KIO 486/20 WYROK dnia 1 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt: KIO 486/20 

WYROK 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:             Piotr Kur 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 czerwca 2020 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Preze

sa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2020 r. przez wykonawcę PROKOM 

CONSTRUCTION  Sp.  z  o.o.,  ul.  Władysława  Reymonta  30  lok.  1,  41-200  Sosnowiec  

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice 

przy  udziale  wykonawcy 

AKBUD  Sp.  z  o.o.,  ul.  Roździeńskiego  188B,  40-203  Katowice 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Miastu  Katowice  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenie  czynności  badania  

i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  PROKOM 

CONSTRUCTION Sp. z o.o., 

2.  K

osztami postępowania obciąża Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr 

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez PROKOM 

CONSTRUCTION  Sp.  z  o.o.,  ul.  Władysława  Reymonta  30  lok.  1,  41-200 

Sosnowiec t

ytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Miasta  Katowice,  ul.  Młyńska  4,  40-098  Katowice  na  rzecz 

PROKOM 

CONSTRUCTION  Sp.  z  o.o.,  ul.  Władysława  Reymonta  30  lok.  1, 

41-200 Sosnowiec 

kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych 

zero  groszy)  poniesioną  tytułem  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 486/20 

U z a s a d n i e n i e 

Miasto Katowice (dale

j: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

na zadaniu „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł Zawodzie” 

(znak postępowania: BZP.271.1.144.2019). Postępowanie to prowadzone jest na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz.  1843)

,  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 grudnia 2019 r. pod pozycją 635039-N-2019.  

W  dniu  9  marca  2020  r.  wykonawca  PROKOM  CONSTRUCTION  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

odwołanie  wobec  czynności  Zamawiającego  polegających  na  odrzuceniu  oferty  złożonej 

przez Odwołującego.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez niezasadne odrzucenie oferty 

Odwołującego z uwagi na niezasadne przyjęcie, że zaoferowana przez Odwołującego cena 

nosi znamiona rażąco niskiej, a złożone w tym zakresie wyjaśnienia są niewystarczające dla 

pozytywnej oceny jego oferty, 

-  art.  7  ust.  1  ustawy 

Pzp  poprzez  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego 

traktowania  wykonawców  przejawiającej  się  w  podejmowaniu  stałych  działań  mających  na 

celu wyeliminowanie Odwołującego z postępowania, 

ewentualnie również: 

-  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnień  

w sytuacji, w której Zamawiający posiadał wątpliwości co okoliczności potwierdzających, że 

cena ofertowa Odwołującego została prawidłowo skalkulowana. 

Odwołujący  wskazał,  że  prowadzone  przez    Zamawiającego  postępowanie  stanowi 

kontynuację  świadczenia  usług  inżyniera  nadzoru  nad  zadaniem,  które  pierwotnie  było 

realizowane  przez  Odwołującego.  Jak  podał  Odwołujący,  Zamawiający  rozwiązał  umowę  

w ww. sprawie z uwagi na okoliczności, które nie leżały po stronie Odwołującego (podstawą 

prawną oświadczenia o rozwiązaniu był art. 145a ustawy Pzp). Obecnie pomiędzy stronami 
toczy się spór o skuteczność złożonego oświadczenia. 


Odwołujący nie zgodził się ze sformułowaną przez Zamawiającego w piśmie z dnia 4 

marca  2020  r. 

argumentacją  uzasadniającą  odrzucenie  jego  oferty.  Zamawiający  wskazał 

bowiem,  że:  „Cena  wynikająca  z  kalkulacji  szczegółowej  winna  być  taka  sama  jak 

zaoferowana  w  ofercie

”.  Dalej  także:  „w  przypadku  gdyby  kalkulacja  została  sporządzona 

rzetelnie nie byłoby potrzeby [...] „zaokrąglenia ceny w górę”, gdzie różnica będzie stanowiła 

zysk  dodatkowy  wykonawcy.". 

