KIO 490/20 WYROK dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt KIO 490/20 

WYROK 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 

2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego  

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę: GE Medical 

Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zakład 

Opieki Zdrowotnej Regionalny Szpital w Kołobrzegu

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu:  unieważnienie  czynności 

unieważnienia  postępowania  w  zakresie  zadania  nr  5  -  Tomograf  komputerowy, 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej w tym zadaniu przez wykonawcę: GE 

Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  oraz  dokonanie  ponownej 

czynności badania i oceny ofert dla zadania nr 5; 

kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Regionalny Szpital w Kołobrzegu, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: GE 

Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego:  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej  Regionalnego  Szpitala  w  Kołobrzegu  na  rzecz  wykonawcy:  

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 

00  gr 

(słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą 

koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz 

wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  na niniejszy wyrok  - 

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia  

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Koszalinie. 

Przewodniczący:      …………………………… 


Sygn. akt KIO 490/20 

UZASADNIENIE 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Regionalny  Szpital  

w  Kołobrzegu  (dalej  „zamawiający”)  prowadzi,  w trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zakup  wyrobów  medycznych  

w ramach zadania inwestycyj

nego pn.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz 

z przebudową Centrum Diagnostyczno-Obrazowego oraz pozostałe pracownie diagnostyczne 

w  zakresie: Przebudowa Centrum Diagnostyczno  - Obrazowego wraz z zakupem aparatury  

i sprzętu medycznego oraz zakupem pozostałego wyposażenia”; nr referencyjny EP/44/2019 

(dalej  „postępowanie”  lub  „zamówienie”).  Zgodnie  z  Rozdziałem  I  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) zamawiający, w przedmiotowym zamówieniu, dopuścił 

składanie  ofert  częściowych.  Zaznaczono,  że  wykonawca  może  złożyć  ofertę  na  jedną  

lub 

pięć  części  zamówienia.  Złożone  odwołanie  dotyczyło  zadania  nr  5  -  Tomograf 

komputerowy (1 szt.).  

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwoty  określone  w przepisach  wydanych  

na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  - 

dalej  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o zamówieniu  zostało 

opublikowane  27  grudnia  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem 

2019/S 249-617745. 

W dniu 9 marca 

2020 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie 

wniesione  przez  wykonawc

ę:  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w Warszawie 

(dalej „odwołujący” lub „GE Medical”).  

Odwołujący, działając na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, wzniósł odwołanie od 

czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu, zarzucając mu naruszenie poniższych 

przepisów ustawy Pzp: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  i  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty 

odwołującego  

w  zakresie  zadania  nr  5  - 

Tomograf  komputerowy,  pomimo  że  oferta  ta  jest  zgodna  

z treścią SIWZ; 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania w zakresie zadania 

nr 5 - 

Tomograf komputerowy, pomimo że została w nim złożona przynajmniej jedna oferta 

niepodlegająca odrzuceniu. 


W związku z wymienionymi czynnościami i formułowanymi wyżej zarzutami odwołujący 

wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 

unieważnienie  czynności  unieważnienia  postępowania  w  zakresie  zadania  nr  5  

- Tomograf komputerowy; 

unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  w  zakresie  zadania  nr  5  

- Tomograf komputerowy; 

3.  dokonanie ponownej oceny ofert. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

i prawnych, uzasad

niających wniesienie odwołania.  

Odwołujący  wskazał,  że  pismem  z  26  lutego  2020  r.  zamawiający  zawiadomił  

o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  

W uzasadnieniu po

dniósł następujące okoliczności: (i) wskazał na formularz cenowy, w którym 

żądał podania ceny jednostkowej netto, stawki VAT, ceny jednostkowej brutto a także wartości 

netto,  wartości  VAT  i  wartości  brutto  przedmiotu  zamówienia,  nie  precyzując  jednak  jakie 

wywodzi  z  tego  skutki  prawne;  (ii)  powołał  się  na  wyjaśnienia  treści  SIWZ,  tj.  odpowiedź  

na  nienumerowane  pytanie, 

znajdujące  się  w  tabeli  pisma  z  23  stycznia  2020  r.  między 

pytaniem  24  i  25, 

dotyczące  dodania  w  formularzu  cenowym  wierszy,  w  których  zostaną 

podane kwoty netto i brutto wynikające ze zróżnicowanych stawek podatku VAT. Wówczas 

zamawiający oświadczył, że: „Ad. 1 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmuje ono 

zakup  wyrobów  medycznych.  Zamawiający  nie  widzi  możliwości  rozdziału  formularza 

cenowego,  ponieważ  przedmiotom  zamówienia  jest  dostawa  określonych  wyrobów 

medycznych.  W  ramach  zakupu  poszczególnych  wyrobów  medycznych  wykonawca 

zobowiązany  jest  do  montażu  urządzeń  i  przeszkolenia  personelu.  Z  uwagi  na  specyfikę 

sprzętu nie może on być jedynie dostarczony bez montażu i odpowiedniego przeszkolenia.  

W  związku  i  tym  wymóg  w  zakresie  montażu  i  przeszkolenia  jest  związany  bezpośrednio  

z zakupem danego wyrobu medycznego” oraz odpowiedź na pytanie 3 z 6 lutego br., gdzie 

powtórzył swoje stanowisko zawarte w piśmie z 23 stycznia 2020 r. (cytowane powyżej). 

Na tej  podstawie zamawiający  stwierdził,  że  nie wyraził  zgody  na  wskazanie dwóch 

stawek VAT dla zamówienia na wyroby medyczne, na co wykonawcy nie wnieśli odwołania. 

W rezultacie uznał, że przystępujący do postępowania wykonawcy zgodzili się z interpretacją 

zamawiającego, że przedmiotem zamówienia jest zakup określonych wyrobów medycznych  

i  powinna  być  zastosowana  stawka  VAT  przewidziana  dla  wyrobów  medycznych. 

Zamawiający zarzucił odwołującemu, że samodzielnie wprowadził do formularza cenowego, 

będącego  załącznikiem  do  SIWZ,  podział  stawek  VAT  na  dwie  wartości  8%  i  23%,  a takie 

rozbicie  jest  niezgodne  z  jego  wymogami  i  stanowi  po

dstawę  uznania  oferty  za  niezgodną  

z treścią SIWZ. 


Jako, że zamawiający z podobnych przyczyn odrzucił również drugą ofertę na zadanie 

nr 5, konsekwentnie unieważnił postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  stwierdził,  że  nie  zgadza  się  z  dokonanymi  czynnościami,  a  to  z 

następujących przyczyn.  Zastosowanie art.  89  ust.  1 pkt  2 ustawy  Pzp może mieć miejsce 

jedynie  w  przypadku  stwierdzenia,  że  treść  oferty  wykonawcy  nie  odpowiada  treści  SIWZ. 

Koniecz

ne  jest  zatem  wskazanie  konkretnych  postanowień  SIWZ  statuujących  określone 

oczekiwanie zamawiającego względem treści oferty, a następnie skonfrontowanie go z ofertą. 

Jeśli  w  wyniku  tego  porównania  okaże  się,  że  zobowiązanie  wykonawcy  zostało  wyrażone  

w s

posób nie gwarantujący realizacji wszystkich postulatów SIWZ - wówczas oferta podlega 

odrzuceniu. W tym kontekście należy również wspomnieć czym jest „treść oferty" oraz „treść 

SIWZ". Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej niezgodność oferty 

z  SIWZ  w  rozumieniu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  polega  albo  na  niezgodności 

zobowiązania,  które  w  swojej  ofercie  wyraża  wykonawca  i  przez  jej  złożenie  przyjmuje,  

z  zakresem  zobowiązania,  którego  przyjęcia  oczekuje  zamawiający  i  które  opisał  w  SIWZ; 

ewentualnie  na  niezgodnym  z  SIWZ  sposobie wyrażenia,  opisania  i  potwierdzenia  zakresu 

owego  zobowiązania  w  ofercie  (nawet  przy  jego  materialnej  zgodności  z  wymaganiami 

zamawiającego) - por. wyrok KIO z 6 marca 2013 r., sygn. akt KIO 401/13. 

W  ocenie 

odwołującego  niespornym  jest,  iż  złożył  ofertę  odpowiadającą  opisowi 

przedmiotu  zamówienia,  który  stanowi  załącznik  nr  1  do  SIWZ.  Odwołujący  potwierdził 

wszystkie  wymagania  stawiane  przez  zamawiającego,  oferując  świadczenie  adekwatne  

do  jego 

oczekiwań  wynikających  z  SIWZ.  Odrzucenie  oferty  nastąpiło  wyłącznie  z  powodu 

rzekomo błędnego wypełnienia załącznika nr 2 - formularza cenowego. Jednocześnie zdaniem 

zamawiającego  źródłem  wzorca  w  tym  zakresie  pozostają  cytowane  dwie  odpowiedzi  

na  pytania  do  SIWZ  ora

z  postanowienia  rozdziału  X  ust.  2  SIWZ.  Żadnych  innych 

referencyjnych wymagań zamawiający nie przytoczył  w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty. 

Są one jedynym punktem odniesienia w niniejszej sprawie, a tym samym na nich muszą się 

koncentrować zarzuty odwołania.  

