KIO 497/20 WYROK dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 3 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 497/20 

WYROK 

 z dnia 1 czerwca 2020 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Magdalena Rams  

Protokolant:  

Adam Skowroński    

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 maja 2020 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę MARAT Sp. z 

o.o. 

z siedzibą w Rybniku, 

w postępowaniu prowadzonym przez Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie, 

przy udziale wykonawcy 

TRANZAX ŁOŻYSKA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża wykonawcę MARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę MARAT Sp. z o.o. z 

siedzibą w Rybniku tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - 


przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Katowicach.  

Przewodniczący: 

………………………………. 


Sygn. akt:  

KIO 497/20 

UZASADNIENIE  

W  dniu  9  marca  2020  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  MARAT  Sp.  z  o.o.,  z 

siedzibą  w  Rybniku  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

zamawiającemu TAURON Wydobycie S.A. w Jaworznie (dalej „Zamawiający”) naruszenie: 

1)  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp  poprzez  wykluczenie  z 

postępowania  ofert  wykonawców  MARAT  sp.  z  o.o.  oraz  WAMAR  P.  M.  jako 

należących do tej samej grupy kapitałowej, podczas gdy podmioty nie należą do tej 

samej  grupy  kapitałowej,  a  istniejące  między  nimi  powiązania  nie  prowadzą  do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2)  art. 4 pkt 1 i 14 ustawy o o

chronie konkurencji konsumentów poprzez bezpodstawne 

uznanie, że MARAT Sp. z o.o. oraz WAMAR P. M. należą do jednej grupy kapitałowej, 

podczas  gdy  MARAT  Sp.  z  o.o.  oraz  WAMAR  P.  M. 

nie  należą  do  jednej  grupy 

kapitałowej. 

3)  92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez jego bezpodstawne zastosowanie w sytuacji gdy 

nie zaistniały przesłanki do wykluczenia Odwołującego z przetargu, a co za tym idzie 

do poinformowania go o wykluczeniu; 

4)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie  wymienionych  w  nich  zasad 

proporcjonalności i przejrzystości, a to poprzez sporządzenie uzasadnienia decyzji o 

wykluczeniu  Odwołującego  w  sposób  uniemożliwiający  poznanie  toku  rozumowania 

Zamawiającego  i  przyczyn  leżących  u  podstaw  zaskarżonej  decyzji,  albowiem  treść 

uzasadnienia dowodzi iż Zamawiający nie poczynił żadnych kategorycznych ustaleń w 

sprawie  i  wykluczył  Odwołującego  w  oparciu  o  daleko  idące  domniemania  i 

przypuszczenia,  co  w  konsekwencji  uniemożliwia  merytoryczne  odniesienie  się  do 

czynności wykluczenia; 

5)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  naruszenie  wymienionej  w  nim  zasady  równego 

traktowania  Wykonawców  polegające  na  zaniechaniu  wyjaśnień  sytuacji 

przedsiębiorców  biorących  udział  w  przedmiotowym  postępowaniu  pod  kątem 

pozost

awania  w  tej  samej  grupie  kapitałowej,  a  w  konsekwencji  wykluczenie 

Odwołującego jedynie w oparciu o hipotetyczne przypuszczenia; 

6)  art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 

poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, w sytuacji gdy 

było to nieuprawnione,  albowiem  wbrew  ustaleniom  Zamawiającego  Odwołujący  nie 

podlegał wykluczeniu z przedmiotowego przetargu. 


Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  unieważnienie  czynności  Zamawiającego 

polegającej  na  wykluczeniu  Odwołującego  i  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia 

czynno

ści oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej i przywrócenie do tej oceny oferty 

Odwołującego. 

W  uzasadnieniu  podniesionych  zarzutów  Odwołujący  wskazał,  że  pismem  z  28.02.2020  r., 

Zamawiający  w  trybie  art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poinformował  Odwołującego  o 

wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  Publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego pn. „Dostawy łożysk dla TAURON Wydobycie S.A. ” Jako podstawę prawną 

wykluczenia Odwołującego z w/w przetargu Zamawiający wskazał art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Prawo  Zamówień  Publicznych  zgodnie  z  którym  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza  się:  wykonawców,  którzy  należąc  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz, U. z 2019 r. poz

369,  1571  i  1667),  złożyli  odrębne  oferty,  oferty  częściowe  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W uzasadnieniu wyklu

czenia wskazano, iż dane z KRS Odwołującego mogą wskazywać na 

powiązania pomiędzy MARAT Sp. z o.o. a WAMAR P. M. Rybnik, które mogą wskazywać na 

uznanie obu podmiotów za członków tej samej grupy kapitałowej. Wskazano ponadto, że P. 

M. (WAMAR P. M. Rybnik) oraz K. M. 

– M. (większościowy udziałowiec MARAT Sp. z o.o.) 

prawdopod

obnie są małżonkami, pozostającymi we wspólności majątkowej oraz to, iż MARAT 

Sp.  z  o.  o.  w  Rybniku  oraz  P.  M. 

przedsiębiorca  prowadzący  działalność  gospodarcza pod 

firmą  WAMAR  P.  M.  Rybnik  mają  siedzibę  pod  jednym  adresem  (Brzezińska  8a.  44-203 

Rybnik). 

Odwołujący wskazał, że z tych samych przyczyn z przedmiotowego przetargu Zamawiający 

wykluczył również podmiot WAMAR P. M. Rybnik. 

W ocenie Odwołującego wbrew przypuszczeniom Zamawiającego (uzasadnienie wykluczenia 

s

formułowane  jest  w  trybie  przypuszczającym)  opisany  stan  rzeczy  w  żadnym  razie  nie 

wskazuje na istnienie pomiędzy MARAT Sp. z o.o. a WAMAR P. M. takich relacji, które mają 

lub  mogą  mieć  wpływ  na  wzajemne  działania,  w  tym  uznanie  obu  podmiotów  za  grupę 

kapitałową. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę 

kapitałową  rozumie  się  wszystkich  przedsiębiorców,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

O  grupie  kapitałowej  mówimy  w  sytuacji,  w  której  jeden  przedsiębiorca  ma  możliwość 


decydującego wpływu (przejęcia kontroli) nad innymi przedsiębiorcami. W przypadku relacji 

pomiędzy  MARAT  Sp.  z  o.o.  oraz  WAMAR  P.  M.  brak  jest  bezpośredniej  możliwości 

wywierania decydującego wpływu na ich wzajemną działalność. W ocenie Odwołującego w 

przypadku obu podmiotów nie zachodzą również inne okoliczności, które mogłyby wskazywać 

na  taką  zależność,  np.  pośrednie  dysponowanie  jako  zastawnik  albo  użytkownik  udziałami 

innego wspólnika, o których mowa w ustawie o ochronie konsumentów. 

W ocenie Odwołującego należy uznać, że MARAT Sp. z o.o. nie należy do grupy kapitałowej 

z WAMAR P. . 

