KIO 500/20 WYROK dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

  Sygn. akt: KIO 500/20 

WYROK 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Protokolant:              Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu  2 czerwca 

2020 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca  2020  r.  przez  wykonawcę  Comarch  Spółka 

Akcyjna 

z  siedzibą  w  Krakowie,  Aleja  Jana  Pawła  39a,  31-864  Kraków  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 

przy udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ATOS Polska 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa i TIMSI Spółka 

ograniczon

ą  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Pory  78,  

02-757  Warszawa 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

Umarza  postępowanie  w  zakresie  zarzutów  oznaczonych  w  odwołaniu  numerem:  2  w 

całości  oraz  numerem  3  w  części  dotyczącej  zobowiązania  do  udostępniania  zasobów 

podmiotów  trzecich  i  informacji  o  rodzaju  certyfikatu  posiadanego  przez  Analityka 

biznesowego;  

Oddala odwołanie w pozostałym zakresie;  


Kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego  Comarch  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  

w Krakowie, i: 

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (osiemnaście tysięcy 

sześćset  złotych  zero  groszy  w  tym:  kwotę  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego 

oraz  3 

600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  tytułem 

wynagrodzenia pełnomocnika strony. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 500/20 

U z a s a d n i e n i e 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  Spółka  Akcyjna  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej: „ustawa 

Pzp

”,  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Wdrożenie  systemu  informatycznego  do 

obsługi  procesów  kancelaryjnych  i  archiwizacji  dokumentów  (ODA)",  numer  referencyjny:  

6060/ILG8/08728/05548/19/P. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 września 2019 r. pod numerem 2019/S 184-449372. 

Zamawiający  w  dniu  26  lutego  2020  r.  powiadomił  wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej  oferty  W  dniu  9  marca  2020  r.  wykonawca 

Comarch  Spółka  Akcyjna  z 

siedzibą  w  Krakowie  (dalej:  „Odwołujący”)  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu 

naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  17  ustawy  P

zp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  z  postępowania 

Wykonawcy - konsorcjum ATOS Polska S,A. i Timsi S

p. z o. o. (dalej: „Konsorcjum"), mimo 

iż  Wykonawca  ten,  co  najmniej  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa,  przedstawił 

informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Z

amawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące 

licencji  w  zakr

esie  oferowanego  rozwiązania,  to  jest  licencji  producenta  ABBYY  USA 

Software  House,  Inc

,  a  także  art.  89  ust.  1  pkt.  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  Konsorcjum  pomimo,  iż  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ 

(wymaganiem 1.65 

Załącznika nr 1 do SIWZ - 0PZ); 

2)  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum, 

pomimo iż jest ona niezgodna z treścią SIWZ z uwagi na to, iż zaoferowany 

moduł  wymaga  do  działania  dodatkowego  oprogramowania,  które  nie  zostało  ujęte  w 

ofercie Konsorcjum; 

3)  art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp 

poprzez zaniechanie udostępnienia 

Odwołującemu dokumentów Konsorcjum, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, 

to jest: 

•  prezentacji próbki Konsorcjum; 

•  zobowiązania  do  udostępnienia  zasobów  podmiotów,  które  udostępniły  Konsorcjum 

zasoby niezbędne do wykonania zamówienia; 


•  informacji  o  rodzaju  certyfikatu  posiadanego  przez  Analityka  biznesowego 

przeznaczonego przez Konsorcjum do realizacji zamówienia; 

4)  art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez: 

•  zaniechanie  wezwania  Konsorcjum  do  uzupełnienia  dowodu  potwierdzającego,  że 

posiada wskazany  w Części IV Sekcja C „urządzenia techniczne oraz środki w celu 

zapewnienia 

jakości"  JEDZ  status  partnera  z  producentem  oferowanego  systemu, 

uprawniający  do  wdrażania  i  utrzymania  oferowanego  systemu  (dotyczy  części 

systemu,  którego  producentem  jest  ABBYY  USA  Software  Mouse,  Inc.,  a 

licencjodawcą w przypadku umów zawieranych w Polsce - ABBYY Europe GmbH}; 

•  zaniechanie wezwania Konsorcjum do uzupełnienia wykazu osób w zakresie Eksperta 

do  spraw  bezpieczeństwa,  pomimo  iż  z  wykazu  osób  Konsorcjum  wynika,  że 

Wykonawca ten dysponuje osobą niespełniającą warunków udziału w postępowaniu 

dla danej funkcji, tj. nieposiadającą certyfikatu równoważnego do wymaganego przez 

Zamawiającego certyfikatu CRISC. 

Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty,  

2)  przeprowadzenie  ponownej  oceny  ofert,  a  w  jej  toku  -  wykluczenie  Konsorcjum  z 

postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp,  

3)  odrzucenie oferty Konsorcjum na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp i dokonanie 

ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Z ostrożności Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty,  

udostępnienia  Odwołującemu  kompletnej  dokumentacji  postępowania,  dotyczącej 

Konsorcjum, opisanej powyżej, w sposób umożliwiający podniesienie przez Odwołującego 

-  po  zapoznaniu  si

ę  z  dokumentacją  postępowania  -  zarzutu  zaniechania  przez 

Zamawiającego prawidłowości oceny oferty Konsorcjum,  

wezwania  Konsorcjum  do  uzupełnienia  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w petitum odwołania. 

W uzasadnieniu pierwszego zarzutu, dotyczacego naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy 

Pzp 

poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Konsorcjum oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 

ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Konsorcjum  pomimo,  iż  jej  treść  jest 

niezgodna  z  treścią  SIWZ,  Odwołujący  wskazał,  iż  jak  wynika  z  treści  Załącznika  nr  1  do 

Formularza  ofertowego  Konsorcjum  - 

Załącznika  cenowego,  Konsorcjum  zaoferowało  


roz

wiązanie oparte o dwie licencje  - Timsi  e-Biuro oraz  ABBYY  FineReader  11  CPU Quad 

Core Support Core Runtime Licenses Unlimited 

÷ Export to PDF. 

Według  wiedzy  Odwołującego,  popartej  współpracą  z  firmą  ABBYY  w  ramach  innych 

projektów,  licencja  ABBYY  FineReader  11  nie  jest  już  dostępna,  tym  samym  przy 

zaoferowaniu  powołanej  licencji  nie  jest  możliwe  spełnienie  wymagania  określonego  w 

wymaganiu 1.65 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ), zgodnie z którym: Całe rozwiązanie musi 

być  zbudowane  na  komponentach,  które  posiadają  aktualne  (na  czas  trwania  Projektu) 

wsparcie  techniczne  producenta  oraz  s

ą  aktualnie  rozwijane.  Ponadto  zgodnie  z  wiedzą 

Odwołującego,  licencja  FineReader  nie  występuje  w  wersji  nielimitowanej  -  a  taką  wersję, 

zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym  w  ofercie,  zaoferowało  Konsorcjum.  Odwołujący 

poinformował o tym fakcie Zamawiającego w piśmie z dnia 7 lutego 2020 r. Pismem z dnia 11 

lutego 2020 r. Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum o wyjaśnienie wskazanych w piśmie 

Odwołującego okoliczności. W odpowiedzi z dnia 13 lutego 2020 r. Konsorcjum oświadczyło, 

że  licencja  ABBYY  FineReader  11  jest  dostępna,  a  zaoferowana  wersja  jest  wersją  na 

nielimitowaną  ilość  stron.  Do  wyjaśnień  Konsorcjum  załączyło  pismo  AutoID  Polska  S.A.  - 

dystrybutora  licencji  ABBYY  na  terenie  Polski. 

W  wyjaśnieniach  Konsorcjum  potwierdziło 

ponownie, że licencja w wersji 11 jest w sprzedaży i jest licencją na nielimitowaną ilość stron. 

Twierdzenie  dotyczące  dostępności  licencji  jest  sprzeczne  z  informacjami,  jakie  można 

uzyskać bezpośrednio od ABBYY, a twierdzenie dotyczące nielimitowanej liczby stron nie jest 

zgodne  z  pr

awdą.  Licencja  Abyy  FineReader  11  CpU  Quad  Core  Support  Core  Runtime 

Licenses Unlimited + Export 

to PDF nie udostępnia nielimitowanej liczby stron. Liczba stron 

procedowana  w  określanej  jednostce  czasu  w  ramach  tej  licencji  jest  ograniczona 

produktywnością 4 rdzeni procesora.  

Tym  samym, 

zdaniem Odwołującego,  po  pierwsze,  Konsorcjum  -  co najmniej  w  wyniku 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  -  przedstawiło  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  winno  być  wykluczone  z  postępowania  na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy Pzp, a po drugie - 

złożyło ofertę niezgodną z treścią 

SIWZ, co winno skutkować jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.   

Uzasadniając drugi zarzut, dotyczący naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum pomimo, 

iż jest niezgodna z treścią SIWZ, bowiem 

zaoferowany  moduł  wymaga  do  działania  dodatkowego  oprogramowania,  które  nie  zostało 

ujęte  w  ofercie  Konsorcjum,  Odwołujący  podał,  iż  elementem  Formularza  Ofertowego, 

przygotowanego  przez  Zamawiającego,  był  pkt  5.2.4,  w  którym  należało  wymienić 

Standardowe moduły funkcjonalne, które Zamawiający może wykorzystać bez dodatkowych 

opłat”  wraz  z  podaniem  ich  liczby.  Element  ten  był  punktowany  zgodnie  z  zapisami 


XXIII.6.3.a.c  SIWZ  w  sposób  wskazujący,  iż  w  przypadku  zaoferowania  przez  Wykonawcę 

standardowych  modułów  funkcjonalnych,  które  może  wykorzystać  Zamawiający  bez 

dodatkowych  opłat  w  liczbie:  1÷5  maksymalna  liczba  punktów,  jakie  otrzymuje  wykonawca 

wynosi 1, 

zaś w liczbie 6÷10 - 2 pkt, a w liczbie: 11 i więcej – 3 pkt, przy czym, zgodnie z SIWZ: 

Zamawiający  rozumie  standardowe  moduły  funkcjonalne,  jako  udokumentowany  (przez 

producenta  oferowanego  rozwiązania  lub  producenta  oprogramowania  standardowego 

wchodzącego  w  skład  oferowanego  rozwiązania)  moduł  funkcjonalny  nie  potrzebuje 

dodatkowego oprogramowania do jego funkcjonalności. Intencję swoją Zamawiający rozwinął 

w odpowiedzi na pytanie 33 dot

yczące formularza ofertowego i pkt 4. Standardowe moduły 

funkcjonalne,  które  Zamawiający  może  Wykorzystać  bez  dodatkowych  opłat,  gdzie 

Wykonawca  prosi

ł  o  doprecyzowanie,  jakiego  wpisu  Zamawiający  oczekuje  w  polu  nazwa 

modułu  i  w  polu  krótki  opis  i  w  jaki  sposób  te  wpisy  wpływają  na  oceną  ofert,  skoro 

Zamawiający  zgodnie  z  SIWZ  ocenie  poddaje  jedynie  liczbę  modułów  i  prosił  o 

doprecyzowanie 

czego  Zamawiający  oczekuje  w  tej  tabeli.    Odpowiadając  na  to  pytanie 

Zamawiający wprowadził modyfikację SIWZ oraz treści Załącznika nr 4 do SIWZ - Formularz 

Ofertowy  (

Rozdział IV pkt 4 oraz Rozdział V pkt 2 modyfikacji SIWZ.  Zamawiający zmienił 

nagłówki  tabeli  w  ust.  5  pkt  4  Formularza  Ofertowego  i  podał,  iż  w  polu  „Nazwa  modułu" 

wykonawca  zobowiązany  jest  podać  nazwę  modułu  np.  moduł  szyfrowania  dokumentów, 

moduł  zarządzania  archiwum  papierowym.  W  polu  „Krótki  opis  funkcjonalności  modułu” 

wykonawca  zobowiązany  jest  podać  krótki  opis  działania  modułu  oraz  podać  jego 

przeznaczenie. Zamawiający wykorzysta przedstawione w tabeli informacje do weryfikacji czy 

przedstawione moduły spełniają wymagania określone w Rozdziale XXIII ust. 6 pkt 3) ppkt a) 

lit. c SIWZ, Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobowiązany wdrożyć w ramach 

przedmiotu Umowy zaoferowane dodatkowe moduły funkcjonalne. Odwołujący stwierdził, iż w 

formularzu ofertowym wykonawca powinien wskazać moduły, które są gotowe do wdrożenia 

na  żądanie  Zamawiającego  bez  dodatkowych  opłat  i  z  uwzględnieniem  jego  otoczenia 

informatycznego, 

gdyż nie powinny wymagać do działania dodatkowego oprogramowania. 

