KIO 489/20 POSTANOWIENIE dnia 08 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 489/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 08 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Członkowie:         Izabela Niedziałek Bujak 

       Andrzej Niwicki 

Protokolant:         

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  08  czerwca  2020  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  09  marca  2020  roku  przez  Wykonawcę  S&T 

Poland  sp.  z  o.o.  (ul.  Postępu  21D,  02-676  Warszawa)  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

Zamawiającego Prokuratura Krajowa (ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa) 

przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego: 

- Atende S.A. (Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa), 

- Integrated Solutions sp. z o.o. (ul. Marcina Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa), 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Immitis sp. z o.o., 

Maxto sp. z o.o., Intertrading Systems Technology sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 

Bydgoszcz) 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku 

bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

S&T  Poland  sp.  z  o.o.  (ul.  Postępu  21D,  02-676  Warszawa) 

  kwoty  13 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu, 

zasądza  od  Odwołującego  S&T  Poland  sp.  z  o.o.  (ul.  Postępu  21D,  02-676 

Warszawa) 

na rzecz Zamawiającego Prokuratura Krajowa (ul. Rakowiecka 26/30, 

02-528 Warszawa) 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero 

groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu 

wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 

Członkowie:   

……………………………. 

……………………………. 


Sygn. akt: KIO 489/20 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Skarb  Państwa  Prokuratura  Krajowa  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.  Dostawa  i  montaż 

urządzeń  sieciowych  dla  POPD  w  ramach  projektu  „Rozwój  systemu  digitalizacji  akt 

postępowań przygotowawczych w sprawach karnych (iSDA 2.0)”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu 

27 listopada 2019 r., pod numerem 2019/S 229-561568. 

O

dwołujący  S&T  Poland  sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie,  w  którym  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2  PZP  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  ofert  wykonawc

ów 

Atende  S.A., 

Integrated  Solutions  sp.  z  o.o.,  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzie

lenie zamówienia: Immitis sp. z o.o., Maxto sp. z o.o., Intertrading Systems Technology 

sp.  z  o.o., 

ze  względu  na  to,  że  nie  spełniają  wszystkich  wymagań  określonych  przez 

Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  oraz  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania 

ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz  odrzucenie  ofert: 

Wykonawców:  Atende  S.A., 

Integrated  Solutions  sp.  z  o.o., 

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:

 Immitis sp. z o.o., Maxto sp. z o.o., Intertrading Systems Technology sp. 

z o.o.

08  czerwca 

2020  roku  Odwołujący  w  trakcie  posiedzenia  z  udziałem  stron  oświadczył,  że 

cofa odwołanie. 

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1843)  postanowiła 

umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie  d

rugie  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  i  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z 

późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….….……….. 

Członkowie: 

……………………………. 

……………………………… 


wiper-pixel