KIO 482/20 POSTANOWIENIE dnia 20 maja 2020 r.

Data: 25 czerwca 2020

Sygn. akt: KIO 482/20 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 maja 2020 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Katarzyna Odrzywolska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  20  maja  2020  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

6 marca 2020 r. przez 

wykonawcę: R. L. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 

Partner-Trade R. L. 

z siedzibą w Wąsowie

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Lotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  

w  imieniu  którego  postępowanie  prowadzi:  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy 

Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MAXTO ITS 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa; SENSONICS Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą lidera w Modlniczce 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego; 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: R. L. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Partner-Trade 

R. L. 

z siedzibą w Wąsowie kwoty 13 500 zł 00  gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na niniejsze postanowienie -  w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt: KIO 482/20 

U z a s a d n i e n i e 

Lotnicze  Pogotowie  Ratunkowe  z  siedzibą  w  Warszawie  w  imieniu  którego 

postępowanie  prowadzi:  Zakład  Zamówień  Publicznych  przy  Ministrze  Zdrowia  

z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  zamawiający),  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  zakup  „Trybów  Obsługi  Pacjenta  w  Szpitalnym  Oddziale 

Ratunkowym  (TOPSOR)"  wraz  z  systemem  segregacji  medycznej  i  kardiomonitorami  dla 

potrzeb  232  szpitalnych  oddziałów  ratunkowych  oraz  ich  personelu;  nr  zamówienia:  ZZP- 

(dalej „postępowanie”). 

Pos

tępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) - dalej: „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia 

przekracza kwoty wskazane w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W  niniejszym 

postępowaniu,  w  dniu  6  marca  2020  r.  przez  wykonawcę:  R.  L. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Partner-Trade  R.  L.  z  siedzibą  w 

Wąsowie (dalej: odwołujący), zostało wniesione odwołanie. 

Zamawiający  w dniu 9  marca 2020 r., zgodnie z dyspozycją   art. 185 ust. 1 ustawy 

Pzp, poinformował o wniesieniu odwołania, wzywając uczestników postępowania do wzięcia 

udziału  w  postępowaniu  odwoławczym.  Termin  na  zgłoszenie  przystąpienia,  zgodnie  z  art. 

185  ust.  2  ustawy  Pzp

,  upłynął  w  dniu  12  marca  2020  r.  Do  postępowania  odwoławczego 

przystąpili, we wskazanym wyżej terminie, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia:  MAXTO  ITS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  Spółka 

komandytowa;  SENSONICS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

lidera  w  Modlniczce

,  zgłaszając  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego. 

W  dniu  20  maja  2020  r.  o

dwołujący  poinformował,  w  formie  pisemnej,  o  cofnięciu 

odwołania. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp, 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze.  Jednocześnie  Izba  postanowiła  o  zwrocie  na  rzecz 

o

dwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Ze względu na powyższe okoliczności, orzeczono, jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel