KIO 485/20 WYROK dnia 4 czerwca 2020 r.

Data: 2 lipca 2020

Sygn. akt KIO 485/20 

WYROK 

 z dnia 4 czerwca 2020 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

Protokolant:    

Piotr Kur 

po rozpoznaniu w  Warszawie na rozprawie w dniu 4 czerwca 2020 r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  9  marca  2020  r.  przez  odwołującego: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  EKO-TRANS  A.  K.  z  Koszalina (ul.  Akademicka  13/6, 

75-377  Koszalin) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Nadleśnictwo 

Sławno (ul. Mireckiego 15, 76-100 Sławno), 

orzeka: 

Oddala odwołanie;    

Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-

TRANS A. K. z Koszalina (ul. Akademicka 13/6, 75-377 Koszalin)  i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych,  zero  groszy)  uiszczoną  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od 

odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego:  Nadleśnictwo  Sławno  (ul. 

Mireckiego  15,  76-

100  Sławno)  koszty  w  kwocie  3  934  zł  49  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

dziewięćset  trzydzieści  cztery  złote  czterdzieści  dziewięć  groszy)  tytułem  wynagrodzenia 

pełnomocnika  w kwocie 3 600  zł  00 gr  oraz kosztów  dojazdu  na  posiedzenie i  rozprawę  w 

kwocie 334 zł 49 gr. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Koszalinie. 

………………………………   


Sygn. akt KIO 485/20 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), [ustawa Pzp lub Pzp] przez 

zamawiającego:  Skarb  Państwa  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  -  Lasy  Państwowe 

Nadleśnictwo  Sławno  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego 

przedmiotem  jest: 

„Budowa  dojazdów  pożarowych  nr  10  i  11  w  leśnictwach  Łętowo  i 

Gwiazdówko”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  z  dnia  23.01.2020  r.  Nr  505554-N-2020. 

Wnoszący  odwołanie  wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-TRANS A. K. z Koszalina (Odwołujący lub wykonawca 

EKO-

TRANS) wniósł  odwołanie w  związku z czynnością wyboru jako najkorzystniejszej oferty 

Przedsiębiorstwa  „HYDROGEOBUDOWA”  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Sławnie.  Zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 26 ust, 3, ust. 4, art. 91 ust. 1 i art. 87 ust. 1 

ustawy Pzp poprzez: 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o., 

która jest mniej korzystna od oferty Odwołującego, 

zaniechanie przyznania punktacji za doświadczenie zawodowe ofercie Odwołującego, 

zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  wyjaśnień 

dotyczących załącznika nr 9 do oferty, 

zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnień  dotyczących  oferty  w  zakresie 

„Doświadczenia zawodowego” kierującego robotami drogowymi jako kierownik budowy, 

5)  zaniechanie  wy

boru  oferty  najkorzystniejszej  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w SIWZ. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie 

czynności 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej 

Przedsiębiorstwa 

„HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o.,  

2)  w  kryterium  oceny  ofe

rt  „Doświadczenie  zawodowe  pkt”  przyznanie  wykonawcy  EKO-

TRANS 

20 punktów i „Razem” 97,10 pkt, lub 

3)  wezwanie 

Odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnień załącznika nr 9 do oferty 

w  zakresie  doświadczenia  zawodowego  B.  M.  w  zakresie  okresu  kierowania  robotami 

drogowymi jako kierownik budowy, lub 

nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i oceny ofert.  

Wniósł  ponadto  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  i  zasądzenie  od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego się kwoty 18.856 zł tytułem kosztów poniesionych z 

tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika wg dołączonej faktury. 

W uzasadnieniu zarzutów wskazał w szczególności: 


Zgodnie z Rozdziałem XVI ust. 4 pkt 3 SIWZ jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej 

oferty  jest 

Doświadczenie  zawodowe  związane  z  doświadczeniem  w  kierowaniu  robotami 

drogowymi  jako  kierownik  budowy  powyżej  10  lat.  W  przypadku  spełnienia  tego  kryterium 

wykonawca musiał otrzymać 20 pkt. Zgodnie z tym postanowieniem SIWZ punktacja w tym 

zakresie  miała  nastąpić  na  podstawie  informacji  zawartych  w  wykazie  osób  stanowiących 

załącznik  nr  9  do  SIWZ.  Odwołujący  wypełnił  załącznik  nr  9  nie  wypełniając  kolumny  4  i 

dołączając do tego załącznika doświadczenie zawodowe B. M.. Nie wypełnienie kolumny nr 4 

było  spowodowane  niewystarczającą  wielkością  tej  rubryki  dla  wykazania  wieloletniego 

doświadczenia  zawodowego  p.  M.  jednak  odczytanie  obu  dokumentów  łącznie  pozwalało 

ustalić prawidłowo okres wymaganego doświadczenia zawodowego. Z załącznika wynika, że 

p.  M. 

nieprzerwanie  wykonywał  funkcję  kierownika  budowy  przy  budowach  dróg  i  ulic  na 

obszarze byłego województwa koszalińskiego od maja 1986 r. do stycznia 1997 r. a także od 

stycznia  1984  r.  do  czerwca  1985  r.  tj. 

w  wymiarze  przekraczającym  10  lat. W  tej  sytuacji 

Zamawiający dokonując oceny złożonych ofert bezpodstawnie nie przyznał Odwołującemu się 

20 pkt w kryterium „Doświadczenie zawodowe pkt” oraz ustalił błędnie w konsekwencji łączną 

punktację  oferty  Odwołującego  się  na  77,10  pkt  zamiast  na  97,10  pkt.  Podkreślił,  że 

o

bowiązkiem  Zamawiającego  jest  prowadzenie  postępowania  o  udzielnie  zmówienia 

publicznego  wobec  wszystkich  wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  z 

poszanowaniem  zasad  zamówień  publicznych  oraz  w  zgodzie  z  obowiązkami  nałożonymi 

przez ustawę na Zamawiającego. W konsekwencji pominięcia przy ocenie załącznika nr 9 - 

załącznika  do  tego  załącznika  „Doświadczenie  zawodowe”  Zamawiający  dokonał  z 

naruszeniem przepisów ustawy wyboru oferty Przedsiębiorstwa „HYDROGEOBUDOWA” Sp. 

