KIO 488/20 WYROK dnia 2 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt KIO 488/20 

WYROK 

 z dnia 2 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Mikołaj Kraska 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 1 czerwca 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca  2020  r.  przez  odwołującego:  JM-

TRONIC  S.A.  z  Warszawy  (ul.  Wapienna  43/45,  04-

691  Warszawa)  w  postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego:  Tauron Dystrybucja S.A. z Krakowa (ul. Podgórska 

25A, 31-

035 Kraków), 

- przy udziale wykonawcy: ABB Sp. z o. o. z Warszawy 

(ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa)

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;    

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego:  JM-TRONIC  S.A.  z  Warszawy  (ul. 

Wapienna 43/45, 04-691 Warszawa) i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania;  

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego:  Tauron  Dystrybucja  S.A.  z 

Krakowa 

(ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków) kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące 

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione 

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

………………………………   


Sygn. akt: KIO 488/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego:  Tauron  Dystrybucja  S.A.  z  Krakowa,  którego  przedmiotem  w  zakresie 

zadania nr 1 jest: 

„Dostawa wyłączników SN” (nr w SWOZ: nr referencyjny: 2019/TD-CN/TD- 

CN/02822/S). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dz.  Urz.  UE    z  dnia  20 

września 2019 r. pod numerem 2019/S 182-444395. Wnoszący odwołanie wykonawca - JM-

TRONIC  S.A. 

z Warszawy  (Odwołujący)  podniósł  zarzuty  na  czynności  podjęte  w  zakresie 

zadania 1 wobec jego oferty 

z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, które miały wpływ na wynik 

przedmiotowego Postępowania polegające na: 

1.  odrzuceniu  z  naruszeniem  art  89  ust  1  pkt  2)  Pzp  oferty  JM-TRONIC  -  jako 

nieodpowiadającej treści  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia,  której  treść  oferty 

odpowiada treści SIWZ; jednocześnie prowadzi do naruszenia art. 7 ust 1 Pzp;  

unieważnieniu z naruszeniem art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp postępowania w oparciu o przesłankę 

złożenia  ofert  przewyższających  kwoty,  które  Zamawiający  może  przeznaczyć  na 

sfinansowanie  zamówienia;  cena  oferty  JM-TRONIC  tych  kwot  nie  przewyższa; 

Zamawiający nie miał podstaw do jego zastosowania;  

3.  dokonaniu  oceny  oferty  JM-

TRONIC  na  podstawie  raportu  z  badań  mimo,  że  certyfikat 

zgodności nr DN/344-1/2019 nie pozostawiał wątpliwości, że wyłączniki zaoferowane przez 

JM-

TRONIC  dla  zadania  1  spełniają  wymagania  norm  PN-EN  62271-100:2009  i  PN-EN 

1:2009, co zarazem spowodowało ocenę oferty  poprzez parametry nie określone w 

SIWZ,  w  szczególności  pkt  3.7.2.1.  SIWZ  oraz  wprowadzenie  dodatkowych,  nie 

przewidzianych w SIWZ kryteriów oceny ofert, co powoduje naruszenie art. 91 ust 1 w zw. 

z art. 7 ust 1 Pzp; 

4.  zaniechaniu  wyboru  oferty  JM-

TRONIC  jako  najkorzystniejszej  i  niepodlegającej 

odrzuceniu oraz zawiadomienia o tym JM-TRONIC z naruszeniem art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z 

art. 7 ust 1 Pzp; 

niezastosowanie tego przepisu względem oferty wykonawcy. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  zakresie  zadania  1  i  nakazanie 

Zamawiającemu:  1)  unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  JM-TRONIC;  2) 

unieważnienia czynności unieważnienia Postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp; 

powtórzenia czynności związanych z badaniem i oceną oferty JM-TRONIC oraz wyboru tej 

oferty jako najkorzystniejszej.  


Wn

iósł  ponadto  o  zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów 

postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztów  opłaty  skarbowej  od  pełnomocnictwa  jak  i 

kosztów zastępstwa procesowego wg rachunku, który zostanie przedstawiony na rozprawie. 

Odwołujący  stwierdził,  że  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  bowiem  w  wyniku  jego 

uwzględnienia może uzyskać zamówienie będące przedmiotem Postępowania. Wykonawca 

jako  producent  urządzeń,  których  dostawy  oczekuje  Zamawiający  ma  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia oferowanego przez Zamawiającego. Wskutek realizacji tego zamówienia będzie 

mógł rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą. Wyłącznie natomiast wskutek wadliwych 

czynności i zaniechań Zamawiającego w Postępowaniu przejawiających się w szczególności 

w odrzuceniu oferty JM-

TRONIC, został tego zamówienia pozbawiony. Oferta Odwołującego 

nie  została  właściwie  oceniona  przez  Zamawiającego  i  JM-TRONIC  ma  interes  w 

doprowadzeniu do oceny złożonej przez siebie oferty, bowiem spowoduje to jej wybór przez 

Zamawiającego. Oferta JM- TRONIC jest bowiem najkorzystniejsza. Jak wskazuje przy tym 

KIO  n

ieprawidłowe  dokonanie  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenie  oferty 

Wykonawcy  oznacza,  że  potencjalne  stwierdzenie  naruszenia  w  tym  zakresie  przepisów 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  pozbawia  Wykonawcę  możliwości  uzyskania 

za

mówienia  i  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wykonywania 

zamówienia.  Wypełnione  zostają  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania 

odwołania, wynikające z treści art. 179 ust 1 ustawy Pzp (Tak: wyrok KIO sygn. akt: 994/19). 

W uz

asadnieniu zarzutów podał co następuje:   

1.  Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp  

Zamawiający  niewłaściwie  ocenił  ofertę  JM-TRONIC  w  zakresie  opisanym  w  informacji  o 

unieważnieniu postępowania dot. zadania 1 bezpodstawnie uznając, że nie odpowiada ona 

treści  specyfikacji.  W  ocenie  Zamawiającego  certyfikat  zgodności  nr  DN/344-1/2019  nie 

potwierdza, że wyłączniki zaoferowane przez JM-TRONIC dla zadania 1. spełniają wymagania 

norm  PN-EN  62271-  100:2009  i  PN-EN  62271-1:2009. 

Tymczasem, certyfikat zgodności  nr 

DN/344-

1/2019 złożony przez JM-TRONIC potwierdza wykonanie badań typu na zgodność z 

normami PN-EN 62271-100:2009 i PN-EN 62271-

1:2009 (co było wymogiem SIWZ) i jest też 

wydany  przez  jednostkę  certyfikującą  akredytowaną  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  (co 

również  było  wymogiem  SIWZ).  Treść  oferty  jest  zatem  zgodna  z  wymaganiami  treści 

specyfikacji  określonych  w  3.7.2.1.,  co  wprost  wynika  z  certyfikatu  zgodności  nr  DN/344-

Twierdzenie  przeciwne  Zamawiającego  jest  sprzeczne  z  treścią  certyfikatu,    co 

stanowi o nieprawidłowej ocenie oferty JM-TRONIC.  Wyjaśnił, że zgodnie z zapisem pkt 8.101 

normy PN-EN 62271- 100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-

12 (tj. normy, której wymagania ma 

spełniać  zgodnie  z  SIWZ  przedmiot  zamówienia)  wyłącznikom,  które  pozytywnie  przeszły 


próby typu dla określonych parametrów znamionowych takich jak napięcie, prąd znamionowy, 

prąd  załączalny  i/albo  wyłączalny  można  przypisać  niższe  parametry  znamionowe  (za 

wyjątkiem częstotliwości znamionowej) bez dalszych badań.  

Dowody: 

zaświadczenie  z  Instytutu  Energetyki  Instytut  Badawczy  oraz  zaświadczenie  z 

KOMAG Institute of Mining Technoiogy, certyfikat D N/344-1/2019; 

JM-

TRONIC w postępowaniu zaoferował wyłączniki próżniowe o parametrach oczekiwanych 

przez Zamawiającego tj. wyłączniki próżniowe 17,5kV i 24kV, natomiast badania które wykonał 

dokonując certyfikacji wyrobu przeprowadzone zostały względem wyłączników próżniowych o 

parametrach  wyższych.  Na  podstawie  takich  badań  został  wydany  certyfikat  zgodności  nr 

DN/344-  1/2019.  Zgodnie  bowie

m  z  przytoczonym  wyżej  pkt  8.101  normy  wyłączniki,  które 

pozytywnie  przeszły  próby  typu  dla  określonych  parametrów  znamionowych,  nie  wymagają 

dalszych  badań  dla  parametrów  niższych.  innymi  słowy,  skoro  JM-TRONIC  przeprowadził 

badania typu dla wyłącznika o parametrach:  

napięcie znamionowe: 17,5kV; 2) prąd znamionowy ciągły 1250A; 3) prąd znamionowy 

załączalny zwarciowy 80kA/31,5kA;  

to  wyłączniki  o  parametrach  niższych  (oczekiwane  przez  Zamawiającego),  co  potwierdza 

certyfikat: 

napięcie znamionowe: 17,5kV; 2) prąd znamionowy ciągły: 630A lub 1250A; 3) prąd 

znamionowy załączalny zwarciowy: 50 kA/16 kA lub 40 kA/16 kA; 

posiadają badania typu zgodnie z normą PN-EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-

Wyjaśnił, że próby mechaniczne były prowadzone na wyłączniku 17,5kV/2000 A w podziałce 

275 mm, który ma identyczny napęd jak wyłączniki 17,5kV/1250 A i 17,5 kV/630 A w podziałce 

275 mm, w związku z tym próba na wyłączniku 2000A automatycznie potwierdziła parametry 

mechaniczne dla wyłączników 1250A i 630A. Tym samym, Zamawiający bezpodstawnie uznał, 

że  wyłączniki  oferowane  przez  JM-TRONIC  są  wyłącznikami  o  parametrach  wyższych 

{zapewne kierując się treścią raportu z badań nr 8014/NBR/2010 z dnia 21.04.2010 r., który 

dotyczył wyłączników o parametrach wyższych), kiedy wyłączniki oferowane w postępowaniu 

są  wyłącznikami  o  parametrach  oczekiwanych  przez  Zamawiającego,  co  wprost  wynika  z 

treści oferty JM-TRONIC (tak: formularz wyceny - załącznik nr 1 do oświadczenia). Raport z 

badań nr 8014/NBR/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. potwierdzający wykonanie badań typu dla 

wyłączników próżniowych został dostarczony Zamawiającemu za pismem z dnia 20 grudnia 

2019 roku (w wykonaniu wezwania Zamawiającego z dnia 13 grudnia 2019 roku). Raport ten 

potwierdza,  że  dla  oferowanych  wyłączników  zostały  wykonane  badania  typu.  Mimo  tego 

Zamawiający wskazał, że „Przesłane przez Wykonawcę sprawozdanie z badań nie potwierdza 

wykonania  badań  typu  dla  oferowanych  wyłączników."  Pomijając  ogólnikowość  tego 

stwierdzenia, to jest ono niep

rawdziwe, ponieważ raport z badań nr 8014/NBR/2010 z dnia 21 


kwietnia 2010 r. potwierdza wykonanie badania typu w rozumieniu normy pkt 8.101 normy PN-

EN 62271-100:2009 + Al:2013- 07 + A2:2017-12. 

a) 

Odnośnie braku zgodności pozycji 2,3 i 6 oferty w zakresie prądów znamionowych; 

Zamawiający uznał, że żadna dokumentacja złożona przez JM-TRONIC nie potwierdza, aby 

Odwołujący zaoferował minimalny prąd znamionowy o wartości 630A. Oferowane przez JM-

TRONIC parametry potwierdzone są nie tylko w certyfikacie nr DN/344- 1/2019, ale także w 

raporcie  nr  8014/NBR/2010  z  dnia  21.04.2010  r.  W  rozdziale  4-tym  raportu  (strona  10) 

potwierdzono  prąd  znamionowy  ciągły  1250A  dla  wyłączników  o  napięciu  znamionowym 

17,5kV oraz 24kV, co świadczy o tym, iż oferowane przez JM- TRONIC parametry spełniają 

wyższe wartość niż oczekiwane przez Zamawiającego, co jest zgodne z pkt 8.101 normy PN-

EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-12. 

b) 

Odnośnie pozycji: 2,3,4,5,6,7,8 w zakresie prądu zwarciowego wyłączalnego; 

Zamawiający  uznał,  że  JM-TRONIC  zaoferował  w  pozycji  nr  2,  7  prąd  zwarciowy 

wyłączaIny  o  wartości  16kA,  natomiast  złożona  dokumentacja  nie  potwierdza  oferowanych 

parametrów. Uznanie to również wynika z niedokładności w ocenie dokumentów złożonych za 

ofertą JM- TRONIC. W rozdziale 9.1 (strona 35) raportu potwierdzone są bowiem parametry: 

prąd  wyłączalny  zwarciowy  31,5kA  dla  wyłączników  o  napięciu  znamionowym  17,5kV  a  w 

rozdziale  9-

tym  (strona  38  raportu):  prąd  wyłączalny  zwarciowy  25kA  dla  wyłączników  o 

napięciu znamionowym 24kV. 

Zamaw

iający  uznał  także,  że  złożona  dokumentacja  nie  potwierdza  w  pozycji  nr 

3,4,5,6,8  prądu  zwarciowego  wyłączaInego  o  wartości  20kA.  Tymczasem  w  rozdziale  9.1 

raportu  (strona  35)  potwierdzono  prąd  wyłączalny  zwarciowy  31,5kA  dla  wyłączników  o 

napięciu  znamionowym  17,5kV,  a  w  rozdziale  9  (strona  38)  potwierdzono  prąd  wyłączalny 

zwarciowy  25kA  dla  wyłączników  o  napięciu  znamionowym  24kV.  Wyższe  parametry 

wyłączników  badanych potwierdzają,  zgodnie z pkt  8.101  normy  PN-EN  62271-100:2009  + 

A1:2013-07  +  A2:2017-

12,  spełnianie  wymogu  dla  parametrów  niższych,  co  dokumentuje 

certyfikat nr DN/344-1/2019. 

c) 

Odnośnie pozycji: 2,3,4,5,6,7,8 w zakresie prądu zwarciowego załączalnego; 

Z

amawiający  uznał,  że  JM-TRONIC  zaoferował  w  pozycji  nr  2,  7  prąd  zwarciowy 

wyłączalny  o  wartości  40  kA,  natomiast  nie  potwierdza  tego  złożona  przez  niego 

dokumentacja. Taka sytuacja w rzeczywistości nie zachodzi, ponieważ oferowane parametry 

potwierdzone są  w  certyfikacie nr  DN/344-1/2019 oraz  w  raporcie  nr  8014/NBR/2010  z  dn. 