Następnie  Odwołujący  zauważył,  iż  Zamawiający  w  dniu  10  grudnia  2019  r.  słusznie 

zwrócił się do Konsorcjum z prośbą o wyjaśnienie wskazania w Formularzu ofertowym modułu 

opartego na MS Sharepoint, 

przy jednoczesnym braku zaoferowania w Załączniku cenowym 

licencji na MS Sharepoint, zaznaczając przy tym, że: zgodnie z rozdziałem 5.10 Załącznika nr 

1 do SIWZ - 

OPZ „Wszelkie komponenty 1 infrastrukturalne (infrastruktura teleinformatyczna) 

oraz  program

owe  (tj.  oprogramowanie  systemów  operacyjnych,  baz  danych  czy  serwerów 

aplikacji)  związane  z  zapotrzebowaniem  na  budowę  powyższego  rozwiązania  zapewnia 

Z

amawiający  (zgodnie z  załącznikiem  nr  4).  Pozostałe komponenty  niezbędne do  realizacji 

niniejszego projektu 

(zarówno komponenty aplikacyjne - w tym licencje na oprogramowanie) 


nie ujęte w powyższym zakresie leżą w gestii Wykonawcy. W przypadku rozwiązania z pkt 2, 

zgodnie  z  wiedzą  Zamawiającego,  zastosowanie  tego  rozwiązania  tj.  MS  SharePoint 

Standard/Enter

prłse  wymaga  posiadania  dodatkowych  licencji  CAL  (wraz  z  licencją 

serwerową).  Zamawiający  zwrócił  uwagę,  że  w  pliku  o  nazwie  „Formularz  canowy.pdf  na 

stronie 3 Formularza cenowego w Rozdziale 2,2 Szczegółowy wykaz Licencji lp. 1 Konsorcjum 

zaoferowa

ło wyłącznie:  

1 (jedną) licencje „TiMSi e-Bluro" oraz  

1  (jedną)  licencję 

Abbyy FineReader 11 CPU Quad Cara Support Core Runtime Licenses Unlimited + Export to 

PDF. 

W odpowiedzi Konsorcjum wyjaśniło, że powołany moduł „został błędnie zinterpretowany 

przez  Zamawi

ającego  jako  wskazujący  na  konieczność  wykorzystania  rozwiązania  MS 

Sharepoint  (...)  jest  to  dodatkowy  interfejs  umożliwiający  (jeśli  Zamawiający  chciałby  go 

wykorzystać  i  miał  wdrożone  rozwiązanie  MS  Sharepoint)  składowanie  dokumentów  w 

Sharepoint.   

Zdan

iem Odwołującego Konsorcjum, jak  samo wskazało,  oferuje ten moduł  w  zasadzie 

jako dodatkową opcję, obwarowując przy tym jego wykorzystanie wdrożeniem rozwiązania MS 

Sharepoint,  którego  Konsorcjum  jednak  nie  zaoferowało  i  nie  zamierza  dostarczyć.  Tym 

samym 

skoro  Konsorcjum  zaoferowało  powołany  moduł  (i  otrzymało  w  tym  zakresie 

dodatkowe punkty), a jednocześnie moduł ten wymaga do działania licencji MS Sharepoint, 

która nie jest ujęta w ofercie Konsorcjum, oferta Konsorcjum jest niezgodna z treścią SIWZ, 

poni

eważ  nie  zawiera  oprogramowania  niezbędnego  do  działania  tego  modułu,  i  winna 

podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Odnośnie trzeciego zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 oraz art. 96 ust 3 ustawy 

Pzp 

poprzez zaniechanie udostępnienia Odwołującemu dokumentów Konsorcjum i informacji 

dotyczących oferty Konsorcjum, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, Odwołujący 

podał: 

3.1. Prezentacja rozwiązania 

Jak  wynika  z  pkt  19  Formularza  ofertowego  Konsor

cjum, wykonawca ten zastrzegł jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa  części  informacji,  zawartych  w  formularzu  ofertowym, 

oznaczonych  jako  tajemnica  (I

nformację  o  oferowanych  interfejsach  standardowych  i 

oferowanych modułach funkcjonalnych), a także wykaz osób i wykaz zrealizowanych umów. 

Pozostałe  załączniki  -  zgodnie  z  oświadczeniem  Konsorcjum,  są  jawne.  W  uzasadnieniu 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  dodatkowo  zawarte  zostało  uzasadnienie  dla 

zastrzeżenia  próbki,  mimo  iż  zasadniczo  wykonawca  ten  nie  zastrzegł  próbki  (nie  złożył 

oświadczenia o zastrzeżeniu próbki w ofercie). 

Odwołujący  stwierdził,  iż  z  pewnością  Konsorcjum  nie  zastrzegło,  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa przebiegu prezentacji  oferowanego rozwiązania. W Rozdziale XXIII  pkt.  6 


ppkt 2) lit. r 

SIWZ Zamawiający opisał dokładnie, co będzie weryfikowane podczas prezentacji 

oferowanego  rozwiązania,  wskazując,  iż  Wykonawca  przeprowadzi  prezentację  próbki 

funkcjonalności  oferowanego  systemu  obiegu  dokumentów  zgodnie  ze  scenariuszami 

opisanymi  w  tabeli

,  w  której  w  trzech  kolumnach,  odpowiednio:  ID  scenariusza,  Nazwa 

scenariusza, Waga scenariusza

, w dziesięciu pozycjach od G1 do G10 zostało wskazane:  

G1  Rejestracja dokumentu z 

jednoczesnym umieszczeniem go w repozytorium dokumentów 

z  wykorzystaniem  3  k

anałów:  automatyczna  rejestracja  dokumentu  poprzez  proces 

skanowania,  automatyczna  rejestracja  dokumentu  z  poczty  email  automatyczna 

rejestracja dokumentu przekazanego z wykorzystaniem API systemu (web sernice).   4 

G2  

Bezpośrednia prezentacja dokumentu  z  repozytorium  w  interfejsie użytkownika aplikacji 

obiegu dokumentów.  1 

G3 

Mechanizm OCR wielostronicowych plików PDF.  3 

G4 Wieloetapowa dekretacja dokumentu.  3 

GS 

Automatyczna dekretacja dokumentu z wykorzystaniem reguł biznesowych. 1 

G6 Automatyczne 

przygotowanie  pisma  z  wykorzystaniem  reguł  biznesowych  i 

predefiniowanych szablonów dokumentów. 2 

G7 

Integracja  repozytorium  dokumentów  z  Microsoft  Word,  Microsoft  Excel  wraz  z 

wersjonowaniem. 2 

G8 

Obsługa mechanizmu zastępstw. 1 

G9 

Wysyłania  dokumentów  z  Systemu:  drogą  tradycyjną  (papierowo),  E-maiłem, 

Przekazywanie za pomocą API.  2 

G10 

Obsługa podpisu elektronicznego w tym kwalifikowanego. 1 

oraz w wierszu jedenastym wskazane: Suma (max) 20 pkt 

Zdaniem  Odwołującego  Zamawiający  bardzo  dokładnie  określił,  co  będzie 

prezentowane podczas weryfikacji oferowanego rozwiązania, tj. podczas prezentacji mają być 

przedstawione  konkretne  scenariusze,  członkowie  komisji  zapoznają  się  wyłącznie  z 

interfejsem  systemu,  jego  możliwościami,  które  w  przypadku  wdrożenia  systemu  będą 

wykorzystywane  przez  użytkowników.  Informacje  te  nie  zawierają  żadnej  tajemnicy 

prze

dsiębiorstwa  -  sam  wynik  działania  systemu  zawsze  jest  jawny  dla  użytkownika. 

Tajemnicą  może  być  sposób  działania  systemu  (w  szczególności  kod  źródłowy 

oprogramowa

nia). Podczas prezentacji, zgodnie z opisem w SIWZ, Zamawiający jednak nie 

zamierzał  w  żadnym  zakresie  weryfikować  elementów,  które  mogą  stanowić  tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  Tym  samym,  ponieważ  Konsorcjum  nie  zastrzegło  przebiegu  prezentacji 


jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, a ponadto podczas prezentacji nie powinny być ujawnione 

żadne  informacje, które taki  status  mogłyby  posiadać,  zarejestrowany  (zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  Rozdziale  XXIII  pkt.  6  ppkt  2)  lit.  g  SIWZ)  przebieg  prezentacji  winien  być 

ud

ostępniony  Odwołującemu.  Zamawiający  odmówił  jednak  udostępnienia  Odwołującemu 

zarejestrowanego  przebiegu prezentacji  oferowanego przez  Konsorcjum rozwiązania,  czym 

naruszył dyspozycję art. 8 ust. 3 ustawy Pzp  i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 

3.2. Zobowiązanie do udostepnienia zasobów 

Zamawiający nie udostępnił również Odwołującemu zobowiązania do udostępnienia zasobów, 

mimo  iż  z  udostępnionych  i  jawnych  dokumentów  Konsorcjum  jednoznacznie  wynika,  że 

Konsorcjum korzysta z wiedzy i doświadczenia ATOS Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. 

Jak wynika z treści formularza ofertowego i uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy Konsorcjum, 

dokument ten nie został zastrzeżony przez Konsorcjum, tym samym nie ma podstaw do jego 

n

ieudostępniania innym wykonawcom. 

3.3. Informacja o posiadanym certyfikacie Analityka biznesowego/systemowego 

Konsorcjum 

nie 

wskazało 

wykazie 

osób, 

odniesieniu 

do 

Analityka 

biznesowego/systemowego,  rodzaju  certyfikatu,  który  posiada  osoba  przeznaczona  do 

pełnienia tej funkcji, a należało ten certyfikat wskazać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

(Zamawiający  wymagał  posiadania  Certyfikatu  UML  Professional  Intermediate  lub 

równoważnego).  Z  treści  Załącznika  nr  11  do  SIWZ  wynika  jednoznacznie,  że  należało 

wskazać,  jaki  certyfikat  osoba  posiada.  Tymczasem  Konsorcjum  oświadczyło  wyłącznie 

„TAK", co potwierdza fakt posiadania certyfikatu, lecz nie wiadomo - czy wskazanego przez 

Zamawiającego czy równoważnego. Informacje te są istotne dla stwierdzenia, czy dana osoba 

spełnia warunek udziału w postępowaniu (tym bardziej, że jak wynika z zarzutu w pkt. 4.2. - 

istnieje  ryzyko  nieprawidłowego  zinterpretowania  certyfikatu  równoważnego  również  w 

przypadku Analityka biznesowego/systemowego). 

Uzasadniając czwarty zarzut, tj. zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  poprzez 

zaniechanie wezwania Konsorcjum do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie 

warun

ków udziału w postępowaniu, Odwołujący wskazał:  

4.1. Status partnerstwa z producentem oferowanego systemu 

Zgodnie  z  t

reścią Rozdziału XI  pkt.  3 ppkt  3)  SIWZ,  o  udzielenie  zamówienia mogą 

ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  status  producenta  lub  partnera  z  producentem 

oferowanego systemu uprawniający do wdrażania i utrzymania oferowanego systemu. W celu 

potwierdzenia  spełniania  tego  warunku,  zgodnie  z  treścią  Rozdziału  XII  SIWZ,  wykonawcy 

zobowiązani byli załączyć do oferty dowód potwierdzający, że wykonawca posiada wskazany 

w Części IV Sekcja C „urządzenia techniczne oraz środki w celu zapewnienia jakości" JEDZ 


status  producenta  lub  partnera  z  producentem  oferowanego  systemu,  uprawniający  do 

wdrażania i utrzymania oferowanego systemu

W oświadczeniu Konsorcjum, złożonego w Załączniku nr 1 do Formularza ofertowego, 

zostało wskazane, że Konsorcjum zamierza dostarczyć licencje TIMSI e-Biuro oraz licencje 

Abbyy FineReader 11 CPU Quad Core Support Core Runtime Licenses Unlimited + Export to 

PDF, którego producentem jest ABBYY USA Software House, Inc. W przypadku licencji TIMSI 

e- 

Biuro  można  domniemywać,  że  Konsorcjum  jest  uprawnione  do  wdrażania  i  utrzymania 

oferowanego  systemu  ze względu na fakt,  iż  jeden z konsorcjantów  jest  producentem tego 

oprogramowania. 

W  przypadku  licencji  ABBYY  konieczne  było  natomiast  z  pewnością 

załączenie  dowodu  potwierdzającego,  że  Konsorcjum  (lub  jeden  z  konsorcjantów)  posiada 

status  partnera  ABBYY,  uprawniający  do  wdrażania  i  utrzymania  oferowanego  systemu. 

Dowodu  takiego  Konsorc

jum  nie  złożyło,  tym  samym  Zamawiający  winien  wezwać 

Konsorcjum  do  uzupełnienia  wymaganego  zgodnie  z  treścią  SIWZ  dokumentu, 

potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

Wymagania dla Eksperta do spraw bezpieczeństwa 

Zgodnie z treścią Rozdziału XII pkt 6, 2) lit. b] w zw. z postanowieniem Rozdziału XI, 

pkt 3, ppkt 2), lit f)

, c SIWZ, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawcy  zobowiązani  byli  załączyć  wykaz  osób  potwierdzający,  że  dysponują  osobą  na 

stanowisko Eksperta do spraw bezpieczeństwa, posiadającego certyfikat CRISC (Certified in 

Risk and Information Systems Control) lub równoważny. Zamawiający określił w odpowiedzi 

na pytanie nr 127, że wymaga, aby zaproponowany przez wykonawcę certyfikat odpowiadał 

tematycznie/merytorycznie  zadanej  wiedzy  i  umiejętności  u  Eksperta  do  spraw 

bezpieczeństwa.  Z  uwagi  na  to,  że  Zamawiający  wymaga  w  SIWZ,  aby  Ekspert  do  spraw 

bezpieczeństwa  posiadał  certyfikat  CRISC,  odpowiedź  Zamawiającego  oznacza,  że  należy 

dyspo

nować  Ekspertem  do  spraw  bezpieczeństwa  posiadającym  wiedzę  i  umiejętności  z 

zakresu certyfikatu CRISC, potwierdzone certyfikatem (niekoniecznie CRISC, ale takim, który 

merytorycznie/tematycznie  odpowiada  zakresowi  wiedzy,  który  uzyskuje  się  podczas 

certyfikacji CRISC). 

Ze  złożonego  przez  Konsorcjum  wykazu  osób  wynika,  że  Konsorcjum  dysponuje 

Ekspertem do spraw bezpieczeństwa, posiadającym certyfikat BS7799 Lead Auditor Course, 

Certyfikat ten nie odpowiada merytorycznie/tematycznie wymaganiom, które stawia się przed 

Ekspertem  do  spraw  bezpieczeństwa  w  celu  uzyskania  przez  niego  certyfikatu  CRISC. 

Otrzymanie  certyfikatu  CRISC  jest  możliwe  po  uzyskaniu  minimum  3  lat  skumulowanego 

doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań specjalisty CRISC w co najmniej dwóch z 

czterech  domen  CRISC.  Posiadacze  kwalifikacji  CRISC, 

w  celu  jej  podtrzymania  muszą 


uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE). W konsekwencji złożony przez 

Konsorcjum  wykaz  osób  nie  potwierdza  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

dotyczących Eksperta do spraw bezpieczeństwa, tym samym Konsorcjum winno być wezwane 

do uzupełnienia wykazu osób, potwierdzającego spełnianie powołanego w Rozdziale XI, pkt 

3,  ppkt  2),  lit.  f)

,  c  SIWZ  warunku,  dotyczącego  posiadania  przez  Eksperta  do  spraw 

bezpieczeństwa certyfikatu CRISC lub równoważnego. 

W dniu 2 czerwca 2020 r. Z

amawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł 

o oddalenie o

dwołania w całości.  

Uzasadniając  swoje  stanowisko  w  odniesieniu  do  pierwszego  zarzutu  odwołania 

wskazał  m.in.,  iż  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  wyjaśnia  oraz  nie  wykazuje  podstawy 

oparcia  formułowanej  argumentacji,  ograniczając  się  do  zdawkowych  oraz  lakonicznych 

twierdzeń  bazujących  na  własnej  wiedzy.  Przyjęcie  tego  rodzaju  strategii  procesowej 

uniemożliwia  Zamawiającemu  rzetelne  oraz  kompleksowe  odniesienie  się  do  stawianych 

zarzutów  (a  tym  samym  nawet  ewentualne  uwzględnienie  odwołania).  Odwołujący  jest 

związany nie tylko z podstawą prawną odwołania, ale i faktyczną, zatem wszelkie dowody oraz 

okoliczności  podnoszone  na  dalszym  etapie  postępowania  odwoławczego  powinny  zostać 

pominięte i uznane jako spóźnione. 

Zamawiający  zauważył,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  jest 

postępowaniem  prowadzonym  pisemnie,  a  ocena  ofert  wykonawców,  w  tym  również  pod 

kątem  istnienia  przesłanek  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  odbywa  się  na  postawie 

dokumentów przedkładanych przez oferentów w toku przetargu. Zamawiający dokonał oceny 

oferty  Konsorcjum 

ATOS  na  podstawie  oświadczenia  własnego  wykonawcy  zawartego  w 

ofercie oraz wyjaśnień z dnia 13 lutego 2020 r. oraz oświadczenia dostawcy oprogramowania 

z dnia 11 lutego 2020 r. Z dokumentów jednoznacznie wynika, że oprogramowanie spełnia 

wymagania  określone  w  SIWZ.  Zamawiający  na  podstawie  posiadanego  materiału 

dowodowego doszedł do przekonania, że ww. dokumenty w sposób dostateczny potwierdzają, 

że oferta Konsorcjum ATOS jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego. Na potrzeby oceny 

zasadności zarzutów odwołania dokonał weryfikacji twierdzeń Odwołującego poprzez analizę 

informacji  dostępnych  na  stronach  internetowych  dostawców  oprogramowania.  Dokonana 

analiza  potwierdziła  zasadność  działań  Zamawiającego  -  przykładowo  na  stronie  Partnera 

Abbyy - AutoID Polska S.A. - 

widnieje informacja, że dostępna jest jednocześnie wersja 10 

przedmiotowego oprogramowania. W świetle dostępności starszych wersji oprogramowania 

niż  zaoferowane  przez  Konsorcjum,  argumentacja  Odwołującego  staje  się  bezzasadna, 

bowiem, jeżeli wersja 10 jest nadal na bieżąco rozwijana oraz aktualizowana, to nie sposób 

uznać,  że  zaoferowana  przez  Wykonawcę  wersja  11  przestała  być  wspierana  przez 

producenta  oprogramowania.  Ja

ko  dowód  Zamawiający  załączył  wydruk  ze  strony 


internetowej sklepu partnera Abbyy - AutoID Polska S.A. 

Zamawiający stwierdził, że istnienie 

nowszych  wersji  danego  oprogramowania  nie  powoduje  automatycznie,  że  starsze  wersje 

tracą ważność, a producent odstępuje od ich aktualizacji, czy też odmawia deklaracji wsparcia 

technicznego dla da

nego rozwiązania.  

Następnie Zamawiający zauważył, że Odwołujący błędnie przyjął, iż limit odnosi się do 

przetwarzania nielimitowanej liczby stron w tym samym czasie. Wersja nielimitowana stanowi 

o braku limitu stron, które można przetworzyć przez okres trwania licencji - tj. ustanowienie 

limitu,  np.  1  000  000  stron  - 

a  nie,  jak  założył  Odwołujący,  liczba  przetwarzanych  stron  w 

danym  momencie,  która  faktycznie  jest  ograniczona  wydajnością  4  rdzeni  procesora.  Przy 

założeniu Odwołującego, każdy z Wykonawców musiałby dokonać niemożliwego i stworzyć 

układ procesora o nieograniczonej mocy obliczeniowej. 

Zdaniem  Zamawiającego  oferta  złożona  przez  Konsorcjum  jest  zgodna  z  jego 

wymaganiami, a 

Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji udowadniającej zaistnienie 

przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, w tym w szczególności wykazującej, że 

Konsorcjum  działało lekkomyślnie lub  rażąco  niedbale  -  zwłaszcza w  kontekście  złożonego 

oświadczenia  dostawcy  oprogramowania  z  dnia  11  lutego  2020  r.  W  świetle  powyższego 

Zamawiający stwierdził, iż odwołanie w ww. zakresie jest całkowicie bezzasadne i zasługuje 

na oddalenie. 

Odnosząc  się  do  drugiego  zarzutu  Zamawiający  podał  m.in.,  że  Odwołujący  swoją 

argumentację  opiera  na  błędnym  założeniu,  jakoby  Konsorcjum  zaoferowało  standardowy 

moduł  funkcjonalny,  który  był  elementem  dodatkowo  punktowanym  zgodnie  z  zapisami 

XXIII.6.3.a.c.SIWZ. 

Tymczasem 

Konsorcjum 

zaoferowało 

interfejs 

dodatkowy 

TIMSI.eKancelaria.Sharepoint,  który  jest  jedynie  konektorem  z  oprogramowaniem  MS 

Share

point a nie modułem wymagającym dodatkowego oprogramowania. Zgodnie z zapisami 

SIWZ  znajdującymi  się  w  Rozdziale  XXIII  ust.  6  pkt  3)  lit.  a  -  Zamawiający  rozumie 

standardowy  interfejs  integracyjny  jako  udokumentowany  (przez  producenta  oferowanego 

rozwiązania  lub  producenta  oprogramowania  standardowego  wchodzącego  w  skład 

oferowanego 

rozwiązania] 

interfejs 

integracyjny 

niewymagający 

dodatkowego 

oprogramowania j

ego funkcjonalności. Do prawidłowego działania interfejsu dodatkowego nie 

jest  wymagane  odrębne  oprogramowanie,  bowiem  główną  z  funkcjonalności  jest  wymiana 

danych  pomiędzy  systemami,  z  którymi  się  łączy.  Interfejs  zaoferowany  przez  Konsorcjum 

wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  wymaga  oprogramowania  TiMSI  e-Biuro,  które  zostało 

zaoferowane  -  a  nie  oprogramowania  MS  Sharepoint.  P

rzyjmując  tok  rozumowania 

Odwołującego, każdy z Wykonawców musiałby legitymować się posiadaniem licencji, np. SAP 

lub Active directory - 

które zostały wskazane w OPZ, a uszczegółowione w Załączniku nr 6 do 

OPZ. Odwołujący nie zaoferował takiego oprogramowania - a zgodnie z jego argumentacją 


takie  oprogramowanie  byłoby  wymagane.  Ponadto,  niemożliwym  jest  potwierdzenie  przez 

Wykonawców  wszystkich  posiadanych  przez  Zamawiającego  licencji  na  poszczególne 

oprogramowania, dlatego oferowali 

interfejsy dodatkowe, które łączą się, np. z systemem MS 

Exchange  lub  Saperion  - 

bowiem  Zamawiający  poprzez  interfejs  rozumie  również 

dedykowanego  konektory  do  systemów  zewnętrznych.  W  świetle  powyższego  oraz  treści 

złożonych przez Konsorcjum wyjaśnień Zamawiający uznał przedstawione rozwiązanie jako w 

pełni zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji Postępowania. 

Odnosząc  się  do  trzeciego  zarzutu  Zamawiający  stwierdził,  że  nie  podziela  

argumentacji Odwołującego dotyczącej rzekomo niezasadnego objęcia przez Zamawiającego 

tajemnicą  przedsiębiorstwa  dokumentów  dotyczących  przebiegu  prezentacji  rozwiązania 

oferowanego  przez  Konsorcjum,  opartej  na  tym

,  że  Zamawiający  określił  w  dokumentacji 

Postępowania  scenariusz  prezentacji  systemu.  Zamawiający,  przywołując  wyrok  z  dnia  7 

stycznia  2015  r.,  sygn.  akt  KIO  2706/14,  stwierdził,  że  w  okolicznościach  przedmiotowego 

Postępowania  nie  jest  możliwym  wydzielenie  informacji  zawartych  w  próbce  systemu  od 

informacji dotyczących przebiegu jej prezentacji. 

S

cenariusz  opisuje  etapy  i  kolejność  prezentacji,  i  stanowi  wytyczne  tak  dla 

zamawiającego,  jak  i  wykonawców,  w  jaki  sposób  winny  być  prezentowane  poszczególne 

funkcjonalności  oferowanego  systemu,  aby  zapewnić  porównywalność  ofert  oraz  umożliwić 

zachowanie 

równego  traktowania  wszystkich  oferentów.  Zgodnie  z  SIWZ  przebieg  każdej 

prezentacji  winien  być  taki  sam.  Natomiast  prezentowany  interfejs  systemu,  poszczególne 

funkcjonalności  oraz  zastosowane  rozwiązania  informatyczne  różniły  się  w  zależności  od 

przyjętej  przez  wykonawcę  koncepcji  wyrażonej  w  zdeponowanej  wraz  z  ofertą  próbce 

systemu. Na potrzeby 

postępowania, zgodnie z SIWZ, prezentacje były utrwalane za pomocą 

nagrania  audio  oraz  wideo. 

Odwołujący  nie  dostarczył  Zamawiającemu  próbki 

oprogramowania  celem  przeprowadzenia  prezentacji.  Odtajnienie  prezentacji  systemu 

Konsorcjum  będzie  oznaczało  możliwość  zapoznania  się  z  przyjętymi  przez  Konsorcjum 

rezultatami  pracy  o  charakterze  intelektualnym,  które  stanowi  jego  autorskie  rozwiązanie 

przejawiające  wartość  gospodarczą.  Będzie  prowadzić  po  stronie  Konsorcjum  do 

niepowetowanej szkody przede wszystkim w postaci przyjęcia opracowanego rozwiązania na 

własne potrzeby. Powyższe nie stanowi jedynego ryzyka - istnieje bowiem również zagrożenie, 

że dany konkurent lub grupa konkurentów zapoznając się ze „słabymi stronami” rozwiązania 

będzie podejmowała różnego rodzaju próby hackerskie w celu wyeliminowania konkurenta z 

rynku. W ocenie Zamawiającego z uwagi na rangę zastrzeganych informacji, a także skutków 

związanych z dostępem do nagrania przez osoby nieuprawnione nie sposób nie przypisać mu 

statusu wartości gospodarczej oraz charakteru informacji techniczno - organizacyjnych. 