z o.o. jako najkorzystniejszej, choć to oferta Odwołującego się jest najkorzystniejsza. W ocenie 

Odwołującego  jego  oferta  czytana  kompleksowo  tzn.  z  załącznikiem  nr  9  i  z  dokumentem 

„Doświadczenie zawodowe” jest ofertą najkorzystniejszą. W ocenie Odwołującego, jeżeli treść 

jego oferty i dołączonych doń dokumentów budziła wątpliwości lub załącznik nr 9 do oferty był 

uznawany za błędnie wypełniony Zamawiający miał obowiązek zażądać od Odwołującego się 

wyjaśnień co do doświadczenia zawodowego Odwołującego. Podkreślił, że na zamawiającym 

ciąży obowiązek rzetelnego przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia. Przepis 

art. 87 ust. 1 Pzp powinien być rozpatrywany w kategoriach uprawnień zamawiającego, a więc 

prawa zamawiającego do żądania wyjaśnień, połączonego z obowiązkiem zażądania tychże 

wyjaśnień  w  celu  wypełnienia  obowiązku  przeprowadzenia  badania  i  oceny  ofert  w  sposób 

staranny  i  należyty.  Zamawiający,  korzystając  z  tego  uprawnienia,  wyjaśnia  treść  złożonej 

oferty. Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty jest uzyskanie dodatkowych informacji, co w 

przypadkach  wątpliwości,  niejasności  co  do  treści  złożonej  oferty  pozwoli  zamawiającemu 

dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty. Uprawnienie do żądania wyjaśnień treści 

ofer

ty  przeradza  się  w  tej  sytuacji  w  obowiązek,  skoro  Zamawiający  uznał  sposób 


ukształtowania  treści  załącznika  nr  9  do  oferty  jako  niejasne  lub  niejednoznaczne.  Skoro 

Zamawiający miał wątpliwości, dotyczące treści oferty wykonawcy, powinien wątpliwości przed 

odrzuceniem 

oferty  i  ustaleniem  punktacji  wyjaśnić.  Podkreślił,  że  oferta  Odwołującego  nie 

została  odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  a  więc  uznana  została  za 

odpowiadającą  treści  SIWZ,  w  tym  w  zakresie  załącznika  nr  9.  Zaniechanie  przez 

Zamawiającego wyjaśniania treści oferty, skoro było to konieczne w celu dokonania rzetelnego 

badania  oferty  Odwołującego  się,  stanowiło  naruszenie  przepisów  prawa  zamówień 

publicznych.  Zaniechanie  dokonania  czynności  w  tym  zakresie  prowadziło  do  niezgodnej  z 

przepisami ustawy czynności zamawiającego polegającej na wyborze oferty Przedsiębiorstwa 

„HYDROGEOBUDOWA”  Sp.  z  o.o.  jako  najkorzystniejszej  wskutek  pominięcia  karty 

„Doświadczenie  zawodowe”  jako  załącznika  do  załącznika  nr  9  do  oferty.  Wobec  tego,  że 

f

ormularz  określony  w  załączniku  nr  9  do  SIWZ  był  oświadczeniem  potwierdzającym 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem VI.1 ppkt 6 SIWZ także 

procedura naprawcza wynikająca z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy była obowiązkowa, skoro w istocie 

Zamawiający  uznawał,  że  oświadczenie  przewidziane  w  SIWZ  nie  zostało  w  całości 

wypełnione.  Zaniechanie  dokonania  wezwań  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  wyjaśnień 

dotyczących  załącznika  nr  9  do  oferty  stanowiło  naruszenie  art.  26  ust.  3  lub  4  ustawy  i 

prow

adziło do wyboru jako najkorzystniejszej oferty nie będącej ofertą najkorzystniejszą. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł w szczególności o: 

oddalenie  odwołania  w  całości;  jednocześnie  pominięcia  przy  rozpatrywaniu  odwołania 

zarzutów  dot.  naruszenia  art.  26  ust  3,  26  ust.  4  oraz  87  ust.  1  Pzp  —  jako 

niedopuszczalnych w kontekście art. 180 ust 2 Pzp;  

przeprowadzenie dowodów z dokumentów wskazanych w treści uzasadnienia odpowiedzi 

na odwołanie na okoliczności tam wskazane.  

W uzasadnieniu stanowisk

a wskazał w szczególności na następujące okoliczności: 

1.  W  Postępowaniu  zastosowano  procedurę  odwróconą,  o  której  mowa  w  art.  24aa  Pzp. 

Dowód:  Ogłoszenie  o  zamówieniu  nr  505554-N-2020  z  dnia  23  stycznia  2020  r.  (w  aktach 

Postępowania). 

2.  Zamawiający  ustalił  następujące  kryteria  oceny  ofert:  kryterium  ceny  (o  wadze  60%), 

kryterium gwarancji (o wadze 20 0/0) oraz kryterium doświadczenia zawodowego (o wadze 20 

0/0).  W  ramach  kryterium  doświadczenia  zawodowego  oceniane  było  doświadczenie 

zawodowe  osoby  posiad

ającej  uprawnienia  w  zakresie  kierowania  robotami  budowlanymi 

skierowanej  do  kierowania  robotami  drogowymi  przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  w 

kierowaniu  robotami  drogowymi  jako  kierownik  budowy  (Rozdział  XVI  ust.  4  pkt  3)  SIWZ). 

Punktacja  w  ramach  t

ego  kryterium  odbywała  się  na  podstawie  informacji  zawartych  przez 


wykonawców w wykazie osób, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do 

SIWZ, który wykonawcy byli obowiązani przedłożyć wraz ofertą. 