21.04.2010 r. 

Raport ten w rozdziale 9.1 (strona 35) podaje prąd załączalny zwarciowy 80 kA 

dla  wyłączników  o  napięciu  znamionowym  17,5kV  oraz  w  rozdziale  9  (strona  38)  prąd 

załączalny zwarciowy 63kA dla wyłączników o napięciu znamionowym 24kV. 


Zamawiający  uznał  też,  że  JM-TRONIC  zaoferował  w  pozycji  nr  3,  4,  5,  6,  8  prąd 

załączalny zwarciowy o wartości 50kA. Natomiast złożona dokumentacja tego nie potwierdza. 

Pod

obnie,  oferowane  parametry  potwierdzone  są  w  certyfikacie  nr  DN/344-1/2019  oraz  w 

raporcie nr 8014/NBR/2010 z dn. 21.04.2010 r. W rozdziale 9.1 tegoż (strona 35) potwierdzono 

prąd  załączalny  zwarciowy  80kA  dla  wyłączników  o  napięciu  znamionowym  17,5kV  oraz  w 

rozdziale  9  (strona  38)  potwierdzono  prąd  załączalny  zwarciowy  63kA  dla  wyłączników  o 

napięciu znamionowym 24kV. Powyższe przypadki również reguluje pkt 8.101 normy PN-EN 

62271-100:2009 + Al:2013-07 + A2:2017-12, 

d) 

Odnośnie pozycji oferty 2,3,4 w zakresie podziałki biegunowej; 

Zamawiający uznał, że JM-TRONIC zaoferował w pozycji nr 2, 3, 4 podziałki biegunowe 275 

mm,  natomiast  nie  potwierdza  tego  złożona  dokumentacja  (w  domyśle  raport  nr 

8014/NBR/2010  z  dn.  21.04.2010  r.). 

Wyjaśnienia  wymaga,  że  w  przypadku  podziałki 

biegunowej  przeprowadzenie  prób  na  mniejszej  podziałce  powoduje  potwierdzenie 

parametrów  na  większej  podziałce.  Wyjątkiem  są  próby  mechaniczne,  gdzie  obowiązuje 

zasada  odwrotna  tj.:  potwierdzenie  na  większej  podziałce  powoduje  automatyczne 

potw

ierdzenie na mniejszej. W analizowanym przypadku badania dla wyłączników o wyższych 

potwierdzonych  parametrach  były  przeprowadzone  dla  wyłączników  o  najniekorzystniejszej 

konstrukcji - co wynika z raportu nr 8014/NBR/2010z dn. 21.04.2010 r. Z uwagi na powy

ższe 

możliwe  jest  tzw.  przenoszenie  badań  pomiędzy  wyłącznikami  próżniowymi  SN  o  różnej 

podziałce  biegunowej,  ale  tym  samym  napięciu  znamionowym,  identycznych  komorach 

próżniowych, biegunach wyłącznika i typie napędu. Skoro zatem badania zostały wykonane 

d

la konstrukcji wyłącznika o najmniejszej podziałce biegunowej (a tak było w przypadku badań 

wyrobu  JM-

TRONIC)  to  są  one  ważne  dla  większych  podziałek  biegunowych  w  zakresie 

parametrów: 

prąd 

znamionowy, 

napięcie 

znamionowe, 

prąd 

wytrzymywany 

krótkotrwały/szczytowy  oraz  zwarciowy  wyłączalny/załączalny  (dla  tego  samego  szeregu 

przedstawieniowego). Podobnie, skoro JM-

TRONIC przeprowadził badania dla wyłącznika o 

podziałce biegunowej 275mm, to są one ważne również dla wyłącznika o mniejszym prądzie 

znamionowym, 

lecz  takiej  samej  konstrukcji  napędu,  czego  Zamawiający  zdaje  się  nie 

zauważył.  Pomimo,  że  powyższe  wynika  z  pkt  8.101  normy  PN-EN  62271-100:2009  + 

A1:2013-07 + A2:2017-

12, Zamawiający błędnie uznał, że wyłącznik JM-TRNIC jest niezgodny 

z treścią SIWZ. 

Wyj

aśnił ponadto, że: 

  w  rozdziale  1,  strony  4-7  potwierdzono  parametry  izolacji  wyłączników  o  napięciu 

znamionowym  17,5kV  w  podziałce 210 mm  -  co  dowodzi  spełnianie też  parametrów  dla 

podziałki 275mm; 


  w  rozdziale  4,  strony  10-11  potwierdzono  parametry  prądu  znamionowego  ciągłego 

wyłączników o napięciu znamionowym 17,5kV w podziałce 210mm - co dowodzi spełnienia 

parametrów dla podziałki 275mm; 

  w rozdziale 5, strony 12-20 potwierdzono parametry prądu znamionowego krótkotrwałego 

wytrzymywanego  i  prądu  znamionowego  szczytowego  wytrzymywanego  wyłączników  o 

napięciu  znamionowym  17,5kV  w  podziałce  210mm  -  co  dowodzi  spełnienia  też 

parametrów dla podziałki 275mm; 

  w rozdziale 8, strony 21-29 potwierdzono parametry trwałości mechanicznej wyłączników o 

napięciu znamionowym 17,5kV  i  prądzie znamionowym  1250A  w  podziałce 210mm  - co 

dowodzi spełnienia parametrów dla podziałki 275mm oraz dla wyłącznika 17,5kV/2000A w 

podziałce  275mm.  Wyłączniki  w  podziałce  275  mm  dla  prądu  2000A  i  1250A  mają 

identyczne napędy, w związku z tym przeprowadzenie prób dla wyłączników o mniejszym 

prądzie znamionowym nie było konieczne. 

  w  rozdziałach  9-12  potwierdzono  parametry  prądu  znamionowego  załączalnego  i  prądu 

znamionowego wyłączalnego wyłączników o napięciu znamionowym 17,5kV w podziałce 

210mm - 

co dowodzi spełnianie też parametrów dla podziałki 275mm. 

  raport nr 8014/NBR/2010 z dn. 21.04.2010 r. potwierdza przeprowadzenie pełnych badań 

typu na wyłącznikach o napięciu znamionowym 17,5kV w podziałkach 150mm, 210mm oraz 

275mm. 

W  związku  z  powyższym  stwierdził,  że  zarzuty  dotyczące  podziałki  biegunowej  są 

bezzasadne. 

Podsumowując,  Odwołujący  stwierdził,  że  zgodnie  z  normą  PN-EN  62271-100:2009  + 

A1:2013-07 + A2:2017-

12E, Rozdział 8. Punkt 8.101 wyłącznikom, które pozytywnie przeszły 

próby  typu  dla  kombinacji  parametrów  znamionowych  (np.  napięcia,  prądu  ciągłego,  prądu 

załączalnego i/albo wyłączalnego) bez dalszych badań można przypisać jakiekolwiek niższe 

parametry  znamionowe  (za  wyjątkiem  częstotliwości  znamionowej),  a  zatem  zarzuty 

Zamawiającego dotyczące prądów znamionowych ciągłych, prądu zwarciowego załączalnego 

i prądu zwarciowego wyłączalnego są bezzasadne i nie mogą stanowić o niezgodności treści 

oferty  z  treścią  SIWZ.  Podkreślił,  że  zastosowanie  dyspozycji  art.  89  ust,  1  pkt  2  Pzp  jako 

podstawy  odrzucenia  oferty  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego, możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy rzeczona niezgodność treści oferty z SIWZ 

ma  charakter  zasadniczy  i  nieusuwalny,  dotyczy  sfery  niezgodności  zobowiązania 

zamawi

anego w SIWZ oraz zobowiązania deklarowanego w ofercie. Zawsze także powinno 

być możliwe wskazanie i wykazanie na czym konkretnie niezgodność ta polega - co i w jaki 

sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, skwantyfikowanymi i ustalonymi 

fragmentami  czy  normami  SIWZ.  (tak  m.in.  wyrok  KIO  z  dnia  09-08-  2019,  KIO  1438/19). 

Wskazuje się również, że podstawą faktyczną odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z 


SIWZ może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno w SIWZ 

określonym.  Przy  czym  nie  chodzi  o  jakiekolwiek  wymogi  Zamawiającego,  ale  wymogi 

odnoszące  się  do  ukształtowania  przyszłego  świadczenia  -  przedmiotu  umowy.  Zatem 

podstawą  odrzucenia  oferty  nie  mogą  być  jakiekolwiek  wymogi  Zamawiającego,  zawarte  w 

SIWZ

, które nie mają bezpośredniego związku z treścią oferty rozumianą wąsko, jako zakres 

przyszłego  świadczenia,  (tak,  KIO  592/19).  Ocena  zamawiającego  w  tym  zakresie  polega 

zatem na porównaniu zapisów SIWZ z treścią złożonej przez wykonawcę oferty. W przypadku 

stwierdzenia, że zawarte tam oświadczenie na przykład co do oferowanego rozwiązania, nie 

odpowiada  opisanemu  przez  zamawiającego  w  dokumentacji  przetargowej,  stanowi  to 

podstawę  do  odrzucenia  oferty.  Uprawnienie  a  zarazem  obowiązek  zamawiającego  do 

odrz

ucenia oferty za jej niezgodność z treścią SIWZ następuje, gdy zachodząca niezgodność 

jest  jednoznaczna  i  niewątpliwa.  Wyłącznie  w  przypadku  nie  budzącej  wątpliwości 

niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego określonymi w 

SIWZ 

zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy - 

Prawo zamówień publicznych, (tak: KIO 68/19). Zamawiający w treści uzasadnienia 

informacji  o  unieważnieniu  Postępowania  i  odrzucenia  oferty  JM-TRONIC  wskazał  na 

n

iezgodności dotyczące treści oferty nie wskazując treści SIWZ, z którą oferta ta jest rzekomo 

niezgodna.  Jedyne  wskazanie  Zamawiającego  dotyczyło  pkt  3.7.2.1.  SIWZ  względem 

certyfikatu DN/344-

1/2019, ale wskazanie to jest niewłaściwe bowiem certyfikat ten potwierdza 

spełnianie norm przewidzianych w SIWZ i dokonywanie oceny oferty w oparciu o dodatkowe 

dokumenty było całkowicie zbędne. Twierdzenia Zamawiającego, że oferowane wyłączniki są 

niezgodne z przedmiotem zamówienia są też niezrozumiałe w świetle oświadczenia złożonego 

przez  JM-

TRONIC  w  formularzu  wyceny,  z  którego  wprost  wynika  jakie  wyłączniki  zostały 

zaoferowane Zamawiającemu. JM-TRONIC zaoferował takie wyłączniki - o takich parametrach 

jakich oczekuje Zamawiający w SIWZ. Z ostrożności wskazuję, że nie przeczy temu raport 

nr 8014/NBR/2010 z dn. 21.04.2010 r„ który - jak już było wskazywane wielokrotnie - opisuje 

badanie typu urządzeń o wyższych parametrach. Zważywszy, że badania te są przenoszalne 

na urządzenia o niższych parametrach, to Zamawiający nie miał podstaw do uznania, że oferta 

JM-

TRONIC nie odpowiada treści SIWZ.  Zamawiający poprzez czynność odrzucenia oferty 

naruszył  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  która  to  czynność  powinna  zostać  unieważniona.  Z 

ostrożności wskazał również, że odrzucenie oferty wpłynęło na wynik postępowania, bowiem 

skutkowało unieważnieniem Postępowania i niedokonaniem wyboru oferty JM-TRONIC. 

2.  Zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp  

Cena  zaoferowana  przez  JM-

TRONIC  nie  przewyższa  kwoty,  którą  Zamawiający  zamierza 

przezn

aczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  i  zarazem  oferta  JM-TRONIC  jest 

najkorzystniejsza,  stąd  Zamawiający  nie  miał  podstaw  do  zastosowania  zaskarżonego 


przepisu i unieważnienia Postępowania. Unieważnienie Postępowania spowodowało zarazem 

wpływ na jego wynik, tj. brak uzyskania zamówienia przez JM-TRONIC. 

3.  Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 i 2 Pzp  

Oferta  złożona  przez  JM-TRONIC  spełnia  wymagania  SIWZ  i  jest  najkorzystniejsza,  toteż 

Zamawiający powinien dokonać jej wyboru w trybie art. 91 PZP. Podkreślił, że JM-TRONIC 

zaoferował  wyłączniki  o  parametrach  oczekiwanych  przez  Zamawiającego,  co  potwierdza 

wprost  certyfikat  zgodności  nr  DN/344-1/2019  złożony  przez  JM-TRON  IC.  Certyfikat  ten 

dowodzi zwłaszcza wykonania badań typu na zgodność z normami PN-EN 62271-100:2009 i 

PN-EN 62271-

1:2009). Zważywszy, że certyfikat ten został wydany przez jednostkę badawczą 

akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji to świadczy o zgodności wyrobu z normami 

w  sposób  określony  w  SIWZ,  co  nie  powinno  budzić  żadnych  wątpliwości  po  stronie 

Zamawiającego.  Jednocześnie  wskazał,  że  analizowanie  przez  Zamawiającego  raportu  z 

badań  nr  8014/NBR/2010  z  dnia  21  kwietnia  2010  r.  na  podstawie  którego  został  wydany 

certyfikat zgodności nr DN/344-1/2019 zostało dokonane niezgodnie z treścią 3.7.2.1. SIWZ. 

Zgodnie z przywołanym postanowieniem, Zamawiający ma prawo do zażądania sprawozdań, 

raportów i wyników badań jedynie „w przypadku wątpliwości w zakresie danych technicznych 

wskazanych  w  certyfikacie  lub  charakterystyce  technicznej/  Wątpliwości  takie  -  w  świetle 

jednoznacznej  treści  certyfikatu  nr  DN/344-1/2019  -  nie  miały  się  prawa  u  Zamawiającego 

pojawić,  skoro  certyfikat  wymienia  normy  oczekiwane  przez  Zamawiającego  i  jest  wydany 

przez  uprawniony  podmiot. 

Przyjętą  regułą  w  postępowaniach  prowadzonych na  podstawie 

PZP  jest,  że  Zamawiający  w  toku  oceny  ofert,  jest  związany  opisem  kryteriów  i  sposobem 

oceny, zawartym w SIWZ. Przepis art. 91 Pzp, w ramach dokonywania oceny ofert, wyklucza 

możliwość uzupełniania, uszczegóławiania zasad oceny ofert poprzez badanie ofert w sposób, 

który nie został jednoznacznie wyartykułowany w treści SIWZ. Ustawa nie pozwala także na 

odstępowanie  od  reguł,  które  wynikają  z  obowiązującego  brzmienia  specyfikacji. 

Niedopuszczalna  jest  zatem  praktyka  dokonywania  oceny  ofert  w 

sposób  odmienny  niż 

opisany w udostępnionej wykonawcom specyfikacji. Prowadzenie postępowania o udzielenie 

zamówienia  z  zachowaniem  zasad  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców  gwarantuje  wykonawcy,  że  reguły  oceny  oferty,  które  brał  pod  uwagę 

przygotowując swoją ofertę, będą niezmienne w toku całego postępowania, a także pozwolą 

mu na ocenę swoich szans na uzyskanie zamówienia (tak: KIO/KD 6/19 - uchwała KIO z dnia 

06-02-2019). Podobnie KIO w wyroku z dnia 19-04-

2019 wskazało, że tylko wykonawca, lecz 

również  zamawiający  jest  związany  postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia, zatem nie może ich dowolnie zmieniać na etapie po złożeniu ofert, ani od nich 

odstępować, bowiem stanowiłoby to naruszenie art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - 

zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz  prowadzenia  postępowania  zgodnie  z 

regułami ww. ustawy, przy poszanowaniu zasad uczciwej konkurencji, (tak: KIO 621/19 - wyrok 


KIO z dnia 19-04-2019. 

Podkreślił, że przesłanki odrzucenia oferty winny być jednoznacznie 

sprecyzowane  i  podane  do  wiadomości  najpóźniej  w  dniu  przekazania  informacji  o  decyzji 

zamawiającego  w  tym  zakresie,  a  uzupełnianie  ich  na  późniejszym  etapie  jest 

niedopuszczalne i stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, (tak KIO 562/19 - wyrok 

KIO  z  dnia  16-04-2019).  Dokonywanie  zatem  analiz  raportu  - 

w  sytuacji  braku  możliwości 

powzięcia obiektywnych wątpliwości względem certyfikatu - prowadziło do naruszenia przez 

Zamawiającego art. 91 ust. 1 w zw. z art 7 ust 1Pzp wskutek niedokonanie oceny i wyboru 

oferty  JM-TRONIC  jako  najkorzystniejszej  oraz  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  wprowadzenie 

dodatkowego  nie  określonego  w  SIWZ  kryterium  oceny.  Wskutek  bowiem  tych  czynności 

Zamawiający  zmienił  ustalone  zasady  oceny  ofert  i  pomimo  braku  wątpliwości  w  zakresie 

danych technicznych wskazanych w certyfikacie, 

dokonał oceny w oparciu o dane z raportu, 

czego  nie  przewidział  w  SIWZ.  Miało  to  istotny  wpływ  na  wynik  Postępowania,  bowiem 

skutkowało błędnym uznaniem, że produkt oferowany nie spełnia wymagań SIWZ.  

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.  W uzasadnieniu 

stanowiska wskazał na następujące okoliczności: 

1. Zgodnie z Informacją z dnia 26 lutego 2020 r., Zamawiający unieważnił Postępowanie w 

zakresie Za

dania 1. w trybie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

2.  W  Postępowaniu  złożone  zostały  dwie  oferty  na  wykonanie  Zadania  1  —  przez 

Odwołującego  (JM-TRONIC)  oraz  Przystępującego  (ABB).  Oferta  Odwołującego  została 

odrzucona  na  podstawie  przepisu  art,  89  ust.  i  pkt  2  ponieważ  nie  odpowiadała  ona  treści 

Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia  (SIWZ).  Po  odrzuceniu  oferty  Odwołującego, 

ocenie podlegała jedynie oferta Przystępującego. Z uwagi jednak, że cena zaproponowana 

przez  Przystępującego  (4  254  960,  00  zł  netto)  przewyższała  kwotę,  jaką  Zamawiający 

zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  Zamówienia  w  zakresie  Zadania  1  -  należało 

unieważnić  postępowanie  zgodnie  z  dyspozycją  przepisu  art.  93  ust.  1  pkt  4  Pzp.  Oferta 

Przystępującego  była  jedyną  złożoną  w  Postępowaniu  ofertą  niepodlegającą  odrzuceniu,  a 

zatem jedynie ta oferta podlegała ocenie zgodnie z przepisem art. 91 Pzp 

3. Wykonawcy (ABB i JM-

TRONIC) zostali poinformowani o unieważnieniu postępowania, jak 

również o przyczynach odrzucenia oferty JM-TRONIC, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 92 

ust. 1 pkt 3 i 7 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON w dniu ogłoszenia 

wyników postępowania (26 lutego 2020 r.). 

4. Zamawiający wskazał, że oferta JM-TRONIC podlegała odrzuceniu z uwagi na przesłankę, 

o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ze względu na to, że nie odpowiadała treści SIWZ, a 

konkretnie wymogom wskazanym w pkt 3.7.2.1. 


5. Zaznaczył, że bezpodstawne są zarzuty Odwołującego, jakoby Zamawiający nie wskazał 

na  konkretne  rozbieżności  oferty  I  SIWZ,  Wszelkie  wskazane  przez  Zamawiającego  w 

informacji  o  unieważnieniu  postępowania  uchybienia  oferty  stanowiły  o  niezgodności  oferty 

właśnie z punktem 3.7.2. 1, SIWZ, co wyraźnie wynika z treści informacji i czego Odwołujący 

nie kwestionuje (zob. str. 10 Odwołania - „Jedyne wskazanie Zamawiającego dot. pkt 3.7.2.1. 

SIWZ względem certyfikatu DN/344-1/2019 („J'). 

6. Wbrew  sugestiom  Odwołującego  zawartym  na  stronie 9 i  10 Odwołania,  brak  spełnienia 

wymogów określonych w punkcie 3.7.2.1. SIWZ jest wystarczający do uznania, że oferta nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozumieniu przepisu art, 89 

ust.  1  pkt  2  Pzp.  Wymogi,  których  potwierdzenie  miały  stanowić  przedłożone  przez 

Odwołującego  certyfikaty  wydane  w  następstwie  dokonanego  badania  typu,  stanowią  o 

przydatności  wyrobów,  których  dotyczyło  Postępowanie,  do  użytku  zamierzonego  przez 

Zamawiającego. Zostały  one również  precyzyjnie przez  Zamawiającego wyrażone,  poprzez 

odwołanie do norm PN-EN 62271-100:2009 1 PN-EN 62271-1:2009. Nieuprawnione są wobec 

tego  sugestie  Odwołującego,  jakoby  wymogi  stawiane  przez  Zamawiającego,  stanowiły 

„jakiekolwiek wymogi” stawiane w SIWZ. Przedmiotowe wymogi Zamawlającego, które nie są 

spełnione przez  wyroby oferowane przez Odwołującego, były oznaczone konkretnie, będąc 

jednocześnie bezpośrednio związanymi z treścią oferty, 

Wymóg zawarty w pkt SIWZ stanowi bowiem w istocie wymóg odnoszący się do przedmiotu 

świadczenia,  o  którym  mowa  w  cytowanym  przez  Odwołującego  wyroku  (KIO  592/19),  a 

niezgodność oferty z pkt 3.7,2.1 ma charakter zasadniczy i nieusuwalny. 

8, Zgodnie z pkt 3.

7. 2.1. SIWZ, Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu: 

certyfikat potwierdzający "konanie badań typu na zgodność z daną przedmiotową normą 

PN-FN  62271-100:2009  1  PN-EN  62271-

1:2009  "dany  przez  jednostkę  badawczą 

akredytowaną  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  (dotyczy  wszystkich  zaoferowanych 

wyrobów);  

Zamawiający  może  zażądać  od  Wykonawcy  dostarczenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników 

badań  potwierdzających  wykonanie  pełnego  badania  w  celu  zweryfikowania  parametrów 

oferowanych  wyłączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego  wyniku  badań,  w  przypadku 

wątpliwości w zakresie danych technicznych wskazanych w certyfikacie lub w charakterystyce 

technicznej

”. 

9.  Odwołujący  złożył  wraz  z  ofertą  certyfikaty;  dołączył  do  oferty  Certyfikat  Zgodności  nr: 

DN/344/2018  oraz  DN/344-

1/2019  (przy  czym  Zamawiający  nie  jest  w  stanie  wyjaśnić, 

dlaczego Wykonawca przedłożył dwa egzemplarze tego dokumentu, jedynie o różnych datach 

i numerach), wydany przez Instytut Elektrotechniki z siedzibą w Warszawie(…) dla wyłącznika 

VC-1, wy

dany w oparciu o trzy sprawozdania z badań: 


a. 

Sprawozdanie  Nr  8014/NBR/2010  z  badań  wykonanych  w  Laboratorium  Badawczym 

Aparatury Rozdzielczej IEI - akredytacja PCA, Nr AB 074, 

b.  Sprawozdanie Nr TR No. 095515 z badan wykonanych w High Voltage Apparatus Quality 

Test Center, Shenyang, 

c. 

Sprawozdanie  Nr  15K0581•S  z  badan  wykonanych  w  EETI  China  National  Centre  for 

Quality Supervision. 

Certyfikaty te miały potwierdzać zgodność zaoferowanych wyrobów z normami PN-EN 62271-

100:2009 i PN-EN 62271-1:2009, 

10.  Certyfikaty 

nie  zawierały  jednakże  istotnych  dla  Zamawiającego  informacji  dotyczących 

podziałek biegunowych certyfikowanych wyłączników, w związku z czym Zamawiający powziął 

wątpliwość co do tego, czy certyfikowane wyroby odpowiadają treści norm, o których mowa w 

SIWZ

,  w  związku  z  czym  wezwał  Odwołującego  do  dostarczenia  wszystkich  dokumentów 

źródłowych dotyczących przedłożonych certyfikatów: sprawozdań, raportów i wyników badań 

potwierdzających wykonanie pełnego  badania  oferowanych wyłączników  - co  uczynił  wedle 

dyspo

zycji wynikającej z pkt in fine SIWZ. 

11.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  Odwołujący  dostarczył  wyłącznie  jedno  sprawozdanie  Nr 

8014/NBR/2010 z badań wykonanych w Laboratorium Badawczym Aparatury Rozdzielczej IEI 

akredytacja PCA, Nr AB 074 (Sprawozdanie z badań).   Odwołujący  nie dostarczył natomiast 

wymienionych w pkt 9 lit. b i lit. c  sprawozdań: Nr TR No. 095515  oraz  Nr 15K0581•S.   

12.  Analiza  treści  przedłożonego  Sprawozdania  z  badań  wykazała,  że  nie  wszystkie 

wyłączniki, oferowane przez Odwołującego zostały poddane badaniom typu, w oparciu o które 

wystawiono  certyfikaty  przedłożone  przez  Odwołującego.  Oznacza  to,  że  Odwołujący  nie 

dostarczył wymaganych certyfikatów potwierdzających wykonanie badań typu na zgodność z 

normą PN-EN 62271-100:2009 1 PN-EN 62271-1:2009 wydanych przez jednostkę badawczą 

akredytowaną  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  (zaznaczył,  że  wymóg  ten  dotyczył 

wszystkich zaoferowanych wyrobów), co z kolei stanowi o sprzeczności  oferty z treścią pkt 

SIWZ, uzasadniającą odrzucenie tej oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

13.  Jak  wynika  z  Formularza  wyceny,  stanowiącego  Załącznik  nr  1  do  Oświadczenia 

Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiotem Zamówienia były wyłączniki 

o następujących parametrach: 

Tabela nr 1. Formularz "'ceny - 

Załącznik nr 1 do Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

SIWZ str 39 i 40 

Lp. 

Napięcie 

znamionowe 

(KV) 

Prąd 

znamionowy  

(A) 

Podziałka 

biegunowa (mm) 

Prąd znamionowy 

zwarciowy wyłączalny 

(kA) 

P-275 


P-275 

P-275 

p-210 

p-275 

p-275 

p-275 

p-275 

Jak  wynika  z  Formularza  wyceny,  załączonego  do  oferty  Odwołującego,  Odwołujący 

zaoferował wyłączniki o następujących parametrach: 

Tabela nr 2. Formularz wyceny załączony do oferty Odwołującego

Lp. 

Napięcie 

znamionowe 

Prąd 
znamionowy  

(A) 

Podziałka 

biegunowa 

(mm) 

Prąd znamionowy 

zwarciowy 
wyłączalny (kA) 

P-27S 

P-275 

P-275 

p-275 

p-210 

p-275 

p-275 

p-275 

15.  Przedstawione  przez  Odwołującego  Sprawozdanie  z  badań  potwierdza  zaś  "konanie 

badań  typu  dla  wyłączników  o  parametrach  innych  niż  zaoferowane  Zamawiającemu,  co 

wynika  z:  1)  Sprawozdania  z  badań  „Parametry  techniczne  deklarowane  przez  producenta 

potwierdzone  badaniami"  (str.  2),  „Wykaz  prób”  (str.  3  —  pkt  4,  5,  9),  „Dokumentacja 

identyfikacyjna. Rysunki” (str. 121)/ opisy zamieszczone w poszczególnych punktach raportu 

oraz 2) Pisma Instytutu Elektrotechniki (znak: CLIE/NBR/129/2020) z dnia 30 kwietnia 2020 r,) 

jednoznacznie  można  stwierdzić,  że  są  to  inne  parametry  niż  zaoferowane  przez 

Odwołującego. 

16.  Analiza  wartości  przedstawionych  w  Tabelach  nr  1,  2  oraz  informacji  wynikających  z 

przedstawionego  Sprawozdania  z  badań/  prowadzi  do  wniosku,  że  Odwołujący  przedstawił 


dokumenty  potwierdzające  wykonanie  wymaganych  badań  typu  jedynie  dla  wyłączników  o 

następujących parametrach: 

Lp. 

Napięcie 

znamionowe

Prąd 
znamionowy 

(A)

Podziałka 
biegunowa 

(mm) 

Prąd znamionowy zwarciowy 

wyłączalny 

(kV)

P-275 

17.  Nie  zostały  natomiast  przez  Odwołującego  przedstawione  dokumenty,  które 

potwierdzałyby wykonanie badań typu dla oferowanych przez Odwołującego wyłączników, o 

których mowa w poz. 2-8 Tabeli nr 1 i 2, w związku z czym nie został przez Odwołującego 

spełniony wymóg, o którym mowa w Pkt 3.7.2.1. siwz. 

18,  Twierdzenia  Odwołującego,  jakoby  przedstawione  przez  niego  dokumenty  dowodziły 

wykon

ania badań typu również dla wyłączników o parametrach wskazanych w poz. 2-8 Tabeli 

nr  1  i  2,  opierają  się  na  rzekomej  dopuszczalności  „przypisania  niższych  wartości  danych 

znamionowych  wyłącznikom,  które  przeszły  pomyślnie  badania  typu  dla  określonych 

para

metrów  znamionowych".  Twierdzenie to jest  jednak  chybione,  z  przyczyn szczegółowo 

objaśnionych poniżej. 

19. W Istocie z pkt 8.101. normy PN-EN 62271-100:2009 + Al:2013-07 + A2:2017-12 wynika, 

że  wyłącznikom,  które  pozytywnie  przeszły  próby  typu  dla  określonych  parametrów 

znamionowych  (napięcie,  prąd  znamionowy,  prąd  załączalny  i/albo  wyłączalny),  można 

przypisać niższe parametry znamionowe bez dalszych badań. 

20. Z cytowanego postanowienia normy PN.EN 62271-100:2009 + Al:2013-07 + A2:2017-12, 

Odwołujący wysnuł wniosek, że (str. 5 Odwołania): 

skoro JM-TRONIC przeprowadził badania typu dla wyłącznikach o parametrach

napięcie znamionowe 17,5 kV; 

prąd znamionowy ciągły 1250 A; 

prąd znamionowy załączalny zwarciowy 80 W-31,5 k4;  

to wyłączniki o parametrach niższych (oczekiwane przez Zamawiającego): 

1) napięcie znamionowe 17,5 kV; 

2) prąd znamionowy ciągły 630 A lub 1250 A; 

3) prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 50kA/16 kA lub 40 kA/16kA; 

posiadają badania typu zgodnie z normą PN-EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:201712 

— co potwierdza certyfikat. Dodatkowo wyjaśniam, że próby mechaniczne były prowadzone 

na wyłączniku 17,5 kV/2000 A w podziałce 275 mm, który ma identyczny napęd jak wyłączniki 


17,5 kV/1250 A i 17,5 kV/630 A w podziałce 275 mm, w związku z tym próba na wyłączniku   

2000 A automatycznie potwierdziła parametry mechaniczne da wyłączników 1250 A/630 A”. 

21. Twierdzenia te (zdaniem Zamawiającego) są nieprawdziwe — pkt 8.101. normy PN-EN 

62271100:2009  +  Al:2013-07  +  A2:2017-12  nie  uprawnia  do 

„przeniesienia  badań”  między 

oferowanymi  wyłącznikami w  sposób,  w jaki  usiłuje tego  dokonać Odwołujący. Wynika  to  z 

dwóch zasadniczych powodów: 

a.  po  pierwsze,  przypisanie  niższych  wartości  danych  znamionowych  zgodnie  z  pkt  8.101. 

normy  PN-EN  62271-100:2009  +  A1:2013-07  +  A2:2017-

12  na  podstawie  badań  danego 

wyłącznika jest możliwe jedynie wyłącznie dla wyłącznika o identycznej budowie;  

b. po drugie, przypisanie niższych wartości danych znamionowych zgodnie z pkt 8.101. normy 

PN-EN 62271-100:2009 +  A1:2013-07 +  A2:2017-

12 może dotyczyć wyłącznie określonych 

parametrów; nie uprawnia natomiast do przypisywania niższych wartości danych dotyczących 

parametrów mechanicznych, jak np. trwałość mechaniczna czy podziałka biegunowa. 

Szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie prezentowane jest poniżej. 

MOŻLIWOŚĆ  PRZYPISANIA  NIŻSZYCH  WARTOŚCI  DANYCH  ZNAMIONOWYCH 

JEDYNIE    WYŁĄCZNIKOM O IDENTYCZNEJ BUDOWIE 

22.  Przypisania  niższych  wartości  danych  znamionowych  na  podstawie  badań 

przeprowadzonych na wyłącznikach o wyższych parametrach, jest możliwe jedynie wówczas, 

gdy konstrukcja wyłączników, które zostały poddane badaniu i tych, którym mają zostać na 

podstawie tych badań przypisane niższe wartości danych znamionowych, jest identyczna - co 

zostanie wykazane poniżej.  Ze Sprawozdania z  badań jednoznacznie wynika jednak,  że te 

warunki nie zostały spełnione. 

23.  Potwierdza  to  również  stanowisko  Instytutu  Elektrotechniki  (pismo  znak: 

CLIE/NBR/129/2020), który to dokonał badań opisanych w Sprawozdaniu z badań i wystawił 

załączone do oferty Odwołującego certyfikaty zgodności (str. 1 pisma Instytutu Elektrotechniki 

nr  CLIE/NBR/129/2020  z  dnia  30  kwietnia  2020  r.)  Oznacza  to,  że  z  uwagi  na  różnice  w 

konstrukcjach poszczególnych typów wyłączników oferowanych przez Odwołującego, nie jest 

możliwe  przypisanie  niższych  wartości  danych  znamionowych  wyłącznikom  wskazanym  w 

poz.  2-

8  Tabeli  nr  1  i  2  na  podstawie  badań  typu  przeprowadzonych  dla  wyłączników  o 

parametrach wskazanych w Sprawozdaniu z badań. 

24. Punkt 8.101. normy PN.EN 62271-100:2009 +  A1:2013-07 A2:2017-12 nie uprawnia do 

dowolnego przypisywania danym wyrobom niższych parametrów danych znamionowych na 

podstawie  badań  wykonanych  dla  dowolnych,  innych  wyrobów.  Taki  wniosek  nie  wynika 

również z pisma KOMAG -Instytutu Techniki Górniczej znak: DBA/AF/370/2020 z dnia 5 marca 

2020 r. do Odwołującego. 

25.  KOMAG-

Instytut  Techniki  Górniczej  w  piśmie  znak:  N/Z:DBA/AF/555/2020  z  dnia  20 

kwietnia  2020  r.,  będącym  odpowiedzią  na  pismo  Zamawiającego,  wskazuje  jedynie,  że 


informacje zawarte w 

piśmie znak: DBA/AF/370/2020 z dnia 5 marca 2020 r. skierowanym do 

Odwołującego, dotyczyły wyłącznie jednego z zapisów pkt 8.101 normy, wchodzącego w skład 

rozdziału „Wytyczne dotyczące procesu prawidłowego doboru wyłączników do użytku”, a nie 

procesu ich 

badań. Dalej KOMAG w piśmie stwierdził, że: wskazane pismo zawiera ogólne 

stanowisko dotyczące parametrów wyłączników i nie było ono oparte na szczegółowej analizie 

konstrukcji konkretnych wyłączników  średniego napięcia.  Należy  nadmienić, Iż  KOMAG  nie 

dok

onywał badań oferowanych wyłączników. 

26. Również Instytut Energetyki w piśmie znak: DIW-01615/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., 

będącym  odpowiedzią  na  pismo  Zamawiającego,  poinformował/  że  firma  PM-TRONIC 

wystąpiła  do  nich  o  podanie  jedynie  ogólnych  zasad  umożliwiających  przenoszenie  badań  

między poszczególnymi podtypami wyłączników próżniowych SN bez podania szczegółów,  o 

jakie wyłączniki  chodzi,  jakie zostały  wykonane badania,  jakle zmiany konstrukcyjne  zaszły 

zarówno w wyłącznikach i/lub w napędach do nich. Instytut Energetyki wskazał, że jego pismo 

o znak: DZC/20200304/2020-

1 z dnia 4 marca 2020 r, zawiera tylko ogólne  wymagania co do 

sposobu  przenoszenia  badań.  Jednocześnie  Instytut  Energetyki  poinformował,  że  nie 

prowadził procesu certyfikacji wyłączników produkcji JM TRONIC. 

27. Aktualnie, Odwołujący pragnie dokonywać nieuprawnionej nadinterpretacji i upatrywać we 

wzmiankowanych  pismach  stanowisk  ściśle  odwołujących  się  do  realiów  nin.  przypadku,  w 

sytuacji, w której treść owych pism jawnie temu przeczy. Należy zatem zauważyć, że KOMAG 

oraz Instytut Energetyki w swoich pismach skierowanych do Odwołującego, bez szczegółowej 

analizy,  odnosiły  się  jedynie  do  zasad  stosowania  pkt  8.101  normy  PN-EN  62271-100. 

Zamawiający wymagał natomiast zgodności wszystkich zaoferowanych wyrobów z zapisami 

dwóch norm: PN-EN 62271-100:2009 oraz PN*EN 62271-1:2009, bez wyłączenia żadnej ich 

części. Twierdzenia o zgodności oferowanych przez Odwołującego wyłączników nie można 

natomiast wywieść z treści przedłożonych Certyfikatów i Sprawozdania z badań, nawet przy 

prawidłowym  zastosowaniu  pkt  8.101.  normy  PN-EN  62271-100:2009  +  A1:2013-07  + 

A2:2017-12. 

28. Zaznaczył, że Odwołujący sam przyznał (str. 5 Odwołania), że przeprowadził badania typu 

dla wyłącznika o parametrach: napięciu znamionowym 17,5 kV, prąd znamionowy ciągły 1250 

A,  prąd  znamionowy  załączany  zwarciowy  80  kA/  prąd  znamionowy  wyłączalny  zwarciowy 

31,5 kA. Przechodząc do analizy treści przedłożonych Certyfikatów i Sprawozdania z badań 

pod  kątem  wykazania,  że  oferowane  przez  Odwołującego  wyroby  zostały  poddane 

wymaganym  w  SIWZ  badaniom  typu,  wskazał,  że  w  Sprawozdaniu  z  badań  Instytut 

Elektrotechniki,  zgodnie  z  deklaracjami  producenta,  przypisał  określonym  wyłącznikom 

następujące  wartości  (por.  str.  2  Sprawozdania  z  badań),  argumentując  to  również 

rozwiązaniem  technicznym  (opisanym  na  tej  samej  stronie).  Możliwość  przypisania  w/w 

wartości bez dokonywania szczegółowych badań w tym zakresie wynikała z uprawnienia, o 


którym mowa w pkt 8.101 normy PN-EN 62271-100:2009 + Al:2013-07 + A2:2017-12. Było to 

możliwe  dzięki  tożsamości  zastosowanych  w  poszczególnych  wyłącznikach  rozwiązań, 

istotnych  z  punktu  widzenia  danego,  przypisywanego  parametru.  Dokonanie  przez  Instytut 

Elektrotechniki przypisania tych wartości bez prowadzenia szczegółowych badań zostało w 

Sprawozdaniu z badań wyrażone wprost. 

29.  Jednocześnie  zauważył,  że  przypisanie  określonych  wartości  określonym  wyłącznikom 

przez  Instytut  nie  jest  równoznaczne  z  przeprowadzeniem  badań  tych  wyłączników. 

Odwołujący w ofercie zadeklarował natomiast, że zaoferowane przez niego wyłącznikí mają 

prąd  znamionowy  o  wartości  630  A  (i  takie  powinny  zostać  poddane  badaniom  typu),  z 

Odwołania  (str.  5)  I  ze  Sprawozdania  z  badań  (por,  str.  3  pkt  4  i  str.  10)  wynika  zaś,  że 

badaniom typu z

ostały poddane wyłączniki o prądzie znamionowym 1250 A. Oznacza to, że 

dla oferowanych przez Odwołującego produktów (wyłączników o prądzie znamionowym 630 

A) nie zostały przeprowadzone wymagane badania typu. 

30.  Znamiennym  jest  przy  tym,  że  Instytut,  pomimo  ogólnego  uprawnienia  do  przypisania 

niższych  wartości  danych  znamionowych/  wynikającego  z  pkt  8.101  normy  PN-EN 

62271100:2009  +  A1:2013-07  +  A2:2017-

12,  nie  dokonał  przypisania  określonym 

wyłącznikom niższych wartości prądów zwarciowych wyłączalnych ani prądów zwarciowych 

załączalnych. Z całą pewnością przypisanie takie nie wynika z przedłożonego Zamawiającemu 

Sprawozdania  z  badań.  Być  może  przypisanie  takie  zostało  dokonane  w  którymś  z 

pozostałych  sprawozdań,  o  których  mowa  w  pkt  10  powyżej,  które  jednakże  nie  zostały 

Zamawiającemu  przedłożone.  Wobec  powyższego,  Odwołujący  w  toku  Postępowania  nie 

wykazał,  że  oferowane  przez  niego  produkty  spełniają  wymogi    określone  w  SIWZ,  mimo 

wezwania  go  przez  Zamawiającego,  wobec  ujawnionych  wątpliwości,  do  dostarczenia 

sprawozdań, raportów i wyników badań potwierdzających wykonanie pełnego badania w celu 

zweryfikowania  parametrów  oferowanych  wyłączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego 

wyniku badań typu. 

31. Co więcej, Zmawiający dysponuje certyfikatem zgodności Nr DN/083/2013, który został 

przedłożony  przez  JM-Tronic  w  postępowaniu prowadzonym  przez  Zamawiającego  w  2015 

roku (odwołanie KIO 2713/15), z którego wynika, że raport z badań (sprawozdanie z badań) 

nr  8014/NBR/2010  może  potwierdzić  wykonanie  badań  w  zakresie  prądów  znamionowych 

wyłączalnych jedynie w zakresie 31,5 k-A dla napięcia 17,5 kV oraz 25 kA dla napięcia 24 kV. 

32. Wskazał, że norma PN-EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:201712 nie posługuje się 

sformułowaniem  „przenoszenie  wyników  badań,  a  w  pkt  8.101,  dopuszcza  „przypisanie 

niższych wartości danych znamionowych wyłącznikom, które przeszły pomyślnie badania typu 

dla określonych parametrów znamionowych”. Z powyższego wynika, że możliwość przypisania 

niższych wartości dotyczy wyłącznie konkretnego, badanego modelu wyłącznika. Punkt 8.101. 

normy  PN-EN  62271100:2009  +  A1:2013-07  +  A2:2017-12  nie  oznacza  natomiast 


dopuszczalności  przypisania  niższych  wartości  danych  znamionowych  innym,  podobnym 

wyłącznikom, w których zainstalowano takle same lub podobne elementy. 

33.  Wątpliwości  Zamawiającego  w  tym  zakresie  zostały  wyrażone  w  piśmie  do  Instytutu 

Energetyki  z  dnia  15  kwietnia  2020  r.  Instytut  Energetyki,  odpowiadając  na  powyższe 

wątpliwości pismem z dnia 22 kwietnia 2020 r., wyjaśnił, że: „Odnośnie użytego przez nas w 

piśmie  sformułowania  „przenoszenie  badań”  i  używanego  w  normie  sformułowania 

„przypisanie niższych wartości danych znamionowych” mają Państwo rację, ale sformułowanie 

„przenoszenie badań" jest pojęciem szerszym niż  „przypisywanie niższych wartości danych 

znamionowych"  i  obejmuje  dodatkowe  wymagania  wynikające  z  możliwości  przeniesienia 

badań lub nie”.   

34. Dodatkowo, w normie PN-EN 62271-100:2009 + Al:2013-07 + A2:2017-12 nie funkcjonuje 

również określenie „typ napędu", którym posługuje się Odwołujący w Odwołaniu. Norma PN- 

 EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-

12 nie określa również dopuszczalnych różnic 

w  „typach  napędów”,  w  przypadku  których  możliwe  jest  przypisywanie  niższych  wartości 

danych znamionowych, co prowadzi do wniosku, że poddane badaniom typu i wyłączników, 

którym na podstawie tych badań przypisane mają być niższe wartości danych znamionowych, 

powinna być  identyczna. 

 35. Jak wynika z pism KOMAG-

1nstytutu Techniki Górniczej znak: DBA/AF/555/2020 z dnia 

20 kwietnia 2020 r. i Instytutu Energetyki znak: DIW-01615/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., 

które są jednostkami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji, nie da 

się in abstracto określić dopuszczalnych różnic konstrukcyjnych napędów, które umożliwiałyby 

przypisywan

ie niższych  wartości  danych znamionowych zgodnie z  pkt  8.101 normy  PN-EN 

62271-100:2009  +  Al:2013-07  +  A2:2017-

12.  Stosowanie  przez  Odwołującego  zwrotu  „typ 

napędu" bez jego uprzedniego zdefiniowania lub określenia dopuszczalnego zakresu różnic, 

jakie mogą zachodzić między napędami „tego samego typu” jest zatem nieuprawnione i nie 

znajduje oparcia wobec treści normy PN-EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-12. 

BRAK MOŻLIWOŚCI PRZYPISANIA NIŻSZYCH WARTOŚCI W ZAKRESIE  PARAMETRÓW 

MECHANICZNYCH (PODZIAŁKA PIEGUNOWA) 

36.Wskazać również, że pkt 8.101 normy PN-EN 62271-100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-

12  określa  szczegółowo  zakres  danych  znamionowych,  co  do  których  można  dokonać 

przypisania  niższych  wartości.  Obejmują  one  napięcie,  prąd  ciągły,  prąd  załączalny  i/lub 

wyłączalny.  Wyliczenie  to  jest  poprzedzone  skrótem  „tj”.  a  nie  „np.”,  wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego  (str.  9  Odwołania).  Oznacza  to,  że  katalog  tych  danych,  jest  katalogiem 

zamkniętym.  Przypisanie  niższych  wartości  na  podstawie  pkt  8.101.  normy  PN-EN  62271-

100:2009 + A1:2013-07 + A2:2017-

12 nie może zatem zostać dokonane w przypadku innych 


danych,  w  szczególności  np.  takich parametrów  mechanicznych jak trwałość mechaniczna, 

czy podziałka biegunowa. 

37.  Zgodnie  z  definicją  zawartą  w  punkcie  441-15-01  normy  PN-IEC  60050-441 

„Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki", która to norma jest przywołana w normie 

PN-EN 62271-

100, biegun łącznika jest to „część łącznika powiązana tylko z jedną ścieżką 

przewodzącą  jego  obwodu  głównego,  oddzieloną  elektrycznie  od  innych  ścieżek  I 

niezawierającą  elementów  służących  do  wspólnego  umocowania  działania  wszystkich 

biegunów razem." 

38.  Zamawiający  w  SIWZ  w  tabeli  nr  2,  załącznik  nr  5  do  SIWZ  zdefiniował  podziałkę 

biegunową jako „rozstaw osiowy komór próżniowych wyłącznika" i wymagał zgodnie z tabelą 

nr 1 różnych wartości tj. 210 mm i 275 mm, w zależności od pozycji w tabeli. 

39.  Podziałka biegunowa określa rozstaw  biegunów  wyłącznlka,  w  przypadku  wymaganych 

przez  Zamawiającego  próżniowych wyłączników  SN, jest to  jednoznaczne  z  rozstawem  osi 

komór próżniowych wyłącznika. 

40.  Instytut  Elektrotechniki  używa  dla  określenia  podziałki  biegunowej  oznaczenia  „p”, 

przypisując odpowiednią wartość wyrażoną w milimetrach: p: 150; p—210; p—275. 

41. W związku z faktem, że zaoferowane wyłączniki mają jeden wspólny napęd dla wszystkich 

trzech  faz,  różna  podziałka  biegunowa  wyłączników  -  a  co  za  tym  idzie,  różna  odległość 

pomiędzy  biegunami  wyłącznika  powoduje  konieczność  stosowania  elementów 

przenoszących  napęd  tj.  wał  główny  wyłącznika,  czy  tez  dźwignie  napędowe  o  różnych 

długościach  zależnych  od  podziałki.  Oczywiste  jest,  że  wyłączniki  o  podziałce  210  mm 

(mniejszej) nie mogą być wyposażone w napędy dedykowane dla wyłączników o podziałce 

(większej)  275  mm  i  odwrotnie.  A  to  ze  względu  na  fakt,  iż  przy  różnym  rozstawie  kolumn 

wyłącznika i dźwigni napędowych połączenie mechaniczne wszystkich trzech faz jest fizycznie 

niemożliwe,  różnica  rozstawu  wynosi  bowiem  65  mm.  Z  powyższego  wprost  wynika,  że 

konstrukcje  napędów  o  różnych  podziałkach  biegunowych  są  różne,  odpowiednie  dla 

konkretnego rozstawu biegunów wyłącznika. 

42.  Zauważył,  że  zmiana  długości  elementów  ruchomych  napędu  wyłącznika  (wynikła  ze 

zmiany  podziałki  biegunowej)  przenoszących  w  trakcie  zamykania  i  otwierania  styków 

głównych wyłącznika bardzo duże obciążenia mechaniczne, powoduje zmianę ich wartości i 

obciążenia te są różne. Dłuższe cięgna i wały posiadają mniejsze wytrzymałości mechaniczne 

niż  elementy  krótsze,  przy  założeniu,  że  ich  przekroje  i  materiał  z  jakich  są  wykonane 

pozostają bez zmiany. 

43. W  związku  z  powyższym  niewykluczone  jest,  że  wyłącznik  o  zwiększonych  gabarytach 

(podziałce) może mleć niewystarczające parametry wytrzymałości mechaniczne w stosunku 

do  urządzenia  zbadanego  o  mniejszej  podziałce,  co  wpływa  na  trwałość  mechaniczną 

wyłącznika, jak również w ten sposób mogą zmienić się inne parametry wyłącznika związane 


z  mechanizmem  napędowym  np.  siła  docisku  styków  głównych/  czas  otwierania,  czas 

zamykania, prędkość otwierania, prędkość zamykania. 

44. Powyższe potwierdzają wyniki z badań zawarte na stronach 21, 22, 23 Sprawozdania z 

badań  nr  8014/NRR/2010,  tabele  1  do  6,  gdzie  w  kolumnach  1,  2  oraz  3,  4  podano różne 

wyniki  badań  dla  wyłączników  o  tych  samych  parametrach  elektrycznych,  a  różniących  się 

jedynie pod

ziałkami biegunowymi. 

45. Bezpodstawne jest zatem twierdzenie Odwołującego wyrażone na str. 7 Odwołania, jakoby 

w przypadku podziałki biegunowej przeprowadzenie prób na mniejszej podziałce powodowało 

potwierdzenie parametrów na większej podziałce. Odwołujący nie wskazał, skąd jego zdaniem 

wypływa  taki  wniosek.  Podkreślić  również  należy,  że  jak  wynika  ze  Sprawozdania  z  badań 

(por. Sprawozdanie z badań nr 8014/NRR/2010 strony 1, 2 9, 10, 11, 12, 20/ 21, 30, 35, 37, 

38, 44, 45, 50, 59, 65, 66, 70, 71, 74, 75, 79, 80, 83, 88, 89/ 100, 124/125, 128/129) Instytut 

Elektrotechniki  dokonał  badań  wyłączników  o  tych  samych  napięciach  znamionowych, 

prądach  znamionowych  i  prądach  zwarciowych,  a  różniących  się  jedynie  podziałkami 

biegunowymi. 

46. Gdyby w istocie przeprowa

dzenie prób na mniejszej podziałce powodowało potwierdzenie 

parametrów  na  większej  podziałce,  wówczas  zbędne  byłoby  po  przeprowadzeniu  testów 

wyłączników  o  podziałce  biegunowej  większej,  wykonanie  badań  wyłączników  o  podziałce 

biegunowej mniejszej i tożsamych pozostałych parametrach i odwrotnie. 

47.  Odwołujący  twierdzi  na  str.  8  i  9  Odwołania,  że  parametry  trwałości  mechanicznej 

wyłączników o napięciu znamionowym 17,5 kV i prądzie znamionowym 1250 A w podziałce 

210 mm potwierdzają spełnienie parametrów podziałki 275 mm oraz dla wyłącznika 17,5 kV 

2000A w podziałce 275 mm. Dalej twierdzi, że „Wyłączniki o podziałce 275 dla pądu 2000 A i 

1250  mają  identyczne  napędy,  w  związku  z  tym  przeprowadzenie  prób  dla  wyłączników  o 

mniejszym prądzie znamionowym nie było konieczne”. 

48. Przypisanie tych danych, jak wykazano powyżej, nie zostało jednak dokonane w oparciu o 

pkt 8.101, normy PN.EN 62271-100:2009 + A1 :2013-07 + A2:2017-

12. Nie potwierdza go też 

Sprawozdanie  z  badań.  Podkreślił,  że  instytucja  certyfikująca,  tj.  Instytut  Elektrotechniki, 

wskazała wprost w Sprawozdaniu z badań, kiedy uznała przeprowadzanie badań za zbędne 

w świetle pkt 8.101 normy PN-EN 62271-100:2009 + Al:2013-07 + 442:2017-12 i dokonała 

przypisania  niższych  wartości  danych  znamionowych  bez  przeprowadzania  badań  (dot.  to 

takich  danych  znamionowych  jak  prąd  znamionowy  i  napięcie  znamionowe),  Podkreślił,  że 

Instytut  przeprowadził  badania  dla  wyłączników  o  tożsamych  wartościach  napięć 

znamionowych,  prądów  znamionowych  i  prądów  zwarciowych,  a  różniących  się  jedynie 

podziałkami biegunowymi, a zatem w tym przypadku uznano, że nie jest możliwe skorzystanie 

z uprawnienia, o którym mowa w pkt 8.101. PN-EN 62271-100:2009 + Al•.2013-07 + A2:2017-

12 normy i przypisanie niższych wartości danych dot. podziałki biegunowej. 


49. Powyższe wyjaśnienia są zatem sprzeczne z postanowieniem punktu 8.101, normy PN-

EN  62271-100:2009  +  Al:2013-07 +  142:2017-

12, jako że parametr trwałości mechanicznej 

nie jest wskazany w tym punkcie jako możliwy do przypisania. Dodatkowo Instytut Energetyki 

w piśmie znak: (…) z dnia 04 marca 2020 r., dołączonym do Odwołania na stronie 1 informuje, 

że  „nie  jest  natomiast  możliwe  w  tym  przypadku  przeniesienie  trwałości  mechanicznej”, 

Niemożność  dokonania  przypisania  niższych  wartości  danych  znamionowych  między 

wyłącznikami o prądzie znamionowym 2000 A  i 1250 A jest również spowodowana faktem, 

że wyłączniki te nie mają identycznej  konstrukcji, o czym była mowa powyżej. 

50.  Również  zawarte  na  str.  8  Odwołania  stwierdzenie  Odwołującego,  zgodnie  z  którym 

rzekomo „możliwe jest przenoszenie badań pomiędzy wyłącznikami próżniowymi SN o różnej 

podziałce  biegunowej,  ale  tym  samym  napięciu  znamionowym,  identycznych  komorach 

próżniowych, biegunach wyłączników i typie napędów”  nie polega na prawdzie, 

Sprawozdanie  z  badań,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  zawartych  na  str.  9 

Odwołania,  nie  potwierdza  przeprowadzenia  pełnych  badań  typu  wyłączników  o  napięciu 

znamionowym 17,5 ki/ w podziałkach 210 mm 1 275 mm dla wszystkich oferowanych wartości 

prądów znamionowych I prądów zwarciowych wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ. 

