KIO 495/20 POSTANOWIENIE dnia 30 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   Przewodniczący: Piotr Kozłowski  

po  rozpozna

niu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego 30 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej 9 marca 2020 r. 

przez 

wykonawcę: Aksiom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dostawa  sprzętu  sieciowego, 

realizowanego  w  4  częściach:  Dostawa  przełączników  sieciowych  —  część  I  Dostawa 

macierzy  dyskowej 

—  część  Il  Dostawa  kart  sieciowych  —  cześć  III  Dostawa  zasilaczy 

awaryjnych UPS 

— część IV (nr postępowania MPW.ZP.3121.2.2020) 

prowadzonym 

przez  zamawiającego:  Muzeum  Powstania  Warszawskiego  z  siedzibą 

w Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy: 

Intaris  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  –  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Aksiom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 6750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie


U z a s a d n i e n i e 

Z

amawiający  Muzeum  Powstania  Warszawskiego  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej: 

„Zamawiający”} prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  {dalej 

również:  „ustawa pzp”  lub  „pzp”} 

w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawy  pn. 

Dostawa  sprzętu  sieciowego,  realizowanego  w  4  częściach:  Dostawa 

przełączników  sieciowych  –  część  I  Dostawa  macierzy  dyskowej  –  część  Il  Dostawa  kart 

sieciowych 

–  cześć  III  Dostawa  zasilaczy  awaryjnych  UPS  –  część  IV  (nr  postępowania 

MPW.ZP.3121.2.2020). 

Ogłoszenie  o  tym  zamówieniu  11  lutego  2020  r.  zostało 

zamieszczone  w 

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  pod  nr  511235-N-2020.  Wartość 

przedmiotowego  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

9  marca  2020  r. 

Aksiom  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej:  „Odwołujący”} 

wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w zakresie części II zamówienia 

od  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Intaris  sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Warszawie {dalej: „Intaris”}, zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez Cezar sp. z o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej:  „Cezar’}  i  zaniechania  wyboru  oferty  Aksiomu  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 

1.  Art. 25 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 26 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 

– przez zaniechanie wezwania 

Intarisu 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  złożonych  oświadczeń  oraz  złożenia 

dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

2.  Art. 92 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 

– przez zaniechanie odrzucenia oferty Cezara, 

pomimo 

iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

Unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Powtórzenia badania i oceny ofert. 

Odrzucenia oferty Cezar w związku z tym, iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Wezwania  Intaris  do  przedłożenia  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej 

ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają 

wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, i w przypadku niepotwierdzenia braku podstaw 

do wykluczenia, wykluczenia wykonawcy Intaris. 


Wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Ponadto  w  uzasadnieniu  sprecyzowano 

powyższą  listę  zarzutów  przez  podanie 

okol

iczności  faktycznych  i  prawnych,  które  według  Odwołującego  uzasadniają  wniesienie 

odwołania. 

26  marca  2020  r. 

wpłynęło  do  Izby  pismo  Odwołującego  zawierające  oświadczenie 

wycofaniu powyższego odwołania. 

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  pzp  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Od

wołujący  skorzystał  z  przysługującego  mu  uprawnienia  i  skutecznie  wycofał 

uprzednio  wniesione  odwołanie,  co  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  w  tej  sprawie 

odwoławczej.  

Z tych  względów  –  działając na  podstawie art.  187  ust.  8 oraz  art.  192 ust.  1 zd.  2 

ustawy 

Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 mar

ca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r. 

poz. 972)

, nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu. 


wiper-pixel