3. Poniżej omawiany zapis SIWZ: 

„3)  Doświadczenie  zawodowe  osoby  posiadającej  uprawnienia  w  zakresie  kierowania 

robotami  budowlanymi  skierowanej  do  kierowania  robotami  drogowymi  przy  realizacji 

niniejszego zamówienia  - o wadze 20% 100 % kryterium 20 pkt. Punktacja w tym  zakresie 

nastąpi na podstawie informacji zawartych w wykazie osób (załącznik nr 9 do SIWZ): 

a) doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy min. 5 letnie  - 0 

pkt; 

b) doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy powyżej 5 lat 

do 10 lat - 10 pkt; 

c) doświadczenie w kierowaniu robotami drogowymi jako kierownik budowy 

powyżej  10  lat  -  20  pkt”.  Dowód:  Specyfikacja  Istotnych Warunków  Zamówienia  (w  aktach 

Postępowania). 

4. W  Postępowaniu  oferty  złożyło  pięciu  wykonawców,  w  tym  Odwołujący.  Zamawiający  w 

informacji  z  otwarcia  ofert    m.in. 

wskazał  okresy  doświadczenia  zawodowego  osób 

skierowanych przez wykonawców do realizacji zamówienia, deklarowane przez wykonawców 

w  ofercie(…).  Dowód;  Protokół  z  otwarcia  ofert  z  dnia  11  marca  2020  r.  (w  aktach 

Po

stępowania). 

5. W trakcie oceny ofert Zamawiający, szczególną uwagę poświęcił obliczeniom w zakresie 

deklarowanego  przez  wykonawców  w  ofercie  okresu  doświadczenia  zawodowego  w 

kierowaniu  robotami  drogowymi  jako  kierownik  budowy, 

osoby  posiadającej  uprawnienia  w 

zakresie kierowania robotami budowlanymi, która będzie skierowana do kierowania robotami 

drogowymi przy realizacji zamówienia. 

6.Jako najkorzystniejsza została oceniona oferta wykonawcy „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z 

o.o. z siedzibą w Sławnie i wykonawca ten podlegał dalszej weryfikacji przez Zamawiającego 

czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dowody: Protokół 

dotyczący  streszczenia  oceny  i  porównania  złożonych  ofert  (…)  z  dnia  24  lutego  2020  r.; 

Załącznik do Protokołu dotyczącego streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (…). 

7.  W  dniu 

2  marca  2020  r.  Zamawiający  zamieścił  ogłoszenie  o  wyborze  oferty  tego 

wykonawcy  jako  najkorzystniejszej,  uzyskała  ona  bowiem  łącznie  90  punktów  i  była  ofertą 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ.  Dowód: 

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  2  marca  2020  r,  (w  aktach 

Postępowania). 

(…) 

(…). 

10. Zamawiający nie zgadza się z Odwołującym, jakoby w związku z czynnościami podjętymi 

Postępowaniu doszło do naruszenia przepisów Pzp. 


1) W zakresie naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp, art. 26 ust. 4 Pzp oraz art. 87 ust. 1 Pzp 

11. Zamawiający wskazał, że zarzuty te powinny zostać pominięte, jako że odnoszą się one 

do zaniechań, wobec których nie przysługuje stosownie do treści przepisu art 180 ust. 2 Pzp. 

Przepis  ten  enumeratywnie  wymienia  od  jakich  czynności  przysługuje  odwołanie  w 

postępowaniach  poniżej  progów  unijnych  (przedmiotowe  postępowanie  jest  właśnie  takim 

postępowaniem), i żadne z powyższych nie mieści się w tym katalogu. 

12. Niezależnie od powyższego, Zamawiający nie zgadza się, jakoby w związku z oceną oferty 

Odwołującego doszło do naruszenia art. 24 ust. 3 Pzp, art. 26 ust. 4 Pzp oraz art 87 ust. 1 Pzp 

poprzez zaniechanie wezwania 

Odwołującego się do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnień w 

zakresie  załącznika  nr  9  do  oferty  oraz  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących oferty w zakresie „Doświadczenia zawodowego" (…). 

13. W ramach kryterium doświadczenia zawodowego oceniane było doświadczenie zawodowe 

osoby posiadającej uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi skierowanej do 

kierowania robotami drogowymi przy realizacji niniejszego zamówienia w kierowaniu robotami 

drogowymi jako kierownik budo

wy (Rozdział XVI ust. 4 pkt 3) SIWZ). Punktacja w ramach tego 

kryterium  odbywała  się  na  podstawie  informacji  zawartych  przez  wykonawców  w  wykazie 

osób, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWO który wykonawcy 

byli obowiązani przedłożyć wraz ofertą. Dowód: SIWZ 

14.  Opisane  powyżej  kryterium  oceny  ofert  było  niejako  rozszerzeniem  warunku  udziału  w 

postępowaniu, który został określony w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej przez 

Zamawiającego  w  następujący  sposób:  „Zamawiający  uzna,  że  Wykonawca  spełnił  ww. 

warunek jeżeli wykaże, że: (...) c) dysponuje przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą 

posiadającą  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  w 

budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności drogowej. Zamawiający 

wymaga ponadto od  wyżej  wymienionej  osoby minimum  5-letnie doświadczenie  zawodowe 

(liczone  od  dnia  uzyskania  uprawnień)  w  kierowaniu  robotami  jako  kierownik  budowy  w 

specjalności drogowej, przy czym zasadą jest, że nakładające się na siebie okresy kierowania 

robotami  nie  sumują  się.  Na  podstawie  art.  104  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo 

budowlane (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1186  ze  zm. ) osoby, które przed dniem wejścia w  życie 

ustawy  uzyskały  uprawnienia  budowlane  lub  stwierdzenie  posiadania  przygotowania 

zawodowego  do  pełnienia  samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie,  zachowują  

uprawnienia  do  pełnienia  tych  funkcji  w  dotychczasowym  zakresie.  Zakres  uprawnień 

budowlanych  należy  odczytywać  zgodnie  z  ich  treścią  decyzji  o  ich  nadaniu  w  oparciu  o 

przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane 

samodzielne  techniczne  funkcje  w  budownictwie,  określone  w  art  12  ust  1  ustawy  Prawo 

budowlane,  mogą  również  wykonywać  osoby,  których  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnychW związku z powyższym, 


Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym 

przez  Zamawiającego,  które  zostały  wydane  na  podstawie  wcześniej  obowiązujących 

przepisów  oraz  zagraniczne  uprawnienia  uznane  w  zakresie  i  na  zasadach  opisanych  w 

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U, z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.)." Dowód: 

SIWZ 

(…) 

15. Ocenie w ramach kryterium pn. doświadczenie zawodowe Zamawiający brał pod uwagę 

doświadczenia  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  bez  ograniczeń  do  pełnienia 

samodzielnej funkcji w budownictwie tj. 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej, którą wykonawca będzie dysponował podczas realizacji zamówienia, wykraczające 

poza 5 lat wymagane w ramach warunku udziału w postępowaniu. 

16.  Odwołujący  do  oferty  dołączył  załącznik  pn.  „Potencjał  kadrowy”  zgodnie  ze  wzorem 

załączonym  do  SIWZ  (załącznik  nr  9  do  SIWZ),  w  którym  uzupełnił  imię  i  nazwisko  osoby 

skierowanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, numer i zakres jej uprawnień oraz datę 

ich  uzyskania,  a  także  wskazał  podstawę  do  dysponowania  tą  osobą.  Wobec  licznych 

inwestycji,  w  których realizacji  osoba  ta  brała  udział  Odwołujący  oprócz  ww.  załącznika  do 

oferty dołączył także dokument pn. „Doświadczenia zawodowe”, w którym wskazał zadania, w 

realizacji  których  Pan  B.  M.  brał  udział  oraz  podmioty  na  rzecz  których  zadania  te  były 

wykonywane, wraz z czasem trwania ich realizacji i wskazaniem podmiotu z ramienia którego 

w  inwestycji  uczestniczył.  Dowody:  SIWZ;    Załącznik  do  oferty  pn.  „Potencjał  kadrowy”; 

Załącznik do oferty pn. „Doświadczenie zawodowe” 

Zamawiający oceniając ofertę Odwołującego pod kątem kryterium oceny ofert jakim jest 

doświadczenia  zawodowe  kierownika  budowy  miał  wiele  wątpliwości,  co  do  doświadczenia 

zawodowego osoby wskazanej w ofercie. Zgodnie z przedstawion

ymi załącznikami osoba (p. 

M.) 

wskazana  do  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  uzyskała  właściwe  do  realizacji 

przedmiotu 

zamówienia  uprawnienia  dnia  30.06.2006  r.  i  to  od  tej  daty  weryfikował 

doświadczenie wskazanej przez Odwołującego osoby.   

18. Zg

odnie z załączonym do oferty wykazem Pan B. M. od czasu uzyskania uprawnień do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej tj. od dnia 30 czerwca 2006 r. przy 

wskazanych  w  wykazie  zadaniach  pełnił  funkcję  inspektora  nadzoru  robót  drogowych 

(inspektora koordynatora). Dowody: Załącznik do oferty  pn. „Potencjał kadrowy"; Załącznik do 

oferty „Doświadczenie zawodowe” 

19. Funkcja inspektora nadzoru jest inną funkcją od wymaganej w SIWZ funkcji kierownika 

budowy.  Należy  rozgraniczyć  zadania  wynikające  z  pełnienia  tych  funkcji.  Ustawa  -  Prawo 

budowlane w art. 17 wyraźnie oddziela te dwie funkcje, wskazując na to, że inspektor nadzoru 

i kierownik budowy są odrębnymi uczestnikami procesu budowlanego. 


20. Z punktu widzenia art. 22 Prawa budowlaneg

o kierownik budowy to osoba, która kieruje 

wykonaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy 

też nadbudową. Podstawowym obowiązkiem kierownika budowy jest wybudowanie budynku 

zgodnie z  dokumentacją  i sztuką  budowlaną.  Kierownik  weryfikuje  pracę  wykonawców,  czy 

roboty wykonywane są zgodnie z projektem i z materiałów odpowiedniej jakości. 

21.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  zgodnie  z  postanowieniami  art  25  -  Prawa 

budowlanego,  pełni  zgoła  odmienną  rolę  od  kierownika  budowy.  Jak  spostrzeżono  w 

komentarzu do ww. przepisu: „Podstawowym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego 

jest reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest 

to rola całkowicie odmienna od tej, jaką odgrywa kierownik budowy. Kierownik budowy pełni 

funkcję organizatorsko-kierowniczą,  związaną  z  procesem  budowlanym  już  od  przejęcia od 

inwestora i odpowiedniego zabezpieczenia ter

enu budowy (art 22 pkt 1) aż do zakończenia 

faktycznego budowy i przygotowania jej do prawnego zakończenia (art 22 pkt 7-9). Inspektor 

nadzoru  inwestorskiego jest  uczestnikiem  procesu  budowlanego,  który  pełni  w  imieniu  i  na 

rzecz inwestora funkcję nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem budowy.   

22. Zgodnie ze SIWZ, Zamawiający żądał wykazania się doświadczeniem osoby skierowanej 

do  realizacji  zamówienia  w  kierowaniu  robotami  jako  kierownik  budowy  w  specjalności 

drogowej, a nie inspektor nadzoru. Dowód: SIWZ. 

23. Zamawiający oceniając ofertę Odwołującego mógł wziąć pod uwagę jedynie zadania, w 

realizacji  których  p.  M.  uczestniczył  pełniąc  funkcję  kierownika  budowy,  bo  taka  forma 

uczestnictwa  w  robotach  budowlanych  była  oceniania  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  

Zgodnie natomiast z treścią załączonego do oferty wykazu pn. „Doświadczenie zawodowe”, 

p.  M. 

pełnił  funkcję  kierownika  budowy  przy  zadaniach  zrealizowanych  od  maja  1986  r.  do 

września 1996 r., z pewnymi przerwami, a więc w okresie przed uzyskaniem uprawnień do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, stąd doświadczenie to nie mogło 

być brane pod uwagę przy ocenie oferty Odwołującego. 

24. Reasumując, jako że doświadczenie p. M., wskazane w ofercie przez Odwołującego, jako 

kier

ownika  budowy  przy  robotach  budowlanych w  specjalności  drogowej  obejmowało okres 

sprzed uzyskania stosownych uprawnień do sprawowania tej funkcji (uprawnienia uzyskane 

dopiero w czerwcu 2006 r.), a z oferty Odwołującego nie wynika, aby w okresie po uzyskaniu 

uprawnień  osoba  ta  pełniła  funkcję  kierownika  budowy  -  Zamawiający  nie  przyznał 

Odwołującemu  żadnych  punktów  w  kryterium  oceny  ofert  pn.  doświadczenia  zawodowe. 