Ze Sprawozdania z badań nie wynika również, aby Instytut Elektrotechniki przypisał badanym 

wyłącznikom niższe wartości w zakresie prądów znamionowych i prądów zwarciowych. 

52. Podsumowując, Zamawiający stwierdził, że analiza treści Sprawozdania z badań dowodzi, 

że przedstawione przez  Odwołującego Certyfikaty  zostały  wystawione dla innych wyrobów, 

aniżeli oferowane przez Odwołującego w Postępowaniu. Prowadzi to do wniosku, że oferta nie 

spe

łniała  wymagań  Zamawiającego  określonych  w  pkt  3.7.2.1  SIWZ,  co  stanowiło 

merytoryczną  podstawę  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  co  Zamawiający  wyjaśnił 

szczegółowo w piśmie informującym o unieważnieniu Postępowania. 

53.  Nie  powinno  (zdaniem  zamawiającego)  bowiem  budzić  wątpliwości,  że  istotą  wymogu 

wyrażonego w pkt 3.7,2.1 SIWZ było przeprowadzenie badań typu dla oferowanych wymogów 

a nie przedłożenie przez wykonawców certyfikatów potwierdzających wykonanie badań typu, 

nawet  gdyby  takie  badania  nie  zostały  faktycznie  wykonane,  co  miało  miejsce  w  niniejszej 

sprawie. 

54. Oznacza to, że nie zostało potwierdzone — w sposób ogólnie przyjęty i wymagany przez 

Zamawiającego  zgodnie  z  pkt  3.7.2.1  SIWZ  —  spełnianie  przez  wyroby,  oferowane  przez 

Odwołującego, wymogów stawianych przez Zamawiającego, a wyrażonych w normach PN-

EN 62271-100:2009 i PN-EN 62271-

1:2009. Oferta Odwołującego nie była zatem zgodna z 

zasadniczymi wymogami, określonymi w SIWZ. Odrzucenie przez Zamawiającego było zatem 

uzasadnione i konieczne w świetle przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. W konsekwencji, z uwagi 

na  to,  że  cena  jedynej  oferty  złożonej  w  Postępowaniu,  a  pozostałej  po  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego,  przewyższała  kwotę,  którą  Zamawlający  zamierzał  przeznaczyć  na 


sfinansowanie zamówienia, konieczne było unieważnienie Postępowania, co też Zamawiający 

zgodnie z prawem, na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 uczynił. Wobec powyższego za 

bezzasadne należy uznać zarzuty wyrażone w pkt 1,1, 1.2 i 1.4 Odwołania, 

BEZZASADNOŚĆ 

ZARZUTU 

RZEKOMEGO 

DOKONANIA 

OCENY 

OFERTY 

ODWOŁUJACEGO  W  OPARCIU  O  DODATKOWE  NIE  PRZEWIDZIANE  W  SIWZ 

KRYTERIUM OCENY OFERT 

55.  Należy  również  odnieść  się  do  twierdzeń  Odwołującego,  jakoby  Zamawiający  nie  mógł 

żądać  od  niego  dostarczenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań  potwierdzających 

wykonanie  pełnego  badania  w  celu  zweryfikowania  parametrów  oferowanych  wyłączników 

oraz potwierdzenia pozytywnego wyniku badań, w przypadku wątpliwości w zakresie danych 

technicznych wskazanych w   lub w charakterystyce technicznej, a w 

konsekwencji, opierając 

się na tych dokumentach, a nie samym certyfikacie, dokonać badania zgodności oferowanych 

produktów  z  wymogami  SIWZ,  Odwołujący  argumentuje  wskazane  twierdzenie  tym,  że  w 

ocenie  Odwołującego,  Zamawiający  nie  mógł  powziąć  wątpliwości  w  zakresie  danych 

technicznych  wskazanych  w  certyfikacie  lub  w  charakterystyce  technicznej  na  podstawie 

załączonych do oferty Odwołującego certyfikatów. 

56.  Twierdzenie  to  jest  jednakże  oczywiście  nieuprawnione.  jak  wskazano  powyżej, 

Zamawiający,  analizując  treść  przedłożonych  Certyfikatów,  powziął  wątpliwość  co  do 

podziałek biegunowych oferowanych wyłączników Certyfikaty nie zawierają bowiem informacji 

w  tym  zakresie.  Argument  ten  zasadniczo  osłabia  przy  tym  wcześniejszą  argumentację 

Odwołującego, bowiem nie ulega wątpliwości, że gdyby był on pewien zgodności oferowanych 

przez  siebie  produktów  z  wymogami  SIWZ,  nie  zgłaszałby  żadnych  zastrzeżeń  w  zakresie 

potrzeby szczegółowej analizy dokumentacji potwierdzającej spełnienie tych wymogów. 

57.  Jak  wynika  z  in

formacji  zamieszczonej  na  str.  65  SIWZ,  Odwołujący  miał  możliwość 

złożenia oferty wyłączników o wyższych parametrach, niż wymagane przez Zamawiającego, 

Zamawiający dopuszczał wystąpienie sytuacji, w której wykonawca oferowałyby wyłączniki o 

parametrach wyższych niż wymagane, jednakże wskazał, że „[w]  przypadku  złożenia przez 

Wykonawcę  w  ofercie  wyłączników  o  wyższych  parametrach  n/ž  wymagane  przez 

Zamawiającego, należy wpisać w miejsce wartości oferowanych, rzeczywiste (potwierdzone 

badaniami) parametry jak

ie posiada oferowany przez wykonawcę wyłącznik”. 

58. Odwołujący  wpisał zaś w tabeli w kolumnie „Oferowane parametry", parametry, których 

osiąganie  przez  oferowane  wyłączniki  nie  znajduje  potwierdzenia  w  przedłożonym 

Zamawiającemu  Sprawozdaniu  z  badań,  w  zakresie  napięć  znamionowych,  prądów 

znamionowych  i  prądów  zwarciowych.  Jeżeli  chodzi  natomiast  o  trwałość mechaniczną  dla 

napędu i trwałość elektryczną, z tabeli uzupełnionej przez Odwołującego wynika, że wyłączniki 

posiadają  parametry  o  wartości  większej  od  wymaganych,  co  jest  zgodne  z  dostarczonym 

Sprawozdaniem z badań. 


Wyszczególnienie

Wymagane wartości 

Wartoścl oferowane

30 COO

min IQ OCO oper.' rjl 

min SC' operacii

3D DOO 

mir.

59. W świetle powyższych danych nie było zatem dla Zamawiającego jasne, jakle rzeczywiście 

parametry  osiągają  oferowane  przez  Odwołującego  wyłączniki.  Jak  się  wydaje,  jedynym 

logicznym  wyjaśnieniem  zaistniałej  sytuacji  jest  to,  że  parametry  wyszczególnione  w  w/w 

Tabeli, będącej częścią Oferty, są zgodne z parametrami potwierdzonymi raportami z badań, 

których Odwołujący nie dostarczył Zamawiającemu (tj. raportami/ sprawozdaniami, o których 

mowa  w  pkt  9  powyżej).  Zamawiający  jednak  nie  był  władny  rozstrzygać  arbitralnie  tych 

wątpliwości  co  do  rzeczywistej  treści  oferty.  Również  z  tego  względu  konieczne  było 

skorzystanie  przez  Zamawiającego  z  uprawnienia  zastrzeżonego  w  pkt  3.7.2.1,  SIWZ  do 

żądania  od  niego  dostarczenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań  potwierdzających 

wykonanie pełnego badania. 

60. Na marg

inesie wskazać również należy, że zgodnie z pkt 3,7.2.5 SIWZ: 

Wymaga się, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Uníi Europejskiej,  

państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowę o równym traktowaniu przedsiębiorców, 

lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje s/ęprzepisydyrektywy2014/25/lJE, 

przekraczał 50%".  

Oferowane  przez  Odwołującego  produkty  zostały  poddane  badaniom  typu  również  przez 

jednostki badawcze spoza Unii Europejskiej, znajdujące się w Chinach. Wobec powyższego 

Zamawiający  powziął  wątpliwości  co  do  kraju  ich  pochodzenia.  Również  z  tego  względu 

konieczne było żądanie przez Zamawiającego przedłożenia dodatkowych dokumentów, Miało 

ono umożliwić Zamawiającemu również weryfikację, czy spełniony jest wymóg, o którym mowa 

w pkt 3.7.2.5 siwz. 

61. Wskazał również na przepis art. 87 ust. 1 Pzp zgodnie z którym w toku badania i oceny 

ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji 

dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2,  dokonywanie  jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści, Powzięcie przez Zamawiającego wątpliwości co do tego, czy oferowane 

przez  Odwołującego  wyroby  zostały  poddane  wymaganym  badaniom  typu,  uzasadniało 

zwrócenie się do Odwołującego o udzielenie wyjaśnień również w świetle powoł. przepisu.   

l'.łpWu


62.  Przepis  art.  87  ust. 1 Pzp.  przesądza również,  że niedopuszczalnym  byłoby  dokonanie 

przez Zamawiającego zmiany treści oferty (czy też jej  poprawienie) w przypadku innym niż 

wskazane w przepisie art. 87 ust. 3 Pzp. Taką zmianą byłoby  zaś przypisanie oferowanym 

przez  Odwołującego  produktom  właściwości,  których  nie  potwierdzają  wymagane  przez 

Zamawiającego dokumenty. 

63. Z faktu dokonania anali

zy treści Sprawozdania z badań, Odwołujący wywodzi wniosek, że 

Zamawiający dokonał oceny jego oferty w oparciu o kryterium oceny ofert, które nie zostało 

wprowadzone do SIWZ. Zarzut ten jest jednak o tyle absurdalny, że wybór oferty, która została 

oceniona 

najwyżej w oparciu o kryteria oceny ofert, o których mowa w przepisie art. 91 Pzp 

może nastąpić jedynie, jeżeli oferta ta odpowiada wymogom SIWZ. Dana oferta może zostać 

wybrana  jako  najkorzystniejsza  pod  warunkiem,  że  nie  podlega  ona  odrzuceniu  zgodnie  z 

przepisem art. 89 ust. 1 Pzp. 

64. Podał, że Zamawiający wzywając Odwołującego do przesłania dokumentacji na podstawie 

przepisu art. 26 ust. 1 Pzp wskazał jednoznacznie, że z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, 

oferta  Odwołującego  została  oceniona  najwyżej.  Oznacza  to  tyle,  że  gdyby  oferta 

Odwołującego  odpowiadała  treści  SIWZ  (i  w  związku  z  tym,  nie  podlegała  odrzuceniu),  to 

zostałaby ona wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

65. Twierdzenia Odwołującego, jakoby analiza treści oferty wykonawcy pod kątem zgodności 

z SIWZ stanowiła wprowadzanie dodatkowych, nie wprowadzonych w SIWZ kryteriów oceny 

ofert, jest oczywiście absurdalna i pozostaje w jawnej sprzeczności z przepisami art. 89 ust. 1 

oraz art. 91 Pzp. 

66.  Z  tego  względu  należy  uznać,  że  również  zarzut  wyrażony  w  pkt  1.3  Odwołania  jest 

bezzasadny. 

ZARZUT   

NIEDOCHOWANIA  TERMINU  POINFORMOWANIA  ODWOŁUJĄCEGO 

PISEMNIE O PRZESŁANKACH ODRZUCENIA OFERTY 

67. Wskazał,  że wbrew  zarzutom  Odwołującego  wyrażonym  na  str.  12 Odwołania,  powody 

odrzucenia 

oferty w Postępowaniu zostały wykonawcom przekazane w odpowiednim terminie, 

tj.  łącznie  z  informacją  o  unieważnieniu  Postępowania,  która  została  przesłana  do 

Odwołującego pismem o nr UZ/UZA/MP/12/2020/44 za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

Grupy TAURON w 

dniu ogłoszenia wyników postępowania (tj. 26 lutego 2020 r.). Zgodnie z 

pkt 1.4.1 SIWZ, postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  Grupy  TAURON  dostępnej  pod  adresem 

http://swoz.tauron.pl. Je

st to zgodne z przepisem art. 10a ust. 1 Pzp, który   stanowi, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, 

w  szczególności  składanie ofert  lub  wniosków  o dopuszczenie do  udziału w  postępowaniu, 

oraz  oświadczeń,  odbywa  się  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej.  W  piśmie 

Zamawiający  wskazał  szczegółowo  parametry  wyłączników,  których  nie  potwierdzają 


przedłożone  przez  Odwołującego  w  toku  Postępowania  dokumenty,  co  stanowiło  o 

niezgodności  treści  oferty  z  pkt  3.7.2.1  SIWZ,  tym  samym  szczegółowo  określając  powód 

odrzucenia  oferty.  Zamawiający  z  uwagi  na  zastrzeżenie  przez  Odwołującego  tajemnicy 

przedsiębiorstwa co do części  przedłożonych dokumentów, między  innymi  Sprawozdania  z 

badań, opisał powody odrzucenia oferty tak, aby móc zachować zasady uczciwej konkurencji 

i każdemu z uczestników postępowania przestawić jak najbardziej jednolitą wersję pisma. 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  także  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie 

poniższych dowodów na okoliczności wskazane w uzasadnieniu: 

a. 

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 26 lutego 2020 r. (…); 

b. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (…) z załącznikami (…); 

c. 

Certyfikat zgodności dla wyłączników próżniowych trójfazowych SN nr DN/344/2018 (…); 

d.  Certyfik

at  zgodności  dla  wyłączników  próżniowych  trójfazowych  SN  nr:  DN/3441/2019 

(…);  

e. 

Sprawozdanie Nr 8014/NBR/2010 z badań (…) -  zastrzeżone przez Odwołującego jako 

tajemnica przedsiębiorstwa; 

f. 