Immanentną cechą grupy kapitałowej jest nie tylko relacja dominacji-zależności, 

jak przyjmuje ustawodawca na potrzeby stosowania ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, 

lecz  także  wspólny  interes  członków  grupy  przesądzający  o  celowości  utworzenia  i 

funkcjonowania  grupy  kapitałowej  jako  takiej,  z  reguły  będący  wynikiem  (następstwem) 

powstania stosunku dominacji-

zależności. (tak; Kot Leszek, Stokłosa Angelina, Pojęcie grupy 

kapitałowej w świetle ustawy - Prawo zamówień publicznych, Opublikowano: PPH 2015/7/16-

22).  Zgodnie z art. 4 pkt 14 u.o.k.k. grupa 

kapitałowa oznacza wszystkich przedsiębiorców, 

którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w 

tym również tego przedsiębiorcę. Przez przejęcie kontroli według art. 4 pkt 4 u.o.k.k. rozumie 

się  "wszelkie  formy  bezpośredniego  lub  pośredniego  uzyskania  przez  przedsiębiorcę 

uprawnieńktóre osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 

lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców".  Zgodnie  z  art.  4  pkt  4  lit  e)  oraz  lit  a)  u.o.k.k.  o  przejęciu  kontroli  nad 

przedsiębiorcą można mówić m.in. wówczas, gdy przedsiębiorcy dominującemu przysługuje 

prawo  do  całego  albo  do  części  mienia  przedsiębiorcy  zależnego  lub  dysponowanie 

bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym 

zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy 

(przedsiębiorcy  zależnego),  także  na  podstawie  porozumień  z  innymi  osobami.  W  ocenie 

Odwołującego  taki  przypadek  nie  występuje  pomiędzy  oboma  podmiotami.  Odwołujący 

wskazał, że panujący ustroi wspólności ustawowej pomiędzy P. M. oraz K. M.-M. nie może 

prowadzić  do  wniosku,  że  jeden  z  podmiotów  jest  kontrolowany  przez  drugiego,  a  w 

konsekwencji obydwaj funkc

jonują w grupie kapitałowej, o jakiej mowa w u.o.k.k. Taki wniosek 

nie jest również uprawniony mając na względzie fakt, iż obie firmy posiadają siedziby pod tym 

samym adresem. 

MARAT jest spółka kapitałowa, której bieżącą działalność wykonuje Zarząd. Zgodnie z działem 

2 KRS do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie każdy 

członek Zarządu. Pani K. M.-M. ani Pan P. M. nie wchodzą w skład Zarządu spółki i nie mają 

wpływu na jego bieżącą politykę. Prezesem Zarządu spółki jest Pan R. N., a Wiceprezesem 


Zarządu  jest  Pani  M.  K.  .  Zgromadzenie  Wspólników  spółki  nie  ma  prawa  wydawania 

wiążących instrukcji Zarządowi spółki. 

Odwołujący  wskazał  również,  że  obie  firmy  stanowią  niezależne  od  siebie  podmioty  pod 

względem  organizacyjnym  i finansowym.  Firmy  posiadają odrębne  zaplecze organizacyjno-

techniczne. Obie firmy posiadają własny sprzęt i zatrudniają pracowników. MARAT Sp. z o.o. 

złożyła  ofertę  na  wykonanie  zadania,  oferując  dostawę  łożysk  firmy  SKF  i  wskazując  cenę 

danej usługi. MARAT Sp. z o.o. nie pozostawała w jakimkolwiek porozumieniu z WAMAR P. 

M. 

lub innym podmiotem w zakresie składanej oferty. 

Odnosząc się do orzeczenia KIO z dnia 26 czerwca 2014 r., Odwołujący wskazał, że z jego 

treści  wynika,  że  okoliczność  pozostawania  w  związku  małżeńskim  (przy  wspólności 

ustawowej  małżeńskiej)  przez  dwóch  przedsiębiorców  (co  nie  występuje  w  przedmiotowym 

p

rzypadku) nie może prowadzić automatycznie do wniosku, że tworzą oni grupę kapitałową. 

Tymczasem Zamawiający nie poczynił żadnych ustaleń, które mogłyby prowadzić do uznania, 

że MARAT Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej z WAMAR P. M., poza ustaleniem, że K. M.-

M. i P. M. 

są małżeństwem, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. 

W  ocenie  Odwołującego  dokonując  oceny  Zamawiający  powinien  mieć  na  względzie  brak 

jakichkolwiek istniejących powiązań pomiędzy tymi podmiotami, które mogłyby mieć wpływ na 

ich  zachowanie  w  postępowaniu,  a  także  na  fakt,  iż  oba  podmioty  przestrzegają  zasad 

uczciwej konkurencji. 

Należy mieć na względzie, że ustalenie istnienia wzajemnych powiązań 

w  każdym  przypadku wymaga  precyzyjnych wyjaśnień. W orzecznictwie  KIO  nie dokonano 

oceny  wykonawców  będących  małżonkami  pod  kątem  przynależności  do  tej  samej  grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. W orzeczeniu KIO z 26 czerwca 

2014  r.  wskazano,  że  w  praktyce  obrotu  gospodarczego  takie  przypadki  się  zdarzają, 

odnosząc się jednak do małżonków prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, 

składających  oferty  w  jednym  postępowaniu,  a  nie  do  sytuacji  gdzie  oferty  składa  osoba 

fizyczna i spółka z o.o. Co więcej, KIO wskazało, iż takie ustalenie nie może być automatyczne 

a musi wynikać również z innych ustalonych okoliczności. Sam fakt pozostawania małżonków 

w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej nie może stanowić jedynego kryterium. 

Odwołujący  wskazał,  że  praktyka  stosowania  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  Pzp  nie  zna 

traktowania małżonków jako grupy kapitałowej. Taki wniosek jest zgodny z linią orzeczniczą 

KIO oraz opiniami wydawanymi przez Departament Prawny UZP. Oba podmioty jak wskazano 

są odrębne, nie współdziałają ze sobą w celach antykonkurencyjnych, nie porozumiewały się 

ze sobą przy ustalaniu warunków ofert. Przede wszystkich należy podkreślić to, co zostało już 


wskazane powyżej, iż pani K. M.-M. jest wyłącznie większościowym udziałowcem w spółce 

MARAT,  jednakże  nie  prowadzi  spraw  spółki  i  nie  wpływa  na  jej  bieżącą  działalność,  nie 

zarządza spółką, jak również nie ma instrumentów prawnych pozwalających na wydawanie 

Zarządowi  spółki  wiążących  poleceń  i  wytycznych.  Pani  K.  M.-M.  jako  lekarz  okulista  nie 

prowadzi spraw spółki w jakimkolwiek zakresie i jako wspólnik spółki nie może być traktowana 

jako  przedsiębiorca.  Spółka  MARAT  zarządzana  jest  przez  Zarząd,  który  ani  osobowo,  ani 

organizacyjne w żaden sposób, w tym z uwagi na brak więzi rodzinnych (osoby obce) nie jest 

związany z WAMAR P. M. jak również z Panią K. M. – M. . 

