KIO 491/20 POSTANOWIENIE dnia 24 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

Sygn. akt: KIO 491/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Packo 

Członkowie:   

Marzena Teresa 

Ordysińska 

Anna Osiecka 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  24  marca  2020  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9 marca 2020 

r. przez wykonawcę  

Sanito 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

w postępowaniu prowadzonym przez  

Gminę Działoszyce z siedzibą w Działoszycach 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych na rzecz Sanito 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwoty 15 000,00 

złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843 

z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Kielcach. 

Przewodniczący:      ……………….……… 

Członkowie:   

……………….……… 

……………….……… 


Sygn. akt: KIO 491/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Gmina  Działoszyce  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

„instalację  systemów  odnawialnych  źródeł  energii  na  terenie  Gminy 

Działoszyce  i  Michałów”  na  podstawie  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019,  poz.  1843 

z  późn.  zm.).  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  21  sierpnia  2019  r.  w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 

2019/S 160-394008. 

Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 

11 ust. 8 ustaw

y Prawo zamówień publicznych. 

O

dwołujący  –  Sanito  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  wniósł  odwołanie  wobec 

następujących czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu: 

1.  zaniechania  dokonania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz  poinformowania 

wykonawców, w tym Odwołującego, o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

2.  zaproszenia  Odwołującego  do  zawarcia  umowy  o  zamówienie  publiczne,  pomimo  że 

poprzez  brak  wskazania  terminu  realizacji  umowy  Odwołujący  nie  był  w  stanie  sprostać 

niezbędnym  wymogom  formalnym,  w  tym  obowiązkowi  uzyskania  zabezpieczenia 

należytego wykonania zamówienia, 

3. wyznaczenia zbyt krótkiego terminu zawarcia umowy o zamówienie publiczne, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  92  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  91  ust.  1  ustaw

y  Prawo  zamówień  publicznych poprzez 

zaniechanie  dokonania  czynności  w  postaci  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  oraz 

poinformowania  o  tym  wykonawców,  pomimo  że  obowiązek  taki  wprost  z  przywołanych 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, 

2.  art.  94  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  a

rt.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

wyznaczenie terminu  zawarcia  umowy,  w  którym,  biorąc  pod  uwagę okoliczności  związane  

z  przebiegiem  postępowania,  zawarcie  umowy  nie  było  możliwe  z  uwagi  na  wskazane 

powyżej  zaniechanie  proceduralne  oraz  brak  obiektywnej  możliwości  uzyskania 

zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, 

3. art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego 

w  zw.  z  art.  144  ust.  1  pkt  5  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez  zaproszenie 

Odwołującego  do  zawarcia  umowy  o  zamówienie  publiczne,  pomimo  braku  wskazania 

terminu,  w  którym  ta  umowa  ma  zostać  zrealizowana,  co  uniemożliwiło  Odwołującemu 

uzyskanie zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, w konsekwencji 


4. art. 7 ust. 1 

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania 

wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości. 

Odwołujący wniósł o: 

1.  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  do

wodów  załączonych  do  odwołania,  wnioskowanych  

w odwołaniu lub przedstawionych na rozprawie, na okoliczności wskazane w uzasadnieniu, 

2. rozpatrzenie i uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu: 

a) unieważnienia czynności z 28 lutego 2020 r., tj. zaproszenia do podpisania umowy, 

b)  dokonania czynności  wyboru oferty  złożonej przez Odwołującego jako najkorzystniejszej 

w postępowaniu oraz poinformowania o tym wykonawców, 

c) wskazania terminu realizacji umowy nie krótszego niż 3,25 miesiąca, 

d) zapro

szenia Odwołującego do zawarcia umowy w terminie uwzględniającym okoliczności 

związane z koniecznością uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, tj. 

nie krótszym niż 27 marca 2019 r., 

3.  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  w  tym  kosztów  zastępstwa  procesowego,  według  norm  przewidzianych 

przepisami prawa zgodnie z fakturą przedstawioną na rozprawie. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  kopię  odwołania  przekazał  on  wykonawcom 

uczestniczącym w postępowaniu 10 marca 2020 r.  

Do dnia wydania pos

tanowienia nie zgłoszono przystąpień do postępowania odwoławczego. 

Z

amawiający oświadczył, że uwzględnia odwołanie.  

Izba  uznała,  że  Zamawiający  uwzględnił  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  przed 

otwarciem  posiedzenia,  a 

jako  że  nie  zgłoszono  przystąpień  po  stronie  Zamawiającego, 

stwierdziła,  iż  zachodzą  przesłanki  umożliwiające  umorzenie  postępowania  odwoławczego  

i,  zgodnie  z  przepisem  art.  186  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  orzekła  jak  

w sentencji.  


Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2010 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U. 

z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………….……… 

Członkowie:   

……………….……… 

……………….……… 


wiper-pixel