Na tym polu należy jednak, zdaniem odwołującego, wytknąć zamawiającemu poważne 

błędy.  Przede  wszystkim  na  gruncie  wspomnianych  pytań  i  odpowiedzi  nie  sposób  było 

przyjąć, że zamawiający zakazał zastosowania dwóch stawek VAT na oferowany przedmiot 

zamówienia. Udzielając odpowiedzi zamawiający oświadczył, że zamówienie obejmuje „zakup 

wyrobów  medycznych”  oraz,  że  w  ramach  tego  zakupu  „wykonawca  zobowiązany  jest  

do  montażu  urządzeń  i  przeszkolenia  personelu”.  W  rezultacie  stwierdził,  że  nie  widzi 

mo

żliwości rozdziału formularza cenowego”. W żadnej odpowiedzi, ani tym bardziej w treści 

SIWZ, zamawiający nie określił, że wykonawcy mają obowiązek zastosowania jednej stawki 

VAT  - 

właściwej  dla  wyrobów  medycznych.  Nie  wynikało  to  również  ze  wzoru  formularza 

cenowego, w którym wykonawcy samodzielnie określali stawkę i wartość podatku VAT.  


Ponadto,  w  odpowiedziach  na  pytania  zamawiający  podkreślał,  że  przedmiot 

zamówienia  obejmuje  zakup  wyrobów  medycznych.  Nie  oznacza  to  jednak,  że  w  zakresie 

przedmiotu  zamówienia  nie  znajdują  się  urządzenia  nie  będące  wyrobami  medycznymi. 

Załącznik nr 1 określa co stanowi przedmiot zamówienia i wynika z niego ewidentnie, że są to 

również świadczenia, które podlegają stawce 23%. Zamawiający odpowiedziami na pytania 

nie  ograniczył  zakresu  zamówienia  wyłącznie  do  wyrobów  medycznych,  ich  montażu  oraz 

szkoleń. Nie było zarazem powodów do wniesienia odwołania na wyjaśnienia do SIWZ, gdyż 

zamawiający odnosił się w nich konsekwentnie do wyrobów medycznych, nie rozstrzygając 

żadnych  kwestii  dotyczących  pozostałych  elementów  zamówienia.  Trzeba  podkreślić,  

że  zamawiający  udzielił  dwukrotnie  takiej  samej  odpowiedzi,  nigdy  nie  wskazując  wprost,  

że  narzuca  określoną  stawkę  VAT  (w  szczególności  stawkę  8%  odpowiadającą  dostawie 

wyrobów  medycznych),  tudzież  zakazuje  zastosowania  dwóch  różnych.  Również  aktualne 

stwierdzenie zawarte w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty - 

brak zgody na wskazanie dwóch 

stawek VAT dla zamówienia na wyroby medyczne - potwierdza powyższe. 

Zamawiający  wyraźnie  odnosi  wspomniany  zakaz  do  wyrobów  medycznych. 

Odwołujący natomiast nie kwestionuje, iż wyroby medyczne podlegają jednej stawce VAT  - 

8%. Taką też zastosował do tej części przedmiotu zamówienia. Na sprzęt nie będący wyrobami 

medycznymi  (np.  duplikator  płyt  CD/DVD)  oraz  na  usługi  (np.  integracja  RIS/HIS,  PACS) 

przyjął zaś, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawkę 23%. 

Odwołujący odniósł się do postanowień Rozdziału X SIWZ - Sposób obliczenia ceny 

zwracając uwagę, że również nie wynika z nich żaden nakaz zastosowania określonej stawki 

podatku VAT. Wskazany przez z

amawiającego ust. 2 odnosi się do obowiązku uwzględnienia 

w  cenie  wszystkich  kosztów  i  składników  związanych  z  wykonaniem  każdej  z  części 

zamówienia  oraz  warunkami  stawianymi  przez  zamawiającego.  Zarazem  w  ust.  3 

z

amawiający  zastrzegł,  że  wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  formularza 

cen

owego  i  określenia  w  nim  cen  za  „wszystkie  elementy  zamówienia”.  Te  elementy  to 

akcentowane przez z

amawiającego wyroby medyczne oraz inne świadczenia składające się 

na przedmiot zamówienia i objęte zakresem załącznika nr 1 do SIWZ. 

W  świetle  tych  faktów  nie  sposób  stwierdzić,  że  odwołujący  błędnie  przygotował 

załącznik  nr  2  -  Formularz  cenowy.  Wypełnione  zostały  wszystkie  rubryki  we  wzorze. 

Stosownie do  odpowiedzi  na  pytania nie  wprowadzono do formularza żadnych modyfikacji,  

w szczególności nie rozbito jednej zbiorczej pozycji „Tomograf komputerowy". Zamawiający 

dwukrotnie  w  trakcie  postępowania  zaznaczał  jedynie  to,  że  nie  widzi  możliwości  rozdziału 

formularza cenowego, czyli zaprezentowania przedmiotu oferty inaczej niż opisuje to załącznik 

nr  2.  Jednocześnie  nigdy  nie  wypowiedział  się,  a  tym  bardziej  nie  przesądził,  odnośnie 

właściwej stawki podatku VAT. Wykonawcy indywidualnie decydowali o tym jaką zastosować 

stawkę.  Powyższe  pozostaje  w  zgodzie  z  ogólnymi  zasadami  odpowiedzialności  


za prawidłowe określenie stawki podatku od towarów i usług, a następnie wyliczenie wartości 

należnego  podatku  VAT.  Obowiązek  określenia  dla  danego  towaru  lub  usługi  prawidłowej 

stawki  VAT  spoczywa  zawsze  na  podatniku  - 

dostawcy  towaru  czy  usługi.  To  podatnik 

powinien zatem ustalić, czy sprzedawany przez niego towar (lub wykonywana usługa) mogą 

korzystać  ze  stawki  obniżonej,  tudzież  ze  zwolnienia  z  VAT.  Zamawiający  tej  reguły  nie 

zmienił. 

W  konkluzji  odwołujący  stwierdził,  że  złożył  ofertę  zgodną  z  treścią  SIWZ,  

z  uwzględnieniem  właściwych stawek  podatku VAT.  Nie powinna być  więc  ona  odrzucona.  

W  konsekwencji  postępowanie  nie  zasługiwało  na  unieważnienie,  bowiem  złożona  została 

przynajmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. 

Zamawiający, w dniu 10 marca 2020 r., poinformował wykonawców biorących udział  

w  postepowaniu

,  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wniesieniu  odwołania,  wzywając   

do złożenia przystąpienia. Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp, w dniu 16 kwietnia 

2020  r.  złożył  do  akt  sprawy  odpowiedź  na  odwołanie  oświadczając,  że  nie  uwzględnia 

zarzutów wskazanych w odwołaniu. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szczególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treścią  SIWZ,  treścią 

odpowiedzi  na  pytania  skierowane  przez  wykonawców  do  treści  SIWZ,  treścią  oferty 

złożonej  w  postępowaniu  przez  odwołującego,  treścią  pisma  z  26  lutego  2020  r. 

informującego  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego  w  postępowaniu  w  zadaniu  5,  

po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  odpowiedzią  na  nie,  a  także  po  wysłuchaniu 

oświadczeń, jak też stanowisk stron, złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy 

ustaliła i zważyła, co następuje 

Izba 

ustaliła, że nie zaszła żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy 

Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Ponadto  Izba  stwierdziła,  że  odwołującemu  przysługiwało  prawo  do  skorzystania  

ze  środka  ochrony  prawnej,  gdyż  wypełniono  materialnoprawną  przesłankę  interesu  

w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, kwalifikowaną możliwością 

poniesienia szkody, będącej konsekwencją zaskarżonej w odwołaniu czynności. Odwołujący 

złożył ofertę w postępowaniu dla zadania opisanego jako nr 5 i ubiega się o zamówienie. Jego 

oferta została przez zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  


W konsekwencji,  zamawiający  podjął  decyzję  o  unieważnieniu  postępowania  na  podstawie 

art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  to,  że  w  postępowaniu  nie  została  złożona  co 

najmniej  jedna  oferta  nie  podlegająca  odrzuceniu.  W  przypadku  uwzględnienia  niniejszego 

odwołania  zamawiający  zobowiązany  będzie  do  unieważnienia  czynności  unieważnienia 

postepowania, a oferta 

odwołującego zostanie poddana ocenie. Tym samym ma on szanse 

na uzyskanie 

zamówienia.  

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy,  w  tym  

w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, treści odpowiedzi na pytania 

skierowane  przez  wykonawców  do  SIWZ,  treści  oferty  złożonej  w  postępowaniu  przez 

odwołującego,  treści  pisma  z  26  lutego  2020  r.  informującego  o  odrzuceniu  oferty 

odwołującego w postępowaniu.  

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  prowadzi  postępowanie,  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  pn. 

„Zakup  wyrobów  medycznych  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa z rozbudową Szpitalnej Izby Przyjęć wraz 

z  przebudową  Centrum  Diagnostyczno  -  Obrazowego  oraz  pozostałe  pracownie 

diagnostyczne  w  zakresie:  Przebudowa  Centrum  Diagnostyczno-Obrazowego  wraz  

z  zakupem  aparatury  i  sprzętu  medycznego  oraz  zakupem  pozostałego  wyposażenia". 

Zgodnie z Rozdziałem I SIWZ zamawiający dopuścił w przedmiotowym zamówieniu możliwość 

składania ofert częściowych. Zaznaczono, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub pięć 

części  zamówienia.  Przedmiotem  zamówienia  w  zadaniu  5  był  tomograf  komputerowy, 

natomiast  szczegółowy  opis  elementów  składających  się  na  przedmiotową  część  zawarto  

w załączniku nr 1 do SIWZ.  