W ocenie Odwołującego, Zamawiający nie wykazał, aby oba podmioty przynależały do jednej 

grupy  kapitałowej,  a  także,  aby  istniejące  powiązania  prowadziły  do  zachwiania  uczciwej 

konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. MARAT Sp. z 

o.o. złożył ofertę na zadanie przy zastosowaniu łożysk produkcji SKF, na bazie warunków jakie 

otrzymał  od  swego  wieloletniego  kontrahenta  jakim  jest  ich  producent  SKF  Polska  S.A.  Z 

otwarcia ofert wiadomo, iż WAMAR P. M. złożył również ofertę na to samo zadanie, lecz jego 

wartość znacznie odbiegała od ceny zaproponowanej przez MARAT Sp. z o.o. Okoliczność ta 

wyklucza, 

aby  oferty  obu  podmiotów  na  siebie  oddziaływały  i  prowadziły  do  zachwiania 

uczciwej  konkurencji.  Różnica  w  zakresie  wskazanej,  przez  oba  podmioty,  wartości  brutto 

oferty wskazuje na zaoferowanie łożysk różnych producentów, co dodatkowo przemawia za 

tym, iż oferty nie konkurowały ze sobą. 

W ocenie Odwołującego bez znaczenia jest przy tym, iż obaj wykonawcy tj. MARAT Sp. z o.o. 

oraz WAMAR  P.  M. 

w toku postępowania złożyli oświadczenia, iż nie przynależą do jednej 

grupy kapi

tałowej. Podstawa faktyczna domniemania zmowy przetargowej musi uprawniać do 

wniosku,  iż  wykonawcy  pozostawali  w  nielegalnym  porozumieniu,  a  wniosek  ten  musi  być 

zgodny  z 

zasadami  logiki  i  doświadczenia  życiowego,  nie  może  też  być  jedynie  jednym  z 

możliwych wniosków, które można powziąć z zaistniałych okoliczności. Można prezentować 

różne poglądy na temat tegojak silny musi być taki dowód, czy teżczy może to być jedynie 

uprawdopodobnienie,  jednak  rzeczywiście  jakaś  forma  dowodu  musi  zaistnieć.  Same  zaś 

twierdzenia,  podejrzenia  i  wątpliwości,  jakie  można  powziąć  w  danym  stanie  faktycznym, 

środka dowodowego nie stanowią, (tak: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 listopada 

2018 r., KIO 2095/18). 

Ponadto, 

Odwołujący wskazał, że zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 

listopada 2017 r. sygn. KIO 2244/17 do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt  23  ustawy  Pzp 

koniecznym  jest  wykazanie,  iż  doszło  do  zakłócenia  konkurencji. 

Tymczasem  w  realiach  niniejszej  sprawy  okolicz

ność  ta  w  żaden  sposób  nie  została  przez 


Zamawiającego wykazana. Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy 

należącego do grupy kapitałowej może nastąpić w ściśle określonych okolicznościach: 

w tym samym postępowaniu bierze udział więcej niż jeden członek tej samej grupy 

kapitałowej i jednocześnie istniejące między tymi podmiotami powiązania prowadzą 

do zachwiania uczciwej konkurencji między wykonawcami w tym postępowaniu; 

wykonawca  umyślnie  zataił  fakt,  że  jest  członkiem  grupy  kapitałowej,  a  w 

postępowaniu bierze udział więcej niż jeden członek tej grupy kapitałowej, (tak: Kot 

Leszek,  Stokłosa  Angelina,  Pojęcie  grupy  kapitałowej  w  świetle  ustawy  -  Prawo 

zamówień publicznych, Opublikowano: PPH 2015/7/16-22). 

ocenie Odwołującego opisane wyżej przesłanki w niniejszej sprawie nie zostały spełnione. 

Nie było zatem podstaw do wykluczenia Odwołującego, a co za tym idzie również odrzucenia 

jego oferty.  

Izba ustaliła co następuje: 

Izba  postanowiła  dopuścić  w  poczet  materiału  dowodowego  następujące  dokumenty: 

specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  na  okoliczność  ustalenia 

przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu; (ii) ofertę Odwołującego na 

okoliczność  ustalenia  jej  treści;  (iii)  wezwanie  skierowane  przez  Zamawiającego  do 

Odwołującego z dnia 6 lutego 2020 r. oraz odpowiedź wykonawcy z dnia 10 lutego 2019 r. na 

okoliczność ustalenia treści wezwania oraz złożonych wyjaśnień; (iv) informacje o wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania  z  dnia  28  lutego  2020  r.  na  okoliczność  ustalenia  przyczyn 

wykluczenia; (v) 

odpis pełny z KRS MARAT Sp. z o.o., odpis pełny z KRS ELROW Sp. z o.o., 

odpis  pełny  z  KRS  WANAR  Sp.  z  o.o.,  wydruki  z  iMSiG  (Internetowy  Monitor  Sądowy  i 

Gospodarczy) dla MARAT Sp. z o.o., spra

wozdanie Zarządu z działalności MARAT Sp. z o.o. 

za  okres  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2018,  wprowadzenie  oraz  informacja  dodatkowa  do 

sprawozdania finansowego  MARAT  Sp.  z  o.o.  za  okres  01.01.2019 

— 31.12.2019, wypis z 

CEIDG dla WAMAR P. M. wg 

stanu na dzień 06.12.2019 r., wypis z CEIDG dla WAMAR P. 

M., 

wydruk  z  Bazy  Danych  Urzędu  Patentowego  RP  dla  słowno  —graficznego  znaku 

towarowego „F.H.U. MARAT”, wydruk z Bazy Danych Urzędu Patentowego RP dla słowno  — 

graficznego  znaku  towarowego  „  Rybnik  MARAT”,  wydruk  z  Bazy  Danych  Urzędu 

Patentowego RP dla słowno — graficznego znaku towarowego „M GRUPA MARAT", biuletyn 

Business  Centre  Club, 

aktualny  skład  Wojewódzkiej  Rady  Dialogu  Społecznego  w 

Katowicach, wzmianka p

rasowa pt. „Ludzie sukcesu” z lipca 2015 r.,  post z dnia 21.10.2018 

r. ze strony Grupy Marat na Facebooku, post na Facebooku z dnia 28.12.2018 r., informacja 


z dnia 14.04.2019 r. dotycząca Finału 3 edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 

– dokumenty na okoliczność wykazania, iż Pan P. M. sprawuję kontrolę nad spółką MARAT 

sp. z o.o. i tworzy wraz z tą spółką i innymi podmiotami grupę kapitałową.  

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawy łożysk dla TAURON Wydobycie S.A.” 

Zamawiający  w  Rozdziale  3  Warunki  udziału  w  Postępowaniu/podstawy  wykluczenia  z 

Postępowania,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  5  ustawy  Pzp  oświadczenia  i  dokumenty 

potwierdzaj

ące  spełnianie  warunków  udziału,  brak  podstaw  wykluczenia  oraz  dotyczące 

Przedmiotu  Zamówienia pkt.  3.3. 3. Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających 

spełnianie  warunków  udziału  w  Postępowaniu  oraz  brak  podstaw  wykluczenia,  ppkt  3.3.6 

SIWZ 

wymagał: 

„Wykonawca,  w  terminie  3  dni  od  otwarcia  ofert  na  Platformie  Zamawiającego  przekaże 

Zamawiającemu  oświadczenie  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  grupy 

kapitałowej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności 

do 

tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca, który złożył w Postępowaniu ofertę/ofertę 

częściową,  Wykonawca  wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,  może  przedstawić  dowody,  że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu".  

Wykonawca WAMAR P. M. Rybnik, 

w wymaganym terminie złożył oświadczenie na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

co  inni  Wykonawcy  (m.in.  Wykonawca  MARAT  Sp.  z  o.o.  Rybnik), 

którzy  złożyli  w 

Postępowaniu oferty/oferty częściowe w zakresie części nr 1 zamówienia. 

Wykonawca MARAT sp. z o.o. 

– Odwołujący, w wymaganym terminie złożył oświadczenie na 

formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej  co  inni Wykonawcy  (m.in. Wykonawca WAMAR  P.  M.  Rybnik),  którzy  złożyli  w 

Postępowaniu oferty/oferty częściowe w zakresie części nr 1 zamówienia. 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  pismami  z  dnia  6  lutego 2020 roku,  nadanym  niezależnie  do 

MARAT Sp. z o.o. oraz WAMAR P. M.

, wezwał wykonawców do złożenia wyjaśnień. W piśmie 

Zamawiający  wskazał  o  podejrzeniu  istnienia  powiązania  o  charakterze  grupy  kapitałowej 

wynikającymi z relacji między P. M. a K. M.-M. . Zamawiający wskazał, że w złożonej przez 

w

ykonawcę MARAT Sp. z o.o. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w rubryce 7 Dane 

wspólników figuruje: „M. M. K.” posiadająca: UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSC 91.000,00 


ZŁ” w kapitale zakładowym spółki w wysokości 100 000,00 zł. Powyższy wpis w KRS może 

wskazywać na powiązania pomiędzy MARAT Sp. z o.o. a WAMAR P. M. Rybnik; które mogą 

wskazywać na uznanie obu podmiotów za członków tej samej grupy kapitałowej. W ramach 

prz

esłanki wskazującej na powiązania obu podmiotów gospodarczych można wskazać: P. M. 

(WAMAR P. M.Rybnik) oraz K. M. M. 

(większościowy udziałowiec MARAT Sp. z o.o. Rybnik) 

prawdopodobnie  są  małżonkami,  pozostającymi  we  wspólności  majątkowej  oraz  to,  że 

MARAT Sp. z o.o. w Rybniku oraz P. M. 

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

pod firmą WAMAR P. M. Rybnik, mają  siedzibę pod jednym adresem. Ponadto Zamawiający 

wskazał  na  tożsamy  zakres  prowadzonej  działalności  gospodarczej  określny  w  KRS  obu 

podmiotów oraz na istnienie małżeńskiej wspólności majątkowej.  

Izba ustaliła, że pismem z dnia 10 lutego 2020 r. Odwołujący złożył wyjaśnienia. Wykonawca 

wskazał,  że:  (i)  K.  M.-M.  nie  prowadzi  działalności  gospodarczej,  a  jedynie  posiada 

większościowy pakiet udziałowy w spółce kapitałowej; (ii) Pani K. M.-M. pozostaje w związku 

małżeńskim z Panem P. M., w którym panuje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej; (iii) w 

przypadku relacji pomiędzy Marat sp. z o.o. oraz Wamar brak jest bezpośredniej możliwości 

wywierania decydującego wpływu na ich wzajemną działalność. W przypadku obu podmiotów 

nie  zachodzą  również  inne  okoliczności,  które  mogłyby  wskazywać  na  taką  zależność,  np. 

pośrednie  dysponowanie  jako  zastawnik  albo  użytkownik  udziałami  innego  wspólnika,  o 

których mowa w ustawie o ochronie konsumentów; (iv) Marat sp. z o.o. nie należy do grupy 

kapitałowej z WAMAR P. M. - panujący ustrój wspólności ustawowej pomiędzy P. M. oraz K. 

M. 

–  M.  nie  może  prowadzić  do  wniosku,  że  jeden  z  podmiotów  jest  kontrolowany  przez 

drugiego, a w konsekwencji obydwaj fu

nkcjonują w grupie kapitałowej; taki wniosek nie jest 

również uprawniony mając na względzie fakt, iż obie firmy posiadają siedziby pod tym samym 

adresem; (v) 

Marat jest spółką kapitałową, której bieżącą działalność wykonuje Zarząd. Pani 

K. M.-M. ani Pan P. M. 

nie wchodzą w skład Zarządu spółki i nie mają wpływu na jego bieżącą 

politykę. Prezesem Zarządu spółki jest Pan R. N., a Wiceprezesem Zarządu jest Pani M. K.. 

Zgromadzenie Wspólników  spółki  nie ma prawa wydawania wiążących instrukcji  Zarządowi 

spółki; (vi) obie firmy stanowią niezależne od siebie podmioty pod względem organizacyjnym 

i  finansowym.  Firmy  posiadają  odrębne  zaplecze  organizacyjnotechniczne.  Obie  firmy 

posiadają własny  sprzęt  i  zatrudniają pracowników;  (vii)  Zamawiający  nie poczynił  żadnych 

ustaleń, które mogłyby prowadzić do uznania, że Marat należy do grupy kapitałowej z WAMAR, 

poza  ustaleniem,  że  K.  M.-M.  i  P.  M.są  małżeństwem,  w  którym  panuje  ustrój  wspólności 

majątkowej  małżeńskiej;  (viii)  Marat  jak  i  WAMAR  prowadzą  również  jedynie  częściowo 

zbliżoną  rodzajowo  działalność  gospodarczą,  a  także  są  podmiotami  znacznie 

zróżnicowanymi pod względem wielkości. 


Pismem z dnia 28 lutego 2020 r. Zamawiający poinformował Odwołującego oraz wykonawcę 

WAMAR P. M. 

o wykluczeniu ich z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp.  

Izba zważyła co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp  może  spowodować  poniesienie 

przez  niego  szkody  polegającej  na  nieuzyskaniu  zamówienia.  W  wyniku  ewentualnego 

uznania  przez  Izbę,  że    Zamawiającego  dokonał  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp 

czynności  oferta  Odwołującego  ma  szansę  na  wybór  jako  oferta  najkorzystniejsza  i 

Odwołujący miałby szansę na uzyskanie zamówienia.  

W ocenie Izby zarzuty podniesione przez Odwołującego nie zasługiwały na uwzględnienie, co 

skutkowało oddaleniem odwołania przez Izbę. 

Wskazać należy na wstępie, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej 

grupy  kapitałowej,  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  16  lutego  2007  r.  o  ochronie  konkurencji  i 

konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667) (dalej „UOKiK”), złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udziel

enie zamówienia publicznego. Grupa kapitałowa, w rozumieniu art. 4 pkt 14 UOKiK, to 

wszyscy 

przedsiębiorcy,  którzy  są  kontrolowani  w  sposób  bezpośredni  lub  pośredni  przez 

jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie zaś z art. 4 pkt 4 UOKiK 

przez 

przejęcie  kontroli  rozumie  się  wszelkie  formy  bezpośredniego  lub  pośredniego 

uzyskania  przez  przedsiębiorcę  uprawnień,  które  osobno  albo  łącznie,  przy  uwzględnieniu 

wszystkich  okoliczności  prawnych  lub  faktycznych,  umożliwiają  wywieranie  decydującego 

wpływu  na  innego  przedsiębiorcę  lub  przedsiębiorców.  Uprawnienia  takie  tworzą  

szczególności

dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu 

wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, 

bądź  w  zarządzie  innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy  zależnego),  także  na 

podstawie porozumień z innymi osobami; 


uprawnienie  do  powoływania  lub  odwoływania  większości  członków  zarządu  lub 

rady  nadzorczej 

innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy  zależnego),  także  na 

podstawie poroz

umień z innymi osobami; 

liczba  członków  jego zarządu lub  rady  nadzorczej  stanowiąca  więcej  niż  połowę 

członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego); 

dysponowanie 

bezpośrednio  lub  pośrednio  większością  głosów  w  spółce 

osobowej 

zależnej  albo  na  walnym  zgromadzeniu  spółdzielni  zależnej,  także  na 

podstawie porozumień z innymi osobami; 

prawo 

do  całego  albo  do  części  mienia innego  przedsiębiorcy  (przedsiębiorcy 

zależnego); 

umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) 

lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 

Wykładnia norm prawa antymonopolowego w odniesieniu do grup kapitałowych powinna być 

dokonywana  w  świetle  uznanej  i  stosowanej  w  prawie  europejski  tzw.  koncepcji  jednego 

organizmu gospodarczego (ang. single economic unit). 

