KIO 496/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Kawa-Ogorzałek 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udzia

łu  stron  w  dniu  25  marca  2020  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9 

marca   2020r. przez  wykonawc

ę: STEKOP S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Jednostkę  Wojskową  nr  3964  z  siedzibą  w 

Warszawie 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze;  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

STEKOP  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90%  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania;  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1843  ze zm.) na niniejsze postanowienie  - w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: ……………………………… 


U Z A S A D N I E N I E 

Zamawiający  -  Jednostka  Wojskowa  nr  3964  z  siedzibą  w  Warszawie  prowadzi  na 

podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2019  r.,  poz.  1843  ze  zm.,  dalej  "ustawa  Pzp"), 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

usługi stałego sprzątania powierzchni 

wewnętrznych i  zewnętrznych w kompleksach wojskowych w Warszawie administrowanych 

przez Jednostkę Wojskową nr 3964”

Zamawiający  w  dniu  27  lutego  2020  r.  opublikował  treść  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

W  dniu  9  marca  2020  r.  wykonawca 

STEKOP  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej 

jako  "Odwołujący")  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec 

po

stanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 W  dniu  17  marca  2020 

r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, iż cofa odwołanie w całości. Oświadczenie o cofnięciu 

odwołania zostało złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Odwołującego, zgodnie 

z dokumentacją złożoną do akt sprawy.  

Uwzględniając  powyższe  Izba  uznała,  że  zasadne  jest  umorzenie  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  złożenie  przez 

Odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania.  

Zgodnie  z  treścią  tego  przepisu  Odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  W  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie  nastąpiło  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu. 

Skuteczne skorzystanie przez Odwołującego z przysługującej mu czynności dyspozytywnej, 

jaką  jest  wycofanie  odwołania  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez 

merytorycznego  rozpoznania  zarzutów  odwołania.  Złożenie  oświadczenia  o  cofnięciu 

odwołania  stanowi  nieograniczone  uprawnienie  Odwołującego,  które  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z wniesieniem odwołania.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp,  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  zgodnie  z  art.  192  ust.  1 

zdanie drugie ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  orzekła  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy  Pzp  zdanie  drugie  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 


odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 972).  

Mając  na  względzie  fakt,  iż  cofnięcie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  90%  kwoty  uiszczonej 

tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:   ............................................  


wiper-pixel