Ponadto Izba ustaliła, że zamawiający w SIWZ, Rozdział X - Sposób obliczenia ceny 

oferty opisał sposób kalkulacji ceny w następujący sposób: (i) Cena oferty, w zakresie każdego 

zadania  z  osobna,  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania,  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  

i  słownie,  z  wyodrębnieniem  należnego  podatku  VAT  jeżeli  występuje;  (ii)  Cena  podana  

w  ofercie  winna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  z  wykonaniem  każdej  

z  części  zamówienia  -  poszczególnych  zadań  oraz  warunkami  stawianymi  przez 

zamaw

iającego;  (iii)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzenia  formularza  cenowego  

i  określenia  w  nim  cen  za  wszystkie  elementy  zamówienia.  W  przypadku  rozbieżności 

pomiędzy ceną łączną brutto wskazaną w załączniku nr 2 formularz cenowy a ceną łączną 

brutto p

odana na Platformie, Zamawiający za obowiązującą uznawać będzie cenę wskazaną 

w załączniku nr 2 do siwz; (iv) Cena może być tylko jedna za oferowaną część przedmiotu 

zamówienia - poszczególne zadania, nie dopuszcza się wariantowości cen; (v) Cena nie ulega 


zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą); (vi)  Cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  a  następnie  w  formularzu  ofertowym;  (vii) 

Wszystki

e  ceny  w  ofercie  powinny  być  wyliczone  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  (zasada 

zaokrąglenia  -  poniżej  5  należy  końcówkę  pominąć,  powyżej  i  równe  5  należy  zaokrąglić  

w górę); (viii) Jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się 

za 

prawidłową cenę podaną słownie; (ix) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

będą prowadzone w walucie PLN; (x) Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie 

od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez 

komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty; (xi) Cena podana w ofercie 

musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  

z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ. Zgodnie z SIWZ wykonawcy 

zobowiązani  zostali,  wraz  z  ofertą,  złożyć  Formularz  cenowy,  który  zawierał  następujące 

pozycje:  n

azwa  przedmiotu  zamówienia:  Tomograf  komputerowy  (ilość  -  1  szt.);  cena 

jednostkowa netto; VAT; cena jednostkowa brutto; w

artość netto; wartość VAT; wartość brutto. 

Ponadto,  jak  ustalił  skład  orzekający,  w  toku  postępowania  wykonawcy  zadawali 

pytania do treści SIWZ. Pismem z 23 stycznia 2020 r. zamawiający udzielił m.in. wyjaśnień  

zakresie dotyczącym Załącznika nr 2 - Formularza cenowego. Na pytanie: „Czy w formularzu 

cenowym w przypadku mieszanej stawki VAT (np. 8 i 23) w pozycji przewidzianej na kwoty 

netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającej danej stawce 

podatku  VAT?  Prosimy  o  potwierdzenie, 

iż  w  przypadku  gdy  w  danej  pozycji  formularza 

cenowego mają zastosowanie różne stawki podatku VAT, zamawiający dopuszcza możliwość 

dodania  wierszy  (oznaczonych  np.  1a,  1

b),  w których podane  zostaną kwoty  netto i  brutto, 

wynikające  ze  zróżnicowanych  stawek  podatku  VAT”,  zamawiający  udzielił  odpowiedzi: 

„Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  ono  zakup  wyrobów  medycznych. 

Zamawiający  nie  widzi  możliwości  rozdziału  formularza  cenowego,  ponieważ  przedmiotem 

zamówienia  jest  dostawa  określonych  wyrobów  medycznych.  W  ramach  zakupu 

poszczególnych wyrobów medycznych wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzeń  

i przeszkolenia personelu. Z uwagi na specyfikę sprzętu nie może on być jedynie dostarczony 

bez montażu i odpowiedniego przeszkolenia. W związku z tym wymóg w zakresie montażu  

i  przeszkolenia  jest  związany  bezpośrednio  z  zakupem  danego  wyrobu  medycznego”. 