Dowody: Załącznik do oferty pn, „Potencjał kadrowy”; Załącznik do oferty pn. „Doświadczenie 

zawodowe”. 

25.  Nie  jest  uprawnionym  twierdzenie  Odwołującego  jakoby  Zamawiający  oceniając  ofertę 

pominął załącznik pn. „Doświadczenie zawodowe”, stanowiący uzupełnienie załącznika nr 9 


do  oferty  pn.  „Potencjał  kadrowy”.  Zamawiający  oceniając  ofertę  Odwołującego  weryfikacji 

poddał oba dokumenty, jednak w jego ocenie nie mogły stanowić one podstawy do przyznania 

Odwołującemu punktów w ramach omawianego kryterium oceny ofert z powyżej wskazanych 

względów. 

26. Odnosząc się do zarzutu, że Zamawiający nie skorzystał z instytucji wezwania wykonawcy 

do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień co do oświadczeń, o których 

mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania,  w  trybie  przewidzianym  w  art.  26  ust.  3  Pzp  oraz  z  instytucji  wezwania  do 

wyjaśnień  dotyczących  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust  1  Pzp 

uregulowanej  w  art.  26  ust  4  Pzp  wskaz

ał,  że  przepisy  te  nie  dotyczą  dokumentów 

stanowiących  element  oferty,  którymi  niewątpliwie  były  załączniki  do  oferty  pn.  „Potencjał 

kadrowy” i „Doświadczenie zawodowe". Wskazał na wyrok KIO 717/19 podnosząc, że:  „Art. 

26  ust  3  p.z.p.  nie  służy  do  uzupełnienia  dokumentów,  które  podlegają  ocenie  w  ramach 

kryterium oceny ofert Zarówno cena oferty jak i inne elementy oferty, które podlegają ocenie 

w ramach kryterium oceny ofert mają mieć charakter niezmienny, to jest taki, który nie może 

ulec zmianie po złożeniu oferty".  

Stwierdził, że bezzasadny jest zarzut dotyczący niezastosowania instytucji unormowanych 

w art. 26 ust. 3 Pzp i art. 26 ust. 4 Pzp, bowiem przepisy te nie miały w ogóle zastosowania w 

przedmiotowym stanie faktycznym. 

29.  Na  potwierdzenie  s

tanowiska Zamawiającego przytoczył  wyrok KIO 1688/18, w którym:  

KIO 

stwierdziła co następuje: „Oświadczenie odnośnie doświadczenia stanowi oświadczenie 

podlegające ocenie w ramach kryterium oceny oferty'. Zmiana w przedmiotowym zakresie nie 

jest dopuszcza

lna, bowiem prowadziłaby do zmiany treści oferty niewątpliwie z naruszeniem 

art  87  ustawy.  Biorąc  pod  uwagę  kształt  postanowienia  SIWZ  informacja  o  doświadczeniu 

inspektora  nadzoru  posiadającego  uprawnienia  budowlane  w  specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej 

nie  jest  dokumentem  uzupełnianym  czy  podlegającym  modyfikacji  w  trybie 

określonym w art 26 ust 3 Pzp. Skoro sam Zamawiający określił, iż doświadczenie tej osoby 

stanowi  element  oceniany  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  i  wskazywane  w  treści 

formularza  o

fertowego,  to  nie  ulega  wątpliwości,  że  nie  stanowi  ono  dokumentu,  o  którym 

mowa w art 25 ust 1 Pzp. Oświadczenie złożone w formularzu ofertowym nie powinno również 

podlegać zmianie w trybie art 87 ust 1 Pzp, bowiem prowadziłoby to do niedopuszczalnych 

neg

ocjacji treści oferty w zakresie odnoszącym się do kryteriów oceny ofert”.  

30.  W  nawiązaniu  do  zarzutu  naruszenia  art.  87  ust  1  Pzp  poprzez  niezwrócenie  się  do 

Odwołującego celem złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty wskazuje się, że 

oświadczenie  wykonawcy  w  zakresie  doświadczenia  osoby  skierowanej  do  pełnienia  przy 

realizacji  zamówienia  funkcji  kierownika  robót  stanowi  oświadczenie  podlegające  ocenie  w 


ramach  kryterium  oceny  oferty  i  żadna  zmiana  w  przedmiotowym  zakresie  nie  jest 

dopuszcza

lna,  bowiem  prowadziłaby  do  zmiany  treści  oferty  i  naruszenia  zasady  równego 

traktowania, co potwierdza stanowisko KIO 925/18 

w tym zakresie: „Norma zawarta w art 87 

ust  1  p.z.p.  dopuszcza  wyjaśnienie  przez  wykonawców  na  żądanie  zamawiającego  treści 

złożonych  ofert,  nie  zaś  dokonywanie  w  nich  jakichkolwiek  zmian,  poza  poprawieniem 

oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych, niepowodujących istotnych zmian 

w  treści  oferty.  Wyjaśnienie  oferty  nie  może  prowadzić  do  uzupełnienia  jakiegokolwiek 

braku

jącego dokumentu, w tym samej oferty, co stanowiłoby obejście prawa. Ponadto zgodnie 

z  tym  przepisem  w  trakcie  procedury  uzyskiwania  i  oceny  wyjaśnień  niedopuszczalne  jest 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.”   

31.  Stanowisko  Odwołującego  w  znacznej  mierze  zostało  oparte  na  przekonaniu,  że 

Zamawiający  uznał,  że  oświadczenie  Odwołującego  przewidziane  w  SIWZ  (załącznik  pn. 

„Potencjał kadrowy”) zostało wypełnione błędnie lub nie zostało wypełnione w całości, a także 

że Zamawiający pominął przy ocenie oferty Odwołującego załącznik do tego załącznika pn. 

„Doświadczenie  zawodowe”.  Z  okoliczności  wskazanej  powyżej  Odwołujący  wywodzi 

obowiązek  Zamawiającego  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty  w 

oparciu o art. 87 ust. 1 Pzp

. Wtórując powyższym twierdzeniom Zamawiającego wskazuje się, 

że oceniał ofertę Odwołującego całościowo, z uwzględnieniem informacji zawartych nie tylko 

w  załączniku  pn.  „Potencjał  kadrowy”,  ale  także  informacji  zawartych  w  załączniku  pn. 

„Doświadczenia zawodowe”. 

32. Informacje zawarte w tych załącznikach nie budziły wątpliwości Zamawiającego, bowiem 

z ich treści wprost wynika, że Odwołujący nie wykazał się wystarczającym doświadczeniem 

osoby  skierowanej  do  pełnienie  funkcji  kierownika  budowy  przy  realizacji  zamówienia,  aby 

uzyskać  jakiekolwiek  punkty  w  ramach  omawianego  kryterium  oceny  ofert.  De  facto 

Odwołujący  w  ogóle  nie  wykazał  wymaganego  w  SIWZ  doświadczenia  tej  osoby,  które 

mogłoby być oceniane w ramach kryterium oceny ofert pn. doświadczenie zawodowe. Stąd 

nie było zasadne wzywanie Odwołującego do wyjaśnienia oferty w oparciu o art. 87 ust. 1 Pzp. 

33. Podał  także, że wypełnienie przez Odwołującego większości wierszy załącznika do oferty 

pn. „Doświadczenia zawodowe”  i  wskazanie,  że p.  M.  pełnił  przy  wskazanych inwestycjach 

funkcję  inspektora  nadzoru/inspektora  koordynatora,  nie  można  postrzegać  w  kategorii 

omyłek, o których mowa w art 87 ust. 2 Pzp. 

34.  P

rzyznanie  Odwołującemu  punktów  w  ramach  doświadczenia  zawodowego  mogłoby 

nastąpić  tylko  wskutek  zmiany  treści  załączników  do  oferty,  mających  na  celu  wykazanie 

doświadczenia  osoby  skierowanej  do  kierowania  robotami  budowlanymi,  będącymi 

przedmiotem  zamówienia,  która  to  zmiana  na  gruncie  przepisów  PZP  jest  bezwzględnie 

zak

azana, ponieważ prowadziłaby do zmiany treści oferty. 


35. Reasumując, nie jest także uprawniony zarzut, jakoby Zamawiający naruszył art. 87 ust. 1 

Pzp  poprzez  zaniechane  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  złożonej  oferty. 

Podobnie bezzasadny jest 

zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. 

36. Opisane wyżej okoliczności, zdaniem Zamawiającego, potwierdzają prawidłowość decyzji 

o  nieprzyznaniu  Odwołującemu  punktów  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  doświadczenia 

zawodowego  kierownika  b

udowy,  braku  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  i 

wyjaśnienia  treści  przedłożonych  dokumentów  na  podstawie  art  26  ust.  3  i  4  Pzp,  a  także 

niewezwania  wykonawcy 

do  złożenia  wyjaśnień  treści  oferty,  dlatego  też  nie  doszło  do 

naruszenia  wskazanych  w 

odwołaniu  przepisów  przez  Zamawiającego.  Obowiązkiem 

Odwołującego było dołożenie takiej staranności przy opisie doświadczenia wskazanej osoby, 

aby  Zamawiający  nie  miał  najmniejszych  wątpliwości  co  do  tego,  w  jaki  sposób  przyznać 

dodatkową punktację. 

2) W zakresie zarzutu naruszenia 91 ust. 1 Pzp oraz art. 7 ust. 1 Pzp 

37.  Zamawiający  nie  zgadza  się  z  Odwołującym,  jakoby  w  związku  wyborem  jak 

najkorzystniejszej  oferty  „HYDROGEOBUDOWA”  doszło  do  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp 

poprzez wybór oferty mniej korzystanej od oferty Odwołującego. 

38. W 

Postępowaniu zastosowano tzw. „procedurę odwróconą", o której mowa w art. 24 aa 

Pzp. 

Zamawiający po dokonaniu oceny oferty wykonawcy „HYDROGEOBUDOWA” (…) jako 

najkorzystniejszej, przystąpił do badania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W 

związku  z  pozytywnym  wynikiem  tej  weryfikacji  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  tego 

wykonawcy jako najkorzystniejszej. 

39. Zamawiający dokonał obiektywnej oceny złożonych ofert ze względów opisanych w pkt. 

23 niniejszej odpowiedzi, Zamawiający nie był uprawniony do przyznania Odwołującemu 

punktów w ramach kryterium oceny ofert pn. doświadczenie zawodowe. W pozostałych dwóch 

kryteri

ach  oceny  ofert  tj.  kryterium  ceny  o  wadze  60  %  Odwołujący  uzyskał  57,10  pkt,  a  w 

kryterium terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia o wadze 20 % Odwołujący 

uzyskał  20  pkt.  Razem  Odwołujący  zdobył  77,10  punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert 

okre

ślonych  w  SIWZ.  Zestawiając  punkty  uzyskane  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  przez 

Odwołującego i pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w Postępowaniu, uzyskał on o 

20 punktów mniej od oferty ocenionej jako najkorzystniejsza tj. oferty „HYDROGEOBUDOWA” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Sławnie (w sumie oferta tego wykonawcy uzyskała 90 pkt, na które 

złożyło  się  60  punktów  w  kryterium  ceny,  20  punktów  w  kryterium  terminu  gwarancji  i  10 

punktów w kryterium doświadczenia zawodowego kierownika budowy). 

Dowody: Prot

okół dotyczący streszczenia oceny i porównania złożonych ofert (…) z dnia 24 

lutego  2020  r.  (w  aktach  Postępowania);  Załącznik  do  Protokołu  dotyczącego  streszczenia 

oceny i porównania złożonych ofert (…) z dnia 24 lutego 2020 r. (w aktach Postępowania). 