Zamawiający zauważył, że Odwołujący w żaden sposób nie odniósł się do samej treści 

uzasadnieni

a  utajnienia  próbki  przez  Konsorcjum  ATOS  wskazując  jedynie,  że  przebieg 

prezentacji  nie  został  objęty  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Nie  jest  natomiast  możliwym 

odtajnienie nagrania bez jednoczesnego odtajnienia próbki systemu, gdyż nagranie stanowi 

odtworze

nie informacji zawartych w złożonej próbce, co Odwołujący konsekwentnie pomija. 

Zdaniem 

Zamawiającego  przedstawione  przez  Konsorcjum  uzasadnienie  utajnienia 

dokumentów spełnia wymagania określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji w z w. z art. 8 ust. 3 Pzp. 

Odnosząc się do utajnionego zobowiązania do udostępnienia zasobów Zamawiający 

wskaza

ł,  że  w  dniu  23  kwietnia  2020  r.  dokonał  czynności  odtajnienia  tego  dokumentu,  a 

następnie w dniu 25 maja 2020 r. przekazał ww. zobowiązanie Odwołującemu drogą mailową. 

W świetle dokonanej czynności zarzut staje się bezzasadny. 

Zajmując  stanowisko  odnośnie  czwartego  zarzutu,  Zamawiający  podkreślił,  iż 

Konsorcjum  zaoferowało  rozwiązanie  informatyczne  jakim  jest  TiMSI  e-Biuro  a  nie  Abbyy 

FineReader

.  Ww.  system  jest  wyłącznie  dodatkowym  komponentem  do  zaoferowanego 

rozwiązania informatycznego i stanowi jeden z jego elementów. Zamawiający nie ma żadnej 

wątpliwości, iż Konsorcjum posiada status partnera z producentem oferowanego rozwiązania 

informatycznego - tj. TiMSI e-Biuro.  

Zamawiający  podkreślił,  iż  status  partnera/producenta  jest  wymagany  do 

zaoferowanego rozwiązania informatycznego, a nie jego dodatkowych komponentów, zatem 

zarzut Odwołującego jest bezzasadny. 

Następnie Zamawiający zauważył, że Odwołujący wskazał, iż Konsorcjum w Wykazie 

o

sób przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia, w odniesieniu do Analityka 

biznesowego/systemowego  nie  wskazało  nazwy  posiadanego  certyfikatu,  a  jedynie 

oświadczyło „TAK" na potwierdzenie posiadania wymaganego certyfikatu. W dniu 07 stycznia 

2020  r.  Zamawiający  wezwał  Konsorcjum  do  przedłożenia  oświadczeń  oraz  dokumentów 

wyszczególnionych w Rozdziale XII ust. 11 S1WZ, będących aktualnymi na dzień złożenia, 

celem  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Konsorcjum  w  dniu  17 

stycznia 2020 r. przedłożyło wymagane przez Zamawiającego dokumenty, w tym certyfikat U 

ML 

Professional 

Intermediate 

osoby 

wskazanej 

na 

stanowisko 

Analityka 

biznesowego/systemowego, który był wymagany celem spełnienia warunku postępowania w 

zakresie ww. osoby, W świetle powyższego zarzut Odwołującego jest bezzasadny. Nadto w 

dniu 25 maja 2020 

r. Zamawiający przekazał Odwołującemu zanonimizowane certyfikaty dla 

ekspertów wskazanych w ofercie Przystępującego. 


Następnie Zamawiający zauważył, że Konsorcjum w Wykazie osób, na potwierdzenie 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu,  wskazało  osobę  legitymującą  się  certyfikatem 

BS7799  Lead  Auditor  Course.  Zamawiający  podkreślił,  iż  równoważność  rozumiał  poprzez 

przedstawienie 

certyfikatu odpowiadającego tematycznie/merytorycznie żądanej od Eksperta 

wiedzy jak i umiejętności. Celem wyboru certyfikatu CRISC dla Eksperta ds. bezpieczeństwa 

była potrzeba udokumentowania wiedzy merytorycznej z zakresu zarządzania ryzykiem oraz 

bezpi

eczeństwem  informacji  we  wdrażanym  systemie.  Zamawiający  nie  zdefiniował  w 

dokumentacji Postępowania pojęcia „równoważności" zatem powzięte wątpliwości winny być 

rozstrzygane  na  korzyść  wykonawcy  -  w  tym  przypadku  Konsorcjum.  Przyjęcie  przez 

Zamawiającego argumentacji Odwołującego mogłoby skutkować naruszeniem art. 7 ust. 1 Pzp 

- tj. zasady zachowania uczciwej konkurencji. Wskazany przez Konsorcjum certyfikat BS7799 

Lead  Auditor  Course  zarówno  tematycznie  jak  i  merytorycznie  dotyczy  kwestii  systemu 

zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  oraz  zarządzania  ryzykiem  przez  co  w  pełni 

odpowiada  potrzebom  Zamawiającego  oraz  w  jego  ocenie  jest  równoważny  certyfikatowi 

CRISC. 

Pismem z dnia 11 marca 2020 r. swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie 

Zamawiającego zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

Konsorcjum Atos Polska S.A. oraz TIMSI Sp. z o.o. z siedzib

ą dla Lidera w Warszawie (dalej 

również: „Przystępujący”).  

Pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. Konsorcjum wniosło o oddalenie odwołania w całości. W 

uzasadnieniu swojego stanowiska Przystępujący argumentował: 

Ad. 1 

Przystępujący w toku postępowania złożył wyjaśnienia potwierdzające jednoznacznie, że 

licencja  ABBY  FineReader  11  jest  dostępna  w  obrocie  rynkowym,  także  w  wariancie 

nielimitowanym.  Poparł  je  oświadczeniem  AutoID  Polska  S.A.,  będącej  dystrybutorem 

rozwiązań  ABBY  w  Polsce.  Odwołujący  kwestionuje  ich  prawdziwość  na  podstawie  wiedzy 

własnej, której źródło pozostaje niejasne (bliżej niesprecyzowane „inne projekty"). Powołuje 

się również na informacje, które rzekomo można uzyskać bezpośrednio od ABBY, jednakże 

żadnego oświadczenia tego podmiotu nie przedstawił. Co więcej, stanowisko ABBY jest zgoła 

odmienne.  Na  zapytanie  Konsorcjum  potwierdziło  bowiem  dostępność  licencji  ABBY 

FineReader 11, na dowód czego Przystępujący złożył oświadczenie ABBY Europę Gmbh wraz 

z odpisem z właściwego rejestru i tłumaczeniem. 

Dodatkowo Comarch podnosi, że „Licencja Abyy FineReader 11 CpU Quad Core Support 

Core Runtime Licenses Unlimited 

+ export to PDF nie udostępnia nielimitowanej liczby stron. 

Liczba stron procedowana w określonej jednostce czasu w ramach tej licencji jest ograniczona 


produktywnością  4  rdzeni  procesora”  (podkr.  własne).  Odwołujący  jednak  nie  wyklucza,  a 

wręcz  potwierdza,  dostępność  licencji  ABBY  FineReader  11,  zaprzeczając  tym  samym 

wcześniej  wyrażonemu  zapatrywaniu  o  jej  niedostępności.  Co  jednak  istotne,  w  kontekście 

podniesionych  twierdzeń  o  ograniczonym  charakterze  licencji  Comarch  nie  referuje  do 

żadnego  konkretnego  zapisu  SIWZ.  Nie  wiadomo  więc  na  czym  polega  ewentualna 

niezgodność treści oferty Przystępującego z treścią SIWZ. 

Zgodnie z pkt 3 ppkt. 2 lit. a tiret iii OPZ (strona 7) na przedmiot zamówienia składa się: 

dostarczenie  systemu  OCR  na  minimum  1  000  000  stron  (na  okres  trwania  Umowy). 

Zamawiający nie wymagał rozwiązania na nielimitowaną ilość stron. Wystarczyło zaoferować 

licencję  na  min.  1  min  stron  do  wykorzystania  w  ciągu  61  miesięcy  okresu  realizacji 

zamówienia. 

Comarch nie podniósł zarzutu, iż zaoferowana przez Konsorcjum licencja jest niegodna z 

ww.  wymaganiem.  Twierdzi  jedynie,  że  liczba  stron  jaką  można  poddać  procesowi  OCR 

(mechanizm skanowania dokumentów i rozpoznawania tekstu) w ramach zaoferowanej licencji 

jest  „ograniczona  produktywnością  4  rdzeni  procesora”.  Co  więcej,  w  żadnym  punkcie 

odwołania nie wywodzi, że z tego względu Zamawiający będzie mógł wykorzystać mniej niż 1 

min stron.  Równolegle należy  dostrzec,  że Odwołujący  powołuje się na współpracę z firmą 

ABBY,  wspólną  realizuję  projektów  oraz  znajomość  oferowanych  przezeń  produktów. 

Comarch musi więc posiadać wiedzę nt. liczby stron, jaką będzie można przeprocesować z 

uwzględnieniem  produktywności  4  rdzeni  procesora.  Nawet  bowiem  bez  specjalistycznych 

informacji, na podstawie ogólnie dostępnych źródeł, można łatwo określić, że jest to min.. 10 

stron na minutę, czyli 600 stron/h, 4800 /dzień roboczy (8h), 24 000 tygodniowo, 1 248 000 

stron/rok. W  związku z  powyższym  produktywność procesora  4  rdzeniowego nie ogranicza 

Zamawiającego  w  liczbie  dokumentów,  które  po  zeskanowaniu  mogą  zostać  poddane 

procesowi rozpoznawania tekstu do poziomu mniejszego niż 1 min stron w okresie umowy (61 

miesięcy).  Na  potwierdzenie  swojego  stanowiska  Przystępujący  załączył  broszurę 

informacyjną  ABBYY  Europę  GmbH  (wyciąg  z  tłumaczeniem)  i  wyjaśnił,  że  używając 

określenia  „Unlimited”  w  nazwie  licencji  Przystępujący  nie  podał  nieprawdy,  ani  nie  miał 

zamiaru  wprowadzenia  kogokolwiek  w  błąd.  Zaproponowane  rozwiązanie  nie  posiada 

ograniczenia ze względu na ilość stron, które można poddać procesowi OCR. Nie ma limitu 

stron  w  ramach  uprawnień  do  korzystania  z  oprogramowania  (licencji).  Czym  innym  jest 

natomiast  produktywność  4  rdzeni  procesora.  Ma  to  znaczenie  jedynie  dla  szybkości 

rozpoznawania  tekstu.  Będzie  ona  adekwatna  dla  procesora  max.4  rdzeniowego,  co  nie 

wpływa negatywnie na ocenę zgodności oferty z SIWZ, gdyż nawet gdyby zmierzyć możliwą 

liczbę stron do zeskanowania z uwzględnieniem ww. ograniczenia, to jest ona niewspółmiernie 

wyższa od wymagań Zamawiającego (chodzi o zakres 1-20 min stron rocznie, wobec wymogu 


1 min na całą umowę, tj. ponad 5 lat). Co również istotne, powyższa zależność nie była ukryta, 

bo jest ona wprost zakodowana w nazwie licencji - 

CPU Ouad Corc Support. Nie może być 

więc mowy nawet o nieumyślnym podaniu nieprawdziwych informacji. 

Jak zauważył Przystępujący drugi zarzut odwołania dotyczy naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp  poprzez,  jak  się  zdaje  (bo  to  nie  jest  wyraźnie  określone)  zaniechanie  zaoferowania 

dodatkowego oprogramowania koniecznego do dz

iałania zaoferowanego modułu. Odwołujący 

twierdzi,  powołując  się  na  cytowany  fragment  SIWZ  o  standardowych  modułach 

funkcjonalnych  oraz  odp.  na  pytanie  33  (również  w  zakresie  standardowych  modułów 

funkcjonalnych), że w formularzu ofertowym wykonawca powinien wskazać moduły, które są 

gotowe do wdrożenia na żądanie Zamawiającego bez dodatkowych opłat i z uwzględnieniem 

jego  otoczenia  informatycznego.  Tymczasem  zaoferowany  moduł  MS  Sharepoint  wymaga 

licencji MS Sharepoint, która nie jest ujęta w ofercie Konsorcjum, co rzekomo świadczy o jej 

niezgodności z SIWZ. 

Przywołany element oferty nie podlega ocenie na zgodność z SIWZ, lecz co najwyżej z 

perspektywy uzyskanej punktacji w kryterium „Standardy funkcjonalności”. Zatem gdyby nawet 

przyznać racje twierdzeniom Odwołującego w kontekście MS Sharepoint, to i tak nie mogłoby 

to skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego, lecz gorszą punktacją, będącą bez wpływu 

na wynik postępowania. Niezależnie jednak od tej podstawowej kwestii, stwierdzić należy, że 

Odwołujący błędnie zakwalifikował rozwiązanie TiMSI.eKancelaria.Sharepoint wymienione w 

tabeli na stronie 3 Formularza ofertowego. 

