  w  aktualnym  orzecznictwie  coraz  częściej  zwraca  się  uwagę  na  niezasadność  i 

niedopuszczalność  zastrzegania  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Zatem  przytoczone 

orzecznictwo  nie  dotyczy  identycznego  stanu  faktycznego,  częściowo  zostało  wydane                  

w innym stanie prawnym i nie ma już aktualnie charakteru dominującego. Niezależnie jednak 

od powyższego, przede wszystkim podkreślić należy, że cytowanie orzeczeń KIO lub sądów 

nie stanowi wykazania spełniania przesłanek z art. 11 ust. 2 uznk. 

Po  piąte,  we  fragmencie  na  str.  14  ww.  pisma  (jedynym  bardziej  szczegółowym)                 

o  treści:  „Nieuprawnione  wyjawienie  tych  informacji  przez  Zamawiającego  stanowić  może 

podstawę  do  dokonywania  przed  podmioty  konkurencyjne  wobec  Wykonawcy 

niedo

zwolonych  czynów  nieuczciwej  konkurencji,  polegających  m.in.  na.:  nakłanianiu  osób 

współpracujących z Wykonawcą, do rozwiązania współpracy lub też w późniejszym okresie 

do  niewykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  umowy  w  celu  przysporzenia  korzyści 

osobom  trz

ecim  albo  szkodzeniu  wykonawcy”,  odwołujący  opisuje  potencjalne  działania 

konkurencji

,  które  mają  charakter  czysto  hipotetyczny  i  nie  zostały  poparte  żadnym 

p

rzykładem  zaistniałym  realnie.  Opisane  działania  (rozwiązanie  współpracy  lub 

niewykonanie  umowy) 

byłyby  także  w  dalszej  perspektywie  niekorzystne  dla  podmiotów 

współpracujących  z  wykonawcą,  co  stawia  pod  znakiem  zapytania  wiarygodność  tej 

argumentacji.  Przede  wszystkim  jednak 

należy  stwierdzić,  że  w  dalszym  ciągu  jest  to 

argumentacja  niewystarcz

ająca  dla wykazania  wszystkich przesłanek  z  art.  11  ust.  2  uznk, 

choćby w zakresie poufności informacji. 

Po szóste, przywoływane przez odwołującego na rozprawie fragmenty ze str. 8, 15 i 

16 ww. uzasadnienia z dnia 16.02.2020 r. 

o treści: 

str. 8: „W załączeniu przedstawiamy indywidualnie wynegocjowaną i otrzymaną ofertę …..” 

(na  marginesie:  ten  fragment  nie  stanowi  części  uzasadnienia  zastrzeżenia  informacji  jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa, ale część wyjaśnień rażąco niskiej ceny), 

str.  15:  „Ponadto  zaprezentowane  rozwiązanie  oraz  uzasadnienie  przygotowanej  wyceny 

jest  efektem  długofalowej  strategii  biznesowej,  współpracy  i  kooperacji  z  dostawcami 

odpowiednich  rozwiązań,  opartych  na  innowacyjności  metodycznej,  organizacyjnej  oraz 

osobowej.

”,   

-  str. 

16:  „Kalkulacja  była  przygotowana  dla  potrzeb  tylko  i  wyłącznie  przedmiotowego 

postępowania.” 

również  są  tylko  jednozdaniowymi  oświadczeniami,  które  bez  szczegółowego  wyjaśnienia,               


KIO 501/20 

w  szczególności  wpływu  ujawnienia  tych:  indywidualnych  negocjacji,  strategii,  współpracy, 

kooperacji  i  innowacji  oraz  indywidualnej  kalkulacji,  na  wartość  gospodarczą  i  sytuację 

odwołującego  na  rynku,  nie  mogą  być  uznane  za  wykazujące  zasadność  zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W  wyniku  wyżej  wskazanej  analizy  Izba  uznała  zasadność  argumentacji 

zamawiającego co do tego, że odwołujący:  

 

nie  wskazał,  z  czego  wynika  i  na  czym  polega  unikalny  charakter  rozwiązań 

cenotwórczych, 

  nie 

wykazał, że rabaty, jakie uzyskał od dystrybutorów, są wyjątkowe,  

  niezasadnie 

utożsamił  sam  handlowy  czy  organizacyjny  charakter  informacji  z  tym,  że 

muszą mieć one wartość gospodarczą, 

 

nie wykazał, jaka szkoda dotknie odwołującego w wypadku odtajnienia informacji, 

 

nie wykazał, że co do zastrzeżonych informacji faktycznie zachowywana jest poufność.  

W  szczególności  Izba  stwierdziła,  że  pismo  odwołującego  z  16.02.2020  r.,  poza  wieloma 

ogólnikami  i  cytatami  z  wyroków,  zawiera  jedynie  oświadczenia,  które  nie  zostały  poparte 

szczegółową  argumentacją,  np.  co  do  tego,  z  czego  wynika  wartość  gospodarcza 

zastrzeżonych informacji,  a  tym  bardziej  nie zostały  poparte żadnymi  dowodami,  np. co do 

zachowania poufności. 

W  tym  miejscu  należy  także  podkreślić,  że  wykazanie  zasadności  zastrzeżenia 

informacji  dotyczących  ceny  oferty,  musi  mieć  miejsce  w  odpowiedzi  na  wezwanie 

zamawiającego  do  wyjaśnienia  ww.  ceny.  Zatem  jednocześnie  ze  złożeniem  wyjaśnień 

dotyczących  ceny  oferty,  wykonawca  musi  wykazać  zamawiającemu,  że  zastrzeżenie  ich 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  jest  zasadne  w  świetle  art.  11  ust.  2  uznk.    W  niniejszej 

sprawie  oznacza 

to,  że  wykonawca  zobowiązany  był  już  w  piśmie  z  dnia  16.02.2020  r. 

wykazać  zasadność  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Jak  wskazano  powyżej,                   

w  ocenie  Izby,  odwołujący  nie  wykazał  tej  zasadności.  Natomiast  przedstawienie 

argumentacji czy dowodów w tym zakresie dopiero na rozprawie należy uznać za działania 

spóźnione, które w tym stanie rzeczy nie podlegają ocenie.  

Reasumując,  Izba  stwierdziła,  że  nie  potwierdziły  się  zarzuty  dotyczące  naruszenia 

przez  zamawiającego  przepisów  podniesionych  w  odwołaniu.  Wobec  powyższego  Izba 

postanowiła  jak  w  sentencji  wyroku,  orzekając  na  podstawie  przepisów  art.  190  ust.  7,                    

art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 


KIO 501/20 

9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy 

§ 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący    ……………………. 


wiper-pixel