. Wybór oferty najkorzystniejszej przez Zamawiającego został dokonany w oparciu o kryteria 

określone w SIWZ oraz przepisy prawa tj. zgodnie z dyspozycją art. 91 ust 1 Pzp, stąd zarzut 

jakoby w związku wyborem jako najkorzystniejszej oferty „HYDROGEOBUDOWA” (…) doszło 

do  naruszenia  art.  91  ust  1  Pzp  jest  niezasadny,  nie  znajduje  oparcia  w  stanie  faktycznym 

będącym podstawą postępowania odwoławczego. 

42.  Podobnie niezasadny  jest  zarzut  naruszenia przez  Zamawiającego art.  7 ust.  1 Pzp,  w 

którym wysłowione zostały następujące zasady postępowania: zasada uczciwej konkurencji, 

równego traktowania wykonawców oraz zasada proporcjonalności i przejrzystości. 

43. Zamawiający określił wymagania i dokumenty w treści SIWZ, w ten sposób aby do każdego 

z  wykonawców  były  zastosowane  jednakowe  wymagania  i  zasady,  a  wszystkie  informacje 

niezbędne  do  złożenia  prawidłowej,  zgodnej  z  wymogami  zamawiającego  i  konkurencyjnej 

oferty były dostępne wykonawcom na równych prawach. 

Wskazał  (KIO  2564/15  wskazał,  że:  „Przejawem  uczciwej  konkurencji  jest  jednakowa 

ocena podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej”. Niemniej jednak wynik tej 

oceny może być różny w zależności od stopnia wykazania okoliczności podlegającym ocenie 

według kryteriów oceny ofert bądź wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

jednakże punktem wyjścia do oceny ofert wykonawców zawsze są zapisy SIWZ. 

45.  Podstawą  do  badania  zgodności  oferty  z  wymaganiami  SIWZ  były  dokumenty  i 

oświadczenia  złożone  w  ofercie  i  wymagane  w  treści  SIWZ.  Wtórując  spostrzeżeniom 

poczynionym powyżej wskazuje się, że Zamawiający dokonał oceny ofert w sposób zgodny 

przepisami  prawa  oraz  kryteriami  oceny  ofert  i  zasadami  określonymi  w  SIWZ,  zaś  same 

kryteria  oceny  ofert  zostały  sformułowane  w  sposób  proporcjonalny  oraz  nienaruszający 

zasady konkurencyjności i równego traktowania. 

46.  Konstatując,  Zamawiający  nie  naruszył  zasady  równego  traktowania  wykonawców 

uregulowanej  w  art.  7  ust.  1  Pzp,  gdyż  dokonana  przez  niego  ocena  ofert  i  wybór  oferty 

najkorzystniejszej w Post

ępowaniu odbyła się w graniach prawa.  

Rozpoznając odwołanie, Izba w zakresie podniesionych w odwołaniu zarzutów 

ustaliła co następuje: 

W

artość zamówienia w przedmiotowym postępowaniu stanowi kwotę mniejszą niż kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Uwzględniając 

wartość zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót wartość szacunkowa tego 

zamówienia  stanowi  kwotę  4.905.366,74  zł  netto,  co  stanowi  1.148.986,19  euro  (bez 

zamówień podobnych ta wartość została określona na kwotę: 3.270.244,49 zł netto, co stanowi 

765.990,79 euro).   


Zarzuty podniesione w odwołaniu dotyczą naruszenia przepisów ustawy Pzp: jej art. 7 ust. 

1, art. 26 ust, 3 i ust. 4 oraz art. 91 ust. 1 i art. 87 ust. 1 spowodowane: 

6)  wyborem 

jako najkorzystniejszej oferty Przedsiębiorstwa „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z 

o.o., 

która (według wykonawcy) jest mniej korzystna od oferty Odwołującego, 

7)  zaniechaniem 

przyznania punktacji za doświadczenie zawodowe ofercie Odwołującego, 

8)  zaniechaniem  wezwania  Odwo

łującego  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  wyjaśnień 

dotyczących załącznika nr 9 do oferty, 

9)  zaniechaniem 

wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnień  w  zakresie  „Doświadczenia 

zawodowego” osoby wskazanej jako kierownik budowy kierującego robotami drogowymi, 

10)  zaniechaniem wyboru oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w SIWZ. 

Izba  w  związku  z  podnoszonymi  zarzutami  w  odwołaniu  miała  także  na  uwadze 

postanowienie  rozdziału  V.2.3.  zgodnie  z  którym:  „2.  Zamawiający  uzna,  że  wykonawca 

spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: (…)  c) dysponuje 

przy  realizacji  zamówienia  co  najmniej  1  osobą  posiadającą  uprawnienia  budowlane  bez 

ograniczeń  do  pełnienia  samodzielnej  funkcji  w  budownictwie  tj.  do  kierowania  robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający wymaga ponadto od wyżej wymienionej 

osoby minimum 5-

letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień) w 

kierowaniu robotami jako kierownik budowy w specjalności drogowej, przy czym zasadą jest, 

że nakładające się na siebie okresy kierowania robotami nie sumują się. Na podstawie art. 104 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm. ) osoby, 

które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie 

posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie, zachowują  uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią decyzji o ich nadaniu 

w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

budowlane samodzielne techniczne funkcje 

w budownictwie, określone w art 12 ust 1 ustawy 

Prawo  budowlane,  mogą  również  wykonywać  osoby,  których  odpowiednie  kwalifikacje 

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające 

uprawnieniom  wymaganym  przez  Zamawiającego,  które  zostały  wydane  na  podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na 

zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (…). " 


Na potwierdzenie tego warunku 

– zgodnie z rozdziałem VI.1.6. SIWZ – Zamawiający wymagał 

wykazu 

(…) osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 

odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich 

kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do 

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami — załącznik nr 9 do SIWZ”.  

W tym celu wykonawca miał przedstawić w ofercie Wykaz osób na formularzu o wymaganej 

treści według zał. 9 do siwz. Ten formularz zawiera 5 kolumn, z których kolumna 3 odnosiła 

się do - kwalifikacji zawodowych kandydata, w tym jego uprawnień, a kolumna  4 – do jego 

doświadczenia zawodowego.  

Z kolei Zgodnie z r

ozdziałem XVI.4.3 SIWZ jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 

to

: „Doświadczenie zawodowe związane z doświadczeniem w kierowaniu robotami drogowymi 

jako  kierownik  budowy  powyżej  10  lat.  W  przypadku  spełnienia  tego  kryterium  wykonawca 

musiał  otrzymać  20  pkt”.  Punktacja  w  tym  kryterium  miała  nastąpić  także  na  podstawie 

informacji zawartych w Wyka

zie osób według załącznik nr 9 do SIWZ.  

Odwołujący  w  tym  załączniku  nie  wypełnił  kolumny  4,  a  dołączył  do  tego  załącznika 

doświadczenie zawodowe p. M. w odrębnej tabeli. Zdaniem Odwołującego, z tego załącznika 

ma wynikać, że p. M. nieprzerwanie  wykonywał  funkcję kierownika budowy przy budowach 

dróg i ulic na obszarze byłego województwa koszalińskiego od maja 1986 r. do stycznia 1997 

r. a także od stycznia 1984 r. do czerwca 1985 r., a zatem w wymiarze przekraczającym 10 

lat.  Zdaniem  wykonawcy  Zam

awiający  dokonując  oceny  oferty  bezpodstawnie  nie  przyznał 

Odwołującemu  20 pkt w tym kryterium i w konsekwencji błędnie ustalił łączną punktację oferty 

Odwołującego  na  77,10  pkt  zamiast  na  97,10  pkt.  Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  nie 

wypełnienie  kolumny  nr  4  było  spowodowane  niewystarczającą  wielkością  tej  rubryki  dla 

wykazania wieloletniego doświadczenia zawodowego kandydata. Jednocześnie stwierdził, że 

odczytanie  obu  dokumentów  łącznie  pozwalało  ustalić  prawidłowo  okres  wymaganego 

doświadczenia zawodowego.  

Izba zważyła, co następuje: 

Z ustaleń w sprawie wynika, że  w niniejszej sprawie ma zastosowanie art. 180 ust.2 ustawy 

Pzp. W myśl tego przepisu: „2.  Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 

w przepisach wydanych na podstawie art

. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o  cenę;  2)  określenia  warunków  udziału  w  postępowaniu;  3)  wykluczenia  odwołującego  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia;  4)  odrzucenia  oferty  odwołującego;  5)  opisu 

przedmiotu zamówienia; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty.” 


Zatem  - 

w  stanie  faktycznym  sprawy  oraz  w  związku  ze  sformułowanymi  samodzielnie 

żądaniami: (nakazanie Zamawiającemu wezwania Odwołującego do złożenia uzupełnienia lub 

wyjaśnienia załącznika nr 9 do oferty w zakresie doświadczenia zawodowego Pana B. M. w 

zakresie okresu kierowania robotami drogowymi jako kierownik budowy) 

należało zgodzić się 

ze stanowiskiem Zamawiającego, że wskazane w odwołaniu zarzuty naruszenia art. 26 ust. 3 

i ust. 4 ustawy Pzp  

odnoszą się  do zaniechań, wobec których nie przysługuje stosownie do 

treści przepisu art 180 ust. 2 Pzp odwołanie. Przepis ten enumeratywnie wymienia od jakich 

czynności przysługuje odwołanie w postępowaniach poniżej progów unijnych (przedmiotowe 

postępowanie jest właśnie takim postępowaniem) i żadne z powyższych nie mieści się w tym 

katalogu. Ponadto instytucja 

wezwania do wyjaśnień uregulowana w art. 26 ust.3 i 4 Pzp (i/lub 

uzupełnienia  dokumentów)    niewątpliwie  dotyczy  oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których 

mowa  w  art.  25  ust  1  Pzp

.  Nie  może  zatem  służyć  do  uzupełnienia  dokumentów,  które 

podlegają ocenie w ramach kryterium oceny ofert i, które to dokumenty (złożone dla uzyskania 

punktacji) 

nie mogą ulec zmianie po złożeniu oferty. 

W zakresie pozostałych zarzutów odwołanie podlega oddaleniu.  

Zdaniem Izby, i

nformacje zawarte w tych załącznikach  nie budzą wątpliwości. Stąd nie było 

uzasadnienia do wzywania 

Odwołującego do wyjaśnienia treści oferty w oparciu o art. 87 ust. 

1 Pzp. T

en załącznik (wraz z tabelą) nie potwierdza doświadczenia osoby (p. M.) skierowanej 

do  pełnienie funkcji  kierownika  budowy  przy  realizacji  zamówienia,  pozwalającego  uzyskać 

punkty  w  ramach  spornego  kryterium  oceny  ofert. 

W  szczególności  uwzględniając 

postanowienia z rozdziału V.2.3.c) SIWZ doświadczenie p. M., wskazane przez Odwołującego 

w ofercie 

(dodatkowa tabela do zał. 9), jako kierownika budowy przy robotach budowlanych w 

specjalności  drogowej  obejmowało  okres  sprzed  uzyskania  stosownych  uprawnień  do 

sprawowania tej funkcji (uprawnienia 

wg załącznika 9 uzyskane dopiero w czerwcu 2006 r.). 

Z tabeli  nie wynika, aby w okresie po uzyskaniu uprawnie

ń osoba ta pełniła funkcję kierownika 

budowy 

wymaganą  w  kryterium  „Doświadczenie  zawodowe”.  Zatem  –  w  stanie faktycznym 

sprawy 

wybór 

oferty 

najkorzystniejszej 

wykonawcy 

Przedsiębiorstwa 

„HYDROGEOBUDOWA” nie narusza wskazywanego w odwołaniu art. 91 ust.1 ustawy Pzp.   

Wobec  powyższych  ustaleń  należy  także  stwierdzić,  że  dokonana  przez 

Zamawiającego  ocena  oferty  Odwołującego  w  spornym  kryterium  i  wybór  oferty 

najkorzystniejszej  w 

przedmiotowym  postępowaniu  (uwzględniając  zarzuty  odwołania)  nie 

narusza 

zasady równego traktowania wykonawców, o której stanowi art. 7 ust. 1 Pzp. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 


O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

stosownie  do  wyniku  sprawy  uwzględniając  także  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

………………………………  


wiper-pixel