Mianowicie TiMSI.eKancelaria.Sharepoint, wbrew temu co podniósł Comarch, nie stanowi 

standardowego modułu funkcjonalnego, o których mowa w pkt 5.4) Formularza ofertowego, 

do których zastosowanie znajdują cytowane postanowienia SIWZ lub odpowiedź na pytanie 

33.  TiMSI.eKancelaria.Sharepoint  jest  interfejsem  standardowym  wymienionym  w  pkt  5.2) 

Formularza  ofertowego.  Dotyczy  go  odp.  na  pytanie  37.  N

ie  sposób  wywieść,  że  oferując 

interfejs (konektor) należy jednocześnie zaoferować oprogramowanie, z którym zapewnia on 

łączność. Oznaczałoby to wszak, posługując się przykładem, o którym mowa w odp. na ww. 

pytanie,  obowiązek  zaoferowania  SAP  HCM  w  razie  chęci  zaoferowania  interfejsu  do  tego 

systemu,  co  stanowiłoby  oczywistą  niedorzeczność  (zresztą  sam  Odwołujący  oferujący  ten 

interfejs nie zaoferował jednocześnie SAP). O ile bowiem moduły, o których mowa w pkt 5.4) 

Formularza ofertowego, stanowią dodatkowe funkcjonalności w ramach wdrażanego systemu 

informatycznego  do  obsługi  procesów  kancelaryjnych  i  archiwizacji  dokumentów,  a  tym 

samym Zamawiający słusznie oczekiwał, aby w ramach oferty mógł faktycznie z nich korzystać 

(bez dodatkowych opłat, oprogramowania etc.), o tyle w przypadku interfejsu chodzi jedynie o 

możliwość  komunikacji  zaoferowanego  systemu  z  innymi  rozwiązaniami,  które  już 


przedmiotem oferty być nie muszą, bo nie mają związku z zamawianym systemem, ani nie są 

potrzebne do jego prawidłowego działania. 

W  podsumowaniu  Przystępujący  stwierdził,  iż  TiMSI.eKancelaria.Sharepoint  nie  jest 

żadnym  modułem  funkcjonalnym  lecz  interfejsem.  W  związku  z  powyższym  twierdzenie 

Comarch,  iż  powinien  spełniać  wymagania  dotyczące  modułów  funkcjonalnych  jest 

bezpodstawne.  W  rezultacie  brak  w  ofercie  licencji  MS  Sharepoint  nie  stanowi  o  jej 

niezgodności z SIWZ i konieczności odrzucenia na zasadzie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Ad. 3 

Zaniechanie  udostępnienia  Odwołującemu  dokumentów  Konsorcjum  niestanowiących 

tajemni

cy  przedsiębiorstwa  zostało  podważone  w  odniesieniu  do  prezentacji  rozwiązania, 

zobowiązania do udostępnienia zasobów oraz informacji o posiadanym certyfikacie analityka 

biznesowego  /systemowego.  Jeśli  chodzi  o  te  elementy,  to  pozostają  niejawne  z 

następujących powodów. 

Prezentacja oferowanego systemu, zgodnie z opisem wynikającym z rozdziału XXIII ust. 6 

pkt 2 SIWZ, polegała przede wszystkim na weryfikacji próbki. Wykonawca w ciągu 3 godzin 

miał przedstawić właściwości zaoferowanego systemu zgodnie ze scenariuszami opisanymi 

pod  lit.  r).  Kluczowym  elementem,  który  stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa  jest  sposób 

realizacji  poszczególnych  funkcjonalności.  Zamawiający  sprawdzał  nie  tylko  sam  fakt  ich 

zaimplementowania w ramach oferowanego rozwiązania, ale również ich jakość, w kontekście 

aspektów wyszczególnionych w SIWZ (łatwość obsługi, przejrzystość, przydatność etc). Tego 

rodzaju  cechy  stanowią  know-how  wykonawcy,  a  zastrzeżenie  poufności  odnosi  się  do 

wszystkich ścieżek dostępu do utajnionego elementu oferty. Przywołując wyrok Izby z dnia 22 

lutego  2018  r.  sygn..  akt  KIO  196/18,  Przystępujący  stwierdził,  że  próbka  nie  podlega 

udostępnieniu poprzez zapoznanie się z zarejestrowaną prezentacją rozwiązania. W wyroku 

z  dnia  22  lutego  2018  r.  (KIO  196/18)  Krajowa 

Izba  Odwoławcza  stwierdziła:  „W  celu 

dokonania  oceny  działania  Zamawiającego  w  zakresie  zarzutu,  wymaga  odnotowania,  że 

Przystępujący część oferty - próbkę oraz dokumentację oferowanych urządzeń - skutecznie, 

w  ocenie  Zamawiającego,  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  nie 

kwestionował skuteczności tego zastrzeżenia, co więcej - wszystkie z próbek złożonych przez 

wykonawców w postępowaniu zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. W tych 

okolicznościach  Zamawiający  nie  był  uprawniony  do  dopuszczenia  innych  wykonawców  do 

procedury  weryfikacyjnej  próbki  złożonej  wraz  z  ofertą przez  DGT,  stanowiło by  to bowiem 

ujawnienie informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. ” 

Dodatkowo  Przystępujący  wskazał,  że  po  stronie  Odwołującego  nie  ma  interesu  w 

stawianiu  zarzutów  zaniechania  odtajnienia  (udostępnienia)  próbki.  Próbka  była 


fakultatywnym  elementem  oferty.  Odwołujący  w  ogóle  jej  nie  przedstawił.  Miała  znaczenie 

wyłącznie  w  kontekście  przyjętych  kryteriów  oceny  ofert.  Z  niekwestionowanej  punktacji 

końcowej wynika, że nawet gdyby próbka została oceniona przez Zamawiającego całkowicie 

błędnie,  to  nie  miałoby  to  wpływu  na  wynik  postępowania.  Przewaga  punktowa 

Przystępującego  nad  Odwołującym  wynosi  ponad  42  pkt,  z  czego  za  próbkę  otrzymał 

niespełna 18 pkt. Udostępnienie próbki Odwołującemu nie ma zatem żadnego znaczenia dla 

wyniku postępowania.  

Zobowiązanie  do  udostępnienia  zasobów  zostało  zastrzeżone  jako  integralna  część 

Wykazu  usług,  co  wynika  z  pkt  II  uzasadnienia  objęcia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  części 

informacji zawartych w ofercie konsorcjum Atos Polska S.A. i TiMSI Sp. z o.o. Odwołujący miał 

dostęp do tego dokumentu, o czym świadczy treść pkt 3.1 uzasadnienia odwołania. Wobec 

braku  jakichkolwiek  twie

rdzeń  w  kontekście  obiektywnego  braku  możliwości  utajnienia 

zobowiązania (zwłaszcza że Odwołujący również utajnił tego rodzaju dokument), zarzut nie 

może się ostać. 

Trudno stwierdzić, na czym polega zarzut w pkt 3.3. uzasadnienia odwołania. Znajduje się 

on 

w grupie zarzutów dotyczących naruszenia art. 8 ust. 1 Pzp i art. 96 ust. 3 Pzp, jednakże 

nie wiadomo jakie zachowanie Zamawiającego jest kwestionowane - jakiego dokumentu nie 

udostępniono  Odwołującemu,  pomimo  prawnego  obowiązku.  Wręcz  odwrotnie,  z  treści 

odwołania wynika, że Odwołujący uzyskał wszystkie oczekiwane materiały i z nich wywodzi 

twierdzenia 

braku 

informacji 

posiadanym 

certyfikacie 

analityka 

biznesowego/systemowego. Jeśli zaś chodzi o rodzaj posiadanego certyfikatu, to za pismem 

z  dnia  17.0

1.2020  r.  został  przekazany  Zamawiającemu,  a  więc  nie  może  być  wątpliwości 

jakim dysponuje wymieniona osoba (Certyfikat UML Professional Intermediate).  

Ad. 4 

Przystępujący  zauważył,  że  w  ramach  naruszenia  art.  26  ust.  3  Pzp  Odwołujący 

kwestionuje brak złożenia dowodu posiadania statusu producenta lub partnera z producentem 

oferowanego systemu uprawniającego do wdrażania i utrzymywania oferowanego systemu w 

odniesieniu do licencji ABBY. Ponadto podnosi, że certyfikat BS7799 Lead Auditor Course nie 

odpowiada  merytorycznie/tematycznie  wymaganiom  stawianym  dla  uzyskania  certyfikatu 

CRISC. 

Zdaniem  Przystępującego,  z  żadnego  postanowienia  SIWZ  nie  wynika  ani  konieczność 

posiadania  statusu  w  odniesieniu  do  producenta  oprogramowania  OCR,  ani  tym  bardziej 

złożenia dokumentu w tym zakresie. 

W SIWZ zapisano, że za spełniających warunek udziału w Postępowaniu zostaną uznani 

wykonawcy,  którzy  wykażą,  że  posiadają  status  producenta  lub  partnera  z  producentem 


oferowanego  systemu,  uprawniający  do  wdrażania  i  utrzymania  oferowanego  systemu. 

Odwołujący utożsamia „oferowany system” z licencjami wymienionymi w Załączniku nr 1 do 

Formularza  Ofertowego  oraz  Załączniku  nr  8  do  Umowy  -  Formularzu  Cenowym  (gdzie 

Przystępujący  wyszczególnił  dwie  licencje:  TiMSI  e-Biuro  oraz  Abbyy  FineReader  11  CPU 

Quad Core Support Core Runtime Licenses Unlimited + Export to PDF), co jednak na gruncie 

SIWZ i oferty jest nieuprawnione. 

Zgodnie  z  pkt  5.1)  Formularza  ofertowego  Przystępujący  zaoferował  rozwiązanie 

informatyczne pn. TiMSI e-

Biuro, które stanowi kompleksowy system informatyczny do obsługi 

procesów kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie Abbyy Fine Reader 11 

jest elementem tego systemu, wykorzystanym na podstawie umowy z dnia 19 maja 2014 r. 

zawartej między Timsi sp. z o.o. i ABBYY Software House Ukrainę, w ramach licencji, której 

koszt  wyspecyfikowano  w  Formularzu  cenowym.  Abbyy  Fine  Reader  11  nie  ma  statusu 

„oferowanego systemu”, a jedynie komponentu systemu TiMSI e-Biuro, odpowiedzialnego za 

skanowanie dokumentów i rozpoznawanie tekstu. Spółka Timsi, partner Konsorcjum, może je 

wdrażać  i  utrzymywać  u  klientów,  dla  których  oferuje  własne  rozwiązania  wykorzystujące 

funkcjonalności oprogramowania Abbyy Fine Reader, na dowód czego Przystępujący złożył 

wyciąg z umowy z ABBYY wraz z tłumaczeniem. 

Na  gruncie  SIWZ,  na  potrzebny  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

„Oferowany  system”  został  zdefiniowany  na  stronie  8  SIWZ  jako  obecna  bądź  poprzednie 

wersje systemu zaoferowanego przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, co najmniej w 

zakresie oprogramowania standardowego służącego do obiegu i uzgadniania dokumentów. W 

opisie  przedmiotu  zamówienia  (zał.  nr  1  do  SIWZ)  oferowany  system  jest  nazywany 

„ROZWIĄZANIEM  INFORMATYCZNYM”,  które  ma  realizować  określone  wymagania 

funkcjonaln

e.  Wśród  nich  wyszczególniono  zintegrowany  mechanizm  skanowania 

dokumentów i rozpoznawania tekstu - OCR” (por. str. 23 OPZ). Oprogramowanie zewnętrzne 

Abbyy stanowi wyłącznie taki zintegrowany komponent systemu TiMSI e-Biuro. 

treści SIWZ nie sposób wywieść, że „oferowany system”, o którym mowa w rozdziale XI 

pkt  3  ppkt  3)  SIWZ,  stanowi  każde  oprogramowanie  użyte  przez  wykonawcę  do  realizacji 

zaoferowanego Rozwiązania Informatycznego. W przypadku Konsorcjum wspomniany wymóg 

odnosi  się  wyłącznie  do  systemu  TiMSI  e-Biuro,  którego  partner  Konsorcjum  jest 

producentem. 

Co się tyczy wymagań dla Eksperta do spraw bezpieczeństwa, to Odwołujący lakonicznie 

stwierdził,  że powołany  przez  Przystępującego  certyfikat  BS7799  Lead  Auditor  Course „nie 

odpowiada  merytory

cznie/tematycznie  wymaganiom,  które  stawia  się  przed  Ekspertem  ds. 

Bezpieczeństwa  w  celu  uzyskania  przez  niego  certyfikatu  CRISC.”  Podniósł  dodatkowo,  iż 


„Otrzymanie  certyfikatu  CRISC  jest  możliwe  po  uzyskaniu  minimum  3  lat  skumulowanego 

doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań specjalisty CRISC w co najmniej dwóch z 

czterech  domen  CRISC.  Posiadacze  kwalifikacji  CRISC,  w  celu  jej  podtrzymania  muszą 

uczestniczyć w Programie Ustawiczego Dokształcania (CPE). ” Z tymi tezami nie sposób się 

zgodzić. 