Jednocześnie,  w  wyjaśnieniach  treści  SIWZ  z  6  lutego  2020  r.  na  pytanie:  „Zamawiający  

w odpowiedzi na pytanie nr 20.1 (strona nr 6 odpowiedzi) n

ie dopuścił zaoferowania produktów 

ani  usług  z  inną  stawką  podatku  VAT  niż  8%.  Należy  zauważyć,  że  Zamawiający  wymaga 

integracji  wymaganego  tomografu  z  systemem  RIS/PACS  oraz  wykonania  projektu  osłon 

stałych,  jak  również  wymaga  zaoferowania  wyposażenia  tomografu,  które  nie  jest 

klasyfikowane  jako  wyrób  medyczny  (np.  duplikator),  co  nie  jest  niezbędne  do  prawidłowej 


pracy urządzenia, nie jest z nim również integralnie i nierozerwalnie połączone i  w związku  

z  tym  nie  podlega  preferencyjnej  stawce  podatku  V

AT.  Czy  w  związku  z  powyższym 

Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednią modyfikację formularza cenowego uwzględniającą 

wydzielenie również produktów/usług z inną niż preferencyjna stawką VAT, co będzie zgodne 

z  obowiązującym  prawem  podatkowym  ?”,  zamawiający  wyjaśnił:  „Zgodnie  z  opisem 

przedmiotu  zamówienia obejmuje  ono  zakup  wyrobów  medycznych.  Zamawiający  nie widzi 

możliwości rozdziału formularza cenowego, ponieważ przedmiotem zamówienia jest dostawa 

określonych wyrobów medycznych. W ramach zakupu poszczególnych wyrobów medycznych 

wykonawca  zobowiązany  jest  do  montażu  urządzeń  i  przeszkolenia  personelu.  Z  uwagi  

na  specyfikę  sprzętu  nie  może  on  być  jedynie  dostarczony  bez  montażu  i  odpowiedniego 

przeszkolenia. W  związku  z  tym  wymóg  w  zakresie  montażu  i  przeszkolenia  jest  związany 

bezpośrednio z zakupem danego wyrobu medycznego”. 

Izba ustaliła ponadto, że w postępowaniu, dla zadania 5, zostały złożone dwie oferty, 

w tym oferta odwołującego.  

Zamawiający  26  lutego  2020  r.  poinformował  odwołującego  o  odrzuceniu  złożonej 

przez niego w tym zadaniu oferty, na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. zamawiający 

odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp. W  uzasadnieniu  faktycznym 

swojej  decyzji  wskazał  w  szczególności,  że  „W  trakcie  badania  złożonych  ofert  ustalono,  

że  w  ofercie  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  Nr  oferty:  0124/EP/44/2019, 

zaproponowany  został  Tomograf  komputerowy  ze  stawką  VAT  dla  wyrobów  medycznych 

zgodnie z wymaganiami SIWZ, natomiast Wykonawca GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 

samodzielnie w

prowadził do formularza cenowego będącego załącznikiem do SIWZ podział 

stawki VAT na dwie wartości 8% i 23%. Nadmienić należy, że w rubryce numer katalogowy 

wskazano  1  numer  katalogowy,  tj.  B75092DA  Tomograf  komputerowy  Revolution  EVO. 

Samodzielne  rozbicie 

przedmiotu  zamówienia  oraz  wskazanie  stawki  VAT  niezgodnie  

z wymogami zamawiającego tj. dla wyrobów medycznych stanowi podstawę do uznania oferty 

za niezgodną z treścią SIWZ i jako taka podlega odrzuceniu”. 


Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe ustalenia oraz zakres zarzutów podniesionych w odwołaniu, doszła do przekonania, 

iż w niniejszym postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp

,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia, a tym samym, na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, rozpoznawane odwołanie 

zasługuje na uwzględnienie. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu, iż ten, podejmując decyzję o odrzuceniu złożonej 

przez  niego  oferty  w  zadaniu  nr  5  naruszył  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp.  Izba 

podzieliła  stanowisko  odwołującego  mając  na  uwadze,  że  zgodnie  z  treścią cytowanego 

przepisu

,  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp.  W  tym 

miejscu  wskazać  należy,  iż  zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  owa  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  stanowiąca  przesłankę 

odrzucenia oferty wykonawcy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ma miejsce w 

sytuacji,  gdy  oferowane  przez  wykonawcę  w  ofercie  zobowiązanie  nie  odpowiada 

zobowiązaniu określonemu w SIWZ, bądź też polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty 

w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  zamawiającego,  przy  czym  chodzi  tutaj  o  takie 

wymagania SIWZ, które dotyczą sposobu opisania, wyrażenia i potwierdzenia zobowiązania 

oferowanego,  tj.  wymagania  co  do  treści  oferty,  a  nie  jej  formy  (tak  np.  w  wyroku  KIO  z  2 

grudnia 2019 r., sygn. akt KIO 2320/19; w wyroku z 29 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 89/20). 

Należy mieć również na uwadze, że przewidziane w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucenie 

oferty 

skutkuje  tym,  że  oferta  ta  zostaje  wyeliminowana  z  postępowania,  

co w konsekwencji 

przekreśla szanse wykonawcy, który ją złożył, na uzyskanie zamówienia. 

