KIO 487/20 POSTANOWIENIE dnia 30 kwietnia 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 487/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Jolanta Markowska 

wobec  cofnięcia  w  dniu  29  kwietnia  2020  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca  2020  r.  przez 

wykonawc

ę:  Skanska  S.A.  Aleja  Solidarności  173,  00-877  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego:  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74, 

03-734 Warszawa,   

przy  udziale  wykonawcy:  BUDIMEX  S.A.,  ul.  Siedmiogrodzka  9,  01-204  Warszawa 

z

głaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO 

487/20 po stronie 

odwołującego, 

przy udziale wykonawcy: 

PORR S.A., ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 487/20 po stronie 

odwołującego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  Skanska  S.A.  Aleja 

Solidarności  173,  00-877  Warszawa  kwoty  18 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 487/20 

U z a s a d n i e n i e 

W  dniu  29  kwietnia  2020  r.,  tj.  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  w  sprawie 

odwoławczej, wykonawca Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie złożył do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  pismo  z  dnia  29  kwietnia  2020  r.  zawierające  oświadczenie  ww. 

wykonawcy  o  cof

nięciu  odwołania  wniesionego  w  dniu  9  marca  2020  r.  w  postępowaniu  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonym  przez  zamawiającego:  PKP  Polskie 

Linie  Kolejowe  S.A.  w  Warszawie  w  przedmiocie:  Realizacja 

robót  budowlanych  w  formule 

„Buduj" w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole 

Zachodnie"  linia  kolejowa  132  Bytom  - 

Wrocław  Główny  na  odcinku  Opole  Groszowice  - 

Opole  Zachodnie  w  zakresie  linii  132  od  km  97,  210  do  km  101,100  przewidzianego  do 

realizacji w ramach programu CEF (Connecting Europe Facility 2014 - 2020).  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 

zd. drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), Izba 

umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972),  

Izba  orzek

ła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz  Odwołującego  z  rachunku  bankowego  Urzędu 

Zamówień Publicznych 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący:      …………….…….… 


wiper-pixel