Tak zwana równoważność certyfikatu CRISC została zinterpretowana przez Odwołującego 

w sposób zawężający i odnoszący się wyłącznie do certyfikatu Audytora Wiodącego BS7799 

(ang.  Lead  Auditor)  per  se,  co  potwierdza  ewidentnie,  że  Odwołujący  pragnie  wykorzystać 

zaproponowaną  przez  siebie  interpretację  na  swoją  korzyść  pomijając  całościowy  kontekst 

wymaganych  kwalifikacji  Eksperta  ds.  Bezpieczeństwa  i  równoważności  certyfikatu  CRISC 

określonych  przez  Zamawiającego  w  szczególności,  w  związku  z  certyfikatem  CISSP. 

Odwołujący,  poprzez  wprowadzenie  ogólnikowości  sformułowania  „doświadczenie  w 

wykonywaniu  zadań  specjalisty  CRISC”,  pominął  istotny  dla  niniejszej  sprawy  fakt,  że  w 

certyfikacji  CRISC  chodzi  o  doświadczenie  w  obszarze  zarządzania  ryzykiem  IT  i 

zabezpiecz

eń/środków kontroli (ang. „IS Controls”) systemów informacyjnych. Zarówno norma 

BS7799  jak  i  certyfikat  CISSP  odnosi  się  szczegółowo  do  środków  kontroli  systemów 

informacyjnych, co oznacza, że posiadanie obu certyfikatów potwierdza znajomość środków 

kontro

li jak i doświadczenie (w przypadku certyfikatu CISSP), który w całości odnosi się do 

środków  kontroli  systemów  informacyjnych.  Nie  ma  również  czegoś  takiego  jak  „zadania 

specjalisty CRISC”, o którym mówi Odwołujący, gdyż ISACA mówi o tzw. obszarach praktyki 

odzwierciedlających kluczowe i ewoluujące odpowiedzialności praktyków obszaru ryzyka IT i 

środków  kontroli  systemów  informacyjnych  („ang.  Job  practice  areas  reflect  the  vital  and 

evolving responsibilities of IT risk and IT Controls practitioners”). 

Przy

stępujący zwrócił uwagę, że podanie przez Zamawiającego kombinacji certyfikatów 

CISSP i CRISC lub równoważnego, wskazuje, że nie sam certyfikat CRISC jest najważniejszy 

lecz  całościowa  odpowiedniość  kompetencji  i  doświadczenia  Eksperta  ds.  Bezpieczeństwa 

r

ozpatrywanych w związku z certyfikatem CISSP, traktując - zresztą słusznie - certyfikat CISSP 

jako  bezwzględnie  kluczowy  -  postawiony  na  pierwszym  miejscu  wśród  wymaganych 

kwalifikacji  - 

i  konieczny  dla  spełnienia  jego  wymagań  i  zobowiązań  związanych  z 

prz

edmiotowym  zamówieniem  publicznym.  Można  wykazać,  że  cztery  domeny  CRISC 

pokrywają  się  z  wymaganiami  normy  BS7799.  Ocena  ryzyka  w  BS7799  jest  fundamentem 

tego  międzynarodowego  standardu  i  wskazuje  na  to,  że  ochrona  informacji  opiera  się  na 

ryzyku  związanym  z  informacjami  biznesowymi,  co  umożliwia  organizacjom  stosowanie 

odpowiedniego  poziomu  bezpieczeństwa  dla  ich  działalności.  Zbyt  mało  informacji  o 

bezpieczeństwie  i  biznesie  może narażać  organizację  na  wiele  rodzajów  ryzyka;  zbyt  duże 

bezpieczeństwo może  kosztować przedsiębiorstwo  znacznie więcej  niż  powinno.  Jednym  z 


najbardziej kluczowych wymagań w standardzie jest to, że organizacje muszą zdefiniować (i 

udokumentować)  swoje  podejście  do  oceny  ryzyka  [4.2.  lc  BS7799].  Oznacza  to  również 

wybór  i  udokumentowanie  metodologii  oceny  ryzyka  (domena  1  i  2  CRISC),  która  pozwoli 

ocenie ryzyka „uzyskać porównywalne i powtarzalne wyniki” [4.2.lc i 4.3.lej. Więc zakłada to 

posługiwanie się przez Audytora wiodącego BS7799 znajomością kilku metod oceny ryzyka, 

co  również  postuluje  certyfikacja  CRISC.  W  BS7799  wymagane  jest:  przeglądanie  i 

monitorowanie ocen ryzyka (zaakceptowanego i rezydualnego) w zaplanowanych odstępach 

czasu  [wymaganie  4.2.3  c],  a  kierownictwo  musi  dokonać  przeglądu  (domena  4  CRISC) 

aktualizacji  ocen

y  ryzyka  i  planu  postępowania  (odpowiedzi  na)  ryzyka  [wymaganie  6.3]  - 

odpowiednik  domeny  3  CRISC  .  Należy  to  wykonać  co  najmniej  raz  w  roku  w  ramach 

przeglądu  zarządzania  systemem  zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  w  organizacji 

[6.1]. Monitorowanie i 

przeglądy przekładają się więc na ten sam zakres co domena 4 CRISC. 

Podczas  oceny  zgodnie  z  BS  7799:  szuka  się  związku  pomiędzy  wybranymi  środkami 

kontroli/zabezpieczeń z wynikami oceny ryzyka (domena 2 CRISC) i procesu postępowania z 

ryzykiem (domena 3 C

RISC), a następnie ich spójności z polityką i celami SZBI [wymaganie 

Przystępujący  przedstawił  przebieg  procesu  zarządzania  ryzykiem  w  BS7799-3  oraz 

podał, że z oficjalnego opisu ISACA wynika, że certyfikat CRISC - został „zaprojektowany dla 

osób doświadczonych w zarządzaniu ryzykiem IT i projektowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu 

i  utrzymywaniu  środków  kontroli/zabezpieczeń  systemów  informatycznych”.  Natomiast  z 

całego zakresu normy BS7799 wynika, że w jego zakresie są: 

a)  (BS7799-1) standardowy kodek

s praktyki, katalog zagadnień, jakie należy realizować dla 

potrzeb  bezpieczeństwa  informacji  (Codę  of  practice  for  Information  Security 

Management); 

b)  (BS7799-

2)  standardowa  specyfikacja  dla  systemów  zarządzania  bezpieczeństwem 

informacji  (ISMS  -  Information  Security  Management  System).  Norma  ilustruje,  w  jaki 

sposób  zaprojektować,  wdrożyć  i  poddać  certyfikacji  system  zarządzania 

bezpieczeństwem informacji. 

c)  (BS7799-

3)  zagadnienia  związane  z  analizą  i  zarządzaniem  ryzykiem  bezpieczeństwa 

informacji, również w ujęciu ryzyka biznesowego, które de facto pokrywa się z domenami 

4 certyfikatu CRISC, a nawet wykracza poza obszar IT i systemów informatycznych, co 

Odwołujący  albo  świadomie  pominął  albo  nie  był  tego  świadomy.  Z  Oficjalnej  publikacji 

British Stand

ards Institute  wynika, że dotyczy on zarządzania ryzykiem w odniesieniu do 

bezpieczeństwa  informacji.  Posiada  w  zakresie  wszystkie  niezbędne  procesy  do 

zarządzania  ryzykiem  bezpieczeństwa  informacji”  (ang.  „If  s  about  risk  management  in 


relation  to  information  security.  It  covers  all  the  necessary  processes  to  manage 

information security risks.”) - szczegółowe informacje, w pkt 7. 

C

ertyfikat Audytora Wiodącego BS7799 został przedstawiony jako równoważny, z uwagi 

na 

całościowy  kontekst  wymaganego  zakresu  kompetencyjnego  dla  Eksperta  ds. 

Bezpieczeństwa  stawiający  w  centrum,  na  pierwszej  pozycji  certyfikat  CISSP  oraz  fakt 

pokrywania  się  zakresu  merytorycznego  znacznie  niższego  rangą  i  wymaganiami  oraz, 

niedopracowanego  przez  ISACA  certyfikatu  CRISC  - 

z  równoważnym  zakresem  wiedzy 

zawartym w zarówno certyfikatach BS7799 jak i CISSP. Sam certyfikat CISSP pokrywa się 

zakresem domen certyfikatu CRISC, a BS7799 wychodzi poza obszar bezpieczeństwa ryzyka 

IT, czyli jest szerszy niż zakres CRISC o inne zasoby systemów informacyjnych. Co więcej, 

zakres  certyfikatu  CISSP  w  kolejnych  domenach  2-

7  wchodzi  szczegółowo  w  aspekty 

zarządzania  ryzykiem  i  środków  kontroli  (odpowiedzi  na  ryzyko),  na  który  to  poziom 

szczegółowości  wiedzy  nie  wchodzi  certyfikat  CRISC.  Oba  dotyczą  procesu  zarządzania 

ryzykiem  jak  i  jego  systemowego  ustawienia  w  organizacji.  Ponadto 

wyższe są wymagania 

CISSP (5 lat doświadczenia) względem CRISC (3 lata doświadczenia). CISSP wymaga wiedzy 

na  temat  technicznych  środków  kontroli  bezpieczeństwa  informacji,  których  wiedza  nie 

wymagana  dla  egzaminu  CRISC.  Uzyskując  certyfikat  CRISC  -  nie  ma  się  gwarancji  czy 

analityk  ryzyka z  certyfikatem  CRISC  jest  w  stanie samodzielnie zaproponować techniczne 

środki  kontroli  -  czyli  efektywnie  zarządzić  Domeną  3  CRISC  -  Reakcja  na  ryzyko  i 

ograniczanie ryzyka, co do których wiedza szczegółowa wymagana jest certyfikatem CISSP. 

Również  wykazano,  że  Ekspert  ds.  Bezpieczeństwa  uczestniczy  w  programie  Ciągłego 

Doskonalenia Zawodowego w domenach CRISC dzięki wymaganym punktom doskonalenia 

zawodowego  w  certyfikacji  CISSP.  Na 

dowód  prezentowanego  stanowiska  Przystępujący 

załączył : listę aktywności eksperta (wraz z tłumaczeniem), Zarys egzaminu certyfikacyjnego 

CISSP  (wraz  z  tłumaczeniem),  Podsumowanie  programu  certyfikacyjnego  ISACA  (wraz  z 

tłumaczeniem)  oraz  podał,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  12 

października  2018  r.  w  sprawie  wykazu  certyfikatów  uprawniających  do  przeprowadzenia 

audytu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1999) certyfikat Auditora Wiodącego wg normy ISO/IEC 27001 

(następca  normy  BS7799  ),  który  posiada  wskazany  przez  Konsorcjum  Ekspert  ds. 

Bezpieczeństwa jest dopuszczony na równi z m.in. certyfikatem CRISC do przeprowadzania 

audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych. 

Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego 

poprzez  wskazanie  linku  oraz  na 

nośniku  CD  oraz  dowody  złożone przez  Odwołującego w 

postaci 

dwóch  kart:  1)  potwierdzenia  podstawowej  oferty  licencji  oprogramowania  w 

technologii  OCR  (FineReader  Engine  12)  oraz  2)  Załącznika  nr  1  i  przez  Przystępującego 

załączone do jego ww. pisma. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie,                                             

uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

stanowiska Stron i Przystępującego, a także zgromadzone dowody, ustaliła i zważyła co 

następuje: 

Odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych.  Wpis  w  prawidłowej  wysokości  został 

wniesiony w ustawowym terminie.  N

ie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących 

jego odrzuceniem, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Wykazując swoje uprawnienie do skorzystania ze środków ochrony prawnej Odwołujący 

wskazał, m.in. iż złożył w postępowaniu ważną ofertę, która winna podlegać wyborowi jako 

najkorzystniejsza  w  przypadku,  gdyby  wobec  Konsorcjum  zachodziły  przesłanki  do 

wykluc

zenia z postępowania. W związku z naruszeniem przez Zamawiającego przepisów art. 

8 ust. 1 ustawy Pzp i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp Odwołujący może utracić możliwość uzyskania 

zamówienia ze względu na niemożność podniesienia zarzutów wobec prawidłowości wyboru 

oferty Konsorcjum. 

W ocenie Izby Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym 

postępowaniu  ze  środków  ochrony  prawnej.  Została  wypełniona  materialnoprawna 

przesłanka,  o  której  mowa  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  zainteresowany 

pozyskaniem zamówienia i w tym celu złożył ofertę. W przypadku potwierdzenia się zarzutów 

odwołania, mogliby liczyć na udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tj. Konsorcjum: Atos Polska 

S.A. oraz TIMSI Sp. z o.o.  

(dalej również: „Przystępujący”) zgłaszający swoje przystąpienie 

do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wypełnili wymogi określone w art. 

185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, sta

jąc się jego uczestnikiem. 

Na posiedzeniu Odwołujący cofnął zarzuty oznaczone w odwołaniu numerem: 2 w całości 

oraz  numerem  3  w  części  dotyczącej  zobowiązania  do  udostępniania  zasobów  podmiotów 

trzecich  i  informacji  o  rodzaju  certyfikatu  posiadanego  przez  Analityka  biznesowego.  W 

związku z tym odwołanie w tym zakresie podlega umorzeniu.  