Zatem tak istotna i brzemienna w skutki czynność zamawiającego, jaką jest odrzucenie oferty, 

w  przypadku  omawianego  przepisu,  może  być  podjęta  wyłącznie  wtedy,  gdy  zachodzi 

niewątpliwa  i  jednoznaczna  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ.  Tym  samym 

niezgodność ta musi wynikać wprost z zapisów SIWZ i nie może być domniemywana albo też 

wyinterpretowana z treści wyjaśnień składanych przez wykonawców w toku postępowania.  

Zamawiający, w niniejszym postępowaniu, odrzucił ofertę odwołującego w zadaniu 5 

stwierdzając,  że  ten  niezgodnie  z  treścią  Formularza  cenowego  i  wbrew  udzielanym 

wyjaśnieniom  treści  SIWZ,  samowolnie  dokonał  modyfikacji,  wprowadzając  do  formularza 

cenowego, będącego załącznikiem do SIWZ, podział stawki VAT na dwie wartości 8% i 23%. 

Jak ustaliła Izba, z żadnego z zapisów SIWZ, w szczególności odnoszących się do sposobu 

obliczenia ceny ofert

y nie wynikało, że wykonawca ubiegający się o zamówienie w zadaniu 5 

winien zastosować jedną stawkę podatku VAT. Zamawiający nie określił również jaka stawka 

VAT jest właściwa w tym postępowaniu.  


Ponadto, 

udzielając  wyjaśnień  do  treści  SIWZ,  również  nie  udzielił  w  tym  zakresie 

jednoznacznej odpowiedzi. 

Na pytania kierowane przez wykonawców, w których ci zwracali 

się  do  zamawiającego  o  możliwość  modyfikacji  formularza  cenowego  w  taki  sposób,  aby  

z  przedmiotu  zamówienia dla części  5  wydzielić  te elementy, które  nie mogą  zostać  objęte 

stawką  preferencyjną  -  zamawiający  nie  wyraził  zgody  na  takie  działanie.  Argumentował 

wprawdzie,  że  przedmiot  zamówienie  obejmuje  zakup  wyrobów  medycznych,  nie  określił 

jednak, że w związku z tym właściwą dla całego zadania będzie stawka 8%.  

Z  powyższych  powodów  odwołujący,  kierując  się  wytycznymi  zamawiającego,  który 

zakazał rozdzielenia przedmiotu zamówienia - wpisał w kolumnie nazwa zadania - tomograf 

ko

mputerowy.  Zgodnie  jednak  ze  swoją  wiedzą,  mając  na  uwadze  obowiązujące  przepisy 

podatkowe - 

przewidział, że w tym zadaniu jego poszczególne elementy będą objęte różnymi 

stawkami  podatku  VAT  tj.  stawką  8%  dla  wyrobu  medycznego,  którym  jest  tomograf 

kompute

rowy oraz stawką 23% na inne elementy składające się na zamówienie, wśród których 

wskazał, w treści odwołania oraz na rozprawie, między innymi duplikator płyt CD/ DVD czy 

usługi w postaci integracji RIS/ HIS i PACS.  

Wymaga podkreślenia, że zamawiający nie stwierdził, udzielając wyjaśnień do SIWZ, 

że w kolumnie VAT winna być wpisana jedna stawka podatku. Określił jedynie, że dla wyrobu 

medycznego  ta 

stawka  winna  wynosić  8%.  Izba  podzieliła  argumentację  odwołującego,  

że  skoro  określono  stawkę  właściwą  wyłącznie  dla  wyrobu  medycznego,  nie  dotyczyło  

to  jed

nak  innych  elementów  zamówienia.  Nie  można  zatem  wywieść  z  treści  odpowiedzi  

na  pytania  zakazu 

formułowanego  co  do  treści  Formularza  cenowego,  że  nie  jest  możliwe 

wskazanie w 

nim dwóch stawek VAT - 8% i 23%. Zakaz modyfikacji dotyczył bowiem jedynie 

możliwości rozdzielenia przedmiotu zamówienia na inne, mniejsze elementy. 

W tym miejscu należy również zauważyć, że w przedmiotowej sprawie, zamawiający 

nie  narzucił  w  SIWZ,  ani  też  nie  wskazał  w  udzielonych  odpowiedziach,  właściwej  stawki 

podatku VAT, jaką winni przyjąć wykonawcy. Jak zauważył Sąd Najwyższy w uchwale z 20 

października 2011 r., sygn. akt III CZP 52/11 oraz w uchwale z dnia 20 października 2011 r., 

sygn. akt: III CZP 53/11: „Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej 

stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli nie ma ustawowych 

przesłanek wystąpienia omyłki (art.  89  ust.  1  pkt  6  w  związku z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz. U. 2010r. Nr 113, 

poz

759 ze zm.). Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, że przyjęcie przez wykonawcę w cenie 

oferty 

niewłaściwej stawki podatku VAT winno skutkować odrzuceniem oferty na podstawie 

art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy,  chyba  że  błędna  stawka  podatku  nadaje  się  do  poprawienia  