Formularz wyceny, załączony do oferty Odwołującego (…);  

g. 

Pismo Zamawiającego do Instytutu Elektrotechniki (…) z dnia 22 kwietnia 2020 r.;  

h. 

Pismo  Instytutu Elektrotechniki (…) z dnia 30 kwietnia 2020 r.; 

i. 

Pismo Zamawiającego  do KOMAG-Instytutu Technlki Górniczej  (…)  z  dnia 15 kwietnia 

2020 r.;  

j. 

Pismo KOMAG-Instyt

utu Techniki Górniczej (…) z dnia 20 kwietnia 2020 r., 

k.  Pismo Instytutu Energetyki (

…) z dnia 4 marca 2020 r. (…), 

l. 

Pismo Zamawiającego do Instytutu Energetyki (…) z dnia 15 kwietnia 2020 r.; 

m.  Pismo Instytutu Energetyki (

…) z dnia 22 kwietnia 2020 r.; 

n. 

Załącznik nr 5 do Oferty Odwołującego (….); 

o. 

Certyfikat zgodności Nr DN/083/2013; 

ostrożności wniósł także o częściowe wyłączenie jawności rozprawy, mając na uwadze 

zastrzeżenie  przez  Odwołującego  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  stosunku  do  dowodu 

wymienionego  powy

żej  w  pkt.  e)  (Sprawozdanie  Nr  8014/NBR/2010  (…)  i  z  uwagi  na 

bezpośredni związek z tym dokumentem dowodów wymieniowych w pkt. g)  (Pismo  z dnia 22 

kwietnia 2020 r.) i h) (Pismo  z dnia 30 kwietnia 2020 r.) na zasadzie art. 189 ust. 6 Pzp.   

Do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca: ABB Sp. z o. o.

 z siedzibą w Warszawie wnosząc także o oddalenie odwołania w 

całości jako bezzasadnego.  


Odwołujący  do  zgłoszonego  przystąpienia wykonawcy  ABB  Sp.  z  o.  o. z siedzibą w 

Warszawie 

wniósł  opozycję  na  podstawie  art.  185  ust.  4  zdanie  pierwsze  podnosząc,  że 

wykonawca  ten  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 

przystąpił.  

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba  uwzględniła  opozycję  Odwołującego  przeciw  przystąpieniu  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przez  wykonawcę  ABB  Sp.  z  o.  o.  z  siedzibą  w 
Warszawie (wykonawca ABB lub Przystępujący)W myśl art. 185 ust.3 i 4 ustawy Pzp:  

„3.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

4.  Zamawiający  lub  odwołujący  może  zgłosić  opozycję  przeciw  przystąpieniu  innego 

wykonawcy  nie  później  niż  do  czasu  otwarcia  rozprawy.  Izba  uwzględnia  opozycję,  jeżeli 

zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że  wykonawca  nie  ma  interesu  w  uzyskaniu 

rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której  przystąpił;  w  przeciwnym  razie  Izba  oddala 

opozycję.”. 

Izba  podzieliła  w  tym  zakresie  argumentację  przedstawioną  przez  Odwołującego  w 

opozycji,  że  wykonawca  ABB  nie  wykazał  interesu  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść 

Zamawiającego.  Wykonawca  ten  uzasadniając  interes  we  wniesieniu  przedmiotowego 

przystąpienia i rozstrzygnięcia odwołania na korzyść Zamawiającego wskazał:. „ABB złożyło 

ważną ofertę w Postępowaniu. Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę JM-TRONIC S.A. jako 

niezgodną  z  SIWZ  i  unieważnił  Postępowanie,  z  uwagi  na  brak  wystarczających  środków. 

Zamawiający może ponownie wszcząć postępowanie o udzielenie  zamówienia publicznego 

na ten sam przedmiot zamówienia. Uwzględnienie odwołania JM-TRONIC S.A. oznaczałoby 

utratę możliwości uzyskania zamówienia, przez ABB. Tym samym Przystępujący ma interes 

w  rozstrzygnięciu  odwołania  na  korzyść  Zamawiającego,  po  którego  stronie  przystępuje. 

Ponadto, celem Przystępującego jest udział w postępowaniu prowadzonym z poszanowaniem 

przepisów  prawa,  a  w  szczególności  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Po  stronie 

Przystępującego  spełniony  jest  zatem  wymóg  art.  179  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych

”.  

Izba  przede wszystkim stwierdza,  że interes wykonawcy  w  zgłoszeniu przystąpienia  

jest oceniany na podstawie art. 185 ust.2 w zw. z ust. 3 i 

4 Pzp, a nie art. 179 ust.1 Pzp, który 

to  przepis 

wskazał  Przystępujący.  Przedmiot  sporu  w  niniejszym  postępowaniu  dotyczy 

czynności podjętych przez Zamawiającego wobec oferty Odwołującego i jego rozstrzygnięcie 

–  w  stanie  faktycznym  tej  sprawy  -  nie  wpłynęłoby  na  sytuację  wykonawcy  zgłaszającego 


przystąpienie  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

albowiem  nieuwzględnienie  zarzutów  dotyczących  oferty  Odwołującego  (niezgodności  tej 

oferty  ze  specyfikacją  i  jej  oceny  niezgodnie  z  kryteriami)  przede  wszystkim  nie  będzie 

prowadziło do zmiany sytuacji faktycznej i prawnej w postępowaniu wykonawcy ABB. Drugą 

kluczową  czynnością  w  tym  postępowaniu  jest  bowiem  unieważnienie  przedmiotowego 

postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.1  pkt  4  Pzp,  albowiem  cena  oferty  złożonej  przez  

wykonawcę ABB w zadaniu nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na  sfinansowanie  zamówienia.  Zatem  uwzględniając  argumentację  z  przystąpienia, 

Zamawiający nie mógłby wybrać oferty Przystępującego, co byłoby możliwe tylko w przypadku 

gdyby Zamawiający przewidywał skorzystanie z uprawnienia przewidzianego we wskazanym 

przepisie 

–  podwyższenia  prognozowanej  kwoty  na  sfinansowanie  zamówienia  do  ceny 

najkorzystniejszej oferty. Argumenty podnoszone na p

osiedzeniu (nawet gdyby uznać jej za 

istotne) nie mogły być uwzględnione przez Izbę, albowiem ocena interesu, o którym mowa w 

art.  185  ust.2  Pzp  następuje  na  podstawie  okoliczności  wskazanych  w  zgłoszonym 

przystąpieniu. W konsekwencji Izba uznała, że wobec nie wykazania przez Przystępującego 

interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego opozycja Odwołującego jest 

zasadna. 

Tym  samym  wykonawca  ABB  nie  mógł  uzyskać  statusu  uczestnika  tego 

postępowania odwoławczego. 

Rozpoznając odwołanie, Izba w zakresie podniesionych w odwołaniu zarzutów 

ustaliła co następuje: 

W  zawiadomieniu  (pismo  z  dnia  26.02.20  r.)  - 

Informacja  o  unieważnieniu 

postępowania - w zakresie zadania nr 1 – Zamawiający podał,  że (…) oferta złożona przez 

firmę  JM  -  TRONIC  Sp.  z  .o.o.  została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt.  2)  Pzp, 

ponieważ  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Wskazał, że zgodnie z punktem 3.7.21 SIWZ Zamawiający wymagał aby Wykonawca dołączył 

do oferty:  Dla zadania nr 1:  

Certyfikat potwierdzający wykonanie badań typu na zgodność z daną przedmiotową normą 

PN-EN  62271-100:2009  i  PN-EN  62271-

1:2009  wydany  przez  jednostkę  badawczą 

akredytowaną  przez  Polskie  Centrum  Akredytacji  (dotyczy  wszystkich  zaoferowanych 

wyro

bów); Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia sprawozdań, raportów i 

wyników  badań  potwierdzających  wykonanie  pełnego  badania  w  celu  zweryfikowania 

parametrów  oferowanych  wyłączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego  wyniku  badań,  w 

przypadku  wątpliwości  w  zakresie  danych  technicznych  wskazanych  w  certyfikacie  lub  w 

charakterystyce technicznej

.”  

Ponadto Zamawiający dodatkowo zamieścił w załączniku nr 5 do SIWZ uwagę o treści: 


W przypadku złożenia przez Wykonawcę w ofercie wyłączników o wyższych parametrach niż 

wymagane  przez  Zamawiającego,  należy  wpisać  w  miejsce  wartości  oferowanych, 

rzeczywiste (potwierdzone badaniami) parametry jakie posiada oferowany przez Wykonawcę 

wyłącznik.” 

Dalej  zamawiający  podał,  że  „Wykonawca  dołączył  do  oferty  Certyfikat  Zgodności  nr: 

DN/344/2018  oraz  DN/344  - 

1/2019,  wydany  przez  Instytut  Elektrotechniki  z  siedzibą 

Warszawa(…), dla wyłącznika VC-1 wydany w oparciu o trzy sprawozdania z badań: 

a)  Nr 8014/NBR/2010 wykonanych w Laboratorium Badawczym Aparatury Rozdzielczej E - 

akredytacja PCA, Nr AB 074, 

b)  Nr TR No. 095515 wykonanych w High Voltage Apparatus Quality Test Center, Shenyang, 

c)  Nr 15K0581-S wykonanych w EETI China National Centre for Quality Supervision.

” 

W tej Informacji Zamawiający zaznaczył, że: 

Wykonawca  został  wezwany  do  dostarczenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań 

potwierdzających  wykonanie  pełnego  badania  oferowanych  wyłączników.  Przesłane  przez 

Wykonawcę  sprawozdanie  z  badań nie potwierdza wykonania  badań  typu  dla  oferowanych 

wyłączników: 

1)  W pozyc

jach oferty: 2, 3, 6 w zakresie prądów znamionowych ciągłych. 

Wykonawca  zaoferował  w  pozycji  nr  2,3,6  minimalny  prąd  znamionowy  o  wartości  630A, 

natomiast złożona dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów. 

2)  W pozycjach oferty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w 

zakresie prądu zwarciowego wyłączalnego. 

Wykonawca zaoferował w pozycji nr 2,7 prąd zwarciowy wyłączalny o wartości 16kA,natomiast 

złożona dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów. 

Wykonawca zaoferował w pozycji nr 3,4,5,6,8 prąd  zwarciowy wyłączalny o wartości 20 m, 

natomiast złożona dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów. 

W pozycjach oferty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w zakresie prądów zwarciowego załączalnego. 

Wykonawca zaoferował w pozycji nr 2,7 prąd zwarciowy załączalny o wartości 40kA, natomiast 

złożona dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów. 

Wykonawca  zaoferował  w  pozycji  nr  3,4,5,6,8  prąd  zwarciowy  załączalny  o wartości  50kA, 

natomiast złożona dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów  

W pozycjach oferty: 2, 3, 4 

w zakresie podziałki biegunowej. 

Wykonawca  zaoferował w pozycji nr 2,314 podziałki biegunowe 275mm, natomiast złożona 

dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów.” 

W konkluzji stwierdził, że: „Cena oferty złożonej przez firmę ABB Sp. z o.o. w zadaniu nr 1 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt.  4  ustawy  pzp  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  w 

zakresie zadania nr 1  (...). 


Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie  podlega  oddaleniu.  Ustalenia  w  niniejszej  sprawie  nie  potwierdzają  stanowiska 

Odwołującego co do podnoszonych zarzutów, które to zarzuty  - opierając się na argumentacji 

odwołania - dotyczą naruszenia: 

5.  art  89  ust  1  pkt  2)  Pzp  z  uwagi  na  bezpodstawne  zdaniem  wykonawcy  odrzucenie  jego 

oferty albowiem jej treść odpowiada treści SIWZ, co prowadzi także do naruszenia art. 7 

ust 1 Pzp;  

6.  art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp z uwagi na u

nieważnienie z naruszeniem postępowania w oparciu 

wskazaną  przesłankę  w  sytuacji,  gdy  cena  oferty  JM-TRONIC  (bezpodstawnie 

odrzuconej) 

tych kwot nie przewyższa;   

7.  art.  91  ust  1  w  zw.  z  art.  7  ust  1  Pzp  z  uwagi  na  wprowadzenie  dodatkowych,  nie 

przewidzianych  w  SIWZ  kryteriów  oceny  ofert  z  uwagi  na  dokonanie  oceny  oferty 

wykonawcy    na  podstawie  raportu 

z  badań  pomimo,  że  certyfikat  zgodności  nr  DN/344-

1/2019  nie  pozostawiał  wątpliwości,  że  wyłączniki  zaoferowane  przez  JM-TRONIC  dla 

zadania 1 spełniają wymagania norm PN-EN 62271-100:2009 i PN-EN 62271-1:2009, co 

zarazem  spowodowało  ocenę  oferty  poprzez  parametry  nie  określone  w  SIWZ,  w 

szczególności z naruszeniem pkt 3.7.2.1. SIWZ;  

8.  art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust 1 Pzp z uwagi na zaniechanie wyboru oferty JM-TRONIC 

jako najkorzystniejszej i niepodlegającej odrzuceniu oraz zawiadomienia o tym JM-TRONIC 

z  naruszeniem  art.  91  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  7  ust  1  Pzp;  niezastosowanie  przez 

Zamawiającego tego przepisu względem oferty JM-TRONIC. 

Zarzut 

dokonania powiadomienia z naruszeniem przepisów ustawy Pzp nie zasługuje 

na  uwzględnienie,  albowiem  w  Informacji  z  dnia  26  lutego  2020  r.  wskazano  podstawy 

odrzucenia oferty Odwołującego. Zamawiający w tym piśmie informację o kwestionowanych 

pozycjach jak

o niezgodnych z wymaganiami (w części dotyczącej podstaw odrzucenia oferty 

wykonawcy)  odniósł w zdaniu poprzedzającym do sprawozdanie z badań jakie wykonawca 

przedstawił  podając,  że  to  sprawozdanie  nie  potwierdza  wykonania  badań  typu  dla 

oferowanych  wyłączników.  Następnie  wskazał  każdą  z  kwestionowanych  pozycji 

(odnoszących  się  do  parametrów  które  były  wymagane)  ponownie  podając,  że  złożona 

dokumentacja nie potwierdza oferowanych parametrów.  