W  ocenie  Odwołującego,  ww.  okoliczności  nie  stanowią 

podstawy tak faktycznej, 

jak i prawnej, dla zastosowania wobec oferty Odwołującego sankcji 

wykluczenia. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  zgodnie  z  art.  90  ustawy  Pzp  oraz  ugruntowanym 

stanowiskiem  K

rajowej  Izby  Odwoławczej,  wykonawca  jest  obowiązany  do  wykazania,  że 

zaoferowana  przez 

niego  cena  jest  realna  oraz  rynkowa,  a  także  że  uwzględnia  wszystkie 

elementy  kosztotwórcze.  Celem  składanych  wyjaśnień  jest  wykazanie,  że  w  danym 

przypadku  nie  mamy  do  czynienia  celowym  zaniżeniem  oferowanej  ceny  w  celu  zdobycia 

przewagi  konkurencyjnej  w

zględem  pozostałych  oferentów.  Wyjaśnienia  powinny 

potwierdzać,  że  zaoferowana  cena  nie  ma  charakteru  ceny  dumpingowej,  tj.  że 

wynagrodzenie  wykonawcy  z  tytułu  wykonania  zamówienia  daje  możliwość  pokrycia 

wszystkich  kosztów  związanych  z  jego  realizacją.  Jak  podkreślił  Odwołujący,  w  żadnym 

przepisie ustawy Pzp, jak i w orzecznictwie w zakresie analizy interpretacji dla zastosowania 

art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp  nie  został  uregulowany  obowiązek  wykazania  wyliczeń 

przedstawianych w wyjaśnieniach w zakresie ceny rażąco niskiej w skali 1:1 w stosunku do 

ceny, 

jaka została zaoferowana, zwłaszcza w sytuacji, w której sam Zamawiający nie określa 

szczegółowych  zasad  wyliczenia  ceny.  Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  miałby 

podstawy  do  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  gdyby  w

yjaśnienia  wykazywały  przewagę 

wartości  kosztów  do  ceny  oferty.  Odwołujący  zauważył,  że  w  przedmiotowej  sprawie  taka 

sytuacja nie miała miejsca. 

Jak  zauważył  Odwołujący,  w  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  brak  jest  argumentów  

o  naturze  merytorycznej,  które  wykazywałyby,  że  cena  zaoferowana  przez  Odwołującego 

nosi  znamiona  ceny  rażąco  niskiej  w  rozumieniu  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp.  W  opinii 

Odwołującego, Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty tworzy definicję własną ww. 

pojęcia w sposób całkowicie oderwany od literalnej treści przepisu. 

Odwołujący  podkreślił,  że  wysokość  kosztów  wyspecyfikowanych  w  wyjaśnieniach 

jest  niższa  niż  cena  oferty,  zatem  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  cena  nie  została 

zaniżona,  a  wręcz  przeciwnie,  Odwołujący  zaoferował  cenę  „z  zapasem”,  co  nie  jest 

działaniem  niezgodnym  z  ustawą  Pzp.  Zdaniem  Odwołującego,  dopiero  w  przypadku 


niedoszacowania Zamawiający mógłby negatywnie ocenić działania Odwołującego. 

Odwołujący  przywołał  postanowienia  pkt  28,  30  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (dalej:  „SIWZ”)  oraz  Załącznika  nr  1a  do  SIWZ  stwierdzając,  że  Zamawiający 

nie określił żadnych szczegółowych wymagań czy też wytycznych związanych z wyliczeniem 

ceny. Odwołujący z powyższego wywiódł, że Zamawiający odstąpił od odkreślania wymagań 

związanych ze sposobem wyliczenia kosztów oraz ceny oferty pozostawiając wykonawcom 

dowolność  w  ww.  zakresie.  Co  za  tym  idzie,  w  ocenie  Odwołującego,  czynienie 

Odwołującemu na tym etapie postępowania zarzutu, że dokonał wyliczenia ceny przyjmując 

w  ofercie „nadwyżkę”  kwoty  wynagrodzenia  należy  uznać  za  działanie  przeczące  zasadom 

ustanowionym  przez  samego  Zamawiającego.  Odwołujący  wyraził  przekonanie,  że  nie 

sposób uznać kalkulacji Odwołującego jako działania sprzecznego z wymaganiami SIWZ lub 

z

awierającymi  błąd  w  obliczaniu  ceny.  Zdaniem  Odwołującego,  działanie  polegające  na 

doliczeniu  dodatkowej  kwoty  w  cenę  oferty  ponad  wysokość  kosztów  niejako  „w  zapasie” 

mieści  się  w  rynkowych  zasadach  działania  przedsiębiorstw,  w  tym  ramach  swobody 

działalności gospodarczej. Odwołujący zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu odrzucenia oferty 

Zamawiający  nie  wskazał,  na  podstawie  jakich  okoliczności  doszedł  do  odmiennych 

wniosków.  