na  podstawie  art.  87  ust

2  pkt  3  ustawy  jako  tzw.  inna  omyłka”.  Odnośnie  możliwości 

popr

awienia  nieprawidłowej  stawki  podatku  w  uzasadnieniu  pierwszej  z  ww.  uchwał 

wyjaśniono,  że:  „jedynie  wówczas  jeśli  zamawiający  wskazał  w  SIWZ  konkretną  stawkę 


podatku VAT, kształtującą przecież takie wysokość określonej w ofercie ceny, to dopiero wtedy 

może dojść do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej 

w ofercie stawki V

AT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek 

poprawienia  oferty  i  to  tylko  wówczas,  gdy  omyłka  polegająca  na  takiej  niezgodności  nie 

powoduje  istotnych  zmian  w  treści  oferty.  Analogicznie  stwierdzenia  zawiera  uzasadnienie 

drugiej  z  ww.  uchwał.  Tym  samym  to  zadaniem  wykonawcy,  składającego  ofertę,  było 

określenie  właściwej  dla  tego  zamówienia  stawki  podatku,  co  też  odwołujący  uczynił. 

Zamawiający mógł przesądzić o tym na etapie SIWZ i precyzyjnie określić, że dla wszystkich 

elementów zamówienia dla zadania 5 właściwa jest stawka preferencyjna. Nie uczynił tego,  

a  zatem  to  rolą  wykonawcy  było  wskazanie  w  formularzu  cenowym  stawek  właściwych. 

Odwołujący  uznał,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy,  że  w  okolicznościach  niniejszej 

sprawy winny być zastosowane dwie różne stawki podatku VAT, przy czym jak podkreślił dla 

wyrobu medycznego, jak tego oczekiwał zamawiający, zastosuje stawkę preferencyjna, zaś te 

inne, niewyspecyfikowane elementy objęte zostaną stawką podstawową.  

Za  nietrafioną  należy  uznać  zatem  argumentację  zamawiającego,  którą  posłużył  się 

dopiero  w  formułowanej  odpowiedzi  na  odwołanie,  że  zakup  tomografu  jest  elementem 

głównym całego zamówienia, zaś inne elementy składające się na część 5 stanowią jedynie 

usługi i elementy pomocnicze, a zatem cały przedmiot zamówienia winien być objęty stawką 

8%. Nie wynikało to, w ocenie Izby, wbrew twierdzeniom zamawiającego, ani z treści SIWZ 

ani  wyjaśnień  kierowanych  do  wykonawców  w  postępowaniu.  Na  marginesie  zauważyć 

należy, że zamawiający, wskazując powody odrzucenia oferty odwołującego, nie powołał się 

na  przesłanki  określone  w  art.  89  ust.  1  pkt  6  ustawy  Pzp  tj.  na  błąd  w  obliczeniu  ceny,  

a na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.  

Izba  nie  podzieliła  również  argumentacji  zamawiającego,  że  odwołujący  dokonał 

samodzielnego  rozbicia  przedmiotu  zamówienia.  W  Formularzu  cenowym  wpisał  bowiem 

jedną pozycję - Tomograf komputerowy, jak chciał tego zamawiający. Z pewnością również 

nie sposób stwierdzić, że sposób w jaki opisał przedmiot zamówienia w tym formularzu może 

prowadzić  do  wniosku, że treść złożonej  przez  niego oferty  jest  niezgodna z  treścią SIWZ. 

Zamawiający, w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty odwołującego, nie wyspecyfikował w jakim 

zakresie  owa  niezgodność  miałaby  nastąpić  a  powtórzyć  należy,  że  sankcja  w  postaci 

odrzucenia oferty  wykonawcy,  na  podstawie art. 89  ust.  1 pkt  2  ustawy  Pzp,  nie może być 

stosowana w sposób dowolny tj. w taki, że zamawiający interpretuje postanowienia SIWZ czy 

też  udzielone  wyjaśnienia  stwierdzając,  że  istniały  określone  nakazy  co  do  sposobu 

przedstawienia  ceny,  a  następnie  stwierdza,  że  oferta  wykonawcy,  który  się  do  nich  nie 

zastosował jest niezgodna z treścią SIWZ. 


Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  nakazała  w  sentencji  unieważnienie  czynności 

unieważnienia postępowania w zakresie zadania nr 5 - Tomograf komputerowy, unieważnienie 

czynności odrzucenia oferty złożonej w tym zadaniu przez wykonawcę: GE Medical Systems 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dokonanie ponownej czynności badania i oceny 

ofert dla zadania nr 5. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pob

ierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności § 5 ust. 2 pkt 1). 

Przewodniczący:      …………………………… 


wiper-pixel