KIO 493/20 POSTANOWIENIE dnia 13 marca 2020 roku

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 493/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 13 marca 2020 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  bez  udziału  stron  w  dniu  13  marca  2020  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9 marca 2020 roku przez 

wykonawcę R. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod 

firmą WASBUD z siedzibą w Grodkowie 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Opole, z siedzibą w Opolu 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10 000zł 

00  gr  (słownie:  dziesięciu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  kwotę  uiszczonego  wpisu  na 

rzecz wykonawcy 

Odwołującego – R. W. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą WASBUD z siedzibą w Grodkowie 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie - 

w  terminie 

7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


sygn. akt KIO 493/20 

UZASADNIENIE 

Dnia  9  marca  2020  roku 

do  Prezesa  krajowej  Izby  Odwoławczej  w  Warszawie,  na 

podstawie 

art.  180  ust.  1  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz. 

1843  ze  zmianami)  (dalej  jako 

„Pzp”)  odwołanie  złożył  wykonawca  R.  W.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod firmą WAS BUD z siedzibą w Grodkowie. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

pn. „Rozwój terenów' zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki 

Piast  w  Opolu”  prowadzi  Zamawiający:  Miasto  Opole,  z  siedzibą  w  Opolu.  Ogłoszenie  

o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 507271-N-2020 z dnia 03.01.2020 r.  

O

dwołanie  złożono  na  czynność  Zamawiającego  polegającą  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej 

z naruszeniem przepisów Pzp: 

Art. 24 ust.  1 pkt 12  ustawy Pzp  w 

związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  Wykonawcy  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe 

Usługowe BEST-OPEBEL S.C. J. K., W. W. (dalej jako: BEST- OPEBEL), gdy  wykonawca 

ten 

nie 

wykazał 

spełnienia 

warunku 

udziału 

postępowaniu  

w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  w  odniesieniu  do  warunku  udziału  

w postępowaniu określonego w Rozdziale 1 - warunki udziału w postępowaniu - punkt 2 lit. a 

czwarte  tire  SIWZ  str.  13  tj. 

wykonania  w  okresie  ostatnich  5  łat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  

co  najmniej  1 

robotę  polegającą  na  wykonaniu  boiska  całorocznego  o  nawierzchni 

syntetycznej  o  powierzchni  nie  mniejszej  niż  1500  m

oraz  wykonawca  ten  nie  wykazał 

sp

ełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  i  zawodowej  

w  odniesieniu  do  warunku  udziału  w  postępowaniu  określonego  w  Rozdziale  1  -  warunki 

udziału  w  postępowaniu  -  punkt  2  lit.  a  drugie  tire  SIWZ  str.  13  tj.  wykonania  w  okresie 

ostatnich  5  l

at  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  co  najmniej  1  robotę  polegającą  

na  rekultywacji/remediacji  zgodnie  z  zatwierdzonym  planem  wraz  z  uzyskaniem 

potwierdzenia ich z

akończenia i odebrania przez właściwy organ o wartości nie mniejszej niż 

00.000 zł brutto, 

Art. 24 ust. 1 pkt 16, pkt 17 ustawy Pzp 

w związku z art. 7 ustawy Pzp poprzez jego 

niezastosowanie  i  zaniechanie  wykluczenia  BEST-

OPEBEL  z  postępowania,  pomimo  że 

wykonawca  ten,  co  najmniej  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa 


wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału 

w  postępowaniu  w  zakresie  oceny  spełniania  przez  wykonawcę  warunków  udziału  

w po

stępowaniu, 

Art.  24  ust.  4  ustawy  w  związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  uznania  za  odrzuconą  oferty  Wykonawcy  BEST-OPEBEL  podlegającego 

wykluczeniu  z  postępowania,  z  powodu  niewykazania  przez  tego  Wykonawcę  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz wprowadzenie Zamawiającego w

błąd , 

Art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  i  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę, 

Art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  wybór 

wykonawcy BEST-

OPEBEL, którego oferta powinna podlegać odrzuceniu; 