Koncepcja ta została wypracowana na 

gruncie  prawa  europejskiego  i  ma  odzwierciedlenie  również  w  orzecznictwie  sądów 

powszechnych.  (Por.  wyrok  TS  z  13.7.1966  r.,  C-56/64  i  58/64,  niepubl.;  wyrok  TS  z 

14.12.2006 r., wyrok TS C-73/95P, C-217/05, Legalis; wyrok SPI z 16.12.1999 r., T-198/98, 

Legalis, W Polsce: decyzje Prezesa UOKiK z: 14 marca 2007 r., nr DOK-34/07; z 8 grudnia 

2009 r., nr DOK-

8/2009; z 31 grudnia 2010 r., nr DOK 11/2010 dostępne na: www.uokik.gov.pl 

oraz wyrok Sądu Antymonopolowego z 3 czerwca 1998 r., sygn. akt XVII Ama 7/98, LEX nr 

56492;  wyrok  Sądu  Antymonopolowego  z  17  stycznia  1996  r.,  sygn.  akt  XVII  Amr  54/95, 

Wokanda 1997/4/52; wyrok Sądu Antymonopolowego z 2 grudnia 1998 r., sygn. akt XVII Ama 

59/98, Wokanda 2000/3/53; wyrok Sądu Antymonopolowego z 20 maja 1998 r., sygn. akt XVII 

Ama 4/98, Wokanda 1999/6/53).  

Źródłem  koncepcji  jednego  organizmu  gospodarczego  było  zagadnienie  dotyczące 

rozgraniczenia  oraz 

rozłączenia  od  siebie  przedsiębiorców  funkcjonujących  w  obrocie 

gospodarczym. O ile  bowiem kwestia formalnego wyodr

ębnienia podmiotów gospodarczych 

nie  budzi  większych  trudności  –  każdy  przedsiębiorca  jako  odrębny  podmiot  praw  i 

obowiązków,  niezależnie  od  stosowanej  formy  prawnej,  jest  bytem  odrębnym,  o  tyle  w 

przypadku  funkcjonowania  pomiędzy  nimi  sieci  powiązań,  typowych  chociażby  dla  grup 

spółek,  granica  odrębności  podmiotów  może  ulec  rozmyciu  i  nastręczać  trudności  w 

identyfikacji  odrębności  podmiotów  gospodarczych.  (tak  m.in.  P.  Semeniuk,  Koncepcja 

jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2015, s. 20

–21). 

W przypadku koncepcji jednego organizmu gospodarczego 

zasadnicze znaczenie ma pojęcie 


„przedsiębiorstwa”,  które  rozpatruje  się  przez  pryzmat  jego  struktury  oraz  funkcjonowania, 

pomijając przy tym formę prawną. Irrelewantne prawnie jest bowiem, czy posiada, czy też nie 

zdolność prawną (tak m.in. G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie 

ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 154.)  

Istotą  koncepcji  jednego  organizmu  gospodarczego  jest  ustalenie  czy  określone  podmioty 

stanowią jeden podmiot rynkowy, co powoduje w konsekwencji, iż przestają być wobec siebie, 

w  rozumieniu  norm  prawa  antymonopolowego,  odrębnymi  podmiotami  gospodarczymi. 

Koncepcja  ta  pozwala  zasadniczo 

zredukować całą grupę kapitałową do jednego  podmiotu 

funkcjonującego  na  rynku.  Brak  swobody  podejmowania  samodzielnych  decyzji 

gospodarczych

,  jeden  interes  ekonomiczny,  brak  niezależnego  interesu  ekonomicznego 

poszczególnych  podmiotów  tworzących  jeden  organizm  gospodarczy  wynikający  ze 

wzajemnych  prawnych/organizacyjnych  czy  rodzinnych 

relacji  pomiędzy  tymi  podmiotami 

powoduje,  że  nie  są  względem  siebie  konkurentami,  a  uznawane  są  za  jeden  organizm 

gospodarczy.  

Analizując zagadnienie jednego organizmu gospodarczego (ang. single economic unit) należy 

poddać analizie następujące czynniki:  

Jeden  interes  ekonomiczny;  brak  niezależnego  ekonomicznie  celu  udziału  w 

postępowaniu   

Aby  uznać,  iż  dane  podmioty  gospodarcze  tworzą  jeden  organizm  gospodarczy  należy 

rozstrzygnąć czy podmioty te posiadają jeden interes ekonomiczny. Innym słowy należy ustalić 

czy  w  ramach  jednego  organizmu  gospodarczego 

działania  jej  członów  maja  na  celu 

ma

ksymalizację  efektywności  jednej  grupy  czy  poszczególnych  jej  członków.  Istotne  jest 

również ustalenia, gdzie następuje alokacja zysków wypracowanych przez członków jednego 

organizmu  gospodarczego,  jak  również  ustalenie  czy  poszczególne  przedsiębiorstwa  mają 

niezależny cel ekonomiczny udziału w danym postępowaniu.  

W  analizowanym  stanie  faktycznym,  Izba  uznała,  że  Państwo  M.  kontrolują  zasoby  obu 

podmiotów gospodarczych tj. spółki MARAT sp. z o.o., jak również zasoby jakie posiada Pan 

P.  M. 

prowadząc  działalność  gospodarczą  pod  firmą  WAMAR.  Alokacja  zysków 

wypracowanych przez oba podmioty następuję w obrębie ich majątku wspólnego i objęta jest 

wspólnością majątkową małżonków.  W ocenie Izby Państwo M. mają jeden wspólny interes 

ekonom

iczny tj. powiększanie wspólnego majątku, który realizują w ramach przyjętych form 

działalności gospodarczej.  


Powyższe  wnioski  uzasadniają  następujące  okoliczności.  Po  pierwsze,  wskazać  należy,  że 

forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej nie może decydować o tym czy dane 

podmioty  stanowią  jeden  organizm  gospodarczy  czy  nie.  Gdyby  wyłącznie  forma  prawna 

decydowała o niezależności gospodarczej podmiotów, to wówczas można byłoby z łatwością 

ominąć wszelkie zakazy wynikające z prawa antymonopolowego zmierzające do zachowania 

na  rynku  uczciwej  konkurencji  pomiędzy  przedsiębiorcami.  Bardzo  łatwo  wyobrazić  sobie 

bowiem 

sytuację,  w której  przezorny  mąż  (bądź żona)  „rejestruje”  swoją żonę (bądź  męża) 

jako niezależną osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, po czym wykorzystuje 

prawną „tożsamość” żony (bądź męża) dla zwiększenia swoich szans na wygraną w przetargu. 

Po drugie, 

każdy z małżonków objętych ustawową wspólnością małżeńską jest uprawniony do 

współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich 

w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez 

drugiego  małżonka  (art.  34[1]  KRO).  Oboje  małżonkowie  są  obowiązani  współdziałać  w 

zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie 

majątku  wspólnego,  o  wykonywaniu  zarządu  majątkiem  wspólnym  i  o  zobowiązaniach 

obciążających majątek wspólny (art. 36 § 1 KRO). Ponadto, dochody z majątku wspólnego, 

jak również z majątku osobistego każdego z małżonków należą do majątku wspólnego (art. 31 

§ 2 pkt 2 KRO). Nie ma przy tym wątpliwości, że udziały w spółce z o.o. uzyskane ze środków 

majątku  wspólnego  małżonków  wchodzą  w skład  wspólności  majątkowej  małżeńskiej. 

Zgodnie bowiem z uchwała z dnia 7 lipca 2016 r. Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 

32/16, jeżeli wkład wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do majątku 

wspólnego  wspólnika  i jego  małżonka,  również  udział  w spółce  objęty  przez wspólnika 

wchodzi w 

skład tego majątku. Według Sądu Najwyższego istnieje domniemanie faktyczne, iż 

przedmiot  majątkowy  nabyty  przez  jednego  z  małżonków  w  czasie  trwania  wspólności 

majątkowej małżeńskiej wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. 

W  omawianym  stanie  faktycznym,  nie  zostały  przywołane  żadne  okoliczności,  które 

pozwalałby na przyjęcie, iż udziały jakie Pani K. M. – M. ma w spółce MARAT sp. z o.o. nie 

stanowią części majątku wspólnego jaki posiada z Panem P. M. . Podobnie zresztą jak zasoby 

jakie  posiada  Pan  P.  M. 

prowadząc indywidualną działalność gospodarczą. Odwołujący  nie 

przedstawił żadnych okoliczności faktycznych, które pozwoliłby na obalenie ww. domniemania 

faktycznego.  W  konsekwencji,  w  ocenie  Izby,  zasadnym  jest  przyjęcie,  iż  działalność 

gospodarcza  prowadzona  przez  Państwa  M.,  choć  w  odmiennych  formach  prawnych,  to 

jednak  zmierza  do  powiększenia  ich  majątku  wspólnego.  Alokacja  zysków  z  prowadzonej 

przez  małżeństwo  działalności  gospodarczej  następuje  do  ich  majątku  wspólnego.  Zysk 

bowiem wypracowany przez Pana P. M. 

stanowi część majątku wspólnego. Podział zaś zysku 


wypracowanego przez spółkę MARAT sp. z o.o. należy co do zasady do kompetencji walnego 

zebrania wspólników czyli Państwa M. . Logiczne zatem jest przyjęcie, iż  zysk taki decyzją 

małżonków zostanie wypłacony w formie dywidendy wspólnikom, czyli właśnie małżonkom do 

ich majątku wspólnego.  

Ponadto, 

wskazać  należy,  że  oba  podmioty  prowadzą  tożsamo  rodzajowo  działalność 

gospodarczą. Według informacji ujawnionych w KRS, oba podmiotu mają identyczny zakres 

prowadzonej  działalności  gospodarczej.  Co  więcej,  Pan  P.  M.  będąc  wspólnikiem  spółki 

MARAT  sp.  z  o.o.,  na  podstawie  art.  212  kodeksu  spółek  handlowych,  ma  szereg 

zagwarantowanych praw, w tym prawo przeglądania dokumentów spółki i żądania wyjaśnień 

od  zarządu  spółki.    Okoliczności  te,  w  ocenie  Izby,  uzasadniają  przyjęcie  tezy,  iż  Państwo 

Małeccy, pomimo iż prowadzą działalność gospodarcza w odmiennych formach prawnych, to 

jednak  działalności  tej  nie  można  przypisać  niezależnego  interesu  ekonomicznego, 

gospodarczego. Dz

iałalność w tej samej branży, na tym samym rynku, uzasadnienia tezę, iż 

tworzą oni jeden organizm gospodarczy, służący do powiększania ich majątku wspólnego.  

Wskazać  również  należy,  że  Przystępujący  przedłożył  szereg  informacji  prasowych  na 

potwierdzenie

, że Pan P. M. działa w imieniu jednego organizmu gospodarczego, wielokrotnie 

publicznie występując jako osoba stojąca na czele grupy MARAT. Nie można zgodzić się z 

Odwołującym, iż informacje te nie mają żadnego znaczenia dla sprawy, gdyż nie wiadomo kto 

jest ich autorem i mogły być dowolnie modyfikowane przez osoby trzecie. Okoliczności i fakty 

wskazane  w  przedstawionych  przez  Przystępującego  informacjach  prasowych  stanowią 

źródło  informacji  dotyczących  Pana  P.  M.,    sposobu  w  jaki  działa  na  rynku,  w  jaki  sposób 

prezentowana  jest 

grupa  MARAT,  jak  również  publikacje  te  stanowią  źródło  informacji  o 

znaczeniu i roli Pani K. M. 

– M. w grupie MARAT. Ich analiza skłania Izbę do przyjęcia tezy, iż 

to  Pan  P.  M.  publicznie  jest  postrzegany  i  przedstawiony  jako  osoba  decyzyjna  w  szeroko 

pojętej grupie MARAT. Jego zaś małżonka jest pomijana w publikacjach, co stanowi dowód 

pośredni o braku niezależności decyzyjnej Pani M. .  Odwołujący zresztą wskazał, że K. M. – 

M. 

jest całkowicie biernym, nieaktywnym udziałowcem MARAT Sp. z o.o.,  nieposiadającym 

odpowiedniej  wiedzy  i  doświadczenia.  W  takim  przypadku  należałoby  domniemać,  że 

podmiotem  faktycznie  kontrolującym  spółkę  pozostaje  nadal  jej  mąż.  Należy  podkreślić,  iż 

Odwołujący  miał  prawo  do  przedłożenia  dowodów  przeciwnych  i  obalania  twierdzeń 

Przystępującego. Nie podjął jednak żadnej inicjatywy dowodowej, poprzestając wyłącznie na 

negacji wartości dowodowej informacji prasowych złożonych przez Przystępującego.  

W  ocenie  Izby  nie  sposób  również  ustalić  jaki  miałby  być  niezależny  interes  ekonomiczny 

Państwa  M.  w  uczestnictwie  w  tym  samym  postępowaniu  przetargowym.  Takiego  celu 


Odwołujący  nie  wskazał.  Łącząca  zaś  Państwa  M.  wspólnota  majątkowa  determinuje  ich 

wspólny interes ekonomiczny tj. dążenie do zwiększania majątku wspólnego. To zaś można 

uczynić albo poprzez wybór oferty Pana M. albo wybór oferty spółki MARAT sp. z o.o.  

Więzy rodzinne i kapitałowe  

W ocenie Izby istniejące pomiędzy Panem P. M. oraz Panią K. M. – M. wzajemne powiązania 

rodzinne i kapitałowe potwierdzają, że tworzą oni jeden organizm gospodarczy. Izba uznała, 

że następujące okoliczności świadczą o istnieniu jednego organizmu gospodarczego: 

  Pan P. M. oraz Pani K. M. – M. pozostają w związku małżeńskim i łączy ich ustawowa 

wspólność majątkowa. Okoliczność ta nie była sporna pomiędzy stronami; 

  Pan P. M. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą WAMAR P. M.. 

