KIO 484/20 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

sygn. akt: KIO 484/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Emil Kuriata 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  25  marca  2020  roku  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

9  marca 

2020  r.  przez  wykonawcę  ECOFAIR  sp.  z  o.o.,  ul.  Emilii  Palater  18;  00-688 

Warszawa

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny 

Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Warszawa  Wola-Śródmieście,  ul.  E.  Ciołka  11;  01-445 

Warszawa

przy  udziale  wykonawcy  Drager  sp.  z  o.o., 

ul.  Powstańców  Śląskich  104/33;  01-466 

Warszawa

,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  -  po  stronie 

zamawiającego, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze

2.  N

akazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy ECOFAIR sp. z o.o., ul. Emilii Palater 18; 00-688 Warszawa, kwoty 10 000 

zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198  a  i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843)  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  

7 dni od dnia je

go doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: ……………………………… 


sygn. akt KIO 484/20 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Warszawa  Wola-

Śródmieście,  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Wykonanie  izolacji  ścian 

fundamentowych w przychodni przy ulicy Leszno 17 w Warszawie (lI etap)

”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  

z dnia 28 stycznia 2020 r., pod nr 506889-N-2020. 

Dnia  3  marca 

2020  roku,  zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyniku 

prowadzonego postępowania. 

Dnia  9  marca  2020  roku  wykonawca  ECOFAIR  sp.  z  o.o.  (

dalej  „Odwołujący”)  wniósł 

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 10 000,00 zł. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  dnia  6  marca  2020  roku,  przekazał  wykonawcom  kopię 

wniesionego odwołania. 

Izba ustaliła, iż do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, skuteczne 

przystąpienie zgłosił wykonawca Drager sp. z o.o. (dalej „przystępujący”). 

Zamawiający,  pisemnie  dnia  11  marca  2020  roku,  przesłał  do  Izby  odpowiedź  na 

odwołanie, w której oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości. 

Dnia  11  marca  2020  roku,  Izba 

wydała  postanowienie  o  wezwaniu  przystępującego  do 

złożenia oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu, co do uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Wezwanie  zostało  przesłane  w  dniu  

12 marca 2020 roku. 

Przystępujący dnia 13 marca 2020 roku, złożył oświadczenie, iż nie wnosi sprzeciwu od 

uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania w całości. 

T

ym  samym,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  postępowanie  odwoławcze 

należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  §5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania 

oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U. 

2018, poz. 972). 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel