KIO 494/20 Sygn. akt: KIO 494/20 POSTANOWIENIE dnia 27 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 494/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  - w składzie. 

Przewodniczący: 

Renata Tubisz 

                                                            Protokolant:   

Piotr Kur 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  w  dniu  27  Maja  2020r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca 

2020r. 

przez 

odwołującego:  D.  R.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 

Drew-Kos  D.  R.  ul.  Chojnicka  74,  89-500  Tuchola 

w  postępowaniu  powadzonym    przez 

zamawiającego:  Państwowe  Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie  ul.  Grzybowska  80/82; 

844  Warszawa  prowadzący  postępowanie  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w 

Bydgoszczy Al. Adama Mickiewicza, 85-071 Bydgoszcz 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 

zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez  D.  R. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Drew-Kos  D.  R.  ul.  Chojnicka  74, 

89-500 Tuchola 

tytułem wpisu od odwołania  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego 

pn.  „Zarząd  Zlewni  w  Inowrocławiu  -  wykonanie  bieżącej 

konserwacji,  eksploatacji  i  utrzymania 

urządzeń 

wodnych",  nr  referencyjny 

BD.ROZ.281.51.2019  prowadzonym  przez  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody 

Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, nr ogłoszenia o zamówieniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 002-001911, 

Zamawiający pismem z dnia 25.05.2020r. uznał zarzuty odwołania. 

W  związku  z  powyższym,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego,  ponieważ  wystąpiły  przesłanki  z  art.  186  ust.2  ustawy  w 

związku  z  nie  przystąpieniem  w  terminie  ustawowym  wykonawcy  po  stronie 

zamawiającego.  

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  z  zastrzeżeniem  art.186  ust.6  pkt  1)  ustawy  i  §  5  ust.1  pkt  1)  lit.  a)  Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t.  z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując  zwrotu  odwołującemu  kwoty  uiszczonego  wpisu  od  odwołania  w  wysokości 

00,00 złotych. 

Przew

odniczący: ………………………. 


wiper-pixel