Odwołujący  uznał,  że  Zamawiający  w  sposób  subiektywny  oraz  arbitralny  dokonał 

oceny 

oferty Odwołującego w analizowanym zakresie, a ocena ta nie znajduje uzasadnienia 

w  realiach  prowadzenia  przedsiębiorstw,  uczestnictwa  w  postępowaniach  przetargowych 

oraz  w  przepisach  ustawy 

Pzp,  zatem  powinna  zostać  wyeliminowana  z  obrotu  prawnego 

poprzez 

jej  unieważnienie  oraz  przystąpienie  do  ponownego  badania  i  oceny  ofert  

z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 

Odno

śnie  pkt  2  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  gdzie  Zamawiający 

stwierdził,  że:  „Wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach  nie  wskazał  na  żadne  okoliczności 

dostępne tylko dla niego powodujące, że zaproponowana cena ofertowa została prawidłowo 

wyliczona.  Przyjęte  w  kalkulacji  dane  wyjściowe  dostępne  są  nie  tylko  dla  danego 

wykonawcy.  Wskazane  w  wyjaśnieniach  na  własne  doświadczenie  firmy,  w  tym 

wypracowane  schematy  działań,  procedur  oraz  tzw.  know-how,  bez  ich  przedstawienia  

i  uprawdopodobnienia,  jest  twierdzeniem  bardzo  ogólnym  i  lakonicznym  i  nie  zostały 

przedstawione w tym zakresie żadne dowody. (...) wyjaśnień tych nie było można uznać za 

wystarczające.”  Odwołujący  stoi  na  stanowisku,  że  nie  zasługuje  ono  w  całości  na 

uwzględnienie  i  stoi  w  sprzeczności  z  innymi  działaniami  Zamawiającego  podjętymi  

w postępowaniu. 


Odwołujący podniósł, że treść przedłożonych wyjaśnień wynikała w znacznej mierze 

z  samej  treści  wezwania  do  złożenia  wyjaśnień.  Jak  zauważył  Odwołujący,  Zamawiający  

w sposób ogólny wezwał Odwołującego do wykazania sposobu kalkulacji ceny powołując się 

na  brzmienie  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp.  Przepis  ten  z  kolei  określa  otwarty  katalog 

okoliczności, które mogą być przedmiotem wyjaśnień w omawianym zakresie. Zamawiający 

nie  wyspecyfikował  w  wezwaniu  żadnych  szczegółowych  wymagań  pozostawiając 

Odwołującemu  dowolność  w  doborze  argumentów  oraz  środków  dowodowych.  Odwołujący 

odniósł się także do treści wyjaśnień złożonych w dniu 20 stycznia 2020 r. zastrzegając ten 

fragment odwołania jako tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Jak  wskazał  Odwołujący,  zarówno  przepisy  ustawy  Pzp,  jak  i  SIWZ,  nie  nakreślają 

sposobu przedstawiania wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jak i również nie określają 

katalogu dowodów, które powinny zostać załączane do wyjaśnień. Odwołujący zaznaczył, że 

samo  wezwanie do  wyjaśnień  opierało się  na  zacytowaniu regulacji  z  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp,  co 

zdaniem  Odwołującego  potwierdza,  że  Zamawiający  na  tamtym  etapie 

postępowania  nie  oczekiwał  złożenia  wyjaśnień  w  konkretnym  zakresie  czy  określonych 

dokumentów,  które  miały  na  celu  uprawdopodobnienie  prawidłowości  kalkulacji  cenowej.  

W  świetle  powyższego,  w  opinii  Odwołującego,  Odwołujący  miał  możliwość  przedłożenia 

dowodów, które w jego ocenie wydają się wystarczające. 

Odwołujący  zwrócił  ponadto  uwagę,  że  brak  rzekomych  dowodów  dotyczy 

uzasadnienia  odnoszącego  się  do  doboru  danych  wyjściowych,  które  same  w  sobie  nie  są 

kwestionowane przez Zamawiającego. W ocenie Odwołującego, samo określenie czynników 

wpływających  na  dobór  danych  był  wystarczający,  a  przedkładanie  dowodów  mających 

potwierdzać ich zasadność nie było konieczne dla dokonania oceny przesłanki ceny rażąco 

niskiej. 

Zdaniem  Odwołującego,  przedstawione  wraz  z  wyjaśnieniami  dowody  potwierdzają 

realność kwot przyjętych dla dokonania kalkulacji.  

Dodatkowo, Odwołujący podniósł, że Zamawiający miał możliwość zwrócenia się do 

Odw

ołującego  o  złożenie  dowodów  dotyczących  ww.  kwestii  w  trybie  art.  90  ust.  1  ustawy 

Pzp.  Zamawiający  skierował  do  Odwołującego  wezwanie  dotyczące  różnicy  w  kwotach,  

o których mowa powyżej, co potwierdza, że brak było przeszkód natury prawnej i faktycznej, 

aby  ponownie  zwrócić  się  do  Odwołującego  o  złożenie  wyjaśnień  -  w  tym  przypadku  

o doszczegółowienie kwestii  stanowiących podstawę odrzucenia oferty. Odwołujący  zwrócił 

uwagę na pogląd wyrażany w orzecznictwie, że zamawiający powinien wezwać wykonawcę 

do 

kolejnych wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na jej wysokość, jeśli 

pierwotne  wyjaśnienia  nie  czynią  zadość  jego  oczekiwaniom.  W  ocenie  Odwołującego 


zaniechanie działań Zamawiającego ww. zakresie stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp 

wskazanych 

powyżej. 

Odwołujący stwierdził, że z uwagi na podejmowane przez Zamawiającego czynności 

istnieje  możliwość  przyjęcia,  że  Zamawiający  w  sposób  konsekwentny  dąży  do 

wyeliminowania  Odwołującego  z  postępowania,  co  jest  działaniem  sprzecznym  z  prawem,  

w  tym  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp. 

Jak  wskazał  Odwołujący,  Zamawiający  wykluczając 

wykonawców lub odrzucając ich oferty nie powinien kierować się subiektywnymi odczuciami 

czy  ocenami,  relacjami  lub  okolicznościami  mającymi  miejsce  na  kanwie  poprzednio 

realiz

owanych  zamówień,  ale  powinien  w  sposób  bezstronny  i  obiektywny  dokonać  oceny  

i  badania  zdolności  podmiotowej  i  przedmiotowej  wykonawcy  w  celu  rozstrzygnięcia 

postępowania w graniach zakreślonych przepisami prawa. 

Odwołujący wniósł o: 

- u

względnienie odwołania, 

-  p

rzeprowadzenie  postępowania  odwoławczego  w  części  z  wyłączeniem  jawności  -  tj.  

w  zakresie, 

w  jakim  strony  będą  odnosić  się  do  dokumentów  zastrzeżonych  na  etapie 

postępowania przetargowego jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

oraz nakazanie Zamawiającemu: 

-  u

nieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  odrzucenia  oferty 

Odwołującego z dnia 04 marca 2020 r., 

- p

onownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego, 

-  u

znanie  oferty  Odwołującego  jako  najwyżej  ocenionej,  a  następnie  w  konsekwencji 

wezwania  i  uzupełnienia  dokumentów  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Pzp,  jako  oferty 

najkorzystniejszej, 

-  o

bciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  w  tym  kosztami 

zastępstwa procesowego. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca AKBUD Sp. z o.o.  

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  wymieniony  w  treści  uzasadnienia,  jak 

również stanowiska stron i uczestnika postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do 

protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody.  

Rozpoznając  odwołanie  w  granicach  podniesionych  zarzutów  Izba  uznała,  że 

zaistniały podstawy do jego uwzględnienia.   

Na  wstępie  zauważenia  wymaga,  że  podstawą  odrzucenia  oferty  Odwołującego  nie 

stało się stwierdzenie przez Zamawiającego, że zaoferowana przez Odwołującego cena jest 

rażąco  niska,  a  uznanie,  że  złożone  przez  Odwołującego  wyjaśnienia  nie  potwierdzają 

prawidłowości  dokonanej  przez  Odwołującego  kalkulacji.  Zamawiający  odrzucając  ofertę 

złożoną przez Odwołującego powołał się na art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  złożone  przez  Odwołującego  w  dniu  20  stycznia  2020  r. 

wyjaśnienia  w  sposób  wystarczający  wskazują  na  realność  zaoferowanej  przez 

Odwołującego ceny. W żadnym razie nie można uznać, że nie zostały one złożone, bądź że 

są lakoniczne. Odwołujący w wyjaśnieniach odniósł się do szeregu kosztów niezbędnych do 

poniesienia  w  toku  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący  podał  Zamawiającemu 

m.in.  sposób  kalkulacji  kosztów  pracy,  w  tym  czas  pracy  i  wysokość  wynagrodzenia,  które 

jest 

zgodne  z  obowiązującymi  przepisami.  Odwołujący  przedstawił  także  informacje  

o sposobie kalkulacji i wysokości kosztów administracji, transportu, utrzymania biura, obsługi 

w  okresie 

gwarancji  i  rękojmi,  przewidział  też  pozycje  na  koszty  dodatkowe  oraz  zysk. 

Odwołujący  przedstawił  też  dowody  na  potwierdzenie  wysokości  części  kosztów. 

Szczegółowe odniesienie się przez Izbę do treści wyjaśnień nie jest możliwe z uwagi na ich 

częściowe  objęcie  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Zaznaczenia  jednak  wymaga,  że 

Zamawiający nie podał w wątpliwość ww. kosztów ani sposobu ich obliczenia. 


Izba  miała  przy  tym  na  uwadze,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  usługa,  której 

wycena  opiera  się  w  zasadniczej  mierze  na  kosztach  pracy  personelu.  Koszty  te  ulegają 

dużym  wahaniom  w  zależności  od  szeregu  okoliczności.  Potwierdzeniem  powyższego  są 

chociażby ceny zaoferowane w przedmiotowym postępowaniu, które wahały się od 287 820 

PLN  do  937 629  PLN 

(pkt  12  Protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie 

przetargu nieograniczonego).   

Izba  zgodziła  się  z  Odwołującym,  że  podstawą odrzucenia  oferty  Odwołującego  nie 

może  stać  się  różnica  pomiędzy  kalkulacją  realizacji  przedmiotu  zamówienia  dokonaną  

w wyjaśnieniach, a kwotą podaną w ofercie. Odwołujący złożył ofertę na kwotę 287 820 PLN. 

Przedstawiając Zamawiającemu sposób kalkulacji ceny w  wyjaśnieniach z dnia 20 stycznia 

2020 r. 

Odwołujący wskazał na kwotę 283 534,88 PLN. W dniu 3 lutego 2020 r. Zamawiający 

zwrócił  się  do  Odwołującego  z  prośbą  o  wyjaśnienie  ww.  rozbieżności.  Pismem  z  dnia  6 

lutego  2020  r.  Odwołujący  złożył  oświadczenie,  że  „Cena  ze  szczegółowej  kalkulacji 

wykonanej na potrzeby przygotowania oferty w ramach prowadzonego postępowania została 

zaokrąglona „w górę”. Różnica będzie stanowiła dodatkowy zysk Wykonawcy.”.  Izba wzięła 

pod  uwagę,  że  w  złożonych  wyjaśnieniach  Odwołujący  wskazał  na  „przybliżoną  wartość 

oferty”  (strona  4  wyjaśnień).  Ponadto,  Izba  stwierdziła,  że  kalkulację  dokonaną  przez 

Odwołującego  można  by  kwestionować  w  sytuacji,  gdyby  w  złożonych  wyjaśnieniach 