Pani  K.  M. 

–  M.  posiada  91%  udziałów  w  spółce  MARAT  sp.  z  o.o.  Pozostałe  9% 

udziałów jest w posiadaniu jej męża Pana P. M.; 

  pierwotnie Pan P. M. był większościowym wspólnikiem MARAT Sp. z o.o., faktycznie 

kontrol

ując 100% kapitału i głosów na zgromadzeniu wspólników (10% posiadała inna 

jego spółka, tj. ELROW Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku) oraz Prezesem Zarządu tej 

spółki. 90% udziałów w MARAT sp. z o.o. P. M. nabył w dniu rejestracji tej spółki, tj. w 

dniu 29.07.2002 r.; 

  funkcję Prezesa Zarządu w MARAT sp. z o.o. P. M. pełnił samodzielnie w okresie od 

dnia 29.07.2002 r. do dnia 19.05.2010 r., a począwszy od dnia 19.05.2010 r. do dnia 

23.12.2013 był prokurentem samoistnym tej spółki. 

  ilość posiadanych przez Pana P. M. udziałów w spółce MARAT sp. z o.o. zmieniała się 

w następujący sposób: 

i) 

od dnia 29.07.2002 r. do dnia 23.12.2013 r. - 

90% udziałów (90 udziałów na 

kwotę 90.000,00 PLN).  

ii) 

w dniu 23.12.2013 r. Pan P. M. 

zbył 71 posiadanych udziałów w MARAT Sp. z 

o.o. na rzecz innej kontrolowanej przez siebie spółki tj. WANAR Sp. z o.o. z 

siedzibą w Rybniku; 

iii) 

od dnia 23.12.2013 r. do dnia 05.03.2015 r. - 

19% udziałów (19 udziałów na 

kwotę 19.000,00 PLN); 

iv) 

od  dnia  05.03.2015  r.  do  dnia  05.03.2015  r.  - 

ponownie 90%  udziałów  (wpis 

tylko na jeden dzień); 


v) 

od  dnia  05.03.2015  r.  do  dnia  14.06.2016  r.  - 

ponownie 19%  udziałów.  71% 

udziałów MARAT Sp. z o.o. nabyła od niego w dniu 05.03.2015 r. małżonka — 

K. M. 

– M.; 

vi) 

od dnia 14.06.20

16 r. aż do dnia dzisiejszego, Pan P. M. posiada 9% udziałów.  

  dniu  14.06.2016  r.  K.  M.-M.  zwiększyła  ilość  posiadanych  przez  siebie  udziałów  w 

spółce MARAT sp. z o.o. z 71% do 91%, tj. o 20%. Jednocześnie, z KRS wykreślono 

jako  wspólników:  ELROW  Sp.  z  o.o.,  która  to  spółka  dotychczas  posiadała  10% 

udziałów  oraz  Pana  P.  M.  z  jego  19%  udziałami.  Okoliczności  te  znajdują 

potwierdzenie  w  publicznie  dostępnych  sprawozdaniach  z  działalności  oraz  w 

sprawozdaniu  finansowym 

MARAT  Sp.  z  o.o.,  w  których  lista  udziałowców  wygląda 

następująco:  P.  M.  —  9  udziałów  o  łącznej  wysokości  9.000,00  zł,  K.  M.-M.  —  91 

udziałów o łącznej wysokości 91.000,00 zł.; 

  osoby wchodzące w skład zarządu spółki MARAT sp. z o.o. tj. Pan P. N. oraz pani M. 

K. 

pełnią również funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Marat Rybnik Sp. z o.o., zaś 

Pan P. M. 

pełni funkcję prokurenta samoistnego. Jednocześnie Pani M. K. pełni funkcję 

Prezesa  Zarządu spółki ERLOW Sp.  z  o.o.,  a  Pan  R.  N.  pełni funkcję Wiceprezesa 

tejże spółki.  

Powyższe  okoliczności,  w  ocenie  Izby,  potwierdzają,  że  Pan  P.  M.  od  początku  rejestracji 

spółki MARAT sp. z o.o. w 2002 r., aż do dnia dzisiejszego, sprawuje przynajmniej pośrednią, 

tj. za pośrednictwem innych swoich spółek (ELROW Sp. z o.o. i WANAR Sp. z o.o.), lub za 

pośrednictwem żony — K. M. – M., kontrolę nad spółką MARAT sp. z o.o.  Zmiany kapitałowe, 

jakie miały miejsce w spółce MARAT sp. z o.o. od dnia jej rejestracji potwierdzają, iż Pan P. 

M. 

może dowolnie zmieniać podmioty kontrolujące kapitałowo spółkę MARAT sp. z o.o.  

Ponadto o wzajemnych powiązanych organizacyjnych świadczy fakt, iż spółka MARAT sp.  z 

o.o. oraz Pan P. M. 

mają taki sam adres swojej siedziby. W związku z tym za logiczne uznać 

należy,  wobec  braku  dowodów  przeciwnych,  że  oba  podmioty  korzystają  z  tej  samej 

infrastruktury biurowej, 

mają dostęp do korespondencji.  

Słusznie  wskazał  również  Przystępujący  na  okoliczność,  iż  Pan  P.  M.  jest  właścicielem  i 

wyłącznym  dysponentem  prawa  do  słowno  -  graficznego  znaku  towarowego  „M  GRUPA 

MARAT”.  Jest  to  kolejny  przykład  dysponowania  przez  Pana  P.  M.  istotnym  elementem 

szeroko  rozum

ianego  majątku  grupy  MARAT.  Znak  ten  został  zgłoszony  do  Urzędu 


Patentowego  RP  w  dniu  0

6.08.2011  r.,  a wygaśnie  w  dniu 06.08.2021  r.  (jeśli  nie zostanie 

przedłużony), co oznacza, że stanowił on wyłączne prawo P. M. w chwili złożenia oferty.  

Twierdzenia Odwołującego zawarte w piśmie z dnia 10 lutego 2020 r. o rzekomej odrębności 

spółki MARAT sp. z o.o. od Pana P. M. nie zostały w żaden sposób uprawdopodobnione. Ani 

Zamawiającemu  ani  Izbie  nie  zostały  złożone  żadne  dowody  potwierdzające  odrębność 

organizacyjną  czy  odrębność  zasobów  obu  podmiotów.  Podkreślenia  również  wymaga,  że 

skoro małżonka Pana P. M. posiada pozostałe 91% udziałów w spółce MARAT sp. z .o.o. i 

samodzielnie decyduje kto zasiada w zarządzie spółki, to oczywistym dla Izby jest to, że będą 

to  osoby  podporządkowane  interesom  Państwa  M.  .  Co  więcej  osoby  sprawujące  funkcję 

Prezesa i Wice Prezesa spółki MARAT sp. z o.o. wchodzą w skład zarządu spółki ERLOW sp. 

z o.o. oraz MARAT Rybnik sp. z o.o., c

o, w ocenie Izby, stanowi dowód na to, że są to osoby 

cieszące się zaufaniem Państwa M., realizujące strategię działania w grupie MARAT.  