Izba  stwierdza,  że  ustawa  Pzp  w  jej  art.  92  ust.  1  pkt  3  nie  określa  szczegółowych 

wymagań  (stopnia  szczegółowości)  dla  uzasadnienia  faktycznego  podjętej  decyzji  o 

odrzucenia  oferty  wykonawcy.  Wymaga  (jak  wskazuje  przepis)  podania  uzasadnienia 

faktycznego i prawnego. Istotnym jest zatem przy ocenie uzasadnienia faktycznego ustalenie, 

czy  podane  informacje  pozwalają  na  zidentyfikowanie  przez  wykonawcę  merytorycznych 

podstaw odrzucenia oferty. Zatem, w przypadku podstawy prawnej z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp, 


wymagane  jest  wskazanie  tych  okoliczności  z  oferty,  które  pozwoliły  zamawiającemu  na 

uznanie, że dana oferta  nie odpowiada treści specyfikacji, a ujawnione niezgodności nie mogą 

być poprawione na podstawie wskazanego w tym przepisie art. 87 ust.2 pkt 3 Pzp.  W stanie 

faktycznym sprawy Odwołujący zidentyfikował podstawy odrzucenia jego oferty co wynika z 

treści  odwołania.  Także  należało  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  że  określając  powody 

odrzucenia  oferty  stanowi

ące  o  niezgodności  treści  oferty  z  pkt  3.7.2.1  SIWZ,  uwzględniał 

zastrzeżenie  przez  wykonawcę  tajemnicy  przedsiębiorstwa  co  do  części  przedłożonych 

dokumentów,  między  innymi  Sprawozdania  z  badań.  Opisując  zatem    powody  odrzucenia 

oferty  przekazał  (uwzględniając  zachowanie  zasady  uczciwej  konkurencji)  każdemu  z 

uczestników  postępowania  jednolitą  wersję  pisma.  Te  informacje  zostały  wykonawcom 

przekazane łącznie z informacją o unieważnieniu Postępowania, która została przesłana do 

Odwołującego także za pismem (…) za pośrednictwem Platformy Zakupowej Grupy TAURON 

w dniu ogłoszenia wyników postępowania (26 lutego 2020 r.). Tak jak wskazał Zamawiający, 

z

godnie  z  pkt  1.4.1  SIWZ,  postępowanie  prowadzone  jest  w  formie  elektronicznej  za 

pośrednictwem  Platformy  Zakupowej  Grupy  TAURON  dostępnej  pod  adresem  (….).    Tym 

samym tak opisany w odwołaniu zarzut związany z powiadomieniem o podstawach odrzucenia 

oferty wykonawcy,   wynikający w dużej mierze pośrednio z odwołania (uzupełniany w toku 

rozprawy), nie zasługuje na uwzględnienie.  

Nie zasługuje także na uwzględnienie zarzut naruszenia art. 91 ust 1 w zw. z art. 7 ust 

1  Pzp  z  uwagi  na 

to,  że  ocena  oferty  Odwołującego  nastąpiła  według  zasad  i  kryteriów 

przewidzianych w specyfikacji. Jak prawidłowo podał Zamawiający ocena oferty JM - TRONIC 

nastąpiła z uwzględnieniem mechanizmu określonego w specyfikacji. Zgodnie ze wskazanym 

punktem 3

.7.2.1 SIWZ Zamawiający miał prawo (mógł) „zażądać od Wykonawcy dostarczenia 

sprawozdań, raportów i wyników badań potwierdzających wykonanie pełnego badania w celu 

zweryfikowania  parametrów  oferowanych  wyłączników  oraz  potwierdzenia  pozytywnego 

wyniku  bada

ń,  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  danych  technicznych  wskazanych  w 

certyfikacie lub w charakterystyce technicznej

.” Kategoria wątpliwości nie została w żadnym 

stopniu  ograniczona  i  tak  jak  wskazał  Zamawiający,  jego  wątpliwości  w  tym  przypadku 

dotyczyły  braku  w  przedłożonych  Certyfikatach  (na  marginesie  wykonawca  na  tą  samą 

okoliczność przedłożył dwa certyfikaty) istotnych dla Zamawiającego informacji dotyczących 

podziałek biegunowych certyfikowanych wyłączników. W związku z tym w jego przekonaniu 

powziął wątpliwość, czy certyfikowane wyroby odpowiadają treści norm wymaganych w SIWZ, 

wezwał Odwołującego (czego ten nie kwestionował) do dostarczenia wszystkich dokumentów 

źródłowych dotyczących przedłożonych certyfikatów: sprawozdań, raportów i wyników badań 

potwierdzających  wykonanie  pełnego  badania  oferowanych  wyłączników  –  zgodnie  z  

dyspozycją wskazanego postanowienia SIWZ. Należy podkreślić, że wymagany certyfikat miał 


potwierdzać zgodność zaoferowanych wyrobów z normami PN-EN 62271-100:2009 i PN-EN 

62271-1:2009.  Tym  samym  wskazane  w  wezwaniu  dokumenty  i  uzyskane  w  jego  wyniku 

sprawozdanie nie dowodzą, że dokonanie oceny oferty Odwołującego na podstawie raportu z 

badań  (w  sytuacji  gdy  certyfikat  zgodności  nr  DN/344-1/2019  pozostawiał  w  przekonaniu 

Zamawiającego  wątpliwości,  co  do  spełniania  przez  wyłączniki  zaoferowane  przez  JM-

TRONIC  dla  zadania  1  wymagań  norm  PN-EN  62271-100:2009  i  PN-EN  62271-1:2009)  - 

nastąpiło w oparciu o parametry (kryteria dodatkowe) nie określone w SIWZ, w szczególności 

z naruszeniem pkt 3.7.2.1. SIWZ.   

Izba  także  zauważa,  że  wykonawca  nie  zastosował  się  do  wytycznych  (Uwaga  w 

załączniku  nr  5  do  Siwz).  Jak  wskazał  Zamawiający  w  odpowiedzi:  „W  załączonej  tabeli  w 

kolumnie oferowane parametry wpisał bowiem parametry, „których osiąganie przez oferowane 

wyłączniki  nie  znajduje  potwierdzenia  w  przedłożonym  Zamawiającemu  Sprawozdaniu  z 

badań,  w  zakresie  napięć  znamionowych,  prądów  znamionowych  i  prądów  zwarciowych. 

Jeżeli chodzi natomiast o trwałość mechaniczną dla napędu i trwałość elektryczną,  z tabeli 

uzupełnionej  przez  Odwołującego  wynika,  że  wyłączniki  posiadają  parametry  o  wartości 

większej  od  wymaganych,  co  jest  zgodne  z  dostarczonym  Sprawozdaniem  z  badań”.  Tej 

okoliczności Odwołujący nie przeczył, wskazując w tym przypadku na nadmierny formalizm 

związany ze wskazaną uwagą w załączniku 5.  Zatem mogło nie być jasne dla Zamawiającego 

jakle rzeczywiście parametry osiągają oferowane przez Odwołującego wyłączniki, a logicznym 

wyjaśnieniem, że parametry wyszczególnione w Tabeli, będącej częścią oferty, są zgodne z 

parametrami  potwierdzonymi  raportami  z  badań,  których  Odwołujący  nie  dostarczył 

Zamawiającemu (tj. raportami/ sprawozdaniami, o których mowa w pkt 3.7.2.1). Tym samym  

Zamawiający,  (jak  podał  w  odpowiedzi  na  odwołanie)    (…)  nie  był  władny  rozstrzygać 

arbitralnie tych wątpliwości co do rzeczywistej treści oferty. Również z tego względu konieczne 

było skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia zastrzeżonego w pkt 3.7.2.1, SIWZ do 

żądania  od  niego  dostarczenia  sprawozdań,  raportów  i  wyników  badań  potwierdzających 

wykonanie pełnego badania.” 

Zdaniem Izby, brak jest również podstaw do kwestionowania twierdzeń Zamawiającego, 

co do podstaw odrzucenia oferty 

Odwołującego w oparciu o przesłankę z art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp,  jako 

nieodpowiadającą  treści  SIWZ,  co  ustalił  po    analizie  treści  przedłożonego  przez 

wykonawcę Sprawozdania z badań typu.  Odwołujący nie przedstawił dowodu przeciwnego, 

że wszystkie wyłączniki, oferowane przez Odwołującego zostały poddane badaniom typu, w 

opa

rciu  o  które  wystawiono  certyfikaty  przedłożone  przez  wykonawcę.  Prowadzi  to  w 

konsekwencji  do  wniosku,  że  Odwołujący  nie  dostarczył  wymaganych  certyfikatów 

potwierdzających wykonanie badań typu na zgodność z normą PN-EN 62271-100:2009 1 PN-

EN 62271-1:2009 

wydanych przez jednostkę badawczą akredytowaną przez Polskie Centrum 

Akredytacji

,  który  to  wymóg  dotyczył  wszystkich  zaoferowanych  wyrobów.  Ponadto  wbrew 


jego  twierdzeniom  Norma  w  opisie  punktu  8.101  ma  inne  brzmienie,  aniżeli  cytowane  w 

odwołaniu. Tak jak wykazał Zamawiający przedstawiając wyciąg z tej normy, wskazana norma 

w  punkcie  8.101.  (w  zakresie  spornego  postanowienia) 

nie  posługuje  się  sformułowaniem 

przenoszenie  wyników  badań”,  a  dopuszcza  „przypisanie”  niższych  wartości  danych 

znamionowych  wyłącznikom,  które  przeszły  pomyślnie  badania  typu  dla  określonych,  a  nie 

przykładowych parametrów znamionowych. A zatem możliwość przypisania niższych wartości 

dotyczy  wyłącznie  konkretnego,  badanego  modelu  wyłącznika.  Wykonawca  nie  przedstawił 

dowodu,  że  punkt  8.101.  normy  PN-EN  62271100:2009  +  A1:2013-07  +  A2:2017-12  w 

brzmieniu:  „Wyłącznikom,  które  przeszły  pomyślnie  badania  typu  dla  określonych  danych 

znamionowych  (tj.  napięcia,  prądu  ciągłego,  prądu  załączalnego  i/lub  wyłączalnego  można 

przypisać dane znamionowe o mniejszej wartości (z wyjątkiem częstotliwości znamionowej) 

bez  dalszych  badań.  Łączenie  obciążeń  indukcyjnych  (łączenie  prądu  magnesowania 

transformatorów,  łączenie  silników  wysokonapięciowych  i  dławików  równoległych)  jest 

uwzględnione w normie IEC 61233.] (…) -  pozwala na przypisanie niższych wartości danych 

znamionowych  innym,  podobnym  wyłącznikom,  w  których  zainstalowano  takle  same  lub 

podobne elementy.  

Brak także podstaw do kwestionowania ustaleń Zamawiającego, co do kategorycznego 

stwierd

zenia odnośnie określenia w normie (w jej wskazanym punkcie) szczegółowo zakresu 

danych  znamionowych

,  co  do  których  można  dokonać  przypisania  niższych  wartości. 

Obejmują  one  napięcie,  prąd  ciągły,  prąd  załączalny  i/lub  wyłączalny.  Wyliczenie  to  jest 

poprze

dzone skrótem „tj”. a nie „np.”, jak stwierdził wykonawca w odwołaniu. Oznacza to, że 

katalog  tych danych, jest katalogiem  zamkniętym  i jak  wskazywał  zamawiający  przypisanie 

niższych  wartości  na  podstawie  pkt  8.101.  cyt.  normy  (…)  nie  może  zostać  dokonane  w 

przypadku  innych  danych,  w  szczególności  takich  parametrów  mechanicznych  jak  trwałość 

mechaniczna, czy podziałka biegunowa.”  

Oznacza to, że nie zostało potwierdzone - w sposób ogólnie przyjęty i wymagany przez 

Zamawiającego  zgodnie  z  pkt  3.7.2.1  SIWZ  -  spełnianie  przez  wyroby,  oferowane  przez 

Odwołującego, wymogów stawianych przez Zamawiającego, a wyrażonych w normach PN-

EN 62271-100:2009 i PN-EN 62271-

1:2009. Oferta Odwołującego nie była zatem zgodna z 

zasadniczymi wymogami, określonymi w SIWZ i tym samym podnoszony zarzut naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jest niezasadny. 

W konsekwencji także nie podlega uwzględnieniu zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 4 

ustawy  Pzp,  z  uwagi  na  to,  że  cena  oferty  złożonej  w  Postępowaniu,  a  pozostałej  po 

odrzuceniu  oferty  Odwołującego,  przewyższała  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierzał 


przezna

czyć na sfinansowanie zamówienia, i w przypadku tego postępowania Zamawiający 

nie podjął decyzji o zwiększeniu prognozowanej kwoty podanej na otwarciu ofert.    

Wnioski dowodowe wskazane przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie, także 

te  zastrzeżone  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  wskutek  uprzedniej  decyzji  Odwołującego, 

jako  dokumenty  korzystające  z  ochrony  oraz  dowody  powołane  przez  Odwołującego,  

dowodziły, że czynności Zamawiającego związane z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej 

nie naruszały wskazywanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp. Izba ponadto uwzględniła  

wniosek    Zamawiającego  o  częściowe  wyłączenie  jawności  rozprawy  i  w  kluczowej  części 

prowadziła rozprawę w niejawnym trybie z uwagi na dokumenty wskazywane w uzasadnieniu   

wniosku [e) (Sprawozdanie Nr 8014/NBR/2010 

(…) i g)  Pismo  z dnia 22 kwietnia 2020 r.  oraz  

h)  Pismo    z  dnia  30  kwietnia  2020 

r.],  co  znalazło  także  odzwierciedlenie  w    uzasadnieniu 

powodów  (ich  ogólnego  omówienia)  nieuwzględnienia    zarzutu    dotyczącego      odrzucenia 

oferty 

Odwołującego w oparciu o przesłankę z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako nieodpowiadającą 

treści SIWZ. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).   

……………………… 


wiper-pixel