Odwołujący skalkulował koszty na kwotę wyższą od zaoferowanej. W ocenie Izby, sytuacja 

zaistniała  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  może  skutkować  uznaniem,  że  Odwołujący 

nie wykazał, że zaoferowana cena jest nierealna czy też że Odwołujący nie wycenił rzetelnie 

przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  w  wystosowanym  do  Odwołującego  w  dniu  14 

stycznia  2020  r.  wezwaniu  do  wyjaśnień  nie  wymagał  złożenia  przez  wykonawcę 

szczegółowej  kalkulacji  obejmującej  wszystkie  koszty  realizacji  zamówienia.  Takiego 

wymogu Zamawiający  nie sformułował  też  w  specyfikacji.  W sytuacji  zatem, gdy  dokonana 

na  potrzeby  wyjaśnień  „przybliżona”  kalkulacja  jest  nieznacznie  niższa  od  zaoferowanej 

ceny,  a  jednocześnie  nie  wskazuje  na  popełnione  przez  Odwołującego  błędy  przy  jej 

obliczeniu, jak też nie wskazuje na przyjęte błędne założenia, brak jest podstaw do uznania, 

że tego typu niespójność stanowi podstawę do odrzucenia oferty Odwołującego.  

Izba  przychyliła  się  także  do  stanowiska  Odwołującego,  że  brak  jest  podstaw  do 

nieuwzględnienia  złożonych  przez  Odwołującego  wyjaśnień  ze  względu  na  nie  wskazanie 

właściwych  jedynie  Odwołującemu  okoliczności  mających  wpływ  na  obniżenie  ceny.  

W  ocenie  Izby, 

wystąpienie  określonych  okoliczności  umożliwiających  danemu  wykonawcy 

obniżenie oferowanej przez niego ceny nie jest konieczne do uznania, iż cena zaoferowana 

przez tego wykonawcę nie jest ceną rażąco niską. Żadne szczególne okoliczności mogą nie 


występować w odniesieniu do danego wykonawcy – jeżeli jednak cena jego oferty pokrywa 

wszystkiego  koszty  z  tytułu  realizacji  danego  zamówienia  i  pozwala  wykonawcy  na 

uzyskanie  choćby  minimalnego  zysku,  to  wyklucza  to  uznanie  ceny  za  rażąco  niską.  Izba 

zważyła  przy  tym,  że  Zamawiający  nie  zakwestionował  ani  doboru  czynników,  które 

Odwołujący  objął  wyjaśnieniami,  ani  stawek  przyjętych  przez  Odwołującego  do  kalkulacji.  

W  sytuacji  zaś,  kiedy  dane  przyjęte  do  kalkulacji  są  prawidłowe,  a  co  za  tym  idzie, 

zaoferowana cena jest realna, brak jest podstaw

, aby wymagać od wykonawcy wykazywania 

tego  typu  okoliczności.  Dodatkowo,  Izba  wzięła  pod  uwagę  argumentację  Odwołującego, 

który  wskazał,  że  w  uprzednio  prowadzonym  przez  Zamawiającego  postępowaniu  (nr 

BZP.271.1.79.2018) 

Odwołujący, wezwany do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 

ustawy  Pzp,  przedstawił  wyjaśnienia  w  takim  samym  schemacie,  jak  w  przedmiotowym 

postępowaniu.  Wyjaśnienia  te  zostały  uznane  przez  Zamawiającego  za  wystarczające. 

Odwołujący  miał  zatem  podstawy,  aby  przyjąć,  że  złożone  w  obecnie  prowadzonym  przez 

Zamawiającego postępowaniu wyjaśnienia będą odpowiadały wymaganiom Zamawiającego. 

Z uwagi na powyższe, Izba stwierdziła naruszenie przez Zamawiającego art. 90 ust. 3 

ustawy Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Na skutek p

owyższego, za zasadne Izba 

uznała unieważnienie przez Zamawiającego czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty  złożonej  przez 

Odwołującego. 

Mając  powyższe  na  względzie,  brak  było  podstaw  do  uznania,  że  Zamawiający 

zaniechał  ponownego  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnień  w  zakresie  elementów  oferty 

mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

Izba  nie stwierdziła naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  7  ust.  1  przez  naruszenie 

zasady  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  przejawiającej  się  

w  podejmowaniu  stałych  działań  mających  na  celu  wyeliminowanie  Odwołującego  

z  postępowania.  Odwołujący  nie  wykazał  zasadności  przedmiotowego  zarzutu,  nie 

przedstawił na tę okoliczność należytej argumentacji.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono 

jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ………………………………   


wiper-pixel