Podkreślić  należy,  że  występowanie  pomiędzy  przedsiębiorcami  więzi  rodzinnych  oraz 

prowadzenie działalności pod tym samym adresem nie jest wprawdzie zabronione, niemniej 

jedn

ak  wskazuje  na  prawdopodobieństwo  wymiany  pomiędzy  nimi  istotnych  informacji 

gospodarczych.  Ilość  powiązań  gospodarczych  i  faktycznych  pomiędzy  Państwem  M.  oraz 

fakt,  iż  działalność  w  ich  imieniu  prowadzi  przede  wszystkim  Pan  P.  M.  świadczą,  że 

rzeczywista  konkurencja  między  oboma  podmiotami  jest  bardzo  ograniczona,  jeśli  w  ogóle 

występuje. W ocenie Izby, przytoczone powyższej okoliczności świadczą, iż spółka MARAT 

sp.  z  o.o.  oraz  Pan  P.  M. 

prowadzący  indywidulaną  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

WAMAR  tw

orzą  jeden  podmiot  gospodarczy,  zwłaszcza,  że  dla  uznania,  czy  w  danym 

przypadku mamy do czynienia z kontrolą w rozumieniu art. 4 pkt 4 UOKiK, wystarczająca jest 

sama  możliwość  wywierania  decydującego  wpływu.  Taka  zaś  (wzajemną)  możliwość  z 

pewnością daje pozostawanie we wspólnocie małżeńskiej i związana z tym wspólnota praw i 

interesów ekonomicznych, jak i szereg powiazań kapitałowych, organizacyjnych i prawnych 

pomiędzy obu przedsiębiorcami.  

Nie  zasługują  na  uwzględnienie  twierdzenia  Odwołującego,  iż  o  samodzielności  obu 

podmiotów świadczy fakt, iż oboje małżonkowie nie wchodzą w skład Zarządu MARAT Sp. z 

o.o. i nie mają wpływu na jej bieżącą politykę, zaś zgromadzenie wspólników nie ma prawa 

wydawania  z

arządowi  cyt.  „wiążących  instrukcji”.  Podkreślić  bowiem  należy,  że  właśnie 

zgromadzenie wspólników jest uprawnione do powoływania i odwoływania członków zarządu, 

udziela  im  absolutorium,  jest  wyłącznie  uprawnione  do  podejmowania  szeregu  uchwał 

kluczowych dla spółki. Skoro zaś to Państwo M. tworzą wspólnie zgromadzenie wspólników 

spółki MARAT sp. z o.o., to jest oczywistym dla Izby, że to oni decydują o istotnych sprawach 


spółki,  w  tym  doborze  osób  sprawując  funkcje  członków  zarządu,  realizujących  decyzje 

wspólników czyli Państwa M. .  

Nie  można  również  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  Pani  K.  M.-M.  nie  jest 

przedsiębiorcą na potrzeby niniejszej sprawy. Wskazać bowiem należy, że  sformułowane na 

gruncie prawa konkurencji pojęcie grupy kapitałowej odwołuje się do szerokiej, funkcjonalnej i 

niesformalizowanej  definicji  przedsiębiorcy,  którym  zgodnie  z  art.  4  pkt  1  lit.  c  ustawy  o 

ochronie konkurencji  i konsumentów  może być również  cyt.  „osoba fizyczna,  która  posiada 

kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła 

działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  -  Prawo 

przedsiębiorców”. 

Nie zasługuje również na uwzględnienie argument Odwołującego, iż konieczną przesłanką dla 

zastosowania  sankcji  wykluczenia,  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp,  jest 

wykazanie,  że  faktycznie  doszło  do  zakłócenia  konkurencji.  Zarówno  gramatyczna,  jak  i 

celowościowa interpretacja tego przepisu wskazuje na istnienie prawnego domniemania, że 

złożenie w tym samym postępowaniu odrębnych ofert przez przedsiębiorców należących do 

jednej  grupy  kapitałowej  zakłóca  konkurencję.  Świadczy  o  tym  użycie  przez  ustawodawcę 

formuły „chyba że wykażą”. Ciężar dowodu w tej sprawie ciążył więc na Odwołującym, który 

żadnych takich dowodów nie przedłożył ani Zamawiającego ani Izbie. Tym samym, w ocenie 

Izby,  Zamawiający  zasadnie wykluczył  Odwołującego  z  postępowania na  podstawie art.  24 

ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp.   

Należy  podkreślić,  iż  możliwość  składania  w  tym  samym 

postępowaniu  odrębnych  ofert  przedsiębiorcom  powiązanym  (działającym  w  ramach jednej 

grupy  kapitałowej)  pozwala  na  manipulowanie  wynikiem  przetargu  ze  szkodą  dla 

zamawiającego.  Na  powiązanych  wykonawcach  spoczywa  ciężar  dowodu,  że  powiązania 

między  nimi  nie  prowadzą  do  zachwiania  uczciwej  konkurencji  w  danym  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego.  Odwołujący  nie wykazał  jednakże,  że udział  w  jednym 

postępowaniu spółki MARAT sp. z o.o., której właścicielem są Państwo M. oraz Pana P. M. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WAMAR P. M. nie prowadzi do zachowania 

uczciwej  konkurencji  na  rynku. 

Wskazane  zaś  przez  Izbę  powyżej  powiązania  pomiędzy 

Panem P. M.

, a spółką MARAT sp. z o.o. uzasadniają twierdzenie, że podmioty te tworzą jeden 

organizm  gospodarczy, 

co  powoduje  w  konsekwencji,  iż  przestają  być  wobec  siebie,  w 

rozumieniu norm prawa antymonopolowego, odrębnymi podmiotami gospodarczymi, tworząc 

tym samym jedną grupę kapitałową.  

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 7 ust 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie 

wymienionych  w  nich 

zasad  proporcjonalności  i  przejrzystości,  a  to  poprzez  sporządzenie 


uzasadnienia decyzji o wykluczeniu Odwołującego w sposób uniemożliwiający poznanie toku 

rozumowania Zamawiającego i przyczyn leżących u podstaw zaskarżonej decyzji, albowiem 

treść uzasadnienia dowodzi iż Zamawiający nie poczynił żadnych kategorycznych ustaleń w 

sprawie i wykluczył Odwołującego w oparciu o daleko idące domniemania i przypuszczenia, 

co w konsekwencji uniemożliwia merytoryczne odniesienie się do czynności wykluczenia. W 

ocenie 

Izby treść złożonego przez Odwołującego odwołania potwierdza, że wykonawca miał 

pełną wiedzą o przyczynach wykluczenia z postępowania. W treści decyzji Zamawiającego z 

dnia  28  lutego  2020  r.,  zostały  przywołane  podstawy  prawne  i  faktyczne  wykluczenia. 

Zam

awiający  odniósł  się  do  dokumentów  rejestrowych  obu  podmiotów  oraz  do  złożonych 

przez wykonawcę wyjaśnień z dnia 10 lutego 2020 r., dokonując samodzielnej oceny stanu 

faktycznego. Izba uznała, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie, że ocena 

Z

amawiającego była prawidłowa.  

Mając na uwadze powyższe, odwołanie podlegało oddaleniu.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  972).  

Przewodniczący:      ……………………………… 


wiper-pixel