Następnie Izba ustaliła:  

Znajdujące zastosowanie w sprawie postanowienia SIWZ zostały przytoczone prawidłowo 

przestawionych powyżej stanowiskach stron i Przystępującego. Uzupełniająco wskazania 

wymaga, iż Formularz ofertowy w pkt 1 wskazuje że na przedmiot oferowanego przedmiotu 

zamówienia składa się:  

Wdrożenie Rozwiązania Informatycznego, 


2)  Licencje, 

Utrzymanie Rozwiązania Informatycznego, 

4)  Prawo opcji. 

W  swojej  ofercie  Przystępujący  oświadczył,  że  oferuje  Rozwiązanie  Informatyczne  o 

nazwie handlowej TiMSI e-Biuro. 

Z  treści  SIWZ  wynika,  że  Zamawiający  zamiennie  stosuję  terminologię  Rozwiązania 

Informatycznego i system.  

Rozdział XXIII – Zasady przyznawania punktów kryteriów oceny ofert, pkt 6 ppkt 2 zawiera 

m.in. postanowienia: 

lit.  d)  R

azem  z  komputerem  (komputerami  powinny  być  również  przekazane  wszelkie  inne 

elementy sprzętowe, w tym zwłaszcza urządzenia dyskowe, czytniki i karty kryptograficzne, 

mała infrastruktura i pamięci zewnętrzne, które będą niezbędne do prezentacji weryfikowanej 

próbki, 

e)  Zamawi

ający  zapewni  przechowywanie  przekazanego  komputera  (komputerów)  oraz 

pozostałego  sprzętu  w  pomieszczeniu,  do  którego  dostęp  będą  mieli  tylko  upoważnieni 

przedstawiciele Zamawi

ającego. 

lit.  f)  „Wykonawca  we  własnym  zakresie  powinien  zabezpieczyć  Oferowany  system  oraz 

środowiska  programowe  na  przekazanym  komputerze  (komputerach)  w  celu  zapewnienia 

ochrony dostępu i modyfikacji (np. ochrona hasłem) 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. Zarzuty odwołania, w granicach których, stosownie do art. 

192 ust. 7 ustawy Pzp, Izba orzeka, nie zostały wykazane przez Odwołującego. Stosownie do 

art. 6 k.c. w związku z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na treść zarzutów odwołania ciężar 

ich udowodnienia spoczywał na Odwołującym. 

Ad. zarzut nr 1 dotyczący naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie 

wykluczenia Przystępującego z postępowania oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy, pomimo, iż jej treść jest niezgodna z treścią 

SIWZ. 

Stosownie do art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp 

z postępowania no udzielenie zamówienia 

wyklucza  się  wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił 

informacje  wprowadzające  w  błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  zamawiającego  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia.  Przesłanka 

wykluczenia ujęta w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp jest pojemna i zawiera w sobie przesłanki 

wskazane  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  p.z.p.,  które  można  uznać  za  kwalifikowane  przypadki 


wprowadzenia w błąd uregulowany w pkt 17. Punkt 16 dotyczy tylko sytuacji związanych ze 

spełnianiem  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  działania  wykonawcy  muszą  przybrać 

kwalifikowaną formę, natomiast punkt 17 dotyczy różnych sytuacji, (co z góry nie wyklucza, iż 

odnosić  się  on  może  do  potwierdzania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu), 

przekazane informacje muszą mieć wpływ na wynik postępowania, a działania i zaniechania 

wykonawcy mogą także przyjąć formę nieumyślności (KIO 1657/17, wyrok z dnia 25 sierpnia 

2017 r.). 

Zgodnie natomiast z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba, że dotyczy to 

omyłki, która powinna być poprawiona na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.  

Według  Odwołującego  Rozwiązanie  Informatyczne  zaoferowane  przez  Przystępującego 

opiera  się  o  dwie  licencje  tj.  Timsi  e-Biuro  oraz  ABBYY  FineReader  11  CPU  Quad  Core 

Support Core Runtime Licenses Unlimi

ted ÷ Export to PDF (dalej: „licencja ABBYY), przy czym 

licencja ABBYY 

nie jest już dostępna oraz nie występuje w wersji nielimitowanej.  

Jak wynika z pisma AutoID Polska S.A. z dnia 11 lutego 2020 r. podpisanego przez dwóch 

członków zarządu tej spółki, licencja ABBYY jest cały czas dostępna zgodnie z jej cennikiem 

w  obrocie rynkowym,  a  jej  nazwa  wskazuje  na  pakiet  licencji  obejmujący  podane  w  piśmie 

elementy oraz to, że ten typ licencji jest nielimitowany i nie posiada ograniczenia ze względu 

na ilość wykorzystanych stron. Pismo zawiera również informację, że licencje oferowane przez 

ten  podmiot  są  przygotowywane  indywidualnie,  zgodnie  z  wymaganiami  jej  klientów  oraz 

klientów  końcowych  i  nie  jest  stosowane  jednolite,  sformalizowane  nazewnictwo  dla 

oferowany

ch pakietów licencyjnych w różnych opcjach.  

Z treści odwołania wynika, że Odwołującemu znana jest treść tego pisma, na co wskazuje 

fragment  dotyczący  odpowiedzi  Konsorcjum  z  dnia  13  lutego  2020  r.  na  wystąpienie 

Zamawiającego z dnia 11 lutego 2020 r., do której było załączone pismo AutoID Polska S.A. 

– dystrybutora ABBYY na terenie Polski. Odwołujący nie kwestionował pełnienia przez AutoID 

roli  dystrybutora  ABBYY,  jak  również  nie  wykazał  braku  jego  uprawnień  do  formułowania 

twi

erdzeń  zawartych  w  ww.  piśmie.  Odwołujący  nie  wykazał  też,  aby  twierdzenia  te  były 

niezgodne  z  rzeczywistym  stanem  rzeczy.  W  odwołaniu  Odwołujący  jedynie  stwierdza,  że 

twierdzenia  Konsorcjum  dotyczące  dostępności  licencji  są  sprzeczne  z  informacjami,  jakie 

można uzyskać bezpośrednio od ABBYY, nie przedstawiając na poparcie takiego stanowiska 

żadnych dowodów.  

Takich dowodów Odwołujący nie przedstawił także na rozprawie, na której złożył jedynie 

pismo nr 11 z dnia 6 marca 2020 r. Biura przedstawicielskiego ABBYY Europa Sp. z o.o. w 

Kijowie  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  podpisane  przez:  „Senior  Sales  Manager 


Technologii Licencyjnych Europa Wschodnia”, które potwierdza podstawową ofertę licencji na 

oprogramowanie  w  technologii  OCR  (FineReader  Engine  12) 

do  użycia  wewnątrz  systemu 

obiegu dokumentów firmy Comarch, a zatem potwierdza m.in., że oferowana licencja ma być 

wykorzystana do własnego rozwiązania Comarch, a nie stanowi odrębnego systemu, oraz, że 

dotyczy licencji w wersji 12, a nie w wersji 11, jak 

w ofercie Przystępującego. Potwierdzenie 

oferty 

nie zawiera żadnej wzmianki o tym, że nie jest dostępna licencja ABBYY zaoferowana 

przez  Przystępującego.  Jakkolwiek  w  ofercie  jest  wskazanie  na  załącznik  zawierający 

dodatkową  informację  handlową,  to  jednak  nie  ma  w  nim  wskazania  czego  ta  dodatkowa 

informacja  handlowa  dotyczy.  Należałoby  się  natomiast  spodziewać,  że  zawiera  ona 

dodatkowe informacje handlowe dotyczące oferowanego produktu. Tymczasem została ona 

złożona  na  rozprawie  wraz  z  kartą  (w  której  brak  jest  jakiejkolwiek  informacji  kto  jest  jej 

autorem,  i  w  jakiej  dacie  została  sporządzona)  oznaczoną  jako  załącznik  1  –  Dodatkowa 

informacja  handlowa,  która  odnosi  się  do  licencji  ABBYY  FineReader  11  CPU  Quad  Core 

Support Core Runtime Licenses Unlimited ÷ Export to PDF, a zatem do innej licencji, niż objęta 

ofertą przygotowaną dla Odwołującego. Nadto dotyczy licencji, która, jak wynika z ww. pisma 

dystrybutora ABBYY, stanowi pakiet wskazanych w nim licencji, a nie jest stosowane jednolite, 

sformalizowane naz

ewnictwo dla oferowanych pakietów licencyjnych w różnych opcjach. 

ocenie  składu  orzekającego  Izby,  za  bardziej  wiarygodne  należy  uznać  twierdzenia 

zawarte w oświadczeniu AutoID, których autentyczności Odwołujący nie kwestionował. Tym 

bardziej,  że  w  omawianym  zakresie  nie  pozostają  one  w  sprzeczności  z  tym,  co  zawiera 

dodatkowa karta złożona przez Odwołującego wraz z przygotowaną dla niego ofertą na inny 

produkt. Jak 

bowiem słusznie zauważył Przystępujący, stwierdzenie zawarte w tej dodatkowej 

karcie

,  iż  sprzedaż  wersji  11  zakończyła  się  dla  nowych  klientów  ABBYY,  pozostaje  bez 

znaczenia dla oceny w tym zakresie, bowiem nie jest przedmiotem sporu to, czy 

Przystępujący 

jest klientem ABBYY

. Na marginesie w związku z tym zauważenia wymaga, iż Przystępujący 

twierdzi,  iż  jest  takim  klientem  od  około  6  lat,  na  potwierdzenie  czego  została  przez  niego 

złożona umowa licencyjna. 

Zatem  za  nieudowodnione 

należy  uznać  twierdzenie  Odwołującego,  iż  komponent 

zaoferowanego przez Konsorcjum Rozwiązania Informatycznego w postaci licencji ABBYY nie 

jest  dostępny  w  sprzedaży  dla  Przystępującego.  Tym  samym,  nie  zostało  wykazane,  aby  

informacja Przystępującego w tym zakresie, przedstawiona w wyjaśnieniach z dnia 13 lutego 

2020 r., 

była informacją wprowadzającą w błąd zamawiającego.  

Również  za  sprawą  ww.  dodatkowej  karty  nie  został  wykazany  drugi  element  zarzutu 

określony w odwołaniu w odniesieniu do licencji ABBYY: „nie udostępnia nielimitowanej liczby 

stron” z zaznaczeniem, że liczba stron procedowana w określonej jednostce czasu w ramach 

tej  licencji  jest  ograniczona  produktywnością  4  rdzeni  procesora.  Załącznik  ten  bowiem 


wskazuje, iż każda licencja ABBYY udostępniana przez dostawcę oprogramowania we wzorze 

zawiera jako jedno z dwóch ograniczeń licencyjnych „nielimitowane 4 rdzenie procesora” (jako 

drugie  wskazując:  „500  tys.  stron  na  miesiąc).  Odwołujący  nie  wskazuje  z  jakim 

postanowieniem  SIWZ  ten  element  pozostaje  w  sprzeczności.  Jak  natomiast  zauważył 

Przystępujący zgodnie z pkt 3 ppkt 2 lit. a tiret iii OPZ (strona 7) na przedmiot zamówienia 

składa  się:  dostarczenie  systemu  OCR  na  minimum  1 000 000  stron  (na  okres  trwania 

umowy), c

o oznacza, że wystarczającym było zaoferowanie licencji na tę wielkość 1 000 000 

stron  do  wykorzystania  w  ciągu  61  miesięcy,  na  jaki  przewidziany  jest  okres  realizacji 

zamówienia. Z ogólnie dostępnych źródeł wynika, że liczba stron, jaką można przeprocesować 

z uwzględnieniem produktywności 4 rdzeni procesora (1 248 000 stron/rok), a zatem znacznie 

przekracza wymóg SIWZ. Przystępujący na potwierdzenie swojego stanowiska w tym zakresie 

złożył broszurę informacyjną ABBYY Europe GmbH wraz z tłumaczeniem na język polski.  

Oznacza to, że produktywność procesora 4 rdzeniowego nie ogranicza Zamawiającego w 

liczbie dokumentów, które po zeskanowaniu mogą zostać poddane procesowi rozpoznawania 

tekstu do poziomu mniejszego niż wymagany w SIWZ. 

Tym  samym 

nie  potwierdził  się  zarzut  zaniechania  wykluczenia  Przystępującego  na 

podstawie art.  24  ust.1 pkt  17  ustawy  Pzp,  jak również  zaniechania odrzucenia oferty  tego 

wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy  Pzp. 

Ad.  zarzut  nr  3 

dotyczący  naruszenia  art.  8  ust.  1  ustawy  Pzp  oraz  art.  96  ust.  3 

ustawy Pzp. 

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy Pzp 

postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp 

nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli 

wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w p

ostepowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.(…)  

Przepis  art.  96  ust.  3  ustawy  Pzp  stanowi,  iż  protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny. 

Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  lub 

unieważnieniu  postępowania,  z  tym  że  oferty  udostępnia  się  od  chwili  ich  otwarcia,  oferty 

wstępne  od  dnia  zaproszenia  do  składania  ofert,  a  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu  od  dnia  poinformowania  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu. 

Na wstępie, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2018 r., 

sygn. akt KIO 2330/18, 

należy wskazać, że Krajowa Izba Odwoławcza nie może orzekać co 

do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Zatem  zarzuty  odwołania  muszą  być 


skonkretyzowane,  a  Izba  nie  może  wyznaczać  ich  granic  z  zastępstwie  odwołującego. 

Niewystarczające  jest  określenie  w  odwołaniu  czynności  lub  zaniechania  zamawiającego  i 

wskazanie  kwalifikacji  prawnej,  treść  i  zakres  zarzutu  wyznaczają  bowiem  okoliczności 

faktyczne, w których odwołujący upatruje niezgodności z przepisami ustawy. 

Zarzut  Odwołującego  i  związane  z  nim  żądanie  odnosi  się  do  braku  udostępnienia  mu 

prezentacji  Rozwiązania  Informatycznego  zaoferowanego  przez  Przystępującego. 

Odwołujący  nie  kwestionował  przy  tym  treści  uzasadnienia  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa próbki złożonego przez Przystępującego.  

Jak podał Przystępujący kluczowym elementem, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa 

jest sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności. Zamawiający sprawdzał nie tylko sam 

fakt  ich  zaimplementowania w  ramach  oferowanego  rozwiązania,  ale również  ich jakość,  w 

kontekście aspektów wyszczególnionych w SIWZ (łatwość obsługi, przejrzystość, przydatność 

etc). Tego rodzaju cechy stanowią know-how wykonawcy, a zastrzeżenie poufności odnosi się 

do wszystkich ścieżek dostępu do utajnionego elementu oferty.  

Stosownie do postanowień SIWZ próbka służyła do oceny oferty w kryterium oceny ofert, 

nie  pełniła  natomiast  roli  w  zakresie  potwierdzenia  zgodności  oferowanego  Rozwiązania 

Informatycznego z wymaganiami Zamawiającego, na co wskazuje m.in. to, iż jej złożenie nie 

było  obligatoryjne.  Przystępujący  skorzystał  z  tej  możliwości  i  złożył  próbkę,  natomiast 

Odwołujący nie skorzystał z tej możliwości.   

Z  treści  odwołania  wynika,  że  Odwołujący  traktuje  próbkę  i  jej  prezentację  w  sposób 

całkowicie  rozdzielny.  Tymczasem  jak  wynika  z  SIWZ  prezentacja  oferowanego  systemu, 

zgodnie z opisem zawartym w rozdziale 

XXIII, polegała na weryfikacji próbki, którą wykonawcy 

mogli  złożyć  w  celu  pozyskania  punktów  w  kryterium  oceny  ofert.  Z  tych  względów 

zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  odniesieniu  do  próbki,  obejmuje  także  jej 

ujawnienie za sprawą prezentacji. 

W  analizowanym  postępowaniu  Przystępujący  w  uzasadnieniu  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa,  które  znajduje  się  w  części  jawnej  dokumentacji  postępowania,  złożył 

oświadczenie,  iż  informacje  zawarte  w  niejawnej  części  oferty  złożonej  w  niniejszym 

postępowaniu, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, i jako takie nie mogą być udostępniane 

do  wiadomości  publicznej,  a  także  przedstawił  argumentację  dotyczącą  objęcia  próbki 

tajemnicą przedsiębiorstwa.  

Odwołujący nie wykazywał, że próbka stanowi niejawną część oferty Przystępującego i w 

związku  z  tym  powyższe  oświadczenie  się  do  niej  nie  odnosi.  Stwierdził  jedynie,  że 

uzasadnienie 

zastrzeżenia  tajemnicą  przedsiębiorstwa  obejmuje  próbkę  pomimo,  iż 

zasadniczo wykonawca ten nie zastrzegł próbki bowiem w ofercie nie złożył oświadczenia o 


zastrzeżeniu  próbki.  Jednakże,  w  ocenie  Odwołującego,  Konsorcjum  nie  zastrzegło  jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa przebiegu prezentacji oferowanego rozwiązania. 

W związku z tym należy uznać, iż Odwołujący nie wykazał braku skuteczności zastrzeżenia 

próbki  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  Przystępującego  i  nie  wykazał,  że    Zamawiający, 

naruszył  przepisy  ustawy  uznając  za  prawidłowe  zastrzeżenie  próbki  jako  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Prezentacja  miała  służyć  weryfikacji  próbki  i  była  formą  ujawnienia 

informacji  ujętych  w  próbce,  zatem  w  przypadku  skutecznego  zastrzeżenia  próbki  jako 

tajemnicy przedsiębiorstwa, takie zastrzeżenie obejmuje także jej prezentację. 

Niezależnie od powyższego, zauważenia wymaga, iż nawet gdyby zasygnalizowana przez 

Odwołującego wątpliwość co do zastrzeżenia próbki, w przypadku gdyby nastąpiło prawidłowe 

sformułowanie zarzutu i jego uzasadnienie, w okolicznościach niniejszej sprawy, naruszenie 

tego przepisu nie ma wpływu na wynik postępowania. Jak wynika z zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postepowaniu zostały złożone dwie oferty, tj. oferta Odwołującego 

i Przystępującego.  

Oferta Przystępującego w kryterium cena otrzymała 50 pkt, zaś oferta Odwołującego 33, 

8553573665 pkt. Nie jest sporne, że Odwołujący nie złożył próbki i w związku z tym jego oferta 

nie uzyskała punktów w tym kryterium, natomiast Przystępujący uzyskał dodatkowe punkty za 

prezent

ację  oferowanego  systemu  (17,9151515152).  Łączna  suma  punktów  przyznanych 

ofercie  Odwołującego  wynosi  38,8553573665,  natomiast  oferta  Przystępującego  otrzymała 

80,9151515152 pkt.  

Oznacza to, że nawet gdyby w wyniku udostępnienia nagrania z prezentacji okazało się, 

że liczba punktów, w tym kryterium miałby być mniejsza, to pozostawałoby to bez wpływu na 

wynik  postępowania.  W  związku  z  tym  za  nietrafioną  należy  uznać  argumentację 

Odwołującego  podniesioną  w  odwołaniu,  wskazującą  na  to,  iż  po  udostępnieniu  mu 

zarejestrowanego przebiegu prezentacji zaoferowanego przez Przystępującego rozwiązania, 

mógłby ewentualnie podnieść zarzut dotyczący prawidłowości oceny oferty Przystępującego. 

W  związku tym,  należy  uznać,  nawet  gdyby  zostało  wykazane  przez  Odwołującego,  że 

Zamawiający odmawiając dostępu do próbki naruszył art. 8 ust. 1 ustawy Pzp lub art. 96 ust. 

3 ustawy Pzp , to zarzut  

podlegałby oddaleniu na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 

Ad. 

Zarzut 4 dotyczący naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy pzp poprzez zaniechanie wezwania 

Konsorcjum do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu  w  odniesieniu  do  statusu  partnerstwa  z  producentem  oferowanego  systemu 

4.1) oraz wymagań dla Eksperta do spraw bezpieczeństwa (4.2.) 


Stosownie do postanowień rozdziału XI – Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu 

pkt  3  ppkt  3  SIWZ, 

o  zamówienie  mogą  się  ubiegać  wykonawcy,  którzy  posiadają  status 

producenta lub partner

a z producentem oferowanego systemu uprawniający do wdrożenia i 

utrzymania oferowanego systemu. 

Powyższe  wskazuje,  że  wymóg  odnosi  się  do  oferowanego  systemu  (Rozwiązania 

Informatycznego

).  Przystępujący  zaoferował  Rozwiązanie  Informatyczne  TiMSI  e-BIURO. 

Odwołujący w odwołaniu twierdzi, że został zaoferowany przez Przystępującego jeden system 

oparty  o  dwie  licencje,  tj.  TiMSI  e-

BIURO  oraz  licencję  ABBYY.  Przystępujący  twierdzi,  że 

licencja ABBY jest komponentem zaoferowanego Rozwiązania Informatycznego (systemu) tj. 

TiMSI e-

Biuro. Jednocześnie jak zauważono powyżej, sam Odwołujący wskazując na licencję 

ABBYY  traktuje  ją  jako  komponent  zaoferowanego  przez  Przystępującego  Rozwiązania 

Informatycznego. 

Taka  rola  licencji  ABBYY    wynika  ze  znajdujących  się  w  aktach  sprawy 

dokumentów,  w  tym  ze  stanowiska  samego  Odwołującego  zawartego  w  odwołaniu,  który 

twierdząc, że licencja ABBYY Fine Reader 11 nie jest już dostępna, wskazuje na wymaganie 

1.65 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) zgodnie z którym: Całe rozwiązanie musi być zbudowane 

na komponentach, które posiadają aktualne (na czas trwania Projektu) wsparcie techniczne 

producenta oraz są aktualnie rozwijane., a zatem odnosi się do komponentów. 

Należy zatem uznać, iż okoliczność, iż jako jedną z licencji, Konsorcjum wymieniło także 

licencję ABBYY FineReader 11 CPU Quad Core Support Core Runtime Licenses Unlimited ÷ 

Export to PDF

, nie oznacza, że w ten sposób zaoferowało dwa systemy.  

W związku z tym za niezasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

n

a skutek zaniechania wezwania Konsorcjum do uzupełnienia dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale XI pkt 3 ppkt 3 SIWZ. 

Literalna treść warunku określonego w SIWZ nie wskazuje, aby status partnera lub producenta 

był wymagany także w odniesieniu do komponentów systemu. 

Skoro  oferowanym  systemem  jest  TiMSI  e-

Biuro,  zaś  licencja  ABBYY  jest  jedynie 

komponentem  tego  systemu,  to  warunek  należy  uznać  za  spełniony,  jeżeli  Konsorcjum 

wykazało,  że  go  spełnia  w  odniesieniu  do  oferowanego  rozwiązania  informatycznego.   

Okoliczność  spełnienia  tego  warunku  w  odniesieniu  do  zaoferowanego  rozwiązania 

informatycznego TiMSI e-Biuro nie jest sporna. 

Odwołujący nie kwestionuje takiego statusu 

Konsorcjum w skład którego wchodzi m.in. TIMSI Sp. z o.o.  

Ad. 4.2. 

Odwołujący podnosił, iż wskazana przez Konsorcjum osoba na stanowisko Eksperta ds. 

bezpieczeństwa nie posiada wymaganego przez Zamawiającego certyfikatu CRISC (Certified 


in  Risk  and  Information  Systems  Control)  lub  równoważnego.  Zdaniem  Odwołującego, 

certyfikat,  którym  dysponuje  osoba  wskazana  przez  Konsorcjum  na  ww.  stanowisko  tj.  BS 

7799  Lead  Auditor  Course 

nie  odpowiada  zakresowi  wiedzy,  którą  uzyskuje  się  podczas 

certyfikacji CRISC, a w konsekwencji nie może zostać uznany za równoważny.  

Jak  zostało  powyżej  przedstawione,  Zamawiający  podał,  iż  nie  zdefiniował  pojęcia 

równoważności, jednakże ww. certyfikat odpowiada jego rozumieniu takiej równoważności, a 

zatem

,  jak  słusznie  zauważył,  wszelkie  wątpliwości  w  tym  zakresie  nie  mogą  negatywnie 

skutkować dla wykonawcy. Również Przystępujący przedstawił argumentację wskazująca na 

istnienie wymaganej równoważności.  

Na rozprawie Odwołujący stwierdził, że wskazana w ofercie osoba winna się legitymować 

certyfikatem  CRISC  lub  równoważnym.  Z  otrzymanych  od  Zamawiającego  dokumentów 

wyni

ka, iż dedykowana osoba posiada jedynie certyfikat BS7799 Lead Auditor Course, a ze 

stanowiska Przystępującego wynika, że dedykowana osoba posiada certyfikat CISSP. Według 

Odwołującego ten jest równoważny z wymaganym, jednak nie jest w stanie tego zweryfikować 

z uwagi na brak wiedzy o wskazanej osobie. 

Izba  ustaliła,  iż  z  treści  oferty  Przystępującego  (jej  części  objętej  tajemnicą 

przedsiębiorstwa),  wynika,  że wskazana do realizacji  zamówienia w  roli  Eksperta  do  spraw 

bezpieczeństwa osoba posiada również certyfikat CISSP. 

W związku z tym za niezasadny należy uznać zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 

na skutek zaniechania wezwania Konsorcjum do uzupełnienia wykazu osób potwierdzającego 

spełnienie  warunku  udziału  dotyczącego  posiadania  przez  Eksperta  ds.  bezpieczeństwa 

certyfikatu CRISC lub równoważnego. 

Z tych względów na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  zasądzając  od  Odwołujących  na  rzecz  Zamawiającego  koszty  wynagrodzenia 

pełnomocnika strony na podstawie faktury złożonej przed zamknięciem rozprawy.  

Przewodniczący:  …………………………………. 


wiper-pixel