Art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego  pogłębionej,  merytorycznej  analizy 

wyjaśnień  złożonych  przez  wykonawcę  i  poprzestanie  na  jedynie  formalnej  ich  ocenie,  

co doprowadziło do zaniechania odrzucenia oferty BEST-OPEBEL, mimo że wykonawca ten 

jedynie w sposób formalny dopełnił procedury wyjaśnienia i nie obalił domniemania, że cena 

jego oferty jest rażąco niska, nie przedstawił żadnych szczegółowych wyliczeń, które można 

by poddać analizie na potwierdzenie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku 

do wartości przedmiotu zamówienia, 

Art. 90 ust. 2 ustawy Pzp 

w związku z art. 7 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez BEST-OPEBEL w sytuacji, gdy wykonawca ten 

nie  wykaza

ł,  że  złożona  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  w  stosunku  do  wartości 

przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty BEST-OPEBEL jako najkorzystniejszej, 

wykluczenia wykonawcy BEST-

OPEBEL z postępowania, 

odrzucenia oferty BEST-

OPEBEL z postępowania, 

dokonanie czynności ponownego badania i oceny ofert, 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ  może 

ponieść szkodę w  wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych przepisów  ustawy 

Pzp

, w szczególności Odwołujący może ponieść szkodę w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy 

Pzp

,  polegającą  na  pozbawieniu  go  korzyści  finansowych  wynikających  z  możliwości 

uzyskania  przez  niego  przedmiotowego  zamówienia  i  w  konsekwencji  braku  możliwości 

zawarcia umowy na realizację tego zamówienia. Oferta Odwołującego zostałyby uznana za 


najkorzystniejszą,  w  przypadku  odrzucenia  oferty  BEST-OPEBEL,  co  wynika  wprost  

z protokołu postępowania. 

Zamawiający w dniu 3 marca 2020 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono,  że  odwołanie  wniesiono  zostało  w  ustawowym  terminie.  Kopia  odwołania 

została  prawidłowo  przekazana  Zamawiającemu.  Odwołujący  uiścił  wpis  w  wymaganej 

wysokości  na  rachunek  UZP.  Odwołanie  nie  zawierało  więc  braków  formalnych  i  mogło 

podlega

ć merytorycznemu rozpoznaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  nie  zgłoszono  przystąpienia  po  stronie 

Zamawiającego ani Odwołującego. Z informacji przesłanej przez Zamawiającego wynika, że 

zawiadomił on wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 9 marca 2020 roku za pomocą 

poczty elektronicznej i listem poleconym. Termin na przystąpienie upłynął w dniu 12 marca 

2020 roku. 

W dniu 12 marca 2020 

roku Zamawiający na podstawie art. 186 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uznał  w  całości  zarzuty  Odwołującego.  Wobec 

uwzględnienia zarzutów Zamawiający wnosił o umorzenie postępowania.  

Powyższe oznacza, że postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 

ust. 3 ustawy Pzp 

– należało umorzyć. 

W  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem  zarzutów, 

ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  Zamawiający  zatem  zobowiązany  jest  do  dokonania  czynności,  

w taki sposób, który uczyni zadość postulatom postawionym w odwołaniu.  

Skoro Zama

wiający w odpowiedzi na odwołanie oświadczył, że po przeanalizowaniu 

stanowiska  Odwołującego  uznał  w  całości  słuszność  argumentacji  Odwołującego  

i uwzględnił odwołanie, natomiast do postępowania po stronie Zamawiającego nie przystąpił 

podmiot, który mógłby skorzystać z prawa do  wniesienia sprzeciwu wobec uwzględnionych 

zarzutów,  to  stwierdzić  należy,  że  -  stosownie  do  dyspozycji  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp, 

postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu.  


Zatem mając na uwadze, że: 

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu,  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpili  wykonawcy, 

którzy mogliby skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą  przesłanki  do  wydania 

postanowienia 

o umorzeniu postępowania odwoławczego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

posiedzenia i rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 

6  pkt  2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności 

zwrotu  kwoty  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca  2010  roku  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41, 

poz.  238  ze  zmianami)

,  odmawiając przyznania  kosztów  zastępstwa procesowego z  uwagi 

na niezłożenie rachunków potwierdzających ich wysokość . 

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel