KIO 483/20 POSTANOWIENIE dnia 30 marca 2020 r.

Data: 22 kwietnia 2020

POSTANOWIENIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  30 marca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego 6 marca 2020 r. do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

przez wykonawcę: TIMKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  Dzierżawa  i  dostawa 

mammografu (nr  

postępowania SZSPOO.SZPiGM.3810/13/2020) 

prowadzon

ym przez zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpackim 

Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza 

przy  udziale  wykonawcy: 

Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  – 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz TIMKO 

sp.  z  o.o.  z  siedzibą w  Warszawie kwoty  15000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krośnie. 


U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Szpital  Specjalistyczny  w  Brzozowie  Podkarpackim  Ośrodek 

Onkologiczny  im.  ks.  B.  Markiewicza 

{dalej:  „Zamawiający”}  prowadzi  na  podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

ze zm.) 

{dalej  również:  „ustawa  pzp”  lub  „pzp”}  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawy  pn.  Dzierżawa  i  dostawa 

mammografu  (nr  

postępowania  SZSPOO.SZPiGM.3810/13/2020).  Ogłoszenie  o  tym 

zamówieniu  25  lutego  2020   r.  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  nr  2020/S_039  pod  poz.  091963.  Warto

ść  przedmiotowego  zamówienia 

przekracza kwot

y określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. 

6  marca  2020 

r.  Odwołujący  TIMKO  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej: 

„Odwołujący”}  wniósł  w  stosownej formie  elektronicznej  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  odwołanie  (zachowując  wymóg  przekazania  jego  kopii  Zamawiającemu) 

od 

treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  {dalej  również:  „specyfikacja”  lub  „SIWZ”}  dotyczących  opisu  przedmiotu 

zamówienia {dalej również: „OPZ”} oraz kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy 

pzp: 

1.  Art.  29  ust.  1  i  2 

–  przez  niejednoznaczne  i  nieuwzględniające  wszystkich  istotnych 

wymagań  opisanie  przedmiotu  zamówienia  lub  dokonanie  tego  opisu  w  sposób,  który 

utrudnia  uczciwą  konkurencję,  a  także  w  sposób  nieuwzględniający  wszystkich 

wymagań  i  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty,  co  będzie 

skutkowało  nieporównywalnością  złożonych  ofert  i  w  konsekwencji  niegospodarnym 

wydatkowaniem środków publicznych. 

2.  Art.  29  ust.  3  i  art.  30  ust.  4 

– przez opisanie przedmiotu zamówienia  w sposób, który 

wskazuje  na  dostarczenie  rozwiązań  konkretnych  podmiotów,  co  świadczy  o  ich 

uprzywilejowaniu  i  wyeliminowaniu  innych  wykonawców,  a  nie  jest  uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia. 

3.  Art.  29  ust.  2  i  3  w  zw.  z  art.  36aa  ust.  1 

–  przez  wadliwe  opisanie  przedmiotu 

zamówienia  polegające  na  niedopuszczeniu  możliwości  składania  ofert  częściowych 

(udzielenia 

zamówienia  w  częściach)  i  tym  samym  ograniczenie  liczby  podmiotów 


uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. 

4.  Art. 91 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 13 

– przez: po pierwsze – ustanowienie kryteriów 

oceny  ofert  w  sposób  niejednoznaczny  i  uniemożliwiający  ocenę  parametry  jakiego 

sprzętu  technicznego  będą  premiowane  przez  Zamawiającego  w  ramach  kryterium 

„Parametry  Techniczne”,  o  którym  mowa  w  pkt  10.1  SIWZ,  po  drugie  – 

niesprecyzowanie  do  jakiego  urządzenia  odnosi  się  kryterium  „Termin  gwarancji”, 

którym  mowa  w  pkt  10.1  SIWZ,  i  od  jakiego  momentu  rozpoczyna  się  bieg  terminu 

gwarancji,  co  będzie  skutkowało  nieporównywalnością  złożonych  ofert,  po  trzecie  –

niejednoznaczne określenie sposobu oceny ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

Dokonania  zmian  SIWZ  (w  tym  OPZ  i  wzoru  umowy)  polegających  na  określeniu: 

po pierwsze 

–  co  jest  przedmiotem  zamówienia  tj.,  czy  jest  nim:  (a)  dzierżawa 

mammografu  przez  okres  7  miesięcy  od  daty  zawarcia  umowy,  a  później  zakup  po 

upływie  terminu  dzierżawy  tego  samego  mammografu,  który  był  dzierżawiony  przez  7 

miesięcy,  czy  (b)  dzierżawa  jednego  mammografu  przez  okres  7  miesięcy  od  daty 

zawarcia umowy, a później zakup po upływie terminu dzierżawy innego mammografu niż 

ten, który był dzierżawiony przez 7 miesięcy; po drugie – dla którego mammografu mają 

być uzupełnione poszczególne tabele, tj. „Parametry oferowanego sprzętu” i tabela  pn. 

PARAMETRY  TECHNICZNE,  NA  PODSTAWIE  KTÓRYCH  ZAMAWIAJĄCY  DOKONA 

OBLICZENIA  ILOŚCI  PUNKTÓW  W  ZAKRESIE  KRYTERIUM  „PARAMETRY 

TECHNICZNE”,  po  trzecie  –  okresu  gwarancji  na  wszystkie  oferowane  systemy  dla 

poszczególnych urządzeń (urządzenia) i momentu, od którego rozpoczyna się bieg tego 

okresu (z uwzględnieniem, że ww. okres dla dzierżawionego sprzętu nie powinien trwać 

dłużej niż 7 miesięcy). 

Zmian  SIWZ  polegających  na  jednoznacznym  określeniu  kryteriów  oceny  ofert 

„Parametry techniczne” i „Termin gwarancji” oraz sposobu oceny ofert. 

Zmiany  SIWZ  polegającej  na  dopuszczeniu  możliwości  zaoferowania  parametrów 

równoważnych do parametrów określonych w pkt 57. i 67. OPZ (załącznik nr 1) oraz pkt 

57. i 67. z

ałącznika nr 8 do SIWZ. 

4.  {W 

przypadku  gdyby  przedmiot  zamówienia  obejmował  dzierżawę  jednego  urządzenia 

zakup  innego  mammografu}  Umożliwienia  wykonawcom  składania  ofert  częściowych, 

bądź udzielenia zamówienia w częściach. 

5.  {Z 

uwagi  na  to,  iż  nieprawidłowości,  które  wystąpiły  w  niniejszym  postępowaniu są tak 

znaczne,  że  uniemożliwiają  zawarcie  umowy  niepodlegającej  unieważnieniu} 

unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp. 


Uzasadnienie  odwołania  zawiera  uszczegółowienie  okoliczności  prawnych 

faktycznych, które zdaniem Odwołującego uzasadniają jego wniesienie. 

W piśmie z 9 marca 2020 r. Zamawiający poinformował, że kopię odwołania zamieścił 

na stronie internetowej dotyczącej prowadzonego postępowania 9 marca 2020 r.  

11  marca  2020  r. 

wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  stosownej  formie  elektronicznej 

zgłoszenie  przez  Siemens  Healthcare  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  {dalej: 

„Przystępujący”} przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

16  marca  2020 

r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  Zamawiający 

oświadczył, że uwzględnia w całości powyższe odwołanie.  

Postanowieniem  z  24  marca  2020  r.  I

zba  wezwała  Przystępującego  do  złożenia 

oświadczenia w przedmiocie sprzeciwu co do powyższej czynności Zamawiającego. 

26  marca  2020 

r.  wpłynęło  do  Izby  oświadczenie  Przystępującego,  że  nie  wnosi 

sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości odwołania. 

W ty

ch okolicznościach Izba zważyła, co następuje: 

Skuteczne  skorzystanie  przez  którąkolwiek  ze  stron  postępowania  odwoławczego 

przysługującej  jej  tzw.  czynności  dyspozytywnej  (czyli  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

odwołania  przez  zamawiającego  lub  cofnięcia  odwołania  przez  odwołującego,  względnie 

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez 

odwołującego)  powoduje  zakończenie  postępowania  odwoławczego  bez  merytorycznego 

rozpoznania zarzutów odwołania. 

Zgodnie  z  ar

t.  186  ust.  3  ustawy  pzp  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  w  sposób  niebudzący  wątpliwości  wyraził 

wolę  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu.  Jednocześnie 

Przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  oświadczył,  że  nie  sprzeciwia  się  temu, 

co 

nastąpiło przed otwarciem posiedzenia z udziałem Stron i Przystępującego. 

Ponadto  Izba  zważyła,  że  dla  wywarcia  skutku  w  postaci  umorzenia  postępowania 


odwoławczego  w  tej  sprawie  konieczne  i  wystarczające  jest  uwzględnienie  przez 

Zamawiającego  w  całości  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu.  Natomiast  dalsze  czynności, 

które  Zamawiający  podejmuje  w  celu  uczynienia  zadość  żądaniom  odwołania,  pozostają 

poza  oceną  Izby  w  ramach  ustalenia  zaistnienia  przesłanki  umorzenia  postępowania 

odwoławczego.  

Wobec powyższego Izba – działając na podstawie art. 186 ust. 3 w zw. z art. 192 ust. 

1  zd.  2  ustawy  pzp 

–  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału Stron i Przystępującego. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Izba  uwzględniła,  że  ponieważ 

uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy 

art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b  ust

awy  pzp  koszty  te  znoszą  się  wzajemnie,  jednocześnie 

nakazując  dokonanie  na  rzecz  Odwołującego  zwrotu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu, 

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 


wiper-pixel